Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| ΗΛΚνΛΚΠ 
ΟίνίΝΙΤΥ 

^Ικάίάίρααίΐαη -α η/ 


^ ^ι^^κ.α , Α^Γ^:ί «0:'-^' ^Ίη^υ, ) _ ' ^ν /} ΡΑτκοΕοαι^ϊ; 

ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡΙ,ΕΤϋδ, 

βεπ 
ΒΙΒΠΟΤΗΕΟΑ ϋΝΙΥΕΚβΑϋδ, ΠΠΈΟΚΑ ,, ϋΝΙΡΟΒΜΙδ , ΟΟΜΜΟΟΑ, (ΚΟΟΝΟΙΠΟλ 

01Ώ11Ι 88. ΡλΤΚΙΙ, 00£ΤΟΚ11, δίΚΙΡΤΟΒΙΙΟΙΙΕ Ε€ΰΙΕ8ΙΑ8ΤΙ£0ΚΙΕ 

8ΙΥΒ ΙΑΤΙΝΟΚυν, 8ΙΤΕ βΒΑΟΟΕΓΜ» 

ΟΌΙ ΑΒ ΛΥΟ Α?05Τ01Ι€0 ΑΌ ΛΤΑΤΕΜ ΙΝΝΟΟΒΝΤΙΙ ΙΙΙΙ {ΑΝΝ, 1216) ^ΡΗΟ ΙΑΤΙΝΙ3 
ΕΤ ΑΌ ΡΉΟΤΙΙ ΤΕΜΡΟΒΑ (ΑΝΝ. 865) ΡΗΟ ΟΚΜΟΙΒ νΐΟΚΌΕΚϋΝΊ : 

ΚΕΟϋδΙΟ ΟΗΚΟΝΟΕΟαίΟΑ 

ΟϋΝΠΙΜ ^^]Μ εΧδΤΙΤΕΒΕ ΜΟΝυΜΕΝΤΟΚΙΙΜ ΰΑΊΉΟΙ.ΙΟ^ε ΤΚΑΒΓΠΟΝΙδ ΡΕΗ ΟυΟϋΕΟΙΜ ΡΒ10ΒΑ 

£€ει.Εδΐ^£ δ^εευι,Λ £τ ΑΜΡΐ.ιυδ, 

^υXΤΑ ΕΒίΠΟϋΕδ ΑεαίΕΑΤΙδδϋΙΑδ, ΙΝΤΕλ &Ε εΟΜΟϋΕ ΝΟΝΝυίΙ.19 εΟΟίείΒΟδ ΜΑΝυΒεΐϋΡΤΙβ εΟίίΑΤΑβ, 

ΡΕΚΟυΑΜ ΒΙίΙΟΕΝΤΕλ £λ8ΤΙθΑΤΛ ; 
ΒΙδδΕΗΤΑΤΙΟΝΙΒΙΙδ, €0ΜΧΕ?ΠΆΗΙ19, ΥΑλΠδΟυΕ ίΕΟΤΙΟΝΙβυδ εΟΝΤΙΝΕΝΤΕΚ ΙίίΓδΤΚΑΤΑ ; 
ΟΜΝίΒυδ ΟΡΕΒΙβυδ Ρ05Τ ΑΜΡί185111Α^Εϋ1Τ10ΝΕ8 Ου.Ε ΤηΐΒϋδ Νθνΐ85ΙΜ15 5.ΕεϋίΙ5 ΟΕΒΕΚΤϋΚ ΑΠδΟίυΤΑβ 

ΒΕΤΕετΐ8 ΛυετΑ ; 
ΐΝΦίείΒΐ'δ ΡΑκτιευίΑΗίΒυβ ΑΐΐΑίττιείδ, δίΝουίο» 8ΐνΕ τοΜΟδ βιυε Αυετοκεβ Αίΐευϋ'5 μομεντι 

δυΒδΕουΕΝτίΒυδ, οονατα ; 

€ΑΡ1Τυΐ.18 ΟΙΤΒΑ ΙΡδΙΜ ΤΕΧΤΙ'Μ ΚΙΤΕ ΒΙδΡΟδΙΤΙβ, ΝΕεΝΟϊΙΐ ΕΤ Τ1ΤυίΙ$ δΙΝΟυΐ^ΑΚϋΜ ΡΑΟίΤΙΑΒυΐΙ ΜΑΒΟΙΧΕΧ βυΡΕΒΙΟΒΕΜ 

οίδτίΝευΕϋτίΒυδ βυΒίΕετΑΜςυΕ ματεβιαμ δίΟΝίηεΑΜΤίΒεβ, αοοβνατα ; 

ΟΡΕΕΙΒϋδ ευΜ ΟϋΒΙΙβ, ΤυΜ ΑΡΟεΒΥΡΙΙΙδ, ΑίΙΟυΑ ΥΕΒΟ ΑυεΤΟΒΙΤΑΤΕ ΙΝ ΟΒϋ»Ε Α1> τβαοιτιομειι 

ΕεείΕδΙΑδΤίεΑΜ ΡΟίίΕΝΤΙΒΙ'δ, ΑΜΡίΙΡίεΑΤΑ ; 
ΒΙ]€Ε!(ΤΙ5 ΕΤ ΑΜΡίΐυβ ΙΝΟΐείΒϋδ ίΟευΡίΕΤΑΤΑ ; δΕΟ ΡΒ.ΕδΕΒΤΙΜ ΟυΟΒυδ ΙΜΜΕΝδΙδ £Τ ΟΕΝΕΒΑίΙΒυβ , ΑίΤΕΚ^ 

δείίΐΟΕτ ΚΕΒυΜ, ουο εοΝδίχτο, ουιοουΐΒ νοχ δοίυχ τΑίΐβ τΑίίδΥΕ ρατεβ, ΥΕΒυΜ ετιαμ νΝυδουίδουε 

ΡΑΤΚυΜ, ΑΒδΟί'Ε ΙΧίΑ ΕΧεΕΡΤ10?(Ε, 1!<Ι ΟυΟΟίΙΒΕΤ ΤΟΕΜΑ δεΒΙΡδΕΒΙΤ, υΝΟ ίΝτυιτο εοΜδΡίεΐΑτυΕ ; 

ΑίΤΕΒΟ $^ΒIΡΤυΚ^ϊ1 δΑΟΚ^ε, ει ουο ίΕετοΒΐ εοΜΡΕΒίΒΕ δίτ οβυιι;μ ο^ιναμ ρατβε8 ετ 

1.Ν ΟΙΊΒΙ'δ ΟΡΕΒΙΙΜ δΙΌΒΙΉ ίΟείδ δΙΝΟυίΟδ δΙΝΟΙΧΟΒΐ!! ίΙΒΒΟΒΙ'Μ δεΒ1ΡΤυΒ^Ε ΥΕΒδυδ, 

Α ΡΒίμΟ ΟΕΝΕδΕΟδ υδΟΙ'Ε ΑΒ ΝΟΥΙδδΙΗΙ'Μ ΑΡΟεΑΙ,ΥΡδΙδ, εΟΜΗΕΤίΤΑΤΙ δΙΝΤ. 

ΕΒΙΤ10 ΑεουΒΑΤΙδδΙΜΑ, ^^ΤΕΒIδΟυΕ ΟΜ.ΝΙΒυδ ΓΑείίΕ ΑΧΤΕΡΟΝΕΝΒΑ, δΐ ΡΕΒΡΕΝΟΑΧΤυΒ εΗΑΒΑεΤΕΒυΜ ΝίΤΙΒΙΤΑβ» 

εΗΑΒΤ£ ΟΙ^ΑΙ,ΙΤΑδ, ΙΝΤΕΟΒΙΤΑδ ΤΕΧΤΙ'δ, ΡΕΒΡΕεΤΙΟ εΟΒΒΕεΤΙΟΜδ, ΟΡΕΒΙΚ ΒΕευδΟΒυΜ ΤυΜ ΥΑΒΙΕΤΑδ 

ΤυΜ Μ'ΙΙΕΒΙ'δ, ΡΟΒΜΑ ΥΟίυΧΙΝϋΜ ΡΕΒΟυΑΧ εΟΜΜΟΟΑ δΙΒίΟυΕ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒ01.0€1^Ε ΟΕεϋΒδυ ε0Ν5ΤΑ?ΙΤΕ»' 

δΙΜΙΙ,Ιδ, ΡΒΕΤ1Ι ΕΧΙΟϋΙΤΑδ, ΡΒ^εδΕΒΤ1Μ^I;Ε ΙδΤΑ εΟίίΕεΤΙΟ, Ι'ΝΑ, ΜΕΤΗΟΟίεΑ ΕΤ εΗΒΟΤίΟίΟΟίεΑ, 

8ΕχεΕ!«τοΒυΜ ΡΒΑΟΜΕίΐτοΒίιι ΟΡυβευίΟΒυιιουΕ ιΐΑετΕχυδ ιιιο αίΐο δΡΑΒδΟΒυΜ, 

ΡΈΛΜΙΜ ΑυΤΕΜ 1ΝΜ09ΤΒΑ ΒΙΒίΙΟΤΗΕεΑ, ΕΧ ΟΡΕΒΙΒυδ ΕΤ Μδδ. ΑΒ ΟΜΝΕδ ^ΕΤΑΤΕδ, 
ίΟεΟδ, ίΙ^ΝΟυΑδ ΡΟΒΜΑδΟυε ΡΕΒΤΙΝΕΝΤΙΒυβ, εθΑΒΐ:>ΆΤΟΒυΜ. 

δΕΒΙΕδ ΟΒΛΙΟΑ- 

ΙΝ Ουλ ΡΚΌΡΕυΜΤ ΡΑΤΒΕδ, ΟΟ0ΤΟΚΕ3 δ€ΒΙΡΤΟΒΕδθυΚ£εα£5Ι>Ε ΟΒ.ΐ^β 
4 Α δ. ΒΑΙΙΝΑΒΑ ΑΒ ΡΗΟΤίϋΜ, 

ΑΟΟϋΚΑΝΤΕ 1.-Ρ. Μ10ΝΕ, 

ΒΙΙΐ1Ι•ΙΙΐ€€« €ΐ€Η αιιΙτ€Γ0«, 

δΙΥΕ 

ευίδΌυιι εοιίΡίΒτοΗϋΐι ιν δίΝουι^οβ βείΕΝτι^ε εεοΐΕδίΑδτιε^ε βαμο8 βοιτοεβ. ' ΡΑΤΚΟίΟΟΙΑ, ΑΒ ΙϋδΤΑλ ΙΡδΙϋδ ΕεεI.ΕδI^Ε, ΙΝ ΒΟΑδ ΡΑλΤΕδ ΒΙΥΙΒΙΤυΚ, ΑΜΑ ΝΕΜΡΕ Ι.ΑΤΙΝΑ, ΑΜΑ ΟΒ^ΕεΟ-ίΑΤΙΝΑ ; Ι^ΤΟΙΑ, 
ΙΑΜ ΙϋΙΤΕΟΒΕ ΕΧΑΒΑΤΑ, ΥΙΟΙΝΤΙ ΕΤ ΒυεΕΝΤΙδ ΥΟίυΜηΠΒΕδ ΜΟΙ.Ε δΙΙΑ 6ΤΑΤ, εΕΙΤΤυΜΟυΕ ΕΤ νΐίίΕ ΓΒΑΙ«εΐ8 ΥΕϋΙΤ. ^Β^Β^Α 
ΒϋΡίΐεΐ ΕΒΙΤ10ΧΕ ΤΥΡΙδ ΜΑΝΒΑΤΑ ΕδΤ. ΡΒ10Κ ΟΚ^ΕευΜ ΤΕΧΤΙΙΧ εϋΜ ΥΕΒ8Ι0ΝΕ ίΑΤΙΝΑ ΙΛΤΕΒΑίΙδ εΟΜΡίΕεΤΙΤυΕ, ΕΤ 
ΡΟΒδΑΐν εΕ.ΝΤΐ;ΐ1 ΥΟίΟΙΙΝυΜ ΕΧεΕΒΕΤ ΝυΜΕΒΙ'Μ. ΡΟδΤΕΒΙΟΒ ΑυΤΕΜ ΥΕΒδΙΟΧΕΜ υΐΤΙΝΑΜ ΤΑΝΤΙϋ ΕΧΗΙΒΕΤ ΙΟΒΟΟΙΈ ΙΚ- 

ΤΒΑ ουίΝΟ^ΑείΝΤΑ είΒειτΕΒ ΥΟίυΜίΝΑ ΒΕτίΝΕΒίτυΒ. υχυΝοεοΒουΕ ΥΟίυΜΕΝ εΒ>Εεο-υλτιχυΜ οετο, υιαιιουοΒΟΐ^κ 

ΜΕΒΕ ίΑΤΙΧυΚ ΟυίΝΟυΕ ΡΒΑϋεΐδ δΟίΙΙΜΜΟΒΟ ΕΜΙΤΙΈ : ΙΙΤΒΟΒΙΟυΕ ΥΕΒΟ, ΟΤ ΡΒΕΤΙ1 IIυ^υδ ΒΕΝΕΡίείΟ ΓΒυΑΤυΒ ΕΜΡΤΟΒ. 
εΟίίεεΤΙΟ.ΝΕΜ ΙΧΤΕΟΒΑΜ ΒΙΥΕ 6Β;ΕεΑΜ δΙΥΕ ίΑΤΙΜΑΜ εΟΜΡΑΒΕΤ ΝΕεΕδδΕ ΕΒ1Τ ; δΕευδ ΕΜ1Χ, ευ^^δ^υΕ ΥΟίυΜΙΝΙδ λΜ- 
ΡΙ.ΙΤϋΒ1ΝΕ1Ι ΝΕεΧΟΧ ΕΤ ΒΙΡΡίευίΤΑΤΕδ ΥΑΒΙΑ ΡΕΕΤ1Α ^Ε^υXΒυΝΤ. ΡΑΤΚΟΙΟβΙΜ 6ΒΜ€Μ Τ0Μϋ8 XXI. ΕυδΕΒίυδ ΡΑΗΡΙίαΐ ^^ΕδΑΒIΕΝδIδ ΕΡΙδΟΟΓΙ'δ. 

ΕΧΰϋΌΕΒΑΤϋΚ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋΒ Ι.-Ρ. ΜΙΓιΝΕ ΕΟίΤΟΒΕΜ, 
ΙΝ νΐ\ ΟΙ€ΤΛ η β ηιηηικΕ, ΡΚΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ ΙΛ]ΊΕΊυΕ ΡΑΚΙδΙΟΚΙίΜ νΐΙίΟΟ ϋ'ΕΜ^Εϋ Ν0Μ1Ν<νΤΑΗ 

5Ευ ΡΕΤΙΤ-ΜΟϊΙΤΒΟΙίί"•^. 

18Γι7 ι ΗΑΚνΛΚρ 
ΟίνίΝΤΥ 


^ / ΡΑΐΚΟΕΟί^Ιτϊ; 

€ϋΚδϋδ ΟΟΜΡΕΕΤϋδ, 

βεπ 
ΒΙΒΠΟΤΗΕΟΑ υΝΙΥΈΗδΑΠδ, ΙΝΤΕβΚΑ ,, ϋΝΙΡΟΒΜΙδ , ΟΟΜΜΟΟΑ» ΟΕΟΟΝΟΙΠΟλ 

ΟΙΜΙΜ 88. ΡλΤΚΙΙ, 00£ΤΟΚΙΜ, 8(1ΐαΡΤ0Β11011 Ε€(1Ε8ΙΑ8Ή(]0ΚΙΚ 

8ΙΥΕ ΙΑΤΙΝΟΚυΜ, 8ΙΤΕ βΒΑΟΟΒΓΗ^ 

ΟϋΙ ΑΒ ΛΥΟ ΑΡ08Τ01Ι60 ΑΌ ΛΤΑΤΒΜ ΙΝΝΟϋΒΝΤΙΙ ΙΙΙΙ {ΑΝΝ. 1216) ^ΡΗΟ ΙΑΤΙΝΙ3 
ΒΤ ΑΌ ΡΒΟΤΙΙ ΤΒΜΡΟΒΑ (ΑΝΝ. 865) ΡΗΟ 0ΒΜ€13 νΐΟΒΌΒΒϋΝΊ : 

ΚΕΟϋδΙΟ ΟΗΚΟΝΟΕΟαίΟΑ 

ΟΙΙΝίυΜ θυ^£ εΧδΤΙΤΕΒΕ ΜΟΝΙΙΜΕΝΤΟΚυΜ ^ΚΊ1Α0ιλ^^Ε. ΤΚΑϋΓΠΟΝΙδ ΡΕΗ ΟυΟΟΕείΜ ΡΚΙΟΒΑ 

£€ει.Εδΐ^£ δ^εευΐΑ ετ ΛΜΡΐ.ιυδ, 

ΐεΧΤΑ ΕΒ1Τ10ΙΙΕ8 ΑΙΧϋΚΑΤΙβδΙΜΑδ, Ι!ΠΈλ 8Β ευΜΟΙΙΕ Ν0Ν!*ΠΙίΙ.Ι9 ε0Ο1£1Βυ8 ΙΙΑΝυ8εΒ]Ρπ8 εΟίΙΛΤΑδ, 

ΡΕΚΟυΑΜ ΒΙίΙΟΕΜΤΕΚ εΑ8Τ10ΑΤΑ ; 
ΒΙδδΕΚΤλΤΙΟΝΙΒϋδ, ε0Χ1ΙΕ!Π'ΑΒΙ15, ΥΑΒΙΙδΟυΕ ίΕΟΤΙΟΝΙΒυδ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΕΒ ΙίΙ.υ8ΤΒΑΤΑ ; 
ΟΜΝΙΒνβ ΟΡΕΚΙβυδ Ρ05Τ ΑΜΡίΙ5511ΙΑ^01Τ10?ΙΕ8 Ου.ΐ ΤΒΙΒϋδ Νθνΐ85ΐΜ15 5£ευΐ,19 ΟΕΒΕΝΤυΒ ΑΒ50ίυΤΑ8 

ΒΕτεετίδ ΑεετΑ ; 
ΐϋοιείΒΐ'δ ΡΑκτιευυϋΐίΒυβ Α2<Αίτηεΐ9, βικουίο» δίνε τοχοδ 8ΐνΕ ΑΐιετοΒΕδ Αί1^υ^υ8 μομεντι 

8υΒ5Ε0υΕΝτΐΒυδ, οοματα ; 

€ΑΡ1Τεΐ.18 Ι5ΤΒΑ ΙΡδΙΜ ΤΕΧΤΙΙΜ Κ1ΤΕ ΒΙδΡΟδΙΤΙδ, ΝΕΟΝΟϊΙΐ ΕΤ ΤΙΤΙΙΙ.Ιδ δϋνΟυΐΑΒϋΙΙ ΡΑ6ΙΜΑΒΙΙ1Ι ΜΑΒΟΙΝΕΧ βυΡΕΒΙΟΒΕΜ 

ΒΙδΤΙΜΟυΕΝΤΙΒΙΙδ δ^ΒΙΕΟΤΑΜΟνΕ ΜΑΤΕΒ1ΑΜ δΙΟΝΙΓΙΟΑΝΤΙΒυδ, ΑΟΟΒΝΑΤΑ ; 
ΟΡΕΒΙΒϋδ είΜ ΟυΒΠδ, ΤϋΜ ΑΡ(Κ:Β\ΡΙ11δ, ΑίΙΟυΑ ΥΕΒΟ ΑΙίετΟΒΙΤΑΤΕ 1Ν ΟΒΟΙΝΕ Α1> ΤΒΑΟΙΤΙΟΚΕΜ 

ΕεείΕδίΑδτιεΑΜ ΡΟίίΚΝτίΒυδ, ΑΧΡίΐΡίεΑΤΑ ; 

Βϋ€ε!(ΤΙ5 ΕΤ ΑΜΡίΐυδ ΠΪΒίείΒϋδ ίΟεί'ΡίΕΤΑΤΑ ; δΕΟ ΡΒ.ΐδΕΒΤΙ)Ι ΟυΟΒυδ ΙΜΜΕΝδΙδ £Τ 0Ε!<ΕΚΑΙ.1Βυδ , ΑίΤΕλ^ 

βεΐίΐεκτ ΚΕΚυΜ, ουο εοΝδίχτο, ουιι>ουΐΒ κοχ βοίυιι ΤΑίΐδ ΤΑίίδΥΕ ρατεβ, ΥΕΒυκ ετιαμ νΝυδουίδουε 

ΡΑΤΒΐΐΜ, ΑΒδουε ιΐίίΑ ΕχεΕΡΤιοχΕ, 1Ν ουοοίίΒΕτ τιίΕΜΑ δεΒίΡδΕλίτ, υΝΟ ίΝτυιτυ εοκδΡίεΐΑτυΕ ; 

Αΐ,ΤΕΒΟ δ€ΚΙΡΤυΚΑ^ δΑ€Κ^ε, ει ουο ίεετοΒΐ εοχρΕΒίΒΕ δίτ ΟΒΥΐυχ ουίΝΑΜ ΡΑΤλεβ ετ 

ι.Ν ουίΒϋδ οΡΕΒυχ δΐΌΒυΗ ίοείδ δΐ^ευίΟδ δΐΝειχοΒΐ:ιι ίΐΒΒΟΒυΜ δεΒίΡτυΒ^ ΥΕΒδυδ, 

Α ΡΒίμο ΟΕΧΕδΕΟδ υδουε αο «ογίδδΐιιυΜ ΑΡοεΑί,γρδίδ, εοΜίΐΕΚΤΑτι δίΝτ. 

ΕΒΙΤΙΟ ΑεεεΒΑΤΙδδΙΜΑ, ε^εΤΕΒΙδΟυΕ ΟΙΠΙΒυδ ΡΑείίΕ ΑΧΤΕΡΟΝΕΝΟΑ, δ1 ΡΕΒΡΕΝΟΑΚΤυΒ εΗΑΒΑεΤΕΒυΜ Ν1Τ101ΤΑ8» 

ειίΑΒτ^ε ΟϋΑΐ,ιτΑδ, ιχτεοΒίΤΑδ τΕχτυδ, ΡΕΕτεετιο εοΒΒεετιοκίδ, οΡΕΒυΜ ΒεευδΟΒυΜ τυιι ΥΑΒίετΑδ 

ΤΙϋ «υΐΙΕΒυδ, ΡΟΒΜΑ ΥΟίυΧΙΝϋΜ ΡΕΒΟυΑΜ εΟΜΜΟΟΑ δΙΒίΟΙΈ 1Ν ΤΟΤΟ ΡΑΤΒ01.αεI^Ε ΟεείΈδυ εθ?ΙδΤΑΝΤΕ»' 
81Μ1ί1δ, ΡΒΕΤΙΙ ΕΧΙΟυίΤΑδ, ΡΒ^ΕδΕΒΤΙΜΟυΕ ΙδΤΑ εΟίίΕεΤΙΟ, ΙΙϋΑ, ΜΕΤΗΟΒίεΑ ΕΤ εΟΚΟΝΟίΟΟίεΑ, 

8ΕχεΕΐπΌΒΐ;Μ ΡΒΑΟΜΕΝτοΒυΜ ορυβευίΟΒυΜουε ΗΑετΕΝυδ ιιιε ΐίίΐε δΡΑΒδΟΒυΜ , 

ΡΕ1ΜΙ;Μ ΑυΤΕΜ ΙΝΝΟδΤΚΑ ΒΙΒίΙΟΤΗΕεΑ, ΕΧ ΟΡΕΒΙΒϋδ ΕΤ Μδδ. ΑΟ ΟΜΝΕδ ^ΕΤΑΤΕβ, 
ίΟεΟδ, ίΙ.ΙΟυΑδ ΡΟΕΜΑδ^υΕ ΡΕΒΤΙΜΕΧΤΙΒυδ, εΟΑΟυΝΑΤΟΒΙ'Μ. 

δΕΒΙΕδ ΟΒΛΙΟΑ- 

1Ν ΟυΑ ΡΚΌΡΕυΓΓΓ ΡΑΤΒΕ3, ΟΟΟΤΟΚΕδ δΟΒΙΡΤΟΒΕδΟυΚ £εα£5Ι>Ε ^ϊ\χ,υ& 
4 Α δ. ΒΑΗΝΑΒΑ ΑΒ ΡΗΟΤίϋΜ, 

ΑΟΟϋΚΑΝΤΕ 1.-Ρ. Μ10ΝΕ, 

Β1ΙΐΙΙοΙΙΐ€€« €ΐ€Η αιιΙτ€Γ•«, 

8ΙΥΕ 

ευίδΌϋΜ εοϋΡίΛΤΟΑϋΗ ιν δίΝουι^οβ βείΕΝτι^ εοοίΕδίΑδτιε^ βαμο8 βοιτοηι. ΡΑΤΒ01.00ΙΑ, ΑΟ ΙϋδΤΑΚ ΙΡδίυδ ΕεείΕδI^Ε,IΝ ΟΙΙΑδ ΡΑΒΤΕδ ΟΙΥΙΟΙΤυΚ, ΑίΙΑ ΝΕΜΡΕ ίΑΤΙΝΑ, ΑΜΑ ΟΒ^εεΟ-ίΑΤΙΝΑ ; Ι^ΤΙΝΑ, 
1ΑΜ ΙΤΙΤΕΟΒΕ ΕΧΑΒΑΤΑ, ΥΙΟΙΝΤΙ ΕΤ ΟυεΕΝΤΙδ ΥΟίυΜΙΝΙΒΙ-δ ΜΟΙ.Β δΙΙΑ δΤΑΤ, εεΤΙΤυΜΟϋΕ εΤ νΐίίΕ ΓΒΑΝεΐβ ΥΕΝ1Τ. ΟΒ^ΒΟΑ 

ουρίίει εοιτιονε τ\ρΐδ μανβατα Εδτ. ρβιοβ ΟΒ^εειηι τεχτυχ ευΜ ΥΕΒβιο.ΝΕ ι,ατινα ι,ΑΤΕΒΑίΐδ εοΒΡί^εετιτυκ, ετ 
ροΒδΑΝ εΕ.χτυΜ Υθΐ.υΜΐ.^1111 εχεεοετ ιηηιεΒηι. ροδΤΕΒίοΒ ΑυτΕΒ ΥΕΒδίοκεχ υιτίΝΑΜ ταντπι εχηιβετ ιοβοοιέ ιν- 
ΤΒΑ ουίΝουΑΟίχΓΑ είΒειτΕΒ ΥΟίΐΐΜίΝΑ ΒΕτίΝΕΒίτυΒ. υΝυΜοεοοουε ΥΟίυιίΕΝ εΒ^εεο-ίΑτίΜΐι οετο, υΝεΜουοοουε 

ΜΕΒΕ ίΑΤΙΝυΚ ΟυίΝ^ϋΕ ΡΒΑΝεΐδ δΟίυΗΜΟΟΟ ΕΜΙΤϋΒ : υΤΒΟΒίΟυε ΥΕΒΟ, ΟΤ ΡΒΕΤΙΙ IIυ^υδ ΒΕΝΕΡίείΟ ΡΒΙΆΤυΕ ΕΜΡΤΟΒ. 
ΟΟίίΕετίΟ.^'ΙΕΧΙΝΤΕεΒΑΜ δΙΥΕ εΒ;ΕεΑΧ δΙΥΕ ίΑΤΙΙΙΑΜ εΟΜΡΑΒΕΤ ΝΕεΕδδΕ ΕΒΙΤ ; δΕείδ ΕΜΙΧ, ευ^υδ^υΕ ΥΟίυΜΙΜδ ΑΒ- 

ρι.ιτι;οΐ9(Εΐι ΝΕε!«οιι ΕΤ οίρριευίΤΑΤΕδ ΥΑΒίΑ ΡΒΕτίΑ ^ΕουΧΒυχτ. ΡΑΤΚΟΙΟβΙΜ ΟΒΜϋΜ Τ0Μϋ5 XXI. ΕυδΕΒίυδ ΡΑΗΡΙΙΙΙΙ ΟΛΙδΑΒΙΕΝδΙδ ΕΡΙδΟΟΤυδ. 

ΕΧΟϋΌΕΒΑΤϋΚ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋΒ 1.-Ρ. ΜΙΓιΝΕ ΕΟίΤΟΒΕΜ, 
ΙΝ νΐ\ ϋΙΟΤΑ ηβυηηικκ^ ΡΚΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ Ι,υΤΕΤΙ^Ε ΡΑΚΙδΙΟΙΙΙΙΜ νυΐ,ϋΟ ϋΕΜ^ΕΙΙ ΝΟΜΙΝΑΤΑΗ 

8Ευ ΡΚΤΙΤ-ΜΟΝΤΒΟΙΙΓ.Ρ. Ι *8 1 { ι 8Λ€υΐϋΜ1Ψ. τ 

ΕΓΣΕΒΙΟΓ 

ΤΟΥ ΠΑΜΦΙΑΟΥ, 

^ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ• ΚλΙΣλΡΕίΑΣ, 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. ΕϋΒΕΒΠ ΡΑΜΡΗΙΜ > ^^Ε8ΑΚΕ^ε ΡΑυΕ:5Τ1Ν^I!; ΕΡΙδεΟΡΙ, ΟΡΕΚΑ ΟΜΝΙΑ Οϋ^ ΕΧδΤΑΝΤ, 

είΤΕΙβ νΑΒΙΟΒίηΐ, ΝΕΜΡΕ : 

ΜΕΜΛίΟΙ ΤΑΙΒ3ΙΙ, ΤΕΑΝΟΙΒα ΤΙΟΕΚΙ, ΒΕΜΑΆΏΙ ΜΟΝΤΡΑϋεΟΝΙΙ, ϋλΚϋ. ΑΗΟΕΙΟ ΜΑΙΙ 

ηιΤΑ; 

ΟΟίίΕΟΙΤ ΕΤ ΟΕΝϋΟ ΚΕΟΟβΝΟνίΤ Ι.-Ρ. λΙΙΟΝΕ, 

Β1ΒΐιΙ0ΤΗΙ€αΒ €ΙιΒΒΙ ϋΜΙΥΕΒΙβ, 

§!▼■ 
€ΙΙλΐυ01Ι εΟΜΡίΙΤΟΑΌΜ ΙΕΙ §ΙΝβυΐ.ΟΙ ΐαΐΒΝΤΙΒ ΐαΟίΒϋΑΙΤΙΟΑ ΒΑΜΟΙ ΒΟΙΤΟΒ. ΤΟΜϋδ ΤΕΚΤΙϋδ• ΤΒΝΒΟΝΤ 1ΒΧ γοι.υιιιιΐΑ 60 ΡΒΑΝΟ» βΑΐ,υειι. ΕΧαϋΟΕΒΑΤΠΑ ΕΤ ΛΈΝΙΤ ΑΡϋΟ 3. -Ρ. ΜΙΟΝΕ ΕΟΙΤΟΚΕΜ» 
01 ΤΠΑΜβΤΑ Β*ΑΜβ018Ε, ΡΗΟΡΕ ΡΟΗΤΑΜ Ι.Ι]ΤΕΤΙ£ ΡΑΑ1$Ι0Ι^υΜ ΥϋΜίΟ Ώ'ΕΝΕΕΗ ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ,' 

9Βυ ΡΒΤΙΤ-ΜΟΝΤΒΟυβΒ. 

1857 ΕΙΕΝΟΙΪϋδ Αυοτοηυϋ ετ ορίϋΕΐιηι οολ ιη 666 τοιίο ζχΐ ο οΜ Ί ^ΐΜϋι ΐϊ υι ι. Έϋ8ΚΑΐϋ3 ΡΑΗΡΗΙΙΙ. 

ΡΓορ&ΓΑΐίο βνΑη^βΙίοβ. €θΙ. 21 

Νοίφ 6ΐ 6ΐη6η(1&Ιΐοη65^. 1!^57 * ΗαΐΜ ηοίβηιηι ιρρβηίαιη βιϋΐίοηΙ η» ΡταηΗΐηΛωΜ ^ΰοη^ιοω ΑΐΙβχβηΙ <ΙοιηΙηαι δβ^ίβπιι ι δβηείο ΒγΙ^κοοθ, 
Αεα(ΐ6ηί» ΙοβοΗρίΙοηαηι ιοΰΐιΐδ, ηυρ6Γ, πιβ^σ Ηΐίβηηιιη (Ιιιιιηο, ο νίνίβ βτβρίι»• Ρίοη τΜβ Ιδ Μξηάίο ηοϋι ρΓ»&χο. .£ι Τνρίβ ΜΙΓιΝΕ, αιι ΓεΓα-Μοπίτοιι^ν*. ι 

1 ΕΥϋΕΒΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΜΦΙΛΟΥ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΑΓΓΕΑΙΚΗ ΕϋδΕΒΠ ΡΑΜΡΗΙΠ 

€£5ΑΚε^Ε ΡΑΙ^δΤΙΝ^Ε ΕΡΙδΟΟΡΙ 

ΡΕ.ΕΡΑΚΑΤΙΟ ΕΥΑΝΟΕΠΟΑ 

Ρ»0(ή5εα$ ΥιΟΕΒυδ , Βο11ιοιηιιβ6η$ί5, 5οοί6(«ϋ5 Ιββα ρΓ6$1)7ΐ6Γ, θχ ΐΏ5δ. οοϋ. οΐ ΐΑαοΙ&Ιί5 βΐ) 
ίρδοοαβί £α86ΐ)ίο 5οπρΙοπΙ)α$ Γ606η$αίΙ, Ι&Ιίηο νβΓίίΙ, ηο(ί5 ϋ1α5ΐΓ&νίΙ. 

ΕϋΙΤΙΟ ΝΟΥΑ 

Ιηχία ΡαΗίίηοΜ αηηι 1638, Οχοηίηα€ίη €ί 1,\ρ$\€η$9ίη άβηχιο Τ€€6η$ί{α. νΐΟΕΚΙ ΕΡΙδΤΟΕΑ ΝϋΝΟϋΡΑΤΟΚΙΑ. 

' ΠΛνβΤΒΙΜΙΜΟ λϋ λΕΤΕλΒΝΒ»5ΙΙΙ0 ΟΟΜΙΚΟ 
ΙΟΑΝΝΙ ΡΒΑΝ€»εθ ^Ε ΟΟΙίυΤ, 
ΡλΙΜΟ Ι.ΌΤΕΤΙ^Β ΡΑΚΙΜΟΒΌΜ ΙΕΟΒΙΕΡΙβΰΟΡΟ. 

Ορίαηάπηι ιιηρπιηιι €τα( , ΑτΰΗιρτΰΒΜηΙ %ΙΐΗ$Μ$$ίνη€ , αί ςίΐαηίηνη %η ΰοηνϋΙΙ^ηάΐΜ ρνο(αηΛ 
ηίρίτ$ΙχΙ\ση%$ ^γγοτΛημ , βτηάίίίοηχί αο άιΚρίηίια Νο$ί€Τ Ηχο ΕΗ9ώχΗ$ α/ρβτβίαί , ίαηίηίη 
ίάαηεΗήα{αη(Ερχ€ίαΗ9%η€αΗ9α^ν€ΐίηί6ρηίαίχ$9 νβΐ €οη3ίαηίχ(Ε Γβίίηβηί. δβά [ηχί ιΙΙβ 
ηηηίηιτη ίη βΐίρ^ηάο ίαηχχη/'βΗχ βί ιηχφιηΒ , ηί £ΐι/ιΐ5 ρβτ ίΒ$β]α€ίητα ιη€Λχο€ή$ βταί αο ίοΐβ'- 
ηώιΐχί (αίΗτα , ηηί μΛι ροαβαχοηβηι οηχηχ οοηίβηϋοηβ άε/'βηάβηί ; ςηα οτηηχ ρτβίχο ίηα)0Τ 
Μ^ ΟΜ ηίΐ$ Ιη€€ αίφΑ€ άίρηχίαίβ , ηικίί €ί ναοΗΧ ηοηχχηΐΜ ηηχϋΓαηι σο 9ρβ€ί€ηχ ΰοτηρβΜαηί. 
Ονηη ί^ιΎιΐΓ αΐίοφίίη ΕϋοΙαχα Μαηΰίχαχηχοιτηίη €ξ άοϋααχηχοτηηι φιγοπιπι χη ηητηίνο ΰβηαΓε 
ΡατεοΙμ 6ε. XXI. 1 1! ΕΡΙδΤΟΙ-Α ΝυΝΟϋΡΑΤΟΒΙΑ. {• 

νοΐΗΐ$$€ί ι ^Ηΐη 9 9ηοά ιρΜενη^ί ηιαΐΗΐ$$β νίίηΜ €$ί^ ίηίβτ ΟΗρ€ηβ$ , ΤβΠηΙΗαηο» / Βατά6ίαη9$. 
Ταίίαηοί , €ί $% ^ηι ρτωίβτβα ιηιι«Γα6ι7ι άί8ίΐά%ο , ιηρβηη άο€ίηηαφί€ Ιαηά€ίη α τβΗρίοηί$ €( 
ράΗ ρίοτχα ^β^ηηx^^ηηί , ηηϊηβΓανϋ. Ιη ςηο φΑΐά^ηι ίά ρτονιάχί 8ηο ηιοτε ίαρίεηίβτ^ ηί φιο- 
ΤΗϊη €Χ ιηοΓϋ ΰοηίαριοηβ ρβηοαία οονβΓ^ ροηβί , ΰονπίη ίηάηϋτΐΰΒ (τηοίη ηοη οατη^ί. Ε( 
νβτο 1 11176 Ιχηίίάί(αίί8 Ηοο (πιί , $ιν€ (ναπάΐΒ , ί€€ίίη$ Ηχΰ αΚφίαηίο ^ηατη οαΐίτι , αΰ νβΓβΰηη^ 
ύίηί ίη$αηΐΓβ €οηαίΗ8 €$ί^ ηί $ηίί ίρ$€ Ιϋηβ Αηαη<Β ρβΓβάίϋΒ τηαοΗίαηι αβρβτρβτβ ροϋνα ςπαιη 
ιπΗΓβΓβ νίάβαΙιΐΓ. Αίίΐηβ αΙ ά€ αΐϋί Ηοΰ Ιοοο ία€€αϊηη$ , βρηιάβιη Ηηηο $αβ τηιΜ ροΗ$$ΐηΐΗίη 
ΘΰίηΙ%$36 ραηάβο^ ιη ^ηοΐαϋί αο υβη^ηι ραΓ€ΐ$$ίηιη8 (α^νϋ^ €χφΑ%8χΙα8 βνηάίίίοηίΒ ορ€8 /ί66- 
ναΐχ ρίβηα^ηβ ψηαηη οοηρβΜϋήί. 8αη€ ν€Γ0 ρηχάρηχά Ηοο χη ρ€η€Τ6 Ιο^η^ηχ αο βαρχίίοΒηηχ £μ- 
Ββϋχ ηιαηηβ αΙΙβνβταί , ίά οηιηβ ΤταρΒΧΧίηίϋ ρχΗα8 , ηχοΙΙχοτβ υβΐ αρίο χηάχΜΟβΓαί ^ ν^Ι 8ροηρχα 
άβίβνβταί ; 8βά χη χηί€τρηί€ /χάα ηχαρχ8 οοηχηιβηάατχ ίοΐύί , ρίΜηχ ρχ€ία8. Οααηρααηχ ηβο ίαηίί 
€€Γί€ άχ88χιηηΙαίχο ί$ία (αχί^ ΰπηχ ρτύΒΒβΠχηχ ηοη άοο6α(^ χι{ οΰΒί^τχ^ ηοη ρτοΐίβί^ ηοη ητρβαΐ^ 
8€ά ιη€ηίείη ηιοάο [χίτίχηχ χηάχοΒί χηηηαίρηβ $χΑαηχ : ρηοΒΧ ηοη βιμ ρηάοτΒ αίχρηο οαΐίχοΐίοω 
(γοηί%8 ρηάοτβηι βΧΗ€Τ€ί. Αί ρμαηίιαιη Ηχο €χ ΙοοηρΙ^ξε ρεηια ητχκ,ηχ αζρμβ Ιοΰοτηηχ , 9ί ρηαηία 
€Κϊη νατΐ£ίαί$ ρΓΘίηΐ€ΤχΙ,8ίΛανχΗ$ ^η$ ορχηον^Ιβρβηάο $€ηίχΓχροί98ί^ φααηχ άχοβηάο ηύβηχΑΜ 
ιχρίχοαή. Οαί ραχάβτη 8€η8χα , Ιχΐίβταίοτηηχ οηχηχπηχ €οτηηχΗηχ8 αάΙΐΗΟ χάβηιρηΒ (ηϋ , ρηχ €ί 
Ηη)η8 χη ορβτΐΒ οορηχίχοηβ ηοη ηχεάίοοη άχΙχρ$Μχα ίίηάχοφιβ νβτΒαίχ $ηηί , βί χη 60 ηοητηχηχΑΜ 
Εα8εΙ)χηηι ά€ αηίχραχίαίβ χρ8α^ ρηαηχ άε ΧΛηχν€Τ8αρο8ίβτίίαίε τηετηχ886 ^ηά^^α^xΛηί. Αίρηε Κοΰ^νΐτ 
άχϋχνι,γη ν€τχ1αΐχ8 €8ί , ηοη ρταϋω. Ναηχ ηΙ $08 8€Τχρίονε$ οίηχίίαιη , ρηοπατη ηχοηχι^ηχβηία ηοΙ>χ8 
8%ιρ€Τχοηΐίη αία(ΐίίη ηεο χηαηηα ετχρχΗί^ ηε€ χηνχάχί ίη/ιΐΓία, ρηχΙ)Η8 Ιαηχεη Ηχο ηουο ρποάαηχ 
€ί χ11α8(τχ ϋ5Μ| αη€ίοηίαΐχ8 ρΐηηηχιχηχ εί 8ρίεηάοτχ8 αοοε88χί. 0ηχ8 ηοη Ηαηο ε]Η8 ΙΛοτεηι , εί 
ρτ^8€0 χΙΙχ (Βνο ΒαΙαίατεηχ , εί ηοείτο Ηηχο ίίίεηηάχεεχηιχίηχ αε [ΓΗϋίηοεχΒεχηχηηχ εεΒε χηίεΙΙχραί^ 
ρδΓ ραεηχ ΒηρετείϋεΒ ηεε ραηεα8 , ηεο εχχρηοΒ νείη8ίοηιιη , Ηοο ε$ί νεί ίεηιρονε χρ80 ρνεΙίθ8θ• 
ΤΗΐη χηρεηχοΓΗΐη ΓεϋρηχοΒ^ 8X0 ίαηρηαηχ Βενναίαε εχ [<Βάχ88χηχο ηαη[ναρχο ίαύηΙαΒ Ηαύεαηιηε ? 
Αίρμε ηί οΜίεν ύεηεβεη ραΠετη αίχραατη άεραείεηχηε , ε]Η8 χη ρτχηιχ8 ορετα ΞαηεΗοηίαίΙιοηεηχ 
ίΙΙητη^ Ηοτηχηεηι ΡΙχαηχοίι^ίη^είΤνο^αηχε^εχρΙετχερμε {ίάεε^ίεϊηροηύΜε 8ηρρατειη αΐΛάίτηιΐΒ^ 
ΡΙχχΙοηχε ΒρΙΙχεηεχΒ ονε , άε αηίιρηχεΒχηχα ΡΗοίηχοηηί ίΚεοΙορχα άχ$ρηίαη(εηί ; ρηω ΠεΙ>Γ(Β0Γχι,τη 
εχ(οηΙχΙ)η8 , εεά οϋΐίρηο αο άευιο βεχα άεηνα(α , ιη ΜρρρΙχοε ροείεα βταοοεραε νεάίΛηάανΐί. 
ΑαάχηχΗ8 εΐ ΟΕηοτηαηηι , αοΓεηχ^ Ξηρεη Ι ρηρηαοεηχρηε ρΗχΙοΒορΗηηχ^ ρπί/Λ ΑροΙΙίηε χη (ται*-^ 
άεηχχηίρΗΐ8Η8^ ρηαηχ χηρεηχοΒε ίοΐαηχ χΙΙαηχ οταοηίοηιηχ ναηχίαίεηχ χΙΙιιάχίΫ ρηαηία νχ άχοίχο- 
ηίε ΜΙεηι αο 8ίοίηαο1ϊΧίΐη χη ρτο(αηχ ηηηχχηχ8 οαρχιί εηιηχριί ? ^α^ά ρτανεε εΙ ενηάχίαΒ οοηχτηε» 
χηονεηχ Οτχρεηχε^ Όχορεηχαηχ ^ Βατάεεαηχε οοηοετίαΗοηεΒ ^ αάνεΓΒΟΒ χηιρχαηι 'είάεηιηχ [αίχρηβ 
ηεοε88χίαίεηχ » ρτο Ηητηαηΰε ΙϋεΓίαίχε άε[εη8χοηε $\Μοερία8 ? ^ιΑ^ά Όχοηρ8χο8 ΑΙεχαηάηηο8 , 
ρηχά ΜαχχηχοΒ , χηνείεταΐατη χΙΙαηχ ηχχΑΐίοτηηχ ρΗχΙοεορΗοΓπιη άε ηχαίενχαι αίενηχίαίε αο ρτορε 
άινχηϋαίε εεηΙεηΗαηχ , ρχιΙοΗεΓΓχηιχε αο βνηχχΒΒχηιχε ταίχοηχϋπί ενενίεηίεε ? Ώαί χΙΙε ηοδχΒ ΡοΤ" 
ρΗρτχηηχ , εχχηίχηιο νείεταηχ οναοηίοηιηχ εχηίί ^ ηονητη τεοοηάχία ρΗ\Ιθ8ορΚϊ(Β ρεηχχΒ εταεη- 
ίεηχ. ΡΓοάποχί Νηηιεηχηϊη, ΡΙαίοηχοα αοαάεηιχεε 8εοία8 αίρηε άχνοΠχα^ ηοη ηιχηαε άχίχρεηίετ 
εΐ εηχΛοΙεαΙε , ρμακη ίηοχιηάε αο $ηανχίεΓ εχρίχοαηΐεηχ. Ε^η8άε^η εχ Αοαάετηίϋε 8ραΗχ8 ΑΚχοχ^ηχ 
ΛηεΙοοΙεηχ 8Χ8ίχί εχ Ιροεο^ ρηοπΛηχ χΙΙε εχο ΑηείοΙεΙεηχ α ΡΙαίοηε άχυεΙΙχί^ ηί οηχηε/η χηΐετ εοε ρλί- 
ΙοεορΗχοΒ 8θοχε(αίεηι οοηχηιεΓοχηηχρηε ίοΙΙαί ; Ηχο αηίεηχ ΑηεΜεΙχΒ βηχ άε(εη$χοηεηκ^ οιαη Ιοηρα 
εί αοοΗταία εοηιηχ ηχαχιτηε ρΗχΙοεορΚοτηηχ , φιχ εεηεχύΐίε αηί ηχΗχΙ ααί οηχηχα ονεάετεηί , Γβ- 
ρτεΗεη8χοηε οοη)ηηρα. ΒεύεΙ Ηηχο Α[ηοαηη8 ΟιτοηοΙορχΰε εηοε [ταρηχεηίηηί εαηε ΙηοιιΙεηίχΛηχ^ 
ϋείεΐ ΓΙοίχηχΜ ερνερχεε άχΒριιίαίχοηχε αηοίαήαηχ , ρχία χηχηχοτίαΙίΗϊη αηχηχοη^ηι ριίΓΜίιΊηαοι 


\ 13 εΡΙ5Τ0Ι.Α ΝυΝΟυΡΑΤΟΙΙΙΛ. 14 

άΜηα9ηφί9ηαίηταιη , α& ύηιηϊ €θτροτ€€Β βξ τηοΚί €οηΰΤ6ί%οηβ ζ^^ηηοϋ. Όβύεί ΡΗίΙο /ιιιΐιτο» 
ΓΐΜΐ €ΐοςη€ηίι$$χηηί$ ι ρηΙΰ/ιβΓηηιατη » ιι ιιηηιη αηί αΙΐβΠΑτη ίηά^ ίίζηηίηι ίΐα(ηΐ6Τ%$ , Ρτουί- 
Λ€η(%(Β άΜηα ρταάΐΰαίιοηβίη. €η% {ατηεη $ι ςηίά άββΓαί , ίά ίοίαηι ατηρΚαίτηα €χ Ώχοη\{$\χ 
ΑΙεχαηάηηί ορβνβ , ίατη ρί6ΐαΗ$ , ψίατη βΓηάιίιοηίΜ οπιηίί αοΰβίΒίοηβ ΰητηηίανίί. ΟεύοΙ ροί- 
ίηηιο , φί(Ε ραη αΐ ΡΓβθρβΓΑ(ίοηί5 Αιι/ια ρ6Τ%η9%^η\$ , ΒεύταοΓητη χΙΙα ηαίχο , ηιειηοήαίη 
ςεηβτίΜ τετητηφΑΰ ΒίΛατητη ν6ίη$ίηαιηιαίη: ϋΐι/ικ αά οεΜΗίαΗηί , 9^*' ^οη ς;ιι# νοοβ (Ιαϋ/ιιςιιβ 
ϋοηνεη€Γ6 ? βΓ«α , δαΓδαη οταίοτ€$ , ροεΙίΒ^ Αίίίοτίοί, ΒετοΜχ^ ΜβραϋΗβηα ^ Αύχ/άεηι^ £ιι- 
ροίειηχ^ Η€€αί€η^ΏειηΗη%^€Κ9ΤχΙχ^Εζ6θΗΜΒ$^ ΑΠαραηχ, €η]ηί χη Ιαηάί» αο ά^ιx^€ηί^€ε 
ρατίεηί , ϋ^ Ιθ8€ρΗη$ βίχαηχ νβηχαί /Ιοηρβ (αηιεη €$ί Εη$ΛΗ ^^αί^α ΙχδεναΙίοτ : έί βο ςηιάβηχ 
αίϋηχαηάα ρΐηηί 9 φιοά βχ χ11χ$ ρ^ο[αηο^Η^η Ηοηχιηηηι ίεχίχίηοηηί^ οάίαΰΓω Μίίοηω ηοίχίχαηχ 
ρίχιηηχητη $(Βρ€ΐη€ΐί ΗαπΗαηχι^, 

Ηθ€ χςίίντ Εχ/αβϋχΗί ίαηχ /τβ^ϋβη/ί αο ίαηχ ηοϋΐχ ΰοτηϋαΐΗ $€ρ(η8^ αά ί€ νβηίί^ ΑτοΜρτωίΗΐ 

χΙΐΗ$ίΗ3$χτΜ^ ηί φιοά ρβΓ Ββ$β ηοη ροαβί , Μ €Γηά%(οΓηηχ τ/ιβη^αιη, ςηοΜ^ ηβ ίοίί ηοδχΜ 

»ί6ί7ΐ«€ ηχοτ€Τ€η(ίίΤ9 ίίηρηίαη $ίχΛάίο ρτοΗϋηχί^ €οη]ηη€ίχ$ νοΜχα ρτανχοτβτη αύ Ηητηαηίίαίίί 

Χ^Ι^ηχβτχίαίχΜ ΐΗ^ρροηιαιιι άβρτβΰβίητ. Νοη «ι, Μί βρβτο^ χη «αιη άαηοτ Η χηοΙεηχεηίχΘΓ (αΐη• 

Πλί, 9*10111 $ηηίΥηο$ ροηίί/ίοεί εαάβηχ χη οαχΜα^αγη $βΜ6ηί, ΛΚΜ (οΠβ νεηοτ ηΐ6ίη€ηάχ €αιι«α 

τ^χίαί^ η€ ςτανχοηδΐί3 ίη%$ $αη€(χοΓαχΜφΐ€ 0ΜΓί5 ίηοΐ€$ίη$ χηίβτρβΙΙαίοτ αάνεηιαηι^ %ρηοίη$ 

ρτ(Βί€Τΐχίη αΰ ηονχιι Ηοηχο^ ίαηχ ηχχΗχ ίβηηχίααί ^Ι χηορχΛ τηβα €οη$€χη$^ ^ηατη ίηω ΰοηίοχηί 

ϋςηχίαίχί. Οηοηφ/χαηχ, χλΜ ($ ρ^ηxίx^^^ ηχοΓ6ί^6 ίαο$ τβοορηουχ^ ηβ Ααηο ςηχάβηχ ηχΒίηηχ^ $χη€ 

αΐιςνα οβ^βΜΧοηβ χη]αήαςηβ ίηα νείχηΒΓχ ρο$$β χηίΰΙΙχρο. Λανα ίαηί Ιαη9 €ί βχχτηχα υοίηηίαίχί 

\ηάοΙχ8ςιχ€ (χΑΰΒ^ χη ίαηία άίνχηχ ηιιιηβηι αηχρΗίηάχηβ οανβΓΒ άχΙχρεηίβΓ^ ηβ ςχίίί^ηαιη αάϋη 

Η €οηρηα9ΧΑφΛ€ ίηο^ οΰ η€ ίβηβνοΙβηΗοΒ φιχάβηχ ίχΑΟΒ ύθηβ/χοχο χηάχρηαηχ ατΜίΤΒίην. νΐατ 

ηχίΜΤ Ηο€ ηαίΗΓΟ! ίχια Ιοηο^ ιί ίΧΛχχηχ χΙΙχιά ίατηβη βι/, ςχΛοά αΰοβρίιχηχ α ηια]οηδη$^ βί ηουχ$ 

ρ(Τ 1€ χηοτεηχ€ηίχ$ αηοΙχΛ^ηχ^ ίαηχ οονηιηνηβ οχιηχ οηχηϋηί β$$€ υοΙχχχ$ίχ. Νβο νβνο 8θΙαηχ Ηαη€ 

(κίΙϊίαίχΜ οΙχαΓηηχφχβ νχΓίχίίηηχ ρίοτχαηχ^ χη οίαήαχηχα Οονοιοβόμ (αηχχΙχΛ βίχτρβηχ (οηίβηχ'- 

φ€ Γ€[αάχ$ίχ. Νουηί αά βαιτι ρβν ίβ ίρίβηάοτ α€€€8$χί^ χία ίχϋ ρτορηχί$^ χία ΜχηρηΙαηί^ ηί 

ιοβίιιιη χη €0 φΑβηχςηαηχ ηβο Ηάϋβαί,ηβϋ 1ϊαΙ)€Γ€ροαχ$. ΙΙΙηβίηα $ηηί^ ηβο ΙανίάχΒ πΙΙχηβ βρβηίχα 

ΜΐΛχηχ$ α€ ρβηβτχΒ (χιχ άβΰονα^ [αί€0Γ : αο ηβ ίαηία χη Ιη€$ ρηοετβτβίχιτ υχνηηχ βίχαηχ αβ 8ρχΓαη8 

ΟίΗίίχαηα άβηχχβίχοηχβ βχβηιρΙχΑηχ^ (ναίβτ χΙΙβ ίϋΐΐ5, ίβ χρ$ο ηιιηο, ρηοΒ εηηχηχα ρνα^άχοαίχο αί, 

ΙοτΙχοτ αίφιβ ηοΜΙχον, βαΙΙχα ίοία ηιχταηίβ ρβτ(€θχί. 8βά β)\Μηχοάχ ίαηχβη οηιηχα ιιιη/, ρηα 

1(€νΜ €ί ϋχίηχ αΙχχΜ ΰοηχηχχΑηχοανχ ροίαβηηί. Ναηχ^ ηί οοΒίβνα ηχοάο ηοη αίίχηραηι^ βηηχηχπΜ χΙΙβ 

ρτο[€€ίο €$ί άχρηχίαίχΒ Ηοηοή»ρΐί€ ρναάαδ^ αά φιβηχ ΙΙΙχΜίηί$χηχχι$ οανάχηαΙχΜ ΒΕΡίΛΚϋΒ, 

(ΤΛΐϋΤ χίεηχ ίχίΧΑΜ^ ηοη ηχχηχα νχνίπίιχηι ΜΗατηηχ^ ρπαηχ ίχιάονχεχ Ιη$ίχ Βηβταρχο ευβοίη» ΟΒοβη- 

άίταί. δεά χΙΙχιηχ Ιρ$χ*ηχ ίαηχβη^ φΛαηίχαΰηηρηβ €$ί, ςχΛΧ οβτίβ ηιαχχηιχίΒ β$ί^ ρηαηχρίηηηιχ Η 

«Κμ οαηΜΒΟΗίχ 9χιηί^ €ί ροΒίβα οοηΒΒρπβηίηΓ : αίςπΒ χΑί ά$ ίβ χρ$ο ηοη ηχ$χ ηιοάβΜίβ Ιο^^χιατ^ 

ΐΒφίχάαη €χχ11χ$ χΛηχα €$α ροίβί. Αί ρηηχΗ$ ΡαήΒΧοτχιηχ^ Κοο αίχιτϋΒ ιιγΜμιη οηχηχχληχ 

ρτχηεχρχΜ αΓθΚχ€ρχ$€ορΗ$^η€€ α1χα$ αΙ>$ ίε φιχβφΜηι ίοί ηίνο $(ΒεηΗ$ (αεταί^ βί οηιηχύχα άβχη- 

αρ$ ίΒίαίχύχίί^ ρτϋΒίβν ϋΐιιιιη ίε^ αΙιιι« βαβ ηοη ροίβΗί. ^ιι;ι^1 ίχΜ οορχίαίχοηύ €ο ΒίχανχοΓ 

ρΜχα €$$€ άβίβί^ φιχο ]αηχ βί οοηχηχχΑηχ $€η$χί ρορχιΐονχιηχ^ €ί Ιοηρο ΜζΒοηΙοη^ηχ ιι^ιι, ίχαε ρτωτο- 

ραίχνα ϋοηχΜχΒ €ί οτάχηχΒ^ ΙΰΒίχαχηχηηχ ψΛοάάαηχ $αη€ίχίαίχ8 βχχηχχΐΒ νεί αΐί$ρχ€χηηχ^ νεί ρνοηχΛ- 

ϋά^αη ΰοηίχηβίπτ. Ιίαφίβ οΑι ίχιο ηοηχχηβ^ ΑτΰΗχρΓΛίΧίΙ τηβτεηάχΒΒχηιβ^ ηονχι$ χηχροίίβτηηχ^ 

«€ ρηοτχ Ιαηρε ηοίχίχον^ ηχα]οτΗηχ αηίχίίχίχιηχ οτάο $€Γχαφΐ€ άχιοΗητ^ βί ρχίοίχα ηοη ίαηίχχηχ 

0Λ§Ιχ$$ί9ηΛ βοιπΜΟλυΜ ίχΛοναηχ /αηιίΐία, $€ά βϋατη ίχιίείχα τ^ρηί εαρηί^ άβ ηχαχχηχχβ Ηοηοηΰη^ 15 * νΐΟΕβΙ ΡΒ^Ε^ΑΤIΟ. 16 

αΐ%ίΚ$φί€ 11115 ΓβοοΓάαύχίΗΓ, ίοίί€$ ηίνα^ηύ Ρταηοχ$€% ίηί^ηιβίηοτιαιη^ αφ^ο 'ΦνΗτη Αιιηϋ 
αη$ρί€6(ιΐΓ ΜαηΰϋΒίίτηι οιοβΓάοίχχ ρΓΐηοχραίηηχ^ ίηαυιαχηια €ί 0Γηα(%$$χηια ρταίαΐαίχοη^ ΰβΐί- 
ύπΛχί. Τβπίίη ηί αά ηκ^ Γβν^ΠαΤφ, η€€ ίατηβη αΰί ίβ άχίο^άατη^ νηχΗχ ςηχάβιη^ $χ αΚηά ηιλΙΙ 
βάηοίαηχ αΐβτβί (ουβτείψΜ τηβατη^ νεί εο (αηιβη €3Τ6ρχ6 ίρβταηάηηχ ρηίατΰτη^ ^χιοά βα ηιβ ' 
8θ€Χ€ία3 χη ίηχβ ηηηχβΓ€$^ ονί βχ αηχηχο ύβηε νεΙΙε^ Ιαηχ ρτορβ ΗαΓβάχίαηΗτη (αηχχΙχίΕ Ιηω αί 
οϋ $οΐ€τηη69 (ΐηαηχ ηοτηβη, ^ΗX ΜβΜΗί, ^ηαηχ αΐίε αηιιηο χηίχάβαί ΗατβαίφΛε ίηο, ^αηχ %ιΙίτο 
$αρχη9 ηοη (αηίητη αηιαηΐχ$$χιηβ^ ^ά αχαηχ (ΜχχΜίχηχε άεοΐαναίϋ. €μ}η$ νοΙιιηίαίχΜ ηβ ίβ 
ΐίπφιαηχ ρ<Βηχί€αί^ 8οοχΗα$ νχή$ίχηχ ηο3(Γα οηιηΛχΑί οΐίβτναηίχα ρταίχφίβ αηχηιχ οβοχχί^ ϋϋΐιι 
ατηονίΒ ίηχ ύβηθ/χοχο ίίηάχο^χΑβ οβτίαύχί. Ερο νβτο^ ηί οηχηχητη ηοΌΧί$χηχ%ί3^ αηχηχο ίαηχφη οτηηχδχΛ^ 
οί$9(ΐχιχοςη€ $χηι%11ίϊηη$^ οητη αΐχηά ιηίΗχ ηχιπΰ αά ηχαηηιη $$$€( ηίλι7, Ηαηο ΰηχΰΐίχηχοάχ #ι7, 
ΙαΰοΓΧί ηοίίη [ωίηηχ^ ΑηχρΗίηάχηχ ίη€Β ο/[βΓ€ηάχΛϊη Η Γοη««€Γαη(Ιϋΐη ρηίανχ: ηί φιεηχ χη 
ηχΒάχο ίηίβΗω (ΐΛα $ιηη^ ςηοΗάχαηα$ ίηίβτ άοαηάι ου^τοΒ ηαίχι^ιη αίφΜ ΒχαοΒρίίίηι Παοίβηχα 
βέΐιΐϋανί, 15 ίΗο χη οοηχρίίχη άβχηοφρί ηοη ηχοάο /ί^/ιπϊ^ αάοΐαΰοί^ ίβά οηιη€ί €ΐχαηχ νά 
ίβηχροτχΜ xη^η^^α^^ νβΐ ρ€ίχίχοη6$ χηνΐάχω^ ίαο ραίτοοχηχο ί^ΰίχΜ αο ά6(Βη$η$ βΐηάαί. ΤαΙβ. 
ίηΜχα ΡανχβχοΓηηχ^ αηηο Όοηιχηχ ίηίΙΐ€$χηιο $€Χ€6ηί€Ηψηο υχ€6$χηχο Μβρίίηχο^ ψιατζο Καίβηάαι 
θ€ίοΜ$. ΜΗ$Ιη$$. αο Β$νβτ€ηάίί$. ΑηχρΙϋΗάχηί Τχιω 

ΌβάχΙχαχηχΜΜ ΡΕίΝειβευ» ΥΙβΕΑϋδ, 

«001ΕΤ. 5£8υ ΡΒΒδΒΤΤβΕ. ΑΒ ΟΗΒΙδΤΙΑΝϋΜ ΕΤ ΟΑΝΒΙΒϋΜ Ι.Ε0ΤΟΒΕΜ ΰαιη ία 60 65561 Εα56Μα3| υΐ 5&αοϋ55ίαιααι εΐιπ5(ίβη» ΓβΙίβίοηίβ ΑαοΐοΓθω , ρ6Γ$ρίοαί5 
6ΐ 6νί(ΐ6η11Ι)α5 8Γβ;ιιιη6ηΙί5 εϋήδίαιη ϋίαιη 6556 ο$ΐ6η(ΐ6Γ6ΐ, ςυειη άίνίηα Η6ΐ)Γ»υΓυΓη ΟΓβ- 
οτιίΑ ΙβηΙο βηΐθ 0θ0ΐηί556ηΙ; 06 ςα&ιη {;6ηΙίΙίΙ)ΐ]5 ίηΐ6Γ6& 1β€6$56η(]ί, βίςυβ ίηΙβΓρβΙΙαηάί 
501 οοο&βίοηβκη ΓβΙίηςαβΓβΙ, θΟΓαω 5ί1)ί 05 ίΓβηαηάαιη ρπα5 βίςαο οϋίυΓ&ηάυιη ρυΐθνίΙ. 
ΙΐΑςα6 &1ΐ6Γααι ί11α(1 ορα5 , ςαο(1 ρΓΟβίρηβ Αβ ρΓορπβ Βηΐιηο ά6$ί£ηΑΐ)α1 » ΕναηρβΙχΓαϊη 
Ώβηχ&ηϋταϋοη&η βρρβΙίΑνίΙ ; Ιιαίβ βυΐβιη , ηαο βϋ ίβοΠβηι βυβοβρίφ (1ί5ρο1β1ίοηί5 ουΓδύΐη , 
ρΙβΟΑίη 5ίΙ)ί 6χρ6(1ί!&ιηςαθ νί&ιη !Ώυηί6ΐ)βΙ, ΡτίΕραναϋοηχ» ΕυαηρβΙχΰω ηοιηβη ίιηρο5υ11. 
Ε5ΐ (]ΐιί()6ΐη 1)06 ΑΓ^αιηβηΐί ββηαδ , ί&ιη &γ6Θ06 ςαβιη ΐΑΐίηβ , 5θηο(1$5ίαιθΓαιη βΐ δβρίβηΐίδ- 
5ίιηθΓαηι Ιιοιηιηαιη οροΓθ βίαάιοςαο (Γοοίβΐυοι. δθά ϋΐί Ί&αιβη, νβΐ αΙ(6γβ άαηΙβχ&Ι ΐη ρβηΐβ 
ΐ8ΐ)0Γ8ΓαηΙ « γβΐ υΐΓβιηςαβ $1ποϋηι βΐ οΙ)ίΐ6Γ βΙΙΙ^^βΓυηΙ. Ιίβ Νο5(6γ Ιιίο , ιιΐ ΟΦΐθπβ Ιβαοϋϋαδ 
ίη&ποΓ 5ί(, 8Ηθ5ΐαα)6η οΐπυ5ηυ6 οοιηρίβχίοηβ, 8ΐΐθ5 5θπΙ)6η(]ί α1[)6Γΐ8ΐ6 5ορ6Γ8τίΙ. ν6Γυιη 
)ιοβ Ιοεο ΒΒηοΜίταΗοηεηι ργ6Θ(6Γ60 , ^υ^α5 ρΓΟ Ίηίβζτο 3α5ΐοςαθ οοΓρΟΓβ , ίηίοΓΕηίδ αά ηο$ 
ΐΓΠΐΐ6α5 9 5ίη6 08ρίΐ6 οηΐΓίΙ)α54<ΐ6 ρβΓνβηίΙ. Η80 ηαίάβίη ίη ΡταραταΙχοηβ ί(8 ν6Γ$8ΐυ5 651 , 
υΐ ίη βΓβθοοΓααι νβΙ 6ΓΓθπ1)α5 1Ηα5ΐΓ8η(Ιί5 , ν6ΐ Γ6ίαΐ8η(ΐ8 5υρ6Γΐ)ί8 , ηοη (αιη 5υο νβΐ 5υο- 
^αω , ςαβω ρορηί&πααι 80 (]οπΐ6$ΐίοοπχηι (65ΐιιιαι ογθ Ιθ(ΐυ6Γ6ΐΐ]Γ : ςαοΓαιη η6β 5θ5ρ6€ΐ8ΐο « Μ νΐΟΕΚΙ ΡΚΛΡΑΤΙΟ. • 18 

ίμδί β(1•αι^λ§1)6Γ6 ρο5$6ηΙ, ηβο|)Γα(ΐ6η(ί&ιη (ΙββίϋβΓβΓβ, ηεο &1ί6Π&ιη*6χί$ΙίπΐθΐΓ6 νο1αη(θΐ6ΐη 
Τ&αιβΐ5ί ηο$ΐΓθΓαηι βΐίθΐη ίηΙβΓοΙαΐη, Ιΐοο θ5( εΐιη$1ίθηοη]ΐη Ιιοιηίηαιη ρυ{;ηΑγί( &ρΐΒί$. 
ΡΓ0Γ$α5 9 Όι)1υ^υ5 ΐη ορβηε ΐΏοΗΐίοηβ, $6(Ια1ί1&ϋ5 ροΙία5 &6 άίΠ^^βηΙίθθ, ςυααι ίΑοα1(θΙί$ 6ΐ 
^ 1θ{;6ηϋ ςυΐΒ$ϋ55β Ι&αάβιη , ηβο (βω 5υΐ$ ίρ$θ γίΓ]Ί>α$ εβιη &(1ν6Γ5&Γίο εοηςΓβάί , ςα&ω 6Χ 
ρβΓβςηηο 6ΐ οοη(1αο(ί(ίο ωίΠΐβ βοίοιη ίηδίραβΓβ, ίπιοβαιη 1)05ΐ6 Ιιο$(6ΐη οοιηΐΏϋΙθΓΟ νί(ΐ6θΙΐ]Γ. 
ΟΒίβΓαιη , ςϋβιη ϋΐβ ΟΓάίηβιη ΙΐΑΟ ίη ρυςηα ιηοάαιηνβ ΙβηυβΓίΙ , ίρ50 1ίΐ3Γί άββίοοί ςυίηΐί 
βιοΓάϊο Ιβαι 6ηυοΐ6&(6 (ΙΐδΟΓίβςαβ οοιηρίβιαβ 6$1, υΙ 6^α$ ν6Γΐ3ΐ$ βάοΐί ηϋιΐΐ ρθ5$ί( , ρΓβΙβΓ 
Αυ€ΐοπ5 ^η^11Γ^θIΏ. 

δβηαίΙοΓ βΓ^ο ροΐίαβ , 6ΙΐΓί$ΙίΑη6 ΙβοΙΟΓ , υΐ ςα&ω άβ ίΐΐο 1)6η6 ιηβΓβΓί 5ΐαςΙαβηαια$, Ιιοο 
β$1, ςαΐ(1 ίη ηονα Ρί^ραΓαίχοηΐί 11υ^α5 βάίϋοηθ οοηβϋ 5ίιηυ$ , 1)Γ6νίΐ6Γ&οείρΐ&$. 

£χ5ϋϋΙ Αοΐθ 1ΐ08 οββίακη Αηηο$ ΤΓθρβζυηϋαβ , Ιιοιώο β( ηθΐίοηβ ΟΓΦβυβ , βΙ 1.&1ίηί$ ίη- 

βαρβΓ 1ϋΐ6η5 ηοη ΐΏθάίοοηΙβΓ ίηίοΓίη&Ιαβ : ςυί , $ί ΗοΓυαι &ά )ί1)Γ0Γαιη ΙηΙβΓρΓβΙθΙίοηβιη , 

ηα&ηίαιη 6Γα(ϋΙίοηί8 βο $ο1θΓΐί® οΙΓβΓβύθΙ , Ι&ηΙαο) 8 οαπδ {;Γαγίοπ1)α5 (6ΐηροπ8 6( ο(ίί εοη- 

Ϊ6ΐτβ ροΐαι$56ΐ ; ηοΙ)ΐ8 ιιΐίςαβ Ιβ^βηοΙί νοίυρίαίβω , ηοη Αΐ(6πα8 ορβΓ® η6ε658ί(Α(6ΐΏ Γβϋ- 

ςιιί856ΐ. ΑΙ (Ιυιη (ςαοά ίρδβαίθΐ νβΐ 6χοίρίΙ, νβΐ 6χοΐ]5θΙ) οαιη θΟΓααι α ςΰί1)α8 υΓ^βΙ^θΙαΓ 

(ΐ68ί(ΐ6Γίο 9 ΥθΓίβηάί οβΙθπίΑίθΐΏ «Β^αβΓΟ β6$ΙίΓ6ΐ| £α86ΐ)ίαιη Εΰ86ΐ)ίο 8α£ΓαΓ8(υ8 68ΐ ; ί1θ(ΐαβ 

5110 6χ 86η8α γαΐίαιη βί δρβείθίηςαβ βηχίΐ , ιιίαΐ) βο ΤΓβρβζαηΐίαιη νβπυβ ςυβω Εαθβϋίααι 

ΙΐΑΐ:>6Γ6οιυ8. ΙΙ& οΑρίίαιη ΟΓάίηβιη ητιιηθΓαΐΏηι^β ιηυΐβΐ ; ίΐΑ 86ηΐ6ηΙίΑ8, ρβηοάοδ, ρβ^ιτίΑβ 

ηοηουηςυβοι ίηΐ6£;Γθ8 ιηοάο ίηΙθΓροΙαΙ , ιηοάο , ςαοά Ιοη^ε {^Γθγίαδ 68ί , 6χραη{;ί( βο Γβ- 

66081. Ιιί1)ΓαΐΏ 06Γΐ6 άβοίοιαιη ςιιίηίαιη ηο αΐϋ^^ίΐ ςαίάβιη. Ιά ψχοά γίη8 6ΐί8κη (1οε(ί»8ίωί5 

ΓΓ8α(ϋίυΐι, «ΐαί οαιη Εα86ΐ)ϋ 6γ»08 ηοη Ι6β;ί886η1, ρο8ΐΓ6Πΐαπι Ιιαηο ΙίϋΓυπι ρ6Γϋ886 ογθ- 

(Ιίάοηιηΐ. 0$(6η(]6Γ&ΐ 6Γ]Γηοα8 ςαί(]8(η , Ιιοωο, αΐ βίαηΐ, )ι®Γ6(ίοα8, γβΐΐο 86 Ι8πι ίηνβίΟΓΑίο 

(ηοΓΐ)ο πΐ6(ϋοίη» θΐίςαίϋ Γαοθγθ ; 56(1 05ΐ6ηάϋ γ6 ίρ$8 Ι8η1ααι , ςαίρρο ςαί ΐ8ΐ)68 1ιί8(α8ςυθ 

ηοηηαΙ1θ5 $ρ8Γ5ίιη άαη(8Χ8ΐ αο δβρβ ηογί8 6ΓΓοη1)α8 ία)ρΐ6Υ6Γϋ. 

^ι10^^^^8^α5ιαα1 8πι1)0 ηο1)Ϊ8 ΐη(6^υα)Γ[α6 ροηβηοι ΓβΗςυβΓβ ; 06 ςαο ηΐΐιί] βάωοοίαπι &5 

Ηορρ6Γθ»ςαί βχΐΓβιηαηι ΙίϋΓαπι ΤΓβρβζαηΙϋ £&1ίηί8 8ΐΐ6χαίΙ» άβίΓΑΜ ρο(υΪ556 , ίηνίΐαβ 

06010 ί8(6ΐ)ίΙαΓ, ςυί Ιιβηο ίη ΙβοΙίοηβω ίΐ0Γ88 βχ οΐΊο 5αο 8ΐίςαοΙ ά6ΠΥ8Γ6 γοΐαβηΐ. Νογβηι 

6(^0 8 08ρίΐ6 ίηΙβΓρΓβΙβΙίοηβαι 8Κ{;Γ655ί, ςΙαο8 6χΒίΙ)Ιίοϋΐ6ε&Η6£;ί8((ΐυθ(1 Ο. Κί£;8ΐ1ίί (ίοοίίδ- 

5ίαί θΐηαβ 1ιοη68ΐί88ίηιί γίπ Ι^βηβΟείαηι 6$() ηΐ8ηη8εΓΐρΐ08 εθ(1ίΓ68 αεεερίαιαδ , ςυοΓυηι 

ι1ΐ6Γθ8ΐ6ρ1ΐ8ηα8 ίη6ΓΦε8 6(1ϋίοη6 0805 γί(^6ΐαΓ9 8ΐΐ6Γααι βί 5£Βρθ (ϋ55ίαιΠ1ία)ϋηι Γορβή. 

Αοΰ6$56ΓοηΙ Υ8Γί6θ Ιβεΐίοοοδ 6χ Ηίο})8Γ<1ί ΜοηΙβεαΙϋ )ίΙ)Γ0'(ΐ68εΓίρΐ6θ, ςο8Γθΐη οιίΐιί εορίβαι 

Αΐίςιίθηΐο 56Γίο8 ΓβεΚ Ο. ΜοΓβΠαβ ό ραχβρίτης, 1)ίΙ)1ίοροΐΑ Γβςίοδ; θ8οεοΓηίη8ΐίί8 ηοηεοη- 

(βωηβηάο , Ιοαι ίη ΐ8εοηί8 ςαί1)θ$(ί8αι 6χρΐ6ηάί8 ίθΓβ ρΓβθοίροο. ΥβΓοω ργ6Θ(6γ εοΏοιοηοη] 

ιΊΐΑΐη ίηΐ6ΓρΓ6(8η(Ιί πιοΐ6$Ιΐ8πι, ςο» 58ρί6η1ί88ίιηί8 1ιοωίηϋ}θ8 Ι8ηι ςΓΑγίδ δβηιρβΓ 80 8ρί$8& 

τΐ58 6$( , ςα8οα8Φρ6 η6εθ888π& ; ΐ8ΐ)0Γ6αι ίη8αρ6Γ , βΐ Ιιοίε 5εΓίρ(ίοηί8 ζβΐϊΒή ρΓορποπ), 6( 

ιΙίεΐΌ ίΠο γίχ ιηίηοΓβιη 6χΙΐ8θ5ίαιο3. Οααι βηίπι , οΐ βηΐβ (1ίχίπιο5, 8ΐί6η8$ Ιοίο ϋοο ορβΓβ 

]ίηρ85 Εο56ΐ)ίθ8 ιηοΙο6ΐθΓ, ςαΟΓοαι 8άΙιοο ΓίνοΓοηι Γοη(63 Ιι81)6γθβιο59 8<ΐ6οηάθ8 ΐΏρππιίβ 

001068 Αε 8ΐα(1ίθ86 1θ8(Γ&η(1θ8 ραΐ8γίηιο8 ; ςοΟΓΟίη βοΐβαι 6Χ8ΓθθΓΑηΙ , Ηογοοι (8αΐ6η , οΙ)ί- 

οαοςοβ 5α5θ(1θΓ8Γί ΙίεαίΙ , Υ6ΐ Ι6ηαί58ίαΐ8 γβδίίςίΑ ρ6Γ86εο(ί 5αα)θ8. £1 ςο8οαγί8 Αΐίβη» 

038005 ορ6 8ε 8οΙ)8ί(1ίο, ςοοά 5686 Ιοοι οΙίΓΟ ρΓ£656η8 οΐ3νίοηα(|θ6 (ί8ΐ)8ΐ, οΐί Ιίεοβπΐ, 8ΐθ(ϋθ 

ΙβΏβη Βίεοηςοβ η05(Γ0 €ΐί]ί{;6ηΙί8ςο6 ηίΐί , ςο8αι ρΓ6ε8Π8ηι ϋίηε ίη(ΐ6 8ΐίρ6α) εοΓΓΟ^βπβ 

Ιθ8]α)η)θ5. Ρ8Γΐίπι, ςοοά εΐ ά6ΐίε8(ί ηίαιί8, 6ΐ ρ8Γοαι 1ί1)6Γ8ΐί8 ίηςεηίί τί(ΐ6Γ6ΐ0Γ,οΙ)ί ρβΓ 

16 ίρεοιη 1βηΐ8Γ6 8ΐί(}οί(1 βΐ εχρεπη ρθ58ί8 , 8ΐί6ηί ΐ8ΐ)0Π8 ΓγοοΙο οΙίθ56 ρ88οί , 8ε ίβθεβαι 

01801 ιηεηίΙίεοΓοηι ίηιίΐ8Γί , ςοί ΐ6Υίθ5 6^65184601 ίβΓοηΐ (|08αι 8θ(1θΓ6α], ςοθ5ςο6 8]ί6η8 

(Γοαιεηβ τίΥ6Γ6 , ηοη (8ηι η6ε685ίΐ8ΐί5 68ΐ , ςο8ω γο1ορ(8(ί8 ; 8(ΐ60 ροΙ)1ίε8 1:>6ηίκηίΐ8(6 ηοη 

8(1 5οΙ)ΐ6Υ8η(]8ω ίηορί8πι , 86(1 8(1 ίθΥ6η(ΐ8Πΐ ίη6Γ(ί8αι 8ΐ3θΙοη(θΓ. Ρ8Γΐίοα , ηο 8ί Ι8ηΐ8ηι 

5€πρ(οπιηι γηΓί6ΐ8(6Πΐ^ ηίΐιίΐο αιίηοΓ ίηΐ6ΓρΓ6ΐοηι ά1Υ6Γ5ί1&8 6χοίρ6Γ6(, ηοη ί6ΐυ8 8ΐίςηΐ5 

ταΙία οοΙοΓοςυε οηο, 86(1 (ΙείοΓπιε πιοη8(Γαηι 6Χ8ί$ΐ6Γ6ΐ , (ϋ55ίηιί1Ηπιί8 6χ ρ8Γΐί1)α8 ίΟΓοιίβ- 

<ΐα6 εοηΟβΙοη]. υίΓοπ) οηίαι, 6χ Ιιοο η08ΐΓ0 εοΗα^ πΐ6α)1)Π8 ςοοςοβ 8ίη{;α1ί8 8(1 δρεείβω 

Αΐί(|Ώΐ(ΐ8ε ηίΙθΓ6ηΐ8εε6880ΓίΙ, »(ΐαίΐ8ΐί8 681 ρΓα(ΐ6η1ί®(ΐα6 (ο® , Ι,βεΙΟΓ ορ1ίηΐ6, 5ΐ8ΐοθΓ6, 

ροο π)ο<ΐ65ΐίξΒ ρυ(1οη5(ΐα6 ηο8ΐΓί. 

Ροιτο, ίη 1ί1)Γθπιαι 6ΐε8ρί1οηι Ι6αιπΐ8ΐί8 8ΐςη6 ίη(1ίεί1)υ8 ρΓβθΟςβηάίβ, ηΐ6ηιΙ)Γ8η8Γυπι Γ8ε6Γη 
άιιοΐΗΐη(ΐιΐ6 560θ1ί 8αηιθ8, ηΐδί ({οοά β^ΙβοΙΟΓ» ({οο ίη 8ΐΐ6Γυηι γί1ί8 ηοηηοηςι^8πι ίΓΓ6ρ86Γ8ηΐ, 
ιΐΐβήαβ ίηΙε^ίΐΑΐθ 1>6η6&οίθ(ΐα6 505ΐαΗπΐ08. Ε1ςοοηί8ηι ίη(1ίε6$ ίΐΐί, ηεο Ιίΐαΐί ρΓββ 8β, ηβε ε8- ι» φ ΕϋδΕΒΙΙ ^^£&ΑΕ1£Ν513 ΟΡΡ. ΡΛΗ5 II. — ΑΡ01Χ)ϋΕΤΙ€Α. 20 

ρϋί5, ο€€ Αϋαά θ3α£κηο<1ί ηοααβη Γ6Γ6ΐ>θη(| 5θ1&β ϋ$ παοαβΓ&Ιβ^ι υ1 νοοιιη^, ηο(<ι$ Α(1(ϋ(ϋιηυ5 (1) . 
8υρ6Γ6$1 αΐ (16 ηοΐίβ τιηαιη &αΙ βΙΙβΓαια ΐΒοηβ&ωαβ. Έο (πρίίοί ροϋ$$ιιηυηι|26η6Τ6 βοηΙίηβηΙαΓ. 
Αα( βηίΐΏ, 5ί6ΐιΙ)ί η6065$6 65ΐ, 6γ6Β€® (1ίο1ίοηί$ νίιη θο ρΓορήθΐιιΙβιχι βχρβηάαηΐ, 8ΰ( γβπ&β 
ΙοοΟΓαΐΏ ίΙΙοΓαιη ςυβθ βΐ) £α$6ΐ)ίθ4>θ3$ίπι &&6ΓαηΙιΐΓ, ιηοοίο ΙβοΙίοηοδ, ιηοάο ίηΐ6ΓρΓ6ΐ&(ίοη65 
βχοαίίαηΐ, ίη ςαο άΐοί νίχ ροΐ6$(, ςιι&ηΐιιιη βχ ιηαΐαα Νθ5(π 1ια]α3 θϋθΓυιιιο[α6 ορ6ΓΑ> 1αοί5 
ίη οπ)η65 ίηιοΐαδηυο ΓβςΙυηοΙβπΙ. ΑαΙ άβηίςυβ, 5ί ςυί(1 θά 1οοίθ1ίΰυ]α8ίηΐ6ΐΙί{;6η(ίθΐη ρβΓ- 
<&Γίη§ί ροϋΰ5, ςχίθΐη βχρΗο&π ροΐαίΐι ])Γ6νί(6Γ οχρβϋίαηΐ. θα» γβΐ δΑηοΐοηιπιΡΑίΓυιηίΗα- 
€(Γ8ΐίοη6, νβΐ υ1)6ποπ ΐΓθοΙ&Ιίοηβ άί^ηα τίάβ1)Αη(0Γ, 6αε6Γΐί$ 01)$6Γν&ϋοηαΐΏ.οθρίΙί5α$ 
βθοιρΓ6ΐΐ6ΐιβ& (1&Γ6 5ΐ&Ια6Γαιιι ; 86(1 ({Ώοηί&πι βϋο ΐΏθ ίηΐβΓίω δοβοερί» νίΐ» ΓθΙίοηββ γαοβηΐ, 
ΑίΤθΟίυακιιιβ ορα5(1αο6Γθ ηοηηίΐιΐΐ θ6ρΓθί6ΓΓβοο{;υηΙ,α(ί 3βιηηοη 56πΐ6ΐ {;ΓθΥΪΙ)υ$ 3υ5ϋ5(ΐαθ 
(16 οβα5ί5» 6ΐ ίη(βΓρΓ6ΐβϋοηί$, βΐ ίρ$ία5 6(ϋΙίοηί$ οαΓ5ΐΐΓη ίηΙιίϋαβΓαηΙ, Ιιιιηβ αιίΐιί ςΙβΓθ γβ- 
ηίβιη 1ιαιη&ηϋ&ΐί5 β$Ι Ια», α( 1)ΐΙ)1ίοροΐ8Γαιη ηοΒίΓοταω ί1(ΐ6$, θχΐ6π$ ]θ[η ρΓΟΥίηοϋδ οΙ)1ίξ8ΐ8, 
βίηθ Ιιοο ^υ$ι^, οί ίβΙΙΟΓ, ορ6Π$ Ααο(8πο, &ά (βιηραδ 1ί1)6Γ8Γί ρο55ίΙ. Νβ ΐ8ΐΏ6η ίρ$ο $ΐ8ϋιπ ίη 
ϋιηίηο (1αΙ)ίΐ8Γθ (β ρ8ΐί8Γ, ουίη8ΐη Τΐιβοάοΐο ΡΓΰΡραταίίοηΰηιϊϊΒΏΟ $α8ηι Ευ$6ΐ)ία$ ίη$€πρ$6- 
ηΐ» Ιιαηβ θ^ο ηοη 8ΐίύαι 8Γΐ)ίΐΓ0Γ, ςαβιη Ι.80(ϋ66ηαιη 6ρί$6οριιιπ, ςαΐ, ΜβΓοβΙΙο δυιηαιο ροη* 
(ίΟθ6, $ιι1)8ηηαιη 0οη$ΐ8η1ίηί Μβ^ηί ΙβΓίίααα, 5ΐ6ρΙΐ8ηο ίη βρίδοορ&Ια $υο€685ί(, Ληβη» ίιη- 
ρί6ΐ8ΐί5 ί8ΰΐ0Γ6Πΐ βοβΓΓίηιαο), ςαοάθ Ιθςθη(1α$ Ι^05ΐ6Γ ΕοοΙα. Ηίβίοτ. γιι, εβρ. υ1(., βΐ Τΐιβοάο- 
ΓθΙαδβ3υ5ά. Ηί$(οτ. 1ί1), ι, 08ρ. 5. 

Α(]θχ(Γοη)αη),ς[υοηί8ΐη ίοωίηβε 8απια8, ηοείαπιβηί ςαίάςαβηι ληοϋίβ 8ΐίθηαιη'βχί8(ί- 
ιη&Γθ €[βΙ)βακΐ8, ςιιί ηοΜδ 6γγογθ8 θχοίάβΓίηΙ, 608 8ΐ)8 Ιο ηοη βΐίβ ςα8ω 1ιοπιίηί8 βΐ 61ΐΓί8- 
Ιίβηί Ιιοπιίηί8θ6η8αΓ8 088ΐί{;8π γβΐίαι, ηθο 8ηΐ6 88ΐΐθπΐ8Γ8Υία8 (Ιαπαδςαβ οοηίι^ί, ς[α8ω 8εΐ 

6ΓΓ8(θΓα01 ίη 01888601 Γ6]β0>08, 8α( ίη ηθΙί8 ίρ8ί8 ίρ(1ίθ8|08 ηθη688θ ε02η0Υ6Γί8. 

(Ι) Νο€ (ρ αιρίΐαΐλ (Ιί$ΐίηχΊιηυ3. Ειιατ. Ρατιι. II ΡΗ^£^ΑΕ. ΕΥΑΝΌ. υβ. Κ η ΕΥΣΕΒΙΟΥ 

ΤΟΥ ΠΑΜΦΙΑΟΥ 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΕ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ! 

προπαρασκευής ευαγγεαικης 

ΒΙΒΛΙΑ. ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑ ΒΒΑΙΟΝ ΠΡβΤΟΝ ΕϋδΕΒΙΙ ΡΑΜΡΗίυ 

^^ΒδΑΒΕ^ε ΡΑΙ^δΤΙΝ^: £Ρ15€0ΡΙ 

ΡΚ^ΕΡΑΚΑΤΙΟΝΙδ ΕΥΑΝβΕΙΙΟ^Ε 

Ι.1ΒΒΙ ΟυίΝΒΕΟΙΜ ΙΙΒΕΚ ΡΚΙΜυδ. 

ΤλάΕ ΠΕΡΙΕΧΕΙ το ΠΡΩΤΟΝ ΒΙΒΑΙΟΓί. Α ΠΒΒΙ ΡΒΙΜΙ €ΑΡΙΤΑ. 

αΤ. ΤΙς ι/^ ττίς ίύαγγεΛικτίς ύΛοθέσεως έΛαγγεΜα. \. Οηΐά ΙΙΙηά ιΙ/ > ηνίθ4 ^ακ^β/ΐΓ» ικαΙ«π> ^α•^ο 

ροίΙίϋ€ΐητ. 
ρ. ΤΙτα Λρόζ ήμας (τύτηβές έατι Λέγειτ τοις τά 2. Οικπιαιη νπΐ^ο ηο6ίι, ^ί η$ ηοιίΓαι ϋήηΐίηαηίηΐ^ 

7*. Ότι μίι άτεζετάστως τά του σωτηρίου Λόγου 3. ΐίοη ίβηβη ίΗ$€ερΐαηι α ιιο6ί• βαε ίαΙηΐαίί$ άο^ 

φροτΒΐτ εΙΛόμβθα. ΰΐηηβ νεήΐαΐείη, 

^. "Οτι /έή άχρίτως ήμΐτ ή χερΙ τώτ ώφεΛιμωτά- 4. Νοη ίηοοΜίάεταΐ€ ηοι αά τετηηι κΐίΐΜΐΙιηαηυιι 

' "*' (ίάΜηαηο Ιεηιροτε αάΙια:ηί€^€, 

. - -,- , ,, ^'ον δ. Κοη $ίηέ ρτηάβηϋ ηαιντοηνβ ;«ί/ί«ο, ηοι α •«- 

, , ,, άτεχωρήσαμετ. ρεηΗΐίο$ο ηιαίοηίΐη ηοϋτοννηι εττοτε άί»:4Λ4Ί$α. 

ς'. Περϊ Φοιτίπωτ χαϊ ΛΙγυπτίωτ θεοΛογΙας Χρώ- 6. ϋερήηΰίρε ΡΗαηίαίηυΕ$ΐβραοηίηιφΛ€ ΐΛίοΙοβία. 

της, 

ζ. Ποία τις είται Λέγεται ιί^χα6("ΕΧΐ!ϊΐταςχοσμθ' Ί. ϋΗ^ίαπιοάί εχ ΐΗεηίβ ΟναϋοτΜηι ηιηηάΐ οΠηβ 

γοτία. (Ηίοε άίοαίπτ. 

ι(. άόζαι ΦιΛοσόφ<αψ χερϊ της του ααττδς συ- 8. Ορίηίοηε» ρΜίαορΗοτηηι άε Η%}%$ ηηηεηί οοα^ 

στάσεως. ηίεηίαύοηε. 

9Τ. "Οτι οΐ χαΛαιοΙ τύτ άνθρώχίοτ^ τους χαζ' ού- 9. Ρή$ϋθί Ηοιηίη€$ ϋαΐι Ιαηίηηι βιΐΓβ εοΜαε^ αιη 

ρατότ ρωστηρϋίς μότον ίσεβον^ μι^έτ χερϊ του μΜ ηεηπε άε Ηη)Η$ ηηΐνεηί ΰεο^ ηεφιεάε •Ι- 

τωτ ϋΛωτ θεού , άΛΛ\ οίΜ χερί ζοάτωτ Ι^ρύ- Β ηηΙαΰΗε εή^ηάίε , ηαΐΗε άε ά<εηιοηΙ^Ηε €9§ηΦ* 

σεως, ουδέ χερϊ δαιμότωτ έχιστάμετοι. χϋεεεηί, 

^.^ιτΙηΛΟΓ 0εοΛογΙα. ίΟ. ΡΗΛηίεηηϊ ίΗεοΙοφα, 

23 ΕυδΕΒΙΙ €^£δΑΕ1£Ν5Ιδ ΟΡΡ. ΡΑλδ II. ^ ΑΡΟΙ.Οβ£ΤΙ€Α. 
1 εΑΡΙΙΤ Ι. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. 2Λ ροΙΙίΰβΐην. 
€θ([ΊΐΑηΙΙ ιηΊΗΙ ΟΙιπβΙίαΐι» Γ6ΐί§ίοηί5 ίηβΐίΐυΐυιη, 
Ιιοε ορ6Γ6, «ιυοά τ6Γίΐ3ΐί$ βν3η(;6Η€2Κ ϋβιηοηδίπι- 
Ιίοηβιη ροΠίεβΙΟΓ, Π1ίυ8 ί(;η&Γ03 6(]0€6Γ6; Ίάβία 
Ιί1)ί, ςιιΙ 830Γυηι €ρΪ5€οροΓυιη άβευβ 61 ΟΓπ&ηιβη- 
ΐυιη 68, ΤΙΐ6θ(]οΐ6 5αηοΐΪ8$ίιη6 Οβοςυβ οΐιαή&βΐοοβ, 
α(]]υηοΓΐ8 6ΐί3ΐη ρΓ66ί1)αδ οοηδ6θΓ8Γ6 νίδυιη 68(. 
Οαα ςυί(ΐ6πι ίη Γβ Ιιοο 866υ(υ$ βυηο, υΐ ορί8 α1)8 (6 
ϋΐίςυίά ίιηρ6ΐΓαΓ6ΐη, ςυίρρβ ςυί δαοπΟεϋβ Ιυίδ άί- 
νίηο αιηοΓβ δυεοεηβίβ Ιιοο α1)8 ιηβ βυδοβρίυπι ετ&η- 
^611626 (!θ€ΐΓΐπχ &Γβιιιη6ηΐυιη δοιηιηορβΓβ ρΓοιηο- 
¥61)18. 56(1 6ηίιη, ςυίά 2 ί1Ιυ<1 βί^ΐ "^^Ιίΐ» ([^οά Εναη- 
^βΐίυιη ^ρϋΐίαηαυβ, ϋίϋ(;6ηΐ6Γ ίιηρΓίιηίδ εηαεΙεαΓβ Τ£ς ή ζης εύαγγεΛιχτίς ύΛοβέσβως έααγγεΜα. 

Τ6ν Χριστιανισμόν, δ τΐ ηοτέ έστιν, ήγοΰμενος 
τοΤς ούχ εΙΒόσι τεαραστήσασθαι διά της προκειμένης 
ΐτραγματείας τήν εύαγγελιχήν άπδδειξιν 'τεεριέξειν 
έτυαγγελλομένης , τήνβε σοι , θεϊον επισκόπων (1*) 
χρήμαι, θεδδοτε,φίλη θεοΰ κα\ Εερά κεφαλή, συν εύ- 
χαΤς έπεφώνησα • ε Γ πως &ρα της παρά σοΰ τύχοιμι 
βοηθείας, τα?ς ψιλοθέοις υπέρ ημών Ιερουργίαις τά 
μεγάλα μοι συμπράττοντος, εΙς τήν προβεβλημένην 
της ευαγγελικής διδασκαλίας ύττόθεσιν. Άλλα γάρ τί 
βούλεται τούτο δηλουν, δ φα μεν Εύαγγέλιον, πρώτον 
απάντων διαρθρώσαι καλόν. Τοΰτο δή πάίσιν άνθρώ- 
ποις τήν παρουσίαν των ανωτάτων κα\ μεγίστων 

]υν&Κ. ΕδΙ ί§ίΙυΓ Εναη^^εΐίνΐιη, ςαοά ίαυδίαιη €(β16- β αγαθών, πάλαι μέν προηγορευ μένων, νεωστί δέ τοις 

•Ιίυπι ηααχίιηοΓηιηςυβ 1)οηθΓυπ) ρΓΧδβηΐίαιη Ιιυ- 

ιη3ηί ^6η6Π8 υηίν6Γ8Ίΐ3ΐί &ηηυη(Ί3(; ςοφ €υιη 

ρτχάΊοΐΛ }9ίτα οΐίιη Γυί886η(, (υιη ν6Γ0 ηονίδδίηιβ 

υπιηίΙ)υ5 ί11υχ6Γυηΐ. Ι11α(1 ροΓΡΟ ηβ€ οχο&τιιια ορυιο, 

1166 νίΐ96 1ιυ]υ8 1)Γ6νί35ίιη» 36 ιηί86Γηο)26 οορααι 

Γ&ϋίκ, 066 υ1Πα$ οιηηίηο Γ6ί ςυ9β οαια 60Γρ0Γ6 δίΐ 

61 6θΓτυρ1ίοη6 6θη]υη6ΐ& ; 56ϋ 6&Γυιη <1υη(&Χ3( ςυ» 

€αηι αηίιηίδ ίιιΐ6Πί£6ηΐ6 ηαΐυΓΑ ρΓ»(1ί(ί8 η6€658ίΐα- 

(1111601 &6 8θοί6ΐ&ΐ6ΐη ίηί6Γ6 ; & ςυί1)υ& 63, (^ο» 

οοΐ'ροηβ ρΓορΓί3 δυιιΐ, ϊίΛ ρ6η<ΐ6η(, υ( 638 6ϋ3ΐη 

1ιΐ8ΐ3Γ υιη1)Γ2Β €0086ςυ3ηΐυΓ. €3ρυΙ 3υΐ6ηίΐ Ιιοπιιη 

οηιοΐυιη ρί6ΐ35 68&, ηοη ]3ΐη 18(3, ςιΐφ οοιηβη 

60161111 13 δυυιη ΐηΟηίΙίδ 6ΓΓ0ΓίΙ)υ8 ίοιρ1ίθ3ΐυΓ, 86(1 

<']υ8αιθ(]ί, (ΐυ» 1ΐ3ηο δ'ώί βρρείΐβΐίοηεπι δυ£ΕΓ3§3ηΐ6 πδσιν έπιλαμψάντων ευαγγελίζεται* ού τ6ν ού βλέ- 
ποντα πλοΟτον , ουδέ τήν σμικράν κα\ πολυτςαθή 
ταύτην (ωήν προξενούν, ούδ' οσα σώματος κα\ φθο-* 
ράς οίχε?α* τά δέ ψυχα?ς νοεράν ούσίαν κεκτημέναις 
φίλα τβ χα\ προσήγορα, ών κα\ τά σώματα έξήπται, 
σχι^ς έφεπόμενα δίκη ν. Ε Γη δ' άν τούτων τδ κεφά- 
λαιον , ευσέβεια , ούχ ή ψευδώνυμος και πολυπλανής, 
άλλ' ή συν άληΟεία τήν προσηγορίαν έπιγραφομένη. 
Έζτι βέ αδτη ή πρδς τδν δ να κα\ μόνον ώς αληθώς 
ύμολογούμενόν τε κα\ δντα θεδν άνάνευσις , κα\ ή 
χατά τοάτο»; ζωή. Έξ ής κα\ ή πρδς αύτδν έγγίνεται 
φιλία, ^ παρέπεται τδ θεοφιλές δντως κα\ τρισμακά• 
ριον τέλος, άνωθεν έκ τών κρειττόνων άπηωρημένον, 
χα\ πρδς αυτά διαχυβερνώμενον , χα\ αυ πάλιν είς ν6ΓΪΐ3(6 (ΐ6Γ6η(11(. Η2Β6 ϋΐ3 68( ςο» €001 86η8α8 ^ «ύτά καταλήγον. Τί οδν άν γένοιτο της αγαθής ταυ 

της κα\ πανολβίου θεοφιλίας μακαριστότερον; Ούχ\ 
χα\ ζωής αύτδς, κα\ φωτδς, κα\ αληθείας, κα\ πάν- 
των αγαθών ταμίας κα\ χορηγδς τοις πάσι καθέστη- 
χεν ; Ούχ\ κα\ του είναι τά πάντα, κα\ του ζ?)ν αύτδς 
τήν αίτίαν περιείληφε ; Τφ δή ούν τήν πρδς αύτδν 
στειλαμένφ φιλίαν τί άν έτι λείποιτο ; τίνος δ' &ν 
ύστεροΓΐο 6 τών αγαθών τδν δημιουργδν έξοι- 
κενούμενος; ή τίνος άν έλαττφτο ό κα\ πατρδς 
έν ^ώρ^ κα\ χηδε μόνος τδν μέγαν προστάτην χα\ 
παμβασιλέα τών όλων έπιγραφόμενος ; *Αλλ* ούχ 
ίστιν έίπεΖν, δ τι μή ούχ ό τ^ διαθέσει τφ παμβοι- 
σιλεί θεφ πλησιάζων, χα\ τής παμμακαρίστου φι- 
λίας διά τής επιστημονικής εύσεβείας ήξιωμένος^ 11061Γ08 3(1 6υο], ςυ6ΐη υηυιη 36 δοΐαπι, υΐί Τ6Τ6 
681, οιοιιί3 Οβυιη τοαΤιίβηΐυΓ, επ^ίΐ; Ιαιη νίΐ» 
ηοδίΓ» Γ3ΐΙοη68 6λ ίρδίυδ ςυοςυβ \'θΐΊη(3(6 οιο- 

(ΐ6Τ3ΐυΓ.. £χ 1ΐ06 30(6(1) τί(3β £6η6Γ6 η386ί(υΓ 1ιο- 

ιοιηί& 6001 060 3αιί6ΐιί;ι, 6υί 16Γ ί1ΐ6 Γ^ϋχ, 6( 8ίη- 
$υΐ3Γί 1)61 1)6η6νοΐ6ηΐί3 6οη8ΐί(υ(υ8 Οηίδ οοοιΙ(3(υΓ, 
(ΐυί 6001 €(Βϋ(υ8 6χ Γβηιοι ίιηιηοη3ΐίοιη 6οηη6- 

ΧΪ0η6 3ρ(υ8 68( , 1010 3<1 63Γ0199 6Χ6ΐηρΙυα) 36 δί- 

αιί1ί(ο(Ιίη6ηι Γ6(;ίΐθΓ, 3((ΐυ6 ίη ϋδ ρΓθδ(Γ6ΐηο 36ςο.ί6- 

β€ί(. ϋυί(1 νβΓΟ ΜΊΟΙ 1)36 6( (Ιίνίΐίΐδ 001011)08 6Ιγ- 
€ΙΐαΐΟυ6ηΐ6 06ί. 30)ί6ί(ία 1)63(ίθ8 60^ί(3Γί ρο8δίΐ? 
ΝΟΟ ϋΐ6 νί(3&, 1ΐΙ6ίδ, Τ6Γϋ3(ί8, 1)00011101(106 ΟΟΙοίοΐΟ 
ςΐ1868(0Γ 1[6ΐαΐί 36 (ϋ5ρ6Ο83(0Γ 68ΐ? ΝΟΟ ς(Ι301θ1)Γ601 010013 8ΪοΙ 31(106 τίν30ΐ , €308301 ίο 86 ΐρ36 6001- |) δμοΰ κα\ ψυχής κα\ σώματος, κα\ τών έκτδς άπά^/- ρΐ66ΐΗθΓ ? 0οί 6Γ^0 860161 (Ιίνίηββ 1ΐθ]θ8 3011611126 
αΐ006Γ6 0Γα3ΐ08 8ί(, (ΙθΙ(1 (30(1601 18 θ1(Γ3 (!6δί(]6Γ6(?- 
Οθί(1, ίθ(|υ301 , 61 (ΐ68ίΐ, ςοί 1)ΟΟΟΓ001 306(ΟΓ601 

οοιοίαοι 8ίΙ)ΐ (]6νίθ6(οοι 1ΐ3ΐ)υ6π(? €ο]υ8 (]6θί(|υ6 

1'6Ϊ ΐ3ΐ)0Γ6ΐ ίθθρΐ3, ((Οί ΟΙβ^ΠΟΙΟ ίΙΙοΟΙ ΡΓΧδ1(ΐ60)„ 
α6 ρΓΧρθ(60(60) 1ΐθ]θ8 0αίν6Γ5ίΐ3(601 σ)0(ΐ6Γ3(0Γ601 
ία ρ3ΐΓίδ 36 Ιυΐοήδ 1θ6001 θ1)ΐίθ06Πΐ? ΝίΙΐίΙ ρΓθΓ6- 

{V) ΘβΤοτ έπισκόΛ. ΙΙΐ 68( ίο 3ΐ(6Γ0 ηΐδ. ΒίΙ)Ηο(Ι). 
Αβ^ίΰε. 1(1 30(611) οιαίοί ςοααι θείων, ο( Ι)3ΐ)6(ρηοΓ 
β(1ί(ίο, ηοο(1 Έλληνικώτερονρο(3πιη. 0ί66Γ6 ρο(οίδ- 
8β( ΟεΙον επισκόπου χρήμα, ρο(οί( 6( επισκόπων. 8ί6 
Απβ(ορ1)3η. ΝεφεΛ, 3€(! ι : 
Ίο ΖενβασιΛβύ, τό χρϊ{μα τώκ γυχνώτ^ δσστ ά^έ" 

[ρατοτ ! 
,.,ηηίά Ηΐίΐ€ ηοαϋί €$ι, ηκαιηφιβ ίηβηΙΐηηΤ 
Μίοι θατραχ, 3€(. ν : των εδ άν Ιχοι, Ταύτην δή τοίνυν τήν άγαθήν καΐ 
σωτήριον πρδς θεδν ανθρώπων φιλίαν, άνωθεν έχ 
του πανάγαθου θεοΰ καταπεμφθε\ς ό θεδς Λόγος, 
ώσπερ τις άπειρ(>μεγέθους φωτδς αυγή , πάσιν άν- 
Ορώττοις ευαγγελίζεται* ούκ ένθένδε ποθέν, ούδ* 
έτέρωθεν, άλλα πανταχόθεν έξ απάντων εθνών πρδς 
τδν τών δλων θεδν παρορμών ήκειν (2), σττεύδειν τβ» 

^Ω Ζεν βασιΛευ^ τό χρημα τώτ κόηωγ δσοτ Ι 
... ηηαηία Ιαδοτηηι ηιοΙβ$! 
Οαοκί δί Γ6(ίη6Γ6(υΓ θεία>ν, δ6ηδθδ νί(ΐ6Γ6ΐθΓ, Ι)0€ ορ(^ 

Γίδ 0ρ6Γ£6ς06 ^6ηθδ 3(1 6ρίδ6θρθδ 103X10)6 ρ6Γ(ίθ6Ρ6. 

Α( ίηΓ6Γ. Ρΐ3ΐο : ΟΟτως έμαυτφ έδοξα πρδς ταύτην 
τιήν σκέψιν άφυής είναι, ώς ουδέν χρήμα. Ιά 681, Ιαοι 
ίιι^ρΐιιι, ςηαίη ^ιιί ηιαχίίηβ. 

(2) Ρθ8( ήκειν, Μθο(. 16^. σπουδή) τε πάσ|^ χα\ 
προΟυμί^. !1& ΡΒ2£ΡΑΒ. ΕΥΑΙ^Ο. ίΙΒ. Ι. * 

χα\ ι:άβτ| προθυμί^ 4^χή? 'ν^ δωρον ύποδέχεσθαι, Α οίο ά\οΙ ροΐββΙ, ςυο 2(1 $υιηιη&ιη ΰΐιιηυΐβιυιιηςιιβ Ιυη *Έ»τ.νας όμου χα\ βαρβάρον^, Ανδρας &μα γυναιξί 
Χ2( νι^ιτίοις, πένητας τε χα\ πλουσίους , σοφούς χα\ 
Βίοττας , ούδ^ τ6 οΕχετιχδν γένος ύπερφρονών της 
χλήσεως. Ότι δή μίαν τήν πάντων ούσίαν τε χα\ φύ- 
ΰΐν 6 πατήρ αυτών συστησάμενος, μιόίς είχέτως χα\ 
της Γσης πάντας πάλιν μεγαλοδωρεβίς ήξίωσε , τήν 
πρ^ αύτ^ γνώσίν τε χα\ φίλίαν &πασι τοϊς ύπ- 
αχούειν έθέλουσι, χα\ τήν χάριν εύμαρώς άσπαζομέ- 
νοις δωρού μένος. Ταύτην ό Χρίστου Αόγος (5) ήχε 
τήν πρ6ς τ6ν αΟτου Πατέρα φιλίαν τψ συμπαντι χό- 
σμω εύαγγελιούμενος• ι θεός γάρ ήν χόσμφ χαταλ- 
λάσσων εαυτόν, μή λογιζόμενος αύτοΖς τά παραπτάπ 
μβτα , > ί| τά θεΤα διδάσχει λόγια, ι Έλθών τε, 
φτ;σ\ν, εύηγγελίσατο είρήνην τοΤς μαχράν, κα\ είρή- «ηΊΐΏΪ, Ιυιη οοΓροΗδ, βχΐβΓηοΓΟίηηιιβ 1κ)ηοΓαηι Γβϋΰί- 
Ιαΐβιη ίηάί^β&ΐ, ςιιί ρΓορίυβ 2ά Γβ^ειη υηίτβηοηισι 
Οβυιη νί οΗβπΙαΙίδ &ΰ€6&«βΓί(, ({υίςαι^ ϋΐ) βο ΓυβηΙ 
1)6&ΐί$5ΐιηί αιηοπ8 ^ΓΑΐίαιη, ρίβίαΐίδ 1ιυ]υ8,δθΊ6ηΐί» «ο 
83ρί6ηΐίχ οοηοίΠαΐΓίοΐδ , ιηβΓίΙο €οη$β€υΐυ8. Ηαηο 
ί^ίΐυΓ &()60 1;εΐ3ΐη αο 83ΐυΐ3Γβπι Ιιοιηίηυπι ευιη Ι>€0 
ηβΰ68&ΐ1υ()Ίη6ΐη,ιηί85υ8 3(1 ηο8 ΰ(£ΐί1υ8 6χθ6θ δοιηπίθ 
1>οηο Οβυ8 ν6Γΐ)υπι, βίΰ Ιαηςυαιη βρΙβικΙοΓ αϋςυίβ ίιη- 
016081 Ιυιηίηίδ, ουηοΐίβ Ηοηιίηίϋυβ ΓβΙίοΊΐβΓ αηηιιηΐίαΐ. 
Ιδηοιι 3 βχ υιιο&1ΐ6Γον6 1θ€θ, 86(1 6χ 0ΐηηίΚ)υ8 0Γΐιί8 
υηίτβΓ8ί ηαΐίοιιϋ)υ3 Ιιοηιίηββ^ϋ Γ6Γυπι οιηηίυηι ΙΙβυιη 

ν6ΐΐ6ΐη6ηΐ6Γ ίηνίΐ&Ι, 6Γ96608(|υ6 ρβΠίβΓ 26 1)2γ1)3Γ09» 

νίΓ08 δίιηυΙ, Γ6ΐηΐη&3 &ο ρυβΓυΙοδ ; ΐηορββ χςυβ μ 
(ΙίνΊΐββ, 83ρί6ηΐ68 61 ί(ϋοΙαδ, υΐ ρΓορ6Γ2Γ6, οΙ)ΐ3ΐυηι« νην τοις εγγύς. > Ταΰτα πρόπαλαι παίδες Εβραίων ^ ςιιβ ιηυηυβ οιηηί ουιη »ηίιηοΓυιη αίαοπίαΐβ &ο «Ια- θεοφορούμενοι, τψ συμπαντι χόσμφ προεθέσπιζον. 

Ό μέν τις βοών • < Μνησθήσονται χα\ έπιστραφήσον- 

ται προς Κύριον πάντα τά πέρατα της γης, χα\ προσ- 

χννήσουσιν αύτφ πάΐσαι αΐ πατρια\ τών εθνών. > Κα\ 

ιτίλιν ' ι ΕΓπατε έν το?ς έθνεσιν, δτι Κύριος έβασί- 

λΤίσε • χαΊ γάρ χατώρθωσε τήν οίχουμένην, ήτις ού 

βαλευθήσεται. > Ό δέ φάσχων * ι Επιφανής έσται 

Κύριο; έν αύτοίς, χαΐ εξολοθρεύσει πάντας τους θεούς 

τών ε6*Λν της γης, χα\ προσχυνήσουσιν αύτφ, ίχα- 

τ:ος έχ τού τόπου αύτου. ι ΤαΟτα πρόπαλαι θείοις 

χρησμοΣς άναχείμενα , νυν εΙς ήμ^ς αύτους διά της 

του Σωτηρος ήμων Ιησοΰ Χριστού διδασχαλίας πέ- 

97|νεν (4), ως τήν πάΧαι χηρυττομένην τε , χα\ τοίς άϊο $υ$ρί66Γ6 νΰϋηΐ, 6ΐ8ΐίιηυΐ2ΐ : αο ηβ ίρΒυηι ηυ!- 
(Ιβιη 86Γνίΐ6 ^6008 3ΐ) 6]υ8ΐηο(ϋ 606ί6ΐαΐ6 νο€&Γιοηί8 
βχείυϋίΐ. Ουίρρβ ςαίβηίιη υη& 63(1οιη(|υ6 οηιη65 8ϋΙ)• 
8(&ηΐία η&ΐυΓβςυβ ρΓ0€Γ6&νίΙ, οιηηίυπι ρ&Γ6ΐΐ8, ϊ% 
]υΓ6 010068 ρ3Γίΐ6Γ 10 υοίυδ 3β(|υ3ΐί8(]υ6 ιουιιίΙΙοβΟ' 
1126 €θΐοιηαηίοο6θΐ &86ίνί(, οοΐίΐίαοι αοιορβιοςυο 
8υί ϋοιο 118 οοιηίϋϋΒ ρΓοΙίχβ οοοιηιυοίεαηβ, (ΐυί 
ηιΟΓβπι το€&οΐί ς6Γ6Γ6, ^Γ&ΐίχςυβ 80» 1)6οβΟοίυηι» 
1ί1)60ΐ6Γ &€€ίρ6Γ6 €θΐορΐ60(ί(ΐυ6 γοΙυβΓίηΙ. Η&ΟΟ 'Μ" 
ςο6€5π8ΐυ8 6ίΓ(;α Ρ&Ιγ6οι &υυαι ςΙι&ΓίΙ&Ιβοι ΟΓ&ΐίοοβ 

502 ΙΟίί ρ&88ίθ1 ΟΓ()ί ρΓ£(ϋθ3ΐυθ1 ν6θίΐ. Ι 0608 60101 
6Γ&1 ίο €Ι]Γί8ΐΟ 86ίρδυ01 ΙΩΟΠίΙο 600θίΓΐ&11δ, 066 ίΐΟ- 

ρυΐ&πδ 618 ρβεοαία δοα \ > (ΐυ6θΐ&ϋιοο(]υιο ϋΐΐβΓ» μ^ τούτων άττείροις προσδοχωμένην τών εθνών άπαν* γ (Ιίνίηχ ()0060Ι. < €υιο Τ6θίδδ6ΐ, ίηςιιίΐ, 6Υ20(;6Πζιι- 

τιαν βεογνωσίαν, εΙχότως ήμίν τόν έναγχος έξ ούρα- τίΚ ρ&€60ΐ ϋδ ςυί ρΓ06υΐ6ΓληΚ, 6( ρ306ΐη ϋδ ηοί ρΓ0« 

ηί ταράτζΛ Αόγον εύαγγελίζεσθαι, ταίςτών παλαιών ρβ •. ι Αίςοβ ϊϊχο ίρδα οιυοάο ρΓίϋ6αι υοίν6Γδθ Ηβ- 

γωναίς τά διά τών έργων αποτελέσματα συντρέχειν 1)Γ£Ογοοι ^Μφϊϊ άίνίοο αΠΙαΙί δρΪΓΐΙυ ογ&οιιΙα ΟύοΙοβ• 

^ι^'.χνύμενον. Γ6. Ε( βΟΓοαι ςοίάβαι υουδ οια^οα νο66 ρΓοουοΙίΛΐ• 

(Η6ΐηίοΊ566οΐυΓ, €1 €0θΤ6η60ΐυΓ 21(1 Βοοιίουοι 001068(1068 (6ΓΓ», 61 &(1θΓ3ΐ)υοΙ 6υοι 00)068 ραΐΓίν 

(βοιίααι *. > Ει ΓΟΓδοβ : ι Οίείΐβ Ιο £60ΐί1)08, ςοοοίβηι Οοοιίοοδ Γ6(;οανίΐ : 6ΐ6θίοι οογρ6χΊΙ θΓΐ)βοι Ιοη^, 

^αί ηοη ϋοαιοιονβϋίΐυΓ \ι Αΐίυβ τ6Γ0 δίο ΙοςυίΙοΓ : ι εοοδρίουοδ 6Γίΐ Οοιοίοοδ ίο ίρδίδ, 61 Γυο(1ίΐυ8 6Χ- 

ΐ£πηίο3ΐ)ίι 001068 (1608 ο&ιίοοοαι 16ΙΤΧ, ίρδϋοιςαβ 2ΐ(1οΓ&1)υο( δίο(;υΙί 6χ ίοοο βαο •. ι Ηχο οίοηΓοοι ίΐΐ^ 

ιοαι, ςυχ ]3οι οδηυβ α1> υΙΠαια δχευΙΟΓΟΠΐ οΐ6ΐοατίΑ (Ιίτίοίδ ΟΓαουΙίδ οΐ2ΐο<ΐ2ΐ3 ουοι 6δδ60(, ^6δϋ-^I1η8ϋ 

86Γν3ΐϋΓί8 οοδίτί (Ιοοίηοχ 1)6Ω6θ6ίο οοδίπδ 3ΐίςο9θ(1ο ΐ6οιροπ1)υ8 6Χ8ΐίΐ6Γ6. Αϋ θ)6Γί(ο δ3η6 ν6Γΐ)υοι ί1- 

1ο<), ςαοϋ ουρ6Γ 3(1 οοδ 6 εοκίο (Ι6ΐ3ρδυαι 6δ(» 1ΐ30€ Ιοί ρΓί(]6ΐο τοοί1)υδ ρΓ26(1ίθ3ΐ3αι, 61 βΐ) ϋδ δ3ΐΐ60ΐ ςαί 

ίο Ηυ]υδθ)0(1ί Γ6ΐ)υ5 οοο 1ΐ0δρ1ΐ68 ρ6οίΐιΐ8 30 ρ6Γ6$ηοί 6Γ301, 6Χδρ60ΐ3(3θ], ρ6Γ οοιπβδ ροροΐοδ 06ί 00^ 

(ίϋ3Ι0 300υαϋ3νίΐ, υ( ρΠδΰΟΓυοΙ ϋΙΟΓΟΙΟ ν066δ 000&60ΐί6θ(6 0ρ6Γαθ1 ίρδΟΓυΟΙ 6Χί(υ 0ΟΟΐρΓθΙ)3Γ6(. 

*Αλλά τί νρή σπεύδειν, φθάνοντα τ?} προθυμίςι τήν Β ΥΰΓΟΟΐ 6θίοι ν6Γ0, ςυοΓδοοι ηίοιίδ ίηοίΐ3ΐο 3θίοιί 
τνν διά του μέσου λόγων άχολουθίαν , άναλαβείν έξ |[6δΐί60ΐΙδ 1ιορ6ΐα οοιι§Γυ6θ(6ΐΩ ίπΐ6ΓΐΏ6(1ί3Β (1ί8ρυΐ3- ***Ρ"Λ^ ^^®''» ^*'' '^^ έμποδών άπα»/τα διαλύ σασΟαι ; 
Επειδή γάρ τδν Χριστιανισμόν τίνες ούδένα λόγον 
έτοσώζειν, άλόγφ δέ πίστει κα\ άνεξετάστψ συγχα- 
τιΟέσει τους προσηγορίας έφιεμένους τό δόξαν χυροΰν 
ύπειλήφασιν • μηδέν φάσχοντες δύνασθαι αποδείξεως 
(ναργές παρέχειν τεχμήριοντηςέν τοϊς έπαγγελομέ- 
ΐροις αληθείας, πίστει δέ μόνη πρόσεχε ιν άξιου ν τους 
«ροσιόντας • παρ' δ χα\ πιστούς χρηματίζειν, της 
άχρίτου χάριν χα\ άβασανίστου πίστεως* είχότως 
4πΙ τήνδε χαθε\ς τήν πραγματείαν της ΕναγγεΛιχης Ιίοηίδ 0Γ(ϋ06α), 61 ςοοδ6(ΐιΐ6ηΐί3θΐ οο€υρ3πιοδ, ουοι 

Γ601 3 03ρΊΐ6 3Γ06δδ6Γ6, (|υ86(ΐυ6 Οθ1)ίδ ίΐ)€00)ΙΩαϋ3Γβ 
ρΟδδΟΟΐ 0ΙΏΙΠ3 δυθ)01θν6Π ρπυδ 30Γ6ί6ΐΙί 0ρ0Γΐ63(? 

Ν3ΙΩ ουοι Ιιοο οοοηυΐΐί ροΓδυβδυηι 1ΐ3ΐ)63ηΙ, άίδ- 
οίρΐίοχ €Ι)ηδ(ί30£ ρΓθΓ6δ5ίοο6θΐ ου1ΐ3 ροδδο γ3- 
(1οο6 <ΐ6Γ60(1ί, δ6(1 ηυί ηοιωοο ίΐΐυιΐ 3θΐρΐ60ΐ3θ(υΓ , 
60δ ςυοιΐ δ6ΐΩ6ΐ γίδυηι ΓυβΓίΐ, ίη€0Πδί(]6Γ3(3 Οϋβ, 
οβ^ΐί^βοΐίςαο 4 ^^ 16016Γ3Π3 ςυ3(ΐ30ΐ 3δδ6θδίοοθ 

000)ρΓθ1)3Γ6 ; 3<ΐ60(]υ6 3δδ6ν6Γ60(, ςοί 8686 3(1 ΙΐΟΟ 

ίοδίίΐυΐυιο 3^|[Γ6§3ποΙ, 6νίά6Πδ ΟϋΐΊυαιςυβ 3Γ{;ιη 
θ)6οΐυαι 1ΐ3ΐ)6Γ6 ουίΐυοι, ςυο Γ6Γυηι (^α» ρροοιίΙΙιιη• άχοδείζεως^ εΙς προχατασχευήν της βλης ύτκοθέσεως, 

» ΙΙΟορ. ▼, 19. • Ιδ3. ι,νιι, 19. • Ρβ. χχι, 28. * Ρβ. χον, 10- » δορΗ. ιι, 11. 

(3) Ργο ό Χρ(στου Αόγος, ΜοοΙ. \β%. Χριστός ό του θεού Αόγος, οιβϋυβ, υΐ ?ί(ΐ6ΐαΓ• 

(4) Ργο πέφηνεν, Μοοί. Ιοί^. πεφοίτηχεν. 37 ΕυδΕΒΗ ε^ε5ΛλΙ£Ν8Ιδ ΟΡΡ. ΡΑΗδ II. — ΑΡ0Ι.06ΕΤΙ0Α, 28 

ΙΟΓ τβΗΐβΙβιη <ΐ6Πΐοιΐ8(Γ6η(, νβΓϋΐη αά υη&πι (&η- Α ηγούμαι δ€Γν βραχέα ιιροδιαλαβείν πβρ\ τών ζητη^ Ιυπιιηοιίο ύάβία &(]Ιΐ3ζΓ6&ΰ6Γ6 νβΐΐβ, 608(ΐ6ΐηςυ6 ρΐΌ- 
ρΐ6Γ ί&ίαιη ηυΐΐο ]υ(Ιίείί ηυΐΐοφίβ Γ2ΐίοηί8 βχαιηΐηθ 
2ΐιΐ6Β(&(&πι βχρΙοΓ&Ι&πΐίΐυβ Γκίβιη , Οάβίββ γυ1(;ο ηο- 
ιηίη&Γΐ : ]υΓβ $2ΐηβ αο ιηβπίο ί&€ΐιΐΓυ8 ιηίΐιί ορβηκ 
ρΓβΙίυπι νίάβΟΓ, βί €υιη Αά Ιιοο βυαηρέΐίΰα ϋ^ηιοη^ 
»ίταΐίοηί$ ορυ5 Α^^ΓΟίΙί&Γ, ρ&οΰα 8ΐ6Γη6η(1« «ο ρι*»- 
ιηυηίβηιΐφ αά αηίνβΓβΑΐη Ιιαηο ()ί$ριιΐα(ίοιΐ6ΐη νί» 
Ιρτ&ιίΑ άβ Γ6ΐ)υ5 115 8016 (Ιββηίαιρ, (16 ςυί1)υ$ Ιυιη 
6ΓΦ€ί, Ιαηι ςυΐ €ίΓ€υπιοί8ίοη6ΐη ρΓοβίβηΙΟΓ, 2υΐ 8ί 
ςυί ρΓ9Βΐ6Γ6& (ΙίΙί^βηΓιυδ ρΓορίυδςαο γ6$ ηο8ΐπΐ8 ίη• 
βρίοβΓΟ ζο βΟΓΟίΑΠ τβΐίηΐ, ]υ5ΐαιη ηο])ί8 ςυ^ΡδΙίοηβπι 
ιηονβΓβ Ρ0856 νί(ΐ6&ηΐυΓ. Είβηΐιη 8Ίο βχίδΐίιηο, ηο- 
8ΐΓυιη Ιιυηο ββιτηοηβια βά ρ6Γί6€ΐίθΓ6Πΐ Οεπιοη- 
ίΐταίίοηη βνα秀ΐΪ€ίΒ άοοίΓΐηαιη, ςΓ&νίοΓυιηςαβ δο- θέντων &ν πρ6ς ήμαίς ευλόγως ύι^ τε Ελλήνων, χα\ 
τών έχ τεεριτομής » τϋαντός τε του μετά &χριβους 
εξετάσεως τά χαθ* ήμάίς διερευνωμένου. Ταύτη γάρ 
μοι δοχώ τδν λόγον έν τάξει χωρήσειν εΙς τήν έντε- 
λεστέραν της ΕύαγγβΛιΧΊ^ς άίζοδείζεως διβασχαλίαν, 
εΓς τε τήν των βαρύτερων δογμάτων χατανόησιν, 
εΐ τά της «ροπαρασχευήςήμίν ^ρδ όδου γένοιτο, στοι- 
χειώσεως χα\ εισαγωγής επέχοντα τόπον, χα\ τοΤς έξ 
εθνών Αρτι προσιοϋσιν έφαρμόττοντα • τά δέ μετά 
ταύτα , τοις ένθένδε διαβεβηχόσι , χα\ τήν Ιξιν ήδη 
παρεσκευασμένοις εΙς τήν τών χρειττόνων παραδο- 
χήν, τήν άχριβή γνώτιν παραδώσειν της συνεχτικω- 
τάτης χατά τ6ν Σιυτηρα κά\ Κύριον ημών Ίησοΰν 
Χριστ6ν τ6ν Θε6ν μυστικής οίχονομίας (5). 'ΑρξίΐΗ <Ιίη6 ρΓ0ϋ658υΓυιη, βί φιχ &(1 ρΓ£ρ3Γ2ΐΓιοη6ΐη ίΐΐαηι 
ροΓίίηβηΚ, νί&ιη ηο1)ί8 2ρ6Γυ6πη(, ςαίρρβ φιχ ρΓΐ- 
ιηοΓυιη βΙβιηβηΙΟΓυιη &ο Γ&οίΗοπδ ίη(Γθ(1υο(ίοηί8 Ι^ηα&Ιαιη ΐηΙβΙΠ^^βηΙίαιη ίΐΑ (Ιβιηυιη οοηνβηίβιιΐί ογ- " μέθα δέ της Προπαρασχεντίς^ τά πρδς ήμαΐς εύλό* 

γως ύπό τε Ελλήνων, κα\ τών έχ περιτομής , παν- 
τός τε τοϋ μετά ακριβούς εξετάσεως τά καΟ' ήμοίς 
διερευνωμένου λεχθησόμενα προσάγοντες. 
Ιοοο ΓυΐυΓΑ 8ίηΐ, ιη;ΐξί8ςυ6 αά €2ΐΓυηι κΰηιίαηι, ςα» ηυρβΓ 3ά ηο8 &ΰ0668€Γ6 , αιρίαπι αοοοιηηκκίΑΐΑ. 
06ίη(!β ?βΓ0, 81Π1Ι11 ΑΚηιιβ 1ιυ]υ&ιηοάί Γα<1ίιη€ηΐ2 8υρ6Γ&Γίια, Ιι&1>ΐΐυη(ΐςυ6 ηαβηΐίδ αιΐ ιη2]θΓ2 ^βρίβηιΐιι 
ρΓθΙ)β οοιηρ&Γ3πη(, βχςυίβίίαπι ίρ8ί8 βΟΓΟία οο^^ιΐΓιοηβια Ιι^άβπιαβ» (|υ» &ά ρ6ΓΓ60ΐί85ίιη» ΟΦίβΓ^ιΐθ 
οιηπία ΰοιηρίβχ» 468υ €Ιιη8(Ί 86Γν&ΙθΓί8 &ΰ Οοιηίιιί Οβίςαβ ηο8ΐή Οβΰοηοιοί» ιηγ8ΐ6π& ρ6ηίη6ΐ)υηΐ. 
Ηβηο ί|;ίΐαΓ Ρ^ίΒρα^αί^οη€ηι &1) ϋ8 αιΐδρίοβηιυΓ, ςυ» ΐΑΐα & €τχα5, ςυαια Ά ίικίχιβ &ο Γ6ΐί<|υί8 οιηηΐ()υ8, 
ηυί 8ΐιΙ)ΐϋίυ8 ίη ιηθΓ68 Ιηβΐίΐαΐυπκιιιβ ηοδίΓαια ίηηαίπιηΐ, οοιηιηβηιοηιη ρο886ηΐ• ΟΑΡϋΤ II. 

ΟΗαηαηι νΗίρο ηο(>ι$ , ^ιιί νβ$ ηοιίΓαι ^πηιίηαηΙιΐΓ» ΚΕΦΛΑΑΐυΝ Β'. 

^ί^α :ζρός ήβίάς σύττιΘές έση Λέγβιν τοις τά καθί* 
ήμας διαβάΛΛειν έΛίχειρονσικ. Αο ρηιηυπι ςυΐάβια ηοη δ'ιηβ 02υ8α ςιιχβίβήΐ 6Χ ηο- Πρώτον μ^ γάρ είκότως άν τις διαπορήσειε, τ{νες 
1)Ί8ςυί8ρΐΑΐη,ςυί(]ηαιη1ιοιηίηυιη8ίπιυ8(ΐαί2ΐ(11ιθΰ8ΰΠ- ^ βντες έπ\ τήνγραφήν παρεληλύθαμεν * πότερον Έλ- Ιιβηϋί ^61108 &εο6(ΐ3ΐηυ8 : ΟΓχάηβ αη 1)&Γΐ)Απ?3υΐ4υί(1 
ίηΐ6Γ αΐΓ08(ΐυ6 ιηβάίυιη 6886 ςυβ&ΐ ? ςυ&ΐ68 ροΓΓΟ ηοβ 
6886 ρΓοΩΐΰ&ιηυΓ, ηοη ηΐίςυβ ηοηήηβ, ςυο<) ]2ΐιη βρυά 
οηιηββ νυ1|(3ΐυπι 681, 86(1 ηαοΓυηι νίυΒςυβ Γαΐίοηί1)υ8? 
Ουίρρβ 86 ηβςυβ βΓχεοΓαηι &ρυ(1 ηο8 Ηΐυβ, η6ςα6 
5 ΒαΓΐ)3Γ0Γαιη 86€ΐΑΐη ηΙίΑΐη ίηΙαβΓί. Οαίά 6Γ([0 
ΐιονί ρΓθΓ688ίο ηο8ΐΓ2ΐ 8*11 ? αυΐ ςυχη&πι Ι)»ο ηυρ6Γ& 
▼ίνβηιΐί ηοΓπΐ2ΐ? 06ίη(ΐ6 τ6Γ0, ({018 ηθ8 61 8υιηπΐ6 
1ιηρίθ8 6886, 6( Βίνίοί(αΐ6ΐη ΓυπάίΙυδ 8υ8ΐυ1ί886 ηβ- 
1^61, ηυ*! ιηοΓ68 ρβίΓίοδ (ΐ686Γυ6ππιυ8, ςαοΓυηι οΙ>- 
86Γτ&η(ί& ηυ11υ8 ηοη ρορυΐυβ, ηοη €ΐνί(38 9ΐηΐ6 ηυ1ΐ2ΐ 
ύοηΙίη6ΐ)3ΐυΓ? Ρπε16Γ6&, ςυί(1 Ι)οηιίηϋ)υ8 ΠΠ8 αά 
βρβπι υΐΐίυ» 1)οηί οδίβη^Ηίαπ, ςοί Ιιιΐ6ΐ&π()υ8 (Ιϋβ 
1)6Πυηι (Ιβηυηΐίαήηΐ, ςιΐ08(ΐυ6 ΙΟΙ 1)6η6α€ίθΓυιη αα- 
610Γ68 1]&1)6ηΐ, Γ6ραάί3Γίηΐ ? Ναιπ ςυίά &1> ϋ8 αΐίαά ληνες ή βάρβαροι ; ή τί άν γένοιτο τούτων μέσον ; 
κα\ τίνας εαυτούς εΐνα( φαμεν , ού τήν προσηγορ(αν, 
βτι κα\ το?ς παίσιν Εκδηλος α&τη,άλλάτδν τρόπον καΐ 
τήν προαίρεσιν τού β^ου ; οΟτε γάρ τά Ελλήνων φρο- 
νούντας δρ^ν, οΟτε τά βαρβάρων έπιτηδεύοντας. Τ( 
ο3ν άν γένοιτο τ6 καθ" ήμοίς ξένον, )^α\ τίς ό νεωτε• 
ρισμδς τού βίου ; Πώς δ^ ού. πανταχόθεν δυσσεβεις 
άν εΤεν κα\ άθεοι, οΐ τών πατρίων έΟών άποστάντες, 
δι* ών πάν έθνος κα\ πάσα πόλις συνέστηκεν ; Ή τί 
καλδν έλπίσαι είκ^ τους τών σωτηρίων εχθρούς κα\ 
πολεμίους καταστάντας, κα\ τους εύεργέτας πάρ- 
ω σαμένους ; Κα\ τί γάρ άλλο, ή θεομαχούντας ; ποίας 
δέ κα\ άξιωθήσεσθαι συγγνώμης τους έξ αΙώνος μέν 
παρά πάσιν "Έλλησι κα\ βαρβάροις, κατά τε πόλεις 
κα\ άγρους παντοίοις Ιεροίς κα\ τελεταΐς κα\ μύστη- 06Γί, ςυαιη €υηΐ(!ϋ8 )ρ8ί8 ρυ£η&Γί(Ιί€:ΐ8?<}υ&ροΓΓθ ^ ρίοις πρ6ς απάντων ομού βασιλέων τε κα\ νομοθε- νοηία (Ιί(;ηο8 Γογ6, ςυί οιιιη &1) 60Γυηι ουίκα ()6Γ6- 
€6Γίη(, (ΐυο8 αϊ) οιηηί8 χτί ιη6πιοπα Ιαιη Οπεοί 
ςυ3πι 1)&γ1)3γΙ ρ&88ίπι υήίτ6Γ8ί, Ιβιη ΐη υΓ5ί1)υ3 
ςυ&πι ίη &(;η8, οηιηί βαοΓΟΓυπα, Γ6ΐί{;ίοηαιη &ο ιηγ- 
«(6ΓίθΓΐιπίΐ £;6η6Γ6, οοπιηιυηίςιιβ Γ6(;υπίΐ οπιηίυιη, 
Ιβ^υιηΙαίΟΓαηι αο ρΙιί1θ8θρ1]θΓυηι 3ρρΓθ1)&(ίοη6 0608 
66ΐ6ΐ)Γ9ΓυηΙ ; ΐυπι ν6Γ0 ςυίάίΐιιίίΙ ίηΙβΓ Ι)οπιΙη68 
ίηιρίυαι 2^^ Λ\\^ !ητί$απι 6Γ2ιΙ, υΙίΓΟ ά6ΐ6^6ηη(? 
^ιιϋ)υ8 Απίβιη ϋ ίυΓ6 ηοη 8υ1)]ίαΑηΐυΓ ροΒηίβ, 

ςυ! ρ^ΙτΐΟΓαϋΙ β^εΤΟΓυΠΙ <ΐ686ηθΓ68, ρ6Γ6{;Γίη88 61 τών κα\ φιλοσόφων θεολόγου μένους άποστραφέντας, 
έλομένους δέ τά άσεβη καΐ άθεα τών έν άνθρώποις; 
Ποίαις δ* ούχ άν ένδίκως ύποβληθεΐεν τιμωρίαις, ο( 
τών μέν πατρίων φυγάδες , τών δ* όθνείων κα\ παρά 
πάσι διαβεβλη μένων Ιουδαϊκών μυθολογημάτων γε- 
νόμενοι ζηλωταί ; πώς δ* ού μοχθηρίας είναι κα\ 
εύχερείας έσχατης , τδ μεταθέσθαι μέν ευκόλως τά 
τών οίκείων, άλόγφ δέ κα\ άνεξετάστφ πίστει τά τών 
δυσσεβών καΐ πάσιν έθνεσι πολεμίων έλέσθαι; Κα\ 
μηδ* αύτφ τφ παρά Ιουδαίοις τιμωμένφ Θεφ, κατά (5) ΟΙκοτομΐας. ΤγΗλ νοί «ραά 88. ΡαΙγ68, άντ\ της ενανθρωπήσεως, χα\ σαρκώσεως τού Αόγου , κα\ 
των προς αυτήν. η ΡΚ^εΡΑΒ. ΕΥΑΜβ. ΙΛΒ. Ι. 50 τ^ «αρ* «ύτοίς προοανέχειν νόμιμα* χ/χινήν <έ τίνα Λ οιηοίυιη ΐΓΑ<Ια€ΐ28 ν(Κ!ί1)υ8 4ϋ(ΐ9Β0Γυιη Γ&1)υ1λ8 βΒΐηιι- 
χαλ Ιρήμην &νο^{αν έαυτοίς συντεμείν, μήτε τά Έλ- ΐ6ΐι(αΓ? Οαίβ Ίΐβιη Ιιοο βυιηαι» ου)ιι$(ΐ3ΐη ίιηρΓθ1)ί- 
λήι«ιν, μήτβ τ& Ιουδαίων ψυλάττουσαν ; Ιαΐίβ αο ΐ6ΐη6Γίΐ2ΐΙί5 65&6 ηοη νί(ΐ6&(, απαίοοΓαιη ηβ• 

€β55»ίοηιχηφ]6 Π10Γ68 βίςυβ π(αι» ϊηοοηΕίϋβπιΙβ «β ΙβνίΙβΓ Αΐ)]ίο6Γ6, 3ο ββ&β Γυΐίΐί ςυ&άαιη ηυΐίοςιιβ 
Μ^ιηοίηβ ργο5α1& ύάβ 2(1 Ιιοιηίηοηι ίιηρίοΓυιη, ρορυΐοβςυβ οιηη6& Ιΐ08(ί1ί ρΓοββςυβηΐίαηι οϋίο 86€ΐ»ηι 
Αϋ]αη2€Γ6? Ιιηο, ηβ Ββυιη ςυίάβιη ΐρβαιη 8 ^υ(1»^8 ευΐΐυαι ηαοΓβ ίη5ΐίΐυ(0(ΐυ6 ^υ(1xοΓαπι ΥβηβπίΓί : ββά 
οον3ΐη ΐ€ άβ$€Γΐ&ηι ςα&ακίβηι, ιι1)ί ηιιΐΐυαι αυ( βΓχεοΓυιη 3υΙ 1)&Γΐ)8Γ0Γυιη ν65ϋ{;ίυιη 8ρρ&Γ6Αΐ, ββαιί• 

ΙλΒΐίη&ί&ΐ6Γ6? Ταύτα μέν ούν «Ιχότως &ν τις Ελλήνων, μηδέν 
αληθές μήτε των οίχείων , μήτε των χαΟ* ήμόίς 
επαΐων, πρ6ς ήμόίς άπορήσειεν• Έπιμέμψαιντο Γ 
&ν ήμίν χα\ Έβραέων παίδες , εΐ δή αλλόφυλοι δντες 
ταΧ αλλογενείς, ταΖς αυτών βίβλοις άποχρώμεθα μη- 
^ ήμΐν προβηχούσαις* δτι τε &ναιδως, ώς άν αύτο\ 
φαΐεν, χαΧ άναισχύντως εαυτούς μέν είσωθοΟμεν, Αίςυβ Ι)%ο ΟπβοοΓαιη ΓοΠβ ςαίδρίαπι, ςυί ηίΐιίΐ 
υβςυαιη τβή άβ 8υΊ3 ηοδίΓΐΒνβ Γ6ΐ)υ8 ζο Γ&ΐίοηί1)υ8 

ίΐΐΐ6ΐΐ6Χ6Γί(, ηθ1)ί8 ν6Π3ίΐηΐ1ίΐβΓθΚ)]ί€ΐαΙ. Η6ΐ)Γ£ί Υ6Γ0 

ΰοηίΓΑ 8υοο6η862ηΐ, ςυο(1 βχίβηιί 61 «ϋβηίι^εηβΒ €υιη 
8ίπιυ8, 60Γϋπι Ι&ιηβη 1ί5π8 ηίΐιίΐ αά ηο8 υΐίςυβ ρβΓ- 
Ιίηβηΐίϋυδ &1)υΐ3ΐηυΓ, ςυοίίςυβ ηο8 ίρ80$ ίη?6Γβ- 
ουηάβ, ιιΐ ίρβί ΙοςυβηΐυΓ, 61 ίηιρυϋβηΐβΓ ίηΐΓυ(!6η- τους δέ οίχε^ους χα\ εγγενείς των αύτοις πατρίων ^ 168, (1οιη68ΐΊ€θ8 61 ίηιΙί^εηΑβ ρ2ΐΐΓϋ3 Γ6ΐί{;ίοηί1]υ8 ρβΓ έςωθε?ν παραβιαζόμεθα. ΕΓτε γάρ τις εΓη Χριστή 
θεσπιζόμενος, άλλα Ιουδαίων ήσαν προφήται οΐ 
τούτου τήν &φιζινπροχηρύξαντες,ο?χα\λυτρωτήν χα\ 
βασιλέα Ιουδαίων ήξειν αύτ&ν, ούχ\ δε των αλλοφύ- 
λων έθνων χατήγγειλαν * εΓτε τινά Αλλα φαιδρότερα 
ικριέχουσιν αΕ Γραφα\, χα\ ταύτα Ιουδαίοις άναφω* 
νεΤσθαι, ών ούχ ευ πράττοντας παραχούειν ήμόίς. 
Κα\ σφόδρα άτόπως τους μέν χατά τοϋ Ιθνους έφ* 
οίς ήμάρτανον έλεγχους, ευ μάλα άρπαλέως άποδέ- 
χε^θαι * τάς^ δέ των άγαθων πάλιν αύτοΐς θεσπιζό- 
μενος επαγγελίας άποσιωπ^ν , μ^ίλλον δέ έχβιάζε- 
βθαι χα\ εΙς εαυτούς μεταφέρειν, &ντιχρυς πλεονε- 
χτουντας, χα\ ουδέν πλέον, ή εαυτούς εξαπατώντας. τΐιη 6χΐυΓΐ)&Γ6 €οη6ΐηυΓ. ΕηίπίγεΓΟ, βίνβ ϋ1)Π8(υ8 
λΙΙηυίδ ()ίνίϋίΐα8 οΐίιη ρΓ36ηυηΓΐ8(υ8 ΙιαΙιβαΐαΓ, βχ 
^α(1x^8 06η6 ρΓορ1ΐ6ΐ&8 ί11θ8 Γαί886, ςυί &(1ν6ηΐυιη 
6]υ8 ρΓΧ<ϋχ6Γ6, ςυί 8ίιηυ1 ίρβυιη ^υά36ί8, ηοη «α- 
Ι6ΐη ρορυ1ί8 λΐίβιιί^βηίδ Ιΐ6(ΐ6ΐηρΐθΓ6ηι 6886 Κ6)(6ηι- 
ςυ6 ν6ηΐυΓυιη 66€ίη6Γ6 : 8ίΥ6 &1ί2ΐ ςυ£(1&ιη ΙχΐίοΓλ 
8αοΓ86 1ίΐ(6Γ96 οοηΙΐηβΑΐΚ, 62 ςαοηυε ^α(1^Β^8 ρΓΟ• 
ηυηΐΐ&ΐλ 6886, αάεοςιιβ ηαίιιυβ ]υ8ΐ6 ηο8 ΓΑ06Γβ, 
ςυί Ρ6ΓΡ6Γ2ΠΙ 62ΐ(ΐ6πι 6ΐ &Η6ηο ρΐαηβ βεπΒϋ 6&ρίλ- 
ιηυ8. β ΙΙΙαά 6ΐΐ§ιη ρ6Γ2ΐ>3υΓ(1ιιπι 6886, ςυθ(Ι 6λ8 
ςυίάειη Γ6ρΓ6ΐΐ6η8ίοη68, ςυίϋυβ ιιαίίοηίδ Ηυ]α8 άβ* 
ϋοΐα €0&Γ|(υυηΙαΓ, ουρίάε ^άακκίαιη ανίίΐεηυβ 8γ- 
Γΐρίαιηυδ; ςα« τ6γο ρΓ0ΐηί882 (Ιίνίηίκυβ βί 1>οη& Τ^ δέ σ3ν απάντων παραλογώτατον, δτι μηδέ τά ^ 8υη1, οηαηίηο Γ6ΐί66αιηυ8, νεί ροΐίυδ 6Χ10Γ12Ι ρβΓ 
νόμιμα παραπλησίως αύτοΖς περιέποντες, άλλα προ- νίιη ΐη ηθ8 Ίρ808 ΐΓ2ΐΐ8ί6ΓΑηιυ8 : ({οοά 8&η6 ρΑΐ&ιη 
φανώς παρανομούντες, τάς έπηγγελμένας τοΐς τών 61 ουια αΠοΓυαι ίη]υηα 80» οαρίίϋΐαΐί δ6ΓνίΓ6, ζ^ 
νέμων φύλαξι χρηστοτέρας άμοιβάς είς εαυτούς 86 ΐρ8υιη ΐη 6ΓΓ0Γ6ΐη 61 ίΓ&υάβιη ίη(1υ€6Γ6 €8ΐ. 1)6- 
έπισπώμεθα. ηίςυβ Ιιοο &1> οπαηί Γαΐίοη6 ιη&χίιη6 Αΐίεοαιη 688β, 

ςυοά 61ΙΙΙ1 η6 ϋΐΑ ςυίάβιη, «ιυ» ^υάχοΓυιη Ι6|;ί1)υ8 6οη3ΐί(υΐ& 8υη(, 60<ΐ60ΐ πΐα 66Γν6ΐηυ8, 86(1 ίη 
οοιηίυηι 0€υ1ί8 &(1τ6Γ8ΐιιη 62 (Ι6ΐίη(ΐα2ΐιιυ8^ ρΓοηιί88& Ιαηοβη ϋ8 ςαί Ι6(;ί1>α8 οΙ>(6ΐηρ6Γ2ηΙ ορίΐη)» ςα»-^ 
^•6 00515 ρηκαιία ▼ίηάίθ6θΐϋβ. Κ£ΦΑΑΑΙΟΝ Γ. 

'Οτι μίι άνεζετάστως τά τον σωτηρίου Λόγου 

φροτέιτ βΙΧόμεβα, 

Τούτων εύλόγιυς άν ημών • έν πρώτοις άπορηθέν- 

«αν, φέρε, τδν τών δλων θεδν, διά του Σωτήρος 

ημών, του αυτού Λόγου, ώς δι* άρχιερέως, έπιχα- 

λεσάμενοι, τδ πρώτον τών προτεθέντων άποχαθ^ 

ρωμεν , συχοφάντας προαποδείξαντες τοΙ}ς μηδέν Ο ϋο ; ςυο(1 ρΓΐιηυιη ηο1)ί8 οΙ>]6€ΐυΐη 68( ΐΐ2 ρυΓ^β* ΟΑΡΟΤ III. 

Νοη αηί€Τ€ ιΐΜΤβρ^αιιι α ιιο6ί< ε$%€ %αίνίΙατη </ο- 

αήηω νετίΐαίύηι. 

Α(1(]υ€ΐΐ8 ίη ιη6άίϋπι ϋβ, (16 <|υί1)υ3 (ΙυύίΐαΗ 04ΐαι 

2Γΐςυ2 ρΓ0ΐ)&1)ίΙίΐ2ΐ6 ρ088ί(, 2|[6 ]2ΙΙ1,ΊΐηρΙθΓ2ΐΟ Ι2υ]υ8 
11θίν6Γ8ίΐ2ΐΪ8 Οβΐ ρ6Γ 56Γν&ΐ0Γ6ΐη ΠΟβίΓΟΠΙ ίρ8ίΐΙβ 

Υ6Γΐ)υιη, (αικιυαιη ρ6Γ 8υπιπ)υιη ροηΐίΟοειη, αυχί- Ιχειν ήμ^ δι* αποδείξεως παριστάναι , άλόγφ δέ 
τάτεει προσέχειν άποφηναμένους: Αύτόθεν (6) δή 
ουν τούτο χαΐ ούχ έχ μαχρού διελέγξομεν, ίχ τε ών 
χρώμεΒα πρδς τους έπΙ διδασχοιλίςι τών χαθ* ήμόΐς 
λόγων προσιόντας άικοδείξεων, χα\ τών πρδς τους 

• Ισ. ήμΖν, 

(6) Αύτόθετ.*Βαά»ο τψ πάνυ, ο1)86ΓΥ2ΐ3ί&ιη Ηιΐτ 
|ι^ ιΐ(1ν6Γΐ). 8ί^ηίβ€2ϋο, ΐη ρΓοηιρίυ, 6 Γ6 η2θ. §6(1 
ίηίΓ2, αύτόθεν πρδς εύζωΐαν, 616., ρ£Τ $€$§, ίααρίβ 
νί, ειιίι, ηοη αϋβηη ορί6ΐΜ; εΐ : τδ αύτόθεν ύπεο- 
έ^, 616., 60(1. 86080. Αρυ(1 Β. €ΙΐΓγ808(. $€ΐηι,ά€8, 
Βλ^Ιλ : Τότε δέ αύτόθεν έδείχνυτο. Οτι δαι^όν(«>νήν 
έργα τά τελούαενα, 616., οηιί88υπι ίηΐ6ΓρΓ6ΐι. 1(1 681, 
κ$ ψρ 9(η€ Ιοψίϋ^αΐητ^ ορβτα €%η άΛίηοηηιη, Ρ1ΐ4- ιηυβ, υΐ 608 2ηΐ6 ο^ηηία 08ΐυπιηί2Γΐ (ΐ6Πΐοη8(Γ6- 
ιηυ8, ςιιΐ ηΐΙιΠ 2 ηο1)ί8 06γ(ο ρθ586 2Γ(;υπΐ6η(ο 6οα• 
Οηηαπ, 86(1 Μ&ι οηϊάΆτα 2ΐ> οιηη'ώαβ Γ2ΐίοιΓιΙ)α8 

ίπΐρ2Γ2ΐ2Β 2(1()ί€ΐ08 008 6836 2(11x08(106 ρΓ0ηυηΙΐ20ΐ• 

Ν6(ΐα6 Υ6Γ0 οοηιπ)6ηΐαπι ί8ΐυο 1οη|;ίυ8 ΓβρβΙίΙί• ΐ2Γ6ΐι. €οπ)ρ2Γ2(. δοΐοπίδ 6ΐ ΡυΙ>Ιίοοΐ£, ρ. 111, 1> : Ό 
δέ αύτόθεν άναρόίψας τδν έπ\ μεγίστων χίνδυνον, έπ- 
ανέστη Ταρχυνίψ, €οη[αΐίηι ιη αρϋΠΗίη Ι6Μ ΓβΓΜΐ 
ιηαχΊηιατΗηι άΐΒϋήηΐύη €οη}ί€ίβη$. ΟρροηίΙ 6ηίπ) ΙΙτ 
ϊ\ιά αύτόθεν, $ο1οηί8 τψ π^σποιήματι, 6( παιθιΐς 
τινι τςόπφ, ειιπι ΡυΙ)Γΐ€θΐ2 8106 12ΓΥ2 61 8Ίπιο1^11θΙΙΦ 
Τ2Γ(}θίηίυηι ρ6(6ΐ'6ΐ< 
♦ # 01 ΕϋδΕΒΙΙ ΟΛΙδΑΚΙΕΝδΙδ ΟΡΡ. ΡΑΚδ Π. — ΑΡΟΙ-ΟΟΕΤΙΟΑ. ^ • δί 

ρτοΙ)2ΐΙίοιιί1)υ5, δβιΐ β Γβ ηαΐα (Ιυοιίδ ΓβάαΓ^υβιηυδ ; Α• άντιδιατιθε μένους ήμ?ν έν ταΧς λογιχωτέραις ζητή- ρ&Γΐίιη νί(ΐ6ΐίθ6ΐ 60 (ΙβιηοηδίΓαΓιοιιυπ) ^οηβΓβ, ςυο 
8ρυ(1 ί1Ιθ8 υΐίηαυΓ, ςυί ρβΓοίρίβηϋ» ββηηοιιυιη βο- 
ιυπι ςυοβ (1β Γ6ΐ)υ8 ηο$ΐη5 ίιΐ5ίΊ(αίιηα8 (ΙοοίΓΐπίβ 
0ΠΐΓι& ςοηνβηίυηΐ : ρ&ηίιη 6χ Γβδροηδίδ, ςυίΙ)υ5 ίη 
(|υ3β8ΐίοηίΙ>υ5 6χ 8υ1)ΐίΗθΓί Ιο^ίΰΟΓυιη απβ ()ί50ΐΐ88ί8 
α(!ν6Γ8&Π0Γυιη αΓ^^υιηβηία ΓοΓβΙΠιηυδ; ραΓίΊιη (Ιβηί- 
ςυβ 6χ (]ί$ρυΐ&(ίοηίΙ)υ8 ϋΓΐ8, ςυ38 Ιαηηιιβιη ιιοΙ)ί8 
Ιιοηοπβθ28, ΐΛτη βοπρίο (ΐιιαιη δίηβ δοπρίο, δίνβ 
ρπν3ΐίιη ουιη βίη^ϋϋβ ςυί ηο8 ίηΙβΓΓο^αηΙ, βίνβ ρυ- 
1)ϋθ6 αά ρορυΐϋΐη υΙίΓΟ Ιι&1)6Τ6 €οη8ϋβνίιηυδ. Ουί- 
1)υ8 ιηβηΐο 82ΐηβ 1^1)Π, ςιιθ8 ρΓΧ ιη&ηίΙ)υ8 Ιΐ3ΐ)6ΐηυ$, 
λ(](ϋ ρθ88υη(, ιιΐροΐβ ςυΐ υηίνβΓδυιη βναη^βΐίοαί ϋβ- 
ίηοπίίΓαίίοηη ορυ8 £0ΐηρΓ6Η6η(]3ηΙ. δίο βηίπι ιη&- 
ηΒηΙβιη 6χ Οβο ^[Γαΐί&ιη , αο οοβΙβδΓΐδ ιηιιηίβοβη- σεσεν άντΐ|ί>^ήσεων• δι' ών τε φιλοτιμούμεθα τυοιβΤ- 
σθαι άγραφων τε χα\ έγγραφων, Ιδ^^ τε καΐ; τζρ^ς 
ΙχχτΓον των ερωτώντων, κα\ κο•.νί| πρί)ς τά πλήθη 
διαλέξεων. Να\ μήν κα\ διά των έν χερσ\ συγγραμ- 
μάτων , τήν καθόλου ιτραγματείαν περιεχόντων της 
ΕύαγγεΛικης αποδείξεως- έν ^ πδσαν τί]ν έκ θεοΰ 
χάριν, κα\ τί|ν ούράνιον εύεργεσίαν, ό παρών λόγος 
πάντας ανθρώπους (6*) ευαγγελίζεται, τήν κατά τ6ν 
Σωτήρα κα\Κύριονήμών ΊησουνΧριστδν^τδνΥΛν τοΟ 
θεοϋ οίκονομίαν λογικώτερον διά πλείστων κα\ εναρ- 
γών αποδείξεων πιστού μένος. Έσττούδασται μέν ουν 
πλείστοις των πρ6 ημών πολλή τις άλλη πραγμΛ- 
τεία, τοτέ μέν έλεγχους κα\ άντιρόήσεις εναντίων 
ήμϊν λόγων συνταξαμένοις, τοτέ δέ τάς ένθέους κα\ 1126 νίιη , Ι3ΐΐ(|υαιη ΓβΠχ ηυηΐίυβ , υηίνβΓδΟ Ιιο- ^ Ιεράς Γραφάς έξηγητικοΓς ύπομνήμασι, κα\ ταΐς ιηίηαηι (^εηβπ δυδΰβρίυδ α ηο1)ί8 ββΓπιο άβοίπ- 
Γ21, υΐ ίΐίαιη ςυοςυβ Ιβδυ εΐΐΓίδΙί Οοί ΓΊΙϋ δοΓ- 
ΥΑίοπδ Οοιηίηίί]υ6 ηοδίπ ΟίοοηοιηΊαηι δυ))Ιί11θΓ6 
ρΙυπηιοΓϋπι 6ΐ ϋΙυδίπδδίιηοΓυιη 8Γ£[υιη6η(0Γυιη (Ιβ- 
ΐΡοηδίΓ&Ιίοηβ οοηβηηεί. Αο ρβηηυΐΐί ςυίίΐβιη αη- 
16 7 ^^^ ί'ΐ ^Ιί^ δχρβ (]ίδρυΐΑη(ϋ ^βηβΓβ δίικίίοδίυδ 
βΙαϋοΓαπιηΙ ; δ€υ δΟΓίρΐίδ νοΙυιηίηίΙ)υ8 αάνβΓδαπο- 
.Γυιη ιιοδίΓΟΓυιη οΙ)]6εΐίοη6δ ΰοηίυΐΟΓβηΐ, δοα €θΐη- 
ιηβηΐβπίδ ςυϋ)α8ϋ3πι βΐ (Γ&εΐ&ιίϋυβ 8ί(;ί11α(ίπι ίη 
€6Γ(» ιη6ΐηΙ)Γ& (1ί)^6δ1ίδ, ίηδρίΓ&Ια^ (ϋνίηίιυδ δ36Γ3δ- 
ςυβ ϋαβΓΑδ (ϋΙί{(6ηΐ6Γ βχρΙαηαΓβηΙ, δβα (Ι^ιΓκιαβ 0- 
ϋβί ηοδίΓφ άο%ϊύΰίΐΛ νβΐιβαιβηΐίοπ οοηΐεηΐίοηβ (Ιβ- 
ί6ΐΐ(ΐ6Γ6πΐ. Ηυ]υδ[ηο(1ΐ Μιπίιβη ςυαδί ρΓορπαπι αο 
8ίη£;υΙαΓ6 αΓςυαιβηΐιιπι α ηοΚ)ί8 ουπι αηίιηί νοΙυρίΑΐβ 
ΐΓ3€θΙυΓ. Ου&ηςυαιη οπιηίυηι δαηβ ρπηϋορδ Ρβα- 
Ιϋδ ϋΐβ 83ε6Γ αροδίοΐυδ , ΓβρυϋίβΙίδ Γα1ΐ3θΙ1)υδ »ο ία- 
€&ΐΑπι^Γθ1)α1)ί1ί(&ΐίδ δρβςίβιη 05ΐ6η(]6η(ί()υ8 εοηοΐα- 
βίυηουΐίδ, €βΓΐ85 βΐ &1) οιηηί αηαίιί^υίΐαΐβ ναουβδ 
ϋβιιιοηδίΓαΐΊοηβδ &(ϋιίΙ>6ΐΐ8 , δίο &1ίοαΜ ΙοςυίΐυΓ : 
< Ει δβΓίηο ιηβυ» βΐ ρΓχοΙίοαίίο ιη6& ηοη ίη ρβΓδυα- 
8ίί)ίΙϋ)υδ Ιιυηιαηχ δαρίβηΐίχ νβΓΜδ , 86(1 ίη οδίβη- 
8ίοη6 δρίπΐυδ 61 νίπυΐΐδ *. ι Ουίϋυδ Ιιχο δυ1)]ίοίΐ : 
€ δ2ρί6ηΐίαπι &ϋΐ6ΐη ΙοςυίηιυΓ ίηΐ6Γ ρβΓίϋΰΙοδ ; δ2- 
ρί6ηΐί3ηι \6Γ0 ηοη Ι)υ]υ8 δ^ουϋ, ηβςυβ ρΓίηεΙρυπι 
Ιιυ]ϋδ δΟΒουΠ , ςυί ϋ6δΐΓυυηΙυΓ : δ6(1 ΙοςυίαιυΓ 06ί 
8αρί6ηΐί2ηι ίη ηαγδίβπο, ({υ» &1)δ6οη(ϋ(α 651 ^ > Αο 
ΓϋΓδυιη : < δϋΟιοΙοηΙία ηοδίΓα, ίηςυίΐ, 6Χ 1>60 68(, 
ςυί 6ΐ ίιΐοηοοδ ηοδ ίοοίΐ ιηίηί&ίΓΟδ ηονί ΤΰδΟ- κατά μέρος όμιλίαις διερμηνεύσασι, τοτέ δέ τοις καθ* 
ήμόΐς δόγμασιν άγωνιστικώτερον πρεσβεύσασιν ή μι ν 
γε μήν Ιδίως ή μετά χαράς (7) εκπονείται πρόθεσις. 
Πρώτος γέ τοι πάντων 6 Ιερός απόστολος ΠαΟλος, τάς 
μέν άπατηλάς κα\ σοφιστικάς πιθανολογίας παραιτού- 
μενος, άναμφιλόγοιςδέ χρώμενος ταϊςάποδείξεσι, φησ( 
ΐϊου• € Κα\ 6 λόγος ημών, κα\ τδ κήρυγμα ούκ ένπει- 
θοΐ άνθρωπίνης σοφίας λόγων, άλλ' έν αποδείξει 
ττνεύματος κα\ δυνάμεως. > ΟΓς επιλέγει • ι Σοφίαν δέ 
λαλοΰμεν έν τοις τελείοις• σοφίαν δέ, ού του αΙώνος 
τούτου, ουδέ τών αρχόντων τών καταργουμένων ά>»λά 
λαλοΰμεν θεοΟ σοφίαν έν μύστη ρ ίφ τήν άποκεχρυμ- 
μένην. ι Κα\ αύθις• ι Ή Ικανότης ημών άπ6 τοϋ 
θεοΰ, δς κα\ Ικάνωσεν ημάς διακόνους Χαινής Διαθή- 
κης, ι ΕΙκότως δήτα ήμΐν έν άπασι παρήγγελταΐ, 
έτοίμους είναι εΙς άπολογίαν παντ\ τφ έ*ιερωτώντι 
ήμάΐςλόγον περ\ της έν ήμϊν ελπίδος. "Οθεν κα\ τών 
νέων συγγραφέων μυρίας δσας, ώς εΓρηται, πανσό- 
φους κα\ εναργείς μετά συλλογισμών αποδείξεις, υπέρ 
του καθ' ήμδς γραφείσας λόγου, διαγνώναι πάρεστιν, 
υπομνήματα τε ούκ ολίγα εΙς τάς Ιεράς κα\ ένθέους 
Γραφάς πεπονημένα, τδ άψευδές τε κα\ άδιάπτωτον 
τών άρχήθεν καταγγειλάντων ήμϊν τδν της θεοσεβείας 
λόγον, γραμμικαΤς άποδείξεσι παριστώντα. Πλην 
άλλα περιττοί $1 λόγοι πάντες, δν εναργή κα\ σαφέ- 
στερα τά έργα, άττερ ή θεία κα\ ουράνιος τοϋ Σωτή- 
ρος ημών δύναμις, πάντας ανθρώπους τήν ένθεον 
κα\ ούράνιον ζωήν εΟαγγελιζομένη, δια^^ήδην εΙσέτι ιηβηΐί •. > Εηίηιν6Γ0 ]ϋΓβ ηο1)ί8 ίηΐ6Γ οπιηοδ ρΓοε- |) κα\ νυν έπιδείκνυται. Αύτίκα γοΰν τήν διδασκαλίαν οβρίυαι Ιιοο οδΐ, υΐ ςυίουηηαο• «Ιβηιυηι ίΙΠυδ δρ6ί , 
,([\ιχ Γβΐίςΐοηϋ ηοδίΓα οοηΙίηοΙπΓ , Γ2ΐ(ίοη6πι 6χ ηο1)ί8 
ΓοηυίΓαΐ, αά δυδοίρίοηιίαηι 6]υδ (]6Γ6ηδίοη6πι ρα- 
Γαΐί οοηΐίηυο 6Κ 6χρ6(]ί(ί δίηιυδ. ΟυαπιοΙ)Γ6πι 6Χ- 
ρΙθΓ3Γ6 ουίνίδ 30 ϋίδοαΐ6Γ6 1ίθ6( , ουπι ίηηιιπΐ6Γ2Η 
Ι)ίΐ6δ, υΐ 2ηΐ6 (]ίθ6ΐ)&πι , ςυαδ Γ606ηΓιθΓ6δ ρΐβπςυβ 
αουΐΊδδΙηιαδ 61 6νΐ(!6ηΐΐδδΊηΐ38 ϋοΙ άοοίτΊηχ ηο$(Γ2β 
οοηΟΐ'πιαΙίοηοπι βΓ^υιηβηίΟΓυπι ρΓθ()3ΐ1οη63 6(ϋ(!6Γ6; 

• Ι ΟοΓ. II, 4. » ίΙ)ί(|. 6, 7. » π Οογ. ιιι, 5, 6. 

(6*) Πάττας άνθρώΛονς, ΕδΙ ςυί 16{;0Γ6 ηοαϋΐ, 
(Ις πάντας ανθρώπους. ΜιΙΓι ηίίιίΐ ιυυΐαηιϊυιη νίϋβ- 
Χ\Χϊ ; ΓΓοςυοπδ 6ηίηι υδυδ βδΐ νβΓΐ)! εύαγγελίζεσθαι 
ουπι βοουδοΐ. Ιβπι τοί ηυαηι ρβΓδοηχ. Ιΐ& ιηοχ ηο- 
βΙβΓ : Πάντας ανθρώπους τήν ένθεον κα\ ούράνιον ζωήν 
«ύαγγελιζομένη• 61 ίηΓΓα : Τά μέγιστα, χα\ αληθώς αύτοΰ κηρυχθήσεσθαι καθόλης τής ανθρώπων οίκου- 
μένης, εΙς μαρτύριον πάσι τοϊς έθνεσι θεσπίσαντος, 
τήν τε ύστερον τ^τε συστάσαν τί5 αύτοΰ δυνάμει έξ 
απάντων τών εθνών Έκκλησίαν, οΟπω τότε καθ' οΟς 
ένηνθρωτίήκει χρόνους όρωμένην, ουδέ συνεστώσάν 
πω, ένθέφ προγνώσει άήττητον κα\ άκαταμάχητον 
έσεσθαι, κα\ μηδεπώποτε ύπδ θανάτου νικηθήσεσθαι, 
έστάναι δέ κα\ μένειν άσειστον, ωσάν έπ* άσείστφ αγαθά πάντας ανθρώπους εύαγγελίσασθαι τδν ήμέτε- 
ρον λόγον, 61 3ΐΊΙ)ί δ»ΐρ6. Οιιόιΐ ίη αϋίδ ΐ]υίΙ)υδϋ:ΐ|μ 
\6Γΐ)ίδ Γοοορίαπι 6δΙ. υΐ ίη ποιεΖν, έργάζεσθαι, εΐ κι* 
ιηί1ίΙ>υ5. 
(7) Χαράς, Ι<0Γ16 Ι6β6ηάυπι χείρας. Ειμτ. » 


4Τ ΡΒ^ΕΡΑΠ. ΕΥΑΝβ. Ι.ΙΒ. Ι. 34 χα\ λ^^γεί τιέτρ^ τή αύτοΰ βυνάμει βεβηχυΤάν (7*) Α ^ιιιη βΐίαιη οοιηιηβηίΑΓΊοβ ηοη ρ9υεοβ,ςυίΙ)υ8 Μ€πι§ « χ*1 έ^^ιζωμένην &ποφηναμένου ,ύπίρ πάντα λό"^ ον 
τό τη^ προ^^ήσεως άτητέλεσμα είχότως παίν &θυρον 
άιη>φ^>άξοι αν στόμα των &ναΐ9χυντε?ν άναιδιος πα- 
ρε3xευα^μ^*/ων* τ(ς γάρ ούχ άλήθειαν όμολογήσαι άν 
' τ^ προ^^ήσει» των πραγμάτων έναργώς οδτως μο- 
νονουχ\ φων^ν άφΐέντων, δτι δή θεοΰ δύναμι?, άλλ' 
ούχ ανθρωπεία φύσις ?;ν ή ταύτα τοΟτον (σόμενα τ6ν 
τρόπον πρώτου γενέσθαι θεασαμένη, προφήσασάτε, χα\ 
Ιργοις έπιτελέσασα; 7:επλήρωχε γάρ τήν σύμπασαν, 
δσην 6 ήλιος έφοροι, ή τοϋ χατ' αύτδν Ευαγγελίου 
φήμη. χαι πάντα δέ τάΕθνη βιέβραμε, χα\ εΙσέτι νυν 
αΟξει χα\ έπιδίδωσ^ τ6 περ\ αύτοΰ χήρυγμα, ταις αύ- 
τοΰ φωναις άχολούθως* ή τε δνομαστ\ προθεσπισθεισα 
Έχχλησία αύτοΰ Ιστηχε χατά βάθους έ^^ιζωμένη, Λ€ (ϋνίηίΐυβ οοηο6ρΐ3$ 1ίΐΐ6Γ38 ίΠυβίΓ&ηϋο , γβηυι- 
16Π) ΠΙοΓυιη βΐ ηυ8(ΐυ9πι τ&οίΠβηΐβπι θΓ3ΐίοηΪ9 €θη• 
8ΐ2ΐηΙί2ΐη, ςυί Ιιηηο ηοΙ)ί8 &1) ίιιίΐίο Γβΐί^ίοηίβ (11- 
γίη% ηΐΗΐη ρΓΧίΙίεαΓυηΐ , 8ΐο (αηςη^ιπι &ϋΙιίΙ)ίϋ» 
ιη&(Ιΐ6π:3ΐί€0Γυιη 46ΐηοιΐ8ΐΓαΐίοηίΙ)υ8 , ΐη οιηηίαιη 
οου1ί8 αο Ιιιοβ ρο8ΐΐ6Γυηΐ. §6(1 βηΐπι δυρβηταοαιιευπι, 
ορίηοΓ, ΓυβΓίΐ, Υ6Γΐ)0Γυπι Οϋβιη ({υχΓβΓβ, υ1)ί γ6• 
ίρδ98 ίίδάβπι 1οη((β €ΐ&ΓίθΓ69 6ΐ ί1ΙυδΙποΓ68 ίηΐυβΗ 
1ίθ62ΐΙ, ςυα8 €(Βΐ68ΐί8 80 άίνΐπΑ δβηταΐοΓίδ ηο8ΐΓΪ τίβ 
αο ροΐ68ΐΑ8 , υηίνβΓ8ί8 ΙιοιηίηΙΗυδ άίνίη&ιη λ€ ΰ09- 
16816ΠΙ τίκ&ιη ΓβΠοίΐβΓ &ηηυηΐί&η8, ρβίΑΐη βΐί&ιηιιαιη 
βΐ βνίάβηΐθΓ 08ΐ€η(ϋΐ. Ναιη ουιη ίρ86 ηοη υιηΐυπι 
ΓοΓβ ρπΒάίχβΓΪΙ, υΐ (ςυοά 8υχ αρυΊ οπιη68 ρορυΐοβ 
ηοηίιηβηΐυιη νοίυηίαΐίδ 6Χ813Γ61) ΐΓ&ϋίο αϊ) 60 4ο- χα\ μέχρις ουρανίων αψίδων εύχα?ς οσίων χα\ θεο- ^ ϋίπηα, υΙ)ί ϋ6£[6Γ6ΐ Ιιοηαίηυιη (;6ηυ8 , 1οη|;6 Ιαΐβςοο ^ιλών ανδρών μετεωριζομένη , δοξαζομένη τε δσ- 
:^ι;^ραι, χαΐ εΙς 31παντας τδ νοερδν χα\ Ινθεον φως 
τζς ύπ' αύτοΰ καταγγελθείσης εύσεβείας άπαστρά- 
ίττουσα, ουδαμώς τε τοίς έχθροϊς ήττωμένη χα\ ύπο- 
ιίχουσα, άλλ* ουδέ ταΓς τοΰ θανάτου πυλαις ύπονω- 
ροΰσα, διά μίαν έχείνην, ήν αύτδς άπεφήνατο λέξιν, 
εΐκών* ι Έπ\ τήν πέτραν οίχοδομήσω μου τήν Έχ• 
χληοίαν , χαΐ τηίλαι άδου ού χατισχύσουσιν αυτής, ι 
Κα\ &λλα δέ μυρία πρδς τοΰ Σωτήρος ημών λεχθέντα 
τε χαΐ προ^^θέντα, έν οίχείφ συναγαγδντες υποθέσει, 
ταΐς τε ένθέοις αύτοΰ προγνώσεσι τάς τών πραγμά- 
των αποβάσεις σύμφωνους παραστήσαντες, άναμφί- 
λιχτον τών περ\ αύτοΰ δοζαζομένων ήμΖν τήν άλή- 
Οιιαν έπιδείχνυμεν. Πρδς τούτοις δέ παίσιν, ού μιχρά ρΓ26(ϋ€αΓ6ΐιΐΓ : τβΓυιη βΐίαπι (Ιίνίη& ρΓ£8βη8ίοηβ » 
ϋίαιη ίρ8&ηίΐ ςιιχ άΐίςυαηΐο ρο8( ο]υ8()6ΐιι ηιιιηίηβ 6ΐ 
οηαηίυιη £;εη(ίυιη 80€ί6(α(β οοιιΟαΟ 681, ςυχςαβ ηβο- 
όηϊα 60 (βπιροΓ6 , ςυο γίΐαη* ίηίΟΓ Ιΐοιη1η68 Ιιοιηο 
ίρ86 άο%6Ϊ>Λί, €οα1αί886 νί(!6ΐ)&ΙυΓ, Εε€ΐ68ί3ΐη, ηυΐΐίι 
υηςυ&ιη ιαοπβ 8υρ6Γ&η(1αιη : α ι ρβηίΐυβ ίιιοοηουβ- 
βυηβίΠίυβ Γθ1)υΓ ιηαηδυΓυιη 688β ρΓχηυηΐίαπι, υ(- 
ρο(6, ςυχ νΐ 6]υ8 &ο ροΐ68(2ΐΐβ, 810 (αηςυαιη ΐιηιηοΐο 
30 ηυ1ϋ8 οιηηΐηο ηαβοΐιίηίβ ρβΓΓί/ιηρβηύο βοορυΐο » 
&ΙΗ8 ()6θχ3 Γ3(1ίοί1>υ8 ηίΐ6Γ6(υΓ : 1ιυ]υ8 8&η6 ρΓΧ<1ί- 
€ΐΙοηί8 Υ6ηΐ38 6χίΐυ €0ΐηρΓ0ΐ)αΐ3 , Ηίαηΐβιη αο ρΓο• 
636601 Ιιοηαίηυιη ίδίΟΓυπι 1)α602πι οπαηί ΟΓ&ΙΙοηο 
ίυ8(ΐυ8, ο1)8(Γυχβπι, ςυί νυΙ|;ο ηίΗίΙ ηοη ίη(6πιρβ- 
ΓαηΙβΓ 6( ΙπιρυϋβηΙβΓ ΰίίυΐίυηΐ• Ουίβ 6ηίπι ▼6πιχ τυγχάνει τής χαθ' ήμαΐς αληθείας άπόδειξις χα\ ή Πΐυϋ ΟΗπδΓι ΟΓαουΙιιΠϊ 6886 ηοη Γ&ΐ63ΐυΓ, Οϋπι Γ68 &π& τών Έβραΐχών Γραφών μαρτυρία, έν αίς πρδ 
μυρίων δσων ετών οΐ τεαρ" Έβραίοις προφήται τήν 
των αγαθών έπαγγελίαν παντ\ τψ θνητψ βίψ χη- 
ρύςαντες, ύνομαστ\ της τε τοΰ Χ ριστοΰ προσηγορίας 
έμνήσθησαν, κα\ τήν είς ανθρώπους αύτοΰ ηρονι^αν 
χρούθέσπισαν, τόν τε νέον τής είς πάντα τά Ιθνη δια- 
{ραμούσης διδασκαλίας αύτοΰ τρόπον κατήγγειλαν, 
ιφοει^'^τες τήν έσομένην αυτών άπιστίαν, χα\ άντι- 
λογίαν τοΰ Ιουδαίων δθνους• τάτεκατ' αύτοΰ δρασθέ'/τα 
αύτοΓς, καΐ τά έπ\ τούτοις αύτίχα, χα\ ούχ εΙς μαχράν 
μετελθ^ντα αύτοϊς σκυθρωπά- λέγω δέ της βασιλι- 
χης μητροπόλεως αυτών τήν έσχατη ν πολιορκίαν, 
χλ\ της βασιλείας τήν πολυτελή καθαίρεσιν, αυτών ίρ82β Οηίυπι ηοη ιηα^ηα ραΐ^ιχι 61 αρβΓία τοο6 ρΓΟ- 
ηιιηΙί6η(, ηοη Ιιυπι&η» \ά ηιΙυΓΧ, 86(1 ηαπ^ηί (ϋ- 
νίηο 1π1)υ6η(]υηι, (]υο(1 γ65 ί1ΐ38, ρπυ8ςυ2πι ίΐ6Γ6ηΐ, 

60 ΓυΙυΓ38 η)0(1θ ρΓ08ρΊθΪ6ΙΤ8 ίί3 ρΓΧ(1ίχ6ηΙ, υΐ 638- 
(ΐ6ΐη 0ρ6Π8 ίρδΐΐΐδ 1ίη6 60Πΐρΐ6Γ6(? Εΐ6πίΠ) ]3Π1 

υπίγ6Γ5υπι, (|υί 8θ1ί8 ςιι'κΐβπι Γ3(]ϋ8 ίΙ1υ$ΐΓ6ΐυΓ,- ογ- 
1)6Π) ΐ6ΓΓ3Γυπι ίΐΐίυδ Εν3η^6ΐϋ Γϋοα ρ6Γν38ίΐ ]3πι 
οκιηοδ υη(]6(ΐυ3(ΐύ6 ροριιΐοδ η3ΐίοη68(}υ6 ρ6Γ6υΓη1, 
ίρ8Ίυδςυ6 ρΓχάίεαΙίο , νί3 ρΐ3η6 6υπι ϋ]υδ()6πι τ6Γ• 
1)ίδ 6ο1ΐ38Γ6ηΐ6, Ιοη^ίοδ ίη ()ί6» 6ΐί3πιηϋπ) Ι3(ίυ8(|υ6 
ρΓ006ΐ1ίΙ. ΡΓ2β(6Γ63 (10301 ηοηιίη3ΐίπ! ίρ86 (1ίνίηί(υ8 
ρΓχηιιηΐί3νίι £θ€ΐ68ί3,]απι ρΓοΓυηάίδ ηίχ3 Γ3(ϋ€ί1)1ΐ8, 
Ιιοηιίηυπιςυο δ3ηοΐθΓυπι 30 Οβο (ϋΐ66ΐθΓυπι ρΓ6θί1>υ8 τι τήν εΙς πάντα τά Ιθνη διασπορλν, κα\ τήν ύπ5 τε ,^ νοϋδ^ϋβ 8Ηΐ)ΐ3ΐ3, αά οοΒίβδΙίυπι υδςυο 0Γΐ)ίϋπι; Γογ- (7*) Βεβηκνΐατ. ΝίΙιίΙ βδΐ, ηΐ60 ]υ()ί€Ϊο, οπγ ρτχ- 
ΚβΙ έπε^ε6ηχυ?αν, ςιιθ(Ι Ι3πΐ6η προαιρείται ηοη 
ικπιο. ΕδΙ βηϊπι Ιιχο ρΓορΓί3, 6ΐ ςπ38ί έμφυτος δί- 
§ηίΰθ3ΐίο τοΰ βεβηχέναι, ουηι έτεεμβαίνειν 61 έμβαί- 
νειν 8ΊηΙ ροΐίυδ ίιι^Γ^έϋ, νοί οοηηαηάβτβ, νεί νηηΐ' 
Ιαη^ ςυ3ηι ΙΪΓΠιίΙβΓ 61 €0ηδΐ3ηΐ6Γ ίηηίΐί. Ρ1υΐ3Γ6ΐΓι 
10608 68ΐ ο1ΐ86Γν3ΐίοη6 (1ίξ[ηυ8, ΐη €οηιρ3Γ3ΐ. Ρ3ΐ)ίί 
Μ3Χ. 61 Ροπείίδ, ρ. 190, ο. ί, οΙ)Ί άα Εβϋίο : Έν τψ 
χαθ* έαυτδν δρμωμένψ, χα\ βεβηκότι, τήν πόλιν αν- 
τιλαμβανόμενος, κα\ ύτϋερείδων, υΙ)ΐ τ6 δρμιάμενον ρ6• 

61ΐΙί3Γ6ηί1 6] 08 0030)^30) 6( ρΓ0ρΠ3ΐη 3^60(11 Γ3ΐίθ- 

Β6ΐπ; τδ βεβηκος δέ, 3ΓΓ6ρΙί 86πΐ6ΐ ίηδίίΐυΐί 31(106 
€0ΠδϋΊί ίίΓΐηίΐ3ΐ6ηίΐ 6οη8ΐ2ηιί3Πΐ(ΐυ6 δί^ηίΑ63(. Απ- 
Ιΐκΐ68 ίη ΡαηαΐΗ€η, τδέμβεβηχέναι, κομψώς που κα\ 
γλαφυρώς 800 πιογ6 υ8υΓρ3νιΐ, υ1)Ι (Ιβ δίΐυ ΑΐΙΐ6η3- 
ηιπι 61 Λ6ΓοροΙβθ8 Ιοη^β ρυΙοΐίοΓηηιο :'*ί}σπερ γάρ, 
ίΐΜ|θΐ(, &π* άσπίδος κύκλων εΙς αλλήλους έμβεβηκο- των, ΤΓέμπτος είς ομφαλών πληροί, διά πάντων ό κάλ- 
λιστος, εΓπερ ή μέν Ελλάς έν μέσω τής πάσης γης ' 
ή δέ 'Αττικη, τής Ελλάδος • της δέ χωράς, ή πόλις• 
τής δ* αύ πόλεως ομώνυμος. Ιϋο κύκλους είς αλλή- 
λους έμβεβηχέναι, 6δΙ 3ΐϊθδ 3ΐϋδ ίηιρο^ίΐοδ 6δδ6. (3- 
Π1615Ί (1θ€ΐίδδί 10118 ίηΙβΓρροδ ν6Γΐ6ΓίΙ, άηίίΐη ίη Μ 
ίηυί€βηί ίη<;ιΐΓΓ«ιιΐί6ιιι. (}ιιθ(1 δβςυιΙΟΓ, είς ομφαλέ 
πληροί, ϊά 681 ίη]Η$ίηηι €ΐ ρ€τ[€αηιη ηηώίΙίΟΑίη άε^ 
ιίηί/, ανίίΙΙηηι ρβΐβαβ ιηιρίει, δί6 ΗΰΓΟϋοΙ. Ι. ιιι, 
ρ. 103 3 : Ή δέ (όδ6ς)ές Ήλιου πόλινάπδ θαλάσσης, 
πληροί ές τδν αριθμόν τούτον, ;κ«β αο ρβφοίε ίιπηϋ 
ϋααϊοτηηι ηηηιβτηιη ίιηρ/βΙ, ακριβώς άτιοιάηροΐ. ΕΓ- 
περ 3υ(6πι, ΙΓιο 3ρυ(1 ΑΓίδΙ. ηονο πιΟΓβ ρΓΟ οΟτως, 
Γ6δροη(ΐ6( 6ηίηι τφ ώσπερ γάρ. ΡοβίΓΟΠίο ίηΐβΓ πό- 
λεως 6( ομώνυμος, ίη86Γ6η(Ιυη) τΊϋΰΙοΓ ή, ΑοΓοροΙίΐ 
6ηίπι ίρβ3ηι ιηΐβΠί^ίΐ, ςο96, οι ίρ86ΐη6ΐ ΡΜ^ ~ ' 
4ίθ6ΐ>3ΐ, τεάλαι μέν πόλις, νυν δλ 
55 ΕυδΕΒΙΙ €ΛδΑΚΙΕ.ΝδΙδ ΟΡΡ. ΡΑΗδ II. — ΑΡ0Ι.06ΕΤΐεΑ. 56 

ηίΰβιη ΟλροΙ «ΙΙοΙΙίΙ , ^ο ποτίβ ςυοίίάίβ (1Ί(;ηίΐΑϋ8 ^ ^χ!^9^^ζ χ^^ ι^ολεμίοις δουλε(αν. *Α χα\ ταΧς π|}0^ 
Ιιΐ€Γ6ηΐ6ηΙΐ8 «υοΜ, βρίπίΑϋ 36 (ϋ?ίηο ρΓ»<ϋοαΐ2β &1) [ίήσεσιν ακολούθως, μετά τήν τοΰ Σωτήρος ήμων 
ϋΙο ρί6ΐ3(ί8 Γυ1|;0Γ6 ρ^ββίαι ίΐ& οοΓυ&εβΙιΟί ηοη βυίβ παρουσίαν, φαίνονται ιτεπονθότες. Έπ\ τούτοις, τΙς 
ΐΜΐυια Ιιοβίίϋοδ, 86<1 ηβ ίρβίδ ςυΜβιη ιηθΓΐί$ Γοπ- ούχ 51ν έχπλαγείη των αυτών άχούων προφητών» 
1)05 Τ6ΐ Ιαηΐϊΐΐυπι (ΙβΐΗϋΐαΐα εοαεβ^β!» θα» ςυίάβιη μετά τήν Χριστού παρουσίαν, τ)]ν των Ιουδαίων &πό• 
οιηηία Ιιυίο πη! α5 60 ςυοηάληι ρτοΪΛΐΆ νοοί &ο- πτωσιν, τ)]ν των εθνών χλήσιν, λαμπραΤς χα\ διαυ- 
ΟβρίΑ Γ6Γ6η()3 5υηΙ ' : ι δυρβτ Ιιαηο ρβίΓ&ιη 9β(ϋΓΐ€Αΐ)0 γέσι φωναις εύαγγελι^ομένην (8) ; "Η χα\ αυτή &ν- 
Εΰοΐβδί&ιη ιηεαιη, βΐ ροτίΆ ίηΓβπ ηοη ρΓχναΙβϋυηΙ τιχρυς εις έργον έχώρησε τα?ς προφητείαις άχολού- 
&(!ν6Γ5υ8 6&ιη. > ΟφΙβΓυιη ίηβηίΙ& βυηΐ 141 |;6ηυ9 θως, βιά τής τού Σωτήρος ημών διδασκαλίας, δι' Λ 
&Ηα , 2 δβΓναΙΟΓβ ηοδίΓΟ ρΓχηαοΙί&ΐ2 , ςυίϋυβ ίη έκ ι^αντδς γένους άνθρώτηον μυρίοι δσοι τήν τών εΐ- 
ρΓορΗυιη αο 8ίη^υ1&Γ6 αΓ^υιηβηίαπι Ιοουηαςυβ οοη* δώλων άποστραφέντες πλάνην, του έπΙ πάντων θεού 
([68ΐίδ, άυπι οοη^ηιβηΐβδ 6( οοηββηΐ&ηβοβ (ϋνίηίβ τήν αληθή γνώσίν τε κα\ εύσέβειαν χατεδέξαντο, μο- 
6]υ8 ρΓΧ86θ8ίοηίΙ)υ8 ΓβΓυιη ίρ83Γυιη 6χίΐυ8 αηΐβ νονουχ\ πιστούμενοι τους τών 7:αλαιών χρησμούς, 
0€ΐι1θ8 ροηίιηυβ, βΟΓυπι ςυ» ηο1)ί8 (Ιβ ΐρβο ρ€Γ8υ&- τους τε Αλλους, χα\ δή τδν διά του Ιερεμίου τοΰ προ- 
ϋβηλυβ, ΟΰΠίΟΓβπ) οπιηί ()υ1>ίΐ8ΐΐίοη6 ι^βΓίΐ&Ιβπ) β88β φήτου, φήσαντος * < Κύριε ό θεές μου, πρ6ς σέ £θνη 
ϋ6ΐηοη8ΐΓ&ιηυ8. Νβςυβ τβΓΟ 1βνί8 βΐ εοηΐβιηηβηάΑ 3 ήξουσιν άπ' έσχατου τής γης, χα\ έροΰσιν, ως ψευδή 
6βΙ, 81 λά 8υρ6Π0Γ68 3()]υη2&ΐυΓ, 61(1601 ν6ηΐ3ΐί 38- έχτήσαντο οΕ πατέρες ημών είδωλα, κα\ ούχ ήν &ν 
86Γ6η(1φ β(ΐ68, ςυ3Πΐ 6χ Ηθ1)Γ3Ί€3Γυηι 1ίΙΐ6Γ3Γυηίΐ 16- αύτοις ωφέλεια. ΕΙ ιτοιήσειεν αύτψ άνθρωπος θεούς, 
βΐίπιοηίο 3Γ6688Ϊιηα8, €υπι Π8 3η1β (οΐ 3ηηθ8 ρΓΧ* χα\ ούχ ε1σ\ν ούτοι θεοί ; ι 

ββηΐίυπι ΙιοηοΓυπι [ιτοηιίδδίοηβπι Η6ΐ)Γ9βί ρπορίιβίχ £;6η6π ιηοη3Ηυιη υηΐν6Γ80 ρΓΧ(ϋο3ηηΐ, ίρβιυδςυβ 
&(]60 €1ιπ5ΐί ηοηιίηίβ ίΐη ηαβηιίηβηηΐ , πΙ ΓυΙυΓυιη δίιηαΐ 3(1 1ιοιηίη6δ 6]υ8(ΐ6ΐη 3(1ν6η(υηι ρΓΧ(1ίχ6πη(. 
Αάιΐβ ςυοά ηογυιη βΐίβπι 6( ίηδοΐεηδ, ςυ» ρβΓ οηαηεδ ρορυΐοδ ΓυηάοΓΟίυΓ, (Ιοοίηηχ (^βηυδ ίη(1ί€3ΓυΔ(« 
ίαΐιΐΓ3ΐιι ςυοςυβ ^ιι(13^^x ιΐ3(ίοηί8 ίη6Γ6(1υΗΐ3ΐ6πι βΐ ο1)ϋηπ3ΐ3ΐη ίη Γ6ρυ([η3η(1ο 6θηΐιιηΐ3θί3Πίΐ ρΓΧ(1ί« 
οβηΐ68, η60 ηοη ςυίόηυίά 3(1ν6Γ8α8 βυιη ίιηρί6 ιηοϋΐα 681, 30 ςυχουηςυβ ίΠβηι ρΓορΐ6Γ63 ηοη (1ίΐ3ΐ» Ιοη- 

{108, 9 86(1 ςυ38ί 6 ν68(ί{;ίθ 860υΙΧ €3ΐ3Γηίΐ3(68 0ρρΓ683βΓ6 : βυρΓ6ΐη3ΐη ΐηΐ6ΐϋ§0 ΤΒ%\'Λ ίρ80Γυπι 

ιηβίΓοροϋδ ο1)8ί(1ίοη6ΐη, Ιρ83ΐη(ΐυ6 3(]βο τε^ηί Γαη(1ίΐυ8 βιοΊβΊ 6?6Γ$Ιοη6ηι, ουηι 60Γυιη ρβΓ οιηηοβ ςοη- 
ΐ68(1ί8ρ6Γ8ίοη6, ςοαπιςυβ 8υΙ) ίηίιηίοοΓαη] 61 ϋοδίίυαι (1οπιίη3(υ ρ3(ΐυηΐιΐΓ δβΓνίΙυΐΊ €0η]αη€ΐ3πι. Ου^β (»ϊ^ 
16 ρη6(1ίεΙίοηί1)υδ ΠΙίδ €0η36η(3η63, ροδΙ 6]υ3(!6η[ΐ ηοδίπ δ6Γν3ΐοπδ βίΐνεηΐυιη, ίη οιηηίυπι οουΐίδ ρ6Γ- 
Ιιιΐ6Γ6. ^3η1 ν6Γ0 (|υί8 ηοη ίηυδ(Γ68 ίΐΐβδ 31406 ρ6Γδρί6ΐΐ38 60Γαπΐ(ΐ6ηι ρΓθρΙΐ6ΐ3ηιηι γο(ϊ6δ, ςυί1)υδ Γυΐυ- 
Γ3ηι, ΟΗΗδΙο ]3πι 6Χ Γ6ΐ)ϋδ 1ιυπΐ3ηίδ δϋΙ)(1υ€ΐο, €υπι Ιυ(]χοΓυπι ρΓθΐ3ρδίοπ6πι 30 Γ6ρυ(1ί3ΐίοη6ΐη, ιαιη 
|[6ηΙίυπι τοε3ΐΊοη6ΐη ΜίοίΐεΓ ρΓ26πυηΙί3Γυη( , 3(1ηιΐΐ'&Ιίοη6 (ΙεΟχυβ ο1)δΙυρ6δ€3( , €υηι 1ΐ3:0 δίπιίΙίΙβΓ 
86Γν3ΐ0Γίδ ιιΟδίΓΪ (1θ€ΐΓίη3β 1)6η6ϋ6ίο, ραίβηι εχΐΐιιπι η30ΐ3 ΓυεΓίΐ ουιη ϋΙοΓυη ρΓορΙιβΙιίδ οπιηίηο €θη- 
(ΐ;Γυ6ηΐ6ΐη? Ρ6γ ίρδυιη εηίπι ΰΟβοΐυπι 6δ(, υΐ ίηηυπΐ6Γ3ΐ)ί1ίδ εχ οπιηί Ιιοηαίηυπι £;6πεΓ6 πιυ111Ιυ(1ο Γε]6εΐί8 
ίάοΙοΓΜΠί 6ΓΓ0Γϋ)υδ, Τ6Γ3Π1 ρΓχροΐεπίίδ Γ6Γυηι οπιηίυιη αιο<)6Γ3ΐοπ8 Οεί ηοΐίΐίαιη ΓεΓ.^ίοηεαιςυε δΐΐδοί- 
ρ6Γ6ΐ, ουιηςυε ο^ΰΐΰΓΟΓυπι ςυ» ρπδεί ΙιοιηΙηεβ ΓυιΙεΓυηΐ 0Γ3ευΐ0Γυη[ΐ, ΐυπι 1ιυ]υ8 ίιηρπιηίδ ^εκπιί» 
ρΓορΙιεΓΐ36 ϋ(1βπι (ΐιιθ(ΐ3παιηο(1ο ίαεεπβ νί(!6Γε(υΓ : ι ϋοπιίηεϋευδ πιεοδ, 3(1 (6 (;6ηΙεδ νεηίεηΐ 3ΐ) βχίπειηο 
16ΓΓ3Β, 61 (Ιίοεηΐ, ςιιθ(1 ί3ΐδ3 ρ3ΐΓ68 ηοδίΓΪ ί(1οΐ3 ροδδ6(ΐ6Γυηΐ, 1160 6Γ3( ίη ίρδίδ υΐϋίΐ38. δί ίποίει δίΐή 
Ιιοιηο (Ιεοδ, ει ίρδί ηοη βυηΐ (1ϋ ^*ί ι 

ΟΑΡϋΤ ΙΥ. α ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Δ'. 

Νοη ίηεοΜίάβταΙβ ηοι αά τβηιηι ιιΐ/7ίειί;ηαηιιη βάΒη Ότι /χή άκρίτως ή/χΓ^ ι) Λερϊ τώτ ώ^βΛιμωτάτωτ 
$Η0 ίβηιροτβ αάΗ<ΒΤ€$€€τβ, πίστις κατά καίρόν ΛαροΛαμβανεται. 

Η86€ ί^ΙϋΓ 1113 δυηΐ, (ΐαίΙ)υδ ίηδίίΐυΐί ηοδίΓΐ γ31ιο Πάντα δή ταύτα τ6ν περ\ τών καθ' ήμά; πραγμά- 

113 60ηβΓηΐ3ΐυΓ, υΐ ςαίνίδ ίηΐ6ΐΓΐ83ΐ 63Πΐ ηοη 1ΐϋπΐ3- των πιστοΰται λ<5γον, ώς ούχ έξ άνθρωπίνης ορμής 

ηο <ιαθίΐ3ηι ίπιρείυ 6χεθ8ίΐ3ΐ3Πΐ, 86(1 ρΓ«νίδ3ηι ϋίνί- έπιτηδευθέντα, θεόθεν δ^ προγνωσθέντα, χα\ θεόθεν 

ηίΐυδ, δΟΓίρΐίδίΐϋβ ΟΓβευϋδ (Ιίνΐηίΐυδ ρΓ3βηυηΐί3ΐ3Πΐ, διά τών έγγραφων χρησμών προαναφωνηθέντα, κα\ 

1οη([6ςυ6 3(Ι60 πΐ32ίδ ιιηίνεΓδίδ ΙιοηιίηίΙ)υδ 3 δεΓνλ- πολύ πλέον Ιτι θεόθεν διά τοΰ Σωτήρος ημών πάσιν 

ΙΟΓβ ηοδίΓΟ (ϋνίηίΐϋδ ο1)ΐ3ΐ3Πΐ Γυΐδδε. ΡΓ8εΐ6Γε3 ηη- άνθρώποις προβεβλημένον, αύθίς τε έκ θεού δυνα- 

ιηίηβ ρΐ3η6 (Ιίνίηο Γθ1)ϋΓ 6]ϋ8 30 βΓΠΐίΐ3ΐ6ΐη εοηδίί- μούμενον κα\ συνεστώτα, ώς έν τοσούτοις ετών χρό- 

11886, εοω ν6Χ3ΐ3 Ιοί 3ηηο8, ρ3Γΐίηιςυ6 (Ιχπιοηυπι νοις έλαυνόμενον προς τε τών αοράτων δαιμόνων, 

ηιιί νί(ΐ6Γί ιιοη ροδδοηΐ, ρ3Γΐίπι εοΓαπι ιιαί ρΓΟ ν3- κα\ πρ6ς τών κατά χρόνους ορατών αρχόντων, πολίι 

ΓίείλΙβ ΐεπιροΓϋΐη (ΙίνεΓδί ίηιρβΓ3ί)3ηΙ, οουΙίδ(ΐιιβ «λέον διαλάμπειν, όσημέραι τι • διαπρέπειν κα\ α")- 

€6Γη6ΐΜΐη(αΓ ρΓΐηεΙρυηι 30βΓΐ)ίΐ3ΐ6 ]3εΐ3ΐ3, ηΐ3]θΓί1)ϋ8 ξειν, κα\ πολύ μάλλον πληθύειν • άντικρυς τής άνω- 

ίΜ(1ίβ8 0Γη3αιβηΙίδεΙίΙΙϋδΐΓί0Γί δρΙεηίΙοΓΟ οοη]ϋηε1ϊδ, θεν έκ του τών δλων θεού συνεργίας, τ6 άμαχον κα\ 

Ιιοιηίηιιπιςυβ ^Γ6ςυε^1ι^0Γί ωιιΐΐίίαιίίοβ 3υ§[β3ΐαΓ. ϋΐ Ι> άήττητον, τό τε κατά τών έχθρων νικητικ^ τ^ τοΟ 

• !<Γ.τε. 

• Μ3ΐΐΙι•χ?ι,18. *«^6^6η1. χνι, 19. 

(8) ΕΐΜγγεΛιύ)μέτην. ΥεΠί ρβτΐηιΐ• 36 8ί Ιΐ3ΐ)6Γ6ΐυΓ , 8ύβγγ«λιζομένι«ιν , ϋΐ Γ6ΓβΓ3ΐϋΓ ι^ προφη- 
τών. ΑΚίυβ 11» 16£. £11310 Μοοί. 57 ΡΒ^ΕΡΑΙΙ. ΕνΑΝΟ. ΙΙΒ. 1. 38 Σ»τηρος ημών όιβα^χαϋα^ τ• χαΐ ιφοβηγορι^ 'ίηρ-' Α ρΐ^β άυΙηΐΐΓβ ηβιηο ρο»$ίΐ ςυία Οβηβ ϋΐβκηιπι ηοο- < χούνης. ΚαΙ τ^ αύτέθεν ^ ιιρ6ς εύζωΐαν π6ΐ9ΐν &ν- 
6ρώΐ9(χς, ού μόνον έχ των ιτροψανων αύτοΟ λόγων, 
άλΐ2 χα\ έξ άπο^^ήτου δυνάμεως προβββλημένον, 
Βως ουχ &ν γένοιτο της ένθέου δυνάμεως αύτοΰ πα- 
ρα^τχτιχόν ; Θείας μέν γάρ χα\ άπο^(&ήτου δυνάμεως 
ί^ν, τ6 &μα τφ αύτου λόγω, χα\ συν τί) περ\ μοναρ- 
ΐί%ς έν^ του έπ\ πάντων βεου προ6εβλημένη διδα- 
ιχαλέχ αύτοΟ, όμοΰ χα\ της πολυπλανοΰς χα\ δαι- 
μονικής ενεργείας, όμου χα\ της των έθνων πολυ- 
9.μχίας ελεύθερον χαταστηνακ τ6 των ανθρώπων γέ- 
νος* μυρ{<ι>ν γοΰν τ^ παλαών χαθ* Εχαστον Ιθνος 
βασιλέων χα\ τοπαρχών Ιπκχρατουντων χατά πόλεις 
χαΐ χώρας, χα\ των μίν δημοχρατουμένοιν, των δέ 
τυράννου μένων, των δΐ ιοολυαρχου μένων, πολέμων (ΐ6Γ&ΐ<^οηιηίυπι, δβΓτ^ΐοη&ηοβίπάοοίήη» 10 *ο 
ηοιηίηί νίιη ςη&ιη ϋλΐη οιηηί ΰοη^ΐυ 61 ορρο^η^ΐίοιίϋ 
βυρβποΓβιη, «αηείΟΓυιηςυβ τί€ΐπ€6ΐη Ιιο&Ιίυιη οοβίβ•* 
5(1 ΑυχΠίο ΐ3Γ^ί&ΙπΓ. ^^Iη Τ6Γ0 ίΐΐυά ίρ$ιιιη, ςυοϋ οοι- 
ηΙΙ)υδ ρβΓ ββββ 1)0ΐηΊηίΙ)υ5 λο ΐΦβηβ 1>62ΐ(6(|υ6 ?ίν6η« 
ϋυηι, ρ3Γΐίιη €ΐ2Γί5&Ίΐρί3 ίρ&ίυδ ν6Γΐ)ί8, ρ^πίπι νί οο- 
ουΙΐίοΓβ ρΓοροηβΙ)2ιΙυΓ, ^υ^η»'ηοη 0€υ1ί8 (Ιίνίιιαιη 6]υ• 
ρο(65ΐ&ΐ6ΐη νίππίβιηςυβ 8υΙ)]ί€ί&ΐ7 Είβηίηι <1ινΊα«ι 
ρΓοΓβΰΐο &Γ€2ηχςυ6 ροιββίαΐΊβ ϊά Γυίΐ, νΐ βίιηυΐ αίςαβ 
νβΓίιυιη ίΐΐίυβ, άβςυβ βυιηπιΐ υηίυβ Ι&ηΐυηι Οβί, <ιηϊ 
ΓεΙιυβ ρΓ9β6$56ΐ οιηηίΙ)α5,ρπΗαρ2ΐα,(1οοΐηη3 ρΓορο- 
ηβΓβΐυΓ, οοηΐίηυο ββηυβ Ιιοιηίηυιη ία ίιιΐο^Γ^ιη ΙίΙιβΓ- 
Ι^ΐβιιι €υιη α Γρ&υϋυΙβηΐ^ (ΙβΒίηοηυπι 60ΐθ2ΐ€ίΐ2ΐβ, ΐυηι 
1 ιηυΙϋρΗοί ^ιιΐίυιη ύοηαίηαΐυ νίικΙίοαΓβΐυΓ. Ργχμγ• ιε χατ^ τ6 ε1χ6ς &χ τούτου παντοίων συνεβτώτων, Β ιίιη, ^υIη ββχοβηΐί οΚίιη Τ6%^$ ^ίη^υΠ» ίη η&Γιοηί- έθνων ΕΟνεσι προσρηγνυ μένων , χαΐ συνεχώς τοΙς 
Γίησιοχώροις έπανισταμένων, δηούντων τε χα\ δηου- 
μένων, ταΐς χατ* αλλήλων πολιορχίαις Ιπιστρατευο- 
μένων, ώστε δι3ι ταΟτα πανδημεί πάντας τους τε τάς 
ΐίΛεις οΙχσ3ντας, χα\ έν άγροίς γεηπονοΰντας, έξ έτι 
ηΐδων τά πολεμιχά διδάσχεσθαι, ξιφηφορεΤν τε δια- 
«ινΛς χατά τε τάς λεωφόρους, χα\ χατά χώμας, 
μΛ αγρούς. Επειδή παρήν ό Χριστδς (περ\ ο^ πάλαι 
λ3ι των προφητών άνείρητο • ι ΆνατελεΙ έν ταΐς ήμέ- 
ραις α'^του διχαιοσυνη, χα\ πλήθος εΙρήνης • χαΊ 
συγχόψουσιν τάς μαχαίρας αυτών εΙς άροτρα, χα\ 
τίς ζιβύνας αΟτών εΙς δρέπανα• χα\ ού λήψετα» 
Ιθνος έπ' Ιθνος μάχαιραν, χα\ ού μή μάθωσιν έτι πο- 1>υ8, !η υΓΐ>ί1)υ8 Αυΐβιη ^ Γ6£[ίοιιίΐΗΐ8 ίιηρβπυιιι ίηβ- 
ηίΐί Γ6|{υΗ ο1)(ίη6Γ6ηΐ; ; λ1ϋ(|αβ ρορυΐί, ΐγΓ&ηηοΓαηι 
«1ϋ, 2ΐϋ άβηίςυβ ρΐαηυιη άοηαίηαΐυ ρΓβιηβΓβπΐυΓ ; 
ουηςαβ ίηόβ οιηηίδ ^εηβπΒ Μία, υΐ ρ&Γ 6Γ3ΐ, 6ΐ«• 
&(6Γ6ηΐ, €0ΐηιηί58ί8 ίηΐ6Γ 8€8β ^βηΐίΙ>ιΐ8, νίοίηο8ςυβ 
ρορυ1θ8 ίηΓ68ΐί$ 86Πΐρ6Γ 2Γηιί5 ρβΐ6ηϋΙ>υ8 , ιηυΐυαβ• 
ςυβ τί€ί88ίηι €ΐ3ΐ(ΐ68 8ΐΓα|[68ςα6 8υΙ)βυηΐί5υ8, ςυ<Μΐ 
ιηυΙυί8 3ΐΓιθ8 &1η οΙ)5ί(1ίοηίΙ)υ8 ίη€υΓ8ίοηίΙ)υ8ςιιβ 
νβχ&Γβηΐ . Εχ ςυο ρποΐικίθ β6ΐ)&ΐ, αΐ ηοη ϋ πιοάο 
ςαί €ίτίΐ2ΐ68 ίη€θΐ6ΐ)3ηΐ, 86<1 βΐΊαιη ϋ ςοί ίη λ%το- 
Γυιη ϋο ΐβΓΓΦ ουίΐυη τ6Γ82ΐ)9ΐηΐυΓ, Γβιη ιηίΠϋΐΓβιιι 
]«ιη Ιηιΐβ & ρυ6Γί8 2(1(1ί8€6Γ6η(, |;Κ3(Ιίθ8ςυ6 οοηιίηβη- 
16Γ, 20 τυ1{[0 ρ6Γ νί28 ρυΙ)Ιί€2$, ρα{;ο8, α{[Γ03ςυβ Η )ΐ£μεΙν > ), άχόλουθα ταΤς προ^ό^^σεσιν έτπ^χολούθει ς ηιι*^ ^68ΐ3Γ6ηΙ. Αΐ νβΓΟ ουιη ββδβ ρπιηυιη 01ΐΓί8ΐυ• τά έργα, πΑια μέν αύτίχα περιηρείτο ττολυαρχία Τω- 
μαίων, Αύγουστου χατά τ6 αυτό ν(ι του Σωτήρος 
ήμων επιφανείς μονάρχη σαντος. Έξ έχείνου δέ χα\ 
(Ις δεύρο ούχ &ν Εδοις, ώς τ6 πρ\ν, πόλεις πόλεσι 
κολεμούσας, ούδ* έθνος έθνει διαμαχόμενον, ουδέ γε 
'Λη β(ον έν πάση συγχύσει χατατριβόμενον. Καίτοι 
73ως ούχ άξιον θαυμάζειν έπιστήσαντας, τί δή ττοτε 
τ5 μέν παλαιδν, δτε τών εθνών απάντων χατετυράν- 
νουν οΐ δαίμονες, χα\ πολλή τις Ι;ν ανθρώπων ή περ\ 
βΟτους θεραπεία, προς αυτών τών θεών έξοιστρούμενοι 
Ιιά τους χατ* αλλήλων έξεμαίνοντο πολέμους* ώς τοτέ 
μέν Έλληνας αύτοϊς ^Ελλησι, τοτέ δέ ΑΙγυττείους 
Αίρπτίοις, χα\ Σύρους Σύροις, Τωμαίους τε 'Ρω- 
μχίοις πολεμειν, άνδραποδίζεσθαί τε αλλήλους χλ\ 08(6ηϋί886( (άβ ςαο ρΓορ1ΐ6(9Ρ οΗπι ί8ΐ2 ΟβθίΐΙ6Γ2η( : 
4 ΟπβίαΓ ίη (1161)08 ίρ8ίυδ ]υ8ΐίιί2 βΐ ιηυΐΐίΐυάο ρ2- 
€18 : 61 οοηα2ΐ)αηΐ |;ΐ2(1ίθ8 8υθ8 ίη νοηΐ6Γ68, 61 ΐ2η• 

6628 8028 ίη Γ2ΐε68, ΙΙΟΠ 8αΠ16( {[6η8 2(1ν6Γ8υ8 ^6η• 

Ι6ΐη ^ΐ2(ϋυηι, ηβο (1ί866ηΐ 2ΐηρΚία8 1>βΙ1υιη (;6Γ6- 
Γ6 '^ >) , θΓ2οα1θΓυηι ν6Γί(2ΐ6ηι οοηΐίηυο ΓβΓαηι 
6χίΐυ8 6θΐηρΓθ1)2νί(. £ΐ6ηίηι ιηυΐΐίρίβχ ίΙΐ6 Ι1οπΐ2ηο- 
ΓΟΟΙ ρΓίηοίρ2ΐα8 ίΙΙίοο 8υ1)ΐ2ΐυ8 6$1 , ουαι Αυ{[υ8ΐ4ΐ8 
8υΙ) ίρ8υηι ηθ8ΐΓί 56ΓΤ2ΐοη8 2άν6ηΐυπι 8υηιπΐ2ηι 

Γ6Γυαΐ 00118 20ε6ρί8$6ΐ• £χ 60 νβΓΟ ΙβηιροΓβ 2(1 
«121610 08ς06 η08ΐΓ2Π1, 6ίνίΐ2ΐ68 Οΐ 20162 €001 6ΐ- 
τίΐ2ΐίΚ)08 ()ίθ)ίθ2ηΐ68, ρθρα1θ8ςθ6 60ΠΙ ρθρθΗ8 €001- 

1018808, Ιιοηιίοοηι άβοίςοο νίΐ2πι ΓβΓοιη οπιηίοπι 

ρ6ΓΐΟΓΐ)2ΐίθη6 €0ηΙΠΐ2ηΐ 06100 νί(1ίΐ. 0018 6Γ(;0 /(χτατρύχειν ταις πολιορχίαις , ώσπερούν αΐ περ\ {) «οη ]θΓβ αιίΓ6ΐ0Γ, 8ΐ (]ί1ί(ζ6»ΐ6Γ 86€οηι ίρ86 €0£[ίΙ(ίΙ, ιούτων δηλούσι τών παλαιών Ιστορίαι * άμα δέ τ^ 
ιοϋ Σωτήρος ημών ευσεβέστατη χα\ είρηνιχωτάτη 
{(2ασχαλί^, της μέν πολυθέου πλάνης χαθαίρεσις 
έ^χεελειτο, τά δέ της τών εθνών διαστάσεως παύ- 
Αον αύτίχα παλαιών χαχών άπελάμβανιν ; δ χαι μά- 
λιστα μέγίστον ηγούμαι τεχμήριον τύγχανε ιν της έν- 
θέου χα\ άπο^^ήτου δυνάμεως του Σωτηρος ημών. 
Γης δ* έχ τών αυτού λόγων προφαινομένης ωφελείας 
δίίγμα ί^αρτ[ϊς (δοις άν, έπιστήσας, ώς. ουδέ άλλοτε 
τού έξ αίώνος, ούδ* ύπό τίνος τών πάλαι διαφανών, 
Ιχ μόνων δέ τών αυτού φωνών, χα\ της άνά π^ίσαν 
:ην οίχουμένην διαδοθείσης διδασχαλίας αυτού, Λ ςοί(1 €208» Γθ6Γί(, ςο2ηιοΙ)Γ6ηι Ιιοο)ίθ68 οΓιηι, ςοο 

ΐ6η)ρ0Γ6 ^60168 Ο Ο ίΤ6Γ828 (1X010068 ΐ7Γ20θί(ΐ6 Ορ- 
ρΓβ8828 Ι606ΐΐ20ΐ, 6ΐ 8001010 €00€ΐί8 2 ηΐθη2ΐϋ>α» 
ΟΟΐΐΟ €βΐ6ΐ)Γ2Κ)2η(0Γ, (160ΠΙΠ1 ίρβΟΠίηΐ €681Γ0 ρ6Γ€ίΐ9 

111010102 Ι)6ΐΐ2 Γυπο8θ ςοθ(ΐ2θΐ ίαιρβίο Γ06Γ6ηΐ: βίο 
υΐ ιοο(!ο 6Γ36€ί €001 6πε€ί8, πιθ(Ιο €001 ^£^ριί^8 ^£- 

^Ρΐίί 11 • ^ΥΓΙ €001 5]ΤΠ3 , €001 Εθ012018 (1601- 

ςο6 Εοοΐ2θί ίρ8ί 1)6112 808€ίρ6Γ60(, 2ΐί1ςο6 νί€ί8δίηι 
2ΐί08 Τ6ΐ ίο 86Γν1ΐη(601 21μ1ο€6Γ6οΙ, νβΐ ο1)8ί(ϋοηϋ>ο» 
€θοθ€6Γβοΐ, ςοβπΐ2(1ηιθ(1οοι ν6ΐ6Γ68 ίΙΙοΓοοι Ιβοιρο• 

ΓΟΟΙ 1Γΐ8ΐΟΓϋ8 €0η8ίβ"&("Π1, ^^ 168121001 Γ6ΐί(|α6Γβ; 
οι ρπΠΙΟηΐ 201601 Γ6ΓΐΒίθ8ί88ΐηΐ2 ρ2€ί8ς06 20120* "> Ι82. II, 4. ^119 ΕΠδΕΒΙΙ ΟΛδΑΗΙΕΝδΙδ ΟΡΡ. ΡΑΗ8 Π. — ΑΡ01.Ο0ΕΤΙ0Α. 40 

Ιίβκίιηιι δβΓταΙοηδ ηθ8ΐπ ^οοίπηα ίηεΓ6ΐ)υίΙ, ιιοη Α τα τιάντα των έΟνών ν($μιμα χεΤται, αυτά έχείνα τά ιϋβ Ιαηΐυιη βιτοΓ , ςυί ϋεοΓυιη ιηυΐϋΐυάίηβιη ίιινβ- 
1ΐ6ΐ)α(, ίυη(1Ηυ8 ΙοΗβΓεΙυΓ ; νβΓϋΐη βΐίαιη ίιηροΓίαϋβ 
άαάυιη ρβΓ ίβία ρορυΙοΓυιη (1ί$5ί(ϋ& 02ΐΙ&ηιίΐ3ΐ65 δΐι- 
1)ίΙο €0ηςιπ6806Γ6ηΙ ? Εςπίάβηι ιά νβΐ ιη^χίαιαιη 
ιΐΓΐ)ίΐΓ0Γ (Ιίνίηοβ 9Γ€&η3Βςυ6 δϋΓν&ΚοΓίδ ηοδίή ρο- 
(6819115 αΓ^υιηοηΐυπι. ΙΙΙίυβ αυΐβιη υΐίΐίΐαΐίδ , ηυ» 
ρ«ΐ9ΐπι ϋοοίΓΐη» ]ιυ]υ5 ρΓ3Β<ϋθΑΐίοη6ΐιι ΰοηββουΐΑ 

•51, £υΐνΐ8 Γ6Π1 5601111) &1ΐ6ηΐ6 ΓβρυΐΑΠίΙ ΟίΑΠΙΠ) 

Ιιοο ίη ρπηιΊ5 61 ίΠιιβίΓβ δρβοΊιηβη ίηΐυβη ΠοοβΙ : 
<|αο(1 ηβο αΗ2ΐ5 ηηςυαιη 6χ οιηηί Ιιοηαίηυοι ιηβιηοΓί&, 
ηβΰ &1) εοΓαιη υΐΐο , ςυί Γ&ηαΑ ςιχοικίαιη ηοιηίηί^ 61 
βχίδΐίιηαϋοηβ ΟοΓυεΓυηΐ : 56(1 ΐαηΐυιη 6χ ςυο ίρδίυβ 

«]06(Ηηφ ρ6Γ υΐ]ίν6Γ5υΐη 0Γΐ)6ΐη <)ίίΓϋ$3Β Τ6Γΐ)ί5 61 

€οηοίοηίΚ)υ8 Ιιοηιίηυιη «υΓ65 αίΐΐαπ ε(£ρ6Γ6 , εοηΐί- πρ\ν θηριώδη κα\ βάρβαρα, Ός μηκέτι Πέρσας μη- 
τρογαμείν, τους αύτω μαΟητευθέντας • μηδ* άνθρω- 
ποβορειν Σχύθας διά τ6ν χα\ μέχρις αυτών έλθ^ντα 
τδν Χριτϋοΰ λ<5γον, μηδέ &λλα γένη βαρ6άρ(ι)ν εκ- 
θέσμως Ουγατράσι χα\ άδελφαΐς μίγνυσθαι. Μηδ* 
ά,ρρενας άρρεαίΊ έπιμαίνεσθαι, χα\ τάς τταρά φύσιν 
ήδονάς μετιέναι • μηδέ χυσ\ χα\ οίωνοϊς τους οίχείους 
νεχρους προτιθέναι τους πάλαι τοΰτο πράττοντας, 
μηδ* αγχόνη τους γεγηραχότας, ώατπερ ^ν πρότερον, 
Ιπιβάλλειν* μηδέ σάρχας νεχρών τών φιλτάτων χατά 
τ6 παλαών δθος θοινασθαι • μηδ' άνθρωποθυτειν ώς 
θεοΐς τοΓς δαίμοσι χατά τους παλαιούς, μηδέ τά φβΙ• 
τατα χατασφάττειν ευσέβειας ύπολήψει. Ταύτα γάρ 
ή ν χα\ συγγενή τούτοις μυρία τά πάλαι τ6ν τών άν- ηηο ίαοΐαπ) βίΐ, υ1 ςιιί ίβπηί ρριυβ αο 1)&Γΐ>2ΐΓί η^- θριάπων β£ον λυμαινόμενα. Ιστορούνται Μασσαγέται 

χα\ Δέρβιχες άθλιωτάτους ήγεισθαι τών οίχείων τους 
αυτομάτως τελευτήσαντας. Δώ χα\ φθάσαντες χατ- 
έθυον, χαΐ είστιώντο τών φιλτάτων τους παραχμάσαν- 
τας. Τι6αρο\ (9) δέ ζώντας χατεχρήμνιζον τους εγγυ- 
τάτω γέροντας. Ύρχανοι δέ χαΐ Κάσπιοι, οΐ μέν οίω- 
νοΓς χα\ χυσ\ παρέβαλλον ζώντας» οΐ δέ τεΟνεώτας. 
Σχύθαι δέ συγχατώρυττον ζώντας, χα\ έπέσφαττον 
ταις τυυραϊς οΟς ήγάπων οΐ τεθνεώτες μάλιστα. Κα\ 
Βάχτριοι (10) δέ τοις χυσΐ παρέβαλλον ζώντας τους 
γέροντας. *Αλλά ταΰτα μέν πάλαι ήν πρότερον, νυν\ 
δέ ούχέθ* ομοίως έσ^Λν, έν6ς του σωτηρίου νόμου της 
ευαγγελικής δυνάμεως τήν θηριώδη χαΐ άπάνθρωπον 
τούτων δλων χατοιλύσαντος νόσον. Τδ δέ μηκέτι ^εο^ς 
πι]ίοίϋηΙ, 060 Γ ήγεισθαι ήτοι τά νεκρά καΐ κωφά ξόανα, ή τσί^ς έν 
1 αηΐίςυο τίΐα τούτοις ένεργοΰντας πονηρούς δαίμονας, ή τά μέρη 

του φαινομένου κόσμου, ή τάς τών πάλαι κατοιχομέ- 
νών θνητών ψυχάς, ή τών άλογων ζώων τά βλαπτι- 
κώτερα • άντ\ δέ τούτων απάντων διά μι3ς της του 
Σωτήρος ημών ευαγγελικής διδασκαλίας. Έλληνας 
όμοΰ κα\ βαρβάρους, τους γνησίως, άλλ' ούκ έπιπλά- 
στως αύτοΰ τφ λόγψ προσανέχοντας, εΙς τοσούτον 
άχρας φιλοσοφίας έλθεΐν, ώς μόνον τδν άνωτάτω θεδν, 
αΟτδν εκείνον τδν έπέκεινα τών δλων, τδν παμβασι- 
λέα κα\ κύριον ούρανοΰ και γης, ηλίου τε κα\ άστρων, 
χαΐ τοΟ σύμπαντος κόσμου δημιουργδν σέβειν, χαΐ 
ύμνεϊν, χα\ θεολογεϊν • βιοΰν τε ακριβώς ούτω μαν- 
θάνειν, ώς μέχρι κα\ του έμβλέπειν τοις όφθαλμοίς 
παιδαγωγεισθαι, κα\ μηδέν άκόλαστον έκ του μετ* Ιίοηυπ) οιηπίυιη π)0Γ65 ίυ6Γ&ηΙ, 'ύά^ιη ΐ6ηίθΓίΚ)υ8 61 
1)αιη2ΐιιίθΓίΙ)υ8 ίη$ΐίΐυΐί8 ιΐ)&ηδυ6&66Γ6ηΐ. Ιΐαςυβ η60 
Ρ6Γ599, ςυί 86ΐη6ΐ 6]υ5 άίδοίρΐίηχ ηοπΐ6η (ΙεάβΓυηΐ , 
ηυρ1ία8 &ιηρΙίϋ5 ουιη ηι&ΐΓίΙ)υ8 ίηευηΐ : ηβο δογίίιχ, 
ςυοά ίο 60Γυηι ςυοηυβ Γε{;ίοη6ΐη €1ιη5ΐί 86Γΐηο 
ρ6η6ΐΓαηΙ , ^ΙιαπιαπΑ 3ααι €9Γη6 ραβουηΙυΓ ; ηεο 

&1ί81 })αΓΐ)&ΓΟΓυΐη ^6η6Γ& ίη€65ΐθ 1ΐ1ί3ΓυΠ1 26 80Γ0- 

ηιιη οοη6υ1)ίΐϋ ροΙΙυαηΐυΓ : ηβε αά ιη&Γ68 Γυπο8θ 
ΙίΚ>ί(ϋηί5 Χ5ΐυ ιη&Γ65 ίρ8Ί Γ&ριυηΙπΓ , η66 οφ16Γ95 , 
φΐ3Β ηΛίίΐιχ 1ο^65 νίοίαπί, οοΓροπβ νο1υρΐ&ΐ65 ρ6Γ- 
βεςυυηΙυΓ , η66 0&ηίΙ)υ8 βίςυβ νοίυεπϋυδ 06665- 
ΕΑΓίΟΓαπ) 36 ρΓορΐη^υοπιπ) 8ϋθΠ]ΐη 63(ΐ2ν6Γ3, ςιιί- 
1>υ8 ίά ςιιοηάαιη ίη ιηοΓ6 ίυ6Γ2ΐ , ο1)]ί6ίιιηΙ : ηεε 
ιβηίο ]2Πΐ 6οηΓ66ΐί5, υΐ αιιίβα, Ι2ςυ605 
8ίΙ)ί &η) 101551 πιΟΓυπι οαΓπε ρο5ΐ οΐίΐυιη 
82(|^ίηαηΙυΓ : η60 ηΐ2]θΓυιη ίπδΐίΐυΐο (ίββιηοηϋΗΐ5 Ιαη- 
<|υ2ΐη (ϋί5 1ιοιη1η65 ίιηιηο1&η1 , ηεο 8ί1)ί 03Γί55ίίη05 
]υ^υΐ3ηΙ Γαΐδα ρΊ6ΐαιί5 ορίπίοηε άεΐυδί. Ηχο ηίπιί- 
Γυιη ίΙΙα 5ΐηιΐ, αΐία^υβ ίά ι^εηυδ ρΓορεηιοϋυπι ίηΟ- 
ιιίΐ2, ςυί1)ΐΐ8 ίηΓβδίΗ ςυοηάααι Ιιοηιίηυιη νίΙ& 1ΐ3ΐ)6- 
1)3ΐυΓ. Αο Μ355α96ΐ£ (ΐυίόοαι αίςυβ Β6γ1)Ιο68 , ηΐ 
1ιί5ΐθΓί3Γυηι Γιάβ ρροάίΐυπι 651, ρΓορίηςυοΓυπι 5υο- 
Γυπι 100)^6 ηιί56Γπιηο5 605 ρυΐα1)3ηΙ , (ΐυί η2ΐυΓ2ΐί 
ί21ο 5υρΓ6ηιυπι νίΐ» (ϋ6πι ο1)ϋ556ηΙ , ου]ιΐ8 2ηΐ6 
ρΓορΐ6Γ6α η60655ίΐαΐ6πι οοουρ3ηΐ65, ςυο5 ν6ΐΐ6Π16η- 
Ιίυ5 (1ίϋξϋΓ6ηΐ , 605 χίαίο 3&πι 6006108 ηοη ίπιηιο- 
ΐΑΐ)2ηΐ ηιθ(ίο, 86(1 ϋδ εΐίαηι ςυ&8ί 1αυΐΐ85ίπιί5 ορυΐίβ 
ιιΐ6ΐ)&ηΙυΓ. Αι ν6Γ0 ΤΐΙ)3Γ6ηί , 86η65 πιβχΊηοα 56θυηι 9ΐίΒηίΐ2ΐ6 οοη]ϋηοΐοδ ρΓ3Βθίρίΐ65 α86Γ6 : Η^Γοαηί νίνοδ ϊ> επιθυμίας όραν, έννοεϊν , πρό^^διζον δ' έξ αυτής δια- 605(ΐ6ΐη αο δρίιαηίοδ, 035ρΊί 3&πι π)ογ16 ίυηοΙθ8 ανί- 
1>υ8 02ηίΙ)υ5ςυ6 ςυχπιοηυί 8υιηπ)ορ6Γ6 Δϋαπιαβδεηΐ, 
ίρ80Γυπ] 12 3<^' ΓΟξΟδ ]υ£;υΐ2Γβ , Βαοίπί <ΐ6ηί({υ6 
86ηίθΓ68 »(ϋιυο .8υρ6ΓδΙίΐ6δ 02ηί1)υ8 ίΐί(ΐ6Πΐ Ιαηίαη- 
ιΙθ8 ρΓθ]Ίθ6Γ6 οοη8υ6ν6Γ2η1• Η9Β0 , ίηςυαη) , οπιηίΑ 
κυρ6ποπΙ)υ8 ίΙΠδ ΐ6Π)ροΓί1)υδ ^Γαδδα^αηΙυΓ , ηυηο 
1016ΠΙ βεη οηιηίηο ϋβδίοΓε, ίιηπι&ηί αο ϋοΙΙυίηα Ιοί 
ηι&ΙΟΓυιη ρβδίο 5»1ιι1απ5 υηίυδ 6ν2ΐη^6Η6Φ Ι6|;ί5 
νίπ1)υ8 ρΓοαί(;3ΐ3. ^^Π1 ν6Γ0 , ςυοϋ ηεςυε εχρεΠία 
νίΐ» 8υΓ(ΐ9ςυ6 δίπιαΙαοΓα , ηεςυε οοηδοεΙβΓαΐί άχ- 
πιοη68 βυαΓυηι ίη ϋδ ρΓ8Ρδΐίξί8ΐΓυη) νίηι 6Χ6Γ6ηΐ65 , 
ηθηυβ ρ2Γΐ68 πιυηάί Ιιυ]αδ &8ρ60ΐ2ΐ)ί1ίδ , ηοςυο Ιιο- 

(9) Τιδαροί. Εχίδΐίηιανί Ιε^. Τιβαρηνοί, (|υαπι 16- 
(Ιίοηοιη ίη Μοη(. ροδίο» (ΙορΓβΗεικΙί. νοίας πάν αισχρδν ύποτέμνεσθαι πάθος • ταΟτα πάντα 
πώς ούκ άν το?ς πάσι συμβάλλοιτο πρδς εύζωΐαν; 
χα\ τδ μηδέν εύορκίας δείσθαι, πολλού γε δει έπιορ- 
χεΐν , διά' τδ πρδς αύτου μανθάνειν μηδέ όμνύναι 
δλως, έν πάσι δέ άψευδειν καΐ άληθεύειν, ώς άρκει- 
σθαι τφ ναΙ, κα\ τψ αύ, παντδς δρκου τήν προαίρε- 
σιν βεβαιοτέραν παρασκευάζοντας; Τδ δέ μηδ* έν 
ψιλοίς [^ματίοις κα\ ταις κοιναΤς όμιλίαι; άδιαφο- 
ρεΐν, άκριβολογεΐσθαι δέ κα\ μέχρι τούτων, ώς μή ^^ι 
ψεύδος, μήτε λοιδβρίαν, μήτε τι αίσχρδν κα\ άσχη- 
μον προΐεσθαι τ^ φων}), διά τήν αύτοΰ πάλιν πάρα-- 
χέλευσιν, δΓ ής £φησε, ι Περ\ παντδς αργού ^ήμχ- 

(10) Βάκτριοι, 1.6ρ;6ΐ)αΐυΓ Βάχριοι, δοϋ ρΓχΙιιϋ 
«1ΐ6Γίυ8 ηΐ5. ΙοοΙίοηεηι• ϋ ΡΚ^ΕΡΑΚ. ΕΥΑΝΟ. Ι.ΙΒ. Ι. 4^ ς Ιωσετζ λόγον έν ήμ^ρα κρίσεως • > ότεοίας ύπερ- Α ιηίηυιη ρπ(ΐ6ΐιι βχδΐίηοΙΟΓυιη πι.ιηοδ, ηοςυο ηηίιηα!!- 

Ιίυπι Γαΐίοηβ οαΓβηΙίυπι (6ΐ6ΓΠΐϊΐ3β 30 ηοο6ηΓΐ5ΐ»ΊιηίΒ 
(ΙβΟΓΟπι αηφίίυδίη ηυιηοΓο Ι)α1)6αηΐυΓ : §6(1 ίδΙΟΓυιη 
οιηηίυιη Ιοοο , ρβΓ υηαιη ίιαηο 6ν2ηξ6ΐί€&ιη δβΓνα* 
ΐΟΓίδ ηοδίΓί (]οοΐπη3ΐη βϋΰοΐυιη δίΐ, υΐ βχ 6γχ€1$ 
ραπίβΓ 30 1)3Γΐ)3η$ ςυοίςυοΐ ο]ιΐ8 ν6Γΐ)υίη δΙηοβΓΟ 
3ηίπιο, ηοη δίηαυίβιίοηβ ςυ3(ΐ3ΐη 61 ίη3ηΊ 0&ΐ6ηΐ3« 
ϋοηβ βυδοίρίυηΐ, βυιη βυρΓβιηχ ρΙιΊΙοδορΙιίχ ^ϋαιη 
3ΐΐίης3ηΙ , υΐ υηυιη βυηκίβηκ^υο δυπίΓηυιιι ϋβηιη , 
ιιυΙΓίδ 1ιυ]υ5 3υΐ υηίν6Γ5ίΐ3ΐί8 3αΙ χνί βηίύυβ οοιη* 
ρΓοΙιβπδυπ), ρΓ2ρροΐ6η(6ΐη οοοίί ΙθΓΓ3Γυιη(]υ6 Ηβςβιη 
30 ΟοπιΊηυπι, 5οϋ5, 3δΙΐΌΓυιη ΐοΐίυβςυβ ιηυηϋί Ργο• 
ΓΓϋ3ΐ0Γ6ΐη νοηοΓβηΐυΓ , οϋΙβϋΓβηΙ , Οβυηκιυβ ί.ιΐ63ΐι- 
ΐυΓ ; ίΐ3 ροΓΓΟ νίίαιη ςυ38ί 3(1 3η)υδ&ίιη 6χί£[βΓβ 
€θηΓυΓπΐ3Γοςυ6 5ΐυ(ΐ63ηΙ, υΐ ίρ$υπι 6ΐί3ηι οοιιίοι-υιιι 
χα\ ^ργής, Χ3\ πάσης έμμανοΟς ορέξεως χρείττους ° &βη5ΐιιη (ΙίδοίρΠηχ Ιο^'ώυβ οοηΐίηοαηΐ, ιιίΐιίίςυβ ηοη βολής φιλοσόφου ζ(ι>ης Ιχεται ; Τ6 βέ χα\ συλλήβδην 
άΒράως μυριάδας βλας άνδρων χα\ γυναίχών χα\ παί- 
δων, θ(Χ£τών τε χλ\ ελευθέρων, άδοξων τε χαΐ έπιδό• 
^ν, χαΐ ιεροσέτι βαρβάρων όμοΰ χα\ Ελλήνων, χατά 
κάντα τόπον χα\ πόλιν κα\ χώρα^^, χα\ πάσι τσϊς ύφ' 
ήλιον ξθνεσιν έπ\ διδασχαλία των τοιούτων μαθημά- 
των, οίων άρτίως μεμαθήχαμεν, φοιτών χαι τάς άχο3ίς 
λέγοις τΐαρέχειν, άναπείθουσιν ου μόνον άχολάστ(ϋν 
επιχειρημάτων, άλλάχαΐ των χατά διάνοιαν αΐτ/ρω^ 
ενθυμημάτων, γατερός τε χα\ των ύτ:^ γαστέρα 
χρατείν ' τό τε πάν γένος παιδε(αν παιδεύεσθαι £ν- 
θεον χα\ ευσεβή, φέρειν τε μανθάνειν γεννα(ως χα\ 
βαθιΐ φρονήματι τάς των έπανισταμένων ύβρεις, χα\ 
μή τοις Γσοις τους φαύλους άμύνεσθαι* Ου μου δ^ γινεσθαι ' να\ μήν χα\ των υπαρχόντων άπόροις χα\ 
έ*;δ£έσι χοινωνεΓν, πάντα τε άνθρωπον ομογενή δΐ- 
ξνοϋσθαι, χα\ τ6ν νενομισμένον ξένον, ωσάν ι^μφ 
φύσεως οίχειότατον χαΐ άδελφδν γνωρ(ζειν. Πάντα 
δ!) άθρ<^ ταυτά τις συναγαγών , πως ούχ &ν όμο-• 
λογήσειε τά μέγιστα χα\ αληθώς αγαθά τιάντας αν- 
θρώπους εύαγγελίσασθαι τ^ν ήμέτερον λόγον, τό τβ 
αύτόθεν ύπερέχον πρ^ς εύζωΐαν τφ των άνθρώτιων 
παρεσχηκέναι β(ω ; Όποιον δέ σοι ιΐναι δοχεΤ, τ6 πάν 
γένος ανθρώπων, ου μόνον Ελλήνων, άλλα χα\ τών 
άνημερωτάτων βαρβάρων, χα\ τών έν ταΐς έσχα- 
τιαίς της γης οίχούντων, της μέν άλογου θηριωδείας 
άνασχειν, δόξας δέ φιλοσόφους ανάλαβε ι ν παρασχευά- 
βαι; οΓον, φέρε εΙτ^εΤν, τάς περ\ αθανασίας ψυχής, 
χι\ ζωής της παρά •εφ μετά τήν Ινθένδε άπαλλα- 
γί;ντοΓς θεοφιλέσιν άποχειμένης, δΓ ήν του πρόσκαι- 
ρου τούτου ζξν χαταφρονεΤν έ μελέτη σαν • ώστε άπο- 
δέιξαι παΐδας τους ττώτΓοτε έπΙ φιλοσοφία διαβόητους, 
χα\ παίγνιον τίν θρυλλούμενον έχεΤνον θάνατον, άνά 
στόμα φιλοσόφων πά^/των άδόμενον • Οηλειών παρ' 
ήμΣν χα\ χομιδή παίδων, βαρβάρων τε ανδρών χα\ 
εντελών τφ δοχεϊν, τϊ) του Σωτήρος ημών δυνάμει τε 
χα\ συνεργεία, τδν περ\ ψυχής αθανασίας λόγον Ιρ- 
γοις 'κράτζρ^Ί ή (δήμασιν έπαληθεύοντα δειξάντων ; 
ΟΤον δέ, χα\ τ6 χαθόλου πάντας ανθρώπους τους έν 
ιιΐσι τοις δθνεσιν, έχ τών του Σωτήρος ημών μαθη- 
μάτων περίθεοΰ προ*/οίαςώς έφορώσης τά σύμτΜίντα, 
δγιώς καΐ έ|δόωμένως φρονεϊν παιδεύεσθαι• χα\ τ6 
«1;αν ψυχήν μανθάνειν τ^ν περ\ διχαιωτηρίου χα\ ΐ6ΐηρ6Γ3ΐυπι 6χ 3&ρ6οΙυ ουηι ουρίάίΐαΐβ οοη]υηοιο 
ίη 3ΐιίιηυιη $υΙ)ίΓ6 ρ3ΐί3ηΐυΓ, 30 νβΐ ίρ$3 οχ οο^ίια- 
Ιίοηβ Γ3(ϋοίΙυ5 |^οηυ8 οπιηο Γ(Βϋ;£ ρ€ΓΐυΓΐ)3ΐίοηί8 
6Χ5θίη(ΐ3ηΙ : Ιιχο οηιηία ςυίδ ρΙιιΗιηυιη ουηοΐί^ 
1ιοιηιηί1)υ3 3ά Ιιβηο 1)63ΐ6ςιΐ6 νίνϋηιΐυιη ιηοιηοηϋ 
3&Ϊ6ΤΓ6 ηοη νί(ΐ63ΐ? Ργ361ογ63, (\ηοά ηυΐΐο ρΐ3υβ 
]θΓ6]υΓ3η(1ο ορυ$ Ιΐ3ΐΐ63ηΐ ( (3ηΐυη) 3ΐ)65( υΙ ρβΓ- 
}\ϊΤ\ο 10008 6586 ρο88ί( ), 60 ςυοά ηυυ(]υ3πι οηιηίηο 
ίιΐΓ3ηϋυιη 6$8β , 3ΐ γο]60(ο πιβηάβοίο νοΓυπι οοη• 
5ΐ3ηΐ6Γ 6( υ1)Ί(ΐυ6 ΓΟΐίηοηάαπι οχ ίΠο άίιϋοοΓυηΐ , 
3060 υΐ ί(α νοί ηοη ίη οιηηβηι ρβΠβηι 83118 6833 
ραΙβηΚ, ςυίρρβ ςυί νοΙ ίρ53ηι 3ηίπιί ίηιΐυοίίοηοιιι 

ΟΠίηί 830Γ3Π16ηΙΟ ΓίΓΠΐίΟΓΟΠΙ 3(ηΐ1β ΟΟΓίίΟΓΟηΐ οχΗί- 

ρ 1)63ηΙ. δίηιΐΙίΙΟΓ , ςυοά ηο ίη Ιονίβδίιηΐδ ηυίϋοηι 
τοοιιΙί8, 30 οιυΐυί» ςυοΐί(]ί3ηί5(ΐυ6 οοη^βδδίοπίΐ^α» 
8686 υ6ξ1ίς;6ηΐίυ8 1ΐ3ΐ)6Γ6 ν6ΐίηΙ , 86(1 ίη ϋ» 6ΐΙαιη 
3θουΓ3ΐ6, ί]υί(1(|υί(1 ΙοςιχυηΙϋΓ, 6χρ6η(ΐ3ηΐ, η6 (|αοιΙ 
ίρ8ί8 νβΓί^υηι 3υΙ ν3ηυπι , 3υΐ οοηΐυηιοΐίοδυπι , 3υΙ 
ΙυΓρβ, ηιίηυ8ν6 οοπιροδίιυπι 6χοίιΐ3( ; ίάςυο ρΓθρΐ6Γ 
υηαπι Ηοο 6]ϋ8(ΐ6α) πιοηίΐυηι : 1 06 οπιηί ν6Γΐ)0 οΐίοδο 
Γ6(1(1οΙί8 Γ3(ΐοη6πι ίπ 016 ]υ()ίο1:ί ^' ; ι Ιοίυπι, ίη(|ΐΐ3ΐη, 
ί11υ(1 ου]υ8 ο1)860γο νίΐββ 681, ς[υ3πΐ(ΐαβ 8η1)ϋηιο 
ρΙιί1θ8ορ1ή9β ^6ηυ8 ρΓθίίΙβηΓΐ8 ? Αιΐ Ιι3Βο , ςυρί) Ιη- 
Γιηίΐ3 νίΓΟΓυηι , η)υ1ί6Γυιη 30 ρυοΓΟΓϋΐη, 86ΓνθΓυπι 
ρ3Γίΐ6Γ 3ΐ(ΐυ6 1ϊ1)6Γ0Γυπ) , ί^ηο1)ί1ίυπι 6( ηοϋϋίυιη , 
ηοοηοη 1)3Γΐ}3Γ0Γυιη δίπιυΐ βΐηυο ΟΓΟϊΟΟΓυπι, οπιηί- 
1)08 ίη 1οοΐ8, ορρίίϋ!», Γβςίοηίΐιυδ 61 ^1ιIϋι(^αοι δοϋ δοΐ)• 
]60ΐ86 13 δυηΐ η3ΐίοηίΙ}υ8, 3(1 δυ1)6υη(]3πι βοΓοπ) ρΓΧ* χρίσεως βεου λόγον, χα\ τδ πεφροντισμένως ζην, ϊ> οβρίΟΓυηι, ίΐυί1)υ8 ηυροΓ ίηΓθΓΠΐ3ΐί δοπιοδ, (Ιΐδοίρΐί- 
»\ φυλαχτιχώςΙχειν τών τής χαχίας επιτηδευμάτων; η3Πΐ, (Ιβπδο 32Πΐίη6 ιηυ1ΐί(υ()ο €θηΟυ3ΐ, 6]υ8ΐΐ)0<Κ- 
ςο6 86Γπιοηί1)α8 30Γ(ϊ8 ρΓ»!ΐ)63ΐ, ςοίΐπΐδ 3(1 0θ6Γ06η(ΐ3ΐη ηοη 30ΐίυηυπι ηιοιίο ρ6ΐυΐ3η1ΐ3η), ν6Γθπι 6ΐί3ΐη 
€9ηιιη, ςα» ίη 6θΐ3 ιηβηΐβ ν6Γ83ηΐ0Γ, οοςίΐ3ΐίοηοη) ΐυΓρίΙυ(1ίη6Π)^ οηιη65(ΐθ6 Ιοσι ν6ηΐΓίδ, (οπι (103Β δοΐ) 
ιβηΐτβ 86ά6ΐη 1ΐ3ΐ)6ηΙ το1ορΐ3ΐ68 (100130^38 6χοίΐ6(υΓ : ςοο(1(ΐο6 ηοΠϋπι ηοη ^6ηο8 Ιιοηιίηυπι (1ίνίιΐ9Ρ ϋο- 
€ΐΗιη ρη606ρΐίοηί1)θ8 ίπιΙ)03ΐΰΓ, υ( ΐ306886ηιίυηίΐ ίηίαιίοοΓοηι ίη]οπ38 οχοοίδο 6Χ8{;{6Γ3ΐο<ιοβ 3ηίιηο 
Ιντε, ηοα ιηυΐοίδ 30 8ίπ)ίΓιΙ)08 ίη)ρΓ0ΐ)08 Ιιοηιίηοβ υΐοίδοί νοίίκ : υ( ίΓ3οαη(1ΐ2β νίπι, οΚ ίπιροΐοηίβηι 3ο 
ίιιΗθ8ΐιιη οηρί(Κ(2ΐί8 οιηηίδ ΙιηρβΚοπι Γ6|;6Γβ 30 ίΓ6η3Γ6 οοηοΐΟΓ, 3(ΐ6οςο6 ϋ( οροδ ίοηυη38ςο6 δοαβ 
€001 ίηορίΐΝΐ» 6£6ηΐί1)α8(]0β οοηαιηαηίοοΐ : οΐ (]θθΐη1ίΙ)6ΐ Ιιοπιίηοπι οοπιπιυηίδ 1ιοπ)3ηίΐ3ΐί8 ηοηιίηβ οοπι- 
ρΙκΙιίαΓ, ςο6πιςο6 νοί^ο (2ΐιςο3ω ρ6Γ6(;Γίηοπι 1ΐ3ΐ)6ηΙ, 6οαι ςυ38ί η3ΐυΓ96 16^6 οοη]αηοΐί83ίιηοπι 
3ΰ Τ6ΐαΐί ίΓ3ΐΓ6Πΐ 3ί^0δ03ΐ. Εx^ ςοί δίηΐϋΐ υηίτ6Γ83 οοη£;6Γ3ΐ, ββπη6 ροίοιίΐ, ςυίη ίιίοπι ρΓ3Β(1ίθ3ΐ3Πΐ λ 
ηοίΗδ άοοΐΓίη3πι 63πι 6886 Γ3ΐ63ΐαΓ, ςυβΒ δοπιπι^ ?6Γ3(ΐυ6 1)0113 ουηοΐίδ 1ιοπ)ίηί1)υ8 Γ(;1ίοίΐ6Γ ιιοηΙ(3Γίι, 

φΐθ4^0β ρΓΧΟίρΟΟΠΙ 61 (103δί 03ρϋΐ3άΙ)6ηβ 1)6316(106 νΐν6η(1υΠ1 ρβΓ 8686 βΓ3ΐ,Ιιοπ)Ιηοηι νίΐίΒβοηΙϋΙίΓΐΙ• 

Η1ιι4 ροΓΓο ςοο(1 86ςοίΐοΓ, ΰυ]ο8ΐηο(1Ι 1&ηα6ηι 6586 ραΐ35, (ΐαο(1 ηίιηίΓοπι 63(ΐ6ηι βοηαβ Ιιοηιίηααι οιαι^ 
" ΜααΙι. XII, 36. ^ 
^3 ΕϋδΕΒΙΙ ε^ΕδΑΠΙΕΝδΙδ ΟΡΡ. ΡΛΠ5 11. — ΑΡΟΙΟΟΕΤίεΑ. 44 

νοΓ$:ιηι ηοη €γ26€Οπιη) ιηθ(]ο,•36(1 Γ6Γθ€Ί$8ίιηοΓυιη βΐί&ιη 1)9Γΐ)&Γ0Γυηι, 6( βοΓυιη ςιχί ίη 6χΐΓ6ΐηί8 ΐεΓηΒ 
ί1ϋ)1)υ8 ϋ62θ1)&ηΙ, 8ΐ τβΰΟΓάί ΓβΓίιίοςυβ τίΐα 2ΐ1)(1αχ6Ηΐ, αίςυβ Άά 8€ΐιΐ6ηΐί9ΐ5 ρ1ιί1θ5ορ1ιί8 ρίαιιβ (1ί|[ΐι&& 
ΐΓ&(ΙυχβΗ( ? €υ]υδπΐ0(]ί βυιιΐ 6Χ ςυαβ ιΐβ &ηίηιί !ιηιιιοη2Πΐ2ΐβ νίΐΑςυβ ίΙΙα, ςυ» ρο8ΐςυ&ΐΗ ιηί^Γ&ΐυιη 
ΙιΊηο ΓυεηΙ Οβο οΙ)2Γ08 Ιιοιηίηβδ αρυά ίρδαιη ςυ^δί τεοοπάιίΑ ιη^ηβΐ, ίιηΙ)ίΙ)6Γυηΐ : ΰυ]υ3 &ιηοΓ6 οβρίΐ 
Ι3ΐ]1υιη ίη 1>Γ6νί8 1ιυ]υ8 Ουχχςυβ νΐΐχ εοηΐβιηρία ιη6(ΙίΙ&ΐίοηί8 3€ 8(υ<1ϋ ροβυβΓβ , ηΐ νβΓο ρυβΓΟβ 
ςυοίι^υοΐ οΐίιη ιη&χίιη2ΐη βχ ρΐΗΐθ8ορ1ιΊ& Ι3υ(ΐ6ΐη &ίΙ)Ι ΓαιπΑίηςυβ ρ€ρ6Γ6Γ8ηΙ, ιΠ&ιηςυβ ]3οΙ&ΐ3ΐη ρβπΐΐιι 
ιηοΓίβηι Α€ ρ1ιΊ1θ8ορ1ιθΓυιη οιηηίαηι ογ6 (ΙβοαηΚΑΐ&ιη, ηίΙιΊΙ ηί$ί ραβΗΙβιη (ΐυ3ΐη(1»ιη Ιυδίοηβιη Γυί886 οβίβη- 
(]ι:ηιι( ; ουπι ϊρίχ ςυοηυβ βρυϋ ηο8 ρυοίΐ» Ιεηβπςυο ρυβίοηβδ, αόοοςυβ 1)3γΚ)&π ίιοιηίηεδ, ϋίίοιηςοο 
51 0€αΓΐ8 9Β8ΐίιιι&Γ6ΐιΙυΓ, νίΐ68 6( 3ϋ1)]6θϋ, δ6Γν3ΐοπ8 ηθ8ΐπ νίπΙ)υ8 ηυχί1ιθί]υ6 ΓΓβΙί, Ιιυ]υ3 (Ιβ αηίηιοΓυηι 
ίηιιηθΓΐΑΐίΐ2ΐ6 (Ιοοίπηχ νβΓΪΐ&ΐβιη Γ6 ίρ8& ροΐίυβ ςυ^ιη ΟΓ&ϋοηβ €θΐηρΓθ1)Απιιΐ? ευ]υδΐηο(Ιί εΐί&ιη Π- 
Ιυά ββΐ, ςοοά υπΙνεΓδί ρ&38ίιη ΙιοιηΉιβδ, υΙ)ί υ1>ί ^βηΐίυπι ίρ8ΐ (Ιβςαηΐ, βχ 6]ϋ5(ΐ6ηι 5ϋΓν&Ιοπδ ιιοδίτί 
άίδοΊρΓιη» ρι-^ΒΟβρΙίβ 82ΐιυιη 6ΐ ΰοηδί&ηΐβιη (Ιίνίη» ρΓονίϋβηΐίχ 1ΐ3ηο ΓβΓυιη υηίνεΓδίΐ&ιβαι ιηοάβΓ&ηΐίδ 
ΜΠδυιη Ιι&αηαηΙ, 14 <|υο(Ιςιΐ6 ιΐθΐηο ηοη εα, ςυχ^άβ ΐΓί1)αη&Η ίυνίίοίοςυβ ϋίνίηο ρΓββάίο&ηΐυΓ, πιβηΐο 
ρεΓοΙρίαΐ , εοςυε ρΙϋΓίπιυπι ίηδίίΐυεηάχ νίΐ» ο&αΚίοηίδ &(11ή1)ε&ΐ, ε( αϊ) οηαηί δεείειίδ ίιηρΓθ1>ιΐ&ϋδςαβ (;ε- 
ηβΓβ δίη^^υΙαΓί δΐα(1ίο 30 ρΓονίδίυηε άεοϋαεΐ? 

ΟΑΡυΤ V. Α ΚΕΦΑΛΑΤΟΝ Ε'. 

Νοη »ίηβ ρτνάβηίί πιαίηνοηηε )ηάίο%ο ηοζ α $νρβΤ' 
4ΐίίίο$ο ηια]θτηηι ηοίίΓοτηηι εττοτβ άί»€€$»ί$$β. 

Α( νβΓΟ ρΓχείρυί ιηαχίιηίςυβ ΙοεηεΟοϋ, ςυοά α 

Βλίαΐ^ή ρΓΦάίο&ΐΙοηβ ρΓοΓεοΐυιη εβί,ίΐα ΓαοΠε δυιη- 

ΐΒΑΐη ίηΐε1Ιί([&8, βί δυρβΓδίίΐίοδυηι ίΠυηι βΓΓΟΓειη 

τεΐ6Π8 ί(1ο1ο1αΐΓΊ£ Ιεουηι Ιρδβ Γβρυΐεδ, ςιΐϊ ^εηιΐδ Ότι μί\ άνευ σώφρονος Λογισμού ττ\ς χατρίον 
δείσιδαΐμοτος ΛΛάΥί\ς άνεχωρι\σαμΒ> , Ιιιιιηαυυηι .υη'ινεΓδυηι ρΓορίεΓ νίπι &ο τίοίβηΐί&ιη 
ίί^ηαοηυιη βηΐεα ρεδδαιη(ΐ8Κ)&ΙυΓ : βχ ςυ& ΐαιηεη 
ίΙίΑ δίεΐ&ηςυαηι εχ Ιείβτπηίλ εΑΐί£;ίηε βτ^εοδ δίηιυΐ 
&ε 1)8ΐΓΐ)2Γ0δ (Ιίνίηο ηυσιίηβ ΙίϋεΓ&ΐΟδ, &(1 ίρΐπίαΐεπι 
βλπιϋεπιςυβ οΐβιήδδίιη^ιη νβΓ» βΓ^α Οβυηι ρΓ2Βρο- 
Ιεηίβηι τεΓοπι οιηηίυπι Ηε^βπι ρ1εΐ3ΐίδ Ιαοβηι νίηϋί- 
αινίΐ. δεάβηίη), ςυίιΐ αΐΐίηβΐ Ιιοο Ιοοο ρ1υηΙ)υ8 ίά 
οοηαη, αΐ ηοη ίηεοηδί^Γ3ί£ εα'κΙ&πι &ο ΐβηιβΓαηββ Κεφάλαιον βέ της πρώτης χα\ \μ^[τζτ^ς εύεργ<-> 
9(ας του σ(ατηρ£ου λόγου γνο(ης &ν, εΐ έν νω λάβοις 
τήνδεισιδα(μοναι:λάνην της παλαιδίς ειδωλολατ(;ε(ας, 
^ τ6 σύμπαν άνθρώτηϋν γένος δαιμόνων άνάγχαις 
πάλαι πρότερον χατετρύχετο. "Ής ώσπερ άπ^^ σκοτίας 
ζοφερωτάτης Έλληνας δμοΰ χαΐ βαρβάρους δυνάμει 
^ύ^ μεταστησάμενος, έπ\ νβεράν χα\ φωτεινοτάτην 
ί[^ρ(ΐΊ της αληθούς ευσέβειας του παμβασιλέοίς 
θεού τους πάντας μετηγάγετο. ΚαΙ τ{ χρή μηκύνειν, 
άτΐοδειχνύναι πειρωμένους δτι μή άλόγω πίστει έαι,' 
τους άνεθήχαμεν , σώφροσι δέ χα\ ώφελίμοις λόγοις 
τ6ν της άληθοΟς εύσεβείας τρόπον περιέχουσι; της ϋϋεί, δβά οοηδίΐϋ υΙϊΓιίαΐίδςιιβ ρίβηίδ Γ&ΐίοηί1)υδ, "παρούσης υποθέσεως αύτδ δή τούτο χαθόλ «ΐυβςυβ νβηΒ ρίεΐαΐίβ ΓοΓπι&ηι εΐ ίηδίίΐυΐυηι οοηιρίβ- 
οίαηΐυΓ, ηο3 ίρδΟδ αάίΐίχίδδβ οδίβηϋ&ηιιΐδ ? Εςυίάεηι 
ουηι υηίνεΓδΟ Ιιοο ορεΓβ ϊά 2^^^^xΐ υηαιη, ςοΐ νίηι 
βο ιηοπιεηίΑ ηΐίοηυηι οαρβΓβ εΐ αδδεςυί ροδβυηΐ, 
βοδ υ( ίη ρεΓνί(1εη(Ιαπι &Γ|^υπιβηΐθΓυπι δ&ηίΐ&ΐβπι 
ίαουηι1)&ηΐ, υΐ ςη&δ αεοίρίαηΐ (Ιο^πι&ΐυαι ηοβίΓΟΓυιη 
άβπιοηδίΓαΐίοηβδ Αΐΐεηΐίυδ 80 δυ1)1ί1ίαδ βχ8ΐηίηεηΐ, 
ιιΐΐ ϋεηίςυβ 3(1 δυ8αρίεη<]3πι, ςυίουηςυβ ΓαΙίοηβηι 
εχ ηο1)ί8 ςυχΓαΐ , ίΠίαβ, ςυβε Γείί^ίοηε ηοδίτα οοη- 
ΐίηείηΓ, δρεί άείεηδίοηεπι, ρΓοηιρίοδ δβδβ αο ραΓΑ- 
Ιοδ εχ1ιίΚ)ε3ηΐ, εΐίαπι Αίςιιβ βΐίαιη &(11ΐ0Γΐ3ΐηϋΓ• Ναηο 
νβΓΟ, ςαοηίαυι οπιηίυηι εα ΓΑουΙίαδ β( δοΐεπία ηοη 
βδΐ, βυπι ε]υδπιθ(ϋ δίΐ Ι^πιςαβ &πΐ3ηδ Ιιοηιίηαηι 
ΥεΓΐ)ί (Ιίνίηί δϋ3νίΐ3β, υ( ηεηιΐηεπι οηιηίηο Γερυ(1ίεΙ, ^ γοΰντες,ώςέν φαρμάκου μοίρ^, τήν υγιή πίστιν παρα- ου πραγμα- 
τευομένης, τους μέν έπιτηδείως έχοντας δπεσθαι 
λόγων άτΓοδείξεσι, προτρέπομεν χα\ παραχαλοΟμεν 
λόγων φρονήσεως έπιμέλεσθαι , χα\ λογικώτ^ρον •^^^^ 
δογμάτων τάς αποδείξεις παραλαμβάνειν, έτοιμους τβ 
είναι πρδς άπολογ(αν παντί τψ έπερωτώντι ήμ5ς 
τ6ν λόγον της χαθ' ήμας ελπίδος • 1πε\ δέ μή πάντβς 
τοιούτοι, φίλανθρώτιου τυγχάνοντος του Αόγου, χαλ 
μηδένα μηδαμώς άποτρεπομένου, πάντα δέ άνθρω- 
πον τοΓς χαταλλήλοις Ιωμένου φαρμάκοις, χα\ τ^ν 
άμαθη χα\ Ιδιώτην 1π\ τήν πρ^οτέραν θεραπείαν 
παραχαλουντος* είχότως Ιν είσαγωγϊ) τους αρχόμενους 
των Ιδιωτικωτέρων , γυναίκας καΐ παίδας, κα\ τ6 
των άγελαίων πλήθος έπ\ τ6ν ευσεβή βίον χειραγω- βεά ροΐίυδ €υίΗ1)εΐ δ&παηάο οοη^ιτυαηι βΐ οοηνεηίεη- 
ΐβΐΒ πιβάίοίη&πι 3(1ΐΗΐ)β3ΐ : &(1εοςηε ίηιροΗίοδ βΐ 
ίιΙίοΐΑβ 3(1 1β?ίθΓεπι ουΓ3ΐίοηί8 τ3ϋοηβπι ίηνίΐεΐ; 
]υΓ6 δ3ηβ 30 ηιβΓίιο (^υί ει Γα(Ιίοη1)υ8 ίηί(ί3ηΐυΓ, 
ιηυΙίβΓβδ νί(1ε11οβ( 30 ρυβΓΟδ, τυ1(;3πυπΐ(ΐϋε 30 ρΐβ- 
))είθΓυΐΒ Ιιοπιίηαπι ηιυ1ΐίΐα(]ίηεηι 3(1 Οΐιηδίίλη» 
γίΐ3Β ρίεΐ3ΐεπι (]υ3δί η)3ηυ 3(1(1υεεηΐε8, ίηΐε^ηι 83- 
η3ηιςυβ Α(1ειη ρπηοίρΊο βίο Ι3ηςυ3πι ηιβάίο3πιεη- 
(απι 3ΐίαϋθ(1 3(Ηιι1)εηιυδ, βΟΓυιηςυβ ηιεηΐί1>α8 άβ (1ί- 
νίηα ρΓονί(1εηΐί3,(1ε 3ηίπιοΓαπι ίηιαιοη3ΐίΐ3ΐε, (Ιβςυβ 
νίΐ3 3ά νίΠυΓίδ ηοΓΠίβη) εχΐ9εη(ΐ3, 15 Γβοΐ3δ €θ£;ίΐ3ΐίο- 
ηβδ ϊηδεππιυδ. Οιιί(1 3υΐεηι ? 3ηηοη εοδ εΐί3η[ΐ νί(1ε- 
πιυ3, ςυί €υΓαη(Ιί3 εοΓροΓυπι 28{[Γθΐ3ΐίοηϋ}υ8 ορεΓ3ηι 
«βίβιιΐβΓ η3ν3ΐ;ΐ, ςυκουηςαβ 3(1 βζςαΐβίΐααι αιβ(1ΐ€ίη« λαμβάνομ&ν, όρθάς δόξας περί ΘεοΟ προνοίας, κα\ 
περ\ ψυχής αθανασίας, κα\ περ\ του κατ* άρετήν βίου 
Ιντιθέντες αύτοΐς. Ή ούχ ούτως κα\ τους τα σωμά- 
των των χαμνόντων ίωμένους έπιστημόνως όρώμενι 
α&τους μέν διά πλείστης άσχήσε(ι>ς κα\ τταιδείας τους 
χατά ίατριχήν λόγους άνειληφότας, χα\ πάντα λογι- 
κώς χειρουργού ντας* τους γε μήν έπ\ θεραπεί^ προσ- 
ιόντας αύτοις, ττίστει έαυτοΟς κα\ τ{) των χρηστότερων 
έλπίδι, ΐΕαρέχοντας* κα\ των μέν κατά τήν Ιπιστήμην 
θεωρημάτων μηδέν ακριβώς έπαΐοντας, μόνης δ& τής 
αγαθής ελπίδος τε κα\ πίστεως έξηρτη μένους; Κα\ 
ό μέν των Ιατρίον άριστος είς μέσον παρελθ(ϋν, άτβ 
χρή προφυλάττεσθαι κα\ ά προσήκει δροίν, ώσπερ τις 
άρχων κα^ χύριος μετ" επιστήμης προστάττει* ό δ* ώς 45 ΡΒ^εΡΑπ. ετΑΝΰ. υπ. ι. 46 ^ιηλεΤ Χ2\ νομοθέτη πείθετα^., πιστεύων συνοίσειν Α αγ^ι^ οοςηίΐίοηβαι ρβΠιηβηΐ Ιοη^ο ιΐ5υ ιηηΐίαιιιιβ 

« β « ■ ί^Λ \ Α « 1 Λ .«^ Λ• __ •- «¥ -- _• ^ • αύτφ τ6 προστεταγμένον. Ούτω χα\ μαθηταΐ ΐίαρ^ 
&2ασχάλων λόγους παι&(ο^ αποδέχονται, πιστεύσαν- 
%&ς άγαΟ^ν αύτοίς ^σεσθαι τ6 μάθημα. Να\ μην χα\ 
φιλο^ο^ίας ού πρότερόν τις έφάψαιτ* &ν, ή πιστεύατας 
σ*^νο{σειν αύτφ τ6 επάγγελμα. Και 6 μέν τις αύτόθεν 
εΖλετο τ3ι Έπιχούρου- 6 β^ τ^ν Κυνικών ζηλοΓ β£ον, 
άλλ»; χατά Πλάτωνα φιλοσοφεί, χατ* ^Αριστοτέλην 
Ιτερος, χαΐ -πάλιν άλλος πάντων τά Στωΐχά προετί- 
μηιεν, έχάττου χρηστότερα έλπίδι τε χαΐ πίστει τ6 
δίξαν ώς συνοίατον άγαπήσαντος. Ούτω χα\ τέχνας 
άνθρωποι τάς μέσας μετηλθον, χα\ άλλοι τ6ν στρα- 
τιωτιχδν, άλλοι δέ τόν έμποριχί^ν βίον, πίστει πάλα; 
προειληφότες βιοποριστιχ^ν αύτοϊς Ισεσθαι τ6 επιτή- 
δευμα. Κα\ γάμων δέ αΐ πρώται σύνοδοι , χα\ <Ιο€ΙγΊιι& ρ6Γ(1ί$ε6Γ6• οιηπίβιςυβ πιΐίοηβ ΐΓ3€ΐαΓ6 : 4]ΐιί 
ν6Γ0 3(1 οο&(!6ΐη €υΓ2ΐη<]3Β %ν2Λλ2ί ναΐβΐυϋΐηί» &0ΰ088θ• 
ηηΙ, ίΙΙοβ βάοί ευί(1&ιιι βχίΐυδςυβ ΙχΐίοΓίβ βχβρβοΙ^ι•• 

Ιίοΐΐί $6&β )13 ρβΓΐηίΐΐ6Γ6, Ιΐΐ ΰΙΙΠΙ β1 181*1 υ8 801611119 

ρΓ9Β€βρΐί8 ίηΐ6ΐ1ί^6Γ6 πίΙιίΙ ΑοουΓΑΐβ ροΓίοοΙβςυβ ρο8- 
8ίηΙ, ηοη ηίδί 6χ υΐΓ&ςυβ 8υ5ρ6η888 1]3ΐ>6&ηΐ ίηοο 
1υιηίΐ&ιί8 80» Γ9ΐίοη68? Αο ρβπΐίδδίιηυβ ςυίϋβιη 
ιη6(ϋου8 ίη ιηβάίυιη ρΓΟάίβηβ, ςυίά αυΐ οινβΓβ &υΙ 
ί&06Γ6 οροΓΐ6&{, 810 ΐΒηςυβοι ρπηο6ρ8 30 (Ιοιηίιιιιβ 
Αΐίςυίβ βοίβηΙβΓ ρΓΧοίρίΐ : Χ£;ΓθΙυ8 3υΙβιη ίρδΐ ρβηηϋβ 
30 Γοςί 6ΐ ΐ6{[Ί$ΐ3ΐ0Γί οΙ)86ςυί(υΓ, ςυοά βίΐή ςυί(1- 
ςυίά ρΓχοβρΙιιιη 3ΐ) οο ίοοπΐ, υΐίΐβ ςυοηιιβ ΓυΙυΓυπι 
ρυΐβΐ. Ιΐ3 <1ί8θίρυΙί ου]υ8νί8 (ΙοοίΓΐη^κ ρΓ£θβρ(3 & 
ιη3{;ί8ΐΓί8 οχοΊρίυηΙ, ςυοϋ 35 ΠΙίδ όίϋίοϋπηΐ, Μ βίΐιί •• Γ ' » "" »» - - » 

χοινωνίαι της χατά παιδοποιίαν ελπίδος, έξ άγα- " βτίρ€<1ίΓβ Γ3ΐ1ί. Ιιηο νβΓΟ ηβ ίρ8Ίυ8 (ΐυίϋοιη ρΙιίΙθ8θ- θης ένήρςαντο πίστεως. Κα\ πλεΐ τις αύθις εΙς 
^ηλον, ούδ* άλλην προβεβλημένος της σωτηρίας άγ- 
χυραν, ή μόνην τήν πίστιν χα\ τήν άγαθήν ελπίδα. 
Κα\ γεωργεΓ πάλιν άλλος, καΐ τλν σπόρον εΙς γήν 
άιβο^^ίψας χάθηται, της ώρας τήν τροπήν έχδεχόμε- 
νος, πΐ9τεύ<ιΐν τ6 φθαρέν έπΙ γης χα\ π)ημμυρίσιν 
ύετνν χαλυφθέν, αύθις ώσπερ έχ νεχρών άναβιώσε- 
σΟαι. Πορε^ν δέ τις μαχράν έπ' άλλοδαπήν έχ της 
οίχείας στελλδμενος, πάλιν τήν ελπίδα καΐ τήν πίστιν 
άγαθάς όδηγονς έαυτψ συνεπάγεται. Κα\ τί γάρ άλλ' 
% Άν πάντα των άνθριυπων βίον δυοιν τούτων άνηρ- 
τημένον, ελπίδος τε χβι\ πίστεως, χαταλαμβάνομεν ; Τί 
δή θαυμάζεις, εΐ χα\ τά χρείττονα χατά τήν ψυχήν, τοίς 
μέν διά πίστεως τεαραδίδοται, οΤς ού σχολή λογικώτε- ρΐιί» ρβΠβηι υ1ΐ3πι <)υί8<|υ3ΐη 3ΐΙίη^6ΓβΙ, ηί8ί 6]ιΐ8 
ρΓθΓ688!οη6ΐη υ8υ} 3ηΐ(? 8ίΙ)ί ΓοΓβ ογ6(1ογ61. Αίςυο ίΐϋ 
Γ30ΐαιη νίάοιηυδ, υ( 3Πυ8 ΕρίουΓΪ 8βοΐ3ΐη οΙί^^βΓβΐ, 
3ΐίυ8 ογηΊουηο νίνβηϋί £;6ηα8 9ρηηιΐ3Γ6ΐυΓ, 34 Ρΐ3- 
Ιοηί$, 84ΐ ΑπδίοΐβΙίβ 3ΐίυ$ 8656 όίδοίρΠηβιη 3(Ι]υη- 
{;6Γ61, 3ΐίιΐ8 (Ιοηίςυβ δίοΊοοΓυιη Λο^τλάΧζ 03;ΙϋΓί8 
οιηιιίΙ)υ8 3ηΐ6ί€ΓΓ6ΐ : 8Ίο υΐ 8Ίη^υ1ί ({υίιίςυίί) ρΓθΙ)3- 
νοηΐ, ί(Ι 0(ΐ6 ςυ3(ΐ3πι βρ^ςυβ ιηοΐίοπ Ι3η(ΐυ3ΐη 8ί1>ί 
ρΓοΓιιΐυΓυηι 3ΐη3Γ6η( 3ΐςυ6 κΐίηοΓβηΐ. δίο 3η68 οαβ, 
^υχ ιηοάί» ηοιηπΐ3η(υΓ, Ιιοιηίϋοβ ρ6Γ86ουΐί 8υηΐ : 
61 3ΐϋ ςυΊ(ΐ6ΐη γοΙ ιηίϋΐ3π 8β (]6(ΐ6Γβ ; ιηβΓ03(ιΐί3ΐη 
3ΓπΓ30ΐίΐ3Γ6 ηΐ3ΐυ6Γυηΐ, 63 ηίιηίΓυπι Μ^ 30 ρϋΓ5υ3• 
81006 ιηυΐΐο 3ηΐ6 3(1(1υοΙί, ςυοά 6]υ8ΐηο(Ιί νί(» ηΐίο 
ρΐϋπηιυιη 8ί1ί 3(1 63πι 1υ6η()3ΐη ορί8 68861 30 οοιιι- ρον τά χατά μέρος παιδεύεσθαι, τοΓς δέ χα\ τους λό- ιηο€ΐίΐ3ΐί8 3υ3ΐυΐ'3. ΝυρΙί3Γυιιι 61ί3Πΐ ρπίΒΧ ίΐΐφ τοις αΟτοΰς πάρεστι μετιέναι, χα\ τάς αποδείξεις των 
?:ρεσ6εικ>μένων μανθάνειν ; 'Αλλά γάρ έν όλίγψ τού- 
των ήμΙνούχ «Ις άχρηστον προγεγυμνασμένων, άνίω- 
|ΐεν έπΙ τήν πρωτην χατηγορίαν χα\ τίνες δντες χα\ 
«όθεν ορμώμενοι, τοίς διερωτήσασιν άποχρινώμεθα. 
•(Ηι μέν ουν τ6 γένος Έλληνες δντες, καΐ τά Ίίλλή• 
νβν φρονοΟντες, έχ παντοίων τε εθνών, ωσάν νεο- 
^έχτοϋ στρατιέΐς λογάδες συνειλεγμένοι, της πατρίου 
δεισιδαιμονίας άποστάται χαθεστήχαμεν, ούδ'άν αυτοί 
«ηε άρνηθείημεν άλλα χα\ δτι ταϊς 'ΙουδαΐχαΤς βί- 
δλοις προσανέχοντες, χάχτών παρ' αύτοϊς προφητειών 
τέ πλείστα του χαθ' ημάς λόγου συνάγοντες, ουκ ΕΟ' 
έμοίως ζζν τοϊς έχ περιτομής προσφιλές ηγούμεθα. 0θη£Γ68&Κ>η68, 6]υ8<|116 8ρ6ί ^υχ 8θΙ)θ1ί8 ρΓ0ρ323- 

Ιίοη6ΐη ϊηΐυοΙϋΓ οοιι]ιιηοΐίοη68 ιηυΐαβε, β& 8ίηο6ΐ'α 
(Ιΐΐ3(ΐ3ΐη β|;Γ6{;ί3<]ΐΐ6 ύϋβ ίηίΐίυιη ΙιαϋυβΓοηΙ. Ργ»• 
16Γ63 ιΐ3νί(;3ΐίοη6Πΐ 41118 3(1θΓη3ΐ 3ηοίρίΐί 6χίΐυ, ςαί 
ηοη 3ΐί3 ρπυ8 83ΐυΐ6ΐη 8υ3ηι ςυ3ΐη β(ΐ6ί Ιχΐ^ςυβ 
8ρ6) 3ηο1ιθΓ3 Γυη(ΐ3ν6ηΐ? ΑΗυ8 ίΐ6ΐη 32που1(υΓ3πι 

6Χ6Γ061, ]301θςυβ ίη ΐ6ΓΓ3ΐη 86Πΐίη6 άοίηί 86(16Ι, 

Ι6ηιρ6&ΐ3ΐί8 οοην6Γ8ίοη6ΐη 6ΐ8ρ60ΐ3η8, ΓυΐυΓυιηςυθ 
8ΐΙ)ί ρ6Γ8υ3(ΐ6η8, υ{ 86ΐη6η ίΐΐυύ ]3ηι ίη 16ΓΓ36 ^β- 
ηιΐο οοπτυρίυπ), 30 ρ1υνί3Γυιη ίηαη(ΐ3ΐίοηί1}υ8 οϋκυ• 
Ιυιη, (Ιβηηο Ιβη^ιυβπι 6ΐ ίρ83 ηοΓίβ Γ6νίνί503ΐ. Αΐίυβ 

ΡΟΓΓΟ 1οη|;υΠ) οχ ρ3ΐΓί3 ίη 6Χ16Γ3Π1 3ΐί(]υ3ΐη Γ6£;ίθ- 

0601 ίΐ6Γ ίη8ΐίΐυ€η8, 8ρ60ΐ δίπιί1ίΐ6Γ Αίςυο βϋ£ΐη 5ίΙ)ί :αΙ τουτ' άν α6τόθεν όμολογήσαιμεν. "Ωρα τοιγαροΰν Π 8<1ίυηςίΐ, Γ3ΐι&(38 ιιΓκιυο 8ίΙ)ί νί» 4υο68 ίυ(υΓ38• 

β Β & & - _ — ^__ _-_ «ύτων τ^ αίτιολογισμδν ύποσχεΐν. Πώς ούν άν άλλως 
δίξαιμβνεύ πεποιηκέναι τά πάτρια χαταλείψαντες, 
ί πρώτον εΙς μέσον αυτά παραθεμένοι, χαΐ άγαγόντες 
ύπ' δψιν των έντευξομένων ; Ούτω γάρ άν γένοιτο 
φανερά χαΐ τ!5ς εύαγγελιχής αποδείξεως ή θεία δύ- 
ναμις, ει τοίς πάσι πρ6 οφθαλμών τεθείη, τίνων χα\ 
66θ(ων χαχών τήν ϋασχν ευαγγελίζεται. Πώς δ* άν τ6 
ιϋλογον της τών Ιουδαΐχών γραμμάτων μεταδιώξεως 
φανείη, μή ούχ\ χα\ της τούτων αρετής άποδειχθείσης; 
ΤίΛ τε λίάγφ τάς παρ' αύτοίς γραφάς άσπαζδμενοι, 
^ δμοιον του βίου τρόπον άποκλίνομεν, χαλώς άν 
^ διελθείν χαΐ έπΙ πάσι, τίς ό χαθ' ημάς της εύ- 
«γγελιχης υποθέσεως λδγος, κα\ τίς άν ιτ^ρίως λε- 
χθιίη 6 Χριστιανισμός, οΟΘ" Έλληνισα6ς ων, οΟτ€ Ουί(1 3Γιυ(1 (ΐ6ηίςυη πΐ3ηϋ)υ8 οου1ί8(|υβ Ι6η6πιυ8, 
ςιιβηι νίΐ3πι Ιιοηιίηυηι ιιηίν6Γ53ηι 6χ (Ιυαϋυδ Ηίβοβ 
Γ6ΐ)υ8, 8ρ6 ηίηιίηιιη βιίοςυο, 8υ8ρ6η83πι Ι6η6η ? 1β 
Ουίϋ 6Γ{[0 030826 68( ςο3ΐηο1)Γ6πι 3(ΐ60 ηιΐΓ6Γί8, ςοί- 
1)08 ηοη ν303ΐ οηιοΐ3 8ί£ί11&ΐίηι 30 8οΙ}ΐί1ίο8 3ϋι1ί- 
806Γ6, 11118 ()ίνίιΐ3 ΙΐϋΒΟ, ςυί1)θδςο6 ΐ3ηΐοπι 3ηίπΐ08 
1ηΓθΓΠΐ3ΐθΓ, ρη606ρΐ3 £(161 ηι3ου ΐΓ3(1ί ; 3ΐϋ8 νοΓΟ 

11θ6Γ6 ΡΓ8Η6Γ63 ίρ838 (100ς06 ν68ΐί^3Γ6 Γ3ΐίθη68, Π 

6θΓοηι (]υ2β 3886ΓοηΐθΓ όοοοηΙΟΓςοο (1βΠ10η5ΐΙ'3- 
Ιίοη68 1η4ΐ323Γ6? δ6€ΐ βηίπι ρ3υθ3 Ιιββο ς4ΐ3δί ρροΐο- 

810018 03083 060 8106 0ΐίΓΐ(3ΐ6 ρΓ2βΓ3ΐ1, 3ά ρΠΟΙΟΟΙ 

300083110018 θ3ροΐ 3Γιςο3θ(]ο Γβό6αιηο8, 61 ςυίιίΑηι 

810108, ςυ3βΥβ ββΟΟίΙ 3ΒΙ6» Τΐΐ96 ηΐίΟΙΜΙ, ϋΐ 4•1| 
47 Εϋ§ΕΒ11 Ο^ΕδΛΛΙΕΝδΙδ ΟΡΡ. ΡΑΚδ II. — ΑΡΟΙΟΟΕΤΙΟΑ. 48 

Νο$ ί£;ΐ(αΓ €1 ^βηβΓβ 6γ.Τ€0$6886, 6ΐ €Γ3660Γυιη οΐίιη Α *ΙουδαΤσμ6ς, άλλα τις χαινή χα\ άληΟτ]; θεοσοφία, ές 86ηΐ6η1ΐ3δ ιηοΓββςυβ ΰοιηρίβιοβ Γυί$80, ηυηο αυΐβπι 
θΐ υηίνβΓ&Ιβ ηαιίοΐΗΐ)υ5, Ι;ιη(|υ2ΐιη ηονίδΒΐιηβ €θη- 
8€ΓΊρΐ! 6Χ6Γθίΐυ8 8θΐ6€ΐ08 6χίιηίο$€[υ6 πιίΠίβδ €οη- 
£Γ6^'2Ι108 3 ρ3ΐΠ3 ΒυρβΓδίίΐίυΠβ (ΙϋΓβοί&Ββ, Πβ ίρ$ί 

ςυΐϋβιη ηβ^^νβΓίιηυδ. Ργχ16Γ62ι ηο5ί8, ουιη ^υ(1260- 
Γϋΐη ΙϋίβΓΑδ βρρΓο^βηιυΒ, πηαχίιη&ιηιιυβ ()θ€ΐΓίηφ 
ηο8ΐΓ3Β ρ&Πβιη 6χ 60Γυπ) ρΓορΗβΙϋβ €θΙ1ί$2ΐιηυ$, 
ηοηίάβηι Ιαιηβη αιηρ1ίυ$, ςυο εΪΓουιηαδίουίβ άβ" 
ίβηβΟΓβδ υΙυηΐυΓ,νίΐχ ^[βηυδ ρΐ3€6Γ6, ί(1 νβΓΟ δροηΐβ 
ςαο(['υ6 υΙΐΓ0(ΐαβ ΓαΙβαιηυΓ. Νυηο 6γ^ο Ιβιηρυδ 6δ( 
ί8(οι*υίη οιηηίυιη ΓβίΙϋβηάίΓ&ΐίοηβπ). Οιιοη&ιη αιιΐβιη αύτης της προσηγορίας τήν καινοτομίαν επαγόμενη. 
Φέρε ου ν δή πρώτον' απάντων τάς παλαιοτάτας γ,τλ δη 
χα\ τάς πατρίους ημών αυτών θεολογίας, κατά πασαν 
π(5λιν εΙσέτι χαΐνΰν τίΟρυλλημένας έπιθεωρήσωμεν, 
τάς τε σεμνάςτών γενναίων φιλοσόφων περί τε κόσμου 
συστάσεως χα\ περ\ θεών διαλήψεις-ιναγνώμεν είτε χαΐ 
όρΟώς άπέστημεν αυτών, είτε κα\ μή.θήσω δΐ ουκ εμάς 
φωνάς έν τί) των δηλουμένων έκφάνσει, άλλ* αυτών δή 
τών μάλιστα τήν περί ους φασι θεούς, εύσέβειαν περ;- 
σπούδαστον πετχιηκότων, ώς άν ό λόγος άπάσης Ιχτ^ς 
της περ\ τοΰ πλάττεσθαι ημάς ύπονοίας κατασταίη. αΐίο εοηδβςυ'ι ηαοϋο ροΐεππηιΐδ, υΐ ΓΪΙυδ ραιποδ ]υΓ6 αε ιηβπίο άβδβρυίδδβ νίύβ^ηιυΓ, ςυ&ιη δί ί11θ8 
ΙρδΟδ ιη ιηβίΐίυιη ρΓοάαεαιηυδ , β( βΟΓυιη, ςυί Ηοδ ίη Ιί1)Γ08 ίηαϋβπηΐ, οΐ) οουΐοδ ροη3ΐΒυδ? δίο βηίιη 
βναη^βΐίοχ ςυοςυβ (ΙεπιοηδίΓΑΓιοηίδ νίδ ίΙΙ& ϋίνΐπΑ οΙαΓίιΐδ εΐυοβδοβΐ, δί οουΓιβ οηιηβδ υδΐιτρ^Γβ ροΐυβ- 
ΓΪηΙ, ςυοΓϋΐη ΐαηϋβιη βΐ Γ.υ]υδΐηθ(ϋ ιπαΙοΓυπι 63 ιηβόίοίη&π) Γκ^ΓιεΊΐβΓ αηηηηΓιοΙ. Ουο ραοΐο ρτ£ΐ^Γ%Λ 
ηοδ ΐΏΑ^η^ευπι Γ2ΐΊοιιβ ΙυάΰΒΟΓυαι ϋΐΐβπΐδ ρβΓδβευΐΟδ βδδβ εοπδίαϋίΐ, ηίδί βαΓυιη εΐίαπο νίιη 3ΐ(|υβ 
&υ€ΐ0ΓίΐΑΐ6ΐη 0δΐ6η(ΐ3ΐηυδ? ^&Π1 νβΓΟ ρΓΧ€ΐ&πιηι δίιηυΐ ΓυβπΙ, ηυαιη ο1> οαυδοη) ςυ'ι ίρδΟΓυιη τηοιίϋ- 
ιηεηία οοηιρΙβεΐΑΐηύΓ, δΐιηίίειη ΐαηιεη νίΐοΒ εοηδυείιιϋίιιοηι Γορυάίειηυδ, οδίβηϋοΓβ ; 3(1 βιΐΓβιπΊΐη ηυ» 
ηοδίΓα δίΐ εναη^εΠοχ άοείΓίηχ ταΐίο, ςυίδ ίΐβπι ρΓορπβ ΟΙιπδΙίβηίδπιυδ ιιοιηίηείυΓ, ςιιίρρε ηυί ηβ- 
ςυβ 6Γ2ΒεοΓυιη δίΐ, ηβςυβ ^υ(1xοηηη ίηδίΊΐυΐυηι, δβά τεοοηδ ηυχιίαιη νειαιίυϋ Οβί δαρίεηΐία, ςη» νεί ίρδο 
ηοηιίηβ ρΓοΓεδδίοΐιίδ δυχ ηονίΐαίειη ρΓ9β δβ ίοτΛί. Α^ε ίΐ3ςυε , νείυδίίδδίπι&δ αιίεοηυβ ΠΙαδ ίρδ3δ, ςιΐ3δ 
λ ιη3]οη1)υδ 3θοερίη)υδ άε άεοΓυιη η3ΐυΓ3 δϋηΐεηΐί3δ, ςυβ^ςυε ίιι οιηηίΐιυδ ρ3δδίιη υΓΐ}ί1)υδ εΐίβιηηιιπι 
ί3€ΐ3ΠδοΙεη(;υη3(ΐυβρεΓ^Γ3νεδί1ΐ3δε;ζΓε(;ίθΓυηι ρΙιΗοδορΙιΟΓυιη, (Ιειηυηϋί 3€(ΐ60Γυιη ίρδΟΓυπιΟΓί^ίηο,ιΙίδ- 
ριιΐ3ΐΙοη6δ αηΐβ οιηηί3 εοηίειηρΙβιηιΐΓ : δίο εηίιη ίιαεΙΙίςειηυδ, ]υΓεηε 3η δεευδ 3ΐ) ϋδϋει» Γεοεδδεππιυδ. 

][7 ^βφί^ Α^^ι^» '>^ "^ 4"^ Α^δ ιηε ρΓοιΙεηΙυΓ 3ΐ(ΐυε νυΙ§3ΐ)υηΐυΓ, ηοη ιηείδ υΐ3Γ, δεά ϋΙοΓυιη, ςυί (|υο9 

> 

ίρδί «Ιεοδ νοο3ηΐ, εοΓυιη ουίΐυιη δίη|;αΐ3Γί 3ύ ρΓΧΓ4ριΐ3 οοηΐεηΐίοηε δΐυιΐίοςυε άείεΙκΙεΓυηΚ, υΐ 3ΐ> οιηΐιί 
ϋοςεικίί 03ΐυιηηί3η(1ίςυβ δυδρίείοιιε ιιοδΐΓ3 Ιιχο άίδρυΐ3ΐίο νίιιϋίεειυΓ. 

ΟΑΡυΤ VI. π ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ (7- 

ϋβ ρήηεϊρβ ΡΙιωηκηηι ^Ε^ίβρι^ο^ηίηηη^ ίίΐβοίορια. Περί Φοινίχωτ καϊ ΑίγνΛτίων ΘεοΛογΙας Λρώτης ΡΙιοεηΊοεδ ςυίόεπι εΐ ^^νρΐίοδ οηαηίυιη ρπηείρεδ 
δοΠ, 1υη2^ 30 δίεΙΓίδ (1ίνΊηΊΐ3(εηι ΐΓ'ώυίδδε, νυΙ§3ΐυιη 
βδΐ ; ϋδΐιυβ δοΐίδ τεΓΟίη οηιηίυιη οΠυδ ίηΐ6πΐυδί|υ6 
£3053111 3δδίςη3δδ6 ; (1είη(1ε νοΓΟ <{ϋ2Β ρ3δδίιη ει υΙ)ί- 
ςηε ]30ΐ3ηΙυΓ άεοηιιη Ι3ΐη ιηοϋιίοαεδ ηυ3ΐη ρπο- 
εΐ'εαίίοηεδ ίη Ιιοιηίουπι ςεηυδ ίηνεχίδδε : 83ΐΐεηι 
8Ώΐε ίΙΙοδ, δυρΓ3 τεδ ε38 (\υχ Ίη εοείο νίάεΓί δοΐεηΐ, 
ίπΐεΙ1ί^ειιΐΐ3 νεΙ ΐ3ηΙίΠυηι ρΓΟ^Γεδδπηι εδδε ηεπιίηεπι ; 
δί (3ΐηεη ρβυοοδ 3ΐί(|υοΐ εχείρίΑδ, ςυοΓυιη βρυά Ηε- 
1)Γ2)εοδ π]εωοΓί3 οε1ε1)Γ3ΐυΓ, ί^υί ΐοΐυπι ίιΐ ςυοά νίδα 
ρεΓοίρίΐοΓ, Ιοιι^ε ρυπδδίηιο ηεηΐίδ οουΐο δυρεΓ3η• 
168, ίρδίιπι ηιυη(!ί ΕίΓβείΟΓεπι, 30 τεΓυηι οπιηίυπι 
ιηοΙίΙΟΓεπι 83ποιε ρίεηυε οοΙυεΓυηΐ ; ουηι Ι3η(3πι ίΐ- Φοίνικας τοιγαροΰν κα\ ΑΙγυττυίους πρώτους ατλάν- 
των κατέχει λόγος, ήλιον κα\ σελήνην καΐ αστέρας 
θεούς άποφήναι, μόνους τε είναι της τών δλων γενέ- 
σεως τε και φθοράς αιτίους * είτα δΐ τάς παρά τοΤς 
πάσι βοωμένας θεοποιίας τε και θεογονίας είσηγή- 
σασθαι τφ βίφ* πρδ δέ γε τούτων μηδένα μηδέν πλέον 
τών κατ" ούρανδν φαινομένων είδέναι, ολίγων έκτ^ς 
ανδρών τών τεαρ" Έβραίοις μνημονευομένων, ο1 δια- 
νοίας χαθαρωτάτοις δμμασι πάν τ6 όρώμενον ύπερ- 
κύψαντες, τ^ κοσμοποιδν χα\ τδν όλων δημιουργών 
έσεβάσθησαν, ύπερθαυμάσαντες της τοσαύτης αυτόν 
σοφίας τε κα\ δυνάμεως, ήν έκ τών Ιργων έφαντάσΟη» 
σαν, κα\ μόνον εΤναι Θε6ν πεισθέντες, μόνον είκότως Ιίοδ 83ρίεη{ί3ιπ βίςυε ροΐεδΐ3ΐεπι, ςυ3πι ηίευηςυε ^ έθεολόγησαν, τήν άληθη χαι πρώτην, και μόνην εύ• 8ίΚ)Ί 6χ ορεπίιυδ ίρδίδ 3ηίπ)ο εΚ εο^ίΐ3ΐίοηβ 6η{[ε- 
1)&ηΙ, δίη|;υΐ3Γΐ (ΐυ3(ΐ3πι 3(1η)ίΓ3ΐίοηε ρΓΟδεςηεΓεη* 
ΙϋΓ : €υηιςιιε υηυπι ίΐΐυηι Οειιπ) δεηιεί εδδε ΟΓειΙίάίδ- 
8&ηΐ, ευηκίειη ςυοί^υε Οευπι υηυηι, υΐ ρ3Γ εΓ3ΐ, ίι& 
ρΓΧ(ϋε3ΓυηΙ, υΐ νεΓ3η] ϋΐ3ηι 30 ρπηείρεηι ε3πι« 
άεπιςυε δθΐ3πι ρί6(3ΐεηι, ςυ3ηι 3 ρ3ΓεηΙίΙ)ΐΐδ 3θοε- 
ρεΓ3ηΙ, δΐυάίοδε Ηϋεπ ΓβΓιηεΓεηΙ. Αι Γ6ΐίςυ3 Ιιοπιί- 
ιιυηι ιηυΐΐίΐυάο ουπ) 3ΐ) ε]υδ υηίυδ νεπΐ3ΐε ρίί*ΐ3ΐίδ 
εχεΊ(]ίδδ6ΐ, 3ά οοείί α$ΐΓ0Γυιη, ςυαο εοΓροΓ«ΐίδ οου1ί3 
ίπΐυεΙ)3ΐυΓ, δρΙεπίΙοΓεπι ρυεηΠ πιεηΐε οΙ)δΙυρεδθθηδ, 
ϋΐ3 θοοδ 6δδ6 ρΓ0ηυηιί3νίΙ, ίίδϋεηιςυε δ3επΩοίθΓυηι 
«ι 3(]θΓ3ΐίοηίδ επίΐυηι 3ά1ιίΙ)υίΙ; δίε Ι3ΐηεη, υΐ ηεο 
ίρδίδ ΐ6Γηρΐ3 οοιίδίΓυεΓεί, ηεο εοΓυηι δΐ3ΐιΐ3δ 3ΐςυε 
ι»ίιηυΐ3εΓ3 ιηοι Ι3ΐειιι υΐΐαηι ίη δρεοίειη ε^Κη^εΓεί; 8ε<1 σέβειαν παις παρά πατρδς διαδεξάμενοι κα\ φυλά- 
ζάντες. Οϊ γε μήν λοιποί τών ανθρώπων τησδε της 
μόνης κα\ άληθοΰς άτεοπεσόντες ευσεβείας, τά φα*σ^ 
φόρα τών ουρανίων, σαρκδς όφθαλμοΐς, οία νήπιοι 
τάς ψυχάς χαταπλαγέντες, θεούς τε άνεϊπον, και Ου- 
σίαις καΐ προσκυνήσεισιν έγέραιρον* ού νεώς δειμά- 
μενοι, ούδ' άφιδρύμασι χα\ ξοάνοις θνητών είχόνας 
πλασάμενοι * προς αιθέρα δέ κ»\ αυτόν ούρανόν απο- 
βλέποντες, κα\ μέχρι τών τξδε δρωμένων ταΐς ψυ- 
χαΐς έφικνούμενοι• 'Αλλ" ού τηδε άρα κα\ τοις μετέ- 
πειτα άνθρώποις τά της πολυθέαυ πλάνης περιίστατο, 
έλαύνοντα δέ εΙς βυθδν κακών, μείζονα της άθεότητος 
τήν δυσσέβειαν άπειργάζετο, Φοινίκων, είτα Αιγυ- 
πτίων άπαρξαμένων της π)νάνης* παρ" ων ςασι 49 "ΡΠ.ϋιΡΑΚ. ΕΥΑΝΟ. ΠΒ. Ι. 50 

ίτοωτον •0ρφέβ τί>ν Ύάγρου (11) μεταττησάμενον τά Α βδρβοΐυιη Ίη χΐΐιβηι 0ϋ6ΐυηιςιΐ6 ΐρβυη οηιηίηο όββ- 

ΚβΓ6ΐ, νίηΐ(]υβ ιηβηΐίβ οιηηοιη ΓβΓυηι εαΓαιη, ςιιχ ίη ίΜίρ' ΑΙγυτΓϋίοις, "Ελλησι μεταδοΟναι μυστήρϊα, 
ιΐϋίπερουν κα\ Κάδμον τά Φοινιχιχά το?ς βύτοΓς άγα- 
γείν μετά κα\ της των γραμμάτων μαθήσεως • οΟπω 
γάρ εΙσέτι τους Έλληνας τότε τήν των γραμμάτων 
χρησιν εΐδέναι. Πρώτα τοίνυν σκεψόμεθα τά της κο- 
σμογονίας της ττρώτης, δπως οΐ δηλούμενοι διειλή- 
φασι • 2πειτα τά περ\ της πρώτης καΐ παλαιότατης 
το•3 των άνθρίοπων βίου δεισιδαιμονίας• κα\ τρίτον, 
τλ Φοινίκων τέταρτον, τά Αιγυπτίων. Μεθ' λ πέμ- 
πτον, τί Ελλήνων διελόντες, πρότερον μ^ν τήν κα\ 
τούτων πάλαιαν κα\ μυθικωτέραν πλάνην έποπτεύ- 
βομεν είτα δΐ τήν σεμνοτέραν κα\ φυσικωτέραν δή 
'!χρ\ θεών φιλοσοφίαν • κα\ μετά ταΰτα τ6ν περί των 
θαυμαστών χρήστη ρίων λόγον έφοδεύσομεν* έφ' οΤς, ίΐΐο οοΓηυηΐυπ, ηηίΙ)υ5 ΙβηηίηαΓβΙ. Υοκυπι βηίιατβΓΟ, 
Π6ςυα(]υ3ΐιι Ηίοδίεΐίΐ 60Γυπι, ηυί ροδίβα Ββουΐί βυηΐ. 
Ιιοιηίηυπι (Ιβ ιηυΐΐίΐυόίηβ (ΙβΟΓυιη βιτοΓ, 86(1 ίη &1- 
Ι&σι 1η)ρΓθ1)ίΐ3ΐί$ νοΓαςίηβπι αοΐυδ, ίιηρίβίαΐβπι ρβ- 
ρβΓίΙ ίρ$ο ςυοςυβ ηβ^αΐ» Οίνίηίΐ&Ιίδ 506ΐ6Γ6 ^Γ3?ΐο- 
ηΐπι ; αΐηυο Ι)υ]η9 ΟΓΓοηβ Ρ1ΐ(£ηί€68 30 ραυίο ροδΙ 
Μ^γρίϊϊ^ αυοίοΓΟδ ΓυβΓβ. Ρπηιυηι βηίπι βχ ϋ$ Ογ- 
ρΐιβππι ηΐ6πΐ0Γ2ηΙ Ηγαςπ Ιβ ΠΠυπι ΐΓ2ΐη5ΐαΐ3 ββοιιαι 
^£^γρΐίθΓυπι η)γ$ΐ6Π8 ουηι βΓχοΙδ 1)οπιίηίΙ)ΐΐ8 οοπ)• 
πιυιιίεα$^; ΡΙίφηίουηι Λυΐβπι Γβΐίςίοηβδ βρυά οο&- 
(Ιβηι υηα ΰυπι ίρδ»Γυπι ΙίΐΐβΓαηιηι (ΙΙβοίρΙίηΗ €&- 
άπιυηι ίηΐυΙ1$$β : ηβο ΙίΙΙβΓαΓυπι βο αϋΐιυΰ (βηιροΓβ 
ηοΐυηι 6ΓαΒθί9 υδαιη Γυί5$6. Νοβ ι^ίΙυΓ ίη ρΓΐηιίδ, χα\ τά σεμνά της γενναίας Ελλήνων φιλοσοφίας έπι- " φιχ α<1 ρηπιαπι ίΙΐ3Πΐ ηιυηάί ρΓΟΟΓΟ&ΐίοηβπι »ΐιΙπ6!ΐΙ, σχεψ^μεθα. Τούτων δ' ήμϊν διευκρινηθέντων, έπΙ τά 
Εβραίων μεταβησόμεθα, των δή πρώτων κα\ αληθώς 
Εβραίων, κα\ μετά ταύτα τήν Ιουδαίων λαχόντων 
προσηγορίαν. Έπ\ πο(σι δέ τούτοις, ώσπερ έπισφράγι- 
σμα τών όλων, έποίίομεν τά ημέτερα. Άναγκαίως δέ 
της τούτων απάντων μνημονεύσομεν Ιστορίας, ώς άν 
διά της τών έκασταχου τεθαυμασμένων παραθέ- 
σεως 6• της αληθείας έλεγχος άποδχιχθείη, όττοίων 
τε ήμεΐς άποστάντες , τήν ότϋοίαν εΐλόμεθα φανερ6ν 
τοϊς Ιντυγχάνουσι γένοιτο. Άλλα γάρ έπίωμεν έπ\ 
τ^ πρώτον. Πόθεν δητα πιστωσόμεθα τάς άποδείξεΓς ; 
οδ μέν δή έκ τών τυαρ* ήμϊν γραμμάτων , ώς άν μή 
$οχοϊμεν κεχαρισμένα πράττε ιν τω λόγω• μάρτυρες 60 ρίαιιβ π)θ(]ο 5ρ66ΐ3ΐ)ίιηυ8, ςυο γυΐ^αΐί 1&υϋαΐί(]υ6 
α ηοΙ)ί3 δεπρίοΓβδ (Ιβ ίΙΙα (ΙίδραΐαΓυπΙ : Ιυπι ςυχ (Ιβ 
ρπηοίρβ 36 ν6(ϋδΐί$5ΐΐΤ13 §6η6Γί$ 1)ΐιπι&ηί 8υρ6Γ$ΐί- 
Ιίοιιβ ρΓ0(]ίϋ6Γΐιη( : ΙοΓίίυπι γβΓΟ 1θ6υπι ϋδ, ςα3 

Ρ1ΐ0βΠί668, (]ΙΐαΓΐ11ΠΙ ϋδ, (]υ36 ^^ρΐΙΙ (]06υ6Γ6, ΙΓΗ 

1)υβιηυδ; (]υίηΙο αιιΐβιη, ςιιχ 0Γ2660Γυπι ρΓορπα δυη!, 
ίΐα (]ίνί(ΐ6ηιιΐδ, υΐ ρππιυπι ςυί(ΐ6πι ρπδοιιηι βΐίαηι ί1- 
ΙοΓυπι ρ1υπ1)υ8(|υβ ΓαΙ)ϋ1ί8 ίπιρΗ63ΐυπι βΓΓΟΓβηι , 
ά6ίπ(ΐ6 ραυΙο ^ΓανίοΓβιη Π)8ςί8(]υβ &(Ι60 6υηι ίρδα• 
ιη6ΐ ηαΐυΓα 6οη]ιιη6ΐ2πι ρΗΙΙοδορΙιαη'Η Γ&Ιίοηβηι 
οοηίβηιρΙβπιυΓ ; Ιιιπ) ν6Γ0 (Ιβ β^Γβςίίβ ίρδΟΓυηι ογ&<- 
ουϋδ (1ίδρυΙαΙίου6πι ρ6Γ86(ΐυ3πιυΓ : 8(1 βχΐΓβηιυπι ^ΓανίδδΙηια ςυχςυβ όγχοΙογ» θΓ266θηιιη ρΐηίοδο- 
β χαρέστων ήμ?ν Ελλήνων αυτών ο? τε τήν φίλο- ^ ρΐή» π)οηΐ6η(2ΐ ροη(ΐ6Γ6Π)υ8. ^απ) υ1)ί Ι]Χ6 οηιηίΑ άι• 
βοφίαν αύχοΰντες, κα\ τήν άλλην τών εθνών Ιστο- Ιί^βηΙβΓ 61 6ηυ6ΐ6αΐ6 (Ιΐ! ρ{ιν διηρευνηκότες. Γράφει τοίνυν άνωθεν τήν πά- 
λαιαν ύφηγού μένος θεολογίαν ΑΙγυτυτίων ό Σικελιώ- 
της Διόδωρος, γνωριμώτατος άνήρ τοΤς Ελλήνων 
λβγιωτάτοις, ωσάν ύπ6 μίαν συναγηοχώς πραγμα- 
τείιν άπασαν τήν Ιστορικήν ΒιβΛιοθήχητ. Έξ ου 
χα\ πρώτα παραθήσομαι, ά περΊ της του παντ2)ς 
«σμογονίας αρχόμενος του λόγου διείληφε, τάς τών 
ιαλαιών ίστορών δόξας, τούτον τ2)ν τρόττον. (]ίδ6υδ86πιηΐ]δ, &ά Η6ΐ)ΓΧ0Γυιιι 
ηοδ (1θ£;πΐ2ΐ9 6οηΓ6Γ6ηιυ8, 60Γυιη ίηςυαιη Η61)γφο- 
Γοπι, ςαί ρππιί 36 ν6Γ6 1ΐ06 ηοηιίηβ 6βη86ΐ)2ηΙυΓ, 
ςιΓΐ(|υ6 }\ϊάχοτ\ίϊη 3ρρ6ΐΙ&Ιίοη6ηι ρο8(6& η&6ΐί 8υηΐ• 
Ουίϋϋδ οπ)ηί1)υ8 ηοδίΓΟΡυπι (Ι6ηί(]υ6 πΐυυηι βχρΙίοΑ* 
1ίοη6πι, 816 1αη(]υαιη δί^ϋΐυπι αΗ(]υο(1 ίηιροηβηιυδ• 
€3Ρΐ6Γυπι 3(1 ρ6Γΐ6Χ6η(]αιη ίδίΟΓυπι οπιιιίυπι ϋίδίο*- 
ΠΑΠΙ η6668δίΐ3ΐ6 ςα&(ΐ3πι 3(!(1υ6ίίηυΓ; υ1ϋδςυ»ίη 
ςυ3ΐϋ)6ΐ ΓβΙί^Ίοηβ ρΓίη)3η3 βιίωί&ςυβ νί(1βΓί δοΐβηΐ, 
Ιη οιηηίυπι 1υ66 ρο8ίΐΐ8, ίρδίυδ-τ6π(3ΐί8 Γ3ΐίο 6ΐ3Γίυ8 (ΐ6ρΓ6ΐΐ6η(]ί 66ΓΓιυ8ςυ6 ροδδίΓ, Αίΐβοίΐυβ ηβιηο ηο.ι 
Ιηΐ6ΐΠς3ΐ, ςυί ιηο(1ο 1ίΙ)Γ08 1ΐ086β ΙβςβΓίΙ, 6υ](ΐδηιο(ϋ 8Ίηι 6υπ) 63, ςυ» (ΙβδβΓυίπιυδ, Ιιιιη ί1ΐ3 ν6πΐ3δ, ςυ^ηι 
ΐΡ6α(ί δαιηυδ. 56(1 βηίπι Άά ρππιυπι 63ρυΙ 3ΐί(]υ3ηί!ο νβηίβπιυδ. υη()β αυΐβπι (ΐ6πιοηδΐΓ3ΐίυηυπι ηοδίΓΗηιη» 
Ιιπη2πΐ6ηΐ8 Γ6ρ6ΐ6πιυ8? ηοη υΐίςυβ ηοδίπβ βχ ΙίΐΙβπδ, ηβ ύονΧτιηχ [Ιιυΐβ ηοδΐΓ9β δβΓΥΐΓβ ηίπιίυπι, λο 
ρτοΓικίυβ ίη(1υ1|;6Γ6 γί(]63ΠΐυΓ. £θδ βΓ£;ο ροΐίυδ βχ 6ΓΦ6ί8 ίρδίδ 168168 ρΓ(Κΐυ63Π)υ8, ςυί ηοη η)θ(1ο ρΐιί- 
ΙθίορΙιί36 ηοπιίηβ |;1οη3ηΙυΓ, 86(1 6(ΐ3Π) (^υί 6Χΐ6Γ3Γαπ) ^βηΐίυοι 1ιΐ8ΐοη33 άΊΓι^βηΐίιΐδ ίη(ΐ3(;3ΓυηΙ. Αο 
Ι)ίο(1οηι$ ςαί<ΐ6πι δί6υ1υδ, νίΓ 3ρυ(1 6Γ2Β69β βΓυ(1ίΐίοηί8 ρήηβίρβδ 1οη|;β ηοιίδδίπιυδ, ςυίρρβ (^υί αηαπι 
ΪΒ οοΓρυδ ΒίΙ}ΙίοΐΗ€€αηι ΙιίδΙΟΓΪβΓυπι ηηίν6Γ83πι οοπιηβςβπΐ, 3ηΐίςΗ3ΐη ^££;γρΐίθΓυπι 11ΐ6θ1θ£;ί3ΐη 3ΐ) ίρδο- 
* »6( 3Γ66886η8 03ρίΐ6 ρΓΟδβςυίΙϋΓ. £χ ςυο ρππ)3 Ι3ηΐυπ) ϋΐ3 8υ1)]ΐ6ί3πι, ςυ» ίρδο 8ΐ&1ίη]ΐ ορβΗδ ίηΐΐίο 
?6(βΓυιη 56ηΐ6ηΐί33 60πιπΐ6πΐ0Γ3η8 (ίβ πιυηάί οηα Ιιιιηβ ίη ιηο<]υπι ίρδβ (ΙίδρυΙανίΙ• (II) Ύάτρον, ΟβΓίϋπι τίιΐβΐυπ 1«*ί?βη(1. ΟΙάγρου, 
οΓι Ιΐ3ΐ)6ΐ ΜοπΙ. ΟΓαγρος βηίπι ηοη "Γαγρος, Οιρϋβί 
Ρ316Γ. 8ΐ3ΐ. ΤΙιβΰ. ν : 

. . . ΟΕαατίηί ΗΙχο 
ΑηΠνί$ ηιαίο πιβάϋ» ίηίβηοηαΐ 0ΓρΙΐ€α9 
Βέηήψίί. 
νίτ^. IV 6>οΓί/ιν., ν. 523 : . . . εαρηί α ^βΓνίοβ νενηίβηη 
ΟπτίίΐΙβ οίτη ηΐ€άίο ροΠαια ΟΕαζμίια ΙΙώίίΐΛ 

ΑροΙΙοη. IV Ατηοη,: 

ΕΙ μ}\ άρ" όΐάγροω παις Βρη^κιος Όρφζύς. 
Εΐο. Μ 51 Ευ8ΕΒ1Ι ε^ΕδΑΕΙΕΝδΙδ ΟΡΡ. ΡΑΗ8 Π. - ΛΡΟΙΟβΕΤίεΑ. 92 19 ΟΑΡυτ VII. €Η)Η$ηοάί βχ ηιβηΐβ Οτωοοτηηι ηιηηάι οτΐηζ /κίβΜ 

άκαίητ, 

€ Οβ ϋϋ» ί^ιΙυΓ, ςιια$ 6ΐ ου]υ$πιθ(ϋ ηοΐίοηβδ ΠΗ 

&ηίιτιΊ8 ίπΓοηηαπηΙ, ςυί ρπιηί (Ιίνίηί ηυπιίηίβ ουί- 

ηιη βχβιημίο $ιιο (ΙοουβΓβ, αο (Ιβ 8ίη£;υ1ί$ βΟΓυιη 

ςιι'ώυδ ίηιιηοΓΐ3ΐίΐ3ΐ6πι Γ3ΐ)αΐ£ (πΙ)υ6ΓυηΙ, άΜ^ 

ιηυ$ ορβΓαιη, υΐ ςυοηίαιη 1ιοο&Γ^υιη6ηΙυηΐ6]υ$ιηο(11 

65ΐ. (]υο(1 1οη^3ΐη ΟΓαΙίοηβηι (ΐ6$ί(ΐ6Γ6ΐ, δϋο ςυ^ςαβ 

Ιοοο δοοΓδίπι ρΙιΐΓΐιηα ΰοιηρΙβΰίαιηυΓ. Νυηο νβΓο, ςυ» 

€υιη ϋ$ ηυαδ ρρίβ η)&ηί1)υ$ Ιΐ2ΐΙ)6ΐυυ8, ΙιίδίΟΓΪίδ εοη- 

£;6ηΐ3π6& ηοΐιίδ 6( οοη^^Γυβηΐία νί(]6ΐ)υηΙυΓ, δΐιιηηίΑ- 

Ιίιη Ιιίο β» 5υΙ)]ίοί6ΐηυ8, ηβ <{υί(1 οιηηίηο, ςυοά δοίΐυ 

(Ιί^ηυηι δίΐ, ΓεςυίΓαίυΓ. Αο άβ οιήνβΓδο ςυίάβπι 

ΙιοοαΊηυιη ^βηβΓβ, οπιηίΙ)υ$(ΐυβ ΓβΙ)ϋ5 ςυ» ίη οο^ί- 

115 0ΓΚ)ί$ ΐ6ΓΓ&Γυπι ρ&Γ(ίΙ)υ$ ι;θ!»ΐ8β 8υηΙ, ςυαηι ίη ^^ 

13Ι113 ν6ΐυ5ΐ3ΐ6 (ΐ6Γί &00υΓ3ϋ88ίπΐ6 ρΟΐβΠΐ, η3ΓΓ3- 

Ιίοηβιη ίη$1ί1υ6ΐηιΐ5, εαπιςυβ 3ΐ) υΙΓκηα $%οιιΙθΓυπι 
πιβαιΟΓίΑ Γ6ρ6ΐ6ΐηυ8. 1{;ίΙυΓ ϋϋ ρππιο Ιιοιηίηυιη ΟΓΐυ, 
9ΐρυ(1 3Ρ(ΐυί58ίπΐ08 .10 ρΓθ1)3ΐί88ίιηο8 ΓΟΓυπι ηαΐυΓα- 
Ιίυιη Ιιί8ΐθΓί3ΓυΓηςυβ 50Γίρΐ0Γ65, ββηίβηΐί» ΓαβΓυηΐ 
οηιιιίηο ϋυ». Ουί βηίιη 6Χ ϋδ ηβο ιηυηάί ΟΓΐυιη 
υΐΐυιη Γυίδδβ, ηβο ίηΐβπΐυιη ΓυΐυΓυιη 6886 ροδϋθ- 
τυηί, ϋ δβηαρίΙβΓπαίη ςυο(ΐυβ |;6ηυ8 ΙιοιηΊηυιη 6886, 
060 υΐΐο υηςυαιη ΐ6ΐηροΓ6 ίΙΙοηιιη ρΓ00Γ63ϋόη6ΐη οοβ* 
ρί886 νοίυβηιηΐ. Οαί νβΓΟ ^6η6Γαΐυηί) 6υη[ΐ(ΐ6ΐη αίςιιβ 
οοεαβϋΓυιη ρυΐ^νϋΓυπΙ, ϋ ρεηηάβ αίςυβ ίρδίυδ, Ιιο- 
ιηίηυιη 6ΐΐ3ΐη ξ;6ΐΐ6Γ3ΐίοη6πι 66Γΐο ςυο(ΐ3Πΐ ΙεπιροΓβ 
ρπηείρίυπι Ϊ)3ΐ)υί8:»6 (ΙεΓΰηάβΓυηΙ. Ουίρρ6€υη) 1]υ]υ3 
ρπιηυπι υηίν6Γδί εο3^ηΐ6ηΐ3ΐΊο ΓιβΓ6ΐ,υη3Πΐ 3ΐίί]υ3ΐη ^ 
εοοίί 61 ΐ6Γΐ*2β 6\ ρβΓηιΊ8ΐ3 οοηΓϋδβηυβ 3ΠΐΙ)0Γυηι 
η3ΐυΓ3 Γοπη3ηι 6ΧδΙίΙί886 ; (Ιείηϋβ ν6Γ0 δίπιυΐ 3ΐςυβ 
οοΐ'ροΓυπι ϋίδΐίηοΐίο 5υο€6δ8ί8δ6(, εοηΐίηυο ιηυη(1υιη 
<|υΊ(ΐ6Π), Ιοίυηι Ιιυηο, ι^υειπ νίάεηιυδ, ρ3Γΐίαπι ογ- 
(ΙΙηεηι 3€66ρί886, 36Γ6η) ν6Γ0 οοηιίηεηΐΊ ηιοΚα 3£;ί- 

|3Π εΟΒρΊδδε; ίΐ3 ΐ3Π16η υ( ρ3Γ8 6]υ8 ί{ζη63 8ΜρΓ6- 

ηΐ3πι ίη Γ6{;ίϋη6ηι 6νοΐ3Γ6(, <|ΐιο(1 ίρδίυδ η3ΐυΓ3 8υΓ< 
βυηι ίη|^6ηίΐ3 ΐ6νί(3(β ί6ΓΓ6ΐαΓ (3ΐηυ6 Ιιβηοεδδβ 
€3υδ3ηι, (ΐη3ηιο1)Γ6ΐη 8θΙ ίρδ6 36 Γ6ΐί(ΐυ3 δί(ΐ6Γυιη 
ιηιιΐΐίΐυίΐο ίηοίΐ3(ίδ8ίπ)26 οΪΓουηινβοΐίοηίδ ίπιρείυ γ3- 
ρί3η(υΓ); ςυοά 3ηΐ6η[ΐ οοΒηοδαηι 36 1υι1)ί(]υηι 6Γ3ΐ,ί() 
6χ Ιιυπιίίΐί οοη]υηοΙίοη6 €οη€Γ6ΐυιη, υηυπ) ίη Ιοουιη 
οΐ) 1ηδίΐ3πι |;Γ3νίΐ3ΐβπ) 5υ1)δί(ΐ6Γ6ΐ. ΙΙΙυά ροΓΓΟ ουηι 
ίη δβ ίρδυηι ρ6Γρ6ΐα3 6θηνβΓ8ίοη6 νοΙν6Γ6ΐυΓ, 6Χ 
1ιυηιί(1ίδ 8υί ρ3ΓΐίΙ)υ8 πι3Γ6 , 20 ^^ 8θΗ^ίοπΙ)υ3 Ο 
ν6Γ0 (6ΓΓ3Π) 1υ(θδ3ίη 3(]αΐ0(1υηΐ(|υ6 {6η6Γ3ηι ηιοΐΐεηι- 
ςιΐ6 ρΓ00Γ63δ86 *. ςυ» ρΓΐηοίρΐο ςυί(ΐ6ηι ί^ηεο δοΐίδ 
ίΓΓ3(1:3ηΙίδ 3(Π3ΐυ 60ΐηρ30ΐ3 δβηδίιη 36 8ΐίρ3ΐ& οοη- 
δΐίίοπΐ; ίΐβίηάβ, ευπι 6χΐίηΐ3 8υρ6Γθοί6δ νί 63ΐθΓί8 
6ίΓθΓν686βΓ6ΐ, ρ3Γΐ6δ 6]υ8 ςυ3?(ΐ3ηι 1ΐυη)ί(]ίθΓ6δ ν3Γίίδ 
8υΙ)ίη^6 Ιοοίδ ίηΙιιπιυβΓίηΙ^ ςυίΙ)«.δ ίη6ΐυ83 ιη3ΐ6Γί65 
ραΐΓί(]3, η)βπιΙ)Γ3ηί8ςυβ ΐεηυίδδίπιίδ ίηνο1υΐ3 Γονε- 
Γ61ΠΓ : ίιί ςιιοίΐ ίη 8ΐ3(;ηίδ 6ΐί3η)ηυπ), Ιοείδςυε ρ3- 
1ιΐδΐΓΐΙ)υδ ϋβπ νίάβπιυδ, δί ςυ3η(]ο ροδΐ63(ΐυ3πι δο- 

(12) 1<06υ$ 6Χδΐ3( 3ρυ(] ΡίοάοΓ. 1. ι, ρ. 6 ηονχ 
6(]ίιίοπί$. 

(15) ^Χπο'^άνσεις. Οίο<]., άτωφάσεις. 

(14) "λφΟαρτω'. Οίοίΐ. φθαρτόν, Γ66ΐ6. 

^15) 1«(»2^πϋυίη νίιΙβίϋΓ Ικείνω, ήβιηρε τω κ4- ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Τ. 

Ποία ης είναι Λέγεται ή χαθ^ "ΈΛΛηνας κόσμο• 

γοτία, 

(12) 4 ΙΙερ\ μίν οίν θεών τίνος εννοίας ίσχον οΕ 
πρώτοι χαταδε(ξαντες τιμ^ν τ^ θείον, χα\ περ\ των 
μυθολογου μένων έχάστου τών αθανάτων, τόί μίν 
πολλά συντάζασθαι πειρασόμεθα χατ* Ιδίαν, διά τ6 
τήν ύτϊόθεσιν ταύτην πολλοΟ λόγου προσδεϊσΟαι • δσα 
δ" &ν ταϊς προχειμέναις ίστορίαις έοιχότα δβζτϋμεν 
ύπάρχειν, παραθήσομεν έν χεφαλαίοις, ?να μηδέν 
τών άχοης αξίων έπιζητήται. Περ\ δέ του γένους 
τών απάντων ανθρώπων, και τών πραχθέντων Ιν 
τοΙς γνωριζομένοις μέρεσι της οικουμένης, ώς &ν 
ένδέχηται περί τών οΟτω παλαιών, ακριβώς άναγρά- 
ψομεν, άτΛ τών αρχαιοτάτων χρόνων άρζάμενοι. ΙΙερ\ 
της πρώτης τοίνυν γενέσεως τών ανθρώπων διττα\ 
γεγόνασιν αποφάνσεις (15) ΤΜίρά τοις νομιμ(ι>τάτοις 
τών τε φυσιολόγων κα\ τών Ιστορικών. 01 μέν γάρ 
αυτών, άγένητον κα\ &φθαρτον ύττοστησάμενοι τ6ν 
κόσμον, άπεφήναντο κα\ τ6 γένος τών ανθρώπων έξ 
αΙώνος ύπάρχειν, μηδέττοτε της αΟτών τεκνώσεως 
αρχήν έσχηκυίας. 01 δέ, γενητόν κα\ άφθαρτον (14) 
είναι νομίσαντες, Εφησαν ομοίως έκείνοις (15) τους 
άνθρώτϊους τυχειν της πρώτης γενέσεως ώρισμένοις 
χρόνοις. Κατά γάρ τήν έξ αρχής τών δλων σύστασιν, 
μίαν 6χειν Ιδέαν οΟρανόν τε κα\ γήν, μεμιγμένης 
αυτών της φύσεως* μετά δέ ταΰτα διαστάντων τών 
σωμάτων άπ* αλλήλων, τ6ν μέν κόσμον περιλαβεϊν 
Λπασαν τήν δρώμενη ν έν αύτώ συνταξιν, τδν δ' αέρα 
κινήσεως τυχειν συνεχούς. ΚαΙ τδ μέν πυρώδες αυ- 
τού πρ6ς τους μετεωροτάτους τόπους συναναδραμειν, 
άνωφεροΰς οΟσης της τοιαύτης φύσεως διά τήν κου- 
φότητα* άφ' ής αίτίας τδν μέν ήλιον, κα\ τδ λοιπόν 
πλήθος τών άστρων ένατ^ληφθήναι τί) πάση δίνη• 
τδ δέ Ιλυώδες κα\ θολερδν μετά της τών υγρών συγ- 
κρίσεως έπ^ ταύτδ καταστήναι διά τδ βάρος• είλού- 
μενον δ* έν έαυτφ και συστρεφόμενον συνεχώς, έχ 
μέν τών υγρών, τήν θάλασσαν * έκ δέ τών στερεμνο^- 
τέρων ποιήσαι τήν γήν, ττηλώδη, κα\ παντελώς άπα- 
λήν. Ταύτην δέ, τδ μέν πρώτον του περί τδν ήλιον 
πυρδς καταλάμψαντος, ττήξιν λαβείν Ιπειτα διά τήν 
θερμασίαν άναζεομένης (16) τής επιφανείας, συνοι- 
δήσαί τίνα τών υγρών κατά πολλούς τόπους κα\ γε- 
νέσθαι περ\ αυτά σηπεδόνας ύμέσι λεττυοΐς περιεχομέ- 
νας. Όπζρ Ιστιν έν'Ελεσι καΐ τοϊς λιμνάζουσι τών 
τόπων έτι κα\ νυν όράσθαι γινόμενον, έπειδάν τής 
χώρας κατεψυγμένης άφνω διάπυρος αήρ γένηται, 
μή λαβών τήν μεταβολήν έκ του κατ' ολίγον. Ζωο- 
γονουμένων δέ τών υγρών διά τής θερμασίας τδν 
είρημένον τρόπον, τάς μέν νύκτας λαμβάνειν αύτίκα 
τήν τροφήν έκ τής πιτττούσης άπδ του περιέχοντος 
ομίχλης• τάς δ' ημέρας ύτΛ του καύματος στερεου- 
σθαι. Τδ δέ έσχατον, τών κυοφορούμενων τήν τελείαν 
αΟξησιν λαμβανόντων, κα\ τών υμένων διακαυΟέντων σμψ. 

(16) ^Αναΰεομέτης. Βίο<1. εΐ ΜοηΙ., άναίυμουμ4- 
νης, ςυο(] 6δΙ [βττηβηίαίαηί ηκα$ί ΐΗη$&αιη ί^ϋ'Λη^Φ* 

%€€Τ€. 55 ΡΗ^ΕΡΑΒ. £ΥΑΝ6. Ι.1Β. 1. 54 « χαΐ πκρι^^γέντων, άναφυήναι τηντοβαποΰς τύ- Α Ιυιη ΓβίπχβΓίΙ, 9Β$ΐυ ΓορβηΙίηο 26γ ίηε&1β5€&1, ηβ(]υβ χους (ώων. Τούτων βλ τά μέν πλβίστης Οερμα9(ας 
«εχοινωνηχότα, χρός τους μιτεώρους τόπους άπελ- 
βεΤν, γενόμενα πτηνά" τΑ δε γεώδους άντεχόμενα 
9υγχρ{3εως, έν τ^ των έρτιετών χαΐ τ^ των Αλλων 
των επιγείων τάξει χαταριθμηθήναι* τά δέ φύσεως 
ύγρ5ς μάλιστα μετειληχότα, πρ6ς τδν ομογενή τόπον 
συνδραμεΐν, όνομασθέντα πλωτά. Τήν δ& γήν άε\ 
μ2λλον στέρεου μένην ύπό τε του περ\ τ6ν ήλκον τϋυ- 
ρ6ς, χαΐ των πνευμάτων, τ6 τελευταΓον μηχέτι δύ- 
ναβθαι μηδίν των μειζόνων ζωογονειν, άλλ' έχ της 
πρ6ς &λληλα μίξεως ίχαστα γενν^ίσθαι των έμψυχων. 
Ένκχε δέ περ\ της των δλων φύσεως ούδ* Ευριπίδης 
διιφωνεΓν τοις προειρημένοις, μαθητής ών *Αναξα- 
γόρου του φυσιχου. Έν γάρ τ^ Μετ€ύίχΛχ( τίθησιν- 
ουτως* ραυίβιΐίηι ιηυΐΜίοηβηι 6]υ$ιηο<ϋ ραΐίβΙηΓ. Ιΐ&ςυβουηι 
1)υιηΙ(ϋθΓ66 ί11» ρ&Γΐβδ ϋυηε ίη ιηοϋυιη νίΐαΐΰΐη |)&• 
πβικίί \ίιη 6χ ε^ΙοΓβ ρΓοΙβιηςυβ οοηοίρβΓβηΐ, 698 οο« 
€(ϋ ςυΐ(ΐ6Πΐ 61 <ΐ6α(ΐ6οΐβ 2ΐΙ> αεΓβ άΓουοιΓυβο Β6ΐ)ΐιΙα 
ηυίπιηβηΐυηι, ίηΐ6Γ(Ιίυ \6γο Γθ1)υΓ 6χ €αΙοΓ6 &6 βρ- 
ιηΊΐ2ΐ6ΐη αεοβρίδδβ : ϋοιιβο ίρβί ίεΐαβ ]υ8ΐαπι ίιΐ€76• 
ιηεηΐυαι δυαιηςυο ηι&ΐυΓίΐ&ίειη ο1)ΐίη6Γ6η{, ηιρίίβςυβ 
(Ιβηαυηι 9Β8(α ηΐ6ΐη1)Γ&ηί8, αηίιηαηΐίυιη οιηηίβ ({€06- 
Γί5 ίοηιΐ£ η&$66Γ6ΐιΐιΐΓ. Εχ Ιιίβ αυίβηι ςαχ ιη9ΐ]θΓ6ϋΐ 

η&€ΐ9Β ΟαΙΟΓβΠΙ 6886η(, 628 ρ61ΐηί8 ίη8ΐΓυθΐ28 &1ΐίθΓ68 

ίη ιηυη(ϋ ρΐ2ΐ£[&8 8υ1ιτο1&886 : ίη ςυίΐΐυβ νβΐΌ ΐβΓΓεηα 
6οη€Γ6ΐίο (ΙοηιίηβίΓβΐυΓ , ί1ΐ38 ΓερίίΓιυηι 20 6χΐ6Γ2ΐ- 
Γυοι, ^υ» ίη !6ΐτα νβΓδαηΙϋΓ, &ηίη)&ηΐίυη) οπίίηβ αο 
ηυηΐ6Γ0 €0πιρΓ6ΐΐ6η828 Γυί886 : ςυοίςυοΐ άβαίςαβ 
1]υπιίϋ2ΐ ιη&χίπιβ ηαΐυΓΑ εοηβίαΓεοΙ, 628 ίη εοςηαΐυηι μΙη 9ΐίΒιΐ€ΐηςυ6 Ιοεαπι οιηηεβ εοηΟαχί886, ρΊδεΙαπι ηοηιίηβ &ρρ6ΐΐ8ΐ»8. Αά εχίτεπιαπι ν6Γ0 (βΓΓ&ηι, ευηι 
ιοα)θΓ6ΐη ίη <]ί68 ΕοΙίάίοΓεαιςαβ (ΙηΗΐίεπι ριπίηι 6Χ 8θ1ί8 αΐ'άεηΐίοΓΐ εαΙοΓβ, ραπίαι 6Χ τεηίοηιιη 0α(α 
(2ρίΑΐ, ηηΙίΑπι ρεΓ 868β &π)ρ1ία8 εχ ^Γαη(1ίοηΙ)υ8 2ηίπιαη(ίΙ)υ8 ρτοεΓε&Γβ ρο58β, 86(1 ε&Γυιη «^υ&ηιϋΐ^βΐ 
€χ πιαίοΑ πΐΑτίυπι 2ε Γεπιίηλτυηι εοπιπιίβΐίοηβ (;6η6Γ2π. Νβηιιβ άίβεΓερβηίβηι 2ΐ) ϋ8, ςιχχ αάΐιυε εοπι- 
ιηεηΐ0Γ2τίπιυ8,£υηρί(1ί8,ςαί Αη2Χ2Κ0Γ2πι ρΐιγβίευηι &ιιϋί6Γ2ΐ, (16 1ια]υ8 υηίν6Γ8ί ΟΓία ηιεηΐεπι Γαί886 ρα* 
Ι2?«ηπι. Ι8 εηίπι δίε ίη ΜβηαΙίρρβ $€τΜί : 'Ως ουρανός τε γαία γ' ήτ μορφ^ αία^ Β 

ΈπεΙ δ" έχωρίσθησαν οΛΛήΛωτ οίχα^ 
ΤΙχτονσι πάντα^ κάνέδωχατ εΙς ^αός, 
Μτδρα^ χτψτά •» θήρας, οΰς θ" ίΧμη τρέφει^ 
Γέτος τε θτητώτ (47). 

ΚαΙ περί μ^ της πρώτης των δλων γενέσεως ταυτβ 

ίΜρειλήφαμεν. Τους δέ έξ άρχης γενηΟέντας των 

Μρώπων φασιν έν άτάχτψ καΐ θηριώδει βίψ 

χαβεστώτας, σποράδην έπ\ τάς νομάς έξιέναι, 

χα\ προσφέρεσθαι τΐ^ς τβ βοτάνης τήν προση- 

νεφτάτην, χα\ τοΟς αυτομάτους άτΛ των δένδρων 

χαρπούς. Κα\ πολεμουμένους μέν ύπ6 των θηρέων, 

άλλήλοις βοηθεΓν^ ύτΑ του συμφέροντος διδασχομέ- 

νους, αθροιζόμενους δέ διά τ6ν φόβον, έπιγινώσχειν 

έχ τοΟ χατά μιχρ^ τους αλλήλων τύπους. Της φοπ 

νη( δ* άσημου χα\ συγκεχυμένης ύπαρχούσης, έχ ^ α^πονίδ^β : εηηιηηβ τβεεπι ίΐΐΐ εοηΓπδαπι ρππ)υηι 

«Μ χατ* ολίγον διαρθρουν τάς λέξεις, χα\ πρ^ άλλη- ^^ 3^ <^η'^ .δί^ηίΟ^ελΙίοηβ ταεολπι 6ίΓαη(]6Γ6η(, 8ίη« 

^υΐίδ ρ2υ1&ΐίηι τοείΙ)θ8 «ηίευΐ&ΐβ ρΓοίεΓεηάΙδ, 8ί- 
^ηίβςαβ Γ6Γυηι φ»χ οεευΓΓβΙ)2ηΙ, ίηΐβΓ 8686 εοηδίί- 
Ιυΐίδ, ΏοΐΛζα εοΓυηι 8ί1)ί οπιηίυηι εχρΓιε&ΐίοηεπι ίη* €(βΗ ηηη* αηΐε νηίΐη$ α€ Ι^ττω Μι, 
Αο ρτορήΜ$ €Χ ηηο ηίττΗΐηηηβ αη€ΐη$ίΙ Ιοοη$^ 
€αη€ία αηιΙ^ο ρβηεναηΐ, ίηίξΜ€ Ιηατη 9ΐ[€Τίΐηΐ 
8Ηνα$, νοΙυ€Τ€», αο (βναι ; Ικηι ^καε εα/ιιιη 
Νηΐήι, ίιοπιίηηηΐίξηβ ρβηα$. 

Αίςυε Ιΐ36ε άε ρήηια ηυηιΐί ρΓοεΓβΑΐίοηε 2 πΐ2}ο- 
Γί1)υδ 2εεερίπιυδ. Ρογγο , ςιχί ρηηείρεδ οηιηίυηι 
η2ΐί Ιιοηιίηεδ εΓαηΐ, 608 δίηε οιιΐίηε 2ε ΓβΓίηο ρΐ»- 
ηε Γίΐυ ^ίε1ίΐ2η{6β , Ιιυεςαε (ϋ8δίρ2ΐ08 2Κ]υ6 ίΐΐϋΰ 
2ά ρ28ευ2 εχίίδ8ε> 2ε δί ςιιίιΐ ΐεηεΗοηιπι εΐιηί- 
(ίοϊϋπι 1ΐ6Γΐ)2Γυπι 68861, 6001 δροηΐε η2βεεηΐί1)ΐΐδ 
2Γΐ>0Γαπι ίΓοείΊΙηΐδ εοηιβάίδβε ίεηιηΐ. 21 ^^™ 
201601 608 Γεηβ ρεΓββςυεΓεηΐυΓ , αΐίΙί(2ΐβ πΐ2(|[ί- 
δ(Γ2 ιηυΐυ2οι 8ίΙ)ί ορεπι (υΐίδδε, πιείυςυβ βίπιυΐ 
εοη|ρΓ6|;2ΐθδ » 2ΐΐ6Γλα& 2ΐΐεΓηπι ρ2υΐ2ΐίηι ΓθΓηΐ2η«' )ους τιθέντας σύμβολα τεερί έκαστου των υποκειμέ- 
νων, γνώριμον σφίσιν αύτοίς ποιήσαι τήν περ\ απάν- 
των έρμηνείαν. Τοιούτων δέ συστημάτων γινομένων 
χαθ^ άηασαν τήν οίκουμένην, ούχ όμόφωνον πάντας 
Ιχειν τήν διάλεκτον, έκαστων, ώς έτυχεν, συνταξάν- 
τΐϋν τάς λέξεις * διδ χα\ παντοίους τε ύπάρξαι χαρα- 
Γ.ηρας διαλέχτων, κα\ τά πρώτα γενόμενα συστή- 
ματα τών απάντων εθνών αρχέγονα γενέσθαι. Τους 
^ πρώτους των ανθρώπων, μηδε-^ς ταο των πρ6ς 
τ^^ίον χρησίμων εύρημένων(Ι7'), έπιπόνως διάγενν^ 
γυμνούς μέν έσθήτος δντας, ύήσεως (18) δέ κα\ ιτυ- 
^ άήθεις, τροφής δ* ήμερου ΐΕαντελώς άνεννοήτους. 
Λαΐ γάρ τήν συγκομιδήν της αγρίας τροφής άγνοουν- ΐ6ΓρΓ6ΐ;2ΐίοη6οιςα6 ίεείδδε. Ι2σι νεΓΟ ςυοά εοείυβ 
ε]αδπ)β(1ί ΐοιο ρ2δδίηι οι1>ε εοη02Γ6ηΐυΓ, 8ίη|[υ1ί<{η6 
νοεεδ, ρΓουΙ ευίςαε ΙεηιεΓε 2ε ί^ΐαίΐο νίδοαι εΓ2(, 
εοηιροηεΓεηΐ, ηοη 62ηΐ(ΐ6οι ίάείτεο ΙοςυεηίΙί Γ2ΐίο- 
ηεπι ευοι οηίνεΓδίδ εοωπιυηεηι Γυίδδβ. Αίςυε Ιιίηε 
ΓοΓΠΐ» 1ίη|;υ2ηιοι αιυΐΐίρΐίεεβ, ρππιχςυε ίΐΐ» ίιοπιί- 
ηυηι δοεί6ΐ2ΐ68 οοιηίυοι ρ2Γ6ηΐ68 εΐ ε2ρίΐ2 ^εηΐίυπι 
εχβΐίΐεηιηΐ. ΟχΚεΓυηι ςυοά ηίΐιίΐ 2(Ι1ιυε εοηιπι ςυχ 
εοηβεΓν2η<]3Β 2ε (υεη(ΐ2ε τίΐ» δεητίηηΐ, εχεο{;ίΐ2ΐυηι 
6δδ6ΐ, ίΙΐ2Π) «{τε 2(]πΐ0(1υπι ρΓίηιί ίβΐί Ιιοπιίηεβ ΐοΐε- τας, μηδεμίαν των καρτού^ εΙς τάς ένδείας τεοιεΐσθαι Ι) ηΙ)3ηΙ, (|υΙρρε ηοί εΐ 2 νεδΐί1)υδ ίηιρ2Γ2ΐί, ηεε άο- 

οιίείΙίοΓυπι 2ϋ( ί^ηίδ πδυπι εάοοίί, ε( τίε1ιΐδ2ΐίηιεη• 
Ιίςυε ηιίΐίοηβ ρΓΟΓδΟδ ί£;η2Γί εδδεηΐ. Εΐεηίαι εηπι 
ίρδί ηοηάυηι εοπιροΓΐ2η(ΐ£ εχ 2(;Γί8 2υηοηχ Γ2ΐίο- ΐΕοιράθεσιν - δι^ χα\ πολλούς αυτών άπόλλυσθαι κατά 
»ΰς χειμώνας, διά τε τδ ψύχος, κα\ τήν σπάνιν της 
ϊροφής. Έχ δέ τούτου κατ' ολίγον ύτΛ της πείροις δι- 

• Ισ. τά δένδρα, Βίθ(Ι. άένδρη, αετεινά. 

(17) Ρο»ι θνητών, ρ9υΓυΐ2ηιΐ3Ρ(ΐ2Πΐ ΕυδβΙ). ρι*χ(επ(• 
'1''Ί Ενρυι^%'ωι\ ΙοΓ^ο εΰρτμένου. Επιτ. (18) Τι)σβω^. Κβ(](ϋ(1ί ρειίηιΐε ηε δί ΙοςΡΓοίιΐΓ 
άχήσεως, ηιιαιη νοοΰΐιι οριΐιΐ ΟίοιΙοΓ. ροδίοα ιτροιι. 51 Ευ8ΕΒ1Ι ε^ΕδΑΕΙΕΝδΙδ ΟΡΡ. ΡΑΗ8 Π. — ΑΡΟΙΟβΕΤίεΑ. 
19 ΟΑΡυΤ VII. Α 92 €Η]η9ηοάί βχ ηιβηΐβ €τα*€Ότηηί ηιηηάι οτΙν$ /κιβΜ 

€ Οβ ίΙϋ3 ϊ^ίΙϋΓ, ςυα8 61 6υ]υ5ΐηο(ϋ ηοΐίοηεβ ΠΠ 
&ηΊτηί5 ίΓιΓοΓΓί)3πηΐ, ςυί ρηιηί (Ιίνίηί ηυπιίηίβ ΰυΐ- 
ηηπ βχβιημίο 5ΐιο (ΙοουβΓβ, αο (Ιβ 8ίης[υ1ί$ βΟΓυιη 
ςιι'ώϋδ ίπιηιοηαΙίΐ3ΐ6ΐη Γ&1)υΐ26 Ιπ1)υ6ΓυηΙ, (1&1)ί- 
ιηυβ ορβΓαιη, υΐ ςυοηίβιιιι Ιιοο &Γ|;υηΐ6ηΙυπι 6]υ§ιηο(Ιί 
65ΐ, (\ηοά 1οη^3ίη ΟΓαΙίοηβιη (ΙβδίάβΓβΙ, 8υο ςυο^ςαβ 
ΙοοοδοοΓδίηι ρΙιΐΓίιηα οοιηρΙβοΙαιηυΓ.Νυηο νβΓο, ςυ» 
€υιη ϋδ ηυαδ ρτΆ ηΐ3ηΊ1)υ$ 1ιαΙ>6ηιιι$, ΗίδίΟΓΪίδ οοη- 
ί;6ΐϋαπ62ί ηοΐιίδ 6( ΰοη^^Γυεηΐία νίίΙβΙιυηΐυΓ, $υιηιηα- 
^ Ιίιη Ιιίο 69 $υΙ)]Ία6ΐηϋ8, ηβ <{υί(1 οιηηίηο, ςυοά δοίΐα 
(Ιί^ηυιη βίΐ, ΓεςυίΓΑίυΓ. Αο <1β οιπνβΓδΟ ςυίιΐβπι 
ΙιοιηΊηυιη £;6η6Γβ, οιηηίϋυβίΐυβ Γ6ΐ)α8 ςυχ ίη οο^ί- 
115 0Γΐ)ί$ ΐ6ΓΓαΓυηι ρ&Γ(ίΙ)υ$ ^ββίββ δϋηΐ, ({υαηι ίη 

Ι2ΐηΐ3 Υ6ΐυδΐ3ΐ6 Γΐ6Γί &00υΓ2ΐΙί8$ίπ16 ρθΐ6Π{, ΠΑΓΓΑ- 

Ιίοηβιη ίηδίίΐυβιηυβ, εαπιςυβ ^Ι) υΙ(Ίπι& $%οιιΙθΓυπι 
πιβαιΟΓίΑ Γ6ρ6ΐ6ΐηυ5. Ι^ίΙυΓ όβ ρπιηο Ιιοιηπιυιη 0Γ(υ, 
9ΐρυ(1 ^ςυίδδίπιοδ αο ρΓθ1)&ΐίδ8ίιηο$ γογοπι η^ΐοΓα- 
Ιίυιη ΙιίδίΟΓΪΑΓυιηςυβ 56ΓίρΙθΓ65, δβηίβηΐί» ΓαεΓυηΙ 
οηιιιίηο ϋυ». Οαί βηίιη βχ ϋδ ηβο ιηυηόί ΟΓΐυιη 
υΙΙυιη Γυίδδβ, ηβο ίηΐβΓίίαιη ίυΐυΓυιη βδδβ ροδυβ- 
τυηΐ, ϋ 56ΐηρίΐ6Γηυιη ςυοςυβ ^βηυδ Ιιοιηίηυιη 6δδ6, 
066 υΐΐο υηςυ^ιη ΙβηαροΓβ ϋίοπιιη ρΓΟΟΓβαΚίοηβιη ούβ- 
ρίδδβ νοίυβηιια. Οαί νβΓΟ ^εηβΓαΙυιη ευιηάβιη αίςαβ 
οεεαδϋΐυιη ρυΐ2ίνϋΓυη(, ϋ ρεηηάβ Αίςυβ ίρδίυδ, Ιιο- 
ιηίηυιη βϋαιη ξ;6η6Γ3ΐίοη6Πΐ €6γΙο ςυοϋ^ηι ΙβπιροΓβ 
ρπη€ίρίυπι ϊ)&1)υΊδ86 (ΙβΓΰηάβΓυηΙ. Ουίρρβ ουπι 1]υ]υ3 
ρπιηιιπι υηίν6Γδί €θ&^ηΐ6ηΐ3ΐίο ίί6Γ6ΐ,υη2ηι &1ί<ιυ&πι ^ 
€ωΓι 61 ΐ6ΓΓ2β 6χ ρβΓΠ)ίδΐ3 οοηΓαδ^κιιιβ αηιΙΐΟΓυηι 
ηαΐϋΓα Γοππιαηι βχδΐίΐίδδβ ; (ΙβίηιΙβ ν6Γ0 δίπιυΐ αίςυβ 
οοΐ'ροΓϋΠ) ϋίδΐίηοΐίο δυοεβδδίδδεί, εοηΐίηυο ηιυηάυιη 
«ΐυίϋβηι, Ιοίυηι Ιιυηε, ί^υεπι νίάειηυδ, ραπίοαι ογ- 
άίηβηι 3€06ρί$δ6, αβΓβπι νβΓΟ οοηΐίηβηΐί πιοΐη α^ί- 
|9Π ε(Βρί$56; ίΐα Ιβηιβη υ( ρβΓδ 6]υδ ί^ζηε» δυρΓβ- 
ιη&πι ίη Γ6^ίοη6ηι βνοΙαΓβΙ, ηυοιΐ ίρδίυδ η&ΙυΓα δΟΝ 
βηηι ίη{[6ηίΐ2ί ΙβνίΐΑΐβ ΓβΓΓβΙυΓ (αίςυβ Ιιαηεβδδβ 
€ΐιαδ«ιπι, ςηαηιο1)Γ6ηί) δοΐ ίρδβ αο Γοΐίιιυα δίάεΓυιη 
ιηιιΙΐί(υ(Ιο ίηείΐαΐίδδίπ)» είΓευιηνβεΐίοηίδ ίπιρείυ τα- 
ρί&ηΙυΓ) ; ςυο(Ι αηίοηι εοβηοδυπι &ε ΙυΓϋάυηι 6Γ91, ϊά 
6χ 1ιυπ)ί(1ί εοη]υηεΐίοη6 εοηεΓβΙυιη, υηυηι ίη Ιοουπι 
οΐ) ίηδίΐΒπι ςΓ2ΐνίΐ3ΐ6Π) δα1)δί(ΐ6Γ6ΐ. ΙΙΙυά ροΓΓΟ ευπι 
ίη δβ ίρδϋΐη ρβρρβίυα εοηνβΓβίοηβ νοΙν6Γ6(υΓ, βχ 
1ιυιηί(1ίδ δυί ρ&ηίΙ)υδ ηιαΓβ , 20 ^^ 8θΙί^ίοπΙ)υ8 Ο 
ν6Γ0 16ΓΓ&Π) 1υ(θδ3ίη 2ΐ(1πΐ0(Ιυηΐ(|υ6 ΙβηεΓβπι ηιοΐίβηι- 
ςιιβ ρΓοεΓύ&δδ6 : φίχ ρηηείρίο ςυίάβπι ί^ηεο δοΐίδ 
ΐΓΓαιΙίαηΐίδ αίΠ&ΐυ εοιρραείβι δβηδίιη ^ε δΐίραΐ» εοη- 
δΐίίοπΐ; (Ιοίηάβ, ευπι βχΐίπια δυρείβείβδ νί εαίοπβ 
6ίΓϋΓνοδε6Γ6ΐ, ραΓίβδ 6]υδ ςυϋ^άαπι ΙιυπιίόίοΓβδ ναπίδ 
δυΙ)ίη^6 Ιοείδ ίηΐυηιυβπηΐ^ ςυίΙ);.δ ίηείυδα η^ΙβΓίβδ 
ραΐΓΐ(]2, η)βηιΙ)Γαηίδςυ6 ΐοηυίδδίπιίδ ίηγοΙυΐΑ Γογβ- 
Γ61ΠΓ : ί(1 ςυθ(Ι ίη δΐ3(;ηίδ βΐίαηιηυπ), Ιοείδςυβ ρα- 
1πδΐπΙ)υδ ϋεπ νίίΐεπιυδ, δΙ ςυ&ηϋο ροδίε&ςυΑπι δο- 

(12) 1<οου§ βχδίαΐ βρυά ΡίοάοΓ. 1. ι, ρ. 6 ηον» 
6(]ίιίοηί$. 

(Ι!>) "λπο'^άνσείς. Οίου., αποφάσεις. 

04) "ΑφΟαρτον. Οΐοϋ. φθαρτών, ΓβεΙβ. 

(15) 1»(»2ίπϋϋίη νΐϋεΐυΓ Ιχείνω, ύειηρβ τψ κ4- ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Τ. 

Ποία τις είναι. Λέγεται ή καθ* "ΈΛΛηνας κοσμο^ 

γονία. 

(12) 4 Περ\ μίν οΐν θεών τίνος εννοίας ίσχον οΐ 
πρώτοι καταδείξβντες τιμοΐν τ^ θεϊον, χα\ περ\ των 
μυθολογου μένων έχάστου τών αθανάτων, τά μέν 
πολλά συντάξασθαι πειρασόμεθα χατ' Ιδίαν, διά τ6 
τήν ύτΓόθεσιν ταύτην πολλού λόγου προσδείσθαι • δσα 
β* άν τα?ς προχειμέναις ίστορίαις έοιχότα δέξωμεν 
ύπάρχειν, παραθήσομεν έν χεφαλαίοις, ινα μηδέν 
τών άχοής αξίων έπιζητήται. Περ\ δέ τοΟ γένους 
τών απάντων άνθρώττων, χαι τών πραχθέντων έν 
τοις γνωριζομένοις μέρεσι της οίχουμένης, ως &ν 
ένδέχηται τζερΧ τών ούτω παλαιών, άχριδώς άναγρά- 
ψομεν, άπ6 τών αρχαιοτάτων χρόνων άρξάμενο ι. ΙΙερ\ 
της πρώτης τοίνυν γενέσεως τών ανθρώπων διττα\ 
γεγόνασιν αποφάνσεις (15) ΤΜίρά τοις νομιμωτάτοις 
τών τε φυσιολόγων χα\ τών Ιστοριχών. 01 μέν γάρ 
αυτών, άγένητον χα\ άφθαρτον ύττοστησάμενοι τ6ν 
χόσμον, άπεφήναντο χα\ τ6 γένος τών ανθρώπων έξ 
αΙώνος ύπάρχειν, μηδέττοτε της αύτώ*/ τεχνώσεως 
άρχί)ν έσχηχυίας. 01 δέ, γενητδν χα\ άφθαρτον (14) 
είναι νομίσαντες, Εφησαν ομοίως έχείνοις (15) τους 
ανθρώπους τυχειν της πρώτης γενέσεως ώρισμένοις 
χρόνοις. Κατά γάρ τήν έξ άρχης τών δλων σύστασιν, 
μίαν 6χειν Ιδέαν ούρανόν τε χα\ γήν, μεμιγμένης 
αυτών της φύσεως* μετά δέ ταΰτα διαστάντων τών 
σωμάτων άπ" αλλήλων, τδν μέν χόσμον π-ριλαβειν 
Λπασαν τήν όρωμένην έν αύτψ σύνταξιν, τί>ν δ' άέρ» 
χινήσεως τυχειν συνεχούς. Κα\ τδ μέν ττυρώδες αΟ- 
τοΟ πρ6ς τους μετεωροτάτους τόπους συναναδραμειν, 
άνωφεροΰς οΟσης της τοιαύτης φύσεως διά τήν κου- 
φότητα* άφ' ής αιτίας τ6ν μέν ήλιον, κα\ τδ λοιπόν 
πλήθος τών άστρων έναποληφθήναι τί) πάση δίνη• 
τδ δέ Ιλυώδες κα\ θολερδν μετά της τών υγρών συγ- 
κρίσεως έπ\ ταύτδ καταστήναι διά τδ βάρος• είλού- 
μενον δ* έν έαυτφ και συστρεφόμενον συνεχώς, έχ 
μέν τών υγρών, τήν θάλασσαν " έκ δέ τών στερεμνο^- 
τέρων ποιήσαι τήν γην, πηλιυδη, κα\ παντελώς άπα- 
λήν. Ταύτην δέ, τδ μέν πρώτον του τζζρί τδν ήλιον 
πυρδς καταλάμψα^/υος, ττηξιν λαβείν Ιπειτα διά τήν 
θερμασίαν άναζεομένης (16) της επιφανείας, συνοι- 
δήσαί τίνα τών υγρών κατά πολλούς τόπους κα\ γε- 
νέσθαι περί αυτά σηπεδόνας ύμέσι λεπτοϊς περιεχόμε- 
νος. "Οπερ έστιν ένΙλεσι χα\ τοίς λιμνάζουσι τών 
τόπων έτι κα\ νυν δρασθαι γινόμενον, έπειδάν της 
χώρας κατεψυγμένης &φνω διάπυρος άήρ γένηται, 
μή λαβών τήν μεταβολήν έχ του χατ' ολίγον- Ζωο- 
γονουμένων δέ τών υγρών διά της θερμασίας τ^ν 
είρημένον τρόπον, τάς μέν νύχτας λαμβάνειν αύτίχα 
τήν τροφήν έχ της πιτττούσης άτΛ του περιέχοντος 
ομίχλης• τάς δ* ημέρας ύτΛ το'3 καύματος στερεου- 
σθαι. Τδ δέ έσχατον, τών κυοφορούμενων τήν τελείαν 
αύξησιν λαμβανόντων, κα\ τών υμένων διακαυΟέντων σμψ. 

(16) ^Αναζεομέτης, Βίου. βΐ ΜοηΙ., άναζυαουμ4- 
νης, ςυθ(] 6δ( βττηβηίαΐαηί φ:α$ί ΐΗη8&αιη ί>ϋ»}ίΜ^ 55 ΡΗ^ΕΡΑΒ. ΕΥΑΝΌ. Ι.1Β. 1. 54 « χαΐ πκρι^^αγέντων, ά^αφυήναι 7«ντοδαπους τύ- Α Ιμμ ΓβίπχβΓίΙ, 9Β5ΐυ Γορβηΐίηο «ογ ίηε»1β&€&1, ηβ(]υβ ΊΕους (ώων. Τούτων βλ τά μέν πλείστης Οερμασίας 
«χο€νωνηχ^α, προς τους μετεώρους τόπους άπελ- 
βεΤν, γεν<$μ£να πτηνά• τΑ δε γεώδους άντεχδμενα 
συγχρίσεως, έν τΙ) των έρτιετών χα\ τι} των Αλλων 
τών επιγείων τάξει χαταριθμηθήναι* τά βέ φύατεως 
ύγρ^ μάλιστα μετειληχάτα, πρ6ς τ6ν ομογενή τόπον 
συνδραμείν, όνομασθέντα πλωτά. Τήν δέ γήν άε\ 
μ2λλον στερεουμένην ύπ6 τε του περ\ τ6ν ήλιον τϋυ- 
ρδς, χα\ των πνευμάτων, τ6 τελευταΐον μηχέτι δύ- 
νασθαι μηδίν των μειζόνων ζωογονε?ν, άλλ' έχ της 
πρ^ &λληλα μίξεως Ιχαστα γεννάίσΟαι των έμψυχων. 
Έ'ΛΧ& δέ περ\ της των δλων φύσεως ούδ* Ευριπίδης 
διιφωνεΓν τοις προειρημένοις, μαθητής ών *Αναξα- 
γόρου του φυσιχοΰ. Έν γάρ τ^ Μετ€ύίχΛχ( τίθησιν- 
οΰτως* ρ&υ1>ϋιη ιηυΐ&ΐίοηβιη 6]υ$ιηο<ϋ ραΐΊβΐυΓ. Ικ&ςυβ ουηι 
|]υιηΐ(1ίθΓ68 Ηΐχ ρ&Πεδ Ιιυηο ίη ηιοϋυιη νίΐαΐβιη |)&• 
π6η(1Ί \ίιη 6Χ ε^ΙοΓε ρΓοΙβιηςαε οοηοίρβΓβηΐ, 698 οο« 
€ΐα ςυίάβπι βχ όβοίάεοΐβ 2ΐΙ> αβΓβ οίΓουιηΓυβο Β6ΐ)ΐιΙα 
ηυΐηιηβηΐυηι, ΙηΐβΓάία \6γο Γθ1)υΓ 6χ οαΙοΓύ 20 Ογ- 
ιηί(2ΐ6ΐη 30€6ρΊ65β : ϋοιιβο ίρβί ίεΐυδ ]υ8ΐαιιι ίηορο• 
ιηβηΐϋΐη βυ&ιηςυο πιβίυηΐ&ίβηι ο))ΐίη6Γ6ηΐ, ηιρίίβςϋβ 
ϋβιηυιη 9Β8ΐα ηΐ6ΐη1)Γ3ΐηί8, αηίιηαηΐίυηι οιηηίβ ({€η6- 
γΊ5 Γοηιΐ£ η&5€6Γ6ηΐυΓ. Εχ Ιιίβ ααίβηι ςαχ ηΐ9ΐ]θΓ6υι 
ιια€ΐ9Β οαΙοΓβπι ε&ββοί, €&& ρβιιηίδ ίη&(Γυ€ΐ2ΐ& αΙΐίοΓββ 
ίη ιηυαάί ρΐα^α» 8υ1ι?οΐ2&86 : ίη ςυ'ώυδ τ€γο ΐβΓΓβη» 
οοηοΓβΐίο (Ιοιηίη&ΓβΐυΓ » ί11α8 ΓερίΊΙΊυιη αο εχΐβΓΑ• 
τυιη, ^υββ ίη Ιβιτα ν6Γ8&ηΙυΓ, βιηίηι&πΐίυπι οπίίηβ αο 
ηυηιβΓΟ οοηιρΓ6ΐ]6η828 ίυί$&6 : ςυοίςυοΐ άβοίςυβ 
ΙιυωΙϋΑ ηιαχίπιβ παΐοΓα οοηβίαΓεηΙ, 6&8 ίη οοςη&ΐυηι &ίΐΗ 2ίΒι•€πιςυ6 Ιοοαιη οιηηεβ εοηΟαχί886, ρίδοίυπι ηοηιίηβ &ρρ6ΐΐ2ΐ»3. Αά εχΐΓβηιαπι γβΓΟ (βΓΓαο), ευηι 
ηκΐ)0Γ6ΐη ίη (Ιίεβ ΕοΙίάίοΓεαιςοε άαήΐίεπι ριπίπι εχ 8ο1ί8 αΐ'ϋεηΐίοΓΐ οαΙοΓε, ρΑΠίηι εχ τεηΚοηιΐΒ 0α(α 
ορίιΐ, ηοΐΐιπι ρεΓ 8ε5β 9ΐπ)ρΓιυ8 εχ (ρΓ&η(1ίοπΚ)υ8 9ΐηίπιαηϋΚ)υ8 ρτοεΓε&Γβ ρο8$ε, βεά εαΓυιη «^υ&ηιϋΐ^εΐ 
εχ ιηυΐαα πΐ2Γίυπι 2ΐο Γεπ)ίη»ηιπι οοπιπιίβΐίοηε {[εηεηή. Νβςιιε (ΙίβΟΓεραηΐεηι «Ι) ϋβ, ςυ» &(11ιυο εοηι- 
η€ηιθΓ3τίπιυ8,£ηηρί(ϋ8,ςαί Αη&χ&κοΓ&ηι ρΐιγβίουπι αικΙίεΓ&ΐ, άε 1ιιιίυ$ αηίνεΓβί ΟΓία ηιεηκεπι Γαί&86 ρα* 
Κ?<;ηιη. Ι5 εηίπι βίο ίη ΜβηαΙίρρβ 8εΓίΚ)ί( : 

*Ως οίφατός νε γάίά τ* ήν μορφ^ αία^ Β 

^ΕπεΙ δ" έχωρίσθησαν οΛΛήΛωτ οίχα^ 
Ίίκτονσι πάντα^ κάνέδωκατ είς^αός, 
Αέτ^ρα, χττίτά •> Θηρας^ οΰς θ' αΐ/ιη τρέφει^ 
Γέκος νε βττιτώτ (47). 

ΚαΙ περί μ^ της πρώτης των δλων γενέσεως ταΰτβ 

«ρειλήφαμεν. Τους δέ έξ άρχης γενηΟέντας των 

άνβριάπων φασιν έν άτάχτψ χαΐ θηριώδει βίψ 

χαϋεστώτας, σποράδην έπ\ τάς νομάς έξιέναι, 

χα\ προσφέρεσθαι της τε βοτάνης τήν προση- 

νεβτάτην, χαΐ τους αυτομάτους άτΛ των δένδρων 

χιρπούς. Κα\ πόλε μου μένους μέν ύπ6 των θηρίων, 

άλλήλοις βοηθεΓν, ύτΑ του συμφέροντος διδασχομέ- 

νους, αθροιζόμενους δέ διά τδν φ<5βον, έπιγινώσχειν 

έχ τοΟ χατά μιχρ^ τους αλλήλων τύπους. Τής φοπ 

νρ,ς δ* άσημου χα\ συγχεχυμένης ύπαρχούσης, έχ ^ β^πονίβ^ε : ουπιςηβ νβοεηι ίΠι οοπΓυδ&πι ρππιυηι 

νΑ χατ' δλίγον διαρθρουν τάς λέξεις, χα\ πρ^ς άλλη- ^^ ^^ <^ηί .βί^ηίΟ^εβιΙίοηε Τ3εΐ]3ΐπι είΤαηάεΓεηΙ, 8ίη« €(βΗ ίΐηη$ αηίε νηΙίη$ αο ίατπΒ Μΐ^ 
Αΰ ρτορήη$ €Χ ςηο αίττΗτηφιβ αηΰΙηΒΐΐ /ο^^Μ» 
ϋηηεία βηι6ο ρβηεταηΐ^ ίηίξΜ€ Ιηατη βϋ^εηιηΐ 
8ίΙνα$^ νοίν€Τ€$, α€ (εται ; Ικηι ^μμ ιαΐίΐίη 
Νηίήι^ ΗοηιΐηΗηΐίξηβ ρ£ηα$, 

Αίςυε Ιΐ3εε άε ρΓίπια πιυηιΙΙ ρΐΌΟΓεαίίοηε & η)2}ο- 
ηΙ)υ8 ϋεοερίαιυβ. Ροπτο , ςυί ρηηοίρε8 οηιηίιιπι 
η^ΐί 1ιοηιίηε8 εηηΐ, εο8 8ίηε 0Γ<Ιίηε αε Γεάπο ρΐ»- 
ηε Γίΐυ γίεΐΊΐ3ηΐε8 , Ιιηεςαε (Ιί8$ίρ&ΐο$ αίςοε ίΐΐα^ 
3ά ρ3ΐ5€υ& εχίί88ε , αε 8ί ςυίά ΐεηεΓίοηιπι εΐ ιηί• 
Ιίοϊυπι 1ιεΓΐ)αΓαηίΐ ε88ε(, εαπι 8ροηΐε ηΑ8εεηΐί1)ΐι& 
2Γΐ>0Γαηι ΓΓυεΙί1ηΐ8 εοηιβ(1ί88β ΓεΓαηΐ. 21 ^^™ 
ααΐεηλ εο8 ίεηε ρεΓ8ε(ΐοεΓ6ηΐυΓ , αΐίΐίΐβΐβ πια^ί- 
8(Γ2 ιηαΐυΜη 8ίΙ)ί ορεηι (α1ί88ε, ηιείαςοβ 8ίπιυ1 
οοη{ρΓε|;&Ιθ8 » &1ΐεπυ& αΐιείαπι ρ2υΐ9(ίπι Γογπιαπι ίρ^ςάλλή 

>αις τιθέντας σύμβολα τεερί έκαστου των υποκειμέ- 
νων, γνώρκμον σφίσιν αύτοίς ποιήσαι τήν περ\ απάν- 
των έρμηνείαν. Τοιούτων δέ συστημάτων γινομένων 
χαΟ* άηασαν τήν οίχουμένην, ούχ όμόφαινον πάντας 
έχειν τήν διάλεχτον, έχάστων, ώς έτυχεν, συνταξάν- 
τιαν τάς λέξεις * διδ χα\ παντοίους τε ύπάρξαι χαρα- 
Λήρας διαλέχτων, χα\ τά πρώτα γενόμενα συστή- 
ματα τίΐ^ν απάντων εθνών αρχέγονα γενέσθαι. Τους 
©5ν πριάτους των ανθρώπων, μηδε'^ς ταο των πρ^ς 
τ^^ίον χρησίμων εύρημένων(Ι7'), έπιπόνως διάγειν^ 
γυμνούς μέν έσθήτος δντας, ύήσεως (18) δέ χα\ πυ- 
^ άήθεις, τροφής δ* ήμερου ΐΕαντελώς άνεννοήτους. 
Και γάρ τήν συγχομιδήν της αγρίας τροφής άγνοοΰν- ^υ1ί8 ρ^υΐ&ΐίπι τοεΙΙ)α8 3ΐηίευ!&ΐ6 ρΓοίεΓεηάίδ, 8ί- 
^ηίβςυε τεΓυαι ςιι» οεεοΓΓεΙ)Μΐ, ίηΐεΓ 8ε8ε εοηβΐί- 
Ιυΐίβ, ηοΐΑ*η εοΓαπι 8ίΚ)ΐ οπιηίυηι εχρίίεαίίοηεπι ίη- 
ΐεΓρτεΐί&ΐίοηεπιςαε Γεεί88ε. Ι^ηι νεΓΟ ςαοά εοείυβ 
ε]α8η)β(1ί Ιοίο ρΑδδίπι οι1>ε εοηΑαΓεηίοΓ, δίηςυΐίιιαβ 
γο€ε8, ρΓουΙ ευίςαε ΐεπιεΓε &ε ί^ΐυίΐο νίδαπι εΓ2ΐΐ, 
εοηιροηεΓεηΐ, ηοη εαπκΐβοι ίάοίτεο ΙοςυεπίΙί Γ^ΐίο• 
ιιεπι ευηι υηίνεΓδίδ εοαιηυηεηι ίυίδδε. Αίςαε Ηίηε 
ΓοΓηι» Ιίηςυαηιπι πιιιΗίρΙίεεβ, ρτίπιββςυε ίΗχ ίιοπιί- 
ηυπι βοείεΐΑΐεβ οηιηίυπι ρ^Γεηΐεβ εΐ εβρίιβι ^εηΐίαπι 
εχ8ϋΙεη]ηΐ• Οχίετυπι ςυοά ηίΐιίΐ αάΐιυε εοηιπι ςυχ 
εοηβεητ&ηά» λο (υεη(ΐ2ε τιΐ» βεητίυηΐ, εχεθ{;ίΐλ(υπι 
ε$9εΐ, ίη^ιπι χ^Γε βκίπκκίυηι ρΓΐηιί ίβΐί Ιιοπιίηεβ Ιοίε- τας, μηδεμίαν των χαρ^ώ^ί &1ς τάς ένδείας ποιεΤσθαι ]) Τ3Κ)3ηΙ, ςυίρρε ςαί ει α νε$1ί1)υ8 ίη)ρ2ΐΓ&ΐί, ηεε άο 

οιίεΊΓιοΓυπι &υΐ ί^ηίδ ιιβϋπι ε(1οεΐί, εΐ γίοΐυ8&Ιίηιεη- 
Ιίςυε πιΊΐίοπβ ρΓ0Γδυ8 ί£;η&Γί εδβεηΐ. Εΐεηίπι οηπι 
ίρ8ί ηοηάυπι εοπιροΓί&ηάφ εχ α^Γίβ Απηοηχ ηΐίο- ΐαράθεσιν * δι^ χαΐ πολλούς αυτών άπόλλυσθαι χατά 
χους χειμώνας, διά τε τλ ψύχος, κα\ τήν σπάνιν τής 
οροφής. Έχ δέ τούτου χατ' ολίγον ύπδ τής πείρας δι- 

• ίσ. τά δένδρα. Βίθ(Ι. ^ετδρτι^ Λετεινά. 

(17) Ρ«ι θνητών, ρ9υΓυΙαη!ΐ3Ρ{ΐ3Πΐ ΕυδεΙ). ρΓΧ(εη(• (18) Ύτί\σε<ύζ. ΚειΙιΙίϋί ρειίιηΐε ηε δί Ιο^^^γγι^γ 
άχήσεως, ηιιαίϋ νοϋϋΐιι αριΐιΐ ΟίοιΙοΓ. ροδΙ<?& ιτροιί. 55 ΕϋδΕΒΙΙ α^δΑΚΙΕΝδΙδ ΟΡΡ. ΡΑΚδ Π. - ΑΡΟΙ^ΟΟΕΤΙΟΑ. 56 

ηβηίΐ ΙεηβΓβηΙ, ηίΐιίΐ οιηηίηο ΓΓυεΙυυιη Ιβγαικίχ <{υοη- Α δασχομένους, εΓς τε τά στιήλαια χαταφεύγειν έν τφ 

χε(μών(, χα\ των χαρπών τους φυλάττεσ^αι βυνα쀕 ύ3ΐη ίηορί£ ^τΛΐΐΆ Γ6ΓΌη(ΐ6ΐ)3ηΙ. Ιΐαςυβ ρΐϋπιηί ρβΓ 
Ιιί6ΐηβΐη ουιη ^δρβΓίΙ&Ιβ Γρί^οηδ, Ιυιη €ίΙ)0Γυιη ρβ- 
ηοπΑ ραδδίιη ίηΐβπϋαηΐ. ΥβΓυιη τι1)ί ραυΙαίΊιη υδα 
Ιρ90 €2ΐιιΓΐ0Γ68 6ν8δί$86ΐιΙ, ίπ δρβίυπεαβ Ιιίβιηίδ Ιβιη- 
ροΓ6 ΰοηΓη§6Γ6, ςυίςυβ 3δ56Γν2π (ϋυΐίυβ ροΐβΓ8ηΙ 
ΓΓυοίυδ ΓβροηβΓβ οοβρβΓαηΙ. Ιςηίδ 2ΐυ(6ΐη &Γΐ3Ρυιηηυβ 
εοτηπιοϋίΐαΐυιη ιιΐίϋοΐο ρβΓδρβεΐα, ίρδ35 ςυοςυβ 
ραηΐηΐίπι αποδ 2ϋ αοΐ6Γα, ςυοΓυιη 6χ ορροπυηίΐαΐβ 
ρΐϋπηιυηη 9(1 οοηιιηυηοηι νίΐ&ιη οιηοΐυιηβηΐί Γβάιιη- 
άΛταΐ^ ϊηνοπϋΓυηΙ. ΕηίηινβΓΟ ίρδα ρππιυιη ίηορί3 
8680 οηιηίυηι οιηηΊηο γογοπι ιη&ξ!δΐΓ3ΐη 1ιοιηίηΊΙ)υ3 
ρι\τΙ)υίΙ; ευηι υιιίυδ€υ]υδ(ΐυ6 ηοΓιΐί&ιη &ηίι»&Γι νους, άτΛτίθεσθαι • γνωσθέντος δε του πυρδς, χα\ 
των άλλων χρησ(μων, χατά μ(χρ6ν χα\ τάς τέχνοις 
έζευρεθήναι, χαΐ τά &λλα τά δυνάμενα τδν χοιν^ν Β^ν 
ώφελησαι. Καθόλου γάρ πάντων τήν χρείαν αύτ^]ν 
διδάσκαλον γενέσθαι τοΤς άνθρώτυοις, ύφηγουμένην 
οίχείως τήν έχάστου μάΟησιν εύφυεΤ ζώο), χα\ συνερ- 
γούς Ιχοντι πρ6ς άπαντα χείρας, χα\ λόγον, χα\ ψυ- 
χής άγχ(νοιαν. Και περ\ μέν της πρώτης γενέσεως 
των ανθρώπων, χα\ του παλαιότατου ρ(ου τοΤς (5η- 
θεΐσιν άρχεσθησόμεθα , στοχαζόμενον της συμμε- 
τρίας. > ορΓιτηε 3 ηαΐυτα εοπιροΓοΙο, ηϋοάςιιβ ηοη ΙαηΙυιη ηάιηίηίδίΓΊδ 3ά οιηηια ιη3ηίϋυ8 υΙοΙ)3ΐυΓ, 66(1 6ΐί3ΐη 
Γ3Γιοη6 ναΐοΐιαΐ 3ηίιη!ςυ6 δοΐ6Γ(ί3, Γ3πιίΓΐ3Γίΐ6Γ δυ^^6Γ6Γ6(. Αΐι]ϋ6 Ιιχο, ηοΙ}ί8 ρΓΧ86Γΐίιη (^ϋί ηΐ6(1ίοοπ- 
Ι3ΐί δΙυ(]63Π[ΐιι<>, (]6 ρπΐΏο Ιιοπιίηιιιη οΠυ, (ΐ6(ΐυο νίν6η(ϋ ηΙ(ΐ ν^ΐυδίίδδίιηο, δ3(ί$ 6Γυηΐ. ι 

Ιΐαοΐεηυδ Ιαυϋαΐαδ 3 ιιο1)ίδ 3ποΐθΓ, (ΐυί ίη Ιδΐ3 δυ3 β Τοσαυτα μέν ό δηλωθείς συγγραφεύς, ούδε μέχρις ιηυη(1ί ρΓυεΓ63Γιοη6εοη)ΐη6ϊηοΓ3η()α, ηβ Οβί (]υΊ()οιη 
το! ηοιηίηβ Ιβηυδ ιη6ΐηίηί(, 86<1 ίοΓίυίΟπι (ΐυ3πΐ(ΐ3ΐη 
36 δροηΐβ οΙ)ΐ3ΐ3ΐη 1ιυ]υδ υηίνβΓδί (Ιίδροδίίίοηβη 
ΙηνβχίΙ. Ε3(ΐ6ΐιι γβΓΟ βτχοοδ ρΐιίίοδορίιοδ ρ3Γΐ6πι 
6306 τη3χίηίΐ3ηι \ί(1θ3δ ρΓ0ίΙί(1ί8δ6. ΟυοΓϋΐη βςυίιΐβτη 
ιη ρρφδβηΐίβ ά& ΓβΓυιη ρΓΐηοίρϋδ 22 ορίηίοη68 30 
(1138611810068 ιηυ1υ3δ, 6χ ϋδ ςυοδ 8ΐτοιηα(α Ρ1ιιΐ3Γ- 
€ΐιυ8 ίη86πρ8ί(, ΙίΙ)ί 3ηΐ6 06υΐ08 ρϋη3ΐη, εββςυβ 
ηοη 6χ 66η3 (ΐυ3(]3ΐη ει €0ηιρΓ6ΐΐ6ηδ3 3ηίη[ΐο οοςηΙ- 
ΐΊοη6, 86(Γοχ €•η]6€ΐυΓ3Γυιη η68θίο φίΛ ρΓθΙ)3Μ1ί- ονόματος του θεού μνημονεύσας έν ττ) χοσμογονίς^, 
συντυχικήν δέ τίνα χα\ αύτόματον είσηγησάμενος τήν 
του παντός διαχόσμησιν. Τούτφ δ' άν ευροις σύμφω- 
νους κα\ τους πλείστους των παρ' Έλλησι φιλοσόφων* 
ών έγώ σοι τάς περί άρχων δόξας, χα\ τάς πρ6ς αλ- 
λήλους διαστάσεις χα\ διαφωνίας, έχ στοχασμών, άλλ* 
ούχ άπ6 χαταλήψεως δρμηθείσας, άτ;^ των Πλουτά^ 
χου Στρωματέωτ (19), έπ\τοΰ παρόντος έχθήσομαι. 
Συ δέ μή τταρέργως, σχολϊ) δέ χαΐ μετά λογισμού, θέα 
τί]ν πρ6ς άλ).ήλους διάστασιν των δηλουμένων. 1α{6 ρΓοΓ6€ΐ38. Τιι 3υΐ6ΐη ηοη (Ιίοίδ 03υ$39 66(1 οΓιοδβ 3οΙ1ιί1)ίΐοςα6 ]υ(1ί€ίο, βοΓυιη (|υί 3ΐ)8 π)6 οοιηιηεπιο- 
ΓΑπΙυΓ, (Ιίδδίύίβ Ι6€υπ) ίρδ6 €0ηΐ6Πΐρΐ3Γ6• ΟΑΡυτ VIII. 

ΟρίΜοηβε ρΐΐίΐοίορίιοτηηι ά$ Ιιη)ηζ ηίύνβτύ ϋοαρτηβη- 

ίαΐίοιίβ. 

€ Τ1ΐ3ΐ6ΐ6ΐη ΓβΓυηΙ 3ηΐ6 ε26{6Γ08 οπιιΐ6δ 1ιυ]υ8 

ΐιηΊΥ6Γ5Π3ΐί8 ρπηοίρΊυπι 3(ΐυ3πι ροδυίδδβ, (]υοι1 6χ 

62 6υη6ΐ3 ρΓ0(1ϋ886, 30 Γυίδυδ ίη 63Πΐ(]6πι (ΙίδδοΙνΊ 

αΓΐ)ί{Γ3Γ6(υΓ. 

€ Ιΐυηο 866Μ(υδ Αη3χΐιη3η(ΐ6Γ, ςυ! 6]υ8(ΐ6ΐη Τ1)3- 
16118 οοηδυειυϋίηβ 30 Γ3ηιΊϋ3πΐ3(6 υδβδ 6Γ3(, €3υ- 
83ΐη οιηηίικη οηιηίηο Γ6Γυιη υηί άυηΐ3Χ3( ίηΓιηίΐο 
α88ί{;η3η(ΐ3πι 6856 (Ιοουίΐ; 6χ εοςυίρρεευιη οοβ16- 
6168 ογΙ)68, ΐικη ίπϋηίΐοδ ρΐ3η6 π)υη(1θ8 6(1υοΐθ8 30 
8β€Γ6ΐ08 0886 <]ίθβ1)3ΐ. £θΓΓυρΙίοη6Πΐ 3ΐιΐ6ΐη, πιυΐ- 
ΙΟηυβ 3η(6 (ξ6Γ.6Γ3ΐΊθη6ΐη ίρ83ΐη 6Χ 60 ΑβΓΙ 3886Γ6- 

1)3(, ςυο(1 ηαυηιΐί ίδΐί Οιηηοδ 3ΐ) ίηιπΐ6η80 ςυο(]3ΐη ΚΕΦΑΛΑΤΟΝ Η'. 

ΑόζίΜ φιΛοσόφων ΛερΙ της τον Λαττδς συστάτ 

σεως. 

€ θάλητα πρώτον πάντων φασ\ν αρχήν τών δλων 

ύποστήσασθαι τ6 ύδωρ. Έξ αύτου γάρ εΤναι τά πάντα, 

χαΐ ε!ς αύτ6 χωρειν. 

€ Μεθ' δν Άναξίμανδρον, ΘάλητοςέταΖρονγενόμε- 
νον, τ6 άπειρον φάναι τήν πάσαν αΐτίαν 2χειν της του 
παντ6ς γενέσεως τε χα\ φθοράς. Έξ οΖ δη φησι τους 
τε ουρανούς άποχεχρίσθαι, χα\ χαθόλου τους απαν- 
τάς απείρους δντας χόσμους. Άπεφήνατο δέ τήν φθο- 
ράν γίνεσθαι, χα\ πολύ πρότερον τήν γένεσιν, έξ 
απείρου αΙώνος άναχυχλου μένων πάντων αυτών. 
Ύπαρχε IV δέ φησι τψ μέν σχήματι τήν γη ν χυλιν- 9Βνο ρ6Γρ6ΐυ3 οοην6Γ8Ίοη6 ΥοΙνεΓεηίαΓ. Τ6γγ3Π1 Ο δροειδή, Εχειν δέ τοσούτον βάθος, όσον άν εΓη τρίτον νοΓο βςυΓ3 ογΓιη<ΐΓυιη ,ίηιΊΐαπ, 6]υδ(|ΐΐ6 3ΐΓιΙυ(1πΓΐ8 

6886, (]υ96 81 ΟυΠΙ Ι3ΐίΐυάίη6 €0ηΓ6Γ3ΐυΓ, ΐ6Γΐί3ΐη ί1- 

Ιίυδ ρ3Γΐ6ΐη οοη8ΐίΐυ3ΐ• Ο^οΙΟΓυπι Γ6ουη(ΐ38 3ΐςυβ 
β6ηί(3ΐ68 03ΐίίΙί ΓηβΊ(]ίςυ6 ρ3Γ(68, οίΓοα πιυη(1ί 1ιυ]υ8 

ρΓΟ€Γ63ΐίθΙΙ6ΐη 3ΐ) ΟΟίηί Χΐ6ΓηΊ(3ΐ6 56ρ08ίΐ38 Γϋί8δ6 

ρΓοηυηΐί3ΐ)3ΐ, 6Χ (|υί1)υ8 οοηθ3ΐ3 δρΙιΧΓΑ ςυχ(ΐ3ηι 

(19) ΠΛοντάρχον Στρωματέωτ. ΟυΙ)Ίυπι 6δΙ , 
ιιΐηιπι 1(1 ορυδ ΞίΓοηιαία Ρ1υΐ3Γ€ΐ)υδ ίηδοπρβοπΐ, 3η 
Ιιοε ΐρδί ηοπιβη ΕυδβΙιίυδ ηοδΐ6Γ ίη(1ί(ΐ6πΙ. ΑΙΊικΙ 
ηιιί(ΐ6ΐη 681 3ΐ) 60 (\\ιοά 6Χ8ΐ3ΐ Οβ ρΐαήΐ,ρΐΐίΐο^ορ/ιο' 
Γΐιηι, υΐί τω άντιπαραβάλλοντι ροΓδρίουυπι ΓιοΙ. Εχ 
ί]υο 860Γ8ίπι 6ΐίαηι ί(1θΐη Ευδ6ΐ). ίηΐΓ3 ΙίΙ). χιν ηοη 
ρ3ηο3 (]6ρπ>ηΐ6ΐ.0υί(] δί Ιοίυιη ϋΐυά ΜοταΙΐηηι ορβ- 
τηιη, υΐ νυΐ^ο ηοιηίη3η1υΓ, οοΓρπδ, Ιιοο Ιίΐυΐο οοιη- 
ρίοχυδ 08ΐ?0ιιί(1 βηίπι 13Π1 στρωματοειδές φΐ3Π) ίΙΐ3 πρ?)ς τ6 πλάτος. Φησ\ δέ τδ έκ του άϊδίου γόνιμον 
θερμού τε χα\ ψυχρού, χατά τήν γένεσιν τοΟδε του 
χόσμου άποχριθήναι, χαί τίνα έχ τούτου φλογδς σφαί- 
ραν περιφΰναι τω περ\ τήν γήν αέρι, ώς τω δένδρίο 
φλοιόν ήστινος άπο(^^αγείσης, χα\ εΓς τινας άπο- 
χλεισθείσης χύχλους, ύποστηναι τδν ήλιον χα\ τήν Ρ1υΐ3Γθ1Γι, τά τε χαθόλου, χα\ τά μετά ρέρος συντά- 
γματα; €υ]υ8Πΐθί1ί 5υ3 ίΙΐ3 €ΐ6πΐ6η8 Αΐ6Χ3η(1ηη(ΐ& 
6886 ρΓοΓιΙβΙυΓ 1ί1). IV : Ποιχίλα, ώς αυτό που τούνο- 
μά φησι, διεστρωμένα, άπ' άλλου εΙς άλλο συνεχές 
μετιόντα ' ΙίοβΙ (ΐυοίΐ δοςυίΙυΓ, Ετερον μ<έν τι χατά 
τδν είρμδν τών λόγων μηνύοντα, έχδειχνύμενα δΙ 
άλλο τι, πιίηυδ, υΐ νί(ΐ6ΐυΓ» ία 1$(2 ΡΙυΐαΓοΙιί •ριι- 
8ουΐ3 οοην6η]3ΐ. 57 ΡΠΛΡΑΚ. ΕΥΑΝΟ. ΙΛΒ. !. 58 

ίιλήνην, »[\ τους αστέρας. Έτι φησ\ν, δτι χατ' άρ- Α ί^η^Λ οΪΓουηαίυδυιη ΙβΓΤ» 26Γβιη ▼β!ϋ1ί οοτίβχ πγ- 
χλς Ιξ άλλοειδών ζώων ό Ανθρωπος έγεννήθη • έχ του 1)0Γ6ΐη ίηνοΙνβΓβΙ. Ε& (ϋβπιρΟ οιιπι βδββΐ, 30 οίπ- 
τ^ μέν Αλλα δι" εαυτών ταχΟ νέμεσθαι, μόνον βέ τ6ν ευΐίδ ςυίΐιυ^ϋαπ) ίηΐ6Γ6ΐυ59, δοΐβπι ίηϋβ 1υη3ΐη βιο 
ΜρωηΜ}^ ^εολυχρονίου δεΓσθακ τιθηνήσεως* δι6 χα\ 6ΐ6ΐ1α8 6ΧδΐΗί896. Ργχ(6Γ6& Ιιοηιίηβιη 6Χ (ΙίνβΓ&α 
χατ* &ρχ3^ ούχ &ν ποτέ τοιούτον 6ντα διασωθήναι. ίοΓίη» αηίιη3ΐηΐΊ1)α8 ίηιΐίο ([βηίίαιη 6886 όβΓβηϋβΙι^Ι : 
Ταΰτα μίν ουν δ ^Αναξίμανδρος. ηαιη ευπ) €2Β16Γ9Β ρβΓ 8β ίρ&38 εοηΐίηυο ρ&8(υιη €β- 

ρβ$89ηΐ, Ιυπι 06Γΐ6 Ι)θΐηΙη6Π], ςυ! ρ6Γ(Ιίυ ]ΐ€(6 ορ6Γ3ςυ6 ηυίποΐδ ίηόί^ο&Ι, ηυικιυ&αι &1ί38, 8ί 6]υ8η)(κΜ 
ΙΙ9Τ61, €0 ΐ6ΐηροΓβ β^Ιτυιη 68δ6 ροΐηί886. Ηχο Αη&χίαι&η(ΐ6Γ. 

€ "Αναξιμένην δέ φασι τήν των βλων αρχήν τ6ν αέρα ι ΑηαχΊιηβηειη ουίβιη &ίυηΙ , Γ6πιιη οιηηιαιη 

εΗεεΤν, χα\ τοΟτον είναι τφ μέν γένει Απειρον, ταΐς ρΓΐηοίρΊυπι α6Γ6ΐη 8ΐ&1υί$δβ, ςυί ^6η6Γ6 ςυίιΐβπι 
^ περ\ αύτ^ ττοιδτησιν ώρισμένον. Γεννοίσθαι δέ ίρ8ο ίηύηίΐϋδ 68861, 8ΐ εβΓίίδ ςιχα1ίΐ3ΐί1)υ8 βυίδ (16- 
::άντα χατά τίνα πυχνωσιν τούτου, χα\ πάλιν άρχίω- Ιΐηίΐυδ , αίςυβ ΰΪΓευπίδεΓίρΐυδ. Ηυ]υ8 ραπίπι 6Χ 
σιν. Τήν γε μήν χίνησιν έξ αΙώνος ύπάρχειν πίλου- €οη8ΐίρ&Γιοη6, ραΓίΊιη ΓαΓίΐΑΐ6 8ΐιε€0(ΐ6η1β ουηοΐΑ 
μένου δέ του αέρος, πρώτην γεγενητΒαι^Ι λέγειν τήν £;βιΐ6ΓαΓί : ίΐ6ηΐ(|υ6, 86ΐηρίΐ0Γηυιη 6886 ιηοΐυπι; βχ 
γην, πλατείαν μάλα * διδ χα\ χατά λόγον αυτήν έπ- Β οθ()6η) &6Γ6 ίιι 8686 6θ30ΐο αΐηυβ εοιηρΓ688θ ΙβΓπαιιι 
αχιΙ^Λί αέρι, χα\τ6ν ήλιον χα\ τήν (τελήνην, χαΐ τά οιηηίυπι ρΓίηοΊρειη 62ηιςυ6 Ιαίαιη 3(Ιηίΐο(]υπι ηαΐαη 
λοιπά άστρα, τήν αρχήν της γενέσεως έχ γης Ιχειν. 6886, αβΓίςιΐΰ ρΓθρΐ6Γ63 ]υΓ6 ίρ82ίη αο ιη6ΓίΙο Ίηδί- 
Άποφαίνεται γο\3ν τ6ν ήλιιν, γήν ' διά δέ τήν όξεϊαν ιΙοΓβ. 5οΐ6ΐη ροΓΓΟ, Ιυηαιη, αο Γ6ΐί(]υαπι δ'κΙβΓυπι 
χίνησιν, χα\ μάλ" Εχανώς θερμοτάτην χίνησιν λα- ιηυΐΐίίικίίηβπ) 6Χ 16ΓΓ3 βυί ρΓίηοίρίυηι 23 οΠυδ 1)3- 
δείν. 1)υίδ8β. 0υ3Γ6 δϋΐβιη (]υί(ΐ6Γη ίρδυπι Ιβιταπι ηυη^υ- 

ρ3ΐ)2ΐ, 6ΐιη)(ΐ6ΐη ΐ3Π)6η 3Γΐ)ίΐΓ3ΐ)3(υΓ ίηοιίαΐίδδίιηο οοΓδυ νείιβιηεηΐΐδδίιηααι ίΐίαιη εαΙοΓβη, ίϋςυβ ορροΓ- 
Ιυηε 3(1ιηθ()ϋη), 6386 6θΐΐδθου1υο). 

ι Ξενοφάνης δ^ ό Κολοφώνιος, Ιδίαν τινά όδδν πε• ι ^^Π1 ν6Γ0 Χ6ηορΙ)3η68 €ο1ορΙιοηία8 8ίη^υ1αΓ6ΐη 

ΐ9>ρ:υμένος, χα\ παρηλλαχυιαν πάντας τους προει- ςυαηκίαιη ίη8Ίδΐ6ηδ νί3Π), 61 3ΐ) 60Γυπι, ςυοδ 3(1Ι)υ6 
ρημένους, οίτζ γένεσιν, οΟτε φθοράν άτιολείπει* 0Γ0(1ϋχίιηυδ, οιηηίυιη ορίηίοη6 <ΐ6θβ€ΐ6ηΐ6ΐη, ηυΙΙυπ) 
άλλ' είναι λέγει τδ πΑν άεΐ δμοιον. £1 γάρ γίνοιτο ρβηίΐιΐδ Τ6ΐ ΟΓΐυιη νεΙ ίηΐεηΐυιη Γείίηςυ'ιΐ, δυί 86ΐιι- 
τούτο, 7Ίσ\ν, άναγχαΤον πρδ τούτου μή είναι. Τδ μή ρ6Γ δίιηΠβ ]ΐ0€ αηίνβΓδίιιη 6686 πιΐυδ. 5Ί 6ηΊιη όβ- 
όν δέ, ούχ &ν γένοιτο, ούδ* &ν τδ μή δν ποιήσαι τι, ^ ΐυΓ ρΓ00Γ63ΐυπι Πΐυά 6886, οοηΐίηυο δεουΙΟΓυπ) υΐί 
οΟτε ύπδ του μή δντος γένοιτ* &ν τι *Α7Κ>φα(νεται ρπΌδ ηοη Γυ6ηΙ; ί(1 3υΐ6ΐη, ςυοά ηοη 69(, ηεηαβ 
& χα\ τάς α1σ6ήσεις ψευδεΓς, χαΐ χαΟδλου συν αύ• Αβη, η6ςυ6 3ΐίυ<1 6ΐ11θ6Γ6, ηβςυε τυΓδαδ 6Χ 60 (16Π 
^ς 'χα\ αύτδν τδν λδγον διαβάλλει. *Α7ΐοφα£νεται (]υί(1(]υ3η) ρθ886. Ργ9616Γ6& δβηβιιβ Γ3ΐΐ3068 6886 
& χαΐ τφ χρδνψ χαταφερομένην συνεχώς, χα\ χατ* 6οιιΐ6η(]ίΐ, υη3(]υ6 ουιη ίΙΓίδ ίρ83Π) ςυο(]ΐΐ6 Γ3ΐίοη6ΐη 
£λίγον τήν γήν είς τήν θάλασσαν χωρεΐν* φησί δ& ίη οιηηίΙ)υ8 οπηιΊηαΐυΓ. Τ6ΓΓ3πι ρΓ0ίζΓ688υ («ιηροΓίβ 
Χ2\ τδν ήλιον έχ μιχρών χα\ τελειδνων πυρίων άΟροί- €οηΐίη6ηΐ6Γ (ΙεοΓδυιη ΓβΓΓΐ, 30 ρ3αΐ3ΐίιη ία ιη3Γ6 Ι3- 
(ετθαι. "Αποφαίνεται δέ χαΐ περ\ θεών, ώς ούδεμιοίς 1)ί : δθΐ6Πΐ 3υΐ6ΐη 6χ ρυδίΠίδ ϋδ(ΐ6ΐηςυ6 ρΙυΓ'ώυβ 
ηγεμονίας έν αύτοΐς ούσης * ού γάρ οσιον δέσποζε- ί^ηίουΐίδ οοπΟαίυιη 6δδ6 ΐΓ3ί)ίΙ. Ουίη 6ίί3ΐη ά6 <1ϋ8 
οθαί τίνα τών θεών* έπιδείσθαί τε μηδενδς αυτών ίΐ3 ά'ΐδρυΐαΐ, ηυΙΙυπι υΐ ίηΐ6Γ 60δ 68δ6 ρηηοίρ3ΐυιη 
μτ,δένα μηδ* δλως * άχούειν δέ χα\ όρςίν χαθόλου, χα\ 6χίδ1ίΐ])6ΐ , ςυθ(1 η6Γ38 υ1ί(ΐυ6 νί(ΐ63ΐυΓ (ΙεοΓαιη 
μή χατά μέρος. Άτεοφαίνεται δέ χα\ τήν γήν άττειρον (]υ6ΐηίΐυ3ηι 3ΐΐ6πυδ Γ6ΓΓβ (ΙοιηίηαΙυιη : Γ6ΐη 6δδβ 
£ΐναι, χα\ χατά πάν μέρος μή περιέχεσθάι ύπδ ηυΙΐ3ΐη, 3(1 ςυ3αι υΙΗαδ ίρδΟΓαιη 3υχίϋο αΓιυδ οιη« 
Αέρος* γίνεσθαι δΙ άπαντα έχ γης * τδν δέ ήλιδν ηκιο ςυίΒςυϊΐη ίη(1ί|ζ63ΐ : 60δ(ΐ6ΐη ροΓΓΟ οαηοΐι Ια 
φηιπ χαι τά άλλα άστρα έχ τών νεφών γίνεσθαι. υπίνοΓ^υη) 3υ(1ίΓ6 ρ3Π(6Γ 30 06Γη6Γ6, δί£;ί1ΐ3ΐίιιι υ6γο 

3ε ροΓ ρ3Γΐ68 ηίΐιίΐ. ΡθδΐΓ6ΐηο ΐ6ΓΓ3ηι ίηΟηίΐ3Πΐ 6δδ6, ηβο οιηιιοδ ίΠίαβ ρ3η68 36Γβ €0ηΙίη6Γ!, ηίΐιίΐ οοη €χ 
€3 ΡΓΟ0Γ03Π, βοΐβπ) ΐΛΤίί^η 30 Γ6ΐί(]υ3 δί£ΐ6Γ3 8113ΠΙ ηυΙ)ίΙ)υδ οπ2ίη6ΐιι <ΐ6ΐ)6ΐ*β ρΓοηαηΐί3ΐ. 
• € Παρμενίδης δέ δ Έλεάτης εταίρος Ξενοφάνους, Ο ι Ρ3ΓΠΐ6ηί(ΐ68 3υΐ6ΐη Ε163168 , Χ6ηορΙΐ3ηί8 6]ϋ8- 
&μα μέν χα\ τών τούτου δοξών άντεποιήσατο, άμα (Ιβιη Γ3Πΐίϋ3Γίδ, ρ3Γΐίιη 3(1 ίΙΓιυδ δ6δ6 ορίηίόη68 3(1- 
δέ χα\ τήν έναντίαν ένεχειρήσατο οτάσιν. *ΑΙ$ιον μέν ]υιιχίΙ, ρ3Γΐίίη οοη(Γ3ή3ΐη ηυ3ΐη(]3ΐη ίηδίίΐυίΐ Γ30ΐίο- 
γάρ τδ πάν, χα\ άχίνητον αποφαίνεται, χα\ χατά ηβιη. Εΐ6ηίιη 86ΐηρίΐ6Γηυηι 6886 0Γΐ)6ΐη Ιιυηο υηί- 
τήν τών πραγμάτων άλήθειαν * εΤναι γάρ αύτδ μό- νβΓδυηο, οιηηίςυβ ιηοΐυ 03Γ6Γ6 ; ίρδίυ8(ΐυ6 η3ΐυΓ» 
»ον, μουνογενές τε χαΐ άτρεμές, ήδ' άγένητον \6ηΐ3ΐ6ΐη οηαηίηο οοη8ΐ3Γ6 ίΐ6Γ6η(1ίΙ ; δΐη^ιιίικηι 
γένεσιν δέ τών χαθ' ύπόληψιν ψευδή δοχούντων είναι* 6ηίιη ίΐΐυίη 61 υηίςβη3ΐη, 8ΐ3ΐ)ίΐ6Π) 30 ςυί6ΐυΐΒ , η6€ 
χα\ τάς αισθήσεις έχβάλλει έχ της αληθείας. Φησ\ 06ΐΊ0 3ΐί(ΐυο ΐ6ΐηροΓ6 {;6η6Γ3ΐυπι 6δ86 ; (ζ6η6Γ3ΐίοη6ΐιι 
&, δτι είτι παρά τδ δν υπάρχει, τούτο ούχ εστιΛν* ροΓΓΟ 3(1 63 Γ6]ΊοίΙ, ςυχ ΓαΙδα ςα3(1αιη ορίηίοη6 ρα• 
τδ δέ μή δν, έν τοις δλοις ούχ Ιστιν. Ούτως ούν τδ βν ΐ6ηΙυΓ 6386 , 3(]60(ΐιιβ 86η8υ3 οιηη68 οοπιιηυηίοηβ 
άγένητον άτ^λείπει • λέγει δέ τήν γήν του πυχνού ▼βΓίΐ3Γΐδ 6χοΙυ(1ίΐ. ΑΙΠπηβΙ ρΓΧΐ6Γ63, δί Ι!ιη(1 ρΓ26ΐ6Γ 
χατα^^ντος αέρος γεγονέναι. # ί(1, (ΐυθ(1 νοΓ6 6δ(, υδρί3ΐη 6Χδίδΐ3ΐ, ί1Ιυ(Ι ίρδυιη 3ΐί- 

(|ηΊ(1 ηοη 6886 : ςυο(1 3υΐ6ΐη 3Ηςιπ(1 ηοη δίΐ, 1(1 αηίτ6Γδο ηιίηίπιβ οοΐι1ίη6π : ςυο(1 ίςίΐυΓ ν6Γ6 681. Ίά 
ηβ(|υ3ςιΐ3πι 6586 ς6ηίΐυπ) 6& Γ3ΐίοη^ οοηο1ϋ(1ίΙ. €υπι (Ιοηκ^υβ νίδ ηΐ32η3 (ΙοηδΐοΓίδ 36η8 (ΐ6ηυ6Γ0ΐ, !θϋ• 

ΙβΙΤΪΐη 6X9(1(1886 ορίη3(υΓ. 55 Ε18ΕΒΙΙ €^δΑΐ11ΕΝ8Ιδ ΟΡΡ. ΡΑΚδ Π. - ΑΡΟΙΟΟΕΤΙΟΑ. 56 

ηβπ) ΙεηβΓβηΙ, ηίΙΓιΙ οιηηίηο ΓΓυείυυιη Ιβναικίχ <{υοη- Α δασχομένους, εΓς τε τά σπήλαια χαταφεύγειν έν τβ 

χειμώνι, χαΐ των χαρπών τους φυλάττεσθακ βυναμέ- ύ&πα ίηορί£ %ΤΛΙ\Ά τ^ο.θΏάβ\)Ληί, Ιΐαηυβ ρΐυπιηί ρβΓ 
Ιιίβιηβιη ουιη &5ρ6Γί(3ΐ6 Γπ^οπδ, Ιϋΐη €ίΙ)0Γυιη ρβ- 
ηοπα ραδδίιη ίηΐ6πΙ)3ηΐ. ΥβΓυιη υ1)ί ραυίαΐίπι αδα 
Ιρδο €2ΐιιΐίθΓ68 6ν3δίδδ6ΐιΐ, ίπ δρβΙυπεΑδ Ιηβιηίδ Ιβιη- 
ροΓβ οοηΠίξβΓβ, ςυίςυβ αδ86Γναπ (Ιίυΐίϋδ ροΐβΓοηΙ 
ΓΓοοίυδ ΓβροηβΓβ εοβρβΓυηΙ. Ιςηίδ ΑυΙβτη &Π3ηχιηςιιβ 
εοτηπιοϋίΐαΐυιη υΐϋίΐ3ΐβ ρ6Γδρ6€ΐ2ΐ, ίρδαδ ςυοηυβ 
ραηΐΗΐΊιη αΠοδ &ϋ οοΐβΓα, ςυοΓυιη βχ ορροΓίυηίΙ&Ιβ 
ρΙϋπηΊυηη 9(1 εοηιιηυηοηι νίίαιη οιηοΐυηαβηΐί Γβάπιι- 
ί)αΓ6ΐ, ίπνοπϋΓυηΐ. ΕηίηινβΓΟ ίρβα ρπιηυιη ίηορί3 
8680 οηιηίυηι οιηηίηο γογοπι ηΐ3§1δΐΓ3πι 1ιοιηίηίΙ)υ3 
ρΐ'αΦπίκ ; ουηι υηίυδ€υ]υ$(ΐυ6 ηοΓιΐίαπι απίπιαίί νους, άτχτίΟεσθαι • γνωσΟέντος δέ του ΐζΟξΛς, χα\ 
των &λλων χρησ(μων, κατά μιχρ^ν χα\ τάς τέχνας 
έξευρεθήναι, χα\ τά &λλα τά δυνάμενα τδν χοιν&ν Βίον 
ώφελήσαι. Καθόλου γάρ πάντων τήν χρείαν α\>τ^ 
διδάσχαλον γενέσθαι τοΤς άνθρώποις, ύφηγουμένην 
οίχείως τήν έχάστου μάθησιν εύ^υεΤ ζώ<{), χα\ συνε{>- 
γους 6χοντι πρ6ς άπαντα χείρας, χαΐ λόγον, χαΐ ψυ- 
χής άγχίνοιαν. Κα\ περ\ μέν της πρώτης γενέσεως 
των ανθρώπων, χα\ του παλαιότατου β(ου τοις ^η- 
θεισιν άρχεσθησόμεθα , στοχαζόμενοι της συμμε- 
τρίας, » ορΓπηε 3 ηαΐυπα εοηιροΓαΙο, ηϋοάςϋβ ηοη ΙαηΙυπι «άπιίηίδίΓίδ 3ά οπιηια ιηαηίϋυβ υΙοΙ)3ΐυΓ, 8β<1 βΐίίΐιι 
τβΓιοηβ ναΐβΐιαΐ αηίιηίςυβ δοΙθΓΐία, ΓαηιίΙίαπΙβΓ δυ^^βΓβΓβΙ. Αΐι^ϋβ 1ΐ3β€, ηοΐιίδ ρΓΧββπΊιη ςαί ιΐ)β(1ίθ€Γί- 
Ι3ΐί δ1υ(]6<ιπιιι$, (Ιβ ρππιο Ιιοπιίηιιιη οΠυ, (Ιεηυβ νίνβηίΐί τίΐα νοίυδίίδδίηιο, δ&(ί$ βΓυηΐ. ι 
Ιΐαοΐεηυδ Ι^υϋαΙυδ α ηο1)ίδ αυοίοΓ, ηυί ίη ίδία δυα Β Τοσαυτα μέν δ δηλωθείς συγγραφεύς, ούδ^ {^ΧΡΚ ιηυηάί ρΓοεΓΰοΓιοηβεοηιπιβπιοΓαηίΙα, ηβ Οβί ηυίϋβπι 
τοί ηοηιίηβ ΐοηυδ πιβηήηίΐ, 86<1 ΓοΠυίΟπι ςιχαηκίαπι 
36 δροηΐβ οΙ)Ια(3πι 1ιυ]υδ ιιηίνβΓδΐ ϋίδροδίΐίοηδίι 
ΙηνβχίΙ. Ε3(1οηι υογο βΓχεοδ ρΐιίίοδορίιοδ ρ3Γΐ6Πΐ 
8αη6 η)3χίπΐ3πι νίιΐββδ ρΓοάίάίδδβ. Οιιορυπι βηαίιΐβπι 
ίη ρρφδεηΐία άβ τοΓυπι ρπηείρΠδ 22 ορίηίοηβδ 30 
(Ιίδδβπδίοηεδ ιηυΐυβδ, βχ ϋδ ςυοδ Βίτοηαΐα ΡΙιιΐ3Γ- 
€ΐιυδ ίηδοπρκίΐ, 1ί1)ί 3ηΐ6 οουΐοδ ροη3ηι, ε3δ(]υβ 
ηοη «χοοΓΟςυαϋαηιεί εοηιρΓε1]εηδ3 3ηίπιο οοςηί- 
Ιίοηε, 86<Γοχ €•η]εοΐυΓ3Γυπ) ηβδοίο ςυ3 ρΓθΙ>3ΐ)Πί- όνόματος του θεο\3 μνημονεύσας έν ττ) χοσμογονί^ 
συντυχικήν δέ τίνα χα\ αΟτβματον είσηγησάμενος τήν 
του παντδς διαχ4σμησιν. Τούτω δ' άν εΟροις σύμφω- 
νους κα\ τους πλείστους των παρ' Έλλησι φιλοσόφων* 
ών έγώ σοι τάς περί άρχων δόξας, χα\ τάς πρδς άΧ- 
λήλους διαστάσεις κα\ διαφωνίας, έκ στοχασμών, άλλ* 
ούκ άπ6 καταλήψεως ορμηθεί σας, άτ:^ των Πλουτά^ 
χου Στρωματέωτ (19), έπ\ του παρόντος έκθήσομαι• 
Συ δέ μή τταρέργως, σχολΐ) δέ κα\ μετά λογισμού, θέα 
τήν πρ6ς άλ).ήλους διάστασιν των δηλουμένων. 1α(6 ρΓθΓε€(38. Τυ 3αΐ6ηι ηοη (Ιϊείδ 63083, 86<1 οΐίοδβ 3οΙ1ιίΚ)ίΐοςιχ6 ]υάί6ίο, εοΓυπ) (|ΐιί ^1)8 ηαβ 6θΐηαΐ6ΐηο- 
ΓΑπΙυΓ, (Ιίδδίύίβ Ιβευπι ίρδβ εοηΙοπιρΙαΓβ• 

€ΑΡυΤ VIII. € 

ΟρίΜοηβε ρΙιΗοίορΙιοτηηι ά$ Ιιη^ηζ ηιύν^τύ οοαρηιβη^ ίαίιοιιβ. 
€ ΤΙΐ3ΐ6ΐβοι ΓεΓυηΙ «ηΐβ €2εΐ6Γ08 οπιηεβ 1ιυ]υ8 
ΐιηίνεΓδί 13118 ρπηείρίυπι 3(ΐυ3πι ροδυίδδβ, ςυο(1 6χ 
63 6υη6ΐ3 ρΓθϋϋ886, 36 Γυί8υ8 ίη 63ΐη(ΐ6πι (ΙίδδοΙνί 

3Γΐ)ίΐΓ&Γ6ΐυΓ. 

€ 11υη6 δεειιΐυδ Αη3χΙπ)3η(ΐ6Γ, ςιχί 6]υ8(1βπι ΤΗ3- 
Ιεΐίδ εοοδυβίυϋίηο 36 Γ3ηιΊ1ί3π(3ΐ6 υδβδ 6Γ3ΐ, 63υ- 
83ΐη οπιηίικη οηιηίηο τεΓυπι υηί (1υηΐ3Χ3ΐ ίηΓιηίΐο 
αδ8ί{;η3η(]ΑΠ) 6δ8β (Ιοευίΐ; 6χ εοςυίρρ6 6υπι εοΒίε- 
8168 ογΙ)68, Ιικη ίηϋηίΐ08 ρΐ3ηβ π)υη(1θ8 6(1υ6ΐ08 36 

•ε6Γ6ΐ08 6886 (ϋ66ΐ)3ΐ. ΟΟΓΓυρίίοηεΠ) 3Ι116Π1, Π)υΙ- 
Ιοηυε 31ΐ1β (ξ6η6Γ3ΐίθη6Π1 ίρ83Π1 6Χ 60 ΑεΓΙ 3δ86Γε- 

1)α(, ςυοά ιηυηϋί ίδΐί Οηιηεδ 3ΐ) ίπιπιεηδο ςυο(ΐ3πι 

«νο ρ6Γρ6ΐυ3 εοηνβΓδίοηε "?ο1νβΓεηΐυΓ. ΤεπΓβιη ϋ δροειδή, Ιχειν δέ τοσούτον βάθος, όσον άν εΓη τρίτον ΚΕΦΑΛΑΤΟΝ Η\ 

Δ^ζαί φιλοσόφων ίΐερί της τον Λαττός σνατά' 

σεως. 

€ θάλητα πρώτον πάντων φασ\ν αρχήν τών δλων 

ύποστήσασθαι τ6 ύδωρ. Έξ αύτοΰ γάρ είναι τά πάντα, 

καΐ εΙς αύτ6 χωρεΐν. 

€ Μεθ' δν Άναξίμανδρον, Θάλητοςέτα?ρονγενόμε- 
νον, τ6 άπειρον φάναι τήν πάσαν αΐτίαν 2χειν της το5 
παντ6ς γενέσεως τε χα\ φθοράς. Έξ ο5 δή φησι τους 
τε ουρανούς άποχεκρίσθαι, χα\ καθόλου τους απαν- 
τάς απείρους δντας κόσμους. Άπεφήνατο δέ τήν φθο- 
ράν γίνεσθαι, καΐ πολύ πρότερον τήν γένεσιν, έξ 
απείρου αΙώνος ανακυκλουμένων πάντων αυτών. 
Ύπάρχειν δέ φησι τψ μέν σχήματι τήν γην χυλιν- ν6Γο ΓιςυΓ3 ογΙΪΒιίΓυπι ίπιίιαη, είυδςυβ 3ΐΓι(υ(]ίπί8 
6886, ςιι» 81 ευπι Ι3ΐι1υ(ϋη6 6οηΓ6Γ3ΐυΓ, ΐεΓίίαπι ί1- 
Ηυ8 Ρ3Γ16Π1 6οη8ΐίΐυ3ΐ• €36ΐ6Γυπι Γβευηάαδ 3ΐςυ6 
βεηίΐ3ΐ68 63ΐί(1ί Γπ^ίάΐςυβ ρπΠβδ, 6ίΓ03 πιυη(ϋ Ιιυίυδ 

ρΓΟ€Γ63ΐίθη6ηΐ 3ΐ) Οηαηί Χΐ6Γηίΐ3ΐ6 86ρθδίΐ35 Γυί8δ6 

ρΓοηυηΐί3ΐ)3ΐ, 6Χ (|αί1)υ8 εοηΟΑίΑ δρ1ιΧΓ3 ςυί6<]3ΐη 

(19) ΠΛοντάρχον Στρωματέωτ. ΟυΙ)ίυπ) 6δΙ , 
ιιίτυηι 'ιά ορυ8 Ξίτοηιαία Ρ1υΐ3Γ6ΐ)υ8 ίηδεπρδεηΐ, 3η 
Ιιθ€ ϊρδ'ι ηοπιεη Ειΐ8εΙ)ίϋδ ηοδΙβΓ ίη(]ί(ΐ6ΓίΙ. ΑΙΉκΙ 
(ριίϋειη εδί^αΐ) εο ηυοά εχδΐ3ΐ 0$ ρΐαήΐ.ρΐήΐο^ορ/ιο^ 
Γΐίηι, υΐΊ τψ άντιπαραβάλλοντι ρεΓδρίευυιη ΓιβΙ. Εχ 
ί]υο δεοΓδίπι εΐίαηι ίϋοιη Ευδεί). ιηΓη» ΙίΙ). χιν ηοη 
ρ3υ63 (]6ρπ>πΐ6ΐ.0υί(1 δί Ιοίυηι ίΠυιΙ ΜοναΙίηηι ορβ- 
τηυι^ υΐ νυΙ{ΐ;ο ποιηίηβηΐυΓ, εοΓρπδ, Ιιοε Ιίΐυΐο εοηι- 
ρΐϋχυδ 6δ{? ό^ιί^ ^"ίπι (3Π1 στρωματοειδές φΐ3ΐη Ηΐ3 πρί^ς τ6 πλάτος. Φησ\ δέ τδ έκ του άΐδίου γόνιμον 
θερμού τε κα\ ψυχρού, κατά τήν γένεσιν τοΟδε του 
κόσμου άποχριθήναι, καί τίνα έκ τούτου φλογός σφα?- 
ραν περιφΰναι τω περ\ τήν γην αέρι, ώς τω δένδρω 
φλοιόν ήστινος άπο(^^αγείσης, κα\ εΓς τινας άπο- 
χλεισθείσης κύκλους, ύποστηναι τ6ν ήλιον χα\ τήν Ρ1υΐ3Γθ1Γι, τά τε καθόλου, κα\ τά μετά ρέρος συντά- 
γματα ; €υ]υ8ηΐ0ί1ι 8υ3 ίΙΐ3 Οΐβπιεηδ Αΐ6Χ3η€ΐηηυ8 
6886 ρΓοΓιίεΙυΓ ΙίΙ). ιν : Ποικίλα, ώς αυτό που τοδνο- 
μά φησι, διεστρωμένα, άπ' άλλου είς άλλο συνεχές 
μετ^όντα • ϋοοΐ *|αθ(1 δεςυίΙυΓ, Ιτερον μέν τι χατα 
τ6ν είρμδν τών λόγων μηνύοντα, έκδεικνύμενα δ% 
άλλο τι, ηιίηυδ, η{ νίϋεΐυΓ» ία ί$(3 ΡΙυΐΑΓοΙιί •ρΐΗ 
8ουΐ3 €οην6ηί3ΐ. 57 ΡΚΛΡΑΚ. ΕΥΑΝΟ. ΙΙΒ. !. 58 

«λήνην, 3Μΐ\ τους άστέρας.'Ζτι φησ\ν, 8τι κβτ' άρ- Α ί^η^α οΐΓΰυηαίυδυπι !βΓΤ« &6Γβιη νβΐυΐί ΰοτίβχ πγ- 
χ^ς Ιξ άλλοειβών ζώων ό Ινθρωττος έγεννήθη • έχ τοΰ 1)0Γ6ΐη ίηνοΙνβΓΟί. Εα (ΙίβηιρΙϋ οιιπι ββββΐ, 80 οΊγ- 
τ^ μέν Αλλα βι' εαυτών ταχΟ νέμεσθαι, μόνον δέ τ6ν ουίίδ ςαίΐιυβϋαιη ίηΐ6Γθ1ιΐ5&, δοΐβιη ίικίβ Ιυηαιη βο 
άνβρΜίοον ΐ8θλυχρον(ου δεΤσθαι τιθηνήσεως* δι6 χα\ βΙβΠαβ 6Χ5Γηί356. Ργχ(6Γ6& Ιιοπιίηβιη 6Χ (ΙίνβΓΒ» 
χατ* &ρχ3^ οΟχ &ν ποτέ τοιούτον 6ντα διασωθήναι. ίοΓίη» 3ηίπι&η1ί1)υ8 ίηίΐίο §6ηίΐυιη 6886 <ΐ6Γ6ΐΐ(ΐ6ΐ»3ΐ : 
Τα,ΰτα μέν ουν δ ^Αναξίμανδρος. ιιαιη €υιη 62Β16Γ96 ρβΓ 86 ίρ&&8 €θηΐίηυο ρ38(υιη €«- 

ρβ888ηΐ, Ιυιη €6Γΐ6 Ι)οιηίη6ΐη, ςυΐ ρ6Γ(ϋυ Ιιοΐβ ορβπαςυβ ηυΐηειβ ίηϋί^ϋαΐ, ηυηηυααι 9ΐ1ί28, δί 6]υ$η)θύί 
ΙΙ9Γ6Ι, €0 ΐβιηροΓβ δ^ίγυσι 6856 ροΐιιί886. Ηχο ΑηαχίαιαηϋβΓ. 

€ ^Αναξκμένην βέ φασι τήν των βλων αρχήν τ6ν αέρα ι Αηαχ1πΐ6η6ΐη 8υ(6ΐη &ίυηΙ , Γ6πιιη οιηηίηιη 

εΙιιεΤν, χ<ζ\ τούτον είναι τφ μέν γένει Απειρον, τα?ς ρΓίιιοίρίυηι 86Γ6ΐη 8ΐ8ΐυί$86, ςυί ^6η6Γ6 ςυίιΐβιη 

ΰ 7χρ\ αύτδν ττοιότησιν ώρισμένον. Γεννοίτθαι βέ ίρ$ο ίηϋηΐΐυδ 6886(, &1 €6ΓΓΐδ ςΐ]&1ίΐ3ΐί5υ8 8υί8 ()6- 

πίντα χατά τίνα πυχνωσιν τούτου, χα\ πάλιν άρχίω- 1ΙιΓιΙϋ8 , 3!(]υ6 €ίΓ€υιηδ6ηρΙυ8. Ηυ]υ8 ραπίπι 6Χ 

σιν. Τήν γε μήν χίνησιν έξ αΙώνος ύπάρχειν* πίλου- €οη8ΐίρ&Ιίοη6, ρ3Γΐίιη Γ3Γίΐ2ΐΐ6 δυεοοάβηΐβ ουηοΐα 

μένου & του αέρος, πρώτην γεγενήσθαι; λέγειν τήν |;6η6ΓαΓί : ίΐ6ΐη(|υ6, ββιηρΊΐΟΓηυιη βδδβ ιηοΐυπι ; βχ 

γην, 'ή^'ζεΖχν μάλα* δι6 χα\ χατά λόγον αυτήν έπ- Β οοϋεπι 36Γ6 ίιι δ6δ6 εθ30ΐο αΐ(]υ6 ΰθΐηρΓ6δδο ΐβΓΓαηι 

οχειτΟαι αέρι, χα\τόν ήλιον χαΐ τήν σελήνην, χα\ τά οιηηίυιη ρπηοΊρβιη 6&ηιςαβ Ι2ΐ3ΐη α(Ιηίΐο(1αιη ηαΐαη 

^ιπά άστρα, τήν αρχήν τής γενέσεως έχ γης Ιχ£ΐν. 6δδ6, αβΓΪίΐιιβ ρΓθρΐ6Γ68 ]ϋΓβ Ίρ52πι αο ιηβΓίΐο Ίηδί- 

ΆποφαΕνεται γοΰν τ6ν ήλιιν, γήν διά δέ τήν όξεΐαν <1θΓβ. δοΐειη ροιτο, Ιυπαιη, αο Γείίηυαιη δίϋβΓυπι 

ΧΓ/ηπν, χα\ μάλ* Εχανώς θερμοτάτην χίνησιν λα- ιηυΐΐίΐυιΐίηειη 6Χ 16ΓΓ8 8υί ρΓΐηοίρίυηι 23 <^γ^"^ '^^' 

βεΐν. 1)υίδδ6. 0υ3Γ6 δϋΐβιη (ΐυίάβιη ίρδυπι ΙΟΓΓαιη ηυη^υ- 

|ηΙ»ΐ, 6ΐιηίΐ(ΐ6ΐιι Ιαιηβη 8Γΐ)ί{Γ2ΐ}3ΐαΓ ίηαΙαΙίδδίΓηο ουΓδυ νοίΐΰΐηΰΐιΐΐδδίιηυαι ίΠαιη εθΙοΓΰη, ίϋςυβ ορροΓ- 

Ιαηβ Αιΐπκκίυιη, 6386 εοπδεουΐυιη• 

ι Ξενοφάνης δ& ό Κολοφών.ος, Εδίαν τινά δδ^ν πε- ι ^^Iη νοΓΟ Χ6ηορΙ)8η6δ ΟοΙορΗοηίαδ 8!η^υΐ3Γ6ΐη 

τηρούμενος, χα\ παρηλλαχυ?αν πάντας τους προει- ςιιβηκίαπ) ίη$ίδΐ6ηδ νί3Π), 61 &1) 60Γυπι, ςυοδ 8(11ιυ6 
ρτ,μένους, ούτε γένεατιν , οΟτε φθοράν απολείπει* οΐΌ(1υχίιηυδ, οιηηίυιη ορίηίοη6<ΐ6θ6€ΐ6θ(6ΐη, ηυΐΐυπ) 
άλλ* είναι λέγει τδ πόίν άε\ δμοιον. ΕΙ γάρ γίνοιτο ρβηίΐυδ ΥβΙ ΟΓΐυπι νεί ίηΐ6ΓίΙυπι Γβΐίηςυίΐ, δυί 86πι- 
τοΟτο, φησίν, άναγχαΤον πρδ τούτου μή είναι. Τδ μή ρ6Γ δίπιίΐβ ]ιθ€ αηίν6Γ8ΐιπι 66δ6 ταίοδ. 5ί 6ηΊιη άβ- 
ον&, ούχ &ν γένοιτο, ούδ^ &ν τδ μή δν ποιήσαι τι, ^ ΐυΓ ρΓ06Γ63ΐυπι ΠΙυϋ 6586, €θη(ίηυο 86€υΐυΓυπι υΐί 
ούτε ύπδ τοΰ μή δντος γένοιτ* &ν τι *Α7Κ>φα(νεται ρΓΐυδ ηοη Γυ6ηΙ; ίιΐ 9υΐ6ηι, ςυοά ηοη 681, η6ςα6 
& χα\ τάς αΙσθήσεις ψευδείς , χα\ χαθδλου συν αύ • Αβπ, η6ςυ6 8ΐίυ<1 6ΐ11θ6Γ6, η6ςυ6 ΓυΓδΠδ 6Χ 60 (16Π 
τιΓ; 'χα\ αΰτδν τδν λδγον διαβάλλει. ^Αποφαίνεται ςυίίίςυαπ) ρθ8δ6. Ργ9616Γ68 86η8ΐΐ8 Γ81Ι&068 6886 
& χα\ τφ χρδνφ χαταφερομένην συνεχώς, χα\ χατ* 6οηΐ6η<1ίΐ, ΐ]ηα(ΐα6 ουπι ίΙΠδ ίρδΑηι ςυοςιΐ6 Γ8ΐίοη6Πΐ 
έλίγον τήν γήν εΙς τήν θάλασσαν χωρεΓν* φησί δ& ίη οηίΐηίΙ)υ8 ΟΓίπιίηΑΐυΓ. Τ6ΙΤ8ΠΙ ρΓ0ίζΓ6δ8υ ΐ6ΐηρθΓί8 
Χ2\ τδν ήλιον έχ μιχρών χα\ τελειδνων πυρίων άθροί- οοηΐΊη6ηΐ6Γ ίΐ60Γδυπι ΓβΓΓΪ, 80 ρ8υΐ8ίί(η ίη πΐ8Γ6 13- 
(£30αι. "Αποφαίνεται δέ χα\ περ\ θεών, ώς ούδεμιοίς 1)ί : 8θΐ6Π) 8υΐ6πι 6Χ ρυδΙΠίδ ϋδ(ΐ6Π)ςυ6 ρΙυΓ'ώυβ 
ηγεμονίας έν αύτοΐς ο&σης * ού γάρ οσιον δεσ7:δζε- Ι^ηίουΐίδ οοπΟαίυπι 6δ86 ΐΓ8ί)ίΙ. Ουίη 6ΐί8πι (Ι6 (1ίί8 
α6αί τίνα τών θεών έπιδεισθαί τε μηδενδς αυτών ίΐα άίδρυΐαΐ, ηυΙΙυηι υΐ ΙηΙβΓ 608 6886 ρπηοίρ8ΐυπι 
μηδένα μηδ* δλως * άχούειν δέ χα\ δρςίν χαθδλου, χα\ βχίδΐίιηβΐ , ςυοά η6Γ88 υΓκιυ6 νί(]68ΐυΓ €ΐ60Γυπι 
μη χατά μέρος. ^Ατεοφαίνεται δέ χα\ τήν γήν άπειρον ΐ|υ6ηΐίΐυ8Πΐ 8ΐΐ6πυδ ΓβΓΓβ (ΙοπιίηαΙυηί) : Γοπι 6δδ8 
{Ιναι, χα\ χατά πάν μέρος μή περιέχεσθάι ύπδ ηυΐίαπι, 8(1 ςυαηι υΙΠϋδ ίρδΟΓαηι 8υχίϋο βΓιυδ οπ)« 
έέρος- γίνεσθαι δΙ άπαντα ίχ γης * τδν δέ ήλιέν ηκιο ςυί8ςυ8πι ίη(1ί|ζ68( : 60δϋ6αι ροΓΓΟ ουηοΐι Ια 
Τςσι χαι τά άλλα άστρα έχ τών νεφών γίνεσθαι. υηίνεΓ^υπι 8υ(ϋΓ6 ρ8Π(6Γ 80 66Γη6Γ6, δΊ{[ίΙΐ8ΐίηι ν6Γ0 

80 ρεΓ ρ8Γΐ68 ηίΐιίΐ. ΡοδίΓΟΠιο ΐ6ΓΓ8ηι ίηΙ1ιιίΐ8Πίΐ 6δδ6, ηβο οπιηεδ ίΐϋυδ ρβΠβδ 86Γ6 οοηΙίηοΓί, ηΙΙιϋ οοη €χ 
θΐ ρΓ00Γβ8Π, 8θΐ6Π) ΐ8Π)6η 80 Γ6ΐίςυ8 8ί(ΐ6Γ8 30801 ηυ5ϋ)υδ ΟΓί^ίηοπι (161)61*6 ρΓοηυηΐί8ΐ. 

€ Παρμενίδης δΐ δ Έλεάτης εταίρος Ξενοφάνους, Ο ι ΡβΓΠίοηίάοδ 8υΐ6ηι £168168 , Χ6ηορ1ΐ8ηί8 β]υ8- 
&μα μέν χα\ τών τούτου δοζών άντεποιήσατο, άμα άβνη Γ8ΠΐίΙί8Γί8, ρ8Γΐίπι 8(1 ίΐϋυδ 8686 ορίηίοηοδ 8(1- 
& χα\ τήν έναντίαν ένεχειρήσατο οτάσιν. 'Α2$ιον μίν ]υηχΙΙ, ραΠίηι οοηΐΓ8η8η) ίΐυ8ηι<ΐ8Πΐ ΙηδίίΙυίΙ ίβοΐίσ- 
γάρ τδ πάν, χα\ άχίνητον αποφαίνεται, χα\ χατά ηβηι. Είβηίηι 86Π)ρΊ(6Γηυπ) 6886 ογ1)6ΠΙ Ιιυηο υηί- 
τήν τών πραγμάτων άλήθειαν * είναι γάρ αΟτδ μό- \6Γδυπ), οπιηίςυβ ηιοΐυ 08Γ6Γ6 ; ίρδίυ8(ΐυ6 η8ΐυΓ» 
νον, μουνογενές τε χαΐ άτρεμές, ήδ" άγένητον* ν6ηΐ8ΐ6πι οπιηίηο οοη8ΐ8Γ6 (ΙβΓεηίΙίΙ ; δίη^υίικηι 
γένεσιν δέ τών χαθ* ύπόληψιν ψευδή δοχούντων είναι* οηίιη ίΠυπ) 6ΐ υηί^6η8Πΐ, 8ΐ8ΐ)Η6Πΐ 8Γ.ςυί6(υΐΒ , ηβ€ 
χα\ τάς αΙσθήσεις έχβάλλει έχ τής αληθείας. ΦησΙ 06γ10 8ΐί(ΐυο ΙοπιροΓβ {;6η6Γ8ΐαπι 68δ6 ; (ζ6η6Γ8ΐίοη6πι 
δέ, δτι εΓτι τΜίρά τδ δν υπάρχει, τούτο ούχ εστιΛν* ροΓΓΟ 8(1 68 Γ6]ίοί(, ςυχ Γ8ΐδ8 ςυ8(ΐ8πι ορίηίοηο ρα» 
τδ δΐ μή δν, έν τοις δλοις ούχ Ιστιν. Ούτως ουν τδ δν ΐ6η{υΓ 6386 , 8(1οοςιιβ 86Πδυ3 οπ)η68 οοπιπιυηίοηβ 
άγένητον άτιολείπει * λέγει δέ τήν γήν του πυχνου ▼6Γί(8Γΐ8 6χοΙυ(]ίΐ. Α1βΓΠΐ8ΐ ρΓΧΐθΓ68, δί ι|ιη(1 ρΓ26(6Γ 
χατα^(&υέντος αέρος γεγονέναι. # \ά, ςυθ(1 νΟΓΟ 65ΐ, υδρίβπι 6ΧδΙδΐ8ΐ, ίΠικΙ ίρδυπι 8ΐί- 

ςιιί(1 ηοη 6886 : ςυθ(] 8υΐ6Π) 8ΐίςιιί(1 ηοη δίΐ, 1(1 ηηίτοΓδο ηιίηίηιβ οοΐιΐίηβπ : ςυο(ί ΙςΊΐυΓ νβΓΟ 681. ί(Ι 
η6(|υ8<ιιΐ8πι 6886 ς6ηίΐυπ) 68 Γ8ΐίοη^ οοηο1υ(11(. €υπι (Ιοηίί^υβ νίδ ηιαςπα (Ιοηδίοπδ 86Π8 (ΙοίΙυοΓΟΙ, !04ΐ• 
Ιβτηηι 6Χ9ΐίΓΐ886 ορπιαΙυΓ. 89 £υ8ΕΒΙΙ Ο^ΕδΑΚΙΕΝδΙδ ΟΡΡ. ΡΑϋδ Π. — ΑΡΟίΟΟΕΤΙΟΑ. 60 

€ Ζβηο <ιιιΙ(ΐ6ΐη ΕΙββΙββ ηΙΙιϋ Ιιοο ίη (^βηβΡβ δΐη^ιι- Α < Ζήνων δέ δ Έλεάτης, Γδιον μέν ουδέν έξέθετο, δι- 
1«Γ6 γοΐ^νίΐ, 8θ(1 αηοίρΐΐί ίβΓβ (1υΙ)ί(αΐίοιιί8 2Β8ΐα θα- ηπόρησε δέ περί τούτων έπΙ πλείον. € Αι νβΓΟ ΟβιηοΰΗΐυβ ΑϋϋβΓΪΙββ υηίνβΓδυιη, ηυοά 
βββοΐΟΓβιη $υί 80 ηαοΙίΐΟΓβιη Ιΐ2ΐ1)€&1 ηβιηίηβιη, τηΠηί- 
Ιυιιι 6586 νυΐΐ οιηηί8ςυ6 ιηαΐ8Γιοηί8 6χρ€Γ8. Ι(]6ΐιι 
ςυοςυβ <)ί86Γΐί5 οοηοβρίίβηυβ τ6γ1>ϊ8 8586γϊΙ , Ιιοο 
πιυη(1ί 8(8ΐυ, ΓβΓυιη «8Γυιη φιχ ημηο 6&ΐ€Ϊ8η(υΓ , 
€8υ888 ηιιΠυιη ρβηίΐυβ Ιΐ2ΐΙ)6Γβ ρπιιοίρΐυιη ; 56<1 ψίχ 
νβΐ ΓαθΓοηΐ 8η1β8, νβΐ ηυηο 8υη! , νβΐ ρο8ΐΙΐ8θ 
ΙυΙϋΓΗ 24^"'ΐ^ οιηιιίΒ, ]8ΐη οΐίιη ίηΟηίΐί ρίαπβ 8ρ2ΐϋο 

(βΐηρΟΓΐδ νί (|α2Ι(<8!0 ΙΙ6ε688Ϊΐ3ϋ8 ΟθΙ1ΐ^8ΐ8 6886. δοΗ 

ροΓΓΟ 36 1υη;6 ^6υ6Γ2ΐ(ΐοη6ΐη ΜΙΓίϋυίΙ, &ο Ιαιη 660γ- 
8ίιη υίΓυιηςαβ ^0€61 ρΓορπΐοβ Ιΐ8ΐ)υί886 ιηοΐυ8, €υπι 
ηοηϋυιη υδςυβ 8(ΐ60 ε&Πά&πι 8πιΙ)ο Γυΐ^βηΐβιη^ιυβ ι Δημόκριτος ό Αβδηρίτης ύπεστήσατοτδ παν άται- 
ρον, διά τδ μηδαμως ύπό τίνος αύτδ δεδημιουργή- 
σθαι • 6τι δέ καΐ άμετάβλητον αύτδ λέγει • χα\ κα- 
θδλου , οΤον πίν έστι, ^ητώς εκτίθεται μηδεμ{αν 
αρχήν βχειν τάς αίτιας των νυν γιγνο μένων * Λ^Λϋθεν 
δέ δλως ϊξ απείρου χρδνου προκατέχεσθαι τ?) άνάγχτ| 
πάνθ' &πλως τά γεγον^α κα\ δντα κα\ έσόμενα. 
'ΗλίουδέκαΙ σελήνης γένεσίν φησι• κατ' Ιδίανδή (19*) 
φέρεσθαι ταύτα μηδέπω τοπαράπαν έχοντα θερμήν' 
φύσιν, μηδέ μήν καθόλου λαμπροτάτην, τουναντίον 
δι έξωμοιωμένην τ^ περ\ τήν γήν φύσει* γεγονέναι 
γάρ έκάτερον τούτων πρότερον^τι κατ' Ιδίαν ύτυοβο- η8(υΓ3ίΕη οΙ)1ΐη6Γ6η(, 86(1 (6ΓΓ6η26 ροΐίυδ ηαΐυρ» β λήν τίνα κόσμου* ύστερον δέ μεγεθοποιου μενού του 
ρ6Γ8ίιηΐΐ6Πΐ : 2ΐ<1 6ΐιιη 6ηίιη ρπυ8 ιηοιίυπι υΐΓαιη4υ6 περί τδν ήλιον κύκλου , έναποληφθήναι &ν αύτψ τ& 
ρΓ06Γ6Αΐυπι 6886, ΐ|υ6πι 8Ϊηβυ1&η8 φιχάΛτα Λ^ ρΓΟ- πυρ. 

ρπ3ΐ 8υΙ))60ΐί ηαυικίί οοη^ίϋο ρο8ΐυ1&Ιΐ3ΐ : όβίηεβρβ νβΓΟ υΙ)ί ιη3]θΓ 8θΙΐ8 6]υ8(ΐ6ΐη 6ίΓ6υ1υ8 6ν88ί886ΐ , 
ί£ΐΐ6ΐη ίρ80 (ιιιη ΐηοΙυ8υιη 61 6οηιρΓ6ΐιβη8υΕη ίυί886. € ΕρίευΓΟδ Ν60€ΐί8 Γι1ίυ8, ΑΐΚ6ηί6η8ί8 , ίη3ΐΐ6ΐιι 
«αρυπι, ςυ2β (Ιβ (ίπ8 8ΐΐ8€ΊρίαηΐαΓ, (ϋ8ρυΐ&ΐίοιιυπι 
Ι88ΐυηι (ΐ6]ί66Γ6 οοηαΐυΓ ; 8ΐπιυ1ςα6 60η(6ηϋίΐ , 6χ 
60 ςαο<1 ηοη 8ίΐ , οπΗ ηίΐιϋ : Ηοο υηίτοΓδυιη Ιαίο 
β6ΐηρ6Γ Γυί886 , Ι&ΐ€ςυ6 ρ6Γρ6ΐιιο ίυΙαΓυιη , ςυαίβ 
ΐιαηο 681 : 81 Ι6ΐηρυ8 ίηβηίΐυιη ]3ΐη(|υ6 2ΐηΐ6 ρΓοϋιι- 
€ΐυηι 6Χ6ίρί&8, 'ηοτί ηίΐιΐΐ ΐοΐο ογ1)6 ρβΓΓιοί : υηί- « Επίκουρος Νβοκλέους, ^Αθηναίος, τδν περ\ θεών 
τΰφον πειροίται καταστέλλε ιν * άλλα κα\ ουδέν, φησ\, 
γίνεται έκ του μή δντος, δτι τδ πδίν άζ\ τοιούτον ήν, 
κα\ ίσται τοιούτον* δτι ουδέν ξένον άτΓοτελεΐται έν 
τω παντί, παρά τδν ήδη γεγενημένον χρόνον άπειρον 
δτι πάν έστι σώμα, κα\ ού μόνον άμετάβλητον, άλλα 
κα\ άπειρον • δτι τέλος τών αγαθών ,^ ηδονή. ιτ6Γ8υαι, οοΓρυβ 6886 οοη 8θ1υιη ίιηιηυΐ2ΐΙ)ί1β, 86ά 6ΐί3ΐη ίιιβηίΐυιη : ΙοηοΓυη (Ιβηίςυβ Οηβιη υη» νο- 
1υραιΐ6 οοιιΐίη6π. 

« Αχί8ΐίρρυ8 €]ΠΓ6η9Βυ8' 1)οηοηιπίΐ ςιιοςυ6 Οη6ΐη ίη β ^ ^Αρίστιππος ό Κυρηναιος τέλος αγαθών την ιτοΙυρΐ2ΐΐ6, ιη&ΙοΓαιη 8υΐ6ΐη ίη <)ο1ογ6 60ΐΐ8ΐίΐυΐ( ; γ6- 
Ιίίΐυ8ΐη ρΙΐ]Τ8ίοΙοκί3ΐη ίΐα 6ίΓ6υιη8€π1)ίΐ , 1ιυ]α8 υΐ 

υηίΐ|8 Γ6ί 6θη8ί<ΐ6Γ2ΐ(ίθη6ΐη Ι1ΐΊΐ6Π1 6886 <1Ίθ8ΐ : 

Οπίά ίτί$ίί$ 1(βίίν€ άοτηι $οτ$ ιιηρτοΙία νβη^ί» 

ι ειηρ6(1θ6ΐ68 Α^ίκ6ηΙίου8 ςυιιΐυοΓ 6ΐ6πΐ6ΐιΙ& 
ροηίΐ, Ι(;η6ΐη, &ςυ&πι, 86Γ6ΐη 61 ΙέΓΓ&ιη, ςαοπιπι 

030838 3ΐηίθίΐί3ΐη 30 <)Ϊ800Γ^ί3ΐη 65*86 ΥΟΐΐ. 1(ΐ6ΐη 6Χ 

ρΓίιη3 6ΐ6πΐ6ηΙοηιπι οοηΓυ8ίοη6 860Γ6ΐυιη &6Γ6ΐη 30 
οίΓουπι ίη 0Γΐ)6ΐη Γυβαπι 6886 3ίΐ : ί^ηβπι ν6Γ0 ρθ8ΐ- 
ιηοιίυπι 6Χ8ΐ1ί6ηΐ6πι, ουηι Ιοουπι 5ίΙ)ί 3Ηοηι ηοη γ6- 

ρ6ΓίΓ6ΐ, 8υΓ8υΠ) Ι3η(ΐ6ηΐ ΟΟηΟΓΟίί 36Π8 Γπ^ΟΓΟ οοπι- 
ρυΐ8υΠΙ 6νθΐ3886. Ουθ8 ΡΓ9616Γ6& <1ΐΠΐί(ϋθ8 0Γ1>68 

€ΐΓ03 16ΓΓ3ΠΙ οίΓουΐ3π οιοΐη ίοπτί, 3ΐΐ6ΓυΠ1 6Χ ί(ζη6 ήδονήν, κακών δέ τήν άλγηδόνα. Τήν δέ άλλην φυσιο- 

λογίαν περιγράφει, μόνον ώφέλιμον εΤναι λέγων τδ 

ζητεϊν 

'Θττί τοι έτ μεγάροισι ίίΛκόν γ' αγαθόν τε 

\τέτυκται, 

€ Εμπεδοκλής 6 ΆκραγαντΤνος, στοιχεία τέσσαρα, 

πυρ, Οδωρ, αΙθέρα, γα?αν * αΐτίαν δέ τούτων , φιλίαν 

κα\ νεΤκος. Έκ πρώτης φησί της τών στοιχείων 

κράσεως άτηϊκριθέντα τδν αέρα, περιχυθήναι χύκλφ' 

μετά δέ τδν αέρα, τδ πυρ έκδραμδν, και ουκ Εχον 

έτέραν χώραν, άνω έκτρέχειν ύπδ του περί τδν αέρα 

πάγου. Είναι δέ κύκλφ περ\ τήν γήν φερόμενα δύο 

ημισφαίρια, τδ μέν καθόλου πυρδς , τδ δέ μικτδν έζ 

αέρος κα\ ολίγου πυρδς, δπερ οΓεται την νύκτα Ιοίυπι, 3ΐΐ6Γυπι 6ΐ 36Γ6 ί|;η6(ΐυ6 πιοϋίοο ΐ6Π)ρ6Πΐ- Β είναι* τήν δέ αρχήν τής κινήσεως συμβήναι άπδ τοΟ Ιυπι, ςυ3πι ίρ86 ηοοίοπι 6886 3Γΐ)ίΐΓ3ΐαΓ : ηιο1υ8 3υ• 
Ι6Π1 ίηίϋυπι 6χ 60 οοηΐί|;ί886, ςαοά ίη ί8(& 6ΐ6Πΐ6η- 
ΙΟΓυπι οοη]υηοΐίοη6 τ6ΐΐ6πΐ6ηΐίθΓ ίρί8 ίπιρ6ΐυ8 6χ- 
8ΐίΐί586(. ^3πι γβΓΟ 8θΐ6πι η3ΐυΓ3 503 ηοίΐ ί£;η6ηι, 

16(1 ί|;ηί8 Γ6θ6Χίθη6ΠΙ 6586, ίΐΐί ςα3Π1 6Χ 3ςυ3 06Γί 

τί(ΐ6ηιυ5 ρ6Γ8ίπιίΐ6ηι : 31 1υη3πι 6χ 36Γ6, (|υ6πι ί^ηίβ 
Γ6ΐίςυ6Γ3ΐ, 8υ3 8ροη(6 003ΐυί886 ((ΐυίρρ6 6ηίπι |ζΓ3η • 
άίηί8 ίη8ΐ3Γ οοηοΓ6νί556 36Γ6Π1) ; Ιυπιβη ροΓΓΟ 5υυηι 
63πι^6πι 3 5θΐ6 πιαΙυ3ΓΪ. Β6ηίςυ6 3ηίπιί ρΓίποΐρ3ΐαπι τετυχηκέναι κατά τδν άθροισμδν, έπιβρίσαντος του 
πυρός. Ό δέ ήλιος τήν φύσιν ούκ Εστί τυυρ, αλλά του 
πυρδς άντανάκλασις, δμοία τ?) άφ" Οδατος γινομένη. 
Σελήνην δέ φησι συστήναι καθ* έαυτήν έκ του άπο• 
λειφθέντος αέρος ύπδ του πυρός * τούτον γάρ παγή- 
ναι, καθάπερ κα\ τήν χάλαζαν * τδ δέ φώς αυτήν 
σχείν άπδ του ηλίου. Τδ δέ ήγεμονικδν (20), βΟτε 
έν κεφάλι) , ούτε έν θώρακι , άλλ" έν α^ματί' δθεν 
καθ* δ τι άν μέρος του σώματος πλιΓον ή παρεσπαρ- 
μένον τδ ήγεμονικδν, οΓεται κατ* έκεινο προτερεϊν 1160 ίη 03ρίΐ6, ηβο ίη ροοίοΓΟ, 56(1 ίη 53η2υίη6 οοη- 

8ΐίΐυίΐ ; ί(ΐ6θςυ6 ςυ3 ρ3η6 οοτροηβ (ϋΟυδΟδ Π)3^ί8 τους άνθρώτεους. 

830^018 ίΠο Γυ6Γί(, 63(ΐ6Π1 1ΐ0Πΐίη68 ΡΓ26813Γ6 3Γΐ)1ΐί2(αΓ• 

(λπ^ η^' ^^^^ ^^' ^^''^• οο11οο3ΐ)3ΐ, ίη(ΐ6ς»6 ορίηίοηί 811» Π(ΐ6πι οοηοί1ί3ΐ)βΙ, 

(^20) Ργο ήγεμονικδν, Ιβ^βηΛηπι νΙίΙβΙπΓ, αίμα. ηυοίΐ οη ρβπβ Ιιοιηιηβί ρΓ3Β5<ΛΓθηΙ αυ» δαπ^ιΠΗΟ 
η»η) βηίιηι ρπιΐ€ίρ3ΐυπι Εηιρ6(ίοοΐ68 ίη 83π§υίη6 3ΐ}υηϋ»Γ6ΐ. 61 ΡΚ.ΕΡΑη. ΕΥΑΝΟ. ΠΒ. !. 61 

€Μητ{9β6ωροςόΧ?ος,ά(διον€Τνα(φη9ίτ6ΐ79ν,δτιβΙ'Α < ΜβίΓοϋοηη Οΐιίαβ ββπιριίβηιτιιη *6856 Ιιοο υηί- 

ιτβηαπι αΟιπη^ΐ , ρΓορίβΓβα ςποϋ βί ςβηΐΐιιοι ίΙΙικΙ ?ίν γενητ^, έχ το5 μή βντος 4ν ήν Απειρον £έ, δη 
Μ«ν• ο&τ^ρ ^<ν ^^Ρΐή^' βθενήρξβίτο, ούδβ πέρας, 
ού& τελτττήν * άλλ* ού$^ χινήσεως μετέχειν τ6 πβίν, χι- 
νεΐ^βαι γάρ αδύνατον, μή μεθιστάμενον * μεθίατασθαι 
& ΔναγχαΕον ήτοι ε Ες πλήρες, ή εΙς χεν^ν. Πυχνού- 
μεν^ιν βέ τ6ν αιθέρα ποιεΤν νεφέλας, είτα Οβωρ, 5 
χα\ χατΛν έπ\ τ6ν ήλιον, σβεννύναι αυτόν • χαΐ πά- 
λιν άραιούμενον έξάπτεσθαι• χρόνο3 δέ, πήγνυσθαι τίρ 
ξηρφ τδν ήλιον, χα\ ποιείν έχ τοΰ λαμπρού υβατος 
άατέρας, νύχτα τε χα\ ίιμέραν έχ της σβέσεως χα\ 
Ιξάψεως, χα\ χαθ^ου τάς έχλείψεις άποτελείν. ςυοιιί&ιη «αίβητι ββιηρίιβΓπυιη βίΐ , ίηΑηίΐυιη ρ&ήΐβτ 
658^, υΐροΐβ ςυ(Μΐ ηβςυβ ρπηεΊρίυπι, υικίβ οοΒρβιΙΙ, 
1)60 ΙβΓίηίηυιη αυΐ βηβπι ΙΐΑίιοαΐ : Ίιηο , ηβ ιηονβΗ 
ςυίάβιη υηίνβΓ5υπι; ηβο βηίιη ΐΙΙυϋ ιηονβη ρο8&6, 
ηίδί αΗο πιίξΓβΐ ; ηβοββδβ &υΐ6ΐη 689β νβΐ ΐη ρίβηααι 
ιηίξΓ3Γβ, νβΐ Ίη ν3ΰΐιυιη. ΡΓχίβΓβα 6χ 3€Γ6 £οη$ϋρ3ΐο 
ηυ!)68 ρηηιυηι , (Ιβίηάβ βηυαιη ρΓΟΟΓβΑή, ςυ» ίη 
8θΐ6ΐη (ΙϋΠυβηδ, ίρ8ίυ8 ί(^6ΐη βχδΐίηςυαΐ, ςυί ΐΑΐηβα 
<)ρηοο 8ΐΐ€ΰ6(]6η(β Γ8ηΐ8ΐ6 Άοο^ηύΛίατ, Ειιπκίοιη ροιτο 8θΐ6πι, ρΓ0{[Γβ8δα (£ΐηροη8 8ί€€ίΐ&ΐβ €0η€Γβ8€βΓ6 , 30 8ΐ6ΐΐΑ8 <]υΐ(]6πι βχ Ηιηρί(1& βΙ βρίβικίβηΐΐ 
»ςυ& (^βηβηΓβ, ηο€ΐ6ΐη τβΓΟ βίιηυΐ βίςυβ (ϋ6ΐη βχ ιηυΐυ& ϊΙΙα ουπι βχβΐίηείίοηβ ΐαιη ίηίΐΑΐηηι&ιίοηβ» 
οιηη6$ςοβ οπαηίηο (ΙβΓβοΐίοηββ 6&(ΐ6πι Γ&ΐίοηβ €0ΐηρΐ6Γ6• 
€ Διογένης δ *Απολλωνιάτης, {αέρα υφίσταται στοι- Β < Βίθ([6η68 ΑροΠοηί&ΐΑ 96Γ6τη βίβιηβηίοτη ροηι^. χείον* χινεΓαθαι δέ τά πάντα, απείρους τε είναι τοιις 
ψ£αμο\)ς * χοσμοποιεΓ δέ ούτως * δτι του παντδς χι- 
νουμένου, χα\ |{' μέν ίραιοΰ, 1} δέ ττ^χνου γινομένου, 
δπου συνεχύρησε τδ πυχνδν, συστροφήν ποιήσαι, χα\ 
οϋτω τά λοιπά, χατά τδν αύτδν λόγον, τά χουφδτατα 
τ^ &νω τάξιν λαβόντα, τδν ήλιον άτεοτελέσαι. ι ιηοτβΓΐ αυΐβπι υηίν6Γ82ΐ, 6ΐίη0ηίΐθ8 6886 ιηυηιΐοδ •ί- 
βηη&(. €3Βΐ6Γυηι 6]υ8πιο(]ί 8θπιηί8ΐ βΟΓοιη ιηοΐίΐίο- 
ηβιη, 8εί1ίθ6ΐ οοιη υηίνβΓδυπι ίΐα ιηονβΓβΐυΓ, υ( πι- 
τία8 Ιιίο, &1Π)ί (Ιβηδίιίδ ΩβΓβΙ, υ1)ί€υηςυ6 ιη2]θΓ()6ΐι• 
81188 οοηΙίη^θΓβΙ , ιΜ εοηνοΐυΐίοηβιη ςυΑΑΐύ&ιη ββΤβ- 
€ί8$6, Ιυπι βίιηίΐβπι ίη πιθ(!υπι οχΙβΓα : ψιχ αυΐβπι 

ΟΠίηίοηΐ ΐ6νί88ίπΐ2Β ρ3Γΐ€8 688€η1, 638 ΓβςίΟΠβ 80* 

ροΓίΟΓΐ οοουρ3ΐ3 δοΐβηι ρΓΟ<)ηχί886. ι 

Τ3ΐΐ8 οτ%ο Γυίΐ 83ρίβηΐί88ίηιοη!πι β1ί3πι ΟττάοΙλ 
ρΗΠοδορΙιΟΓυπι, βοπιπι δβΐΐβπι ηυί ρΐιγβίοι νοοΙ)λη- 
ΐυΓ (ίβ υηΐνβΓδί εοηδίίΐυΐίοηβ, (Ιβςηβ ρηπια ιηαηάΙ 
ρΓθ€Γ63ΐίοη6 (ΙίδρυώΓιο, ίη ςοβ ηυΙΙυπι 3ΓεΙιίΐ6€ΐυπι, 
ηυΐΐυπ) ΓβΓοιη οπιηίυπι βββείΟΓοπι ροβυβΓυηΐ, ίηιο ηβ 
Ββί ςυί(ΐ6ηι πιβηΐίοηβπι α1ΐ3Π) ΓβοβιυηΙ ; 86<1 Ιβηιβ- . 
νήιει τήν αΕτίαν του παντδς ανατεθειμένων. Τοσ- Ο ταΓί» ουίίβηι 3{;ίΐ3ΐίοηί, 30 ΓοΓίυίΐο ρΐ3ηβ ηιοίηί Τοιαύτη χα\ των πανσδφων Ελλήνων, των δή φυ- 
σιχών φιλοσδφων έπιχληθέντων, ή περ\ της συστά- 
σεως τοΰ παντδς, χα\ τής πρώτης χοσμογονίας διά- 
ληψις, ού δημιουργδν, ή ποιητήν τίνα των δλων ύπο- 
στησα μένων, άλλ' ούδ* δλως Θεοΰ μνήμην ποίησα μέ- 
νων - μδνη δέ τή άλδγιο φορ^ χα\ τή αύτομάτφ χι• βύτη δΐ αυτών χα\ ή πρδς αλλήλους έναντιδτης, έν 
μέν ούδενΐ άλλή>Λΐς συμτεεφωνηχδτων, μάχης δέ χα\ 
άντιφωνίας τά πάντα άναπεπληρωχδτων * δθεν χα\ 
6 θαυμάσιος Σωχράτης, τουτουσ\ πάντας μωραίνον- 
τας άπήλεγχε, χα\ μαινόμενων χατ* ουδέν έλεγε δια- 
φέρειν, ει δή σοι μάρτυς άζιόχρεαχς Ξενοφών έν ^Αλο- 
μψΊψοτεύμασι^ λέγων οΟτως* ι ΟύδεΙς δέ πώποτε 1ιυ]α8 υηίν6Γ8ίΐ3ΐί8 €3υδ3ηι 38δί^η3Γυη(. Αο ΐ3ηΐΑ 
ςυΐίΐβπι βΟΓυπι 68(. ίηΐβΓ 8656 (ΙίδδβΠΑίο , υΐ β3(ΐ6πι 
ηυ1ΐ3 ρΓΟΓδυδ ίη Γ6 ρΓθηυηΙί3πη(, 86(1 εοηΐβπΐίοηβ 
36 86ηΐ6ηΐΊ3Π]Π) <)ίν6Γ8!ΐ3ΐβ οηιηί3 οοπιρΙβνβΓίηΙ. 
Ιΐ3ςυ6 Βθ6Γ2ΐ68, νΪΓ ίΐΐβ 5ίη^υΐ3Γί8 61 βχίηιίυβ, ίδΙοϋ 
οπιηβδ Τ3ϋ6ίη3π 0δΐ6ΐΐ(ΐ6ΐ)3( , ηίΐιΐίςηβ οπιηίηο 3ΐ) 
ίη83ηί8 36 ίυΓίοδίδ <1ίδ6Γ6ρ3Γ6, 81 Χ6ηορ1ιοηΐ6πι υΐ Σωκράτους ουδέν άσεβες, οΟδέν, άνδσιον, οΟτε πράτ- (ϋβηυηι Πιΐβ Ιβδίβπι 3υ(1ί3ηια8. δί6 βηίπι ίη Ιί^ηιο- τοντος είδεν, οΟτε λέγοντος ήχουσεν ουδέ γάρ περί 
της απάντων φύσεως, ή περί των άλλων, ώς οΕ πλεί- 
στοι (21), διελέγετο, σχοπών οτοως δ χαλού μένος 
ύπδ των σοφιστών χδσμος έχει, χα\ τίσιν άνάγχαις 
Ιχαστα γίγνεται τών ουρανίων* άλλα χα\ τους φρον- ταΗΙίΙ>η$ ίρδβ ΙοςυίΐυΓ : ι δθ6Γ3ΐ6πι νβΓΟ πυΙΙυδ αη- 
ςυ3ηι ίπιρίί ςυί(1(|υ3πι 3ΐςυβ η6Γ3πί 3υ( νίϋίΐ 3$6η- 
Ι6πι, 3υΐ ΙοςυβηΙβηι 3υ(]ίνίι. Νεςυβ βηίπι ιΐβ αηί* 
νβΓδί ηαΐυΓ3, ςα6ηΐ3(1ηιο<1αηι ρίβηςιιβ νιι1|;ο, άίδριι- 

Ι3ΐ)3ΐ, δίβ ηΙπίίΓυΠΙ , υ( (|υθ ρ36ΐΟ 8686 Ιΐίβ Ιΐ3ΐ)63ΐ, τίζοντας τά τοιαύτα, μωραίνοντας άπεδείχνυε. » Καλ ^ ςυί 3 8ορ1ιίδΐ3Γυπι η3Γιοηβ ηιυη(1υ8 νοθ3ΐυΓ , 3αΙ έτηλέγει έξης* ι Έθαύμαζε δέ, ει μή φανερδν αύ- 
τοίς έστιν, δτι ταύτα άδύνατδν έστιν άνθρώποις εύ- 
ρεΓν * έπε\ χα\ τους τά μέγιστα φρονόύντας έπ\ τφ 
περ\ τούτων λέγειν, ού τά αυτά δοζάζειν άλλήλοις* 
άλλα τοϊς μαινομένοις ομοίως διαχείσθαι πρδς αλλή- 
λους. Τών τε γάρ μαινόμενων, τους μέν ουδέ τά δεινά 
δεδιέναι * τους δέ, τά μή φοβερά φοβε?σθαι * '^ών τε 
7»ρ\ της πάντων ^σεως μεριμνώντων, τοΖς μέν δο- 
χείν έν μδνον τδ δν είναι, τοΙς δέ άπειρα τδ πλήθος * 
χα\ τοις μέν άε\ πάντα χινεΤσθαι, τοΤς δέ ούδ* &ν 
ποτέ χινηθήναι * χα\ τοΣς μέν άπαντα γίνεσθαί τε χκΐ 

(21) Ή Λερϊ τώτ άΧΧωτ, ώς οΐ ΛΛεΤσχοι, Αραά 
Χ^ηορΙιοηΙ. ΙίΙ). γ Μ«ΐ9ΐ0Γα6ί/., ρ3|;. 710, Ιβκ'ιΐυΓ, ή 
περ\ τών ά>Λων οΕ πλείστοι, ςυ3ΐη 1β€ΐίοη€ΐη 560 α- ς03 Γ3ΐί 36 η60685ί(3ΐί8 νί 6υ]υ&1ί1>6( Γβί ϋΟβΙβδίίΐ 

Γ3ΐίο ΐ6η63ΐυΓ , ίην65ΐί|;3Γ6(; 86(1 608 ροϋυδ, ηιιΐ 
(ΐ;6ηυ8 Ιιοβ ΓβΓυιη βΟΓίοδίυδ 3|;ί(3Γ6η( , ίηδβηΐΓβ (Ιβ- 
ηιοη8ΐΓ3ΐ)3(. ι Ουΐϋυδ 26 ^^^^ 8υΙ)]υη9ϋ : ι ΡβΓ- 
ιηίΓαηι 3υΐ6Πΐ Ίρδί ?ί(ΐ6ΐ)3ΐυΓ, ηβ ρβΓδρβεΙυπι (ΐυί^βπι 
ίΠίδ Ιΐ06 Γυίδδβ, (100(1 βο 6θ(;ηί(ίοηίδ Ηοηιίηυηι ίη|;8• 
ηί3 ρβΓνβηΐΓβ ηυΐΐο πιοιίο ροδδίηΐ, ευπι ϋ , ρΓ3Β8βτ- 
Ιίπ) ςυί 8686 Ιΐ06 ^ΐβραΐαΐίοηίδ ςβηβΓβ ρΐυήπιυπι βί- 
ί6Γ3ηΐ, ηοη ίη 63(ΐ6ηι ορίηίοηβ 8βη(6ηΓΐ3ςα6 τβηβη^ 
ΙαΓ, 86(1 3ΐίί βυπι 3Ηί8 ΓυποδΟΓϋηι υ1ΐ(|υβ πιΟΓβ Ιβ 
(ΐ;6Γ3ηΐ. Ουίρρβ βηίπι. βχ Γαηο8ί8 3ΐίθ8 β88β, ςηί ηο 

(υδ βυηι βΐ Ιιίβ βΐ ββρ. υΐΐίιηο 1ί1)Γί χν, υ5ί βυπ)<1βσΐ 
Ιοουιυ £υ8β1)ίυ8 ρΓΟίηϋΐ, 86(1 ρ1υη1)ΐ*8. 63 ΕϋδΕβΜ €Λ:δΑΚΙ£Ν8Ι3 ΟΡΓ. ΡΑΚδ Π. — ΑΡΟΙ,ΟβΕΤΙΟΑ. €4 §[Τ8ΤΪ2ΐ ςαίιΐβιη βΐ αίΓοείβι ιηβΚιι&οΚ, αΠοβ νβΓΟ , ςαί Α άπ<5λλυσθαι, τοΓς δέ οΟτ' &ν γενέσθαι τζοτϊ ουδέν. Ιρ82 ςαοςυβ ηοη ηιβίυβικία 6χΐίιη6$€3ηΙ : δίο 6ο& 
Γυιη, ςαΐ ιαΐυΓΑΐη αηίτ6Γ8ί (ϋΐί^βηϋυδ βχρΙοΓ&Γβ 
€0η6πΐυΓ, 2ΐΗθ8 ςυίϋςυίίΐ 08Κ υηυιη 6856 νβΠο, &Ιίο3 
ιηίΐηίίαιη Γ6Γυπι ιηυΗίΚαιΙίηβιη ΐη?6ΐΐ6Γ6; &1ϋ8 ίΐβπα 
ρ1&66Γβ οοηΐίηβηΐί ιηοΐα γ68 οιηηββ »^ίΐ&Γί, αΐϋδ 
€οη(ΓΑ, ηαΙΙο υηςυ^ιη ΐ6ΐηρθΓ6 ιηον6π ρο$$6 , α1ϋ8 
άβηίςυβ ^βη6Γ&π οηαηίΑ 30 <)6ίη€6ρ8 ΐηΐ6ΓίΓ6 , αΐίί» 
ν6Γ0 ηιΐιίΐ υηςιΐ3ΐη ν6ΐ κβηίΐυιη 6886 , νοί ίηΐεπια 
ρβπΙυΓυιη. ι Αΐ(|υβ Ιιχο 8οεΓ2ΐ6δ, ιιΐ ΧεηορΙιοη 
ΑϋΟΐΟΓ 68ΐ. 0ιιίΙ)ΐΐ8 δίπιΐΓια ρΓΟΓδυδ 6Α δυηΐ ςυ£ 
Ρΐ3(ο ευιηάβιη δοοταΐεΐΏ ίη 60 , ηαειη 0$ αηι'ηια 
βΰΓίρδίΐ , (ΙίαΙο^ο ίΐ» 6θΐηιη6ΐηοΓαηΐ6ΐη ίικίυαΐ : 
€ Είβηίιη ιηίΓυιη, ίηςυίΐ , ο €6ΐ)6δ, ςυ^ηίΑ ιη6 ]α- 
νεηίδ ουπ) 6$86ΐη ΐΠίυδ €υρί(1ίΐ38 δ^ρίοπΐ!» ΙβηυεπΚ, οδτ' άτϋόλλυσθαι. ι Ταΰθ' ό Σωκράτης, ως Ξκνοφων 
μαρτυρεί. Συνάδει δέ χα\ ό Πλάτων τούτοις εν τφ 
Περί 'ίτυχης, τοιάδε λέγοντα α0τ6ν αναγραφών (22)• 
€ Έγώ γάρ, δφη, ώ Κέβης, νέος ων, θαυμαστως 
ώς έττεθύμησα ταύτης της σοφίας, ήν δή χαλοΟσι 
7:ερ\ φύσεως Ιστορίαν ύπερήφανον γάρ μοι έδ^χει 
είναι εΐδέναι τάς αίτιας έκαστου, διά τί γίνεται Ιχα- 
στον, κα\ διά τί άπόλλυται, κα\ διά τι έστι • χα\ πολ- 
λάκις έμαυτ6ν &νω καΐ κάτω μετέβαλλον, σκοπών 
πρώτον τά τοιάδε* άρ' έτυειδαν τδ ψυχρών κα\ τδ 
θερμδν σηπεδ4να τινλ λάβτ), ώς τίνες έλεγον, τότε 
ήδη (25) τά ζώα ξυντρέφεται ; κα\ τυότερον τδ αΤμά έστιν 
ψ φρονοΰμεν, ή ό άήρ, ή τδ πυρ* ή τούτων μ^ν ούδ^ν, ό δ* 
Ιγκέφαλός έστιν ό τάςαΐσθήσεις παρέχων του άκούειν, ηπαπι τυΐ^ο ηαΐοΓΧ οοπίβιηρί&ΐίοηβπ) ΑρρβΗαιιΙ ; Β χα\όρ^ν,κα\όσφραίνεσθαι*έκ τούτων δέγίγνοιτο μνήμη ςυίρρβ ιη9§ηίβευιη ορρί(1ο ιηίΐπ νΐιΐ6ΐ)8ΐυΓ εαυδαδ 
ηοδδβ Γ6Γυιη 5ίη{;αΐ3Γυη), ϋο ουΓ υη&ςα3βςιΐ6 \6ΐ οπα- 
ΙυΓ, \6ΐ ίπΐ6Γ62ΐ, Υΰΐ 6\8Ϊ8ΐ&1, ίηΐ6ΐ1ί^ϋΓ6; δ36ρίυδςυ6 
Αάεο ιη6 δυΓδυπι άβΟΓδυπκιυβ ν6Γδ2ΐΙ)3ΐη, 6υπι ίη 6]υ$- 
ιηο(]ί ρΓΐιηυιη ςυχδΧΊοηοδ ίη6υιηΙ)6Γ6ΐη : υίπυηι δοί- 
ΙίοεΙ, ςυοϋ ποηηυΙΙίδ ρΐ266ΐ)3ΐ, υΙ)ί ΓπςΊιΙυιη 61 63ΐί(1ιιπο 
Ιοοί &1ί(|υί«1 €θΓΓυριίοηί (Ι6(ΐ6πηΐ , Ιυπ) (ΐ6ΐηυιη αηί- 
ιη&ηΙΙ& ηυίπιηβηΐυιη αο βΓπιίΙαίβπι 2€θίρΊ&ιιΙ? υίΓυιη 
82η{;οίηβ, αη ΑβΓβ,αη ροΐίυδ ί^ηβ δαρίαιηυδ ? 8η ν6Γ0 
Ιιΐδθΐηηί1)υ5 6Χ€ΐυ8ί5, υηί ο6Γ61)γο αυχίίεηιΐί , νίίΐεηάί, 
Α(ιΐυ6 θ(1θΓ&η(1ί 86η8ϋυιη οη§ο (ΐ6ΐ)6&ΙυΓ : 8ΐο υΐ 6Χ 
118 ιηβηιΟΓία δίιηυΐ 6( ορίηίο, 6Χ ιιΐΓβςυε &υΐ6Πΐ, 
υΙ)ί ρΐ3εί(ΐ6 ςυΊ6ΐ6(|υ6 οοηδίίΐεπηΐ, εαιη ιΐδάεπι οο- κα\ δόξα• έκδέ μνήμης χαΐ δόξης λαβούσης τδήρεμεΐν, 
κατά ταύτα γίνεσθαι έπιστήμην; Κα\ αυ τούτων τάς 
φθοράς σκοπών, κα\ τά περ\ τδν ούρανόν τε κα\ τήν 
γήν πάθη, τελευτών, ούτως έμαυτώ έδοξα πρδς ταύ- 
την τήν σκέψιν άφυής εΤναι, ώς ουδέν χρτιμα, Τεκμή- 
ριον δέ σοι έρώ ίκανόν. Έγώ γάρ ά κα\ πρότερον 
σαφώς ήπιστάμην, ώς γε έμαυτώ καΐ τοις άλλοις έδό- 
κουν, τότε ύπ' αυτής της σκέψεως ούτω σφόδρα έτυ- 
φλώθην, ώστε άπέμαθον κα\ ταύθ' ά προτού φμην 
είδέναι. ι Ταύτα Σωκράτης αύτδς εκείνος ό πάσιν 
άοίδιμος Έλλησιν. "Οτε τοίνυν κα\ τω τηλικούτω 
φιλοσόφψ τοιάδε έδόκει είναι τά τής τών δηλω- 
θέντων φυσιολογίας, είκότως μοι δοκώ κα\ ήμόίς Ιΐ9ΒΓ6ηδ δοίεηΐία ς6η6Γ6ΐυΓ ? ΟιίΓηηυε νίοίδδίπι ΓβΓϋΐιι ^ τήν τούτων απάντων άθεότητα παρητήσΟαι• έ7Γε\ €3ΐ'αηΐ(ΐ6ηο ίηΙβΓίΙυδ, ςυχςυε Ιαιη ΐη οοείο ςυ^ηι ίη 
16ΓΓ& νυ1§;ο οοηΐίη^υηΐ ιηεουπι ίρ86 Γ6ρυΐ3Γ6ηι, άο- 
ιηυπ) ίΐ2ΐ ηΐ6 3(1 ' Ηοε οοηΐ6Π)ρΐ3ϋοη1δ £;6ηυ8 ίηβ- 
ρΐυπι, ιι1 ςυί ηιαχίπιβ, €1586 ίυϋίεανί. €υ]υ8 τβί Ιιοο 
Ιϋ)ί &Γςοπ)6ηΐυπι ίηδί&Γ οπιηίυηι ρΓθΓ6Γ3ΐη ; ςυοά 
ςυ£ πιίΐιί ρηυδ ^ο εχΐ6Π8 ορίίηιβ νίϋβΙιαΓ ίπίεΐΐί- 
|;6Γ6, 6α(]6πι ροβίπιοάυπι οηιηί3 (1β(1ί806Γ6ΐιι ; Ιαηΐυπι κα\ τά τής πολυθέου πλάνης αυτών, ούκ έοικεν είναι 
αλλότρια τών είρη μένων. Τούτο μέν ου ν έπ\ καιρού 
τού προσήκοντος έλεγχθήσεται, καθ' δν άποδείξομεν, 
δτι πρώτος Ελλήνων Αναξαγόρας νουν έπιστήσαι 
τ^Ι τού παντδς αιτία μνημονεύεται. Νύν δέ μοι έπ\ 
τδν Διόδωρον μετάβα, κα\ σκόπει οία περΊ τής πρώ- 
της τών ανθρώπων θεολογίας ΙστορεΓ. ϋΐ3 Ιρ8& εοηΐ6πιρΐ2ΐίο ηιίίή €26θίΐ8ΐί8 οβίυ(ΐ6Γ3ΐ. ι Ηχο δοοΓαΐ68 ίΠβ 6Γ2660Γαηι οπιηίαιη ογ6 Γαπιαςυβ 
εβΙοϋΓαΐυδ. ΟυαΓβ ευπο εα Ι&ηΐί ρΙιίΙοδορΗί (Ιβ ίΜοΓυπι οιηηίιιιη, (ΐυοβ αηΐε εοπιιηειηοΓανίηιοδ, ρΙιγ$ίοΙο^ί^ 
ιηβηδ 61 δεηΐεηΐία Γυεηΐ, ]αΓβ ηυοςυβ δεηΐίο ηθ8 27 ^^ ί^^ΟΓυιη η6|;2ΐφ Οίνίηίΐαΐίδ δεείβρβ ϋεείίηϋδδε: 
ρΓ9686Γΐίπι εϋπι ίρδΟΓαπι (Ιβ ιηυ1ΐίΐυ(1ίπ6 ^εορυπι 6γγογ αΙ) ίίδ , ςυ» (1β υηίνεΓδί οηυ βοπιηίαΓυηΐ, ηβ* 
ςιιαςιι&π) Δΐίεηυβ 6δδ6 νίάε&ΙυΓ. €χΐ6Γυιη ί(1 δυο Ιοεο ιηαηίΓβΗΐβ ϋερΓεΙιεαϋεΙοΓ , ιιΙ>ί ρπηείρεπ) 6γχ- 
οοΓυπι Αη3Χ3$0Γ3ΐη , (|υί ιηβπίεπι Ηυ]υδ ηηίνεΓδίΐβΙίδ πΐυΓαίοηί ρΓχΓεοεηΙ , ΐ3υ(ΐ3Γί ΟδΙεηϋβπιυδ. Νυηε 
ν6Γ0 ΙΓ3ηδΓ6Γ Ηπίοιοιη δίδ 3(1 Οίο<)θΓυιη , ςυχςοβ (1β ρππΐ3 ίιοπιίηυπι ιΐιεοίοςίβ ιηεπιοπχ ρΓοϋ'κϋΐ^ 

€0ηδί(ΐ6Γ3• 

ΟΑΡϋΤ !Χ. ϋ Ρή$€θ» !ιοηΐίηβ$ ϋΰεΐί ίαηίηηι α$ίία €θΙ»ί$ί€, αηι 
ηιΙιΗ ηβηηβ άβ Ηη)\α Ηη%ν€τ$Ί Οεο ^ ηβηνε άε 
είηιηίαΰή» €Ηρ€ηάί$^ ηζηίίβ άε ά<είηοηίΙ>Η» εο^ηο-' 

€ ΡΓίδεοδ ^^γρΓιοδ ΓεΓυηΐ, ευπι οεαίοδ Ιιιι]υ8 ίη 
ιηιιηόί εοηΐβπιρίαΐίοηε άείίχίδδεηΐ, ειιπΐι]υ6 ΓβΓυπι 
οηιηίυπι η3ΐαΓ3Πΐ νεΙιεπτιεηΙίοΓΐ 3(1ηιίΓ3Γιοη6 οΙ)8ΐυ- 
ρ6δε6Γ6ηΐ , δοΐβπι 3ε 1υη3ΐη δ6πιρΐΐ6Γηοδ 6856 ϋεοδ 
οπιηίυιηςιιβ ρπηείρεβ εεηδυίδδε; ςυοΓυπι βΗοΓυιη 

(22) Ρΐ3ΐοηί8 Ιοευδ 68ΐ 6χ ΡΗωάοηε, ρ. 592 6(1ί(. 
Ρίε. 

(25) Ύότε^Ι^νΙ' Ρΐίΐο Ιο^. τότχ δή, ι^υοιΐ άττ'.χώ- 
νρον νίιΙεΙυΓ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'. 

Ότί οΐ ποΛαιοϊ τών ανθρώπων^ τους «ατ' ονρα^ 
νότ φωστήρας μόνον §σε6ον, μηδέν Λερϊ του 
των δΛων θεον , άΛΧ ουδέ περί ζοάνων Ιδρύ' 
σεως^ ουδέ αερϊ δαιμόνων έΛίστάμενοι. 

(2-4) € Τους δ' ούν κατ' ΑΓγυπτον ανθρώπους τ^ πα- 
λαιδν γενομένους, άναβλέψαντας εΙς τδν κόσμον, χα\ 
τήν τών δλων φύσιν καταπλαγέντας τε καΐ θαυμά- 
σαντας, ύπολαβεΤν είναι θεούς (25) άΐδίους τε κα\ 
πρώτους τόν τε ήλιον χα\ τήν σελήνην • δν τδν μέν. 
ςυβ 

ριν 30 Σείριον 'τηιρωνυμία. 65 ΡΚ^ΡΑΒ. ΕΥΑΝΟ. ΙΙΒ. 1. 6β 'Οτ.ριν, τήν δέ "ίσιν όνομάσβι, άπό τίνος έτύμου Α 08ίπιι, οΙΐβΓαπι Ιδίη, βχ οβΓία ί|υ3ΐιϊαιη ηοΐαΐίοηε. τχΟείσης ίχατέρας της προσηγορία;. Μεθερμηνεύον- 
ταν γίρ τούτων εις τ6ν Έλληνιχ6ν της διαλέχτου 
τρότ»ν, είναι μ^ν τδν 'Οσιριν τιολυόφθαλμον ' εΐκάτ 
τως • ιτβντί • γάρ έττιβάλλοντα τάς αχτίνας, ώιπερ 
ό^ΟΛμοΓς -πολλοίς βλέπε ιν λπασαν γην χα\ θάλασσαν 
%λ\ τ6ν ί»ίττ4ην (26) δέ λέγειν σύμφωνα τούτοις• Των δέ τταρ' Έλλησι πά).αι μυΟολόγων τιν^ς τ^ 
Όσιριν, Διόνυσον ιτροσαγορεύουσι, χα\ Σύριον πα• 
ρωνύμως. "Ότ^ £0μολ7η>ς μέν^ έν τοΙς Βακχιχοϊς έπεσΐ 
9ησιν• 

\Κστρορατί Αιότνσοτ έτ άκτίτεσσί Λνρω:χότ, 
Όρ^εΰς δέ • 

Τοϋτεχά μιν χαΛέονσι ΦάτΊχτά τε καΐ λίόννσον, 

Φΐ5\ δε τίνες κα\ τό εναμμα αύτω τ6 της νεβρίδος, 
ϊτίί της των &στρων ποιχιλίας τ^εριήφθαι. Τήν δέ 
Ίσιν μεθερμηνευομένην είναι ΠοΛαίάν, τεθεί με νης 
:ης προσηγορίας ττ) σελήνη άπ6 της άϊδίου χαΐ πα- 
λαιάς γενέσεως. Κέρατα δ^ αύτ!} περιτιθέασιν, άπό 
:ε της δψ^^» ή^ έχουσα φαίνεται, χαΟ' δν αν χρόνον 
ύτ:άρχη μηνοειδής , καΐ άτΛ της καθιερωμένης αύτ^ 
^ παρ* ΑΙγυτετίοις. Τούτους δέ τους θεούς ύφ- 
(πανται τδν σύμπαντα χέσμον διοιχείν (26*). ι Τοιαύτα 
μΙν ο«ν κα\ ταύτα. "Εχεις δέ κα\έν τ^ Φοινικικί[ θεο- 
)ιογ{2, ώς &ρα Φοινίκων οι πρώτοι φυσικοί, ήλιον κα\ Β υΙπιΐ8ςιΐ6 ιιοπιίηίδ ΓαΙίοοβ (ΙυεΙα ηιιηϋυΐ)3Γίηΐ. Εΐβ 
ηίιη , 81 νοουιυ ί^ΟΓυπι δίζ^πίβοαΓιοηοη) ΟΓΟΐεα! ίιη- 
£[ΐΐ9Ρ νοΓΐ>ί8 ΰχριίιηαιηυΒ, Ο^ίηη ςυίϋβιη &1ίυ(1 0896 
ιιίΐιίΐ ςυαιη ιηιιΙΐίΒ οουΐίδ ριχιΐίΐυιη; ηοο ίηιπιβΓϋο 
831)6 , ευπ) ίρ86 Γ3(1ίί8 οΐΏηβπ) ίη ρ&ΐ'ΐ6ΐη Ιοηςο Ι2ΐ1β- 
ςυβ (]ί1Γιΐ8ί8 , 8ίο Ιβηςιι&ηι ρΙυπΙυΒ ογ.ιιΙϊβ Ιΰπ&ηΐ 
δίιηυΐ 30 ηι&Γβ ΙυβίΓοί υηίνβΓδυπ). Οιπϋϋδουπι ίΐΐαά 
οΐί&ιη ροοίΦ £οη86ΐιΙί&1 : 

8οΙ ηαί οηηοΐα ρτυοπΐ ΰΰτηΐΐηηβ αηάίίηηε ρβτ οτΰβιη, 

Ου2ΐιςυαηι ρπβοΊ (ΐυί()3ΐτι ηρυ(1 βΓχεοδ ΓαΙ)υΐ2Γυπι 
ίηνβηΙοΓβδ ευηκί^ηι Οδίηη , β( Β3εεΗυηη , ϋΐ Υ6Γ0 
δίπίϋίΐυϋίπβ ςιΐ3(ΐ3πι ηίςυβ αίϋηίΟΙβ ηοιηίηίδ δίπιιιη 
αρρβίΐηηιηΐ. Εχ ςυί1)υδ Ευπιοίρυδ ίη ΒαοοΙιίάΛ εατ* 
ηήηίΰιΐΒ ίΐα εοείηίΐ : 

Α!οΓ€ α$(ή ΒαΰοΗηγη νηΐΐη βαρταηΐβ τηϊοαηίβηι. 
ΟπρΙιευδ 'αυίοπι δίε : 

Ετ£0 ΡΙιηηβΙεηι ίρ$ηιη νβΐ ΒαεοΙιηιη ηοηιΐηε άίΰηηί* 

Οιιίη οΐίηιη αϋ(1υηΙ ηοηηοΐΐί , εχ δ'κίΓΓυπι ν&πβίαΐθ 
οΠυιη Ιιυηε (>δ86 ιπογοπι, ιιΐ ίάειη 3δΙποΐ3ΐη ηο€ΐ• 
Ιιίηπυΐί ρείίειη είΓευηιΓεΓΓεΙ. ΙδίηνεΓο, Αηίί^ιιαιη^ 
δίςιιίΐίεαί'ε 3ίυηΙ, ςυο ηοιηίηο Ιυηβ ρΓορΙβΓ αΐιΐί- 
ηυίδδίιηυηι 80 δεηιρίΐεΓηιιηι οπυηο ΑρρεΙΙαία ΓαεηΙ. 
ΟοΓπυα ροΓΓΟ είϋι^ι» βΟι^ιυπΙ , ρ^ηίοι βα β^υια ρβΓ* 
ιηοΐΐ , (]υ2ΐηι δΐι5 αεεΓοΙϊοηεηι ϋίιηίηυίΓοηεπινβ Ια• 
ηιίιιίδ εοπιυυιη ίηδΙαΓ «υΓΥαίαηι Οί^εηϋίΐ, 28 Ρ^ι*** 
Γιπι ςυοϋ εί ν^εεα κίΐ ηριιϋ ^£^)'ριίο8 εοιίδεεναΐα» 
ΟχΙειυιη §εηιίιΐ05 ϊιοδεο (Ιεο8 ηιυηϋυπι υηίνβΓδυηι 
ηιΟίΙεΓαπ ϋοεεηΐ. ι Αε (Ιβ ^Εςγρίϋβ ςυίϋειη 1ι9βο « «Ελήνην, και τους λοιπούς πλανήτας αστέρας, κα\ τά ^ ηοΙ.ίδ (Ιίεΐα δυηίο. ^31» ίιι ΡΙιΟΒηΐευιη εΐί&ιη Ιΐιοοίο* βΐΜχεΙα, καΐ τά τούτοις συναφή, θεούς μόνον έγίνω- 
«βν • καΐ δτι τούτοις οΐ παλαίτατοι τά της γής αφιέ- 
ρωσαν βλαστήματα, κα\ θεούς ένόμισαν, χα\ προσ- 
βχ^νουν ταύτα , άφ' ων αυτοί τε διεγίνοντο, καΐ οΕ 
έ:»ίμενοι, κα\ οί πρ6 αυτών πάντες, κα\ χοάς κα\ 
έτιχύσεις έτέλουν. "Ελεον δέ κα\ οΤκτον καΐ κλαΰθμδν 
Ρίιαστήματι γης άπκ^ντι χαθιέρουν, κα\ γενέσει ζώων 
έχ γης πρώτη, καΐ τ?) έξ αλλήλων, καΐ τελευτί), καθ' 
^4 τοϋ ζην άπήρχοντο* αδται δ' ήσαν αΐ έπίνοιαι της 
^ροσχυνήσεως, δμοιαι τ!| αυτών άσθενείςι, χαΐ ψυχής 
Ιτ'. ατολμία. Ταύτα καΐ ή Φοινίκων γραφή , ώς έξης 
άποδειχθήσεται. "Αλλά κα\ τών καθ' ήμ3ς γεγονώς 
αύτ^ς εκείνος, δ ταις καθ" ημών λαμπρυνδμενος δυσ- %\ά Γ(φεΓί33 , ςιιί ρπηείρεδ αρυιΐ ίΐΐοδ η^ΐοΓαϋδ 569β 
ρΐιϋοδορίιί» δΐυιϋο ϋοιϋϋεπιηΐ, εοδ δοΐβιη ρΑπίβτ 
8ΐςυ6 Ιυηαιη, εχΐβΓαδί^υε δίεΐΐαβ ΐηεΓΓ3ηΐ68, είθ* 
ιηοιιία ρΓ^ρΙΟΓεα, ςυχιΐυβ ευπι ίίδ εοη]υηεΐ3 8υη(^ 
ϋι^ΟΓυηι ίη Ιοεο Ιαηΐυιη Ιιαϋιιίδδε. Ιίδάβηι ροΓΓΟ ηιΟΓ- 
Ι3ΐ68 ν6(υδΙί85ίπιθδΐ6ΓΓ;£ξ;6ΐη3ίη& ϋ6ϋίε2ΐ886, ςτιίϋυ» 
(Ιίνίηίιαίεηι ίρδί ςυοςυε ετιιη αιΙοΓαΐίοηίδ ουίΐυ (γ!• 
1)υ6ΐ)3ηΙ, ςυί1)υ5 ευπι νίιβπι ίρδίιηβΐ 3(1Ι)υο (οίεη- 
1)3ηΐ, Ιυπι βοΓυπι ηοη ροδίεπ ιηοϋο, 86(1 εΐί^ηι 
ιη3]θΓε8 ίη ιηΓβΓϋδ 3ε 1ίϋ3ΐΙοηΙ))α8 δοΐβιηηί τΐΐυ ρβΓ• 
βείεηϋίδ υΐί εοηδυενοΓε. Μίδ6ΓΐεοΓ(1ί3πι ουίεηι, εοαι• 
ηπδ6Γ3ΐίοη6πι εΐ ΙυεΙυπι δεηβδεβηΐί ΐεΓΓ36 £^6ΓΠ)ίηΙ» 
ρΓΐηι» 3ηίηΐ3η(ίυηι 6χ 16γγ3 ρΓοεΓβ3Γιοηί , 30 δίπιυΐ Τημίαις, έν 0!ς έπέγραψε περί της τών εμψύχων ^, ΟϋΓαπι εχ ιηυ1υ3 εοη^^τεβδίοηβ ^οη6Γ3ϋοη1 , ιηοπί• άζογή;, κα\ τών παλαιών αρχαιότητος, τήν μνήμην 
ώδέ πως αύτολεξε\, Θεοφράστφ μάρτυρι χρώ μένος, 
τιαρατίΟεται* ι *Ανάρ(θμος (27) μέν τις είναι 'οιχε 
χρόνος, άφ' οδ τό γε πάντων λογιώτατον γένος , ώς 
9ησι Θεόφραστος, κα\ τήν 1ερ(ι>τάτην ύπ6 του Νείλου 
χτίίθεΤσαν χώραν κατοικούν, ήρξαντο οΐ πρώτοι έφ' 
έτΐία; (28) τοις ούρανίοις θεοΐς θύειν, ού σμύρνης 
οΟέέ κασίας κα\ λιβανωτού κρόκφ μιχθέντων άπαρ- 

■ Γσ. πάντη. 

(ίΠ) ΥπιΙβ ΗοιηοΓ. Οί/ΐ(Μ. χιι, 523. 

(^') Δΐϋί^κεΤτ.ΙΙαειβηυδ ΟίοιΙοΓϋδ; ςαχ δεςυυη- 
(«Γ ΚυΗ€*1)ϋ δΐιηΐ. 

(^7) ^Χτάριΰμος. Υίιΐβ ΡοΓρΙιγπιιτη ΙίΙ). !ΐ Περϊ 
άιοΛ., ιιοη Ιοημβ 3ΐ) ίιιϊΓιο, ρ3§. 22 ε<). ΡΙοΓοηΙ., 
ϋ \ςειιΐίθΓΪ8 ϋΓ<ΰ€0-1•3ΐ. ρ.' 124, δυ1> βηειπ• (|υ6 3(ΐ60 ίρδί, ρ6Γςυ3πι Ιιβετίΐβ (ΐ6Γυη£;6Γβη(υΓ, εοη* 
8€εΓ3ΐ)αηΐ. Ε]υ!«πΐ0(1ί εΓ3ηΐ (Ιίνίηί ευΐΐοδ ηοΐίοηββ 
Ιιοιτιΐηυπι ίδίΟΓυιη ίπ)ΐ6είΙΙίΐ3ΐί, 6( 3η§υδ1ί8 3(ΙΙια6 
ριΐδίΐΐίδςυβ βηίπιίδ εοη^Γυεηΐβδ. Αίςυε Ιιοκε Ρΐιοβπί'» 
εαηι εΐϊ3ΐη Ιίϋπδ, υΐ (Ιείηεερδ οδίεπίΐεπιυδ , εοηΐϊ- 
ηεπίυΓ. Ουίη εΐίαηι ίΙΙβ ΐρδβ, ςιΓι ηοδΐΓ3 ηιεπ)0Γί« 
\ίχί1 , ηυίςυβ 6νοηΐ6η(1ίδ ίη ηοδ εοηΙυηΐ6ΐίί8 Αΐηυβ 
ηΐλίβϋίεΐίδ (3ΐη3ΐη 8ί1)ί ηοηοεηίΐυβ εοηϋείΐ, ίη ίίβ 

^28) ΊΙρζ,αντη οΐ προιτοι εφ* εστίας. ΡοΓρΙιγΓ., 
ήρξαντο πρώτον άίρ' εστίας, δοϋ ηοδίΓυιη έφ* εστίας 
ηΐϋ^ίδ ρΙαοιΊ, ιιΐ ^)ειιδ δΙξπίΠεεΙηΓ, ιιΙ)ί ^^πυς Ιιοβ 
ΕΓΠΐηίηίδ βιΐοΐεπειιΐ. Ναπι παροιμιώδες ίϋΐϋΐ άφ* 
εστίας, (|(!εηΐ3ί1ιηοιίαιΐ) Ιιΐε εθΜνεηί3ΐ, ηοη ^ΐίδΤΗ 
(Ιεο. 67 ΕϋδΕΒΙΙ Ο^ΕδΑΚΙΕΝδΙδ ϋΡΡ. Ρ^νΚδ 11• - ΑΡΟίΟΟΕΤΙΟΑ. 68 ςιΐ05 06 νίΐαηάο ΓβΓϋΐη 8ηΊιη&ΐ3ηιιη υδυ οοηδοΗρ^ίΙ, Α Χ^' 'ηολλαΐς γάρ γενεαΐ; Οστερον ιταρελήφθη ταύτα, ρη5ΰ9β ίΐΐίαδ νείβΓυιη οοηδυβίυ^ίηίβ, Ι&υ^αίο ΤΙιβο- 
ρ1ΐΓ»$Γι ΙβδΓιηαοηίο , ιηβιηΐηΐΐ Ιήβ οιηηίηο τβΓΐ)Ϊ8 : 
€ Ιηΰηίΐυιη ρΐαηβ νΐάβΐϋΓ ηυχί$56 Ι6ΐηρυ5• 6χ ςυο 
|[βηυ8 Ιιοηαίηυιη 1οη§6 53ρί(:ιιΓΐ5$ΐιηυιη , υΐ ΙοςυΐΐυΓ 
ΤΙΐ6ορΙΐΓ28ΐυ8 , 8&ιιοΙί88ΐιη&ιη ίΐΐ&ιη βΐ & ΝΠοχοη^ί- 
ΐαιη τε^Ίοηβιη ίηεοΙϋΓβι, &<1 Γοουιη ()οιη68ΐίεαιη 
«9εΓ& άϋδ €(£ΐβ&ΐΊ1)υ$ Γαο6Γ6 οοκρϋ , ηοη ιηγΓΓίι» , 
ηοιι εα8Ί3β Ιΐιαπδςυβ €υιη ογοοο ιηίδίΟΓυιη ρήΐηίΐϋδ 
(ηεςυβ 6ηίίη ί8ΐ0Γυιη υ8υ8 ηίδί ρο8ΐ ιηα1ϋΐ8 ΧΙ&168 
ίυίΐ , ουιη Ιιοιηο οιΐΓίθ8ΐΐ8 6ΓΓ0Γί8 ίη(ΐ8|;&ΙϋΓ ββΤβοΐυβ, 
ρο&Ι ιηυΙΙΟΓυιη ΙαΚιΟΓυαι 2ίΙ()υ6 ΙαοΓγιηβΓϋΐη |;α1ΐ23 , 
η66€8Η&πΦ νίΐ26 ρΓίιηίΐί38 (1ϋ8 ο1)ΙυΗΐ); ηοη ΊΠαΓοπι, 
ΐηςυΒΟ), τβΓϋΐη , 86(1 νίΓβηΙΙδ 1ι6γ1>36 , ευ]υ8 βίο Ι8ΐη- 
ςιι&ηι η3ΐυΓ9Β ^βηΐΐαΐίβ ρΓίηΐϋ^ν&ιη ςυπηκίαπι ΐΑηυ- χα\ πλάνης έρευνητί)ς (29) μα(ττήρ ό άνθρωπος γιγν^ 
μένος, της αναγκαίας ζωής μετά πολλών πόνων κα\ 
δακρύων αταγόνας , άπήρξατο τοϊς θεοίς• ού τούτων 
οΰν δθυον πρότερον, άλλα χλόης οΙονεί τίνα της γονί- 
μου φύσεως χνούν ταΐς χερσ\ν άράμενοι. Δένδρα μίν 
γάρ δή πρό ζώων άνέδωκεν ή γη * τών δένδρων δέ 
πολί) πρόσθεν τήν έπέτειον γινομένην πόαν • ής δρε- 
πόμενοι φύλλα κα\ ρίζΛς^ κα\ τους δλους της φύσεως 
αυτών βλαστούς κατέκαιον , ταύτη τους φαινομέ- 
νους ουράνιους θεούς τ9) θυσί^ δεξιούμενοι , χα\ 
του πυρδς (29*) άπαθανατίζοντες αύτοίς τάς τιμάς. 
Τούτοις γάρ κα\ τδ πυρ έφύλαττον άθάνατον έν 
τοΤς ΙεροΓς, ώς δν μάλιστα αύτοίς όμοιότατον. 
Έκ δέ της θυμιάσεως τών άπδ γης, Θνμιατ7)ρίά τε ξίηβιΐι ιη&η'ώυδ 8ΐι1)1&ΐαπ) ο£Γ6Γ6ΐ)&1. Ουίρρβ βηΐιη Β έχάλουν, κα\ τδ θύβίτ^ χα\ τδ Θνσιάσαι - & δή ήμεις ρηθΓ68 &ηίηΐ3ίηΐί]ου8 αΓΐ)0Γ68, πιυΗοςοβ 2πΐ6 ίρ808 
(ΐ;Γαπ)6η &ηηυυηι 16γγ& ρΓΟΟΓβ&νίΐ, €υ]θ8 Γυ1ί2 τάΛΊ- 
οββςυβ €&Γρ6ηΐ68 ουπι ΐηΐ6|;η5 βαταπι η&ΚυΓΧ ^βΓ- 

ΙΝΪηίΙ)α8 ν6ΐ6Γ68 ίΐΐί 00ΠΐΙ)υΓ6ΐ)3ηΙ , βΟςίΙβ 820Γί6€ϋ 

|[6η6Γ6, ςτιί 0(βΐ68ΐ68 ύϊϊ νί(ΐ6ΐ)9ηΙυΓ , 8ίΙ)ί ΰοηοί- 

1ί&1)&αΙ , &1(|Ι16 8βΠ)ρϋ6Γη08 ί^πίβ ΙΐθηθΓ68 ίρ80- 

ηιιη <)ΐ?ίηίΐ3ΐί οοη86θΓ&1)3ΐηΐ. Ν&ιη Π1ί8 βϋ^ιη ί^ηβιπ 
€οη8βΓν8ΐΙ)&ηΙ βυίβ ίη ΐβιηρΠδ ίποιηοΓίβΙβαι , ςυοά 
Κβιίβηι βίπιΠϋπιιιβ βδ86 νίάβΓΟίυΓ. 29 Οβ^Ιβηιιη βχ 
ϋΐα Γ€ηιιη , ςα&8 Ιβιτα ρπχΙυχβΓ&Ι , αναθυμιάσει , 
1ι>8 8υΙ)ίη(ΐ6 νθ€68 θυμιατήρια, θύειν, θυσιάσαι οΓβη- 
Χ6Γυηΐ, ςυίΙ)ϋ8 υθ8 ρ6Ηη()6 &ο ύ ηοτυιη Ιιοο ίιη- 
ρΓ0ΐ)ΐΐαΐί8 |;6ηυ8 8ί^ηί0θ2Γ6η(, ιιΐίβηο ρΐ3ηβ Ββηβα ώς τήν ύστέραν πλημμέλειαν σημαίνοντα (δΟ), ούκ 
ορθώς Ιξαχούομεν^ τήν διά τών ζώων δοχοΰσαν θε- 
ραττείαν καλούντες θυσίαν. Τοσούτον δέ τοις τταλαιοις 
του μή παραβαίνειν τδ 6θος ^μελεν, ώς κατά τών 
έκλειπόντων τδ άρχαΤον, έπεισαγόντων δέ έτερον, 
άρασαμένους, αρώματα τά θυμιώμενα προσαγορεΰ- 
σαι. ι Ταύτα εΙπών, επιλέγει μεθ* Ιτερα* € Ώ6(>ρω 
δΐ τών περ\ τάς θυσίας απαρχών τοις άνθρι'/ποις 
προΤου^ν παρανομίας, ή τών δεινότατων θυμάτων 
παράληψις Ιττεισήχθη ώμδτητος πλήρης * ώς δοκε?ν 
τάς πρόσθεν λεχθείσας καθ* ημών αράς νυν τέλος εί- 
ληφέναι, σφαζάντων τών ανθρώπων, κα\ τους βω- 
μούς αίμαξάντων. ι Τοσαύτα χα\ ό Πορφύριος, ού •1)υΙίιηιΐΓ, άυιη Γαΐΐ&οβσι Ιιυηο ουίΐυηι , ςυί ^πίηιαη- μάλλον ή δ Θεόφραστος. *Επισφράγισμα τού^λόγου Ιίυιη ΐιηηαοΙ&Ιίοηβ ρβΓΑοίΙυΓ, θυσίαν 8ρρ€ΐ1αηιυ8. Αο 
ρπ8ά ςιιίίίβηι Ηϋ 1ιοπιίη68, ηβ ςαΜ ΑάτβΓβυδ Ιιυηο 
Γΐΐυηι ρβοαίΓΰΐυΓ, Ι&ηΐο βΙη^Ιο Ι&ηΐΐΐςοβ ()ί]ί|;6ηΐί3ί 
ρΓονί(ΐ6]02ΐη( , ιι( ςικχΐ ίη ουβ , ιΐυί , το]6€ΐο νβίΟΓβ 
ίηδίίΐυΐο ηονιιηι βιΐίςαοά ΙηνβΙιβΓβηΙ, ήράσαντο, Ιιοο 
68ΐ (ϋΓ&8 οβΤυηάβΓβηΙ , αρώματα τά θυμιώμενα , ί(1 
681 8υ(]0ΐίοηβ8 Ιρ8&8, ίπ)ρΓ6€Αΐίοη68 άΪΓ&βςαβ ηοιηί- 
η&Γ6ηΙ. ι Ουίϋαβ , ρο8ΐ &1ία ςη»(ΐ3πι , ύχε 8υ1)]ίείΐ : 
ι ϋΚ)Ί «υΐβιη ίΐΐ» Β&ΟΓίβοίοΓυηι ρΓίπιιΙί» ίη πΐ2]ο- γένοιτ' αν ήμϊν δ Πλάτων έν ΚρατύΛφ, πρόσθεν τών 
είρημένων αύτψ περ\ τών Ελλήνων, ώδέ πη φά- 
σκων πρδς (^ήμα * ι Φαίνονται μοι ο( πρώτοι τών 
ανθρώπων τών περί τήν Ελλάδα, τούτους μόνους 
θεούς ήγεΐσθαι, οΟστυερ νυν πολλοί τών βαρβάρων, 
ήλιον κα\ σελήνη ν, κα\ γην, κα\ άστρα, κα\ ούρανόν* 
&τε ουν αυτά όρώντες πάντα άε\ Ιόντα δρόμφ χα\ 
θέοντοι, άπδ ταύτης της φύσεως της του θείν (51)» 
θεούς αύτους έπονομάσαι. ι Γ6η) ίηρίβίαΐβπι Ιιοπιίηυπι τίΐίο ρτοΓυρίδδβηΐ , Ι^ιηάβηι ιΐ8υ8 ΙβΙβΓήπίΑΓυπι ▼ί€ΐίπΐ8Γϋηι οηιόβΙίΐΑΐβ ρΐ6• 
ιιυ& ίην&ΐυίκ, υΐ «ιοαβ &ηΐ6 ΰοηοβρί^β ηθ8ΐι*οηι ίη 03ρυΐ ίπιρΓΟοαίΐοηβδ (ΙΐχΐηιυΒ, βχ Ιιοε (Ιβπιυπι Ιβΐη* 
ροΓβ, ςυο 1ιοπ)ίη68 ίρ8ί νίτ88 30 8ρΊΓ2ΐηΐ68 αηΐη&ηΐββ |υ£;υ1ιιη1, β&Γϋπιςυβ δβη^^υίηβ αΙιαπα €ηΐ€ηΐ2πΐ (29) ΚαΙ χΛάνης ερευνητής, βΙο. ΡοΓρΙιγΓ. Ιβ^. 
κα\ ταΰτα, πλάνης κλιμακτήρ, δτε άνθρωπος γ. τ. ά. 
ζ. μ. π. π. κ. δακρύων, σταγόνος τούτων άπήρξ. 
Οοηβυΐβ 81 ρΐ3€6ΐ ΡοΓρΙιγΓ. ίηΐ6ΓρΓ6ΐ6ηι. Ευδβϋία'ηα 
οβΓίϋ ουπ) Ιεοΐίο, Ιυπι (ΙίδΓιηοΐίο, οοΓΓβεΐΐοΓ νίϋοΙυΓ 
61 ϋΙαποΓ : ΙβηΙυιη νοοβπι ερευνητής, Ι3η(|υ3πι (;1θδ- 
86Π12 ΓώβηΙβΓ βχρυπχβπηι; μαστίιρ βη\η\ ϊά ίρδυηι 
681 ςυο<1 ερευνητής, 86(1 πΐΓίοβ. ΗβδΥοΗίοδ α^ποδοΐΐ 
μαστεύειν 61 ματείν, μαστήρ βΐ ματήρ, ιιηϋβ 61 μα- 
«ηρεύειν,τδ ζητεΐν. ΝοίαηιΙυπι Υ6γο, (|υοά (1β 1ιυ]υ8 
\οεί8 ηοΐΑΐίοηβ ΐΓ&όίΙ Οΐβπι. Αΐ6Χ3η(1. Ρωάαρ. •ί. ι, 
6. 7. Οιιπι βηίπ) ϋίχίδδβΐ, |ηΓ3ηΙί1)ΐΐΒ ηοΙ)ίδ, άμέλ- 
γουσι τδν Αόγον τών ουρανών, αΙίιπεηίΗίη €Ηή$ίηηι 
6886, 8υ]ο]υηκιΐ : Εντεύθεν τδ ζητησαι, μαστεΰσαι 
χαλείται» δτι τοΙς ζητοΰσι νηπίοις τδν Αόγον, αΐ πα- 
τρικα\ της φίλανθρωπίαΐς θηλα\ χορηγούσι τδ γάλα. 
Τοι 68ΐ λβηυρίιοηΐί ίαπιίΙίΕΓίδ. Ληάβ Μαστηρες ίΙΙί 
«[υοδ Η2ΐΓρο€Γϋΐίο €0η]ί6Ί( αρχήν τίνα Γυίδδ6 άτήδε- 
δειγμένην έπ\ τδ ζητείν τά κοινά του δήμου, ςυί 
2ΐριι4 Ρβίίβηίοδ Μάστροι <Ιίθ6Γ6ηΐυΓ, βχ Απδίοΐβΐβ ίη 
ΡβίίβηίοΓυιη Γβρ. Ζητητάς, ίιΐβιη ΗαΓροοηΐίο 2ΐηΐ6 άίχβΓβΙ,ΑίΙιβηίδ π)2ί{;ίδΐΓ3ΐυηι βχΐΓ80Γ(1ΐη&ηαηι ίυίδ- 
Β 86 , εΓποτ£ τους άδικουντάς τι δημοσί:{ΐ δέοι ζη- 
τείν. Ουηα Βοηιβη. ςυΦδίΐοηϋ. οοιιΓβΠΊ ροδδίηι. 

(29') 'ΚαΙ τον ανρός. ΡοΓρΗ^Γ. 1ί5. ι, κα\ διά το\3 
πυρός * υΐηιπίφΐβ ρΓοέαΓί ροΐβδί, 5β(Ι ροδίβηυδ ίη- 
Ιβΐΐββίιι Γ^βίΐίυδ νίιΙβίυΓ : ροΐίυδ βπίπι ρβΓ ί^ηβιη Η- 
Ιυκι άσβεστον, ί^υαιη ίρδίυδηιβΐ ί^ηίδ, δβπιρίΙβΓηο» 
(Ιϋδ ΙιοποΓβδ ΙπΒυβ1)αηΐ. $ΰ(Ι έφύλαττον Γ6ΐΐηβη(1υηι 
681, ΙίοβΙ ΡοΓρΙιγΓ. Ιβ^βΙ φυλαττωμεν, η&ηι ραιιΐο 
ΑϋΙβ έκαιον, ηοη καίομεν. 

(50) ΣημαΙνωΎα. ΥβΓα, υΐ ορΊηοΓ, ΙββΓιο : ηοα 
υΐ 2ΐρυ(1 ΡοΓρΙιγρ. έκβαίνοντα, <)ΐιοιη ίοευηι νβιβοΓ 
βΐΐ&οι υ ι ίηΙβί'ρΓβδ αιλις &ν έξακούσειεν. ΙΙβο ίρ$<ι 
ϋβ Γ6 ίϋβπι ΡοΓρ1ΐ}^Γ. δυΐΦ ϋ1>. ιι ύη., ρ. 250 βΐ ζ5Ι 
ιιονχ βίϋΐίοηίδ. 

(51) Τον Θ€ΐκ. ΗβΓΟίΙοΙ. ]ί1>. ιι Ρβΐαδ^οβ 2ΐί( θεούς 
προ^νομάσαι, δτι κόσμψ θέντες τά πάντα πράγματα, 
κα\ πάσας νομάς είχον. ΤΙιβορΙιίΙϋδ, Κ ι αα ΑηίοΙ^- 
οηηι, ηοη Αϋΐυϋίΐ, (Ιιιηι ίΐα (ΙιοΐΟδ 8ΐίΙ« παρά τδ 6&1- 
ναι πάντα έ*π\ ασφάλεια. βυ ΡΚΛΡΑΠ. ΕΥΑΝΟ. ίΙΒ. Ι. 70 

βχΊΐιιηι 5οηΊΐΦ νΜβαηΙαΓ. • Ηίεβ ίρββ ςαοςυβ ΡοΓρΙιγπυβ, ηβο βαο αίΑ^ίβ ςιιαιη Τ1ΐθορ1ΐΓ38(ι ΟΓβ €0•β. 
ηπΒοηΐ. Ρΐ2ΐΐο ά^ηίςαβ $6Εΐηοηβηι Ιιυηΰ ηοϋ'ιβ βιυοίοΓίΐαΐί» βυ» τοίαΐί β\%\1\ο οοηοΐυά&ΐ. Ιβ βηίπι ιη 
νταΐ^ο >ηΐ€ 63 ςυχ <Ι6 Οη^ΐΒ ιρ8ί8 (ΙίδρυΙαΙ, βίο Α(1 ν6Γΐ)υιη ΙοςιιίΙυΓ : ι Μΐΐή ςυί<)6πι ίΐϋ ύοιηίηβι νΐ* 
(ΙβηΐυΓ, ^υί ΟΓΧοΊβιη ρΗιηί (βηυβΓϋϋΙ, 608 Ι&ηΐυιη <)605 €6η8υΊ856, ςυοβ ηυηο 1)2ΐΓΐ>8Γ0Γυιη ρίβηςιιβ οο- 
Ιαοί, 8θ1βιιι ηίηιίΓυιη, Ιιιπαπι , ΙβΓηιη» &8ΐΓλ, €0β1υιη : ςιΐφ ουπι ίρβί νίάβκηΐ οιηηιΐί οοηΐίηβηΐί οοηβ 
ίόττι 9 69ΐ(ΐ6πι ΛΪϊ Η1& , του θείν, Ιιοο «81 ουΓ8υ8 6]υ8ΐηθ4ϋ η&ΐαη, θεούς (1608 ηοηαίη^ηηΐ. ι 

Αο ρΗιηο8 Η1θ8 ςυίϋβιη βΐ ▼6ΐυ8ΐί88ίιηο8 Ιιοιηίηβ8 Α *Αλλ* δτι μ^ν οΐ πρώτοι χα\ παλαιότατοι των άν* 
ΒίΙιίΙ ν6ΐ ίη Ι€ΐηρ1ί8 6Χ5ΐΓα6η(1ί8, νβΐ ίη 6η2;6η(1ί8 8ΐ- θρώπων, οΟτε ναών οίχοδομίαις προσεΓχον, ο&τε ξοΑ- Βοΐ9ΐ€Γί8 ορβηΒ 9€ δίαιίΐί ρο8υΊ8&6, ΰϋΐη ηβοϋυιη 
ΒϋΒ ρίη^βηιϋ, Δη{{βη(ϋ, οβΒίαικΙί, 8ΐ2ΐα&8 6βίει<^η(1ί, 
ΐ€ 116 ϋοηιοβ «[υίϋβηι Ι60ΐ2(}α6 βΜΐίΟοαηιΙΐ 3γ168 ΐη- 
Τ6ΙΙ19Β 3€ οοηβϋΐυΐχ 6886111, ευίνίβ, ορίποΓ, Γ6ΐη &ρυ<1 
16 Γ6ρυΐ«η1ί Γα6ίΐ6 6008ΐα1)11. Οοοιΐ 3υΐ6Π1 η6€ ίρ> 
ΙΟΓΟΙΒ, ηυί <1ϋ ρο8(β8 τβΐ 1ι6Γ068 «ρρβΙίΑΐί 8αη1, υΐΐα 
ιρικί 6θ5<Ιβαι ιηβηΓιο ίυβη'ΐ; ςοοάςοβ ηβο ^ον6Iη, αυΐ 
δβίοΓΟΟιη, αυΐ Ν6ρΐυηοηι, 3υΐ Αρο11ίη6ΐη, αυΐ ^α- 
ο«Μΐ6ΐιι, 3ΐιΙ Ρ&11«<ΐ6ΐη, βοΐ ΒΑεοΙιυιη, &υΐ &1ίυιη οιη- 
ηίηο (ΐ6υιη, &6υ ιηαβ ίοΓβΙ, 86ϋ Γβαιΐηα, ςυ2ΐΐ68 ΐηίΙ- 
ηίϋ ρο^ίβα ουιη αριιά ϋ&Γΐ)αΓ08, Ιυιη &ρυ(1 6γ2Β€08 
μ«8Ίιη βχ8ΐίΐ6Γυηΐ, 2ΐκπθ866Γ6ηΐ : ίηιο, (ΐυο<1 ηυ]1υ8 
ΐΗΐιι ΙηΙβΓ 1ιοιιιίη68 86α 1)θου8 86υ ιη3ΐα8 (ΙβΒίηοη νων άφιδρύμοισιν, ο&πω τότε γραφικής, ούδλ τελαντι- 
χής, ή γλυπτικής, ή άνδριαντοποιητικής τέχνης 
έφευρημένης, ουδέ μήν οΙκοδομικής, ουδέ Αρχιτεκτο- 
νικής συνεστώσης, παντί τφ οΐμαι συλλογιζομένφ δή- 
λον είναι. "Οτι δέ ουδέ τών μετά ταύτα κατωνομα- 
σμένων θεών τε κα\ ηρώων μνήμη τις τοις τότε τταρ- 
ήν, οΟτ' ούν τις ήν αύτοΓς Ζευς, ου Κρόνος, ού Ποσει- 
δών, ούκ ^Απόλλων, ούχ "Ηρα, ούκ 'Αθηνοί, ού Διό- 
νυσος, ουδέ τις Ιτερος θήλειά τε κα\ &ρ^ψ θεδς, οΓοι 
μετά ταύτα μυρ{οι παρά τε βαρβάροις κα\ Έλλησιν, 
άλλα ουδέ δαίμων τις άγαθος ή φαΟλος έν άνθρώ- 
ΤΕΟίς έΟαυμάζετο, μόνα δέ τά φαινόμενα τών ουρανίων 
άστρων, παρά τ6 Θέειν, δπερ έστι τρέχειν, θεών τ8 ϋ6&6&Μ^Γ6ΐατ, βθάιΙίΑ-ΙαηΙαηιςυχίη ο<Εΐο&ρραΓ6θ&ηΙ Β προσηγορίας, ώς αυτοί φασιν, ετύγχανε, κα\ ουδέ 181η, ΐεαρά τ6 θέειν, Ί<1 68ΐ 8 ΧΗΤΤΰηάο^ θεών, Ιιοο 68ΐ 
20 <ΐ6θπιιιι ηοιη6η, αΙ ίρ8Μη6ΐ αίαιιΐ, οΙ)ΐίη6Γ6η( : 
ιΐ60Μ|06, ςυοά οβ ί1ΐ3 ςυί()6αι &ηίιη&ηΐίααι Ισιιηο1&- 

(ίθηίΐΗ18, >01 ϋ8, ςυί ρ08ΐ62 8υθΙ 6Χ60)$ίΐ3ΐί, 8υρ6Γ- 

ιΐίϋο§ί8 ΙιοηοΓϋ>«8 6θΐ6Γ6ηΐυΓ; ηοη ]9ΐη θΓα(ίοη6 
Βοιίη, 86(1 <1οιη68Γΐ6ο |[6ΐιϋ1ίαιη ίρ80Γυιη ΐ68ϋιηο- 
Μο, ςαοά 66ηΑΐη 6χ <1ί86ηί8 60Γαιη ν6Γΐ)ί8, ςυ9&ςυ6 
άΐ9νΙηια8 &ηΐ68, <{α£(ΐυ6 8υ!8 ρθ8ΐ69ΐ 1οοΐ8 8υΙ)]ί6ί6- 
ΠΙΙΙ&, ρΓθΐΜΐΙίοη6ΐη 8υρρ6(1ΐΐα(, ρΙαη6 οοηβοίιηυδ. 

Ουΐηι|υ2ΙΙΙ<1ίνίΐ196 6ϋ&ΐη €ΙΐΓί8Γ»η2Β Γ6ΠβίθΙΐΪ8 11116Γ9Β 

Ιμμ ίρ8ααι ()θ€6ΐιΐ, (|υίΚ>υ8 €οη(ίη6ΐθΓ, (;6ηΐίΙ)υ8 ςυί- 
(Ι<ηιαιιίν6Γ8ί8 6θΓυιιι,ςο96 8α1> α8ρ60ΐυιιι ΟΑίΙοηΐ, 8η 
4βηιιιι «ΐΐτίΚΝίΐιιιη ίηίΐίο αιΐΜίηι ίυί886, αηΙ βυΐβιη 
ΒβΙιπΒο ρορυΐο βίη^^υΙαΓβΐΒ ςα&αιάαιιι 6Ι 6χΐιηί3ΐη 
€1101 Ιια]υ8 ΰηίν6Γ8ί 6ίΚ60ΐθΓί8 λο ηιοΗΐοΗ8 1)6ί, Ιυπι 
€ΐίιιη ν6Πβ 3()ν6Γ8υ8 6010 ρί6αιϋ8 ιιοΐίΐί&πι ρΓ9βΰίραο 

•νΐΙ6Γ6 1)6ΙΙ666ίθςυ6 €0η€6889ΐη. 0υ2ΙΓ6 ηιι11& ρ1&116 
>(ΗΗ| &ηϋ(|Ιΐί88Ίΐη08 1ΐθηΐίη68 8ίν6 βΓΧΟΟΓϋΠΙ, 8ίν6 

ΙβΗ»τοηιιη ΐ1ΐ6θςοηί»ιη6ηΐίο,ηα11υ8 8ΐ&Ιυ6η(1θΓυιιι 
«ΒαΐΑΟΓΟτυαι 0808, ηυΐΐλ, ςο» ιηοΙίΑ οοη668ΐίη Ϊ8ΐα 
(Ιίοπιιη ρ^ηίαι ιη&Ηοιη,ρ2Γΐίηι ΓβιηίηβίΓοιη ^ρρβίΐαΐίο- 

Μ, ΜΙ^ΙΓΟΙΙΙ ¥801128. ΝΰΟ 60101 ί11ίθ8 Χΐ2ί\% ΙίΟΙΟίπί- 

έηιιοΐΑ βηηΐ, ςο2 ρο8ΐ62ΐ 6χ σιθΓΐ9ΐ1ίοαι ίρ8οηιοι (ογ- 
Ια ρ6ΐίΐλ€θοβ6ΐ3ςο6 οοαιίοι ; Ιοιο 06 <ΐ2Βΐηοοαοι ((οί- 

4μι 8ρίηΙηυΒΐν6 860808ίθ^6θϋαηΐ ίθνθ€8ΐΓΐ0068, 066 
ΐέ8ΐηΐ9Β ίη6ρΙ»ΐυ6 0% άϊ\% 61 Ιΐ6Π)ίΙ>08 ί3ΐ)θΐ3ί, 060 

•ηΐΑίπίΒΐ 6ΐ ίο£8ο<1λπιιη ΙοίΐΐΑΐίοηοΐΒ πιγ8(6ήα, 
«ΙΙηιβ οηιοίοο ιηο1ΐίρ1ίοί8 αο 8ΐοΠ(1« 60γοιο, |ΐί §6ειιΐί 8001 ( Ιιοαιίοαπι δθρ6Τ8ΐίϋθθί8 ν68ΐι• €6πΐ6ΐΜΐΐαΓ. δαοί Ι黀 οίπιίηιηι λ5 ΚιοπιίοΙ- 

λ«8 6Χ€0βίΐΑΐ& 60011060181, βΟΟΐ ΟΙΟΓίΑϋδ ΟαΙΟΓββ 

(, ν€ΐ ροΐίυβ ΙθΓρί8 &€ βα(ρ1ϋ8 Αοηΐίΐφ νίΐ» ταύτα ταΐς διά ζώων θυσίαις, κα\ ταΖς μετά ταύτα 
περινοηθείσαις τιμαΓς έθρησκεύετο, ούχ ημέτερος 4 
λόγος, οΓκοθεν δέ κα\ έζ αυτών Ελλήνων ή μαρτυ- 
ρία, διά τών προτ«θειμένων φωνών, κα\ τών αύθις 
έξης παρατεθησομένων τήν άπόδειζιν παρασχομένη. 
Τούτο δέ κα\ οΐ Ιερο\ καθ* ήμοίς διδάσκουσι λόγοι* 
ποίσι μέν τοΓς έθνεσι τ6 καταρχάς τήν τών δρωμέ• 
νων φωστήρων τιμήν άπονενεμήσθαι περιέχοντες» 
μόνω δέ τψ Εβραίων γένει τήν έποπτείαν άνατε- 
θεΐσθαι τής θεωρίας τοΰ τών δλων ποιητού κα\ δη« 
μιουργού Θεού, κα\ τής εΙς αύτδν αληθούς εύσεβείας^ 
Ούχ άρα τις ήν θεογονίας Ελληνικής, ή βαρβαρικής 
τοΓς παλαιτάτοις τών ανθρώπων λόγος, ουδέ ξοάνων 
ιδρυσις, ούδ* ή νύν πολλή φλυαρία τής τών θεών ά^ 
^ένων τε καΐ θηλειών κατονομασίας. ΑΙ γούν προ9- 
ηγορίαι κα\ τά ονόματα, έζ ανθρώπων ύστερον έφευ- 
ρημένα, ούπω τότε έν άνθρώποις έγνωρίζετο* άλλ* 
ουδέ δαιμόνων κα\ πνευμάτων αφανών ανακλήσεις, 
ούκ έκτοποι περ\ θεών καΐ ηρώων μυθολογίαι, ούχ 
άπο^^ήτων τελετών μυστήρια* ούδ* δλως τι τής πολ- 
λής κα\ άδολέσχου τών μετέπειτα ανδρών δεισιδοκ- 
μονίας. 'Ανθρώττων &ρα ήν ταύτα ευρήματα, χα\ 
θνητής φύσεως άναπλάσματα * μάλλον δέ τρόττων αΐ- 
σχρών κα\ ακολάστων έπιτεχνήματα, κατά τδ παρ* 
ήμίν θείον λόγιον, τδ φάσκον * ι *Αρχή τιορνείας, έπί- 
νοια ειδώλων, ι Ή γούν τών εθνών απάντων πολύ- 
θεός πλάνη μακροίς ύστερον αίώσι πέφανται, άρξα- 
μένη μέν άπδ Φοινίκων κα\ ΑΙγυπτίων, διαβόίσα δέ 
^ έκ τούτων έπΙ τά λοίπά έθνη, χα\ μέχρις αυτών *Ελ• 
λήνων. 'Ος κα\ τούτο πάλιν, ή τών παλαιτάτων Ιστο- 
ρία κατέχει^ ήν κα\ αυτήν έπισκέψασθαι καιρός, άπ6 των Φοινικικών άρξαμένους. 
141 ςοοά ίΙ1ία8 6ΐι&οι (Ιίτίαί 0Γ2ΐ€0ΐί 0(16 οοαιρίΌΟΑίοΓ : ι Ιηίιίοοι ίοΓοίοαίιοηίβ• 6χςοί8ίΐΙο <16- 
'*. > Μ»ΐ6•1 ΗρίοΓ 01016 ΟΒίοίοιο 9^ϋοοι (16 ιοαίΐίΐοάίοβ άΰοπιοι 6πόγ6πι 0000181 ρσ8( 1οη{9Πΐ 

86Η6ΙΒ 6ΧΧΐίΐί886, ^ΙΙ! €001 Α Ρΐΐ«θί€ί1>08 6( ^Κ^^ρΐϋβ ίοίΐίοοΐ 1ΐ&1)υί880ΐ, 9ΐ> 118 10 ΓΟΐΙςΟΑδ ροκί* •* «βρ. XIV, 12. 71 £ϋδΕΒΠ (Ι^εδΑΙϋΕΝηδ ΟΡΡ. ΡΑΕ5 11.— ΑΡ01.(Κ;ΕΤΐαΑ. 71 

αίΜ^οΒΐ ηαΐΐοηββ Λά Ιρβο» αϊςσβ βηκοοβ 86 ψτορΜ^ΆΤιΐ. Αίςυβ ίιΐ ίρβυηι ρΓ»ΐβΓ«Α ?6ΐο*ΐίΒ&ίιιι« ΙιΙβΙ»- 
η;£ ηοηυπιβηίΑ ^Ι&Γ&ηΐ, ςυαιη υϋςιιβ ]λπι Ιβιηραβ €»1 όαϋΐο &1) ΡΙκΒηίάί» ίηίΐιο, ρτσρίαβ 

ιηΐιιβπ. 1(68 αιιΐΰΐη ί5ΐ&5 53ηο)ιιιηι&ΐΙιο (ΐυίΗ&ιη ιηβιηο- Α 
τ\χ ρΓ0(ϋ(1ί(, νίΓ 2η1ί(]υί88ίιηυ8, ςυβιοςηβ Απίβ 
Τγο]2ιιι3 ΐ6ΐηροτ& &0Γυί586, 8υιηιηα(]υ6 €υιη <)ί1ί- 
[ςοηΓίΰβ, Ιυαι νΰπίαΐί» Ι&υιΐβ ΡΙίΦηίουπι ΐΗ$ΙθΓί&ιιι 
8Γΐ'ίρ$ίδ86 ΐ6&ϋιηΐυΓ. Ηυ]υ8 ορβΓα οιηηία Ρΐιΐΐο, ηοιι 
ΗβΙ)Γ;£υ3 ίΙΙβ , 86(1 Β5ΐ)1ία$ 6χ ΡΙκΒίιίοαιη ίάίοιηβΐβ 
ΟΓΦΰ&ιηίη Ιίηςυβαι ΰθονβΓ8α νυΐςανίΐ. Ε]ιΐ5ά6πι 
ςυοίΐυβ 31 ηαβηιΐηίΐ, Ι8 ςιιί ηθ8ΐΓ2ΐ ιη6ΐηοπ& ορυβ 
ίΠυϋ &(]ν6Γ5υιη ΐ)08 ιηβηάαοϋδ ίΓ&υϋίΙ)υ8<ιυ6 Ιβχίαιη 
εοιΐ8&ΓθΊίΐ2ΐνίΐ, (Ιυηι 1ί1)Γ0 ςυαΓίο ΐρβαπο 1]υ]α8 ΐ65ΐί-' 
ιηοιΓπ 8υί ρΓΧ(ϋθ2ϋοιιβ οοιηιηβικίαΐ. ι ΚβΓυσι, ίηςυίκ, 
Α(1 ^υ^Ixο8 ροηΐηβηΐΊυΐΏ Ιιίδίοπαιη 53η€ΐ)υιιί3(1ιο Ββ- 
ΓγΓιυβ 8υηιιη& β«1β ΰοηβοΓίρδίΐ; ςυίρρβ (ιιιφ ουιη 
βΟΓυιη 10018 αίςυβ ηοπιίηϋ)υ8 αρρππιβ ΰοοδβηΐίαΐ, 
€0111 ρΓΧοΊρυα ΓβΓϋΐη ϋΙοΓυιη εβρΊΐΑ αΙ) Ηί6ΓθΐηΙ)α1ο 
ςυθ(1αηι Ιβνί 1>αϊ δ^ιοβρϋοΐβ αε€6ρί886ΐ. Ηοο ίΐΐίυβ Β 
ορυ8 ΑΙ)ίΙ)&1ο Γβ^Ι ΒβΓ^'ΙίοΓυπι (ΙβϋίοαΙαπι, ηοη ηαο- 
άο Γοχ, 86(1 6ΐί&πι ϋ ςυοΓυηι Άρηά ίρδυιη 6Γ31 άβ 
8€πρΐοΓυιη νβιίΐαΐβ εο^ηοδΟϋΓβ, οιηηβδ ΰοιηρΓοΙ>α- 
ΓΐιιιΙ. Αίςυβ ίδΙΟΓυαι ςυίϋβπι 8βΐ38, ΤΓθ]3ηί8 Ιβηορο- 
ηΙ)υ8 ΑηϋςυίοΓ, ρΓΟχίιηβ Λά Μθ786ΐη ίρ8υιη αοοβϋίΐ, 
ιιΐ 6χ ΡΙιοβπΊοΊΐΒ Γ6|;υιη 86η6 ςαίνΐβ αυΓβΓΓβ ροΐβδί. 
υί€ ί^ίΙυΓ δαηο1ιυηί3ΐ1)θ, ςυΙ Ρΐιοβηίοΐα Ιίη^^υΑ νβΐϋ- 
Γ6ΐη )ιίβΐοπ3ΐη ραΓίίιη 6χ 8ίη(;υΐ3ηιπι υΓΐ)ίυιη &οΓΐ3« 
ρίϋΓΐιιη 6χ ΐβιηρΙοΓυηι ιηοιιίπιβηΐίδ €0&}ΐ;πΐ6ΐιΐ3ΐ3ΐα 
8ίη|;υ1&Γί νβπίαϋδ 8ΐα(1ίο ρβΓδοπρδΙΐ, 56ΠΐΐΓ3ΐηί(1β , 
ςυαπι ΙΙίαοΊδ ΐ6ΐηροπ1)υ8 νβΐ 2ηΐί(ΐυίθΓ6ΐη νβΐ χ^υα- 
Ιοηι Γυί886 ηιβιηοΓαηΐ, αρυι! Α85γπο8 Γβ^η^πΐβ, νίχ'α. 
ε]υ8ι!6ΐη ροΓΓΟ δ^ηοΐιυιπϋΐΐιοηίδ ορβΓα ΡΙιίΙο Β>51ίυ8 
Ογχοο 8€ηηοη6 (ΙοοανίΙ. ι ΙΙχο ίΐΐβ, ςυίϋυδ ίδΐίυβ ^ 
ίΐιοοίοςί ουηι ίη 8€ίί1)6η(1ο νβπίαΐβιη, Ιαηι ειίαιη νβ- 
Ιυδίαΐβιη ηο1>ί8 Ι68ΐ3ΐ0ΐη Γβΐίςυίΐ. ΥβΓυιη ίη ορβπδ 
8υ5€6ρΐί ρΓ0{;Γ688α ηοη ]3ηι Οβυπι υηίνβΡδί ηιοάβΓ»- 
ΐΟΓβηι, ίηιο ηβ οοβίί ςαίϋβιη ίηοοί^δ, 86(1 νίΓΟδ ςυο8- 
^2ηι 30 ιηυ1ί6Γ€υΙα8 ιηοΓίί οΙ)ηοχίθ8, βοβςυβ ηοη 63 
χηοΓυιη 1ιοηο8ΐ3ΐ6, υΐ ρΓορΐ6Γ νίΓΐυίβηι βυδοίρί 36 
ρΓθΒ3Π ηΐ6Γ63η(υΓ, 3ΐ]( 63 ρΓΧ(Ιίΐ08 83ρί6ηΐί3, ςυ£ 
1108 3ϋ ίρβΟΓυπ) £πιυΐ3ΐίοη6ΐη ίηνίΐβΐ, 86(1 οπ)ηίΙ)υ8 

03^111*18 30 866ΐ6ΓίΙ>α8 €0θρ6η08 ηοϋίδ ρΓΟ (1ϋ8 θ1)- 
ΐΓΙΚΙϋ» 36 8ίηΐθ1 608 ΐρ808 6886 €0ηβΓη)3ΐ, (|υί ρ38- 

βίιπ 6ΐί3Πΐηαηί) οιηηί1)υ8 Ιη ορρί(1ί8 ΒΚίαο Γ6(;ίοηϋ)ϋ8 
(ΙοοΓϋπι 1θ€θ 06ΐ6ΐ)Γ3ηιυΓ. 0(ΐ3Γυιη ΐυ Γ6Γυιη 06γ138 

βΐίηΠΙ 61 6Χ ϋΙΟΓϋΠΙ δΟηρϋδ (]6ρΓ0ΐηρΐ38 30Γ.ΐρ6 ρΓΟ- 

1)3ΐίοη6δ• Ρΐιίΐο ί£;ίΐυΓ, ςυΙ δ3η€ΐιυηί3ΐΙιοηί8 ορυβ 
υηίν6Γ8ΐιιη ιιοτ6ΐη ΐη 1ίΙ)Γ08 (1ί8ΐΓί1)αίΐ, ίρδο 8ΐ3ΐΐηι γ^ 
ρηιηΐ ϋ1)π ρΓΟΟΒίηίο Ιιχο 3(1 ν6Γΐ)ΐιιη (16 60(ΐ6πι 3υ- 

€10Γ6 ρΓ96ί3ΐυΓ : € 11X6 ΟυΠΙ ίΐ3 86 1ΐ3ΐ)6Γ6η1, δ3η€ΐιιι- 

ηίβΐΐιο νΪΓ ίη ρήπιίδ ΟΓυιΙίΐαδ, ουπι ορ6Γ3πι ίη τ6Γυπι 
ρ1ιιπιη3Γυπι βΐυίΐίο ρο8υί886ΐ, 6υιηςυ6 {;6ηΐίυιη οιη- 
υίυπι ΙιίδΙοη3πι 3301 υδςυ6 3 ρηηίΐ3•υηίν6Γ8ΐ ηιοΐί- 
Ιίοηβ 00886 Τ6ΐ)6οΐ6η(6Γ ορΐ3Γ6ΐ, ρΓχείρυ3ΐη ςυ3Πίΐ- 

^3ΐη ίη ρ6Γν68ΐίς3η^ί8 Τ33υΐί Γ6ΐ>υ8 (Ιίΐί^ϋη 11301 

Αϋΐιίϋυΐΐ, ςυθ(ί 83Γΐ8 ίηΐ6ΐ1ί£;6Γ6ΐ, οπιηίυαι ςυί Ιυοβηι 
^αηο 3δρ6Χ6Γ3ηι, 6υπ) ΓιΙΐ6Γα8 ρΓΐηοΊρ6ΐιι ίηνβηίδδβ, 

36 86Πΐ>6η(1θΓυΠ1 60010160 ΐ3ΓίθΓυ Ο) 3υ6ΐ0Γ601 Γυΐ886 : Ιστορεί βέ ταύτα Σαγχουνιάθων, &νήρ ιεαλαί- 
τατος, χαΐ των Τρωικών χρόνων, ώς φασκ, πρε- 
σβύτερος, δν χαι έπ' ακριβείς χα\ άληΟε^α της Φοι- 
νικικής Ιστορίας άποδεχθήναι μαρτυρουσι. Φίλων 
6^ τούτου πασαν τήν συγγραφήν, ό Βύβλιος, ούχ 
δ, Εβραίος, μεταβαλών άπδ της Φοινίκων γλώσ- 
σης έτ;\ τήν Έλλάβα φωνήν, Ιξέδωκε. Μέμνητακ 
τούτων δ καθ* ήμόίς τήν καθ* ημών πετεοιημένος 
συσκευήν, έν τετάρτφτης πρδς ήμ^ υποθέσεως, ώδε 
τφ άνδρΐ μαρτύρων πρδς λέζιν. ι Ιστορεί δέ τά περ\ 
*Ιουδαίων αληθέστατα, δτι χαΐ τοΤς τδποις χα\ τοΓς 
δνδμασιν αυτών τά συμφωνότατα, Σαγχουνιάθων δ 
Βηρύτιος, είληφως τά υπομνήματα παρά Ίερομβάλου 
του Ιερέως θεοΰ του Ιευώ. *0ς ^Αβιβάλφ τφ βασιλεΐ 
Βηρυτίων τήν Ιστορίαν άναθε\ς, ύπ" εκείνου και τών 
κατ* αύτδν εξεταστών της αληθείας, παρεδέχθη. 01 
δέ τούτων χρδνοι κα\ πρδ τών Τρωικών πίπτουσι 
χρδνων, κα\ σχεδδν τοις Μωσέως πλησιάζουσιν, ώς 
αΐ τών Φοινίκης βασιλέων μηνύουσι διαδοχαί. Σαγ- 
χουνιάθων δέ κατά τήν Φοινίκων διάλεκτον, φιλαλή- 
θως τήν ποιλαιάν Ιστορίαν έκ τών κατά πόλιν υπο- 
μνημάτων, κα\ τών έν το?ςΙερο7ς αναγραφών συναγα- 
γών καΐ συγγράψα;, έπ\ Σεμιράμεως γέγονε της 
*Ασσυρίων βασιλίδος, ή πρδ τών *1λιαχών, ή κατ* 
αυτούς γβ τους χρόνους γενέσθαι άναγέγραπται• τά 
δ^ τοΰ Σαγχουνιάθωνος είς Ελλάδα γλώσσαν ή,ομή- 
νευσε Φίλων ό Βύβλιος. ι Ταύτα μ^ν ό δηλωθείς, 
άλήθειαν δμού καΐ παλαιδτητα τψ δή θεολδγω μαρτυ- 
ρήσας. Ό δέπροΐών, ου τδνέπ\ πάντων Θε6ν, ουδέ μήν 
τους κατ* ουρανών, θνητοΟς δέ άνδρας και γυναίκας, 
ουδέ τ6ν τρόπον αστείους, οίους δι* άρετήν άξιον είναι 
άποδέξασθαι, ή ζηλώσαι της φιλοσοφίας, φαυλδτητος 
δέ καΐ μοχθηρίας άπάσης κακίαν περιβεβλημένους 
θεολογεί* καΐ μαρτυρεί γε τούτους αύτους εκείνους 
είναι, τους εΙσέτι κα\νυν θεούς παρά τοΙς ποίσι νενο- 
μισμένους κατά τε τάς πδλεις κα\ τάς χώρας. Δέχου 
δέ κα\ τούτων έκ τών έγγραφων τάς άποδίίξεις. Ό 
δή Φίλων εΙς εννέα βίβλους τήν πάσαν του Σαγχουνιά- 
θωνος πραγματείαν διελών, κατά τδ τυροοίμιον τοΰ 
πρώτου συγγράμματος αύτοϊς ρήμασι προλέγει ιχερ\ 
τοΟ Σαγχουνιάθωνος ταύτα* ι Τούτων ούτως εχόντων, 
4 Σαγχουνιάθων άνήρ πολυμαΟής κα\ πολυπράγμων 
γενόμενος, καΐ τά έξ αρχής, άφ* ο& τά πάντα συν^ 
έστη, παρά πάντων είδέναι ποΰών, πολύ φροντιστιχώ< 
έξεμάστευσε τά Τααύτου, είδως, δτι τών ύφ* ήλιον 
γεγονότων, πρώτος έστι Τάαυτος ό τών γραμμάτων 
τήν εύρεσιν έπινοήσας, κα\ της τών υπομνημάτων 
γραφής κατάρξας* καΐ άπδ τούδε ώσπερ χρηι:?δα βα- 
λόμενος τοΰ λόγου, δν Αιγύπτιοι μέν έκάλεσαν Θωΰθ, 
*Αλεξανδρεΐς δέ Θώθ, Έρμήν δέ Έλληνες μετέφρασαν. » 
Ταΰτα εί7η)ι)ν έπιμέμφεται τοις ν^ωτέροις τοις μετά 
ταΰτα, ώς άν βεβιασμένως και ουκ αληθώς τους περί 
θεών μύθους έπ* αλληγορίας κα\ φυσικάς διηγήσεις 
τε χαΐ θεωρίας άνάγουσι* λέγει δ* ουν προϊών* ι *Α>λ ' 
οΕ μέν νεώτατοι τών Ιερολόγων, τά μέν γεγον^ίτα 73 ΡΒ^ϋΡΑΑ. ΕνΑΝ€. ίΙΒ. Ι. 74 ΐΕ^μα^α έξ άρχτ^ άπιΐτέμψβντο, αλληγορίας (32) Α »1) ϋΙο βιυΐβιη &υ$ριθΑΐϋιιι βδ^β, ςΐΐβιη &Ι> ^Ε^ρι^^• χα\ μύθους έπινοήσαντε;, χα\ τοΙς χο<τμικοΙς τυαθή- 
μίσ: αυγγένειαν πλα^ίμενοι, μυατήρια χατέστηβαν, 
χαΐ πολΰν αύτοίς έπηγον τΰφον, ώς μή Ρψ^ίο}ς τινά 
βυ^^ο^ν τά χατ' άί,ήθειαν γενόμενα. Ό δέ συμβαλών 
τοις άπό τών άδυτων εύρεθείσιν άτιοχρύφοις *Αμμου- 
τέων γράμμασι συγχειμένοις, & &ή ούχ ήν -πδίσΐ γνώ- 
ριμα, τήν μάΟησιν απάντων αύτ6ς ήσχησε• κα\ τέλος 
ΙΐΓ.θεΙς ττ^ πραγματείφ, τδν χατ' αρχάς μΟθον, κα\ 
τάς αλληγορίας έχποδών ποιησάμενος, έξηνύσατο τήν 
ι:ρ6θεσιν, Ιως πάλιν οΐ έτηγενόμενοι Ιερείς, χρόνοις 
Οατερον ήΟέληταν αυτήν άποχρύψαι, χαΐ εΙς τ6 μυ^ 
ίες άποχαταττησαι. Έξ οδ τ6 μυστιχδν άνέχυτΓτεν 
ούδέπΐι» φβά^αν εΙς Έλληνας, ι Τούτοις έξης φησιν' 
ι ΤαυΟ' ήμϊν εΰρηται, επιμελώς εΐδέναι τά Φοινίχων 32 ΊΊιο^ϋ], 9ΐ) Α1οχαηάηιιί$ ΤΙιοΐΙι, ηοιηΙιιβΐυιη« 
6Γ2ε€ί Έρμήν» Ιιοο 651 ΜβΓοαΓίαιη» ΓβιΙάίϋβΓβ. » Ηί& 
εοιηιηειηοΓ&ΐίδ, Γβο^ηΐίοΓεβ Π1θ9, ςαί ροδΐ60 6η)6Γ<• 
86Γ&ηΐ, 60 110101116 Γ6ρΓ6ΐΐ6η(1ίΐ, ςιιθ(1 ςυχ ά& (Ιϋβ 
νιιΐ£;ο Γ6Γ6ΐ)αηΐυΓ, &(] &Ιΐ6|;οη83 ηβδοίο ςυ^ιβ 61 ρΐιγ- 

81639 βΧρΠθ&ΐίθη68 Υί Γ&€ΐ& νβήΐαΐί ΐΓ3(1υ06Γ6ηΙ• 

18 6Γ([0 810 ίη ρΓ0|;τ688υ ΙοςυίΐαΓ : ι &6(1 ειιίιη (ΐυί 
ηονίβδίπΐϋ ΓβΓυιη 88€Γ9Γυπι (]Ί$ρυΙαΐίοη6ηι 8ΐίί|;6Γ6, 
ουιη εοΓαιη ςυ» Γ9ΐοΐ2 6Γ3ηΙ ΐρ50 βίαΐίπι ίηίιίο ν6Γί- 
ΐΑΐ6Εη Γ6]6θί&96η(, &)ΐ6((0Γϋ8 ςυί1)υ8<1&πι &ο Γλϋαΐί• 
6χοοςίΐΑΐί8, οοιηςυο Γ6ΐ)υ8 η$ ςυχ Ιιυ]α5 ιιηίν6Γ8ί 
παΐαΓΑΐη οοηββςυυηΙυΓ &ίΓιηίΐ8ΐβ €0ηΓΐ6ΐ3, ιη^δίβια 
(160815 οΐχΐιιοΐα Ι6η6ΐ)π8 ίηδΐί(ιΐ6Γυηΐ, ηβ ςυί$ βΟΓυοα, 

(ΐυ£ Γ63Ρ86 £65ΐ3 6Γ8ηΙ, ν6Πΐ3ΐ6Π1 ΐηΙα6Π ί3είΙβ ΓϊβοΟσι, χαΐ πολλήν έξερευνησαμένοις ύλην, ούχΙ τήν " ρθ886ΐ. Ιΐΐο 3ϋΐ6ΐη ουιη ία 3Γ€3η3 ηυ£(]3ηι Ασιπιο* ιαρ' Έλλησι• διάφωνος γάρ αυτή, κα\ φιλονειχότερον 

Οπ* έν(ων μάλλον, ή πρ6ς άλήθειαν συντεθεΐσα. » Κα\ 

(ΐεθ' Ιτ&ρα • ι ϋυτ(ι>ς τε έχειν τΐετςεΤσΟαι ήμΤν παρέττη, 

«άς έχεΖνος χέγραγε^ τήν διαφωνίαν όρωσι τήν παρ* 

'Κλλησι, περί ής μοι τρία πεφιλοτίμηται βιβλία τήν 

ίπιγραφήν έχοντα Παραδόξου Ιστορίας, ι Κα\ 

βυΟις μεθ* Ιτερα επιλέγει* ι Προδιαρθρώσαι β^ άναγ- 

χαΐον πρ^ τήν αυθίς σαφήνειαν, χαΐ ίήν τών χατά 

|ΐέρος βιάγνωσιν, δτι οΐ παλαιότατοι τών βαρβάρων, 

ΐξαιρέτως βέ Φοίνιχές τε χαΐ ΑΙγύπτιοϊ, παρ* ών χα\ 

ύ λοιποί παρέλαβον άνθρωίίοι, θεούς ένόμιζον μεγί- 

βτους τους τά π^ τήν βιωτιχήν χρείαν εύρόντας, ή 

χαϊ χατά τι ευ ποιήσαντας τά ίθνη* εύεργέτας τε 

τούτους χαΐ πολλών αίτίους αγαθών ηγούμενοι, ώς ιΐ£0Γυπι νοΙυιηίη3 ίη€ί(1ί886ΐ, ςα» 6χ ίηΐ6Π0Γϋ)ΐι• 
ΐ6ΐηρ1θΓυιη ρ6η6ΐΓ3ΐίΙ)05, υ1)ί αηΐβ ]3€υ6Γ3ηΐ, 6(!αο<- 
13 ουιη ο1)νί3 ρ358ίιη ιιοη 6856ηΐ , οιηηίυιη 96ηΐ6ΐι- 
Ιί3ΐη (1ί1ί£;6ηΐί ιη6(ϋΐ3ΐίοιΐ6 ςυ9Β5ίνίΐ, Ικΐυιηςυο 
8υ8€βρίΐΐ3ΐ)οη8 6χίΐαιη οοη866πΙυ5, ςυχ ίο ίρ80 3(ϋΐιι 
0€€υΓΓ6ΐ)30( ίβϋοΐίδ ουιη αΐΐβ^^οίϋβ οη)θί4)α8 (16 πιο» 
άίο 8υΙ)ΐ3Γΐ8• ίθ8ΐίΐυΐυοι ορυ5 5ΐΐ30ΐ 3(1 ρ<;Γίϋ6ϋοο('ηι 
ιη8ΐιΐΓίΐ3ΐ6αΐ4ΐΐ6 ρ6ΓϋαχίΙ : <1οη60 ςυί ροβΐ ίΐΐυιιι 

6Χ5ΐίΐ6Γ6 8306Γ(1θΐ65, χά^ίΆ ίρβΟΟΙ 0€6υ1ΐ3Γβ (ΙΰΙΙϋΟ 
ίΐίςυβ 3ά ρΓί$63ΓϋΙΟ Γ3ΐ)αΐ3Γυπ1 €0Π1016Ι113 Γ6νθ€3Γ6 
Ρ05ΐ63 νθ1υί58601, 00(16 Οΐγ5ΐίευ8 ίΠβ 860508 6αΐ6Γ« 

811, ςοί ηυο(]υ3πι 3οΐ6& βΓΧΓΟί-αιο &οίιοο8 οοοιη 

Ρ3Γ3|. Ι 0θί1)08 (ΐ6ίθ06ρ8 Ι8ΐ3 8υ1[)]υθ^ίΐ : ι Ηχο (30(1601 
3 ΟΟϋΐδ Γ6ρ6Γ(3 5001, €001 νβ1ΐ(:0Ι60ΐί €0{[008€βΟ(1«Β βεονς προσεχύνουν- χαι ε!ς τ^ χρεών χαταστάντας ΡΙΚΒοίοοπι ΙιίβίΟΓί» (ΐ68ί(ΐ6Γίϋ (606Γ60ιογ, αο ρο8 ναοΰς μετασχευασάμενοι, στήλαςτε καΐ {Ράβδους άφιέ- 
ρουν έξ ονόματος αυτών, χα\ ταύτα μεγάλως σεβόμε- 
νοι, χα\ έορτάς Ινεμον αύτοίς τάς μεγίστας Φοίνιχες. 
*£ξαιρέτως βε χαι άπ6 τών σφετέρων βασιλέων, το7ς 
^ιβμιχοίς στοιχείοις, χαί τισι τών νομιζομένων θεών 
τάς ονομασίας έπέθεσαν φυσιχους βέ, ήλιον, χαΐ σε- 
λήνην, χα\ τους λοιπούς ιΚλανήτας αστέρας, χαΐ τά 
στοιχεία, χα\ τά τούτοις συναφή, θεούς μόνους έγί* 
νωσχον, ώστ" αύτοΖς τους μέν θνητούς, τους δέ άθα- 
νίτους θεούς είναι, ι ΤαΟ'ϋα χατά προοίμιον ό Φίλων 
2:ζστειλάμινος, έξης άπάρχεται της του Σαγχουνιά- 
Οωνος ερμηνείας, ώδέ πως τήν Φοινιχιχήν έχτιθέμε- 
νος (35) θεολογίαν. ΐ63ςυ3ΐο ίο|;6θΐ6οι ΠΙ)γογοοι οιοοίοΐ6θΙθΓυιο(ΐυ6 8ϋ- 

νβΟΙ €υρΐ(ΐ6 5€Γυ(3ΐί 65560108, 000 6310 130160, ς03Β 
Ρ6η68 0Γ2Β0Ο5 6Γ3(, ςθΟ(! ίρβαοί 013^03 ΟΟΠΙ (1ί8• 
86051006 3θΊθ]ΟΓ001, 6ΐ ΟΟΟίβΟΐίοοΊβ ρθΐίθ8 ςΟΑΟΙ 
ν6Γίΐ3ΐί8 8ΐΟ(1ίθ 60θ(1αΐ3ΙΟ 3 ΟΟΟΟΟίΙΐΒ 6556 ρ6Γ•-. 
\ί(ΐ6Γ601. Ι•Τθαΐηθί1)υ5(ΐ301 ίθ(6Γ]60ΐί5 : ι Α(1 0(Ι61ΙΙ| 

ΙιιςυίΙ, ί1Ιίθ5 δοηρίίβ 3(11ιί1)60(]30ΐ, 60 οΐ3χΙοιβ ηυοϋ 

ϋ£υ1ί5 Ϊ0ΐ06010Γ 6ΓΧ0ΟΓΟΙΟ ΙΐΟίηίοΟΙΟ (1ί55ί(1ίθ 3(](1υ• 

οΐί Ηοη)θ5 ; (16 ςυο ΙΠ3 ςυοςο6 νοίοοιίοΑ, ςυοΓοηι 
ίθ80ΓΪριίο 651, ϋ€ χηϋτεάί^ϊΐϊ ΗΐΜίοήα, 8ΐυ(1ίθ8β 30 

(1ίΓΐΚ6ηΐ6Γ 6ΐ3ΐ>ΟΓ3νίΐηθ5. ι Α6Γ0Γ8ϋ01 ρ08ΐ 3ΐί3 000« 

οο1ΐ3, δυΐκίίΐ : ι ^3I0 ν6Γ0, ηυο ΙΠοδΙηοΓ 1ΐ3ΐ)63ΐοΓ 

013{;ί8(ΐυ6 (1ί5ΐίθυΐ3 Γ6ί ΙΟΐίθ5 ίθ(6Ηί£;60ΐί3 (ΐΟΟ 611301 1016 0ηαηί3 ρθ06Γ6 008 0ρ0Γΐ6ΐ , 1)3Γ1>3Γ0Γ0Π1 301*1(1018810)08, Ρ1ΐα)θίθ65 ίο ρΓΙΟΐίδ 61 ^£;γρΐΊθ8, 3 (}θί« 
1^ ^2Λεή (Ι6ίΐΐ66ρ8 ροροΐί ΐηθΓ6ηΐ ίΐΐοοΐ 3€66ρ6Γ6 , ία Ι03ΧΪ010Γ0Π1 (ΐ60Γυ01 ΙΟΟΟ 608 0010ε8 Η3ΐ[)ϋί586 , 
ςοί Γ69 3(1 Υίΐ3ΐη 9ί%βηάΖΧη η6€6853Π38 ίθΤ6ηί8860(, ςυί ςοβ 1)606001001 3ΐΐ4υθά ίο ^6008 Ηοιοιοοοι 000« 
Ιΐΐ1ί886ηΙ. ΕΟδ ηίΐηίπίΠΙ ςαθ(1 8ί1>ί ρΙοήπαΟΓΟΟΙ 3αθΙΟΓ68 1)000ΓυΕ0 6886 ρ6Τ803()6Γ60ΐ, ()ί?ίθΐ8 ΙιοηοΓί- 

ΒοβοοΙαβΓβ ; 30 (6πίρ1οηιπι υ8α, ςιΐ2ρ]3πι 3οΐβ οοο8ΐΓοοΐα Γο6Γ3ο(, Ιιοο 3(1 ιοοοο8 οίΙΙττίοπκιυβ ΐΓ3(1υοΐο, 

33 (»1θΠαθ38 ίθ8θρβΓ τίΓ((38(106 Γΐ^0638 ίρ80ηΐΐη ΟΟΟίΙοβ 0θη560Γ3ΓΟθΙ 63ςΜ6 ρΓΧείρΟΟ Γ6ΐί£;Ιθθί8 

αϋΐο ρΓθ5€€θϋ Ρ1ΐ09οί668, ί68ΐ08 ί1ϋ8 ςοο(ΐο6 (1ί68 100^6 €6ΐ6ΐ)6ΓΓίοΐθ8 (ΐ6^ίθ3Γυοΐ. Ιο ςοο ςοί* 
άοΛ εχίηιίυηι ίΠοιΙ Γοίκ, ςυοά Γβ^^οαι 8θοηιηι οοοιίη3 οοίνοΓβ! Ηυ]ο8 6ΐ6οΐ6θΐΐ5, 3ο ςοίΙ)υ8ΐΐ3οι 60- 

ΙΌΠΙ, ςυίΙ)ϋ5 (1ίνίθίΚ3ΐ6αΐ ίρ5ΐ Ιπ1>Οθ1ΐ3ΙΐΙ, ίπΐρ006Γ6ΟΙ. Ν3ΐ0Γ3ΐ65 ρΟΓΓΟ (1605, 5θΐ6ΐη, 1θΙΙ3ιΟ, Γ6ΐί(ΐυ35()υθ 
»(6ΐΐ3» ίθ61Ταθΐ68, €001 6ΐ6Π16θϋ8 36 ΟΧίβΗβ €001 6]θ8(ΐ610 3ίΒθίΐΑΐ6 601ΐ]θΟ€ΐί5, 8θΙθ 6Χ 001θί1)08 3β1105€»- 
1^801; υΐ ηΐθη3ΐ68 ςο'κΐβΐη 3ΐίθ8» 3ΐίθ8 301601 ίθΐσΐθη3ΐ68 (1608 1ΐ3ΐ)6Γ60ΐ. ι Ουί1>08 Ρΐιίΐο 1)Γβ1^ΐ6Γ (Ά) Ροβΐ αλληγορίας ίθ86Τ6θά3 €θΐ•]αο€ΐίο δέ, 6Χ 

1ΙθΙΐΐ36. €0(1ί6β. 10 &1η8 8θ11ΐ€ί(ΑΟ(1θΠΙ νί(1θΙΟΓ ΟίΗίΙ. 

Ρατε. Οβ. XXI. (35) ΈκτιθέμΒΥος. ΜοοΙ.,έχτιθεμένου, (ΐιιοάίοΐ^ 
13886 Γ6€ϋο$, οΐ 3(1 Σιγχουνιάθωνος Γ4•Γ6Γ3(υΓ• 75 ΕΙδΕΒΠ α^ΕδΑΚΙΕΝδΙδ ΟΡΡ. ΡΑΗδ Η. — ΑΡΟΙΟβΕΤΙΟΑ. 76 

{& ρΓΟΟβίηιό οοηίΐίΐυΐίδ, &(1 δ8ηοΙιαπί8ΐΙιοη1$ ίηΐ6ΓρΓ6ΐ2ΐίοο6ΐη Α£;ι;Γ6^ί(υΓ, 1ιι$ τθγΙ)!» ΡΙκΒίιιεοπι (ΙμοΙο- 
Ι^αηι βιΙίΐ86Γ6η8. 

ΟΑΡυΤ Χ. Α ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ι'. ΡΗίΒΗίαΐϊη ΐΗβοΙορϊα, 
ί Ρηηοφίοιη Ιιυ]ιι$ ιιηίνβΓ$Η&1ί3 ροηίΐ &6Γβιη Ιθ- 
ηθ1)Γ09υαι Ά^ βρΊτίΐυ Γοΐυιη, 86α πιανίβ ΐβποΙοΓΟβί 
•βπ8 ίΐΑΐυηι αο βρίΐ'ίΐυιη, 6!ιαο$(|υ6 ΐυΓΐ)ί^υιιι 8ΐΐα- 
ςυβ €3ΐί(;ίη6 οίΓΟϋπιΓυδυιη. Ηχο ροιτο ίηΟηίΐΑ 6886» 
ηυ11απΐί|υθ ηίδί Ιοη^ο 8Χ6ΐι1θΓΐιιη ίη(6Γν&Ι1ο ΐ6Γΐη*ι- 
ηυιη Ιΐ3ΐ)0Γ6. ν6Γυηι, αΙ)ί 8ρίΓίΐυ8, ίιιςυίΐ, ΑπιοΓβ 
ρπηείρίοπιιη βυπηιπι Οα|;Γ9Γ6 €€6ρί886ΐ, έυίηςυβ 8ί- 
ιυυΙ 65861 ιηί&Ιίο εοηδβουΐΑ, ηοχυιη ίιαηο τηιιΐυυιη 
€υρί(1ίη6ΐη αρρεϋ^Γυπί. Ι» ηαίιίειη Γ6Γυιη οπιηίιιιη 
ρΓθ6Γ68ΐΐίοηί8 ρπικΗρίαπι Γυίΐ. δρίπίαβ νεπο 8υ3ΐη 
ίρ8ίυ8 ρΓοεΓ68ΐίοη6ΐη ιπίιιίιη6 9ςιιθ5ε6ΐ)0ΐ. Εχ Ιιαο 
ϊΙΠοβ^ €οη]υηεΓιοη6 ρτοάϋΐ Μοί; ίά ςιιοά Ιίιηυιιι 
ηοηηυΐϋ, &1ϋ αηυοδφ ιηΐχϋοιΗΗ οοιτιψίίοηβαι 6586 ΦανΙκωτ θεολογία, 
€ Τήν των δλων αρχήν ύποτίβετβι αέρα ζοφώβη 
χαΐ ττνευματώδη, ή τινοήν αέρος ζοφο^υς, χα\ χάος 
8ολερ6ν, έρεβώδες. Ταύτα δε είναι &πειρα, )(α\ ^ 
«ολυν αΙώνα μή Ιχειν τυέρα;. "Οτε δέ, φησ\ν, ήράβ^ 
τδ πνεύμα των 1δ(ων άρχων, κα\ έγένετο σύγχρασις, 
ή πλοχή έχε{νη έχλήθη ΙΙόθος. Αύτη δέ αρχή χτίσεως 
απάντων * αύτδ δ& ούχ έγ{νωσχε τήν αΰτου χτίσιν, 
χα\ έχ της αύτοΰ συμπλοχής τον» πνεύματος, έγένετο 
Μώτ (54). ΤοΟτό τινές φασιν ίλυν, οι δέ , ύδατώδονς 
μ(ζεως σηψιν. Κα\ έχ ταύτης έγένετο πόίσα σπορά 
χτ(σεως, χα\ γένεσις των δλων. Ήν δε τίνα ζώα ούχ 
έχοντα αΓσ6ησιν, έξ ών έγένετο ζώα νοερά, χα\ 
έχλήθη Ζωφασημ\ν (55) , τοΟτ* |στ(ν ουρανού χατό» νοίυηΐ, 6Ζ ςυα 5βοαΐΦ ρΓΟίΙυοίίοηίβ 86Πΐίη3, ίρ5&- ^ ^^^αι. Κα\ άνεπλάσΟη δμο{(ί^*^*σχήματι * χα\ έξέ^ ηυ6 Α(ΐ60 Γ6ηιιη υηΙν6Γ53Γυπι ςβηεπιΐίο 6Χ5(ίΐ6πΙ. 
€9Κΐ6Γυιιι &ηίιη&ηΐί3 ηυχίΐαηι βΓΕΟΙ οιηηΐ 86η5υ «3• 
τ6ηΓΐ3, ςυ» ροβίηαούυιη ιηίεΙΙί^βηΐί» ρΓχόίΐοβ 3ηί* 
1081)168 ρΓΟ0Γ€8ΓυηΙ. Εθ5 ίΙΙί Ζύρ1)&56ΐηίη, Ιιοο 651 
60611 €0ηΐ6ΐηρΐ3(0Γ68 ηοιηπΐ8Γυιιΐ, ϊπ ονί Μ^ιΐΓ8ΐη 
€οηΓοηιΐ3ΐθ5. ΙΙΙΐεο 3υΐ6ηι Μο(, ευιη 8θΚ Ιιιηβ, 
8ΐ6ΐ1ί8, 80 Γ6ΐί(ΐυα ιη8]θΓΐιπι 85ΐΓ0Γΐιηι ιηαΙιίΐυ(3ίη6 
6ΐηΐ€υί1. ι Ηυ]ν8ΐΒ0(ϋ α Ρ1ΐ(ΒΐΗ6ί1[)υδ ιηυιχίί οπιΐδ 
ροηίΐαΓ, ςιιί οιηηβιη ρΐαηε ΟίνίηίΐΑίειη οχίβηηίηεί. 
ΐ8ΐη, ςιΐ8)ί8 αΐ) ϋ8(ΐ6ΐιι ίιιτεΙιβΙυΓ 8ηΊπ)8υΐ!ΐη ^εηβ- 
Γλίίο, νί(ΐ68ΐηυ5. δίε εΓ^ο ρΙιί1θ5ορ1ΐ3ΐυΓ : ι €υιη 
Ι|[ΐΐ6υιη δρΙεοάοΓεπι 86γ 6ηίΐί5ί586ΐ, εχ 8Γ(ΐ6πΐί ιη8* 
Γί8 86 ΐ6ΓΓ8Γυιη ίη&8ΐηιη&ΐκ)η6, νεηΐι, οιι1)68, π)8- λαμψε Μώτ ήλιος τε χαΐ σελήνη, αστέρες τε χα\ 
άστρα μεγάλα, ι Τοιαύτη μέν αυτών ή χοσμογον£α, 
άντιχρυς άθε^τητα είσάγουσα. "Ιδωμεν δέ έξης, ώς 
χαι τήν ζωογονίαν ύττοστηναι λέγει. Φησιν ούν ιΚα\ 
του αέρος διαυγάσαντος, διά πύρωσιν χα\ της θαλάα- 
σης χα\ της γης έγένετο τενεύματα, καΐ νέφη, χαΐ 
ουρανίων υδάτων μέγισται χαταφοραΐ χα\ χύσεις. 
Κα\ επειδή δι^χρίθη, χα\ του Ιδίου τόπου διεχωρίσθη 
διά τήν του ηλίου πύρωαιν, χα\ πάντα συνήντησε 
Γάλιν έν αέρι τάδε τοΐσδε , χαΐ συνέ(6^αξαν * βρονταί 
τε άπετελέσθησαν χα\ άστραπα\« χαΐ πρδς τδν 9»ιτα- 
γον τών βροντών τά προγεγροίμμένα νοερά ζώα 
έγρηγόρησεν χα\ πρδς τ^ν ήχον έπτύρη, χα\ έχινήθη (ΐιοςαθ ΓαεηΙίυιη ίηιρείιι εοβίεδίίαπι ίιηΙ)ηυπι 8ε ρ έν τε γτ) χα\ θαλασσή ά^ι&εν χα\ θήλυ. ι Τοιαύτη αύ ηίιΐ)1>0Γυπι εβΤυδίοηεδ βχ5ΐίΐ6Γ6 : ευιη ^Αυΐεπι Ιιχε 
οιηηία, ^υιε (1ί5ΐΊηεΐ8 ραυίο αηΐε, αε ρΓορίετ νεΗε• 
ιηεηΐίοΓειη 8οΓΐ5 3Β8ΐυπι 3 ρΓορη3 86<!6 (1ί8]αηεΐ3 
ίυ6Γ3ηΐ, ίη βοάειη ηΐΓ8α8 36Γ6 εοηειΐΓΓ6Γ6ηΐ, 8ΐςιΐ6 
8113 ευιη 3ΐϋ8 εοιηηιΐΐ(6Γ6ηΐυΓ , ΐοηίίΓυβ βίιηιιΐ 3ε 
ίυ1((υΓ3 34 ρβρβΓεΓ6 ; ςιιοΐ'υιη 3(1 ΐοπίΐΓΐιυπο Γγ3(;ο- 
Γβπ), (Ι68επρ1ί 3ηΐ63 ιηΙβΠεεΙυ ρΓχϋίΙί 3ηίπ)3ηΐ6$ 
τβ1υ( 3 800)110 6χε)ΐ3{ί ΙιΟΓΓεπάοςιιε 8οιιίΐυ εχιβΓ- 

Τίΐί, Π)3Γ68 Ρ3Π16Γ 36 ΓεΠίίπ» 13Π1 ίπ {6ΓΓ3 ςυ3ΐ)η 

ίη π)3π π)ον6π εοβρ6Γ6. ι £]υ5Π)0(ϋ 68ΐ, ςυχ 3ΐ) 
18118 80ΐηηί3ΐυΓ, 3ηίπο3Γιυπ) ^6η6Γ3ΐΐο : ςιΐ3ΐη 1)366 
6]ιΐ8(ΐ6α) «υείοΗδ ν6Γΐ)3 εχείρίυηΚ : ι Ηχε ίη Τ33υΐ1 
(16 Π)ηη(1ί ΟΓΐυ εοπ)Π)6ηΐ3Γϋ8 βεΓίρΐβ Γ6ρ6η3 5υη(, 
ςπ» ςυίιίεπ) ίρ56, ευιη 3Γ|;υπ)6ηΐί8 εΐ εοη]6ε1υΓί3, τοις και ή ζωογονίοι. Τούτοις έξης ό αύτδς συγγρβ* 
φευς επιφέρει, λέγων* ι Ταύθ^ ευρέθη έν τ{{ χοσμο- 
γονία γεγραμμένα Τααύτου , χα\ τοΙς έχείνου ύτιο- 
μνήμασιν, έχ τε στοχασμών χα\ τεχμηρίων, ών έω- 
ραχεν αύτοΟ ή διάνοια, χα\ ενίρε, χα\ ήμίν έφί(>τισεν.» 
Έςής τούτοις ονόματα τών άνεμων εΙπών Νότου χαΐ 
Βορέου, χα\ τών λοιπών , επιλέγει • ι 'Αλλ' βυτοί γε 
πρώτοι αφιέρωσαν τά της γης βλαστήματα, χαι 
θεούς ένόμισαν, χα\ προσεχύνουν ταϋτα , άφ' ών αύ• 
τοί τε διεγίνοντο, χα\ οΐ επόμενοι, χα\ οΐ πρδ αυτών 
πάντες, χα\ χοάς χα\ έπιθύσεις έποίουν. ι Κα\ έ«ι- 
λέγει• € Αύται δ* ήσαν αΐ έπίνοιαι της προσχυνή- 
σεως, δμοιαι τή αυτών ασθενείς, χα\ ψυχής άτολμ(^ 
Ειτά φησι γεγενήσθαι έχ του Κολπία άνεμου, καΐ γυ- ι|υ38 Π)6ΐ)ΐί8 3616 ρ6Γνί(ΐ6Γ3ΐ, 6χεο^ΐΐ3νίΐ ; Ιυπ) 60- ο ναιχδς αύτου Βάαν , τούτο δέ νύχτα έρμηνεύειν» Γυπι ςυοςυε ί3ε6Π) ηο1)ί5 Ιυπιεηςυε ρΓΧίπΓκ. ι Μοχ 
Αυ5ΐπ 3ε.ΒοΓ62Β, ε^βίεΐΌΓυπιςυβ νεηίΟΓυηι ηοιηιηί- 
1)υ$ 6χρ1ίε3Γΐ8, 1ΐ3 ρΓΟβεςυΐΙυΓ : ι Αΐ ίΐΐί οιηηίυηι 
ρπηείρ65 16ΓΓ3Β £6141)1113 εοη$6εΓ3ΓυηΙ, ϋδςυο (Ιεο- 
Γυπι ίη Ιοεο Ι)3ΐ)ίΐΐ5 3(1θΓ3ΐίοηί5 ευΐΐυιη ΐπΗυοΓυηΙ, 

(54) ΜώΓ. ΡοΓίβαη, €0ην6ηΐ3ΐ ευη) Η6ΐ)Γ9Β0 Ώ*η3, 
άεοΙχηατΒ^ ίαΐΐί^ βΙε., νεί γΠΟ, ηιοη : 8ί(ΐυΐθεπ) ΡΙκβ- 
ηίεΐΙ)υ8 εοττηρίίο αΐ ; ηυοιΙ Ι3ΐηβη ίη ίΠυπ) Κ1ιβ:6 
Αΐίυιη ηεΐϊυδ ςηα(ΐΓ3ΐ)ίΐ, ςυβπι )πΓγ3 εοΐ. 84, Μούθ 
ηοπιίηβίοιη 3ΐΐ, 3ε ρΐΌ ηιοπε, νεί Ρΐυΐοηε $(ΐιη• 
ρΐιιηκ ΡοΓΓΟ ηοΐ3ηϋυιη ε5ΐ, β3Π)(ΐ6κ)) νοεεηο Μούθ, 
8ΐ Ρΐυΐ3Γε1)0 επεϋίηιυΗ, πιαίΓοιτ. 3ριΐ(Ι /Εξγρΐ\ο$ 8ί- 
^01(163886. δί(: εηΐπ) ίίΐι* ίπ /μ\/γ ('/ ΟΦ'ιάϋ^ ρ. 574 ΑΙώνα χαΐ ΙΙρωτόγονον θνητούς άνδρας , οΟτω χαλου- ^ 
μένους. Εύρεΐν δέ τδν ΑΙώνα τήν άπδ τών δένδρων 
τροφήν. Έχ τούτων τους γενομένους χληθήναι Γένος, 
χαΐ Γενεάν, χα\ οίχήσα; τή>« Φοινίκην. Αύ-χμών δέ 
γενομένων, τάς χείρας όρέγειν εΙς ουρανούς πρί#ς 

Β, δ. Ή δ'^Ίσις, έστιν δτε χα\ Μουθ, χα\ πάλιν "ΑΟυ- 
ρι, χσ\ Μεθύερ προσαγορεύουσι, (Γ. προσαγορεύεταΐ') 

, , συν- 
ελήρί 
(35) Ζω-^ασημίν. €ΐ3Γυη) 68ΐ , τδ Σημέν ^8ββ 
Ε^ί^ ΗοΙ)Γ., Γ«/οβ, Ζωφά νεΓΟ, ΠΡΡ, ΰοηι^ηιρίατΐ. 
η ΡΚΛΙΡΑη. ΕΥΑΝΟ. Ι.ΙΒ. Ι. 78 «Εν» 'ΗΙιον.' Τούτον γά^, γτ[9\ ^£^ν ένόμιζον μ^νον Α ςυίΙ)ΐΐ5 νίΐαηη ηοΐ) ίρ&ί ΐύολο, 56(1 ίρ$0Γυιη βΐίαιη ονρανοΟ χύριον, Βεελσάμην καλούντες • δ έτει παρά 
Φοίνιξι Κύριος ούρανοΰ, Ζευς δέ παρ* Έλλη^ι. » Μετ^ί 
ταντα «λάνην Έλλησιν αΐτιδται λέγων • ι Ου γάρ 
ματαίως αυτά πολλαχώς διεστειλάμεθα, αλλά πρ6ς 
τάς αύθις παρεχδοχάς των εν τοϊς πράγμασιν ονο- 
μάτων*/ (56) , άτιερ οι "Ελληνες άγνοήσαντες , άλλως 
Ιξΐβέξαντο , πλανηΟέντες τη άμφιβολί^ της μετα- 
φράσεως. Έςής φησιν άπ6 Γένους Αιώνος χα\ Πρω- 
τογόνίΐυ γε^/ηθήναι αύθις παϊδας θνητούς, οΓς είναι 
^^ματα Φως και Πυρ κα\ Φλίς. θδτοι,φησ\ν, έκ πα- 
ρατριβής ξύλων ευρον πυρ, κα\ τήν χρήοτιν έδίδαξαν, 
ΥΙους & έγέννησαν ούτοι μεγέθει τε καΐ ύπεροχ|| 
χρε{99οναις * ών τά ονόματα τοίς βρεσιν επετέθη , ών 
Ικράτησκν ώς έζ αυτών χληθήναι τ6 Κάσσιον, ροδίεΓΐ ιηη]θΓ6$(]ϋ6 οηηιβδ Ιοΐ6Γ3Γυηΐ, ίηΓ6η28ί|υϋ 
&ε 1ί1)3Γ.)ίη3 ρβιΤβοβΓυηΐ. Αΐ/^υβ 1ιχ (Ιίνίηΐ ουίιαβ 
ΰο^ίΐαΐίοηβδ, ίηςιιίΐ, οοπα βοΓυπι ΙιηΙ>β€Ϊ11ίΐα(6 &ηί- 
η)ί(|ΐιβ Αη^υ^ϋίδ οοηςηιβϋαηΐ Τυιη 8θπ1)ίΙ, 6ΐ €ο1- 
ρί3 νοηΐο, 3ΐ(|ΐΐϋ 6ΐϋ8 υχοΓβ Βα&ιι, ςυαηι ΟγχοΊ 
Νύκτα, ϊιοΰ 651 ηοαεηι^ ίηΐ6ΓρΓ6ΐ2ηΐιΐΓ, ^Εναηι «ο 
ΡΗπιο^^εηΐΙυηι, ιηοπαΐβδ 2ΐιηΙ)0, ρΓθθΓ62(θ8 ; ^£νυιη* 
ςυβ είΙ)ΐ 6χ 3Γΐ)0ΓΊ1)υ8 ροίβηϋί λυοίΟΓΟίη Γυίβδβ. Οαί 
αΙ) ίΠίβ ^αηίίϊ $ίιιΐ, 605 Οβηιΐδ &ΰ ΡΓοςβιιίεπι ^ρ- 
ρβΠαΐοδ, ΡΙκκηίεεη ίηΰο1υΊ$$ί6 : ουπ)(|υ6 νβΐιεπιοη- 
ΙίοΓ Χ8ΐυ& ϋΓξβΓβΙ, ίη ΰοβίυιη ιηαηυβ &(1 δοΐοιη &υ$• 
ΙυΓι§86• Ουίρρβ, Οβυιη βηίπ» Ιιυηο, ίηςυίΐ, υηιιπι 
οοβΓι ιηθ(ΐ6ΓαΙθΓ6ΐη 6$86 οΐ'ε(1ο1)αηΙ, οιιηιηυορι-ορίειτΑ 
ΒθείΕΑίηβη, ί(1 βδΐ Ρΐιοβιήουΐϊΐ 1ίιΐ{;υ», €α:1ί Οοιηί- χαΐ τ^ν Α£6ανον, κα\ τδν *Αντιλ(6ανον, κα\ τ6 ^ ηααι, 6ΓΧ€α τ6γο Δία, Ιιοο οδΐ ^ονβπι, ηοιηίηβ- Βραθύ. Έκ τούτων , φησ\ν, έγεννήθησαν Μημ- 

ροϋμος κα\ ύ Τψουράνιος. Άπ6 μητέρων δέ, 

φησιν, έχρημάτιζον τών τύτε γυναικών άναίδην, 

μιβγομένων οΓς άν έντύχοιεν. Εΐτά φησι τδν Ύψου- 

ρ2ν(ον οίκησαι Τύρον, καλύβας τε έπινοήσαι άτΑ 

χιλάμιον, κα\ θρύων, καΐ πατεύρων* στασιάσαιδέ πρ^ 

τ^ιν ά^ελο^ν Ο&σωον, δς σκέπην τψ σώματι πρώτος 

έχ δερμάτων ών Γσχυσε συλλαβεΓν θηρίων ε&ρε. 

Ύαγδαίων δέ γενομένων δμβρων κα\ πνευμάτων, 

ι»ρατρίβέντα τά έν τι) Τύρφ δένδρα πυρ άνάψαι, καΐ 

τήν αυτόθι Ολη ν καταφλέξαι. Δένδρου δέ λαβόμενον 

τ^ι> ΟΟσωον και άποκλαδεύσαντα, πρώτον τολμήσαι 

εΙς θάλασσαν έ'μβηναι ' άνκερώσαι δέ δύο στήλας πυρ{ 1)αη1. ι Οείηοερδ βπΒΟΟΓυπο Ιιίδ νεΓΐ)ΐ& ΐΓαιΙυείΐ 6γ- 
ΓΟΓειη : ι Νεςυε εηίιη δίηβ ταϋοηβ ρ1υη1)υ5 ίδΙα 
ιυο<!Ί8 βχρίίϋ^ΐβ (ϋδΐίυ^υεικίλ ρυΐανίηιυβ» βεά να- 
γΊ^8 1)3ε εΐίαιη ίη ραΓίε ηοιηιηιπη ςυχ Γ6ΐ)υ8 αιΙγϊ- 
1)υυηΙιΐΓ ηοΓιοηεδ αο δίκηίβεαιίοηεδ δεευϋ δυιπυ», 
ςυχ βΓΧοί Ιιοηιίηεδ ουπι ι^ηοΓαΓεηι, αΐίεηο δεηδίι 
8εΰ6ρ6Γ6, ίη βΓΓΟΓβπι &η)1)Ί^ιΓαηΐ6 δί^ηϋΐοβιίυιιίδ 
Ιικίιιείί. ΡοΓΓΟ εχ 6επ6Γ6, ^Εχί .ηε ΡΓίιηο£;ηιΙιΐ Οϋο, 
ηαΐοδ 2ΐίΐ ε586 ΙίΙιβΓΟδ ιηοΓίί δίπιίϋΐεΐ' ο1>ηο\ίθ8, 005- 
(]υβ 1•υοίδ εΐΐ^ηίδ, ΕΙαπιπι» ιιοηιίηί1)υ$ ^ρρεΙΙαίοδ; 
(|ϋί ουπι ί^ηειη εχ ηιυΐυ^ Ιί^^ηοιυπι εοΐΐίδίοηβ Γβρβ- 
πδδεηΐ, 6]υ5(ΐ6πι υδυηι Ιιοωίηοδ (ΙοοιιεήηΙ. ϋάειη 
ΟΙίοδ ^εηαεΓβ, ςαί πιοΐβ 2ΐο ρΓοοεΓίΐαΐβ οοΓροΓίβ ^χα\ πνεύματι, κα\ προσκυνήσαι, άμα τε σπένδβιν ρ Τϋ1|$υ8 Ιιοηιίηαηι 1οη(;6 δυροΓαΓεηΙ, ςυΟΓυηι ηο βΟτβίς εξ ων ήγρευε θηρίων. Τούτων δέ τελευτησάν- 
τιιν, τους άπολειφθέντας φησί ράβδους αύτοίς άφιε- 
ρωσαι, κα\ ^νάς στήλας προσκυνεΐν, κα\ τούτοις 
ένρτάς άγειν κατ* Ετος. Χρόνοις δέ υστ•ρον πολλοίς 
άτΑ της Ύψουρανίου γενεάς, γενέσθαι Άγρέα καΐ 
Αλιέα, τους άλείας κα\ άγρας εύρετάς, έξ ών κλη- 
Οηναι άγρευτάς καΐ αλιείς. Έξ ών γενέσθαι δύο 
όέελοους σιδήρου εύρετάς, κα\ της τούτου εργασίας* 
^ θάτερον τ^ Χρ\)σωρ λόγους άσκήσαι, κα\ επφ- 
Ιάς χα\ μαντείας* είναι δέ τούτον τ6ν "Ηφαιστον, 
εύρείν δέ κα\ άγκιστρον, καΐ δέλεαρ, κα\ όρμιάν, κα\ 
βχεδίαν, πρώτον τε πά^/των ανθρώπων πλεΰσαι. Διδ 
χα\ ώς θε^ αύτ^ν μετά θάνατον έσεβάσθησαν. Κα- 
Α£Γσθαι δΐ αύτ6ν κα\ Διαμίχιον (57). Οί δΐ τους άδελ- 

(36) Πεφεκδοχας τωτ ότομάτωτ, Αεαρίο, ηοιπί" 
«ΚΜ αΙία$ €Χ αΐίη $%φΐί(ίοαΐίοηη^ ηυβπι^ίΐηιοιίυπι 
ΐαιιΐο ρο5ΐ, έκδέχεσθαι ρΓΟ βίηιρϋοί δέχεσθ^, ιηΐβΤ' 
ρηίατί^ αεάρβτ€, 8αίι]»8, έκδέχη βχρΙίεΒΐ , νοείς, 
νπολαμβάνεις, ρΓοΓίτεηβ ίΐίικί Ροΐνΐ)ϋ, ούκ ορθώς, ώ 
βτρατηγέ, τους ημετέρους έκοέχη λόγους, ίιΐ ε8ΐ πα- 
ρζχούεις. Οβίΐίεϋ, νοα» ηβ ρτβαίι ρα$ ύιβη ηύ$ ρα^ 
τοί€$, Ηίε οΙ)ίΐ6Γ ΐιΙεπι Ιεχίοο^τορΗυδ επιεηιΐ&π ρθ8- 
&ίΙ, υΙ)ί εχροηεηδ έκδέςασθαι, τδ παρ* έτερου λαβόντα 
έγχειρείν τ6 δεύτερον, βιιΐχΐίΐ, έπισχετττέον δ^ τδ έν 
τ^ Ρ ΦιΜαχιχφ ληφθέν. ΚαΙ τδ δοχειν έκδέχεσθαι 
«(»ν έχε£νφ πεπραγμένων. ΕδΙ βπίπι 1ρ((εη(). έχδέχε- 
βΟαί τι τών έκείνοις τιεπραγ. ίοεΐ|8 Ρ81 Οεηιοπίΐιβη. 
Ιη ί1ΐ2 ά€ ρύϋ€^ ψίΛίη ίρββποίοιβιπι ΡΜήψϊΰαίη νοε»ΐ, 
φιοά ίο 63, ηυβπιβίΙηχΜΙυαι ίη 9ΐΙί8 ηααΐυοΓ, ΡΙιί- 
υρροη οηίοΓ ίηδβοΐβη ρβΓ^βΐ ; ΕΙ γάρ Άργείοι 
μίν» ΐηςυίΐ Οβιηθ8ΐΙιβη., διάτήν πρδς Λακεδαιμονίους 
ί^αιν Ιπιχηρυκείαν έχθρώς σχήσοι>σι , κα\ τδ δοκεϊν Ώ τηΐϊΐΛ πιοηΐίΙ)υ8 ϋδ 2ΐΙΙπΙ)υΐα δυηΐ , ιι^^^ Φ^ί 
ρΓΐιΐδ 00€υρ3Γ&ηΙ. 0υ3Γ6 ηοοηΐββ Οαδδίυδ, 1•ϋ)α- 
ηιΐδ, Αηΐί1ίΙΐ)2ηιΐ8 βΐ ΒΓαίΙιγαδ, δ1) ίΐΐίδ ηοηιεη 
αεοερεΓβ. ΟχίεΓυπι &1) ϋδ Μεαιπυπιυδ ει 11)-- 
ρδυΓ8Αίυ8 ρΓΟΟΓεαίΙ δυηΐ; <)υί η πΐ3ΐπ5υδ €]υ^- 
ηκχΐί αρρεΙΙ&Ιίοηοδ ίηνεηεΓε, πιυΐίειχυΐίδ, ίηςυα:», 
35 ί'^ί^ 4"^ β^ί εορίΑπι 60 ΙεπιροΓε οΙ)νίο ουίΐίΐκΐ 
ίηιρυάεηΐίδβίπιβ Γ3εί6ΐ)&ηΙ. )3Π) νεΓο ΗχρδυΓ&ηίυπι ίη 
ίηδυΐα ΤγΓΟ ϋοηιίοίΐίυιη δυαηι οοΐΐοοαδδβ, αο Ιυ£;υ- 
ποΓυπι εχ ο&ΐ3ΐηίδ ουηι ]υηεο ρβργροςυε οοηΐεχίί» 
είΤιοίεηόϋΓυπι 3γ16πι 6Χ60{;ίΙαδ56 , |;Γ&ν6δ(ΐυ6 ευπι 
υδοο Γγ31γ6 ίηίπιίοίΐΐ38 6Χ6Γευίδ86 ΐΓ3(1ίΐ. Α€ ρπηοερι 
ςυί(1επι ρε11ίΙ)υδ ςυ^δ ΓεΗδ αϋ δ6 03ρ1ίβ ()6ΐι*8χβΓλΐ, 
€0Γρυδ ΐε{;6Γ6 ΙΙδουδ ίηδϋΐυίΐ : ουπιςαε 1υΓΐ)υΐ6η(3 

έκδέχεσθαί τι τών έκείνοις πεπραγμένων, ςιιΟΒ ρο- 
δΙΐ'6η)3 νεΓΐ)& δίο ΓεάάΐΙ >νο1ρΙιίυδ, €ΐ ρτορίεΓ ααα 
ηηβίάαηι $ηα ίηιρβάίΐα. Μβΐίιη δίο, ηποάηηβ ηοηηηΙΙα 
]αηιαΙ> ι7/ίι αηΐ0 ρβ^Ια Βηΰεβάβηάο €Χ€ίρ6Τ€ νίάβαηΐΗν ; 
υΐ διιί(ΐ3δ ίηΙε11ί{ζίΙ, ηίδί βυΐ 1ε};3ΐηυ8 ένδίχεσ'^αι, 
Ιιοο εδί ρτοΰατε, αυΐ ίρδίιπι έκδέχεσθαι, ρίο ένδέχε- 
σθαι 3οείρί3ΐυΓ. Ν3Πΐ ςυοιΐ ίϋ. έκδέχεσθαι διιί(1<ΐδ 
εχροηίΐ, άπείργβιν^ εΐ κωΛύΰΐν^ >νο1ρηίυιη, ορίηΟΓ, 
]υν3ΐ ηίΐιίΐ. Ε$1 εηίηι ίηΙβΓ(1υΓη κωλυειν, 56(1 βχοί- 
ρίβηίΐο Ιηηΐιιηι, 3ΐςιΐ6 δυϋΐϊηοηίΐο. ιιΐ ρβίεΐ Ιιοο ε]ϋ8 
εχβηηρίο, ^έρόα παρατεταγμένα ην, εΙς τδ έκδέχε• 
σθαι τά των^ρβάρων τοξευματα. Ιϋ (]υθ4ΐ ίη ΙΙΙυιη 
Οειηοδίΐιεηίδ Ιοοηηι ηυΙΙο πιοϋο εοηνβηίπβ ροΐβδί. 

(57) Αιαμίχιοτ. Μοηΐ. Ιε^;. Δία μειλίχιον, ςυο<1 
Γ6€ΐίαδ νί<ΐ6ΐυΓ, ηίδί ΓοπΙε πΐίίίδ Δία μύχιον. δι ειιίιο 
€ΙιγδθΓ ίδΐ6 ΡΗοΒπίείυδ, ίίΐεηι €η ΥυΙείΐιυδ ^31, (Μ 
^ιιρ^ιεΓ; ςαί(1ηί εϋ3ΐη Ζευς τις μύχιος, ΰΐΗΓΪδ ειάμ^ 
ΙΙΙίδ 1)οηυ» 1αΙ)«Γ έμφιλοχωρς;. 79 ευι^Βη ^^^:5ΑIι1Ε^δ]8 ορρ. 1ιιιΙ)ηιιηίΐ τβηίοπιιηςιιβ Ι6ΐηρ68(&ΐβ €θοη& , €χ Τ}τΓ Α 
•Γΐ)οηιιη οοΗΊ&ίοηο ί|;ηί$ βχαΓβίδδβΐ, ηυβηιιβ ίΙ)ίϋ€ΐη 
ύΓ8ΐ βγΙνΑΐη ίη€6η<1ί88βΙ , &γ1>ογ6 ευ]υΒ αηΐβ Γ&ιηο5 
Α*ηρυΐ8ΐΓ&1, η&νίκϋ Ιοοο υ5ΐΐ9 ηεςιιβςιιαπι ββ&ϋ ιηβΓΪ 
ηιΐΐΐο 1ΐ€€ΐ βχβιηρίο εοιηιηΐαβΓβ (1υ1)ίΐ2νίΐ. ββηαίηοβ 
ςυοςυβ αρρθ8 οαιη ί^πί νβηίοίΐυβ (]6<]ί€3$8β(, ιηοχ 
υίΗςυβ Α(1θΓ&ΙΙοη!$ ευΐΐιιπι βχΙιΊϋυίΙ , ςυβδςυβ το^ 
ΐΜίηιΙο €6ρ6Γ&( ίβηΓαπι βΒΐι^ιιΊηβπι Π1[)2ΐνίΐ• Ρθ5ΐ62ΐ- 
ςυ^πι &υΐ6Π) βαρΓΰΐηυιη ίβΐί οηαηϋ» <)ί6ΐη ο1ιϋ$8βηΙ, 
ςιιΊ $ορβΓ8ΐίΐ6β, ϋΐ(|υίΙ, Γβαο&πδβΓΟ , γίΓςαδ άο οίρ- 
ροβίπβοπιιη ΙιοηοΓβιη οοπδβΟΓ&ΐοβ ΛάοτΛΥϋηί^ Γβ- 

8ΐΟ$ςΐΙ6 ()ί68 8θ]6Πΐηί Γίΐϋ ςΐ]Οΐ2ΐηοί8 ρ6Γ0.Κ6ΓυΒΐ. Αΐ 

Τ6Γ0 ιηαΐΐίβ ρο8ΐ 82Β€υ1ί8 , 6χ ΗΠυ8 Η;ρ8υΓ3ηϋ δο- 
1)θΐ6 Υβη&ΐΟΓ &Γ ΡίβοαίοΓ η«ιί βιιηΐ, ^αί ρί8οαΐίοηί8 
80 νβηΑΐίοηίδ 8Γΐ6ΐη ΐηνβηβΓβ^ Αοΐοΐί ρΊ8θ8ΐοΝ*υιη νβ* 
ηβίοηιιηηιιβ ιΐ8ΐίί>πί 8ααιη ρο8ΐ6λ πικηοη ίιιάίιΙβΓβ. ^ 
Λ1> ϊΜ^ια Γγ01γ68 ρΓσβΓβλίί ()αο, ςυΐ ΓβΓΓοιηβο ιΑυΙ- 
ΗρΙίοβαι ίβΓΓΐ υ8υιη νβρβΓβτβ. ΟυοΓυπι αΗθγ ΟΙίΓγ- 
80Γ Μοπαίηβ^ ςυβίη ΥσΚο^ηαπι 688β &ίΙ ^ ρΐυπηαιιιιι 
ορβΓΧ 810 βΐυιΐίί ρβιηίιη !η βίοςιιβηΐίι, ρ&ηίπι ίη 
ε^ηΐΐοηίΐου^ &€(1ίνΐη2ΐη(1ί ]ΐΓΐϊ1>υ8 οοΠοαινίΐ• 13 βΐΐΜη 
Ιιβηιυιη «Ιςιιβ 68€&ιη, ρίβεαίοπιω Ιΐηο&η, 90 ΐυπιυΐ•• 
ΐυΑΓίΜ Τ2168 ιητβηίΐ, ρήηιυδηυβ ιηοΓίαΙίηιη οηιηίυιιι 
η»γί|(&γίΙ. 0υ»ιηο1[)Γ6ΐη βυιη ηυθ(|ΐΐ6 ρο8ΐ ο1)ίΐυηι Ίιι- 
8ΜΙΓ Πβί εοΙυβΓυπΙ, Ί^δυπιςυβ ρΓΧίβΓβΕ ΟίΑοιίοΙιϋ 
ιιοηίηβ &ρρ€Η&ΓυηΙ; ιΐ60 (Ιβδαιιΐ βϋαιη (|νί 8ΐ) 6]υ&-^ 
(Ι6ΐη ίΓαΐηΙ)υ8 βΐηίβηιΙοΓυιη οχ ΙαίβΗΙοιη ιηυΓΟΓυπι 
Μ ρ&Γίβΐυιη Γ&Γισιιβη 6ΐ€0(;ίΐ2ΐ2Ηη 6δ8β νβΐίηΐ. ΑΙ) 
6]ιΐ8ϋ6ΐιι ρο8ΐ€η8 |[6ηίΓι 3ϋ<)ΐ68€6ΐιΐ68 (Ιοο , ςιιοτυιη 
ι»ηυ8 ΑηίΓβχ, »116γ τθγο ΐ6ΓΓβ8ΐΓί8 1η(1ί(ΐ(6η8 ηιιηΰΐι- 
ραΐυβ. Ηί ςαίβςυίΐί&ηιιη ϋυηι Ιϋϋβΐ'ίΐίο ίυΐο ιηίβοβη- 
(ΙοΗΓυιη^ υΐηιΐδςυβ νβΓΟ δθΙ»8 09]οτβ βχδίοοηάί , αο 
1<ϊ€ΐθΓηιη Χ(1ίΙ)08 ίιηροΒβηάοΓυιη 3υ€ΐ0Γβ8 ίυβΓβ. 
Αλίό8 ίΐβιη ()αοβ ρΐΌΟΓοαηιηΐ, ςαοΓυηι υηυβ Α^π , 
αΙΐβΓ Ηιιβίία δίνβ 'Δ^ήοο\3ί ηοιηβη αοοβρίΐ. Εΐ Ιιαίο 
4|ΐιί(ΐ£ΐη 8ίιηοΐΑ€Γυπι βχίιιιίο ουίΐυ (1β(]ίθ3ΐυιη 68(, Λά' 
έ\ίο ςυο<|ΐΜ ίιι ΡΙιοβηίοο Ιβιηρίο, ςυοά αΙ) &1ίςιιοΙ 
Ια^ΑΐοΓΟίη Ιοουπι ρ&ήΐουβ £^δΐα1)&ΙυΓ : ςυίιι βΐί&ιη ίη 
νβΙβΓυπι ΙίΙ)η$ «Ιβοτυοι ιπαχίπηυδ βίο^ίο ρίΜΐβ δίη- 
{ΐιίαη ηοοΗπ^ΐοΓ. Αιηΐκ) ρΐ'»ΐ6Τ63 οοηδίΓυβηάίδ χάί- 
ΐΗΐβ ηοη βοΐυιη Λίτια , νβΓυιη βϋ^ιη ϋυείοί ίο ογΙ>6πι 
9€ρΐΑ ουπι 8ρβ)υικί8 α(Ι(ϋ(ΐ6Γ6. ΑΙ) ϋδ ΐΛΠί 9^ήαΑ9ί' 
^υιη, (ΐο&ηι νβήαίοτιιιη, (|υΙ ε2ΐιί1)υδ υΐβπβηΐυΓ, |;6- 
ΙΙΙΙ8 ρΓορΑ§[2ΐΐ4ΐιη. Ι1δ<ΐ6ΐη ετΓοηυπ) λο Τίιαηϋΐη &Ι- 
ιήϋαΐαηι ηοιηοη. Ρΐΐίοδ ΓβϋηαβΓβ ΑιηγηιιΐΒ βΐ Μ3- ^ 
ΐ;ιιιιι , ςαί1)ΐΐ8 νίΙίΑτυΐΒ ι^Γβ^υαιςυβ ^Ιβικίοτυη τα• 
110068 ίβτιιηίαΓ ^οεβρί». 30 Εχ {^δΐίδ η&ίΙ ΜίδΟΓ 6Ι 
8^(1^0, Ιιοο 6δΐ δοΐϋΐιι ί»€ί1ί8 ^ βε ^υδιυδ, ςυί δ^Γΐδ 
Νδΐιιη κρβΓβΓβ. βΙίβΟΓ (ιΠυη Τ93υ1υιΐ) Ιι&1)ΐιΚ ρΐ'ί« 
ΐΜοηιαι ίη 8€ΓίΙ)6η(1ο εΙβιηεηίοΓυη) ίηνβηίΟΓβπι, (|υ6πι 
^£)$>'ρΐϋ ΤΐιύΟΓ, ΑΙβχ&ηάΓΐηί ΤΙιο)ΐϊι, Οτββοί Μ^Γου- 

• Ίσ αύ-ια. 

(38) ΒιβΛίοις. ΕοΓίβ Γ6ροΐ)6η<1. Βυ^{ο<;, υ( βγ• 
Μίοδρορυΐοδ, ηοη ΙίΙ)ΐΌδ ίηΙϋΙΙΙ|;8ΐ. 
(59) Μισώρ ήαϊ Σνδύχ. ΗϋΙ)Γ%α βυηΐ» "ΊΐίΓΤΰ 

(40) ί^ωφρ. ΜοηΙ. 1β(;. Θώθ, πιοΐίιΐδ, υΐ «τϋίίΓΟΓ ; 
13106181 ρ6πηυΐ3ΐ3 Ιιίο ^Ε^νρI^ο^ιιπι 61 Αΐ6Χ3θΐΐΓίπο- 
ηιη) ηοιοίηα νί(ΐ6ή ρυ»»ίπΐ. δυριιι 6Μιο €3ρ. 9, ΡΑΗδ II. — ΑΡϋΙ.Ο(;ΕΤΙΟΑ «Ο 

φοΰς αύτου τοίχους φαο\ν έιτινοήσαι έχ «λίνβων, 
μετά ταΰτα Ιχ του γένους τούτου γενέσθαι νεανίδας 
δύο, καλεϊσθαι δέ αυτών τ6ν μέν Τεχνίτην, τ6ν δέ 
γήϊνον Αυτόχθονα, ύΐτοί έ;ιενόησαν τψ «ηλψ της 
πλίνθου συμμιγνύειν φορυτ?>ν, κα\ τφ ήλίφ αύτάς • 
τερσαίνεςν, άλλα κα\ στέγας έξεΰρον. ΆιΛ τούτων 
έγένοντο Ιτεροι, ων 6 μέν Άγρ6ς έχαλεΓτο, ό δΐ 
Άΐ'ρούηρος ή "Αγρότης, οΐ χα\ ξόανον είναι μάλα 
σεβά^μιον, χα\ ναδν ζυγοφορούμενον έν Φοινίκη• 
παρά δέ ριβλίοις (38) έξαιρέτως θεών ό μέγιστος ονο- 
μάζεται. Έπενόησαν δέ ο^τοι αύλάς προ(ηιθέναι τοΙς 
οΓχοις, χα\ περιβόλαια, χα\ σπήλαια. Έχ τούτων 
άγρ(5ταί χα\ κυνηγοί. θ!^τοι δέ καΐ 'Αλήτβι κα\ Τι- 
τάνες καλούνται. Άπ6 τούτων γενέσθαι Άμύνον 
κα\ Μάγον, οΐ κατέδειξαν κώμας κα\ ποίμνας. 'Χπ6 
τούτων γενέσθαι Μισωρ κα\ Συδυχ (39), τουτέβτιν 
εΟλυτον κα\ δίκαιον. Οδτοι τήν του άλ6ς χρη^ιν εΐ- 
ρον. Άπ6 Μ!σώρ Τάαυτος, δς είρε τήν των πρώτων 
στοιχείων γραφήν • δν ΑΙγύπτιοι μέν Θώώρ (40), 
^ΑλεξανδρεΙς δέ βωΟΘ, "Ελληνες δέ Έρμήν Ικάλε- 
σαν * έχ δ^ του ΣυδΟκ, Διόσκουροι, ή Καβειρο\, ή 
Κορύβαντες, ή ΣαμοθρςΙκες. Ο^τοι, φησ\, πρώτοί 
πλοΐον εδρον. Έκ τούτων γεγόνασιν 1τ?ρόι, (Λ κοΛ 
βοτάνας εΙ)ρον, κα\ τήν τών δακετών Γασιν, χα\ έπφ- 
δάς. Κατά τούτους γίνεταί τις Έλιουν καλούμενος 
•Γψ(στος, χα\ θήλεια λεγομένη Βηρουθ,οϊ χα\ κατφ- 
κουν περ\ Βύβλον, έξ ων γεννάται Επίγειος ή Αυτό- 
χθων, δν Οστερον έκάλεσαν Ούρανόν* ώς άπ' αύτου κα\ 
τδ υπέρ ημάς στοιχεΐον, δι* ι&περβολήν του κάλλους 
όνομάζειν ούρανόν. Γεννάται δέ τούτψ αδελφή Ιχ τών 
προειρημένων, ή καΐ εκλήθη Γη, κα\ διά τδ κάλλος^ 
άπ' αύτης, φησίν, έκάλεσαν τήν όμώνυμον γήν. 'Ο 
δέ τούτων πατήρ ό Ύψιστος έκ συμβολής θηρίων 
τελευτήσας άφιερώθη, φ κα\ χοάς κα\ θυσίας οΐ παί- 
δες έτέλεσαν. ΙΙαραλαβών δέ ό Ούρανδς τήν του π»- 
τρδς αρχήν, άγεται πρδς γάμον τήν άδελφήν Γήν, καΐ 
ποιείται έξ αΟτης παϊδας δ^, ^Ιλον, δν κα\ Κρόνον» 
κα\ Βέτυλον, κα\ Λαγών (4ΐ), δς έστι Σίτων, κα\ 
"Ατλαντα. ΚαΙ έξ άλλων δέ γαμετών 6 Ούρανδς πολ- 
λήν ίσχε γενεάν. Διδ κα\ χαλεπαίνουσα ή Γη, τ^ 6ύ- 
ρανδν ζηλοτυτΓοΰσα έκάκιζεν, ώς κα\ διαστήναρ αλλή- 
λων. *Οδέ Ούρανδ; άποχωρήσας αυτής, μετά βίας, 
δτε κα\ έβούλετο επιών, κα\ πλησιάζων αύτ^, πάλιν 
άπηλλάττετο. Έπεχείρει δέ κα\ τους έξ αυτής παιδας 
διοιφθείρειν, τήν δέ Γήν άμύνασθαι πολλάκις, συμμα- 
χίαν αύτζ συλλεζ.ηιμένην. ΕΙς άνδρας δέ προελθων & 
Κρόνος , Έρμζ τφ Τρισμεγίστφ συμβούλφ χα\ 
βοηθψ χρώμενος/οίτος γάρ ήν αύτου γραμματεύς, 
τδν πατέρα Ούρανδν αμύνεται, τιμωρών τ^ μητρί. 
Κρόνου δέ γίνονται παΓδες, Περσεφόνη χά\ *Αθηνά• 
*1Ι μέν ούν πρώτη παρθένος έτελεύτα* τής δέ *Αθη- βαΐι βηβηι, ΤΙιο^ΐΙ) ^Ε^^γρΙϋβ, ΤΐιοΐΙι ν6Γ0 ΑΙβΧΑΒ- 
(ΐΓίηίβ ΐπ5υ6Γ3ΐ ; Ιιίο οοιαΥα^ 

(44) άαγών. ΗβΙΐΓχιιιη 6δΐ ρτ, ίτηιηεηΐηη; η•οι 
οΐ 1)16 σίτων 6χρ1ί6ΑΐυΓ: βΐ Ταΐ ΐ1ΐ6 ΡΙιίϋδΙβΒοηιηι 
ιΐ6β$ι, ΓΓυηιβηΙί ρπΒββδ. Μοχ 00816Γ 53ηοΙιαηί3ΐΙ)θπι» 
0Γ6 : Ό δέ Δαγών, έττειδή ε^ρε σίτον κα\ άροτρΟ^/, 
εκλήθη Ζευς *Αρότριος, β1 ΡΒ.ΙϋΡΑΚ. ΕΥΛΝβ. Ι.ΙΒ. Ι. 89 

Μθ;^γιώμτ^χ%ιΎρμο^,>^ατεζ%'^ύασι Κρόνος Ιχ σιβήρου Α πυιη ηοιηίη&Γυηΐ. Εχ δγιΐνο νβΓΟ ΟίοβοαΗ, Μυ €ι• &ρπΐ|νχα\βόρυ. Είτα ό Έρμης τοίςτοΰ Κρόνου συμμάτ 
χοις λ^υς μαγείας διαλεχθείς, πόθον ένεποίησε τοΧς 
χχτ' Ουρανέ « Ι^^χης υπέρ της Γης, χα\ οΟτω Κρόνος 
?4ν Ουρανών, πολέμφ συμβαλών, της αρχής ήλασε, χα\ 
τήν βασίλευαν διε^ξατο. Έάλω δΐ έν τ^ μάχη χαΐ ή 
έπέραστος του ΟύρανοΟ σύγχοιτος έγχΰμων ούσςι, ήν 
Ιχβίβωσιν ό Κρόνος πρ6ς γάμον τφ Δαγώνι, τίχτει βέ 
ιηρΔ τουτφ δ χατά γαστρΛς έξ Ουρανού 1φερ»ν, δ 
χαΐ Ιχάλβαβ Αημαροΰν. Έπ\ τούτοις δ Κρδνος τείχος 
«εριβάλλβι τ^ έαυτου οΐχήσει, χα\ πρώτην πδλιν 
χτίζει τήν έ«\ Φοινίκης Βύβλον. Μετά ταύτα τδν 
άδελφδν τ^ Εδιον Άτλαντα ύπονοήσας δ Κρδνος, με- 
τά γνιυμης του Έρμου ε2ς βάθος γης Ιμβαλών χατέ- 
χΐύ9ε. Κατά τούτον χρδνον ο{ άπδτών Διοαχούρων βχε- 1>ίΓί, >6υ €θΓγ1)&ηΐ6$, 8βα (Ιβηίςιιβ δαηηοΐΐιπιοββ οΗ- 
Ιζίηβιη ΑεςβρβΓΟ. Αιη1>08 (|ΐιοςαβ πλτί^ίυη) ρηπιο• 
($χ€0|;ίΐαΕ86 ίβΓυηΐ. ΑΙ) υίΓοηαβ ρΓοοτβ&ΐί βιΐπ, ςιιΙ 
ηοη 1ι6γ1>&8 πιο(1ο, β6(1 εΐί^ιη νβηβη&ΐοηιηι ηιοΓβιιβιι 
ΰϋΓβΐίαηβιη 61 οαιιΐίοηεβ ίηνβηΡΓβ. εοΓυακΙβηι 
χΜ^Ιβ ΠΑΐυ• 681 ΕΙΐυη ςυί()3ΐιι ηοηαίηβ ΑΙΐί&Μίηιΐιΐ , 
ίΐ6ΐηςιΐ6 ΓβηαίηΑ ΒβΓυΐΙι ^ρρεΙΙαίΑ. Ηί Ιοοα Β]τΙ>1ο 
νίοίηί ΐεηυβΓβ &ε ΤβΓΓ65ΐΓ6ηι ςυβηκίαιη &ϊν6 ίικϋ- 
|[βιι&ιη ϋοΒίϋΐη ρο5ΐ6ϋ ηαη€υρ&ΐμηι ^βηυϋΓβ , & ςαο. 
6Γΐλΐη ίΠυά &υΙ)Ιίιη6 ^Ιβηαβηιυηι^* πυο(1 δ^Ρ^^ι ηο• 
νοίνίΐυίτ, ρΓθρΐ6Γ 6χ1π)1&ιη ρυΐϋΐιπίυϋίιιίβ ζ^ ίοτοιβ 
&ρ6€ί6ΐη Οφίαπι τοοϋπιοί• Ιβ βρΓΟΓβιιι ΙιαΙιυίΙ ϋΗΐΙβιη 
ρ9Γ6πΐΊΙ)υ$ η&ΐΑΐη, ουί ηοιηβη Τ6γγ8 , ςυρι! ρΓορίβτ 
&ίιΐ£«ι1&Γ6πι 6]α3 οοΓροΓίκ άΊ^ίϊϊχύβίη^ ειιιη 6β, ςυλοι δίας χαΐ ιιλοία αυνθέντες, ίπλευσαν, χα\ έχριψέντες ^ ΙβΓΤ&0 νοαιιηυβ, ρο&ΐ6& €θΐηιηαηίο«ηιηΙ• ΡβΓβοβ χζτά τδ Κάσσιον δρος, να^ν αύτδθι αφιέρωσαν. 01 
Ιέ σύμμαχοι 'Ιλου, του Κρόνου, Έλωε\μ έπεχλήθη- 
ην, ώς &ν Κρδνιοι ο&τοι ήσαν οΐ λεγόμενοι έπ\ Κρό- 
νου. Κρόνος δέ υί6ν ίχων Σάδιδον, Ιβίφ αύτδν σιδή- 
ρφ διεχρήαατο, δι* ύπονοίας αύτδν έσχηχώς, χαΐ της 
Ιοχης* αύτόχειρ του παιδδς γενόμενος, έστέρησεν. 
'ΟσαύΜς χα\ θυγατρδς Ιδίας τήν χεφαλήν άπέτεμεν* 
&ς «άντας έχτεεπλήχθαι θεούς τήν Κρόνου γνώμην. 
Χρ^ιηυ δέ προϊόντος, Ούρανδς έν φυγ^} τυγχάνων, θυ• 
γατέρα αύτου παρθένον Άστάρτην μεθ* έτερων αύ- 
ιί^ αδελφών δύο, 'Ρέας χα\ Διώνης, δόλφ τδν Κρό- 
νονίνελείν ύποπ^μπει* &ς χα\ ελών δ Κρόνος χουρι- 
&ίβς γαμετάς άδελφάς ούσας έτΕοιήσατο. Γνους δέ δ 3Μΐ6ΐη ΗΙοΓίιιη Λΐΐΐββίιηι^ , ουιη ίεπΓυιη €Οιι(γ«•- 
81006 ρ(3Γϋ886ΐ, (ΐ60Γυιη Ιη ηυηβηιπι 6•( ΓΰΙ^ΐη» ιι 
ςυειη ΓώαΙίοηίϋιιβ αο 8«€τίί^εϋ8 1ί1)6Γΐ οοΙυβΓβ. Α4 
€(Βΐυ$ υΐΦί ραΐβΓηυηι ίη ίωρεΓίαιη 8α€66&8ί886(, Τθτ* 
Γϋΐη 80ΓΟΓ6Π1 ηιαίΓίοιοιήο 86€υιΐ) ]υϋχιΐ , βχ 69(|υ• 
1ί1)6Γ08 ςυ&ΐυοΓ 5α$€6ρ'α» ίΐίαιη, ςαί δΑΐαΓηιΐ8 άίααι 
68(, Ββίγΐυιιι, 1)Λ%0Μϊη, ςοΊ δίΐο, Ιιοο 681 ΓΓυη)6ηΙ1 
ρπΒ868, οοιηίηΑΐυΓ, 6ΐ ΑΐΙιιιΙβιη. Εχ &1πί λΐιΐβ&ΐ: 
υχθΓίΙ)υ8 ίη£6ηΐ6ΐιι ΗϋβΓΟΓυηι ιηιι]ΐίΐϋ(1ίΒβιη|[6ηιιιΙ; 
\ά ςυθ(1 αόβο κΓ&νε 61 &66Γΐ)αηι Έογγ» &06ί(ΙίΙ • υΐ 
ζοΐοίγρί^ γ6ΐ]θπιβηΐίοΓ6 8αοοβιΐ!»9, &1)8 ϋοοίο πιυΐΐί^. 

ΑΙ116 ρΓθ1)Γί8 θη6Ι'&10 ϋίνΌΠίυΠΙ Γϋ€6Γί(. €<Βΐυ• «Μ•. 

Ιβη 6ΐ8ΐ &1) 6& (ϋ8Γ68&6Γα(, νί 12111611 ςυοΐί68 1ϋιίΐυη\ Οψί'Λς^ επιστρατεύει χατά τού Κρόνου ΕΙμαρμενην ^ βΓ&(, 684ΐ6Πΐ ορμΓ(ΐ88α, ιίοιιιυιη 8(;$6 <ΐ6ηυο Γ6€ίρί•τ νύ 'Οραν μεθ* έτερων συμμάχων, χαι ταύτας έξοι- 
ΧΕίωσάμενος δ Κρόνος; παρ" έαυτφ χατέσχεν. "Ετι δέ, 
9ΐ}8ΐν, έπενόησε θεδς Ούρανδς Βαιτύλια. λίθους έμ- 
ψυχους μηχανησάμενος. Κρόνφ δέ έγένοντο άπ6 
*Ασ;άρτης θυγατέρες επτά Τιτανίδες ή *Αρτέμιδες. 
Κα\ πάλιν τφ αύτφ γίνονται άπδ 'Ρέας παίδες επτά, 
ϋιν 6 νεώτατος άματ^ γενέσει άφιερώθη* χα\ άιεδ 
Διώνης θήλειαι, χα\ άπδ *Αστάρτης πάλιν ά^^ενες 
(ύο. Πόθος χα\ Έρως. Ό δέ Δαγών, επειδή ε^ρε σΐ- 
τονχαΐ&ροτρον, έχλήθη Ζευς *Αρότριος. Συδύχφ δέ, 
:φ λεγομένΐ}» 4<«α/φ, μία των Τιτανίδων συνελθου- 
•8, γεννΧ τδν ^Ασχληπιόν* έγεννήθησαν δέ τμΧ έν 
Πι^αί^ (42) Κρόνφ, τρεΙς παίδες, Κρόνος ομώνυμος 
«φηκτρί, χαι Ζευς Βηλος, χα\ "Απόλλων. Κατά τούτ 1)3ΐ. Υ6Γυιη ηυοά 8α8ε6ρΐ08 6χ ίρ82ΐ Οϋο» ΐηΐ6Γθθ6ΐ^ 
€οη&Γ6ΐαΓ, Τ6ΓΓ9, 6αηνο^Δΐί8 ααχί1Ί&π1)υ8 οορηβ , 
6]υ8 ίπιρ6ΐυιη 8χρ6 ρΓθραΐ8αΙ)8ΐ. ΙιιΙ<;γ62ι δλΐαηιυ&, 
υ1>ί νίπΐ6ΐη »1αΐ6ΐη 8ΐΐίκί$36(, Μ6ΐ6υπίΤπ8ΐη6|{ί8ΐί, 
ςυί ίρβι 8 Ι8ΐ)υ1ί3 Η €οϋίοϋ1ί8 6ΓαΙ , οοη&ίΐίο Βίςιι•. 
ορί))υ8, ιη2ΐΐ6τηα8υΙΙυΓυ5 ίη]υπα5, ΟοβΙο ρλΐή 8β8• 

βΟΠίβΓ 0ΐΐ]6€ϋ. Ι(ΐ6ΐη ϋΙ)6Γ08 ρΓ0€Γ6ΙΐνίΙ , ΡΓ0861'ρί- 

η8πι 6ΐ Μίη6Γν8ΐη ; 86 ρΗοΓ ςυί(ΐ6πι νίιγο (Ιίβαι. 
οΙ)ϋΐ : Μίη6Γν8 αυΐ6ΐηΜ6Γ6υπο<|υβ8υ6ΐθΓϋ>ιΐ8,ί8ΐ66ηι 
6χ ίβπΌ Ιΐ85ΐ8ΐη(|υ6 6θηίΐ8νίΐ ; Ιιιπι Μ6Γ€οηαδ δ^ιίαπηί 
80€ίΊ8 νβ1ΐ6πΐ6η8 οοη(Γ8 €<£ΐυηι ρΓΟ ΤβΓΓα <1ίιηίο;ιη<1( 
8ΐυ(1ίαιη ηα^^Ίοίβ οαιιΓίοηίΐΦμδ ίιι]6θΊΐ. δαίυηιαε ϊ^ι * 
ΙυΓ, 1ιί8 ίιι$ΐΓυ('(α8 οορϋβ, Κ)6ΐ1υιη ουηι Ρ81Γ6 οοιιιιηίΙ- 
Ιίΐ, 6θςυ6 ίιηρβπί ίΙιιϋ>υ8 6]6€ΐο, Γβ^πυιη €3ρ6&8ΐΙ• τους γίνονται Πόντος χαΐ Τυφών, χα\ Νηρευς, πα- [> 37 ^^ ^^^ 06Γΐ2ηιίη6 08ρΐ3 €θΒΐί €0η6(ΐΙ>ιιι& ι^βδίβηβ ^Ϋ Πόντου• Άπδ δέ του Πόντων γίνεται Σιδών* ή 
χχΑ* ύπερβολήν εύφωνίας πρώτη Ομνον φδης εύρε* 
Χ8ΐ Ποσειδών* τφ δέ Δημαροΰντι γίνεται Μελίχαρ- 
Ιος, δ χαμ Όραχλής. Είτα πάλιν Ούρανδς πόλεμε! 
Οόντφ,χαλ άποστάς, Δημαροΰντι προστίθεται* έπεισί 
τε Πόντιρ δ Δημαρούς, τροποΰταί τε αύτ6ν δ Πόντος, 
4 βέ Δημαροΰς φυγής θυσίαν ηύξατο. Έτει δέ τρια- 
Ζ9βτ«ρ δευτέρφ της έαυτου χρατήσεως χα\ βασιλείας, 
4 ^Ιλος, τούτ* Ιστιν δ Κρόνος, Ούρανδν τδν πατέρα 
λοχήσας έν τόπω τιν\ μεσογείφ, χα\ λα€ο>ν ύποχεί- 

•. ί<Γ. ουρανού. 

ίϋ) Πεφαίςί. ΡογΙο 1β^. Πβραί^, ςυο ηοιηίηβ 8ΐίί[υοΙ νβΙ Γ6(;Ίοιι68 \6ΐ υΓΐ)68 βχ$Γιΐ6ΓυηΙ, «ΐΊ8ΐη ί% 
^ΤΓ»^ €υ]υδ ΡΙκΒηί€Ϊ8 ρΑΐ'$. υΐθΓϋΐιι , 6υ]υ8 ίΠβ δίη^αΐαπ αιηοΓβ ΟαςταΙιαί. Ελίν 
δι8ΐιΐΓηυ8 θ3(;οιιί ίη υχοΐ'6ΐη άβύϊί. 8ρυ<1 ςυ6ΐιι 
8υ8€6ρΐυη[ΐ 6Χ €(βΙο Γβΐυιη 6ηίχ8 Οβιη&ηιηΐβιη ηο- 
ιηίηαν'α. Τυιη ν6Γ0 88ΐυΓηυ8 8Β<]68 8088 ιηυΓΟ οΗι• 
^ΊΙ, Βγϋΐϋΐιιςυβ 6οη(]Ίΐ υΓΐ)6Πΐ ΡΙιοβηίοί^ ρπιιοίρβαι. 
Μοχ ΑϋαηΙβιη Γγ81γ6ιιι, ςυοιΐ βυιη δυ8ρ66ΐυιη ΙιαΙνκ- 
Γ61, 8υ9(]6ηΐ6 Μ6ΓοαΓΪο αΙία 16γγ8 ϋϋΓοΒ&αιη οΙίΓυίΙ• 
Ρ6Γ ί(]6ΐη ΓΰΓΐη^ Ι6ΐηρυ8 ΟΊοδουΓΟΓοιη ηβροΐβδ 6υιιι 
Ιυιηυ11υαΓϋ8πιΙί1[)ϋ8ΐΐ3νί2ϋ8πη6 οοηΟ^Ιίδ η8νί)ζ8Γ6πΙ, 
3(1 €38&ίυιιι ιηοπίεαι 6]6€ΐί Ι6ΐηρ1υπι 60 1θ6θ (]β<Ιιο2•• 93 ΕυδΕΒΙΙ ^^£ΒΑΗ1ΕΝ^5 ΟΡΡ. ΡΑΚ5 Π. -- ΑΡΟΙ,ΟβΕΤίεΑ. Μ ΓαιιΙ. ^λΐη ν6Γ0 βοοίοδ ΙΙί, ςυί δαίτίΓπυβ Μίβηι €Γαΐ, Α ρ^ον, έχτέμνει αύτου τά αΙδοΙα, σύνεγγυς ιπ]γώνι« ΕΙοΙιη ηα^βί δΑίυηιίο» ιιρρβΙΙ&ΓυηΙ , ςυί 6]υ3(1οιιι 
δ&ΐυπιί χςυ.ιΐ68 βΐίβιιη (ϋθ6ΐ)ηη(υΓ. Ρογγο δαάίάυΏ 
ϋϋυιη δ&ΐυΓηιι$ , (|αο<1 86€08 αΐίςυίϋ ϋβ ίΐΐο 8ΐΐ5ρΊ€&- 
ΓβΙϋΓ, 0ΐ&ϋίο βυο ]υ(|υΐ2νΊΐ, ιη&ηυ$(|ΐΐ6 ρ&ΙβΓηα^ 6Χ- 
βΙίηοΓι Μπ^ιιίιιβ €Γϋ6ηΐ&νίΙ, αο ραυίο ρο8ΐ βΙΊ^ια 
ςυοςηβ 8ιι3ιϊι €&ρίΐ6 ΐΓυη€»νΐΐ, αΐ Γβΐίςυί οηιηββ 
ύϊϊ 1ΐ3ΐιο δαΧυΓηί ιηβηΐβιη ρβηίΐιΐδ ο1)8ΐαρ65€6Γ6ηΙ. 
Αι ΰοείυδ ουηι ίηΐβπιη βχδΐιΙαΓβΙ, ροδΙ ϋΐίςυοϋ Ιβιη- 
ροΓΐ» ΊηΐεΓναΙΙυιη , Αβίαρίβη ϋϋ^ιη νίΓ^ίηβιη ουιη 
ι1υ3ΐ)υ3 ϋ^ϋδδΟΓΟΓίϋυβ ΒΙιβΑ ιιίηιίηιιιι ϋο 1>ίοηθ δυπι- 
ηιίδίΙ, ςιιχ δ^ΐυπηοιη ΓΓαυίΙβ ίηδί(1π$ςυβ ΙοΠβΓβηΐ. 
ΥβΓυιη δ2ΐιΐΓΐιυ8 ρυ6ΐΐ3$αίηθΓ6ΐΐ)ΐ2ΐη(ϋΓιΊ8(]06 0&ρΐ28, 
80ΓΟΓ68 &ιη1)2ΐ8 ββευπι ΕΟΒίπιηοηίο €ορυ1»νίι. Ουσά 
ιιΙ)ί €(»)υ8 »υι]π8Η0ΐ, Ρ^ιΙαηι αο ΡυΙοϋτΊΐυιΙίηβιη €υπι χα\ τΓοταμών. "Ενθα άφιερώθη Ούραν^, χαί ά1^ηρτ^- 
σθη αύτου τ6 πνδΟ^μα, χα\ άπέσταξεν αύτοΟ τ6 αΤμα 
των αιδοίων εΙς τάς πηγλς, καΐ των ποταμών τά 
Οδατα, και μέχρι τούτου δείχνυταί τ6 χωρίον, ι Το- 
σούτο μίν δή τά του Κρόνου, χα\ τοιαύτα γε του παρ* 
Έλλησι βοωμένου βίου των έπ\ Κρόνου τά σεμνά. 
Ους χαί φασι γεγονέναι πρώτον χρύσβ^ν τε γένος 
μερότυων άνθρώτεων, της μαχαριζομένης έχείνης των 
παλααον ευδαιμονίας. Πάλιν δέ 6 συγγραφεύς τούτοις 
επιφέρει μεθ' ίτερα λέγων* ι Άστάρτη δέ ή Μεγίστη, 
χα\ Ζευς Δημαρους χα\ "Αδωδός βασιλεύς θεών, έβο^ 
σίλευον της χώρας, Κρόνου γνώμη. Ή δΙ Άστάρτη 
έπέθηχε τ^ ίδί^χεφαλ!} βασιλείας παράσημον χεφα- 
λήν ταύρου- περινοστούσα δέ τήν ο^χουμένην, εΐίρεν αΐϋδ 800118 λάνβΓδυβ 6υιιι βχροίΐίΐίοηβιη δυβοΐρβΓβ Β άεροπετη αστέρα, δν χα\ άνελομένη, έν Τύρφ τ^ ΐΓ88ίΙ , ςυ9ΐη ρ^^ΓίΙοΓ αίΓ^ιηςυβ δβΐυΓηυβ ΐΙΐ6€6ΐ)Γί8 
έβΐίηίΐιιηι βριιϋ 56 ΓβΐίηυίΙ. ΡγχΙ6Γ62 €<£ΐυ5, ίη(|οίΙ, 
Οβυβ ΒβΡίγΙία τβρβπΐ, &ηίιη2ΐ08 ΐ2ρί(]68 ίηβοίβηΐί 
εΓί« ιηοΙίΐυΒ. €χΐβΓυηι, Α8ΐ2Γΐ6 Α1ί2ΐ8 δβρίβπι Τίκι- 
ιιίϋαβ, δίνβ 0121138 δ&Ιυπιο ρορβηΐ, 8ίιηα1(]υ6 Κ1ΐ6& 
ιοι^^6Iη βΐίοδ , ςυοΓυπ) ρο&ΐΓβηιυδ ιιΙ ρηιηυηι Ιυοβιη 
Αδρβχϋ εοη86€Γ2ΐα8 68ΐ. ^ιι^η «ιί^ιη 6Χ Οίοηβ (ΐϋίάβιη 

ΡΙΙ6Ι138, 6Χ Α8ΗΙ1'16 ΤβΓΟ ΐη2Γ68 ρΓ36ΐβΓΡ2 <1υ08, €υ- 

ρίϋίηβιη ΑιηοΓΰηΐφΐβ 8υ8ϋ6ρΊ(. Πββοη ΑΐιΙβπι , ςυοά 
ίηιιηβηΐυιη 61 βίΓ&Ιπιιη ίην6ΐιί886ΐ , ΑηιΐΓίιΐ8 ^υρ^ί6Γ 
ηυη6υρηΐυ868ΐ. δγϋγοο, (\\ί^η\ }η$ΐαιη ιηΐβΓρΓβΙαιηυΓ, 
υη« 6Χ Τίΐ3ηί(ϋ8 ^8θυΐ3ρίυιη (;6ηυίΐ. δαίαπηο ρΓβκ- 
Ι6Γ0Α 1ίΙ)βΓί (Γ68 ίπ ΡβΓΧΑ ιιαίί , δαΙιΐΓπυΒ 6]υ$(ΐ6ΠΙ 
€υιη ΡαΐΓβ ηοηηηίβ , 38 ^ΐφΊ^βΓ Βι^ΐυβ , 61 ΑροΙΙο. 
Ηίδ ρΓοροπιοάυπ) %ςυαΙβδ ΡοηΙιΐ8 , ΤχρΙιο 61 ΝβΓβαβ 
ΡοιιΚί ραΐ6Γ. Εχ Ροηΐο Νβρίυιιυδ α6 δίιΐο η386υηΙυΓ. 
δΊ(1οηί8 &Ηΐ6ΐη 62 8υανίΐ23 6Κ 6ΐ6£;αη1ί2 νοα8 6Γ21, ιιΐ 
Ιιγιηπί ηΐ0(1υΐ2ΐβ ΟΑηβηϋί αΠβιη ρΓΐηοιψ» ίηνβηΐΓβΙ. 

Α 061Ι1.1Γυΐΐΐ6 Μ6ΐί62Γΐ1ΐυ8 61 Η6Γ6υΐ68 ρΓϋ€Γ62ΙΙ- 

ιυρ, η)θχςυ6 ε(£ΐυ8 »(1 06ΐη&ΓυιΚί8 8686 ρ2Γΐ6& 
«(1]ιιη{;6η8; Ροηΐο, 2 ςυο (16Γ666Γ21, (!6ηιιο 1)6ΐ1υιη 
ηιον6ΐ. Αι Ροηίαδ θ6ΐη2Γυιιΐ6πο, ςαί ιη3^ηο ίιηρβία 
«υο3 ίη Γιη68 ίη6ΐιϋυ6Γ2ΐ, ίιι Γυ^2ΐη ν6ηίΙ; ίΐΐβ 2υΐ6ΐη 
ί6ΐί6Ϊ8Γυ|;9Β^Γ&ΐΊ2 8α€πβϋιιιηνονίΐ. Ρογγο δ2ΐυΓηα8 
&ΙΪΙ10 0€6υρ2ΐί Γβςηί 2ΐΐ6Γ0 8αρΓ2 ΐΓίοβδίίηυπι , υΙ;! 
€(£ΐυπι ρ2ΐι*6ηι ιη6(]ίΐ6ΓΓ3η60 (|υο(ΐ2ΐη ίιι 1θ6θ 8ΐΓυοΓΐ8 

}η&ί(1ϋ8 €2ρΐυΐη ίη ρθΐ68ΐ2ΐ6ΐη Ιΐ2ΐ)ϋί886ΐ , ν6Γ61Ηΐ2 

ίρ8Ί )υχΐ2 Γοη(68 Ουνίο^ςυβ 6ίΓ€υηιΓυ8ο$ 2ΐηρυΐ2νίΐ; άγί^ νήσψ αφιέρωσε. Τήν δέ ^Αστάρτην Φοίνιχες τήν 
Άφροδίτην είναι λέγουσι. Κα\ ό Κρόνος δέ περιϊων 
τήν οίχουμένην, ^ΑΟηνςί τ^ έαυτου θυγατρ\ δίδωσι 
της Άττιχής τήν βασιλείαν^ Αοιμοΰ δέ γενομένου 
χαΐ φθοράς, τ6ν εαυτού μον&γεντ) υί^ν Κρόνος Ούρα- 
νφ πατρί όλοχαρποί, χα\ τά αΙδοΙα περιτέμνεται, 
ταύτδ τςοιήσαι χα\ τους &μ* αύτψ συμμάχους χ^ιτα- 
ναγχάσας" χα\ μετ' οϋ πολύ, Ιτερον αυτού π«1δ« άιΑ 
*Ρέας όνομαζόμενον Μούθ άτεοθανόντα άφιβροΙ, Θά- 
νατον δέ τούτον χα\ Πλούτωνα Φοίνιχες όνομα* 
ζουσι. Κα\ έπ\ τούτοις δ Κρόνος Βύβλον μέν τήν 
πόλιν θε^ Βααλτίδι , τ|) χαΐ Διώνη βίδωσι, 
Βηρυτ^ν δέ Κοσειδώνι χα\ Καβήροις *Αγρό- 
ταις τε χαΐ *Αλ(εύσιν^ δ χα\ Πόντου λείψανα εΙς τήν 
Βηρυτ^ν αφιέρωσαν. Πρ^ δέ τούτων Θε6ς Τάαΰτος 
μιμησάμενος τ6ν Ουρανών, των Θεών δψεις, Κρόνου 
τε χα\ Δαγώνος, χα\ τών λοιπών διετύπωσε τους 
ίδρους τών στοιχείων χαραχτηρας. Έτιενόησε δέ χαΐ 
τφ Κρόνφ παράσημα βασιλείας^ δμματα τέσσαρα έχ 
τών έμπροσθίων χα\ τών οπισθίων μερών* δύο δΙ 
ήσυχΙ) μύοντα* χα\ έπ\ τών ώμων πτερά τέσσαρα, 
δύο μέν, ώς ιπτάμενα, δύο δέ ώς ύφειμένα. Τ6 δΙ 
σύμβολον ήν, επειδή Κρόνος χοιμώμενος ΕβλετΓε, χαΐ 
^ΤΡ^Τορ**>ί έχοιμάτο• χα\ έπ\ τών πτερών ομοίως, 
δτι άναπαυόμενος ϊτττατο, κα\ Ιπτάμενος άνεπαύετο. 
Τοις δέ λοιποΓς θεοΐς, δύο έχάστω τττερώματα έπΙ 
τών ώμων, ώς Οτι δή συνίπταντο τφ Κρόνφ. Κα\ 
αύτφ δέ πάλιν έπΙ της χεφαλής πτερά δύο* έν έ«1 ςυο Ιοοο 0(£ΐιΐ8 ί(Ιοπ) ροδΐ62 οοη&6€Γ2ΐυ8 651. Τυιο ο του ήγεμονιχωτάτου νου, χα\ Ιν έπΙ της αίσθήσεως. ν6Γ0 (ΙίδρβΓίΊΐαδ 6]υ3 20 (1ί58ίρ2ΐυ8 βρίπΐυδ 681 , 61 
82ΐΐ£αί8 6 νυ1η6Γ6 (ΐ6ΐΙιΐ6Π8 ΐη νκίηοΓυιη ΓοηΙίυιη 2ο 
ΟυνίοΓυιη 3(|υ25 (Ιί8ΐΠΐ2νίΙ. ]αθ€ΐΐ8 β1ί2ΐιιηαιη 08ΐ6η- 
(ΙίΙαΓ. » Η» βυηΐ ουιη δ2ΐυΓηί , Ιυιη 60Γυιη ςυί 

δ2ΐυΓηί £1216 νίΧ6ΓυηΙ, (]602ηΐ2ΐί 2 0Γ3β€ί8 26νΊ 

120(168 6ΚΓ6§ίφ; ςυθ8 6112 ιη ρΐΊΐιεβρδ 2ΐςο6 2υΓ6αιη 
Ιιοπιίηαιη Γιη^υ3 (1ί80Γ6ρ2ηΐίιιιη £[6ηυ8 , ο5 ]2Γ.ΐ2ΐ2ΐη 
ίυ2ΐη ν6ΐ6Γυιη Γ6Ηοίΐ2ΐ6ΐη, ιιυηουραΓβ δοΐβηΐ. ν6Γυιη 
ηθ8ΐ6Γ Ιιίο 8θπρΐθΓ, ίιιΐ6Γ]6€ΐί5 ςυϋ)υ8(ΐ2ίη, ίΐ2 ρΓΟ- 
(ϋςιπΙΟΓ : € Α812Γ16 ν6ΐΌ, ςιΐ2β Μ2χιιη2 ιιοηιίη2ΐυΓ, 
^*^ρ^ι6^ Π6ΐη2Γθοη, 6ΐ γ6χ (ΙϋΟΓυαι Α(1θ(]υ8 , ίιι 62 
ΓΟ^ΐοηβ δ2ΐυΓηο οοιι$6ηιί6ηΙβ Γ6$:η2ΓυηΙ• Α8ΐ2η6 62- 
ρίΐί 8υο, Ι2ηηιΐ2ηίΐ {ηδί^ηβ Γ6^ιιί,ΐ2υπ 02ρυΙ ίιη- 
ρο&υίΐ ; 6υπΐ(|υ6 ΙοιταΓαηι 0Γΐ>βιη ρ6Γ2^2Γ6ΐ , ΐ3ρ$2πι Έλθών δέ δ Κρόνος εΙς Νότου χώραν, άπασαν τήν 
ΑΓγυτΓΓον έδωχε θεφ Τααύτφ, δπως βασίλειον αύτφ 
γένηται. Ταύτα δέ, φησ\, πρώτοι πάντων ύπε μνήμα• 
τίσαντο οΐ έτττά Συδέχ παίδες Κάβειροι, χα\ δγδοος 
αυτών άδελφδς *Ασχληπι6ς, ώς αύτοις ένετείλατο 
θεδς Τάαυτος. Ταύτα πάντα ό Θαβίωνος πα?ς, πρώ- 
τος τών άπ' αίώνος γεγονότων Φοινίχων Ιεροφάντης 
άλληγορήσας , τοις τε φυσιχοΤς χα\ χοσμιχοίς πά- 
θεσιν άναμίζας, παρέδωχε τοις όργιώσι, χα\ τελετών 
χατάρχουσι προφήταις. (Η δέ τδν τύφον αύξειν έχ 
παντ6ς έπινοούντες, τοΓς αυτών διαδόχοις παρέδωχαν 
χα\ τοις έπεισάχτοις, ών εις ίν "Ισιρις τών τριών 
γραμμάτων εύρετής, αδελφός Χν3 του πρώτου μβ• 
τονομασθέντος Φοίνιχος. ι ΕΤΘ' έξης αυθι;• έπιλίγιι' » $5 ΡΚ^€;ΡΑΚ. ΕΥΑΝΟ. ΙίΚ Ι. Μ € (Η & Έλλην£^;, #ύφνΐα πά^/τχς ύπ€ρ6αλλ<(μ£νοι, τά Α άβ €06ΐο &ΐ6ΐΐ3ΐη Γβρβη'ΐ, βηιηςίΜ ίη Τ^γο βαηοΐΑ μ^ κρώτα τιλεΐστα ^ξιοίώταντο, χα\ το7ς προχοσμή- 
21271 (45) ποιχίλως έξετ^γφβησ^ν, ταΐς τών μύθων 
ήββναί;, βέλγειν έπινοοΰντες, παντοίως έποίχιλλον. 
Ένθεν Ησίοδος, οΐ τε χυχλιχοί τϋεριηχημένοι θεο- 
γονίας χαι\ Γ(γαντομαχ(ας, χα\ Τιτανομαχίας Επλα- 
σαν Ιβίας χα\ έχτομάς (44), οΤς συμπεριφερόμενοι, 
έςενίχη^αν τήν άλήθβιαν. Σύντροφοι δΐ τοις έχείνων 
τ^^μασιν αί άχοα\ ημών γενόμεναι, χαΐ προλη- 
φθεΐται ιτολλοίς αίώνιν, ώς παραχαταθήχην φυλάσ- 
βουακν, ήν ιιαρεδέξαντο μυθοποιίαν, χαθάπερ >^α\ 
Αρχόμενος εΐπον. "Ητις συνεργηθβΖσα χρ^νφ, Ιυσ- 
<ξ(ττ^ν τήν χατοχήν αύτης είργασται. "Ωστε τήν μέν 
^ήθειαν βοχειν λήρον τ6 βΐ της άφηγήσεως νόθον, 
^ήθβιαν. » — Ταϋτα άπδ της Σαγχουνιάθωνος προ- ίη8υΐ2ΐ εοη860Γ&νίΐ• εχΐβΓυπι Ιιαηο ίρ$^ιη ΑβίαΠβη 
ΡΙΐ(£ηί€68 ΥβηβΓβιη ΰ&ββ ιηβιηοΓαηΚ. Λΐ τβΓΟ δαίοΓ- 
ιιυ» , <)οιιι 0Γΐ)βιη ΙυβΙτ&ΐ υηίνβΓδαιη , Μίηβρν» ΔΠ9 
Ιοίίαβ ΑΗίΰ» Γβ^ηυιη ΐηκϋι, αε άϊτχ ρ^βΐίΙβηΓι» 
ίηείβιηβηϋιι βχΊΐίοςυβ εοιηιηοΐυδ, ΟΚυπι, ςυβιη 
υηυιη βχ !6|;ί(Ίιη& υχοΓβ βϋδοβρβΓ&Ι, €(κ1ο ρ&Ιΐ'ί 10- 
ΙΙ1Η1 Οαιηιηίβ οοηβυιηρίυιη ίιηιηοΐαΐ, Ιιιιη βίΐιί ίρ^β 
νβΓβηά^ι ρπ£$€ίη(1ΐΙ, 83Γ.ΐο$((ιΐβ οιηηββ 3(1 βΉηΠο Γα- 
εΐυηι ρβΓ νίπι βάΐ^ίΐ ; ηεο ηιυΐΐο ρο5ΐ, ΜαίΙι Αΐΐιιιη, 
ηυβιη βχ Αΐιβί |[οηυβΓ2ΐ, νίΐ» ΓυηεΙιιιη οοηβοεπί, 
ηϋειη ΡΙκΒίήοββ ιηοάο ΜοΓίβπι, ιηοάο Ρΐυΐοηειη 
9ρρ6Η3ηΙ. ΟβΗκΙβ δαίυτηυδ Βγϋίαπι ϋΓΐ)6ΐη (163 
β&2ΐΙΓκ]Ί, (|ΐΐ96 βΗαιη Βίοηβ νοεα1)3ΐυΓ, Νρρίυηο 
αυΐβιη βΐ β&ΗβΓίδ , Α{;π€οΓΐ8 ίΐεπι 61 Ρίδε3ΐοΓί1)υ$ χείαθω γραφής, έρμηνευθεί(ΐης μεν άτΑ Φίλωνος του " 39 Ββιτ^^"^ ^^"Ο (ΙβϋίΙ, οΙ)Ί ΡοηΐΊ Γ6ΐίςυί38 Γκίβπι Βυβλιου, δοχιμααθεέσης 6έ ώς αληθώς (45) ύπ^ της 

Εορφυρ£ου του φιλοαόφου μαρτυρίας. Ό δ' αύτδς έν 

«φ περ\ Ιουδαίων συγγρ^μμ^'^^ ί^ι ^λ\ ταΰτα περί 

Μ Κρόνου γράφει- ι Τάαυτος , δν ΑΙγυπτιοι Θωθ 

«ροοαγορεύουσι, σοφία διενεγχών παρά τοις Φοίνιξι, 

«ρώτος τά χατά τήν θεοσέ6ειαν έχ της τών χυδαίων 

Απειρίας, ε!ς έτηστημονιχήν έμπειρίαν διέταξεν. ^0 

μετά γενεάς πλείστας, θεδς Σουρμουβηλδς, Θουρώ 

τε ή μετονομασθεισα Χούσαρθις, άχολουθήσαντες, 

' ιιεχρυμμένην του Τααύτου, χα\ άλληγορίαις έπεσχια- 

σμένην τήν θεολογίαν έφώτισαν. ι Κα\ μετά βραχέα 

«ηβ{ν* ι Έθος ήν το7ς παλαιούς έν ταις μεγάλαις 

•ΒμφοραΙς τών χινδύνων, άντ\ της πάντων φθοραΐς. €0η66€Γ2ΓΐΗΐΙ. Τ^αυΙιιβ ν6Γο Οβυ$ ευηι ]2ΐη αιιΐβ €<£- 
Η ΐιηα^Ίιιβιη βΙΕηχίδδβΙ, ιηβχ δθΐυηιί εΐίαιη αίςυβ 
Ρ3|;οιή8 €3Ρΐ6Γοη>ιη(|Η6 ^ΟΓΟιη νυΙ(α$ , ιιηικιυβ 53- 
€Γ05 βΙειηβυΐΟΓυιη οΙιαπαείεΓεβ 6χρΓε8ί>Ίκ. Ουίη εΐίαιη 
ίη8ί$;η6 τβ^ιή δαίυπηο β]υ8ίηο<)ί εχεο^ίΐ^νϋ ; οευ1θ8 
ίη ναΐΐα Ιοίηοβ αε Ιοίίιίειη ίη οεείρΊΐε, ςυοηιιη άαο 
ρΐαοίάβ εοηηίνβΓβ αε ηίεΐ3Γ6 τίϋεΓβηΐυΓ : 3ΐ38 ίίβηι 
8ίη(^1ί8 ίη Ιιυηΐ6ΓΪ8 {[βπιίηαβ, β (ΐυίΙ)υ8 βχρίίεαΐ»^ 
όαχ, άυχ νβΓΟ εοηΐΓ&είββ 3ε (Ιεπαίδδ» Γοτεηΐ. Αίςαβ 
οευΐοηιιη 8γπιΙ)θ1ο 8ί§πίΓιε3ΐυπι νο1(Ί)3ΐ, δ3ΐυΓηαην 
61 ()θΓΠΐί6η(1ο εεΓηεΓε, 61 (ΙϋΓηιΐΓβ νίςίΐ3πύο; 3ΐ3Γυην 
3υΐ6ηι ειίΣπϋεπι 61 νοΐ3Γ6 ςυίεΒεεηιΙο, εΐ νοΐ3η(1ο 
(]αί68ε6Γ6 ; εΦΐεπ8 \6γο (1ϋ8 3Ηι$ ίη Ιιυπιεπδ ου»» Ά ήγαπημένον τών τέχνων, τοΙ>ς χρατουντας ή πδ- ^ ΐΑηΐυιη 3ΐΐΓίΙ)υΊΐ, ςυίρρβ ςυί δβΐυρηυπ) ίρ8υπ) το- 3^£ως ή έθνους , εΙς σφαγήν έπιδιδόναι λύτρον τοις 
τιμωροίς δαίμοαι. Κατεσφάττοντο δε οΕ διδόμενοι 
μυστιχώς. Κρόνος τοίνυν, δν οι Φοίνιχες ^Ισραήλ 
«ροβαγορεύουσι, βασιλεύων της χώρας, χαΐ Οστερον 
μετά τήν του βίου τελευτήν εΙς τδν του Κρόνου 
^Αστέρα χαθιβρωθείς, Ιξ έπιχωρίας νύμφης, *Ανω- 
€ρ^ λεγομένης, υίδν Ιχων μονογενή, δν διά τοΟτο 
Ίεουδ έχάλουν, του μ7\;ογενοΰς οδτως Ιτι χα\ νυν 
ηλουμένου παρά το7ς Φοίνιξι, χινδύνων έχ πολέμου 
μεγίστων χατειληφότων τήν χώραν, βασιλιχφ χο-> 
εμήσας σχήματι τδν υΐ^ν, βώμόν τε χατασχευασάτ 
μένος χατέθυσεν. ι Ό δ* αύτ^ πάλιν περ\ τών Φοι- 
νίχΐιΐν στοιχείων έχ τών Σαγχουνιάθωνος μεταβαλών, 
βέι όποΙά φησι περ\ τών έρπυστιχών χαΐ Ιοβόλων ΐ3η(1ο 8β(|υ6Γ6ηΐυΓ. Μ 6]υ5(]6Π) 53ΐυΓηί ε3ρυ1 3ΐ38 
ρΓθρΐβΓ63 ι;6ηιίη3β εΙΒηχίί, ςυ3Γυιη 3ΐΐ6Γ8 ιηεηΐί• 
ρπηείρ3ΐιιπ),3ΐΐ6Γ3 86ηΐί6η(1ί νίπι ίη<ϋε3Γ6ΐ• 83ΐυΓ- 
ηυβ ϋυΐβιη ειιιη ίη ΜεΓί^Ιίεπι νεηίδδει, Τ33οΐυηι 
ϋεΐΗη ^Ε^ρύ υηίν6Γ8% Γβ^βηι εΓ63ν11. Αΐηιιε Ιι»! 
ρηηε1ρ68 οπιηίυπι, ίη(|ΗίΙ, €2^1[)ίπ 86ρΐ6Πΐ 1Ί1)6γΙ δγ- 
άεε, ειιιη ^ε8ευ13ρίο ίπαίΓε οεΐ3νο, ίρδίιΐδπιεί Τ33α- 
Ιί ]υ88υ, ίη εοηιπΐ6ηΐ3Γίθ8 Ι3ΐ)υΐ38ςιΐ6 Γ6ΐαΐ6Γ3ηΙ. 
ΤΙ)3ΐ)ίοηί8 3υΐ6πι ΰΐίυδ, ρππ)υ8 βρυϋ ΡΙκΒηίεεβ βλ 
οιηηί ιη6Π)0ΓΪ3 53εΓ0Γυιη ΙηΐβΓρρεβ, 63(!6Π) αΐΐεςο- 
Γίίβ ςυίΙ)υ5(ΐ3ΐΒ επιεηΐίΐιΐδ, ευπι τεΓυπι η3ΐυΓ3ΐίυιιι 
61 60ΓΙΙΠ1 ςυχ ρ388ΐπι Ιιοε ίη πιυηάο εοηΐίη^αιιΐ 
λ(ί6εΐίοη11)υ8 εοη]υηε(3, ρΓορ)ΐ6ΐί8 0Γ(;ί3 εεΐ6ΐ)Γ3η- 
Ιΐ1>υ8, 61 83επΟείϋΓυιη πιγ8ΐ6ΓίθΓΐιπ)ςιΐ6 ρΓίηείρίΙ)ΐι• •ϊΐρίων, & δή χρησιν μέν άγαθήν άνθρωποις ούδε- β ΐΓ2<1ίϋί(. βαί Λβίηεερδ ίη3η6πι 1ΐ3ηε οδΙβηΐΛΐίοηεπι , μίαν συντελεί, φθοράν δ^ χα\ λύμην οΤς &ν τ^ 

^Μολθη χα\ χαλεπδν Ιδν έγχρίμψειεν, άπεργάζε- 

%ι. Γράφει δέ χα\ ταύτα πρδς λέςιν ώδέ πως λέ- 

γΐϋν- ι Τήν μέν ουν τοΟ δράχοντος φύσιν χα\ τών 

βφεων αύτ6ς έςεθείασεν 6 Τάαυτος , χα\ μετ* αύ- 

τ6ν βιυθις Φοίνιχές τε χα\ ΑΙγύπτιοι. Πνευματιχώ- 

τατον γάρ τδ ζώον πάντων τών έρττετών, χα\ τευρώ- 

&ς ύ«' α^ού παρεδόθη παρ* φ * χα\ τάχος άνυπέρ- 

βλητον διά του πνεύμοιτος παρίστησι, χωρίς ποδών 

• ίτ. δ. 

(45) Κίύ τοις χροκοσμ^μασι. ΜιιηΙ., εΤτα τοις 
«ροκ. , Α)Γΐβ πιεΚυβ, είτα χαι τοις προσχοσμήμασι, 
Ι3πι<*ΐ8ί προχοσμήματα 6836 ρο88ΪηΙ, ρΓχνίυβ ςυίιΐ3ηι 
ΑΓ^Γιοοίβ Γυουδ, 61 ςα38ί δΟφίεηΐίί^υδ Γ3ΐ)ΐι1ί8 προ- 
εδ»9ΐών. ςιΐ3ηι οπιηί ορβ οηιηίςυβ 8ΐυ(1ίο 3υ|^Γ6 εοη3Η εΓαηΐ, 
51Π8 ςυοίΐηε δυεε6δ8θπΙ)ΐΐ8 ει ίηίΓΐ3ΐί8 Γε1Ίςιΐ6Γ6. 
ΗοΓυπ) υηυδ Ιδίπδ ςηίίίΑπι Γυίΐ, Ιηυηι ΚιΐβΓ&Γυιη 
ίπνεηίΟΓ, Γγ316γ ίΐΐίυδ ΟΙιη», ςυί ρπηιιΐδ ροδίε• 
ΡΗοβπίχ νοε3ΐυ8 6δΐ. ι 0υί1)ΐΐ8 Ηχε (Ιείηάε 8υΙ)]ίείΐ : 
< Αι ν6Γ0 βΓχεί, Ιιοηιίηεδ ρπΒε2βΐ6Π8|[6ηΐί1[)υ.ιρο- 
Ιίΐΐ 3(]ιηο(1υπι ε( 6ΐ6Κ3ηΙΐ8 ίη$;6ηίί, ρηπιυπι ςακίεηι 
ίδίοηιπι ρΐ6Γ3ςυ6 8ίΙ)ΐ Ι3η(|υ3ΐη ρΓορη3νίη(1ί€3ΓυηΙ: 
86(1 ευπι 3αΓ68 3Κιηβ 3η1ϊηο<> Γ3ΐ)ϋΐ3Πΐηίΐ νοίυρί&ΐβ 

(44) Ίίίας καΐ έκτ. ΜϋΓπιι και ί'^ίας έχτ., ϋΐροΓ 
έχτομάς ρ3η68 ςυ38ΐΐ3πι αε νείυΐί ίΓΐΐ8ΐ3 ίηΙ(ΐΙ1ίβ8ΐ« 
βχ Ιοίο ίΗο ΓβΓϋπι ΡΗοίηίείβΓυπι εοΓροπε άβεβΓρίΚ^ 

(45> νςά^ίη^ώς. ΓοΠο, ώς αληθούς,. η ΕΙδΕΒΠ €/Ε5ΑΒ1ΕΝ81δ ΟΡΡ, ΡΛΒδ Π. — ΑΡ01Ο0ΕΤϊ€Α, Μ 

ρπΓΐηυΙοβΓβ νβΐΐρ.ηΐ, ηονΐ$ εαίϋβιη :ΐ|0 ιηϋΙΓιρΠΰίϋυδ Α '^ε ^λ\ χειρών, ή άλλου τινλς των έ^θεν, Ιζ Δν τά ροδίβϋ οοιηιηοιιΐοΓίιηι ςπαβί οπίϋΐηβηίοηιηι 2ΐοοο3- 
αίοηΊΙ)υ8 βυρπα ιηοιίιιιη βχ^^^βΓ^πιπΙ. Ακιαβ Ιήηΰ 
1Ιβ$Ίθ(1υ9, αε Γβΐίςυί είΓουΙ^Γβδ ροβΐ26, ςυοπιιη Γα- 
Ιιβίΐίβ οιηηίΑ €ίΓ€υηη$οη&ηΙ, ρΓορπΑ β'ώί ηαχ(1»πι 
6ί(;&ηΐυτη 80 Τίΐαηυιη €6ηαιηίΐ)3,86ε(Ίοη6§<]ΐΐ6 αΐΐαβ 
€οηΟηχ6Γ6. Οιΐ£ ουπι ΠΗ ρ&$5Ίιη 61 υΙ)ί4υ6 ]&€ΐ&- 
τβηΐ, τβΓίΙαΙβιη ίρ52ΐιη (αηάβιη ορρΓ6$86Γυη(. Αυπβδ 
νεπ) 40 ποδίΓίΕ ]3ΐϊΐ ίικίβ 8ΐ) ίηίΑηΐία ίΙΙοΓυαι Ο- 
ηίοηίΙ>υ$ &$$υ6(3β, εΐ ορίηίοιΓώυδ ρβΓ ιηυΙίΑ 8£θυΐ3 
ρΓορ3£[3ΐΐ8 οεουραΐ2Β, φίαιη δβιηεΐ Αεοερεπε Γ3ΐ)υΐ3- 
Γυηι ναηίι^ΐεηι ρεΓίηϋβ εο ϋβροδίΐυιη &Γιςοο(Ι, ιιΐ 
βίαΐίπι 2ΐ) ίηίΐίο (Ιίιί, ου5ΐθ(1ίυηΐ. 1ΐ3(|υ6 ςυοά αϊ) 
ίρ&ο (οπιρρΓβ νίΓεβ 30 Γο1)υΓ &οεορ6Γίΐ, ρο$86$8ίο- 
ηβπι 1(3 οοηΐΐηη^νίΐ 8Μαηι υ( ε3πι εχουΐβΓΟ (οη$;6 ΗίΓ- λοιίνά ζώα τάς κινήσεις ποιείται * χαΐ τεοιχίλων σχη- 
μάτων τύτΓους άτΕοτελεϊ, κα\ κατά -ρήν τ^ορείαν έλι•• 
χοειδεΤς έχει τάς ορμάς, εφ* δ βούλεται τάχος* χα\ 
πολυχρονκυτατον 6έ έστιν, ού μόνον τφ έχδυόμενον τ6 
γήρας χεάζειν, άλλα χα\ αΟξησιν έπιβέχεσθα^ μείζονα 
τεέφυχε. Κα\ έπειδάν τ6 ώρισμένον μέτρον ι:ληρώση, 
εις εαυτόν αναλίσκεται, ώς έν ταΐς 1ερα?ς όμο{ως αύ• 
τ6ς ό Τάαυτος χατέταζε γραφαΐς. Δι^ χαΐ έν ΙεΓοις 
τοΰτο τ6 ζώον χα\ έν μύστη ρίοις συμτςαρείληιτεαι. 
ΕΓρηται δέ ήμΐν περ\ αύτοΟ έν τοις έπιγραφομένοις 
ΈθωΟίώτ (46) ύπομνήμασιν έπιπλεΤον έν οΓς χα- 
τασχευάζεται, δτι άθάνατον εΓη , χα\ εΙς εαυτόν ανα- 
λύεται , ώσπερ ιρρόχειται * ού γάρ θνήσχει Ιβίφ θα- 
νάτφ, εΐ μή β(^ τ^νΐ πληγέν τοΰτο τλ ζώον. Φο£νιχ€ς ΠοίΙΠιηιιιη 8ίΙ, ]3ΐη(ΐυ6 νβπΐ38 ίρ83 ηΜ|;βΓυπι, 3(1ιι1- ^ δέ αύτ6 άγαθ6ν δαίμονα χαλοΰσιν * ομοίως χα\ λίτ Ιεπηχ νεΓΟ 30 βρυή^β η3ΓΓ3ΐίοιΐ68 Ιοοο νεηΐ3ΐί8 Η3- 
1>ε3ΐι(υΓ. ι — ΥεΓυιη 83Γΐ8 ί8ΐ3 8υοΐο, ςυ» εχ 83η- 
εΙιυηΐΕΐΙιοηίβ ορβπϋυβ Ιιαο υδςιιε ΓεΐιιΗιηα8, ςυχ 
€υιη 3 ΡΙιίΙοηε Β>Ί)1ίο εοην6Γ83 βΓΧοεςυε Γ6(1(1ίΐ3 
βυυ(, Ιιιιη ΡοΓρΗγπΊ ρ1π1θ8θρΙιί ΐεδίίιηοηίο Ι3ηηιΐ3ΐη 
νΒΓ3 οοιηρΓθΙ>3ΐιΐυΓ. ΟβΒίβΓυιη ί(]ειη ίη εο, «ιυειη ϋβ 
Ια(]χί8 δΟΓΐρΐιίΓη Γϋΐίςυίΐ, Ιι^εο ρΓ»ΐ6Γε3 άβ δ3ΐϋΓηο 
€θΐηιηοιηοΓ8ΐ: < Τ33αΐυ8 ΠΙε, ςυεηα ΤΙιοΐΗ ^£^- 
ρΐϋ τοε3ηΚ, ευηα ίηςεηΐί ^ρυϋ ΡΐιΟΒηΊεββ δ3ρί6ηΐί» 
Ι3υϋ6 ΟοΓεΓεί, (ΐΜοε 3(1 Γείΐςίοηειη ευίΐυιηςυε <1εο- 
Γυηι ρ6ηίηε1)3ηΐ, ρΓΐηααδ 6ΐ Ιιυιηίΐίϋπι 30 ρ1εΙ)είο- 
ηιιη 03ρίΐυιη ίη8θίεη(ί3 νίη(1ί€3ΐ3ι εΐεςβικί ει αο- 
€θΐηιηο<)3ΐο 3(1 δοίεαίΐ» Ιε^βδ ΟΓϋίιιε (ΙίδροβυίΙ. €υί γύτΓΐίοι Κνήφ έπονομάζουσι * προστιθέασι δέ αύτφ 
Ιέραχος χεφαλήν, χα\ διά τ6 ττραχτιχδν του Ιέραχος. 
Και φησιν 6 Έτιήεις άλληγορών, 6 ύνομασ6ε\ς παρ* 
αύτοϊς μέγιστος Ιεροφάντης, χα\ Ιερογραμματεύς* 
δν μετέφρασε ν εΙς έλλάδα φωνή ν "Αρειος Ήραχλεω• 
«ολίτης κατά λέξιν ούτως • ι Τ6 πρώτον δν θειότατον, 
δφ'.ς έστ\ν ίέραχος Ιχων μορφήν, άγαν έπίχαρι;, δς 
ει άναβλέψειε, φωτδς τ^ ποίν έπλήρου έν τ^ πρωτΟ' 
γόνφ χώρ^ αύτοΰ* εΐ δέ χαμμύσειε, σχότος έγίνετο. ι 
Έμφα^σιν διδους ό Έπήεις (47), δτι χα\ διάπυ^ίίν' 
έστι, διά του φάναι, διηύγασε • φο)τδς γάρ Ιδι^ έστι 
τ^ διο^υγάσαι. Παρά Φοινίκων δΐ χα\ Φερεκύδης 1α• 
6ών τάς άφορμάς , έθεολόγησε 7ϊερ\ του παρ' αύτψ ^υιη δυηηαϋείοδ ^ευδ, 61 Τΐιυπ), ΐ|ΐ]9Β (Ιείηοερδ ιηυ- ^ λεγομένου Όφιωνέως Οεοΰ, χα\ τών Όφιωνιδών» ΐ3ΐο ηοηοίηε €Ιιυδ9Γ(1ιΐ8 3ρρ6ΐΐ3ΐ3.6δ(,1οη{[0 9Β(3ΐαιη 
*ηΐ6ΓΤ3ΐ1ο δυοοεδδίδδοηΐ, οοου1ΐ3πι ΐρδίιΐδ ει 3ΐ1ε|;ο- 
η3Γαηίΐ ίιινοΙιιΐ3ΐη υιηΙ)ή8 ΐΙιεο1ο{;ί3η) ί11υδΐΓ3Γυηΐ. ι 
Αο ρ3ΐι1ο ροδΙ : ι Ποε, ίηί|αίΐ, &ρυ(Ι νοίεπεβ ίη πιο- 
τε ροδίΐυΐΏ εΓ3ΐ, υΐ ίη βυηιηίδ ΓείρυΜίεχ ε3ΐ3ηιί- 
Ι&ΐ'ώαδ, ρεηεδ ςυοδ 3ΐ:ΐ οίνίΐ3ΐίδ 3υ( ι;εηΐίδ ίηαρε- 
γΊιιπι 68861, ϋ ϋΙκϊΓΟΓυπι ε3Γί8δίπιί μ11οπ1[)υδ <!»- 
ιηοηίϋιΐδ ]υ(|ηΐ3ΐί ββη^υίηβ ςυ3δί ρΓβΙίο, ρυΙ)1ίευπι 
0χίΐίυπι ρεδίεπιηυβ τεάίηιεΓεηΙ. Ουί νεΓ^ ΐυηι 3(1 
83€Γί1ί<ήυπι (1ενονε1)3ΐιΐυΓ, εοδ πιγδίίοίδ αυί1)υδ<ΐ3ηι 
ΟΧΓεπιοηίίδ 3(11ιί1[)ίΐίδ ]υ§υΐ3ΐ)3ηΐ. δ3ΐαΓηυ$ ϊ^ϋητ^ 
ΐ|υοηι ΡΙιοΒηίεεβ 1δΓ3ε1επι ηοιηίη3ηΐ, (|υεπιςΗβ ροδΙ 
ρ1)ίΐυιη ίη 3δ1ηιπι ε]υδ(1επι ηοηίηίδ εοη8εοΓ3Γυυ(, 
ουηι ϋδ ίη Ιοοίδ Γε|;η3Γεΐ, 30 Δΐίυπι υηί§;εη3πι εχ περ\ ών αύθις λέξομεν. "Ετι μήν οΐ ΑΙγύπτιοι άκΑ 
τής αυτής εννοίας τδν χδσμον γράφοντες, περιφέρει 
κύκλον άεροειδή κα\ πυρωπδν χαράσσουσι, χα\ μέ- 
σον τεταμένον δφιν Ιερακδμορφον* καΐ Εστι τδ πδν 
σχήμα, ώς τδ παρ' ήμϊν θήτα • τδν μέν κύκλον, χδ- 
σμον μηνύοντες, τδν δέ μέσον δφιν συνεκτιχδν τού- 
τον, άγαθδν δαίμονα σημαίνοντες. Κα\ Ζωροάστρης 
δέ δ Μάγος έν τξ Ιερα συναγωγί) τών Περσικών φησι 
χατά λέξιν • ι Ό δέ θεδς έστι κεφαλήν Ιχων Ιέρα- 
χος. Ούτος έστινδ πρώτος άφθαρτος, άΐδιος, άγέννη- 
τος, άμερής, άνομοιότατος, ηνίοχος παντδς χαλοΟ, 
άδωροδόκητος, αγαθών άγαθώτατος, φρονίμων φρ(ΐν(- 
μώτατος. Έστι δέ χα\ ΐ!?ατήρ ευνομίας κα\ δικαιο- 
σύνης, αυτοδίδακτος, φυσιχδς, χα\ τέλειος, χα\ σο- ηγπιρ1ΐ3 ςα3(ΐ3Πΐ ίη(1ίβ[6η3, ςυ3πι ΑηοΙ>Γεΐεηι νοε3- ο φδς, χαΐ Ιεροΰ φυσικού μόνος εύρετής. ι Τά δ* αύ^ 1)3ηΐ, δυδοερίδδεί, ευηιςυβ ρΓοριεΓε3 ηοπιίηβ Ιεϋ- 
<ΐ6Πΐ 3ρρε1ΐ3ΐαπι, ςυοϋ 63 νοχ 3ρυ(1 ΡΙκΒηίεββ υηί- 
||[6η3πι 6Γΐ3πιηυη) δί$ηίΟθ6ΐ : επηκ^υε (ζΓ3νίδδίπιαπι 
^1Γι ρεποαίηιη ϋηίν6Γδ3πι ίη τε^ίοηεπι ίηευύαΐδδεί, 
ίΐΐυιη ίρδαπι τε^ΐο ουίΐυ 0Γη3ΐυω ζά 3Γ3ΐη 31ο δεδβ 
ρηυδ εΓε6ΐ3ΐη εΐ ίη8ΐΓαεΐ3ΐη ίηαπιοΐΑνίι. ι ^3ΐη νεΓΟ 
£0ηδί(1εΓ3, ου]υβπ)θ(1ί 63 δίηΐ, ςα» ί(ΐ6πι ίρδε Ρύίΐο 
βχ δ3ηε(ΐ(ΐηί3ΐ1)οηίδ ορειε άβ ΡΙιοβηίευπι βίβιηεηΐίβ κα\ Όστάνης φησ\ περ\ αύτοΰ έν τ^ έπιγραφομένΐ) 
^Οκτατεύχφ. Πάντες δέ τάς άφορμάς παρ' αύτοό 
λαβόντες, έφυσιολόγησαν, ώσπερ πρόκειται• κα\ τά 
μΪΊ πρώτα στοιχεία τά διά τών δφβων, ναούς χατα- 
σκευασάμενοι, έν αύτοΐς αφιέρωσαν, κα\ τούτοις Θ\η 
σίας καΐ έορτάς έπετέλουν κα\ δργια, θεούς τους μέ- 
γιστους νομίζοντες κα\ αρχηγούς τών δλων. Τοσβήίτα 
χα\ τά περΥ τών δφεων. οοηδοιίρίο, Οηεοίδ 6χρΓ6δδ3 νεΓΐ>ίδ, (Ιε Γερΐΐ1ί5υβ ςυίΙ)ΐΐδ(ΐ3πι 30 νεηβηυπι ]3ευΐ3η1ί1>α8 &ηίιη&1ί1>!ΐι 
60πιη!6πΐ0Γ3ΐ ; ςυ9β οιιηι ηιιΠιπι Ιιοπιίηϋ)υ8 υΐίΗΐ3ΐεπι λΟΓεπιηΙ, Ιυπι ρεδίεαι ϋδ 3ΐ(ΐα6 ίπίεπίαπι ΟΓε&ηΙ, (46) *ΕΘωθιών. ΡοιΙε3η ΟΑΓοηΐέ;α,υΙ (ΙεηνεΙυΓ 3ΐ) 
ΠβρηΒΟ ΓΠ7• ςιιοιΐ εδί Ιβηφια, 6ΐι]υδ ρ1θΓ3ΐ. 6ΐί3ηι 
ίεπιίη. 681 ΙΤΤΟ^. Αι ίη ΜοηΙ. Ιε^. ηθικών, ςυ» δί 
ν^η Ιεοΐΐο εδ(, (Ιε ν3ηο 30 ιηυΙΐιρΗοί 3ηίπ23ηΐίυηι ίηςεηίο δεηρίυπι ορυβ ίΐΐυά ίαεπΙ, 6α]υδ Ιιίε βροεΙ• 
ιηβη 3ΐίςυο<1 ίη δβΓρεηΐε. 
(47) Έαήεις. ΜοηΙ.,'Ευβ'.ος. «9 ΡΚ^ΕΡΑΙΙ. ΕΥΑΝΟ. Ι.ΙΒ. Ι. VI 

Ιη ςνοι ΐΐ'ίΓυιη ιΐΐυά «υυπ) 61 βχίΐί&ΐβ νβηβηιιιη 6ΧΓΐΐ886Γίη(. δί^ ϊβιΐυΓ *<1 τ6Γΐ)αιη ίΐΐβ : ι Τ&αυία• 
Πΐιΐ^Μΐ <1πΐ€οηί$ 56Γρβηΐίυιηηυ6 η&ΐυπΒ ϋίγίηίΐ&ΐβιη βΓιςυιιπι Ιή1)υ6ΐ)α(, ςα&ιη 6]υ8 ορίηίοιιβιη 
41 Μοηιίεββ «ι Μ%γρίίΐ ρο8ΐ«ι «σηφτο^ηΐΒΐ. ΕϋίιηνβΓΟ β6ηα& Ιιοο Αΐιίαι&ηΐίβ ρτχ ουηοΐίβ Γ6ρΐίϋ- 
ΐΜΐβ,τί βΐ €ορΊ2$ρίΓίΐυ5 &1)υη(ΐ3Γ6 ϋοοβΐ, ρ]α8ςυ6 η^ιΙυΓίπι Ι^ηβ&πι 6556, ςυιχΐ €Γι&πι ρΓορίβΓβα οβΙβΓίΐΑ- 
Ιαι, ίηςιΰΐγ ρΓ» 56 ΓβΠ οηιη'ι 6Χ66ρΐ!οη6 ιη2]θΓ6ΐη, ουιη ηέ(\Μ^ ρβϋυιη, ιιβςιιβ ηιαιιυυιη, ηβςυβ &1ΐ6Γίυ• 
6α]θ5ςιΐ9ΐιη 6Χΐ6ποτί8 ιη6πιΙ)π Αΰιηίηίευΐυπι 1ϋΙ)6&ΐ, 6υ]υ5ΐηο(Ιί βαηΐ, φΓώοβ 3(1 ιοοίβαι Τ€ΐίςυ26 &ηίιη&η« 
Ι^$ αϋ &οΐ6ηΙ• Ργ2β(6Γ6& υαπ^β »€ ιηυ1ΓιρΙί€68 εΟΓροΓΪδ Γοηη35 05ΐ6η(ϋΐ« &€ βίιιυοιίβ ίηίοΓίυιη βρϊΗ• 
>68β ςυ^ιπι 1ί1>ιιβΓΗ ίηοΊΐβίο νί1)Γ3( ίιηρβιυ. ΟΊιΚογο» 3(1ιηο^υIη νίΐ» οεΐ, πϋο 8θ1υιη βχυΐο 86ηίο ]υτβηθ« 
»είΐ, ¥€Γηπι 6(ί&ιη ιηλ]0Γ3 €θΓροΓί8 βίιηυΐ 6ΐ νίΓίυπι &θ€ίρί( ίθ€Γ€ΐη€ηΐ3, (Ιοηβο ΐ3Π(ΐ6ΐη οοηΓβείο 06Γ10 
ςηο<ΐ3ΐιι «ιιηοηιιη ΰαΓήουΙο ίη 86!ρ$ιιιη ΗΰΓυπι (ΙΙββοΙναΙυΓ, ςυβιηαϋιηοάυιη ίη 53€γΊ3 6ΐΊ3ΐη Ι3ΐ)υϋ8 
ΐϋβηι Τ3ΐ9α1υ$ 5ΰηρ(αιη Γ6ΐίςυί|. 1(1 ({υοΟ ίη 631^3 Γυί(, οιιγ 1ιο€ 3ηίιη3η(ίιιιη ^βηιιβ ίη 830Π5 ριήΙβΓ 
3ΐ4|υ€ πΐ7$ΐ6Γϋ5 3(1ΙιΊ1)6π 8θί6Γ6(. Οθ 1ΐ06 3υΐ6ΐη ίη €0ΐηιη6ηΚ3ΓΗ5, ςυθ5 ΕίΙ^οίΗία ίη5οηρ5ίιιιιΐ5, ρΙυπ« 
1νι8 3 ηοΐιίβ ϋ'ιβρυΐαΐυιη 65|, υ1)ί ίρβυαι ίιηιηοη3ΐ6 6856, 6( ίη 8686 (ΐ6ηυο, ςυ6ΐη3άιηο(Ιυη) 3ηΐ6 (1ίθ6• 
Ιμβ, Γ68θΙτί (]6ηιοη5ΚΓ3νιιηυ8• Νβο 6ηίιη ]ιιι]υ5ηΐ(Μΐί 3ηίιη3ΐ, ηίβί τί ςυ3(ΐ3η) ρ<;Γοα58υιη 3ηΐ6 Γυ6ηΙ» 
ηοτΙβ ηαΐαηϋ βχβΐίη^ίΐαΓ. ΑΚ]ΐΐ6 ί1Ιυ(1 ςαί(ΐ6ΐη Ρ1ιθ6ηΊθ68 λκ>ηιιπι (Ικιηοηβαι, Α&ιυρύϊ ?6γο ΟΒβρ^υιη 
•ίιιιί1ίΐ6Γ ηοιιοορ3ηιηΐ, 6υ6πιςιΐ6 63ρυΐ 3θθίρίΐΓί8 οΙ) ρΓ36οίρα3ΐιι ςυ3ΐη(ΐ3ΐΐλ Ιιυ)υ8 τοίυοπβ 9%^Ώάι τίπι 3<Ι- 
άκΐ6πιηΙ. Ουίη 6ΐί3πι Ερ6ί5 ίΐΐβ, ςυί 8υη[ΐιηιΐ5 3ΐ) ίί8 836ΐΌΓαιη ίηΐ6ΓρΓ68 6( 86ΓίΙ)3 ηοιηίη3ΐυΓ» ςυ6πιςυβ 
ΑποΒ Η€Γ3€ΐ6οροΗΚ6^ 6π6€3 |]η(ρ3 (1οη3νίΐ , 8Ίθ3ά τ6Γΐ)υηΐ3ΐΐ6|[0Γί66 Γ6ΐη 1813111 6χρθ8υίΚ: ι υηυ5 0ΐηηίυιη 
103X1106 <1ίνίου8 6Γ3ΐ 86Γρ6α8 ί1ΐ6, ςυί 3€€ίριΐη8 ίοπη3ΐιι ρπε 86 Γ6Γ6ΐ)3(, ί(ΐ6πιςυ6 38ρ66(υ ]υοιιηϋί88ί• 
1ΒΙ18 : ςυίρρβ 6ηιιη« υΙ)Ι 0€υΐ08 8ρ6Γυί8$6{, οοηΐΊηυο ρηιηί{;6ηί26 βιι» Γ6βίοηί8 1θ€3 οιηηί3 1υ66 6οη[ΐρΐ6ΐ)3( : 
8ίη 3οΐύΐη €οηηίν6Γ6(, ΙΙΙίοο ΐ6η6ΐ)Γ» 5υοε6(ΐ6ΐ)3η(. > Αο η3ΐιιτ3 ςυί(ΐ6ΐη ί{^6υτη ίΙΙοιη 6886 νι ίρ53 ν6Γΐιί 
&ηύγα<Τ£ν, ιά 68( Ι)1υ5ΐΓ3ΐ)3ΐ, Ερβίβ ιηαη'ιΓΰδΙβ ()6€ΐ3Γ3ν11 : Ιυοίδ 6ηιιη, τ6 διαυγ^αι, Ιιοο 68( ί11α8(Γ3Γ6, 
ρΓορπυοι 681. ΡΙΐ6Γ66γ(ΐ68 3υΐ6πι, θ€€35ίοπ6 6χ ΡI)0Βη^^^^υ8 3ΓΓ6ρΐ3 , ΐΙΐ6θ1ο{;ί63ΐη <)6 ΠΙο ηυιηΙη6 φΚΧΐ 
0ρΙιίοη6ΐη ίρ86 πυηουρ3ΐ, (Ι6<ιυ6 Ορ1ιίοηί(1ί5 ίηβΐίΐυίΐ (1Ί5ραΐ3Γιοη6ΐη ; ηθ5 3ΐιΐ6ΐη ύβ ίΙΠβ 3Γκιυί(1 «Ιί3ΐη ρο- 
8163 8υΙ)|ίία6ΐηιΐ8. ΟχΐβΓυιη Μ^^ρίιι ιηαη(1υιη 60(ΐ6ΐη οοη^Ιϋο ϋ6ρίη£[6ηΐ68, Γοΐυη(]υηι οίΓουΙυπι 36ΐ1ο οο- 
ΙοΓβ ίΐ3ηηηί8(|υ6 βρβηαηι βχρπιηυηΐ, €υ]α8 ίη ιη^άΊο 86Γρ6η8 6χΐ6ηΐυ8 366ίρίΐΓί8 Γοηη3 €θΙΙθ€3ΐυΓ. Αο 
Μ)ΐ3φΐί<ΐ6ηι £)^υΓ3 ^^x^ο Τ1ΐ6(3 ρ6Γ8ίιηϋί8 65ΐ, ίΐ3 ηίίηίηιιη, υί οΐΓΰυΙο ΐίιυη(1υιη 6χΙιίΙ)63η(, 86ΓΡ6ηΐθ 
80(601 αΐ6<1ίο ίϋαιη υ(πηςυ6 42 οοη]υη{^6ηΐ6, ϋρηυιη (Ιβκηιοηβιη 8ί^ηίη€6ΐη. Α( ν6Γ0 Ζογο381γ68 Μ3|[α8 ίη 

8Ι6ΓΟ Ρ6Γ8ίθΟΠΙΐη Πΐαΐΐηΐ ΟΟΠΙΐη6ηΐ3Γίθ « 1ΐ£0 Ι0ΐί()6ηΐ ν6Γΐ)ί8 1ΐ3ΐ)6ΐ : < 06υ8 3Ηΐ6ΐη 68( 36€ΊρίΚΓί5 03- 

ρίΐβ, ρηη66ρ8 οιηηιυιη,6χρ6Γ3 ίηΐ6π(α8, 86ηίΐρίΚ6Γΐιυ5, $ίη6 ΟΓία, β'ιυβ ρ3ηί1)υ8, ιη3χίιη6 <1Ί88ίπιϊΙί8» 
οαιηίβ ΐΝ)ηί πιο<]6Γ31ογ, ίηΐ6{;6ΐτίπ)ΐΐ8, ϋοηοΓμπι ορίίπιυδ, ρΓυιΙοπίΊαιη ρΓη(ΐ6ηΐΐ58ίιηυ8, ΐ6|;υιη «(ΐυΙΐ3ΐί8 

ΙΖ ]α8ΐίΐί£ ρ3Γ6η8, 86 ΐ3Βΐυηΐ ρΠΒε6ρΐΟΓ6 (1θθ1υ9, η3ΐυΓ9ϋ8, ρ6ΓΓ66ΐυ8, 83ρί6η8» 6( 830Γ3Β νί8 ρΙιγ8ίθ£ 

0008 1ην6ηΐ0Γ. > Ε^άβη ΙηβυρβΓ 05ΐ3η68 άβ ΠΙο ΐΓ3(Ιίΐ ίη 60 ςυοά ΟΰίαϋηώΗηι ίηδοπρδίΐ, νοίαιηί- 
116. Κ6ΐΐ(ΐΐΜ 3υΐ6ΐη οιηη68, ρΓίυ6ίρ6πι ίΠιιπι 86ϋυιί, <16 ΓβΓυιη η3ΐυΓ3, ςα6Πΐ3(Ιηΐ0(1υιη 3ΐιΐ6 (Ιίείαιο 681, 
ρΙιί1θ5ορ1ΐ3ΐί δυηΐ; 3€ ρηηιίβ 6ΐβη[ΐ6η1ί5 36 δΟΓρβηΙίυιη ΓθΓπΐ3, ίη Ι6πιρϋ8 ςυ» ϋοη5(Γυχ6Γ3ηΐ 6θΐ6πιοί 
ήΐΒ (Ι6(1ί€3ΐί8, ευπι 83ϋΓί06ί3, Ιυπι Γ65ΐ05 ςυο(ΐυ6 (Ιίοδ, βΐ οϊ%\ά 66ΐ6ΐ)Γ3ΓυηΚ, (ΐυοιΐ ίΐΐοδ (ΙβΟΓυπι ηΐ3- 

ΐηΐ]08 6856, Γ6ΓαΐηςΐΙ6 ΟΠίηίυΠΙ ρτίηοίρββ 36 αΐ(Κΐ6Γ3ΐΟΓ68 ρυ(3Γ6ϋ(• ΥΟΓαΠΙ 1ΐ£6 (16 86Γρ6ηΐί1)υ8 ΠΙΟίΙΟ 83118. 

'Αλλλ γάρ τλ μέν της Φοινίκων θεολογ(οις τούτον Ηυ]υ8Πΐοάί βΓ^ο βδΐ ΡΙιΟΒηίουηι Ιΐΐ6θ1ο|[ίθ3, ςυισι 

ιχριέχει τ6ν τρόπον. Ήν άμεταστρεπτί φεύγειν, ιιΐ ίΓΓ6ΐοηί8 ρουΙί5 Γυ^ίαπιας, 36 ρη5€0Γαιη ν683ηί« 

χαΐ της των παλαιών φρ^νοβλαβείας τήν Γασιν με- ιη6ϋίοίη3η) ρβΓ86(]υ3Π)υΓ, 53ΐυ(3Γί5 Εναη^6ΐ1Ι (](ΐ€ΐΗ• 

Τ3δ(ώχ£ΐν, ό σωτήριος ευαγγελίζεται λόγος. "Οτι β^ η3 ρΓΧοΊρίΐ. Ναηι \{\ιο^ 1513 οηιηΐ3 η60 Γ3ΐ)αΐ3ί 8ίηΙ, 

|ή μΟθοι ταύτα, χαΐ ποιητών άνατιλάσματα λανθά- ηβο οοπιη[ΐ6ηΐ3 ρθ6ΐ3Γΐιιη, (^υχ Ι3ΐ6ηΐ6ΐη η65θίο ςυ3πι 

νκ^βάν τίνα έν ύπονοίαις έχοντα θεωρίαν τυγχάνει * ίη ίηΐίπιίδ 86η5ίΙ)υ5 οοηΐ6Πΐρΐ3ΐίοη6πι ίηνοΙν3ηΚ : 86(1 

βοφών βέ χα\ παλαιών, ώς &ν αύτο\• φαΤεν, θεολόγων ροΚίυ5 ν6Γ3 83ρί6ηΐίυιη 30 ν6ΐ6ηιιη, υΐ ίρβί ςυί(ΐ6ΐη 

&21ηθεις μαρτυρίαι, τά χα\ ποιητών απάντων χαΐ λο- 8ρρ6ΐΐ3ηΙ, ΐΙΐ6θΙθ£;θΓυπ) ΐ65ΐίπ)οηί3, ςυχ Γ68 οπιηίϋοΒ 

γογράφων πρεσβύτερα περιέχουσαι, τότε πιστδν 61 ρο6Γΐ8 6ΐΓ3ΐ)υΐ3Γυπ) δοηρίοπϋυβ 3η(ί(]υίθΓ68 6θΐη- 

«ων λόγων έπαγόμεναι άπ6 της εΙσέτι βευρο έν ταΐς ρΐ6€ΐ3ΐαυΓ, Γκίΰπιςυβ 3Γ06553ηΙ €υιη 6Χ ί1ΐ3 ίρ53, ςίΜΒ 

χατ^^ Φοινίχην πόλεσι τι χαΐ χώμαις κρατούσης τών ίη Ρΐιοβηίουιη υΓΐ)ί1)υ8 30 ρ3£[ί8 6ΐί3ΐηηυπι 06ΐ6ΐ)Γ3- 

θεών προσηγορίας τε χα\ (στορίας, τών τε παρ* ΙΟΓ, (]60Γυηι 3ρρ6ΐΐ3ΐίοη6 3(ςυ6 1]ί8ΐ0Γί3, Ιυαι 6Χ ίί8 

Ιχάστοις επιτελουμένων μυστηρίων, βήλον άν εΓη * ςυ» 3ρυ(1 8ίη{;υΙθ8 ρ6Γ3^υηΙυΓ, Π)γ8ΐ6πί8 ςοίτίβ 

6ς μηχέτι τούτων χρηναι βίαιους άνιχνεύειν φυσιο- ορίηοΓ, ίηΐ6ΐΙί^ίΐ: ηΐΐιίΐ υ(]3ΐη η666886 8ίΙ 0036133 Γ6- 

>ογ6κ» σαφή τδν έξ εαυτών Ιλεγχον έπιφερομένων Γ^ιη ί5ΐ3Γυιη ρ1ΐ75ί(»5 6χρΙίθ3ΐίοη65ρ6Γ8€Γυΐ3η,6υιη 

«ών πραγμάτων. Τοιαύτη μίν ουν ή Φοινίχων θεολο- 66Γΐί55ίπιί8(ΐυ2β8ροη(630ρ6Γδ6ίρ535ί1ΐ9β8υρρ6(]Ιΐ3η(, 

γ£α. Όρα & μεταβάντας χα\ τήν ΑΙγυπτίων έπι- 3Γ(;υπ)6ηΙί8ίη(]ίΓϋ5ςυ6ΐ6η63ηΙυΓ. Η2666Γ|[Ρ(]6ΡΙΐ0Βΐιί• 

θηιρηβαι. ου πι ΐ1ΐ6θ1θ|;ί3 (1ίοΐ3 8υηΙο. ^301 6ηί!η ΐ6ΐηρο8 68( αΙ 

3(1 ^|[γρΐίθΓυπι 530Γ3 (1οο1πη3ΐηηΐ]6 ΐΓ8η563ΐηυ5. 91 Ε135ΕΒΙΙ ^^^δΑΕ1ΕΝ8^$ ΟΡΡ. ΡΑΕΒ II. -^ ΑΡ0ΐ406ΕΤ1€Α. 99 προπαρασκευής ευαγγελικής ΒΕΒΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. .ν• ΡΒ^ΕΡΑΒΑΤΙΟΝΙδ ΕνΑΝβΕ[.Ι€^Ε ΕΙΒΕΒ δΕΟϋΝύυδ, 43 δΕΟϋΝΟΪ Ι.ΙΒΗΙ ΟΑΡΙΤΑ. Α ΤΑΑΕ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΑΕΥΤΕΡΟΝ ΒΙΒΑΙΟΝ. 

ί ΤΗβοίορίζΒ ^ΕρίβρύοηιηιηΐίΙοηιβ, βί φιεηιαάηιοάΗίη α'. ΈΛίτομίι της Αΐγν:ζτίωτ ΘεοΛογίας^ κ(ά υς αά Οτανοί ΐηάβ ίταηιίβτΗ, εΙς "ΕΛΛηνας μετεκομίσΘΎ\» 2 ΕοτΗίη €ρΜοηΐΒ ηηω άε 6Γ(Βοοτηηι άιη α Λ^Γοίόια Ρ'. ΈΛΐτομ\ τωτ παρ" "ΕΛΛησΙ τε θεών καΧ τώτ [α(>ΗΐθΜ €οηβ€ΐα $αηΙ, Λ€φ* αύτοΤς 'ίιρώωτ μυθενομέτωτ. 5 ΑηαηοΓΗΐη ίηίΐίοηιηι, βΐ οΓΓίι/ίοηιιη πιι^είβ^'^ίτηηί γ*. ΈΛίτομ^ τώτ άαο^ρήτωτ τεΛετώτ, καΐ χρν ερίΐοηιβ, ηηαί πιηΐίίρΐίάηιη άβοτηΜ $νρεηΙίίίοη6 
€οηίίη€ηίΗΤ, φΐων μυστηρίων τής ποΛνθέον ΛΛάπίΐς, 4 Οιιί6ι» Γαίίοηα>Η$ α $Η$€ίρίβηάί$ ^^Η»ηιοά^ άβ άϋε β'. ΤΙα Λογισμοί^ τον τα δμοια τοΊς ΈΧΙησι ορίηίοηώίΐ$ αύάΗαί $ίιηη$. 
5 Εοτηηι, ηπα ίΗρεήηε άίαα »αηί^ οογηρίβχΐο. περϊ Θεών φροτεΤν άνεχωρι\σαμετ, 
ε'. ΑνακεφίΐΛαΙωσις τώτ Λρόσθετ είρημέτωτ• 6 8ερΗί€τα τηοΠΗΟΐπηι ε$$6, ηπα άεοτηηι ίεηιρία ηο- ς*. Περϊ τον νεκρών έϊ%'Μ τά χαΛούμενα αϋτώτ 
ηήηαηΐιΐΓ, Ιερά' τών θεών. 

7 Οηίά ΡΙαίο άε νείετητη ΐΗβοΙορΐα ίβιΐίβηί. ζ. "Οπως ό ΠΛάτωνπερΙ της τώτ ΛοΛαιωτ θθοΜ^ 

γίϋΐς έδόζαζετ. 

% ϋε Βοηιαηοτηηι ίΗεοΙορια, η'. Περϊ της κατά 'Ρωμαίονς βενΧογίας• ΡΗΟΟΕΜΙϋΜ. Β 

Ηυ]υ8ΐηο<)1 βΓ|[θ βαηΐ ςυ» Ρΐιοβηίουιη (Ι)6θ1θ|;ία 
οοηΙίηβηΐιΐΓ, ςυ» ςυίϋβιη &ΐΰ υΐ ηα^ςυ^ιη οιηηίηο 
Γββρίείλΐηιΐδ, Γυ^6η(1& ηοΙ)ί8 6586, ριΙδΟΟΓυιη βιιιΐβιη 
ν6$Αηί{£ οϋΓαΐΊοηβιη βΐυάίοδβ ρβΓδβςυοηϋ&ιη, 83ΐυ- 
ιαπβ Εν&η^ιβΠί (Ιοΰίπηα ρΓχοΊρίΐ (47*). ΕηίιηνβΓΟ 
ςυοϋ 1512 ηβΰ Γαϋυΐχδίηΐ,ηβεεοιηηιοηΐβ ροβΙ&Γυιη» 
ςιΐ8Β Ιαΐϋηίβηι ηβ^οίο (|ΐι&ιη Γβοοηιΐίΐίδ ίη 56η$ίΙ)υ5 
εοαίβπαρΙ&ΐίοηβιη ΙπνοΙν&ηΐ; $6ϋ ροΐίυβ τ6γ& $»- 
ρίβηΓιυιη &ο νοίβι-υπι, υΚ ίρ$ί 44 (|ΐιί^6πι Ιοςυυη- 
ΙυΓ, ΙΙιβοΙο^ΟΓυιιι Ιοδίίηιοηία, (|υ£ Γϋ8 οιιιηίΙ)υ8 β( 
ρπ6ΐΐ8, 6( Γα1)6ΐΐ8Γυιη 8εΓίρΐοη1)υ8 αηΐίςιΓιΟΓα οοηι- 
ρΙθοίιιηΙυΓ, 8ίΙ)ίςυβ ϋ(ΐ6ΐη 3Γ0688αηΐ ευ πι αΙ) ίΙΙα ίρ- 
8Α, ςυχ ίη ΡΙκΒίιίουιη υΓΐ)ίΙ)υ8 80 ρα^ίδ βΓιαηιηιιπι 
ΓβΐίηβΐυΓ, ϋθΟΓϋΐη αρρβΠαΐίοηβ αίςυβ Ιιί8ΐοπ&, ΐυιη 
6Χ 118, ςυ26 9ρυ(1 8ίη£;υΙθ8 αηΐίςυο πΐυ οβΙβΗραπίαρ 
ιηγ8ΐ6πί8, ςυίνί8, ορίηοΓ, βχ εοιηιηυηί ιαιη Γβΐίςυο- 
Γααι «υεΙΟΓυπι, ςυ^ιιη βΟΓυιη βΐίαιη, ςυί ρΓΟ Ιΐιβοΐο- 
(:ί8 1ιαΙ}6η(υΓ, ΰοηβοηδυ ίηΐβΐΐί^^αΐ. δίςυίϋβιη βχ βο 

€0118121, Τ6ΐβΓ6$ ί1Ιθ8, <|ΐΓΐ Γβδ 2(1 (Ι^ΟΓυΐΏ ΠΑΐΗΓαιη σΡΟΟΙΜΙΟΝ. 

Τά μέν δή της Φοινίχων θεολογίας τ6ν προειρημ4- 
νον περιέχει τρόπον, ήν άμεταστρεπτ\ φεύγειν χα\ 
της τών παλαιών φρενοβλαβείας τήν Γασιν μετοιβιώ- 
κειν ό σωτήριος λόγος ευαγγελίζεται. "Οτι βέ μή 
μύθοι ταΟτα χα\ ποιητών άναπλάσιιατα, λανθίνου- 
σάν τίνα έν ύτ^νοίαις έχοντα θεωρίαν, τυγχάνει• 
σοφών δέ χα\ παλαιών, ώς &ν αύτοΙ φαΐεν, θεολόγων 
αληθείς μαρτυρίαι, τά χα\ ποιητών απάντων χα\ 
λογογράφων πρεσβύτερα περιέχουσαι, τό τε πιστών 
τών λόγων έπαγόμεναι άπ6 της εισέτι δευρο έν τα!ς 
χατά Φοινίχην τζόλεσί τε χα\ χώμαις χρατούσης τών 
θεών προσηγορίας τε χα\ Ιστορίας, τώντε παρ' έχά- 
στοις επιτελουμένων μυστηρίων βήλον &ν ε Γη, από 
τε της τών λοιπών συγγραφέοϊν, χα\ δή χα\ τών 
νομιζομένων θεολόγων ομολογίας ' δι' ής ϊ^ρτύρτ^'^ 
σαν τους παλαιούς χαΥ πρώτους τά περ\ θεών σύστη- 
σα μένους, μηδέν είς φυσιχάς άναφέρειν τροττολογίας, 
μηδ' άλληγορείν τους περί θεών μύθους, έπ\ μόνης 
δέ της λέξεως φυλάττε'.ν τάς ίϊτορίχ:. Ταΰτα γάρ (47*) Ηχο ]2ηι ΓβΓΟ 9ΐ<1 ν6Γ))αιη ίη ερΊΙο^ζΟ ΙίΙ)Γί ι άίοΐ». 93 ΜΙ^ΕΡΑΚ. ΕΥΑΝΟ. Ι.ΙΒ. Π. Η 

«ι ιαρατΕθεΓσαι των κίρη μίνων Ιδήλουν φωνα\, ώς Α ίΐϋ Μΐίβίοηβιη ρβΓ(ίηβηΐ6ΐ οοιηίαπι ρΗιηί εοΗβ^βΓβ, μηχέτι χρηναι τούτων βιαίους ανιχνεύε ιν φυσιολο- 
γίας, «βςρη τ^ν έξ εαυτών Ιλεγχον έπιφερομένων των 
ίτραγμάτίυν. Τοιαύτη μ^ν ουν ή των Φοινίχων θεο- 
Ιν^Λ. "Ωρα δέ μεταβάντας, κα\ τά ΑΙγυπτίων έπι- 
9:&><»Γ.σαι, εΙς τ6 χατανοήααι χα\ συνιδείν έξητασμέ- 
νΐ:Κ, ει μή χεχριμένη χα\ εδλογος συνέστηχεν ήμΖν 
ή ές βΰτών άναχώρησις, ούδ* 4λλως, ή διά μ^νης 
ττ;; Εύαγγελιχης άτιοδείξεως, πρώτιστα πάντων αυ- 
τοί; Αίγυπτίοις, είτα δ^ χαΐ τοΙς τά (σα φρονοΰσιν 
αύτοίς χατωρθωμένη. Ποίσαν μέν ουν τήν ΑΙγυτπια- 
χ*|ν Ιστορίαν εΙς πλάτος της Ελλήνων μετείληφε φω- 
νής, 1δ£ως τε τά περΊ της κατ' αύτους θεολογίας Μα- 
^θώς ό ΑΙγύπτιος δν τε τ) έγραψεν \Βρςίβ16Λφ^ χα\ 
Ιν έτέροις αύτοΰ συγγράμμασι. Πλην άλλα χα>. Διό- ηίΗίΙ ροηΐΐυβ νβΐ &<1 ιηοΓυιη ίηΓοηη8Γιοη6ΐη, γεΙ λΐ- 
ΐ6£;οπ€θ8 Γ&Ι)υΐ3Γυιη $6η$υ3 πΤ(>γγ6, 8β(1 ίη ηαθα αο 
βΊιηρϋοΊ ιΐ3ΓΓ8ΐίοηΊ3 ίρ&1υ$ ΙιΙ&Ιοπ& ^οη»^3I1ι6^ ΙιΧΓβ- 
Γβ ν&Ιιιί^ββ. Ηοε ίρΝί$ιιίιη& βοΓυιη, ηυοβ Ιβυ !3νί- 
ιηυ$, οιηηίιιιη Υ6γ1)2 όοεΙϋΓαηΙ, ηίΐήΐ ιιΐ ]ιπι ηβοβϋ&β 
$ί(, ΰοαοΐαβ γ^γοπι ίβΟΓΟίη ρ1ιγ8Κ*98 οχρ1•€8ΐιοι;Γ8 
1η({3^3Γ6, εηπι οβΠκδίιιιίβ, ηυχ βροιιΐβ 90 ρβΓ 86 
ίρ838 Πΐ96 8υρρ6(]ίΐ3ηΙ, 2ΐΓςυαΐ6ηΐί9 ίηϋίεϋδςυβ 1β- 
ηβ&ηΙυΓ. Ηχο ίς'κυΓ άβ ΡΐκΒπίΰΐιιη ΐΗβοΙθ{;ν^ι ϋίοοι 
8υηΙο. ϋ&ιη νβΓΟ 1βιηρυ8 6δΙ, ιιΐ &ά ^(|;^ριίοΓυπι 8&- 
ΟΤΛ (1θ€ΐπη&ιηςιι« ΐΓ3η863πια8) αΐ 'ρ<^Γ8ρβ€ΐοιη οιη- 
η€8 61 6χρΙθΓ3ΐυιη 1)3ΐ)63ηί, ηαιη 9ΐ)8ςυβ (1ί1ί(|;6ηΙί 
30 ιη3ΐυΓ3 (]6ϋΙ)€Γ3(ίοιΐ6 3ΐ) Π8 ςυο<ια6 (ϋδοβϋβη* 
άαιη ηοΙ)ί8 6886 8ΐ3ΐυβηιιιυ8, ηοβίΓοιηςυβ Ιιοε οοη- δοιρος όπρόσ6εν ήμΖν μνημονευθείς, έχ πλειόνων τάς Β δΐϋπηι ηοη 3ΐίυη<ΐ6 ςϋ3ΐη βχ ίρ83ΐη6( Εναηρ^Ιπα Ιατορίας άναλεξάμενος, χα\ ώς £νι μάλιστα τά τζαρ^ 

Ιχάστοις Ιθνεσιν άπηχριβωχώς, επιφανής άνήρ, χα\ 

{4ξαν ο6 μιχράν παιδείας παρά πάσι το?ς φιλολόγοις 

χτηιάμενος • χα\ δή χα\ πάσαν τήν πάλαιαν συναγα- 

γών ίστορίαν, συνάψας τε τά πρώτα τοΙς έξης πρά- 

γμισι, τήν χαταρχήν της δλης έποιήσατο πράγμα* 

«ίις άτώ της κατ' ΑΙγυπτίους θεολογίας • άφ' ής 

ή^Ομαι χρεΤττον είναι ποιήσασθαι τήντών προχει- 

μένων παράθεσιν, ώς άν μάλλον οΟσης γνωριμωτέ- 

ρας τ»κς Έλλησι της τούτου γραφής. Ιστορεί δ' ουν 

νχΟτα πρδς λέξιν. άέψηοηϋταΐίοηε ρ6ΐί1ί8 Γ3ΐίοηίΙ)υ8, ρπιηιιπι ςιιί<ΐ6ηι 
^£|;γριί^8, ΐυιη Γ6ΐί((υί8 (Ιβίηοβρβ οιι>ηίΙ)ΐΐ8, ςυί €υιη 
Π8 ορίηίοηΊ1)ΐΐ8 6Γ3ηΙ βοιιίβηΐϋβςυβ €οη]ιιηεΐ^ ρρ^ 
1)3ΐυαι Γ3υδΐ6 36 Γ6ΐίοίΐ6Γ 6Υ6η6πΙ. Αο Μ3η6ΐΙιιΐ8 
ςυί(]6ΐη ^£^γρι^α8 1]Ί8ΐοπ3ΐη ίΙΙοΓυιη ιιηίν6Γ83ΐη 6γ»- 
6*18 Ηΐΐ6Π8 Γυ86 3(1ιηο<)υιη 6χρ1ίς3νϋ, ρΓ2Ρ86Γΐίΐη Υ6« 
το ςυ» 3(1 ίρ80Γυπι ΐΙ)6θ1ο^ί3ΐη ρ6Γΐίη6ΐ)3ηΙ, 6ΐΗη ίη 
8α€Γο νοίνηιίηβ, (υηι 3Γιί8 ςυΠ)υ8(ΐ3ηι ορ6ΓίΙ)υ8 6θπι• 
ρΓ6ΐΐ6η(1ίΐ. $6(1 ςυοηΊ3ΐη ΟίοιΙοΓΟδ, 18 ςυβιη αηίβι 
6θΐηιη6ΐηοΓ3νίηιυ8, ςηί (]ίτ6Γ838 6Χ ρ1υπΙ)α8 οοΐΐε^ίκ 
1ιί8ΐοπ38, 8Ίη{;υΐ3Γυιη(ΐυ6 Γί1υ8, ςυ^ιη 36ουΓ»Ιί8<- ύχοβ 56Γί ροΐΐΜΐ, €οιηρΐ6ΧΌ8 68ΐ» ΥΐΓ 83116 οΐ3Π88*ιηιιΐ8, ορίιιίοηειηςυβ (ΙοοίΓΠΐ» ηοη 6χί^υ3ηι 3ρυϋ 

•0)1168 ρθΙίΐΚ)Π8 ΓΐΙΐ6Γ3ΐυΓ2Β 8ΐυ(ϋθ808 6008600108 , 810 10(301 ίη υηϋΠΙ νεΙαίί 0ΟΓρυ8 ν6ΐ6Γυΐη Ι)ί8(ΟΠ&0ί1 

(^06|Ι(, 86ςυ6ηη3 6απι ρηοή1)Β8 3ρ(6 οοοη66ΐ6η89 υ( 3ΐ) ίυ3 ^Ε^γρι^ΟΓυIη Ιΐιβοίοςίβ ορβηβ ιιηίΥ6Γ8ί 
ρηηοίρίιηι (Ιυχ6π( : θρ6Γ» ρΓοϋυπι η6 Γ3€ΐυΓυπι 3Γΐ)ίΐΓ0Γ, 81 6Χ 63(ΐ6ΐη, ςο» 3 ρΓορο8ίΐ3ΐη ηοΜ» 
4Ί&ροΐ3(ίοΒ€ηι Γ36ΐιιη(, άερΓοηιρία ία οπιηΐυιη οουΙί8 3ο Ιυο6 οοπ8(ί1υ3αι, ςυοά 6γ36ο1 Ιιοιηίοοβ 8«ρίυ8 
Ιο 1ιη]ιιβ 3υο(οηδ Ι6θ1ίοη6 τ6Γ86ηΐυΓ. Ηχοί^ΊΐυΓ ^ά ν6Γΐ)υηι ίΐΐο οοπ)ΐη6ΐηοΓ3(. ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α'. 45 ΟΑΡυτ 1. Έχίτομίι ^^ ΑίγνχτΙωτ θεοΛογίας, καΐ ώς εΙς ΤΙΐ€θΙο§ίίβ ^Ε§ιΐρΐίοταιη ηήΐοηΐδ , <Ι ίξηβηιαέίηιοάηΜ 
"ΕΛΛτινας μετεκομίσθτι. αά Οτωοοι ίηάβ ίταηΜτΗ. ι ΦοσΙ (48) τοίνυν ΑΙγύπτιοι χατά τήν έξ αρχής 

(ων δλων γένεσιν, πρώτους τους ανθρώπους γενέσθαι 

χατά τήν ΑΓγυπτον, διά τε τήν εύχρασίαν της χώρας ^ 

χι\ διά τήν φύσιν του Νείλου. Τούτον γάρ πολύγο- 

'ΚΝ βντα, χα\ τάς τροφάς αυτοφυείς παρεχόμενον, 

^ίως Ιχτρέφειν τά ζωογονηθέντα. Τους δέ θεούς, 

ανθρώπους μέν ύπάρξαι θνητούς, διά δέ σύνεσιν χα\ 

χκνήν ανθρώπων εύεργεσίαν, τυχείν της αθανασίας* 

ύν Ινίους χα\ βασιλείς γενέσθαι. Μεθερμηνευομένους 

& αΟτους, τινάς μίν ομώνυμους ύπαρχε ιν το?ς ούρα- 

νίοις, τινάς δΐ Ιδίαν έσχηχέναι προσηγορίαν, "Ηλιόν 

τε, χα\ Κρόνον, χα\ 'Ρέαν, ίτι δέ χα\ Δία τ6ν υπό τι- 

ΥΜν Άμμωνα προσαγορευδμενον, πρ6ς δέ τούτοις, 

Έραν χα\ "Ηφαιστον, ίτι δΐ Έστίαν, χαΐ τελευ- 

ταΐον Έρμήν. Κα\ πρώτον μέν "Ηλιον βασιλεύσαι 

τών 7(ατ* ΑΓγυπτον, όμώνυμον (ντα τψ χατ* ούρανδν 

Αστρφ. "Ένιοι δΐ τών Ιερέων φασ\ Πρώτον *Ήφαιστον 

βασιλεύσαι, πυρ6ς εύρετήν γενόμενον. Μετά δέ ταύτα ι ΑίυηΙ , ίηςιιίΐ , ^Ε^^γρΙίί 8υΙ) ρπηιυιη Ιιυ]υ8 
υηίν6Γ8ίΐ3ΐί8 οΓΐυπι , ρΓίηίΐ08 6(ί3πι 1]οηιίη68 ίη Μ- 

||;γρΚθ ΡΓ06Γ63108 ίυί886 , ρ3Γΐίπι οΐ) δίη£υΐ3Γ6ΐη 

ςα3ηΐ(ΐ3πι (οΓιυ8 Γ6κίοηί8 ΐ6ηιρ6Γ3ΐίοη6ηι, ρ3Γΐίαι ο5 
ίρ8ίυ8 Νίΐί η3ΐυΓ3πι : ίΐίαπι 6ηίπι , ςυο<1 Γ6θυη(1ο8 
3<!πΐ0(1υπι 8ΐ( 30 6ί1)08 υΙίΓΟ 8ροηΐ6ςυ6 η3866ηΐ68 

ρηβΙ)63( , Γ3θίΐ6 ^6ηίΐ38 3ηίηΐ3Πΐ68 3ΐ6Γ6. ^3Π1 ν6Γ0 

<!608 ίρ808, ουηι Ιιοηηίη68 ςυοςυβ Π]0Γΐ3ΐ68 Γυί886η1γ 
Ι3πίΐ6η ρρορΙβΓ 53ρί6ηΐί3πι , 61 οοπ)ΐηυηΐ3 ςυ8Β(ΐ3ηι 
ίη Ιιοπιίηυπι £6ηα8 π)6Γίΐ3 , ίπιπιοη3ΐίΐ3ΐ6Πΐ οοηβο- 
ουΐθ8 6886 , ςυοΓυπι οΐίαπι ΒΓιηυί ίη Λϋ^γρίο Γ6($η3- 

Υ6Γίη(. ΕοΓυΠΙ 3ΐίθδ, 81 ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3Π 1υΙ)63ΐ, 6]υ8ϋ6Π1 

ουηι 00βΙίΐίΙ)υ8 ηοηιίηΐδ Γυί886, 3Γιο$ ρΓορΓΐ3ηι (ΐυ3ΐη- 
<ΐ3πι 3ρρ6Η3ϋοη6ηι 8ΐΙ)ί νίη(ϋ638$6 : 3ΐ(ΐυ6 ίηΐ6Γ 608 
δοΐ6πι, δ3ΐυΓηυπι, Οροιη, 1ρ8υπιςυ6 ρΓχΐ6Γ63 ^ον6Π1, 
ςυί Αιηιηοη 3 ςυίΙ)υ8ϋ3πι ηυη€υρ3ΐιΐΓ : Ιυηοη6ΐη 
ίίβηι 3ΐςυ6 νυΐ€3ηυπι , Υ68ΐ3Π) , ρο8ΐΓ6πιιιηιςυ6 
ΜβΓουηπηι. Αο δοΐβπι ςυίϋοπι » οοβίββίο 8ί(1υ8 ηο- (48) Ψασί. Οιο(1ογ1 Ιοουβ β^^ 56(1 ρΐαηο συντόμως 6Χ 1ί1>. ι (ΐ6§οηρΐυ8, ρ. Ο, Ι. 6, 3ηΐ6 βη. 15 ευ8£Βϋ ^^€δΑΗ1Ε^8Iδ ΟΡΡ. 

ιηίηβ ΓοίβΓβηίοιη ^ Μ^γρύ Γ6||;ηιιιη ρΓΐηείρβιη 16- Α 
ϋυϊ«Μ » ςιιαιΐι]υ9ΐη 9 &2€6Γ(1οΐίΙ)υ8 ηοηηυΐϋ νοίυηΐ , 
νυΙοΑουιη ίΐίαιη ί{;ηί8 ίηνβηιΟΓβιη ρΓίηιυιο τ^^νΛ 
ηαιη6Γ2ίΐΐ(1υιη 68$β , ευί $αΐυΓου5 ίη ίιηρβπο 8υ£- 
ΰ6886πκ, βχςυβ Ορβ βΟΓΟΓβ, ςϋ&ιη ίη υχοΓβιη ίρββ 
άιιχβΐ'ακ, Τ6ΐ 0$ίπη βΐ Ιδία, υΐ 8θπΙ)αηΐ Αΐίςηί , νβΐ , 
υ( ρΙυΓ6Γ &Ε$6Γυη( « 4ονβιη {υηοηβιηςυβ &υ8€6ρ€Γΐΐ, 
ηαί 0Γΐ)ί ρο$(ιηοϋαιη ιιηίνβΓβο ρΓορίβΓ βχίπιί&ηι 
νίηυΐ6ΐη ίιηρ6Γ2ΓίηΙ ; ϋβοβ &υΐ6ΐη ςυίηςυβ ι^βηυβ* 
πηΐ, 05*1 πη, ΙκΙη, Τγρϋοηοιη, ΑροΠίηειη 30 Υβπθ- 
Γ6ΐη. Κ( ΟδίΓΐη ςιιί<)βιη Β&<χ1ιυιη 6556 , Ιδίη νβΓΟ 
€ί:Γ6Γ6ΐη ; ςυαπι €υπι ί1ΐ6 ββεαιη ιη^ίΐΓίιηοηΙο οοη- 
4υηχί586ΐ, Γ6|[ηυιρςυ6 ε3ρ685ί886ΐ , οιιηι ρΐυπιηα &Ι> 
€0<)βιη 1)6ηρϋοί3 ίη Γβπιρυ1)|ί€8ηι 6886η( €θ11λΙίΐ, Ιυαι 
υΓΐ)6πι ίη ΤΙΐ6ΐ)2ί<Ιβ οβηΐμηι ίη8(Γυ6ΐαπι ροπίβ, 2Β(1ί- 
0€&ΐΑηι , ςυ» ζϊ) αΐίίβ είτίΐβδ ^οτί8, &Κ> αΐϋβ ΤΙ)6ΐ)φ Β 
ηοηαίηβΙυΓ. Ιονί ρΓ«(6Γ03 ^αηοη^^υ6 ρ3Γ6ηΐίΙ)υ8 
Μ6ΓΑΐη 9ε<ί6ΐη , ίΐβπΐ'ΐιιβ (1ίί8 οχΐβπβ αοΓοα Κ6ηιρΙλ 
6ΧΰίΙαΐλ , ςυί5υ3 8ΐη|[α1ί8 ρηπι οβΠοβ ςαθ8(1&πι ^<)« 
ηοΓ68, (υπι 6ΐί3ηι ίη ςυο5 βΟΓυηι οογ^ ίηεμπι1)6Γ6ΐ, 
ββΰ6Γ<Ιοΐβ5 &ΐΐπ1)υ6π(. ΡοΓτο 6υηΐ(ΐ6Πΐ Οδίπη νίΐβιη 
ίΗν6ηί856 ΐΓ2(1υηΙ^ ρΓΐηιαη)ςυ6 νίηο ιιβυηι 6886 , 86 
Γ6ΐίςυθ8 οηιη68 ρορυΐοβ 3|^Γί€α1ΐυΓλπι ϋοουίβββ. 46 
Αρυ<1 βηηι αυΐβπι βυηιπιο ίη ΙιοηοΓβ ΜβΓουπΰη 
Γυί88β, ςπϋϋ ίη 6Χ€0{;ίΐ3ηϋί8 ϋ8 ςυ» νίμ^η Ιιοπιίηυηι 
ίανατβ ρο886η( , ίπ[|;6ηϋ βοΙβΠίΑπι ο$ΐ6η(ΐ6Γ6Κ ρΐ&ηβ 
•ίηκυΙβΓβιη : ςυίρρβ ςυί Ιίΐΐοηιβ ίηνεη6Γίΐ , ϋβΟΓαιη 
Β^οηβοία ηΐ6 ίη8ΐίΙ(ΐ6Γίΐ, ΙγΓ» οβοίηπι ΓβρβΓεπί, 
6γ£606(|ιι6 Ιιοπιίη68 τήν έρμηνείαν , Ιιοο 6^1 βίοεα- 
Ιίοηβηι» <1θ£ΐΐ6Π(; ςυαηι οΙ)€3υ8&ηι Έρμης, ίά 68ΐ 
Μ6Γ€0Γίυ8 , 3ΐ) ίίβίίορίΐ ΓιιβΓίΚ «ρρείΐαΐυβ ; (Ιβηίςαβ ^ 
(ΐϋνφ ρΐαηίαιη ίηνβηβπΐ. 43πι νβΓΟ. οιιηι 0Γΐ)6ΐη 16Γ- 
ΓΑΓυηι 08ίΓί8 Ρ6γ:ι^γ3Γ61, ΡΙιΟΒοίοί» ςαί<ΐ6πι Βυδί- 
Γίσι , ^Ειίιίορί» 3Ι116Π1 αο 1.11)7» Αηΐ%απι αΙ) 60 
ρΓχΓβεΐυπι 68£β ; Χ ίΐίαπι 6χρ6(ϋΐίοη6ΐη ΑροΙΓιηβ 
ΓΓ3ΐΓβ βοοίο 8υδς6ρί8δ6, 3 ςμρ Γ6ρ6Γΐ3αι ΐ3υΓυπι εβδβ 

ί6ΠΙΒΕ. Οβίήη ρΓΧ(6Γ63 4]υ08 1Ι1)6Γ08 6χρ6(1ίΐ1οηί$ 

βυφ €οηιίΐ68 1)3ΐ)αίδ86 , Αηυϋίη , 6( Μ3€6(]οη6πι ; 
ίΐ8<|υ6 Ρ3η6ΐη &(Ι]|]ηχί8δ6 , ςυ6ΐη ρΓΧ€ίρυ3 ςυβάβπι 
Μξγρύϊ ν6η6Γ3ΐίοη6 ρΓ0δ6ςα3ηΐυΓ, €υ]υβ 6(ί3Πΐ ηο- 
ηιίηβ Ρ3ηο8 υΓΐ)6ηι 86ϋϋΐ€3πηΐ. Ουπι 3ϋΐ6πι ο1γ63 
ΤβρΙιοβίπη ν6Γδ;^Γ6ΐυΓ , 3(1(1υοΐθδ 3(1 βραι δ3ΐ]ΤΓ08 
Γυίδδβ: ςυθ(]ςυ6 8υ3νίΐ3Κ6 03|ΐ1υ8 ίη ρππιίδ (Ι6ΐ60ΐ3- 
Γ6ΐυΓ, ιηυδίοοΓυπι 35 βο πΐϋ1ΐίΙιΐ(1ίη6Π) φευπκΐυ- 
€1301 , ςαοΓυηι 6 ηυπιβΓΟ ηονεηι ςυοηυβ νίΓ£[ίη68 τ) 
ΟΛΜηάϊ ρ6η1ί88ίπ)£ η66 πιίηυδ 3ΐί3Γυπι Γ6Γυπι 
<1θ€(Γίη3 ρ6Γίΐ2β ΓυειίηΙ, ςμοδ Ογχοϊ Μαδ38 3ρρ6ΐ• 
ΙβηΙ , ςυίΐιυδ ΛροΙΙο ρρφββδεί. Ρογγο οιιηι ηυΐΐυδ 
ρορυΐιΐδ Οδίήη , ρπορίοΓ 3εο6ρ(3 35 60 56η6βοί3 
ιιοη ςυ3δί ()6υπι 6χαρ6Γ6(, ρ1ιιπηΐ3 δυί ρ38δίιη 
6υιη(ΐ6ΐη πιοηίπο6ηΐ3 ΓβΙίςυΙδδο, υΓ568(ΐυ6 ηοη ρ3ΐι - 
€38 ίη 1η<ϋ3 οοηϋίίΐίδδβ : 3ΐί38 ίΐοηι €ίΓ€3 ΡΗΓγ^ί3ηι 
ο5ίί8δ6 η3ΐίοη68 , 30 Ρ6Γ ΗβΙΙβδροηΐυιη ίη ΕυΓορ3πι 

ΐΓ3]6€ί886 ; ςυίη 6ΐί3Π1 6Χ βΐίίδ Μ3€6(ΙθηβΠ1 Μ3€6- 
(»ΟΙΐί« Γ6£[βΐη €Γ63δδ6, ΤΓίρΙοΙεηΐΟ νβΓΟ €0ΐ6ϋ()0Γυΐη 

ΑΐΐίοΦ Γ6(;ίοηίδ »^Γοηιηι οϋΓαηι ρΓονίη€ί3ηΐ(ΐιιβ ηιαη- 
.« Ισ. οΓνω. ΡΑΚδ II. — ΛΡΟΙ-ΟΟΕΤΙΟΑ. 9β Κρίνον &(:ξαι, χα\ γήμαντα τήν άδελφήν Φέαν, γ&ν- 
νησαι κατά μέν τινας, τ^ν "Οσιριν χα\ τήν ^Ισιν 
χατά δέ τους πλείους, Δία τε χα\ *Ηραν, οΟς δι" άρε^ 
τήν βασιλεΟσαι του σύμπαντος χ^μου. Έχ β^ τούτιαν 
γενέσθαι πέντε θεούς, "Οσιριν, χα\ ^Ισιν, χα\ Τυ- 
φώνα, ^Απόλλωνα τε , χα\ *Αφροδ{την. Κα\ τ6ν μίν 
"Οσιρςν είναι τ6ν Δι4νυσον• τήν δΐ ^Ισιν, τήν Δήμι;« 
τραν. Ταύτην δέ γήμαντα τ6ν "Οσιριν, χα\ τήν βασι• 
λείαν διαδεζάμενον, πολλά πραίξαι πρ6ς εύεργβσίαν 
του χοινοΰ, χτίσαι τε πόλιν έν τ!| βηβαΐδι ^χατόμπυ- 
λον, ήν τινας μ^ν Δι^ πόλιν, (νέους δέ Θήβας προ9- 
ειτιειν. Ίδρύσασθαι δέ χαΐ (ερ6ν των γονέων, Δι^ ν 
χα\ "Ήρας* χα\ των Αλλων δέ θεών ναούς τε χρυσούς, 
ων έχάστω τιμάς άπονεΐμαι, χαΐ χαταστησαι τους 
έπιμελομένους ΙερεΖς. Εύρετήνδέ γενέσθαι τ^ "Οσιριν 
της αμπέλου, πρώτον τε ψιλφ χρήσασθαι, χα\ δι- 
δάξαι τους &λλους άνθριάπους τήν 'χζωρχίαν• ΤιμΛ^ 
σθα( δέ ύπ' αυτοΰ μάλιστα πάντων τ6ν 'Ερμήν, δια- 
φόρφ φύσει χεχορηγημένον, πρ6ς έπίνριαν τών δυνα- 
μένων ώφελήσαι τ6ν χοιν6ν βίον. Εύρετήν τε γάρ α6- 
τδν γενέσθαι τών γραμμάτων, χα\ θυσίας θεών δια- 
τάξασθαι, λύραν τε εύρε?ν, χα\ τους Έλληνας διδάξαι 
τήν περ\ τούτων έρμηνείαν άφ* ούπερ αύτ^ Έρμή^ 
όνομασθήναι, τούτον δέ χαΐ της έλαίας τ^ φυτ&ν εύ« 
ρείν. Τ6ν δΐ "Οσιριν έπελθ^ντα παίσαν τήν οίχουμέ- 
νην, έπΙ μ^ν Φοινίχης χαταστησαι Βούσιριν, χατάδέ 
τήν ΑΙΘιοπίαν χα\ Αιβύην, *ΑνταΙον. ΑΟτ^ δέ έπι- 
στρατενσαι μετά τοϋ αδελφού του *Λ^^^<ι>^ος, δν 
φασιν εύρετήν του φυτού της δάφνης γενέσθαι. £υ^ 
στρατεύσαι δέ τφ Όσίριδι τους δύο υΙους, "Ανου6(ν 
τε χα\ Μαχεδένα, παραλαβεΐν (49) τε χα\ τδν Πίνα 
διαφερ^ντως ύπ* Αιγυπτίων τιμώμενον, ο^ χα\ έπω- 
νυμον είναι τήν Πανδς πόλιν^ "Οντι δέ τφ Πανί περί 
τήν Τα^όσιριν, άχΟήναι τ6 τών Σατύρων γένος. Φιλό- 
μουσον δξ βντα, περιάγειν πλήθος μουσουργών* έν οίς 
χα\ παρθένους εννέα δυναμένας ^δειν, χα\ τάλλα 
πεπαιδευμένας τάς παρά τοις Έλλησιν ^νομαζομέ-. 
νας Μούσας, ών ήγεΤσθαι τ^ Απόλλωνα. Παντός δέ 
έθνους ώς θεδν αποδεχόμενου τδν "Οσιριν, διά τάς 
ευεργεσίας, πανταχού μνημεία εαυτού χαταύΐιπείν, 
χτίσαι δέ χαΐ πόλεις ούχ ολίγας Ιν ΊνδοΙς. ΈπελθεΙν 
δέ χα\ τά άλλα τά χατά τήν Φρυγίαν έθνη, χαΐ πβτ 
ραιωθήναι χατά τ6ν Έλλήσποντον εΙς Εύρωπην* χα\ 
Μαχεδ<$να μέν τ6ν υ16ν άπολιπειν Μαχεδονίας βασι- 
λέα, Τριπτολέμψ δέ έπιτρέψαι τάς χατά τήν *Αττιχήν 
γεωργίας- χα\ μετά ταύτα έξ ανθρώπων εΙς θεούς 
μεταστάντα, τυχεΐν ύπ6 "Ισιδος χα\ Έρμο\Λ Ιερών^ 
χα\ τών άλλων τών επιφανέστατων έν θεοίς τιμών• 
Τούτου δέ χαι τελετάς χαταδεΐςαι, χα\ πολλά ηερ\ 
αυτού μυστιχώς είσηγήσασθαι. *Αναιρεθήναι δέ αύτ^ 
ύπ6 Τυφώνος του αδελφού, πονηρού χα\ άσεβους δν- 
τος* δν διελόντα τ6 σώμα τού φονευθέντος εΙς έξ χαΐ 
εΓχοσι μέρη, δούναι τών συνεπιτιθεμένων έχάστφ 
μερίδα, βουλόμενον άπαντα μετασχείν τού μύσους. 
Τήν δέ *^Ισιν άδελφήν ου σαν 'Οσίριδος χαΐ γυναίχα με- 
τελθεΤν τ6ν φόνον, συναγωνιζόμενου τού παιδδς ςιύτης {49} ΠαραΧαϋείγ. 51ο βηίηι ΟίοιΙοΓ., ^αοά Ιοη^β Γ60ΐίϋ5 <ιυ3Π) χαταλαβεΤν, ςυο<1 ίη 3ΐί3 βάίΐίοηβ. β7 ΡΗΛΡΑΚ. ΕΥΑΝΟ. Ι.ΙΒ. Ι!. 98 *ί1{»βν>. Ανελοΰβαν δ& τ6ν Τυφώνα χα\ τους συμπράξαν- Α (Ιοδδβ ; ΙαικΙβιηςιιβ >ΰΙ):ΐ3 $υΙ)ΗυΓΐυ(η Ιιυιηαηιι » ^»ς, ηαρά τήν νΐίν Ανταίου κάλου μένην κώμην βα- 

σΕλε{>9αι της ΑΙγύιττου. Εύροΰσαν 51 πάντα τά μέρη 

του βώματος, ιιλήν των αΐβοίων του Όσίριδος, 

Ιχάττφ μ^ρε( περιπλάσαι λέγουσιν αύ'ίήν τύπον άν- 

6ρ»ποε&δη, παραπλήαιον *Οα{ριδ( τ6 μέγεθος, έξ 

αρωμάτων χα\ χηροΰ, κα\ παραδοΰναι το7^ Ιερευσι 

ποΛ* ^ης της ΑΙγύπτου τιμ^ν, χαθιβρώσαι δέ κα\ 

των παρ* αύτοΐς γινομένων ζώων 2ν όποιον &ν βου• 

ληθώφίν. ΤοΙ»ς βέ ταύρους τους Ιερούς, χαΐ τύν τε 

όνομαζδμενον Άπιν, χαΐ τΐν Μνευιν /Οσίριδι χα* 

θιερίύθηνακ, χα\ τούτους αέβεαθαι χαθάτιερ θεούς, 

κο•.ν3 χαταδειχθηναι πδσιν ΑΙγυπτίοις. ΤαΟτα γάρ 

το?ς εύροΰφΕ τ6ν του σίτου καρπών συνβργησαι πρδς 

τ^ σπύρον, κα\ τλς κοινάς γεωργίας. 'Ομίσαι δΐ Ι6ΐηρ1&, αε οχΙβΓΟβ ςυί ιΗίδ (Γ'ώυί εοίβηΐ Ιιοηοπ•• 
6χίιηίθ8 &1)Ι$ί(ΐ6 86 ΗβΓΓυπο €οη86ΰυ(υιη 6886 ; 
ςυί 6]υ8 ηοη ηι6(1ο 8αοπθΓ.ί3 Γβΐί^ίοηβδςυβ άοεοβ- 
ηη( , 86<! βΐΊ^ιη ρΙβΓίίςυβ ΐϊίγδΚτϋδ ίηγοίυΐβ Ιρβίυ) 
ίη ^ΓΑΐίαιη ^χοορίϋτϊηΐ, Οχίοτυιη λ ΤνρΙιοηβ ΓγαΙγο, 
Ιιοιηίηβ εοηβεβΙβΓβίο 61 Ίιηρίο ίηΐβΓίβοΐυηι Πΐιιιη 
Γυί856 ΐΓαάυηΙ ; ςηΙ οηνη 6]υ$ ε3(ΐ3ν6Γ ίη 86χ 6Ι 
τί^ίηΐι Ρ&Γ168 οοηεί(Ιΐ586ΐ, 6Α8 ίη 8!ε3Γίθ8 ΐοΐί<)€ηίΐ 
08Β(1ί^υ6 ΓΓ&ΐ6Γηχ 800108 <1ίνί86π1, ςυοά οηηββ 
ίηιηίΑηί ρί^επίο ο1)8ΐπ€ΐο^ 6886 νείΐβί. Ι$ίη &υ(6πι , 

^υθ<1 08!η(ϋ8 61 80Γ0Γ 6Κ υχΟΓ 68861, 0ρ6Γ2Ιΐη 61 

8η3πι η8ΐΓ3ηΐ6 Ογο βϋο , ρβΓποίϋΙυιη υΐΐβπι 6886 , 
οηπ)(]υ6 ΤγρΗοηβΐη 30 Γ6ΐί(ΐιιο8 βεεΙβΓίβ 8<)πΐίηί8ΐΓ08, 
47 ^^^^^ ^^^ ' Π^ί '^'ΐ'*^ Αηΐχί ρί8(ζυ8 ηοπιίη8ΐυΓ » τή[ν Πσιν, μηβεν^ς άν8ρ6ς Ιτι συνουσίαν δέξασθακι ^^ 8υ8ΐυΠ886ΐ, (οΐί Μ^γρίό Ιπ)ρ6Γ8836. Ργ8&(6Γ63, ουηΐ μεταστΑβαν δέ κα\ αυτήν έξ ανθρώπων, τυχεϊν αθα- 
νάτων τιμών, χα\ ταψηναι κατά τήν Μέμφιν. Τά 
μίν ουν άνευρεθέντα του Όσίριδος μέρη, ταφής 
άξιωθήναΙ φασι τ6ν είρημένον τρόττον, τ6 δέ αίδοΐον 
ύπλ μίν Τυφωνος εΙς τ6ν ποταμδν (&κφήναι λέγουσϋν, 
όιώ δέ τής Ίσιδος ουδέν ήττον των άλλων άξιωθήναι 
τιμών ΙαοΟέίιΐν. ^Εν τε γάρ τοΤς ίεροϊς εΓδωλον αύτοΰ 
χατατχευάσασαν, τιμάς κα(ταδε7ξαι κα\ τελετάς, χα\ 
τίς 6\)σ1ας τάς τφ θεφ τούτφ γινομένας έντίμοΰς 
ιοκήσβι. Δι6 χα\ τους "Ελληνας έξ ΑΙγύπτου παρει- 
ληφ^τα^ τιά περ\ ^«^ς όργιασμούς, κα\ τάς Διονυ- 
βιαζάς έορτάς, ΐιμάν τοΟτο τ6 μόριον έν τοΤς μυ- 
οτΓ,ρίοις^ χα\ ταΖς του θεοΟ τούτου τελεταΐς τε κα\ 
(Ινβίαις, ονομάζοντας αυτό φαλλόν. ΤοΟς δέ λέγοντας οαιπία οοΓροΗί ί11ίυ8 ιη6ΐηΙ)Γ8 ρτχίβτ τ6Γ6η(ΐ3 Γ6ρβ- 
η886ΐ , ρ&η68 8ίη(;υΙ&β , ίη 8ίη(|;υ1α8 ί(6ηη Ιιοπιίηίβ 
€01^168 , ςυχ Οδίππ ιη8)$ηίΙ(η]ίη6 Γ6ΓοΓ6ΐ)3ηΙ , 6Χ 
9ίΓοηίΐ3ΐί1>υ8 €6Γ«ςυ6 €οη03ΐ88 ίηεΙυ8ί886 , 688ηυβ 
88ε6Γ<!οιίΙ)η8 ΐοΐα ρ&88ίπι ^£^ρΐο εοΐ6ηϋ38 Ιπιϋί- 
(11886 , 8ίε υ( 6χ ϋδ, ςυχ βραά ι\|θ8 η3ΐ>66Γ6η(ηΓ , 
αηίιηαπίΐύυΐ, ςυοάευηςυε νί8ΐιπί 68861, οοηβεεη• 
Γ6ηΐ ; ΐ3υΓ08 3υΐ6Π), ςαί 83οη (ΙίευηΐυΓ , «ιηθ8<|ΐιβ 
Αρίη 36 Μηενίη ίρ^ί τοεΑηΙ, (]6(ϋε3ΐ08 3ΐ) ίί8(ΐ6ΐη 
Γυί886. Ιΐαςιΐ6 , υΐ 6]Η8ΐηο<1ί 9ίηίιη3ηΐ68 <ϋνίηί8 Ιιο• 
ηοπΙ)η$ οη)ηβ8 ^ε^γρ^^^ νβηε^βπτεηΙυΓ, υΐΐίςυβ οοη• 
8ΐίΙυΐυπι , ςυίρρε (]αο8 ρΓΐιηίβ ΓΓυπιεπΓι ίητ6ηΙοπ- 
1)118 , Ιππι 3(1 δβηιεη Ι6π'£ εοπιιηίΐ(6η*1υιη , ςυ3πι 
ο1) ε%ΐ6Γ08 βξΓίευΙΐυΓχ ΐ3ΐ)0Γ6ί , 3η1β οιηη68 υδοέ Ιν^βαις ταΐς ΒοιωτιχαΙς γεγονέναι τδν θεδν έχΣε- ^ Γυί8ξ6 εοη8ΐ3Γ6ΐ. Ρογγο εβηκίεπι Ιδίη ]υΓ6]υΓ3η(ίο (ΐέλης χα\ Δι^, σνεδιάζειν; Όρφέα γάρ ε Ες ΑΓγυπτον 
Ιίεταβαλόντα κα\ μετάσχοντα της τελετής, καΐ των 
ΑίΜυσιαχών μυστηρίων μεταλαβεΤν, τοΙς τε Καδ- 
μϊίοις φ£λον δντα καΐ τετιμημένον ύπ* οΐύτων, μεται- 
6ίίνα( τον θεού τήν γένεσιν, έκείνοις χαριζόμενον. 
Τους δέ δχλους, τά μέν δκά τήν άγνοιαν, τά δέ διά 
^ βούλεσθαι τ6ν θεδν "Ελληνα άνομάζεσθαι, προσδέ- 
{εβθαι προσηνως τάς τελετάς 1(α\ τά μυστήρια; 
Ιφορμάς δέ ίχε(ν τδν Όρφέα πρ^ τήν μετάθεσιν 
ής του Οεοΰ γενέσεως 3ία\ τελετής, τοιαύτας. Κάδ^ 
[ην έχ Θηβών Οντα ΑΙγυπτίων, γεννησαι συν άλλοις 
Τέκνοις χα\ Σεμέλην, τάύτην δέ ύπ6 του Διός 
ητε (50) φΟαρείσαν, ίγκυον γενέσθαι, καΐ τεκείν εοηθΓΐη3886 βίυηΐ , ηιιΠίυδ 8686 τίΗ εοη8υ6ΐυ4ίη6ΐι 
ίη ρο8Κ6Γυπι 3(ίιηί88υΓ3Π) ; τίΐΑηυβ ΓυηείΑ ουηι 
68861, ίηιπιοη3ΐ68 6ΐί3Π) ΗοηοΓ68 εοη86€υΐ3ΐη , 3€ 
είΓε3 Μεηιρίιίη 86ριι1ΐ3πι Γιιί886. Ιαπι νεπο εαιη 
Γ6ρ6Γΐ3 08ίπ(1ί8 ιΑ6πι5γ3 , 6ϋπι ίπ ιηοϋοοι ςα*ίπι 
ρ3υ1ο 3ηΐ6 εοηιηΐ6ΐηοΓ3νίιηθ8 , δερυΙΐυΓ» ιη3η(ΐ3ΐΑ 
6886ηΐ ; Ιυηι ίρ8ίθ8 ν6Γ6Η(ί3 ,■ ςυ» 3 Τγρίιοηβ ρΓσ- 
]βεΐ3 ίη Πυνίυπι 6Γ3ηΐ, Ιδίάεηι ηίΗίΙοπιίηυβ ςυααι 
ε3!ΐ6Γ3 (Ιίνίηο ευΐΐυ ρΓ086ευΐ&ιη 6886 ΓβΓοηΐ. Ν^ηΐ 
6( ΠΙοΓϋπι ίη Ιβιηρίίβ βίηιυΙχεΓαπι 6Γ6χί886, πΐυ^ςυβ 
36 εβ6Γ6πιοηί3β, ευπι ίει^ίΐίιηίβ 3ε 8θΐ6πιηί5υ8 Ιιυ]ιΐ8 
ϋεί 83εΓίηεϋ8 8υπιπ)3 ευπι ΓεΙί^ίόηε ε6ΐ6ΐ)Γ8η(ΐ3 ευ- 
Γ3$:»6. Ου3Π)οΙ)Γ6ΐη ίρ808 ςαο(|α6 6Γ9Βεθ8 1 ςυί 8ΐι έΐΓτά μηνών διελθύντων βρέφος, οΤόν Ικρ 61 κατ' ο ^ί^γρίϋβ 0Γίζί3ε8 830Γ3 ευπι ΒβεεΙιί ίεδίίβ βεοερβ- Αίγυπτον τ^ "Οσιριν γεγονέναι νομίζουσι. Τ6ν δέ 
Κάδμον, τελευτήσαν τ6 βρέφος χρυσώσαι, κα\ τάς 
χαθηχοϋβας αύτώ τεοιήσασθαι θυσίας, άνά'.^'αι δέ κα\ 
ήν γένεσιν εΙς Δία, σεμνϋνοντα τ6ν Όσιριν, και τής 
Φθαρείσης τήν διαβολήν άφαιρούμενον• Δι6 κα\ παρά 
τοις Έλλησιν έχδοθήναι λόγον, ώς ή Κάδμου θυγά- 
ΐΐ|ρ Σεμέλη τέτοκεν έκ Δ&^ 'Οσιριν. "Επειτα παρ- 
ελθόντων των μυθογράφων, έμπλήσαι τ6 θέατρον, 
χαΐ νιΐς έπτγινομένο«ς ίσχυράν πίστιν κα\ άμετάθε* 
«ν έγγενέσθαι. Καθόλου δέ φασι τους "Ελληνας έξι- 
διάζεσθαι τους επιφανέστατους ΑΙγυπτ(ο>ν Ιρωάς 
τε καΐ θεούς. Κα\ γάρ Ήρακλέα τ6 γένος Αίγύπτιον 

(56) Ύχό τον Αιός χοτε, ΒίοάοΓ., ύπότου δή πό- 
νε, Ιοη^ ιιΐ6ΐίθ5, <ιιιΐ3 ραυίο ρο8ΐ 8Ί£ΐιίΰε3ΐ ^υν^II1, ΓΠΐΙ , ηΐ6πι1)Γυηι ίΙΙυιΙ ί3Πΐ ίη ιηγδίεηίδ ςυ3ηίΐ ίιι 
18(108 ηυιηίηίδ ίΐιΊΐΐ3ΐίοηίΙ)ΐΐ8 3ΐ<ιυ6 83εΓ!Ωεϋ8 ρΙΐ3ΐΙΙ 
ποπιίηε νεηεΓβή 8θΗ(θ8 ρ886. ΕηίπΐΥ6Γ0| ςυί Τίιεϋίΐ 
Βοβοΐίχ (ίευπι ίΙΙυιη 6χ Ιονε 86 δεπιείε ηβίοπι 698# 
(Ιίεβηΐ, ί<! (6Π16Γ6 8ε Ιεν'κεΓ εΙΓυΐίΓε. Οιιίρρε , Ογ-^ 
ρΐιευπ) εηίπι, εα*α) ίη ^Ο^^γρίυηι οοηιπιΐ£;η•886ΐ , ίί8- 
ςυβ 83επ8 ίηίϋ3ΐιΐ3 ίη ΐρβΟΓυπι <{αοςιΐ6 Β86εΙΓι χη^^ 

8ΐ6Π0ΓαΠ1 ρ3Γΐ6Π1 36 »06ί(ΐΙ&ΐ6ΐη ν6ηί886( , ρΓ0ρΐ6Τ 

68Π), ςυ» 8ί5ί ευπι €8ϋπΐ6ίβ Ιηΐ6Γε6<ΐ6ΐ)3( ^ 8ΐΒίεΙ« 
Ιί8πι , ςυοδςυε 8ΐ) ίΙΙίδ 1ιοηο]*68 3εε6ρ6Γ3ΐ , ηηπιίιιΐβ 
ίΙΙίυδ ΟΓΐυοι ίη ίρβοΓυπι 9Γ8ΐί8πι ΐΓ3η8(αΐί886 ; ηιυΙ• 
Ιίΐϋάίηειη 8η(6ΐη, ρ3Γΐίπι ί|^θΓ8ΐίοη6 Τ6π(8ΐί8, ραι^ 

ίη Η1& ν6Γί ρ3(Γί8 ί{;ηοπιΐΊοη6, 8 (}8<1ιιιο Β8ε€ΐιί ρ8• 
Γβηΐΐ'ΐη εεΐ60Γ8ΐιιι.ι 08^6. 99 Ευ^ΕΒΙΙ εΛ8ΑΚΙΕΝδ15 ΟΡΡ. ΡΑΚδ Π. — ΑΡΟΤ^ΟΟΕΤΙΟΑ, 100 

Ιίαι ςαοά Ιϊαηο άβυΐη ςβηβΓβ 6ΓΧ€υιη 1ΐ3ΐ1)βΓί νΛβ- Α 8ντα, δι' άνδρίαν έπελθεΤν ιβολλήν της οΕχουμΙνης, ιηβηΐβΓ ορίαπβΐ» 6]υ$(ΐ6ΐη ΰυιη ίηίιίαικίί πΐιΐδ, Ιυιη 
βΐΊβιη ιηγβίβΓία βΐυϋίοδβ &€ 1ί1)βηΚ6Γ 8ϋιηο(1ιιιη 68$β 
θθΐηρΐ£«&ηι. €;Βΐ6Γυιη ΟΓρΙιβο , ΐΓαηδΓβΓβικϋ 0Γΐυ$ 
ηυιηίηίδ « €]υβιηο(ϋ 3η533 Η οα:Α5ίοιΐ68 Γυί$5€. 
Οαιίπιυιη ν'κΐίΐίοβΐ Τ))βΙ)ί$ ^Έ£;γρι^^$ οπυικίυιη, ουιη 
48 ^Ιίί^ &Ι1ςυοΐ 1ίΙ)6η$ δοηΐ6ΐ€ΐη ςυοί^ηβ (ζβηυίβββ, 
1)3110 νβΓΟ 3 ηβδοίο ςιιο ΓοΠβ €οη$ΙυρΓ3ΐ&πι., ροδΙ 
ββρίβιη 3 εοηοβρίυ ΐϊίβηβΡδ ΊηΓ3ηΐ6πι ρβρβΓΪδδβ, 6ί« 
ςυόΐη βρυιΐ 5β η3ΐυιη ^Ο^γρΙϋ ρη£ΐ1ίθ3ΐιΚ » Οδίπόί 
ρβΓ&ίιηΊΙβιιι ; €3(1ιηυιη νβΓΟ ίηΓ3ηΙίδ ιηοΓίυΐ 03(13Υ6Γ 
«ΟΓΟ «οιΐΥϋϋΐϋδδβ , βίηυβ δοΐβηαηβδ δβοηΟείοΓυιη 
πΐϋδ ίιΐδΐίΙυΊδδβ , 30 άβιηυιιι ίρδίυδ ρΓθ0Γ63(ίοη6ΐη 
Ιονί 3δδί2η3δδ6« Ιιοο υΐίηυβ οοηδίϋο, υ( ουπι Οδί- 
ΓΚίί η)3]6δΐ3ΐ6ΐη €οηαΓΐ3Γ6ΐ, Ιυιη ίρδ3ΐη ςυοςυβ 013- έζοιχειοΟσθαι β& αύτ^ν τους Έλληνας, χα\ μήν Ιτερον 
δντα του έξ Αλκμήνης παρ' ΊΕλλησιν Οστερόν ποτέ 
γενομένου. ΦασΙ βέ χα\ τ6ν Περσέα γενένΟαι χ%τ^ 
την ΑΓγυτττον, κα\ της "Ισιδος τήν γένεσιν ύιΑ των 
Ελλήνων εΙς Αργός μεταφέρεσαι, μυθολογούντων 
αύτ^ν είναι Ίώ, τ^;ν ε (ς βοδς τύπον μεταμορφωθεΐ- 
σαν, τήν αυτήν δέ, τους μέν ^Ι^ιν^ τους δ& Δήμητραν, 
τους δέ Θεσμοφέρον, &λλους δέ Σελήνην, χα\ &λλους 
Ήραν νομ^ζειν. Τ6ν δέ Όσιριν, τους μίν Σάραπιν, 
τους δ^ Διόνυτον, τους δέ Πλούτωνα, τοΟς δλ Άμ- 
μωνα, τους δέ Δία, ίτίρους δέ Ποίνα νομίζειν. Εύ- 
ρετήν δέ γενέσθαι την ^Ισίν φασι φαρμάκων τιολλών, 
χα\ Ιατρικής επιστήμης* εύρείν δέ κα\ τ6 της αθα- 
νασίας φάρμακον, δι* ο^ τ6ν υ16ν ^Ωρον ύπ6 τ6ν Ιτ6ΐη 3 δίαρπ οΙ)ΐ3ΐί ίηΓ3ΐηί3 ΙίΙ)6ΐ3Γ61. Ηυιιε ί^ίΙυΓ Β Τιτάνων έπιβουλευθέντα, χα\ νεκρών ευρεθέντα χαθ* ΐη πκκίυιη δρ3Γδ3ΐη ί1Ι»ιη 3ρυι1 βηχοοδ άβ Οδίηιΐβ 
Ιιιηβιη 6886, ςυο<Ι 6υιη 6χ ^ον6 δ6ΐη6ΐ6 ϋ3ί1ηή β|ί3 
Εΐΐδ66ρί8δ6ΐ ; ςυ3 ί3ΐ)υΐ3Γυιη δΟΓίρίΟΓβδ οιηηΊ3 ροδί- 
πιθ(1ιιιη ΙΙΐ63ΐΓ3 οοηαρΙβνβΓίηΚ, βοςυβ Ι3ΐΐίΐ6ΐη Γ3€ΐυιη 
6886 , υΐ €οηδΐ3ηδ 6]υ8 61 ίη€οη6υδδ3 Οιΐβδ ροδΐ6Γθ- 
Γυιη ιηεηΐίϋυδ ίιΐδίάβΓβΚ. Οιιία 6ΐί3ΐη 6Γ9Ρ60δ , υΐ 
Τ6γΙ)0 (1ί€3ΐη, 66ΐ6ΐ)6ΓΓίιηθδ ςοοδ^ϋβ 3Ίυηΐ ^£^γρι^ο- 

ΠΙΠΙ 116Γ038 3ΐςυ6 (1608 8ί1)ί 130^0311) ρΓΟρπΟδ νίπ- 

<1ίθ3δ86. Ν3ΐη Η6Γ6υΐ6ΐη 6ΐί3ΐη , ^ε2]^ρΐίυδ (|;6η6Γ6 
ουιη 68861 , 36 8ίιι^υΐ3η ΓθΓΐίΐυ(1ίη6 ρΓ2β(1Ίΐυ8 , ιη3- 
£η3ΐη 0Γΐ)ί8 (0ΓΓ3ΓΐΗη ρ3Γΐ6ΐη ο1)Ίί8δβ ; 6υιη(ΐ6ΐη 
Ιαιηβη ςυ3δ1 βρχοιιιη 3 βΓΧοίδ ρΓ38ί1ΐε3π , Ι3ΐη6ΐδ1 
1οη(;6 3ΐ) 3ΐΐ6Γ0 (|υο(ΐ3ηι Η6Γ€υΐ6 (ΙίνβΓδυηι , ςυβιη 
ίη (*Γ36ά3 ιηυΐΐίδ ροδί 896ευ1ί8 ΑΙοη[ΐ6η3 ρ6ρ6Γ6πΙ. Οδατος, μή μόνον άναστησαι δοϋσαν την ψυχήν, άλλα 
καΐ της αθανασίας ποιήσαι μεταλα6&1ν. Τ^ν δέ ^Ιΐρον 
υστατον δντα των θεών, βασιλευσαι της ΑΙγύπτου. 
Μεθερμηνευβμενον δέ φασιν αύτίν είναι τδν Απόλ- 
λωνα, τήν τε Ιατρικήν κα\ μαντικήν ύπ6 της μητρ6ς 
'Ισιδος διδαχθέντα, διά των χρησμών, και θεραπειών 
εύεργετεΐν. Συμφωνείται δέ παρά τοΙς πλείστοις, 
βτι το?ς περ\ τδν Δία κα\ τδν "Οσιριν θεοίς, χατά 
τήν Ίσιδος ήλικίαν μεγαλόσωμοι τίνες Γίγαντες ΙπΙ 
τ6 τερατώδες κοσμούμενοι, πόλεμον ήγειραν. Νο- 
μοθετήσαι δέ τους Αιγυτιτίους γαμε?ν άδελφάς, 
διά τ6 τήν ^Ισιν τψ Όσίριδι άδελφψ δντι αύτης γα- 
μηθήναι. » Κα\ ταύτα μεν περ\ τούτων Ιστορουσι. 
Περί δέ τών αφιερωμένων ζώων (51) χατ* ΑΓγυητον« ΑιίαιιπΙ Ρ6Γ86υιη (ΐυοςϋ6 Ιυοοιη ίη ^Ε^ίρίο ρΓΐιηυηι ^ χοιουτός τις παρ' αύτοίς κατέχει λόγος. Τινές μέν &8[>6Χίδ86 , 61 ίρδίυδΠΐϋΙ 181(118 0Π£ίη6ΙΙΐ 3 βΓχείδ 

1ιοιηίιιίΙ)υ8 ΐΓ3η8ΐ3ΐ<ϋη ΑΓ^ζΟδ Γυί886, ςυί 1ΐ3ΐιο ίρδαιη, 
Ιο ϋονίδ ίη ίί2υΓ3η) 3ΐί(|υ3η(ίο ιηυΐ3ΐ3η[ΐ 6δ86 Γβ^υ- 
ΐ6ηκυ.τ ; ουιη 63ΐη(ΐ6ΐη Ι3υΐ6η Ιδίη 3ΐίί, 3Γιί 06Γ6Γ6πι, 
Τΐΐ6δΐηορΙιθΓοη , |]0€ 681 Ιβ^ψταηι , 3Γιί , ηοηιιυΙΠ 
1•υη3ΐα[ΐ , 3ΐίί ιΐ6ηί(ΐυ6 4υηοη6Πΐ 6δδ6 ορίη6ηΙυΓ. Οδί- 
Γίη 3ΐι(6ΐη 3 ςυίΙ)υ8(ΐ3ηι δ3Γ3ρίη, β3€θ1ιυπι 3ΐ) 3ΐϋδ , 
Α ηοηηυΐΐίδ Ρ1υΙοη6ηι , 3ΐ) 3ΐϋ8 Αιηπιοη6ΐη , νεί 
^ο?^η1 , \6ΐ Ρ3η3 6χίδΙίηΐ3Γί. ^3η1 3ΐ> Ιδίάβ Γ6η)6<1ί3 
ρΐ6Γ3ςυ6 ίρ83ΐηΐ]υ6 3(ΐ60 πιεϋίοίη» 3Γ(6ΐη ίην6ηΐ3πι 
6886 ΐΓαάιιηΙ, 30 δίιηαΐ ίιηπΐ0Γΐ3ΐίΐ3ΐίδ ρ1ΐ3Γΐη3ουιη ; 
6α]υ8 ί1ΐ3 νί Ογοπι ϋϋυηι ςυεπι ΤίΙαιιυηι ίηδυίίδ 
6χοορΙιιπι , 36 ηιοΓίυυιη ίη 3ςιπδ Γβρβπυπι , ηυη φασι τους έξ αρχής γενομένους θεούς, ολίγους δντας 
χα\ κατισχυομένους ύπ6 του πλήθους χα\ της ασε- 
βείας τών γηγ-νών ανθρώπων, όμοιωθήναί τισιν άλό- 
γοις ζώοις, χα\ ούτως διαφυγειν- έπειτα χάριν απο- 
δίδοντας τής σωτηρίας, άφιερώσαι τάς φύσεις σύτδν 
τών ζώων, οΤς άφωμοιώθησαν. 01 δέ φασιν, έν ταΐς 
πρ6ς τους τιολεμίους συμβολα?ς, κατασχευάσαντας 
εΙκόνας τών ζώων, & νυν τιμώσι, φορείν ταύτας τους 
ηγεμόνας ίτύ τής κεφαλής, καΐ τοΟτο γνώρισμα της 
αρχής έχειν έν δέ ταις κατά τών έχθρων νίχαις, ώς 
άν αΓτια τά ζώα γενόμενα, ων τάς εικόνας Εφερον, 
άποθεώσαι. "Ετεροι δα τρίτην αΐτίαν φέρουσι, της 
χρείας ένεκα τών ζ(οων φάσκοντες αυτά τ^τι- Ι3ηΐυηι ίη Ιαοοπι Γεαϋίΐο 3ηίιηο Γβνθ€3πΐ, 86(1 6ΐί3Π) ο μήσθαι. Τήν μέν γάρ θήλειαν βούν , τίχτειν χα\ 1ιηιιιθΓΐ3ΐίΐ3ΐβ (1οη3ΓίΙ. ΡοΓΓο Ιΐϋηο Οπιιη, ((υί (160- 
Γυηι ηονίδ:>ίιηϋ8 ΐ'δΐ, Ιη Μ^γ^ίο ι*ββη38δ6 , Γ]ιΐδςυ6 
ηοηιοη, ίηΐ6Γρΐ6ΐ3Γί 8ί νβΐί:», ΑραΙΙίηβηι 5ί2π;11ϋ3Γ6; 
ςιιί ςυοΙ 3ΐ> 1δί(ΐ6 ρ3Γ6ηΐ6 ηΐϋ(ΐ6η(1ί 30 νηΐίοίηβηιΐϊ 
3Γΐ6ηι (1ί(1ίοί8δ6Κ, 6(ΐ6η(1ίδ ΟΓβευΙίδ ιηοι*1)ίδςυ6 83- 
Ιΐ3πϋί8 ορίίιηο ιΐ6 Ιιοιηίηυπι ι;6η6Γ6 ιη6Γ63ΐϋΓ. Ρ^δΙ 
λυΐ6ηι Ιιχο εοιηιηηηίδ ρΙυΓΐηιΟΓυιη οχίδϋιηαΐΐο , 6ί- 
0311138 4υο8(ΐ3ΐη ίιηηΐ3ηί ν38ΐ3ςυβ ιηοΐ6 οοΓροΓίβ , 
&6 ρΓθ(Ιί(;ίθ8ο ςυο(ΐ3ΐη ίοδίΓαοΐοδ 3ρρ3Γ3ΐυ ^ ^ον6II1 
Οκίπιηςυβ άβοβ, Ιδίίΐίβ ΐ6ΐηρθΓίΙ)α8 ΙμΙΙο ]3€β8δί- 
^ί886• £χ 60 <ΐ6ηίςυβ Ι6ς6ηι ί1ΐ3ηι Μ^ρύοτηιη άβ 
ΒίΑΐτίηιοηίο €υιιι 80Γ0ΓίΙ)υδ ίη6υη(1ο Οαχίδδβ νοίυηι, άρουν. Τά δέ πρόβατα τίχτειν χα\ σχέπην παρ- 
έχειν, χα\ τήν διά του γάλαχτος κα\ του τυροΰ τρο* 
φήν. Τόν δέ κύνα συνθηρεύειν άνθρώποις, χα\ φυ• 
λακτικ6ν είναι. Διόπερ τ6ν Θε6ν τ^ν παρ* αύτοΐς κα- 
λού μενον "Ανουβιν, κυν6ς έχειν κεφαλήν έμφαίνον- 
τες, δτι σωματοφύλαξ ήν τών περί τόν "Οσιριν χα\ 
τήν *Ισιν. Ένιοι δέ φασι, τής Ίσιδος προηγουμέ^ 
νης τους χύνας, καθ* δν καιρόν έζήτει τ^ν Όσιριν, 
τά τε. θηρία και τους απαντώντας άπείργειν. ΚαΙ 
τ6ν μέν αίλουρον πρ6ς τάς ασπίδας εΟθετον όπάρ- 
χ^ιν κα\ τά άλλα δακετά τών ερπετών, τ^ν δέ Ι/νι^ μονά, τά τών κροκοδείλων ώά συντρίβειν, άναιρλίν 
(51) 'λφιερωμέτωτ ίίίκακ. δΰςιιβηΙίΑ <16 3ηίιη3ηΐίυιη 3ρυ(1 Λ^Βγρίίοδ οοπδβΟΓίΐίοηο, ΟίΟίΙοΓυβ ίυ86 

αΐΐ ι, ρ. 74 6ΐ 86(1. ΙΟΙ ΡΒ^εΡΑη. ΕΤΑΝ6. υΒ. π. 10» χ&\ τοίι^ Χ[&οχοβ£ίλου; ιπ;λώ χυλιόμενον, χα\ έιη- Α 49 Π<ιο^ Οβ'ΐΓίβ ρΓίιηυβ 1&ί(]6ΐη $ογογοπι ίη υχοΓβπι ιη|(ώντ» χεχήνοσι τοΙς βτόμασι, διαφαγέντα τκ αυ- 
τών τ^ εντός της χοιλίας , νεχρους άπεργάζεσθαι. 
Τών Α όρνέων, τήν μέν Γβιν χρησ{μην ύπάρχειν 
ΐΓρά; τε τους δφεις χα\ τάς άχρίδας χα\ τάς χάμπας* 
τόν & Ιέραχα, ι;ρός τους σχορπίους χαΐ χεράστας, 
χβλ τ^ μιχρ3^ των δαχετών θηρίων, χα\ $(3ε τ6 συμ- 
βίλλεββαι ταις μαντείαχς* τ^ν δ* άετδν, διά τό βασς- 
λιχόν (Ιναι* τ6ν βΙ τρίγον φασίν άποτεθεώσθαι, χαι- 
θάτερ κβ\ τοΓς 'Ελλησι τ6ν Πρίαπον, διλ τ^ γεννη- 
τ:χ6ν μι5ριον* τό μίν γαρ ζώον εΤναι τοΟτο χατωφε- 
ρέβτχτον ^ρός τάς συ'/ουσ(α;, τ6 βέ μόριον του σώ- 
ματος, τ6 τής γενέσΐως αίτιον, τιμβσθαι προσηχόν- 
τιι>ς, ώς άν άρχηγδν δν τής των ζώων φύσεως. Κα- 
ΙϋΑου δέ τδ αίοοΐον, ού χατ* ΑΙγυπτίους μόνον, άλλα &£ΰβρί88€ΐ. > Αΐΐ]υ6 1ιυ]ιι$ιηο<Ιί βιιηΐ, ςιι% ά^ Ιιοιηί- 
η'ώυβ ίη (1εο8 εοηβ^ΟΓ&Ιίβ ^ε^γριίοΓυιη 1)ί$Ιοπ« 
ρΓοϋίϋοΓϋΐιΙ. ^3^η τογο ά^ ΑηίιηαΙίυιη εοηββοΓ&ϋοΜ 
ΙίΦΟ &5 ϋδϋριη ΓβΓβ ΐΓ3(1ί βοίβηΐ. (2υί1)ΐΐ6(Ι&ιη $&ηι 
ρΙ&€6ΐ, ηυί 3ΐ) ίηίΐίοιίϋ Γυβπηΐ, €υιη οΙ) ραυοίΐΑΐβπι, 
Ιιοηιίηυιη ΙβΓΓβηοΓυιη ραηίηι ιηυΐιίΐυϋίιιβ ρλΓίίιο 
ίηιρίβΟΙβ ορρπιιΐ6Γ6ηΙιΐΓ, 608 αηίιιΐ3ΐίυιη ΓαΐίοΜ 
€3Γ6ηΐίιιιη ΓοΓϋΐα Ι6εΐ0& ρβπευΐυηι ϋ6€'1ίη35&ι>, 60• 
Γυπιςιιβ ιΐ3(υΓ33, ςυπρυπι ιηυΐυαιί &ίηιί1ίΐυ(1ίη6ΐη 
Γα6Γ3ηΐ, ιιΐ 3Γκ|ΐΐ3Πΐ οΙ> 3€€6ρΐ» 8αΙυ(ί& ϋβιιοΗοίυπι 

|[Γ3ΐί3ΐη ΙΐίϋΓΓβηΙ, €0η86ΰΓ3$$6. Αΐϋ νβΓΟ 510 6χί• 

8ΐιιη3ΐη, ηυοϋ ίη €ΓΓΐ3η)ίηί1)υ8 3ϋνβΓδυπι 1ιθ8(6• 
ίηί(ί8, €3Γυπ) 3ηίπΐ3ΐι1ίαπι, ςιιββ ίρ$ί ηηηο τοη^• 
Γαηΐυπ, βπβ 6ΐ3ΐ)0Γ3(38 ίιη3£[ίη€8, 8αη)Π)ί8 ίη ειρί- χα\ τών £ΟΐΊ>ν ούχ ολίγους, χαθιερωχέναι χατά τάς ^*^υ8 6Χ6Γθίΐυ8 ιΐυεβδ 3ε ρΓίηεΙρε8, βίε Ιβηηυιπί 

ίπιρεπί ιηοηίηιβηΐυιη 3ΐ1ςοο(1 βί ίηδί^ηβ, {;ο8ΐ388€ηί, 

ρ3Γΐί8 ρθ5ΐΠΙθϋυΠ1 νίεΙΟΠίβ, ί1ΐ38 3ΐΐ ϋ8ϋ6Π), ί|υ88ΐ 

τίεΐοπ3πι ρ6ρ6Π886η(, (ίβοΓυηι ίη ηαπι^Γυπι Γ6ΐ3ΐ38 
ίυί8$6. ΡοδίΓβπιο 8υη1, ςυί ΐ6Γ(ί3Πΐ ειιΐΐυβ βι'υβηκκίί 
€30830) ρΓθΓεΓ3ηΐ, ιιΐίΙίΐ3ΐ6πι 6300, ςυ3σι 6Χ ϋθ€ 
3ηίπΐ3ηΐίυιιι β^ηεΓβ ρεΓεΙρβΓεηΐ. Οαίρρ^, Ικ)Τ0!0 
βηίιη Γ6ηιίη3πι ηοη ραπεΓβ πιθ(1ο, 8€<] 6ΐί3πι 3Γ3Γ6; 
&1) οτί1)α8 3υΐεηι Γοΐυβ, νεβίβδ, ΐ3εΓΐ8» ε38€ί(ΐα6 31;• 
ιηβηΐυηι 8υρρ6(]ίΐ3ΓΓ; εβηεπι υβυί ευπι 3(1 ν6η3(ίο- 
ηεπι, ΐυηι 3(1 ευ8ΐθ(1ί3ηη Ιιοαιίηίϋυβ 6886 ; ςυ3ΐη οΙ> 
ε3υ83ΐη, (Ιευπι ίΙΙυπι, ςυβπι Αηυ1)ίπίΐ ηοπηη3ηΙ, ε3- 
ηίηο ε88β εβρίΐβ, υΐ ευιη Οδίπιΐίβ βΙ Ι8ί(1ί8 ρΓχίο- 
ηβηαηι Γαί8ί»6 ηιϋί(ι;ιη βί^^ιιιΩεβηΙ, ςυ3ηςυαπι ηοη τελετάς, ώς αίτιον τής τών ζώων γενέσειυς. Τους τ« 

Ιερείς τους 7»ραλα6δντας τάς πατριχάς Ιερωσύνας 

χβτ' ΑΓγυπτον, τούτω τω θεφ μυείσθαι* κα\ τοΙ*ς Π4- 

¥ΐς δΙ, χα\ τους Σατύρους φα9\ν Ινεχα τής αυτής 

αΗίας τιμ^σθαι τιαρά άνθρώποις. Διδ χα\ τάς ε(χό• 

νας αυτών άνατιθέναι τους πλείστους έν τοΓς ΙεροΤς 

Ιντεταμένας , χα\ τΨ^ του τράγου φύσει παραπλη- 

9{ως* τ^ γάρ ζώον τούτο παραδίδοσθαι πρδς τάς συν- 

ο^^«^ας ύι:άρχειν ένεργότατον. ΤοΟς δέ ταύρους τους 

Ιερους»Υ^'Ά7ηνχα\ τδν Μνεΰιν τιμοίσΟαι παραπλη- 

σ{ως τοΖς θεοίς, &μα μέν διά τήν γεωργίαν, &μα δέ 

μΙ διά τδ τή»/ εΟρισιν τών χαρπών αύτοίς άνατι- 

6ένη. Τους δέ λύχους τιμβίσθαι, διά τήν πρδς τους «ίνας τής φύσεως όμοκίτητα, χα\ έπε\ τ6 παλαιόν ς^ ^^^^ηΧ, ςιιί ?βΠη1, Ιδίϋβηι ςυο ΐεπιροΓ*; Ο^ίρίη ςϋββ- •1Λ, τής 'Ισιδος μετά του παίδες "βρου μελλούσης 
^^ανίζβσθαι τρδς Τυφώνα, παραγενέσΟαι βοηθδν 
ίξ &δου τόν "Οσιριν τψ τέκνω χα\ τή γυναιχΐ, λύχιρ 
φΐ^ν δμοιω8έ*/τα. Έτεροι δ^ λέγουσιν ΑΙΘίοπας 
βτ^εύσαντας έτΛ τήν ΑΓγυπτον, ύτΛ πλήθους λύ- 
ηη διωχΟήναι* διδ χαΐ Αυχοπολίτην χληθήναι τήν 
χώραν. Τδν ^ χροχόδειλον σέβεσθαί φασι, διά τδ μή 
τολμών διανήχεσθαι τ^ν Νεϊλον τους άτεδ τής Αρα- 
βίας χα\ Λιβύης λτ)στάς, τών χροχοδείλων χάριν. 
Μ δέ τίνα τών παρ* αύτοίς βασιλέων διωχόμενον 
^τών Ιδίων ^^νών, χαταφυγείν εΙς τήν λίμνην, 
ίκιτα ύτιδ χροχοδείλου αναληφθέντα παραδόξως, εΙς 
ι& ι:έραν άπενεχΟήναι. Α(τ(α; δέ χαΐ άλλας φασί τι- 
«;τής τών άλογων ζώων τιμής. Του γάρ πλήθους Γ6Γ61, ρΓ9β€υηΐ68 86ευπι ιΐυ 11886 ε3η68, ςυί Γ^Γββ εΐ 
ο1)νίυπι ηιιεπκιυβ 8ηηίΐη)ονβΓ6π(. Ρογγο Γείεοι (]υί- 
(Ιεπι 3ϋν6Γ8υιη 38ρΙ(ΐ38 Γ6ΓΓι|υθ8(ΐιΐ6 8βΓρ6ηΐ66, ςυί 
ηΐ0Γ8α νεηεηυπ) ίηΓυπίΙυηΐ, ρβΓυΐίΙεπι 685β : ίεΐιηβο- 
ιηοηεπι 3υΐεπι ηοη ηιοιίο εΓοεο4ΐί1οίυηι ον3 εοιι(<^• 

Γ6Γ6, 80(1 6ΐί3Π1 εΓθεθϋί1θ8 ίρ808 6Χ8ΐίη{;Π6Γ6, ςυοίΐ 

ίη €<£ηο 3ηΐ6 νο1υΐ3ΐα8, ίηΙιί3ηΙί3 ΐρβΟΓϋτη ογ3 Ιη- 
8ίΙί3ΐ, ςυ£(]υ6 νεηΐΓβ εοηΙίηβηΐυΓ ίη:68ΐίηα οογγο- 
(ΐ3ΐ. £χ 3νί1>υ8 6ΐί3ΐη, ρΐυππιυιη ί1)ίη εοηίΓΑ δβΓ• 
ρ6ηΐβ8, 1οευ8ΐ38 εΐ 6Γυε39 ορίβ 3υχίΙϋςιΐ6 εοηίεΡΓβ; 
ηεε πιίηα8 3εείρίΐΓ6Π) εοη(Γ3 βεπΓρίοηεβ αε εεΓ38ΐ38 
ηιίηοΓυηιςυβ Ι)68ΐί3πιπ) τυΐ^υβ, ςυχ ιηοΓ8ΐι ρεβίεπι 
οι ίπίεπίαηι 3(ΓΓ!Γυιι1, ευιη βίιίβηι ρΓβΒΐβΓ63 ηιαΚυαι 
ίη 3ΐΐ)ζΐΐΓΠ8 (ϋνίιΐ3ΐίοηίΙ)υ8(]υΰ ΙπϋυηΙυΓ; 3(ΐυίΐ3ΐιι ί^ιαλαΛν άφισταμένου τών βασιλέων, χα\ συμφρο- }} <1*?ιΓιηυε, ηποϋ Γβ^ίϋΐη 3ίί(|υκΙ ρΓ»8β Γ6Γ3Ι, νβηβΓ3- ν^ϋΛο;εΙς τδ μηχέτι βασιλεύεσθαι, έπινοήσαί τίνα 
λίφορα σεβάσματα αύτοίς τών ζιοων παρασχείν» 
Ιτιας έχάστων τδ μέν παρ" αύτοίς τιμώμενον σε- 
βόμενων,, του δέ παρά τοίς άλλοι; άφιερ«Λΐμένου χα- 
οιφρονούντων, μηδέποτε όμονοήσαι δύνωνται πάντες 
ύ χβτ' ΑΓγυπτον• "Οταν δέ άποθάνη τι τών είρημέ- 
Μν ζώων, σινδόνι χαλύψαντες, χαΐ μετ* οΙμωγής τά 
«ήθη χαταπληξάμενοι, έν ίεραίς θήχαις θάπτουσιν. 
^ δ* &ν τι τούτων τών ζώων έχων διαφθείρη, θα- 
νίοιρ περιπίπτει, πλην έάν αίλουρον ή τήν ίβιν 
άνοχτείνΐ}. Ταύτα γάρ έάν τε έχων, έάν τε άχων 
άτηχτείνγ) τις, πάντως Οανάτφ περιπίπτει. "Αλλά 
μην, χα\ χαθ' ήν οΐχίαν εύρεθή χύων τετελευτηχως, 
ξυρώτ/ται πάντες δλον τδ σώμα, χα\ ττοιοΟνται πέν- Ιΐοηί ε88β. ^^Π1, ΙιίΓευπι ίρκυπι ςυοςυβ Ι3η<|(ΐ3ΐη 
(Ιβυιη 3ΐ> ίΙΙίβ Ιιαϋίΐυιπ Γυί586, ηίΐιίΐοηιίηηβ ς03πι 
ΡΓίβρυηι 3 ΟΓχείβ, ο1) ηιεηιϋΓυπι εοΓροιί» 3(1 ^εηε* 
Γ3ΐί(Μΐβπι εοηιρ3Γ3ΐυιη ; ςυίρρβ Ιιοε 3ηίηΐ3η1ί8 χβηϋΑ 
ίη ΥεηεΓβηι ρροπυη) 3(1η)04ΐυηι 68&6 Ηίςυβ ρΓορβη• 
8υπι : 50 ί1ί^>η ^^1*0 Ρ^Γΐβπι εοΓροΓίδ, ευί (ΙβϋβίαΓ 
{;βη6Γ3Γιο, ςυο(1 ροΐίβδίηιυπι 3πίιη3ΐίυπι ηαΙιΐΓ» 
ρΓΪηείρίυπι βίΐ» ηοη 8ίηβ ΓβΙίοηε εοΐί. Ει 83η6 ρ3Τ- 
16ΠΙ ί8ΐ3πι, 81 ίη υηίνβΓ8υηι Ιοςυί ρΐ3εεΐ, ηοη 3|> 
Μ%^ρύΗ πιο(1ο, 86(1 3Κ> 3ΐίί8 6(1301 ρίβηβςυε {;«ηιι 
1)08 ίη 83εΓθΓυιο ίηίΐϋ8, υΐροΐβ ε3υ&λπ) {ϋηοηιύο• 
ηΐβ •ηίιη3ηϋιιπι 6886 εοηεβεπιϋπι» Ιρβοβςοΰ 3(ΐ60 
83ε6Τ(1ο(68, ςυί ρβίΓΪυπι ίη .£^ρΙο ΐ366Γ<1οΐίοιιι 
1)λ*Γ6ΐ1ίΐ3ηο ςιΐ38ί ]υΓε βεοίρΊβηΐ, ηηπιΊΐΗβ Ι)υ]υ8 «05 ΚυδΕΒΠ €.€δ\ϊΙ!ΕΓί5Ιδ ΟΡΡ. ΡΑΚδ II. — ΑΡΟΙ-ΟΟΕΤΛΑ. 104 ιη]Τ8(βΗί8 ΊηΗί&η. Οαίη 6(ί3ΐη βΐ Ρβηβδ βΐ δ^Ι^Γο» Α ^• χ^ν οίνος, ή αΤτος^ ή τι των πρδς τ6ν βίον 8ΐιιηΐ69ΐη(Ιβιη οΙ)6&ιι&&ιη τ6η6Γ2ΐίοη6ηι &1) Ιιοιηίυί1)υ» 
οοηββοηίοδ 08$^, ςυοΓυιη δίηηυΐ3επι ρΐβπςυβ, πι&(;η& 
οηαι ΙιίΓεοΓυιη η&ΐυπο 8ίπιί1ίΐυ(1ίη6, ίη Ιβαιρίίβ Αΐτί- 
Ι;«η1ί& ϋ6(1Ί€απηΙ« ςυοά ηίιηίΓαιη Ηόο 8ηίιτ)Α) $&1&- 
οίδδίπιυιη Ιΐ3ΐ)θ3ΐυΓ. δλΟΓΟβ ΙιιυΓΟδ Αρίη 30 Μη«νίη 
ςικκΐ &11ίιΐ€ΐ, (Ιίνίηηδ ΙρδΊ$ ΙιοηοΓ6$ €0ηϋ6ίϋ, ρ&Γΐιηι 
ςυοθ ατΆούχ 16γγ8Β ββΓνίαηΐ, ρ&Πίιη ςυοι) ϋβ ίρβα• 
Γυπι ςυοηυβ Γπιςυιη ίηνβηΐίο ΚΓϋ)ΐι&ΙηΓ. Ι^υροβ νβΓΟ 
βίιηϋΙΙβΓ ΰοΐί, ηοη ιηοϋο ρΓορίβΓ βαιη, ςυβιηι Ιι&1)Γη( 
ευιη οιπίϋυδ ιιαΙαΓ» λΟίηίιαίβπΐ, 86(1 6ΐί&ιη ςηοά 
οΠιη, ίηςιιίυηΐ, Ιδίιΐβ ουιη Ογο Οΐίο &<1ν6Γ5α8 Τγ- 
ρΐιοιιβπι ϋίηίΐί€3ΐαΓ3, Αϋο βίιηυΐ €ΐ υχοή 8υρρ6ΐί38 
9ΐΙ) ίηΓ6Γί8 6χείΐ&ΐυ8 61 Ιυρί ίοηηα Ιβεΐυδ Οδίπδ Ιυ- 
Ιί«86ΐ. Ουβηςυ&ιη &1ϋ ΐΓαϋυηΙ ^Οΐΐιίορβδ, αιιη ίη αναγκαίων τύχη χείμενον Ιν τψ οΓχφ, ούχ Ιτι χρί}• 
σασΟαι αύτο7ς ύτοομείνεϊαν. Τρέφουσι ΰέ τδν Άπιν 
έν Μέμφει, χα\ τ6ν ΜνεΟιν έν *Ηλ£ου π($λει * χα\ τ^ 
τράγον έν Μένδη, καΐ τ6ν χροχέβειλον έν τ|} Μύρι- 
δος λίμνη, χα\ τά λο(^ θηρία έν Ιεροίς περίβολοι^» 
σεμίδαλιν τεροβφέροντες^ ή -χόνδρον εψοντες έν γά- 
λαχτι, χαΐ πέμματα παντοδαπά μέλΐ'ίι φύροντες, χαΐ 
χρέα χήνεια, τά μέν δψοντες, τά δέ όπτωντες. Τοίς 
δέ ώμοφάγοις πολλά των όρνέων παραβάλλουσα, χαΐ 
θηλείας έχάστφ των ζώων τ3τς εύείδβστάτας συντρέ- 
φουσιν, &ς παλλακίδας προσαγορεύουσιν/Οταν ^ 6 
Άπίς τελευτήσοις ταφ|) μεγαλοπρεπώς, ζητουσιν 
Ιτερον δμοιον * δταν δέ εύρεθΐ), τά μέν πλήθη τοϋ» 
δέους απολύονται χα\ του πένθους * άγεται δέ ό μ^ Λ^ξγρίηία ίηευ1)υίδ86ηΙ, > ΙαροΓυιη ιηυΐΐίΐυάίηβ Ι^ σχος πρώτον εΙς Νείλου τιόλιν. Κα\ τ^β μόνον αί 

γυναίκες αύτ^ν όρώσι κατά πρόσωπον Ιστάμεναι, καΐ 
δειχνύουσιν άνασυράμιναι τά εαυτών γεννητικά μό- 
ρια. Τ^ν δέ έτερον χρόνον άπαντα, χεχωλυμένον 
έστΙν εΙς βψιν αύτάς ίρχεσθαι τούτφ τφ θεφ• ΦασΙ 
δέ τήν του Όσίριδος ψυχήν εΙς τούτον μετά τήν τε- 
λευτήν μεταστήναι. Τοιαύτη χα\ ή Αίγυπτίων άσχη- 
μων άθεότης μόΟ^λον ή θεολογία, πρ6ς ήν χα\ τ6 έν- 
ίστασθαι αΙσχρόν/Ης καΐεΐκότως κατάπτύσαντες άνε- 
χωρήσαμεν; λύτρωσιν κα\ έλευθερίαν τών τοσούτων 
χαχών ούδετέρως εύράμενοι, ή διά μόνης της σωτη• 
ρ(ου χαΐ ευαγγελικής διδασκαλίας^ της τάς διανοίας 
τυφλοΤς τήν άνάβλεψιν εύαγγελισαμένης. Τούτων δέ 
αυτών τάς σεμνοτέρας δή θεωρίας τε κα\ φυσιολ^- ρ6δ8ίιη6 νβχαΐοδ 61 ίη ίυ^&πι &6(08 ΓαΙβδβ, ίά ςυοά 
οΐίαπι ίη €8υ88 ίυβήΐ, ευΓ β& Γβ^Ίο ΙιγοοροΙίΙ&ηλ 
4ίΰ6Γ6ΐυΓ; («Γθ6θ<1ίΙθΓαπι ν6ΐΐ6Γ3Γιοη6ΐη ίηδίίκαίαπι 
€886, ςυο<! εοΓυπι η)6ΐα Αγ2ιΙ)1φ Ι^ίϋγ^εςυε ΙαίΓοηββ 
Νίΐυπι (Γ9ίηδπιίΐΐ6Γ6 ηοη αυϋεβηΐ : 6ΐ υηυηι ςυίάεηι 
8018 6 Γ6(;ίΙ)υ8, υΐ οβηασι δοοπιπι ίπιρβιυπι &6 η- 
1>ί6Πΐ 6ΐΓυς6Γ6ΐ, €υη ίη ραΐυϋβπι €οηΓυ£[ί886ΐ, & ογο* 

€ΟΟί1θ ςαθ(ΙαΠΙ ρΓΧίβΓ 6ίδρ6€(&ΐίθη6ΐη ΙβηίΐβΓ 6Χ06- 

ρ(υπ), 8ΐηυβ ίη ηΙίεποΓβηι ηρ&πι ΐΓ3η8Υ6€(υηι 
ίυΐ886. Ηίδ 8ΐί38 ςηο(|υ6 Ι)Γυ(0Γυπ) βηίπι&Ιίυπι €α1« 
ΐαδ ηΐίυηεδ &(1]ί€ίυηΐ. Εηίηιν6Γ0 , ουιη & Ε6{;ί1)υ8 
οΗπι πιυΙΓιΐυάο (ΙβΓβΰίδδεί, ]Απιςα6 ϋβ ΐο11βη()ο Γοη• 
«Ιίΐυδ Γ6βίο (Ιοπιίη&ΐυ 6θηδρίΓ&Ιίοη6 Γοοία 60£;ίΐ3Γ6ΐ, 
1(1 &1) 3ΐίςα(> δθΐ6Γ(6Γ ίηνβηΐυπι, υΐί νβΓίοδ ίΙΙίδ >ϋ ρ γίας, μικράν Οστερον έπισκεψόμεθα, έπάν κα\ τά Έλ< <1ί8€Γβρ&ηΐ68 €θΐ6η()θΓυηι 3ηΊπΐ2ΐηΐ1υπι τίΐυδ (γ&(16Γ61, 
υ( 6ηπι δίη^υΐίδ 8υο8 ({ϋίςοβ 2ΐηίηΐ3ηΐ68 6( Γ6ΐΙ(^08<ι 
€ϋΐ6Γ6ηΙ, 61 οοη866ΠΐΚθ8 3ΐ) οΐίίδ Γ6ρϋΐ1ί&Γ6ηΐ, ηυη• 
ςυ&ηι υηίνέΓδ» ΐοιίυδ ^ϊ)^(γρ(^ ρΐ'βκΓοοίπΓβΒ ίη ηιυ- 
Ιυ&ηι οοηδίΙίοΓυπι νοΙυηίΑΐυηιςυβ δοοίβι&Ιβηι 6( 6οη• 
]υη6ΐίοη6πι νβη'ίΓε ροδδβηΐ. ΐ3πι, υ1)ί &ηΊπι&Ιίαπι ίδίο- 
πιπι&Ιίςηοά6Χ8ΐίη€ΐηηΐ6βΐ, ίρδυιη ΙίηίθοορβΠαη) 88- 
€τί8 ίη Ιΐιΐ8€ΐ8 ουπι ίη£;6ηκί Ιαοΐυ ρΐαηοΐυςα^ δβρείίυηΐ• 
81 0(Ό(1 81 ςυίδ βΟΓυιη ςυο()ρί&ηι δροηιβ (Ιαΐ^ςυο 
ορ6Γ8 06εΙ(ΐ6η(, ηιΟΓίε (ΙαηιηαΐυΓ. Ρ6ΐ6ΐη 8υΐ6πι νεί 
Η>ίη (ΐαίδςυίδ δίνε ρπυίίεηδ, δίνε ίπιρΓυ(ΐ6η8 ρεπε- 
ιηεΓίΕ, εΪΓεΑ τεηίβηι οιηηειη εβρίκίδ δυρρίΐείυπι ίαΙί. 
ΡηείεΓεα, (ΐοΕευηκιυε ίη (Ιοπιο εχδΐίηοΐυδ εαηίδ τε• 
ρεποδ ΓυεπΚ, οοΓρυβ ΐοΐυιη ζά ουίβιη υ8(|υβ τα- ληνικά διαλάβωμεν. ΟΟτω δήτα άναμίξ ΑΙγυτςτιαχης 
όμοΰ κα\ Φοινικικής συνδραμούσης μυθολογίας, χε- 
κράτηκεν εΐκότως παρά τοΙς πλείστοις τών εθνών ή 
τη; παλαιοίς πλάνης δεισιδαιμονία. "Άλλα γάρ λεχτέον 
κα\ τά Ελλήνων. Τά μέν δή σεμνά της ΑΙγυπτίων 
μυθολογίας, τδν προτεθέντα περιείληφε τρόπον» τά 
δέ Ελληνικά, δτι τούτων αυτών αποσπάσματα χα\ 
παρακούσματα τύγχανε ι < προείρηται μέν πολλάκις» 
χα\ διά της τών προτεθέντων συγγραφέων διαγνώ- 
σεως. Ου μήν άλλα χα\ έξ αυτής τ^^ζ Ελληνικής θεο- 
λογίας γένοιτ' άν έχδηλον, έτταγομένων έν ταΐς ο{<* 
χείαις περ\ θεών άναγραφαΐς οίκοθεν μέν ουδέν, ταΖς 
δέ τών έξωθεν περιπιπτόντων μυθολογίαις. Ξοάνοις 
τε γάρ τοΙς παραπλησίοις, χα\ μυστηρίοις τοΣς αΟ- άεηΚεδ ίη Ιαοΐυ νεΓδηηΐυΓ υηΐνερδί, 80 ΙίοεΙ νίηυηι |) τοΙς άποδείκνυνται συγχρώμενοι, ώςένεστι μαθεΐν.έχ λυ( ΓπιπιεηΙυπ), &αΐ α1ί(]ΐιί<) &11υ(! ηεοεδΒαηχνίεΐυπι 
&ηηοηχ τεροδίΐυηι ίη Χίϋ1)υδ ίίΐίδ Γυεηΐ, εο Ι&πιβη 
8ί1)ί ηεπιο ρΓΟΓδυδ υΐί Γαδ ίη ροδίεΓυηι εδβε 8Γΐ)ί(Γ.ι- 
ΐυΓ. €«ΙεΓυπι ΜεηιρΙιί ςυίιίειη Αρίη, Μηενίη 8υΐ6η) 
Ιη δοΠδ είνίΐ9(ε βΐυηΐ; Μεη(1χ ΙιΪΓΟοηι, εΓοεθ(ϋ1υηι 
Ιη ΜγΓί(ϋ8 ρ8ΐυ(1ε, 02ΚΐεΓ8β 1>ε8ΐί88 ίη δβοΐΌΓυπι 
ςαοΓυιη(ΐ8ηι <)6ρ(οηιιη 8ΐη1)ί1υ, ςυί1)υ8 8ίπ)ίΐ8ΐη, 8υΐ 
εΐίχιιπι Ιαείε οΙιοη(ΐΓυιη 80 ρί8οεηΐα8 οπιηίδ |;εηεπδ 
ευπι 8ηδεηηί8 ε8ΓηίΙ)υ8 ρ8ηίηι εΐίχίδ, ρβϊΐίηι 8δδί8 
ο1)]ίείαη(. Ιίδ 8υΐεπι, ςυ» οΐ'α(ΐ8 νεβευηΐυΓ, •νε8 
οΙ>ΐΓυ(1ϋηΐ ςιι&ιη ρ1υΓίιη88 ίειηίη8δ(ΐυε ρυΙεΙιεΓππιαδ 
ευηι 8ίη(;ιι1ί8 πΐ8Γίϋα8 εηυΐΐ'ίυηΐ, ςιΐ88 ρείϋοεδ ηο- της περί τούτων Ιστορίας, ήν ό τάς βιβλιοθήχας έπΙ 
ταύτδν ομού συναγαγών, ο^ κα\ πρόσθεν έμνημόνευσα 
κατά τδ τρίτον κα\ τέταρτον της δηλωθείσης αύτου 
πραγματείας Ιστορεί, τήν τής Ιστορίας αρχήν άπ6 
τών του Κάδμου χρόνων πεποιημένος. Τδν δέ Κάδμον, 
μετά ΜωΟσέα γενέσθαι αΐ ακριβείς τών χρονογρα- 
φιών ΐταριστώσι διαδοχαΐ, ώς κατά καιρδν έπιδείξο- 
μεν, ώστε κα\ τών Ελληνικών θεών άποδείχνυσθαι 
τδν ΜωΟσέα προτερεΤν* ε Ι δή πρδ Κάδμου μέν ο^η^ψ 
οΐ δέ θεο\ νεώτεροι της Κάδμου γεγονότες ηλικίας 
αναφαίνονται. "Ακουε δ' ουν τών του συγγραφέως φω* 
νών* ηιίη^Γε 8θ1εηΐ. Αι νι:Γ0 Αρί ηΐ88ηί&€β ροδΙ ιηοπεηι εοηδερυΐιο, 8ΐΐ6Γυπι εί ρεΓδίηιιΙεπι ςυκΓυηί; εοςυε 
τερειίο, ηιείυ ρορυΐυδ ιιπίτεηιιβ 1υοΐυ<ιυ6 ]ί1)επιΐυΓ. Υίΐυΐυδ βυΐεηι ρΗηιυη) ίη Νίΐί οίτίΐλίειη «Ιικί' 105 ΡΒ^£ΡΑΒ. ΕΥΑΝΧ. ΟΒ. Π. Ι«β 

ΙΟΓ, >€ Ιαιο ςυίιΐβπι κοίίβ πιιιΙίθΓΐΙ)υ$ βιιιη τίάβΓΟ Πεβΐ, ςαχ €οηιη βί^ΙβηΙββ 86μ Γ6(1υ€ΐί8 τΡ5ΐίΙ>ιι» Ιιο- 
Γ•&1«$ Ιρ9ί ρ9Γΐ65 05ΐ6η<1υηΙ, 90 (^είπϋβρ» βΐ) οιηηί ρΓοΓ&υβ ο]υ8<!βιη ηυιηίηΊβ »$ρο€ΐιι οιοΙυιΙιιηΙυΓ. 
Ηιι]υ$9υΐβιη Ιη οοΓρυ» ΟδίΓ'κΙίδ ν'ιία ΓυηείΙ βηίιηυπι ΐΓ3η$ηίΐΊςπι$&€ αίυηΐ. Ηχο ίΐΐα β$1 ^^ρΐΊοΓϋΐη (II- 
τίιιίΐ3ΐί5 οιηηίβ €]β€(ίο ροΙίιι$, ςυοπν ΐΗοοΙο^ία, οο υ$ςυ6 ίηΓ&ιηίβ οβπο <ΐ(ΐί(<6ΐη, υ( νβΙ οιη 3Γ^ιιιη€ΐιΐΐ8 
ορριΐ{[ηαΓ6 Ιυιρβ νί()62ΐ(υΓ• ΙΙαηο ηοβ ]υΓ0 53ηβ 80 ιηβΓίΐο Γβκρυοικίαπι ηοΐ3ίβ Γορυ(3ί3ηίΐ3Πΐςυβ ριιϋ• 
υ'ιηυβ, ηυί Ιαιηβη ηοη &Γΐ3 ΐαηίΟΓυιη ιηαΙοΓυιη δοβΙβΓυπιηιιβ ΐγΓαηη'κΙβπι, ςιηπ) δαίυίαπδ υηίιι$ «1 
βτλη^βΙίοΒ ίΐοείπηχ νί €χοιι$$Ίπιυ$, ςυχ ιηβηΐβ 3ηίιηοςαβ αεοί» νίϋβηιϋ Γαουΐιβίοιη ΓοΙίοίΙβΓ οηιιΐιη- 
ΐΐΑΐ. Ουο(Ι 8υρ€Γβ8ΐ, ίΠ38 ςιιοςιιβ ΓβΓυηι η3ΐυΓ3Γιυιη ηιίοπρβ, <|<ΐ3Γυπι ΙιοηββΙίοΓοιη ρ3υ1ο δρροίοηι ίη- 
ί9η(ϋ5 ΓΓΐί^ίοηΐΙ)ηδ οϋίβηόιιηΐ, ρο^ΙπκκΙυιη οχρβη(ΐ6ΐηιΐ8 , δί ΐβιηοη ρΓΐιιβ (Ιβ Οηβ^οπιπι βΓιαιη Γίΐυιιιη 
ιορβΓ8ΐΙΐίοιΐ6 ί1ί$ρυ(3τρηιηυ8. ΕηίιηνβΓΟ , ουπι αηυπι αΓκ^υοά νβΙυΐΊ οοΓρα» Ιιαηο !η ιηοιίυιη ον<»ιΙ- 
Ιί»$6(, βχ ρβΓίηΐδΙα ΡΙκΒηίοίβΓυπι ^£^γρι^3^υIη(|υβ Γ3ΐ)βΙΐ3Γυιη ν3η6(3ΐβ οοηΠβΙυπ), πιΊηιτη 83ηβ νίίΐϊτΐ 
ηοη (Ιο56ΐ, β! €γγοπ8 αιιΐίςπί δυρβΓδΙίΙίο ρ€Γ<ϋυ ΓυβπΙ 3ρα(1 ^οηΙ(*5 ρ1θΓ3δ(]ΐΐ6 ϋϋΐηΊη3ΐ3. 8Ίο ί^ΙΟΓ, 
φιοπΗΜίο βηΐβ ιΐΑΓηνί , 6^1*6^*13 868β ^Ε%^^ρ^ιοτί^τη οοιηιιιοη(3 Γα1)υΐ£({ΐΐ6 Ιΐ3ΐ)ΐΐ6ΓυηΙ. 52 ^"^^^^ ^^ <1β 
ρπκίβ Αΐίςυυ (1ί£3ΐηυ8, οτάο ρο<;Ιυΐ3(. Ε( ςυ3ηςα3ΐη 15135 3ΐία(1 6880 ηίΗίΙ ηυηπι Γγ^^ιτιοπΙ» ςυ»- 
4οη, Ίηνο€ΐΑ$ςιιβ ρβΓρβΓβιη 61 βΐίεηο 86ΐΐ5υ τβΙβΓυιη ί1ΐ3Γυιη ίιιΙΰΓρΓΟίβΐΊοηβδ , ίρδαπίΡΐ ]αιη 8%ρίθ8 
1)υ(ΐ3ΐθΓαιη 5€πρΙθΓυιη 3αε(οπΐ3ΐ6 ]υ4ΐΐ€ίθ(]υ6 οδίβηάίιηυδ ; 1(1 ιρδίπι Ι3ΐηεη ρΓ0()υ('(3 ίη Ιυοοπι 6γ«- 
€0Γυιη Ιιοιχιίηιιηι ΙΙΐ6θ1θ(;ί3 οΐ3πυ8 3ρρ3Γ6ΐ)Ίΐ : ηυίρρβ ςυί ίη δαίδ ίΠίδ άβ υηίνοΓδο (Ιοογοπι {^οηβΓβ €θΐη• 
Β60ΐ8Γϋ5, ρΓορΓ'ιυΐύ άοΐϋθδΐΐουπιςυβ ρΓθΓ6Γ3ηΙ ηίΐιίΐ, βοά ίπ βχΐβΓΟΓυιη β9*^6ηΐ3 ρορυΙοΓυπι ίηαιΐ3η( 
ριηΊιΐΗ|υ6 5ίιηυΐ3ΐεΓί8 οτηηίηο 8ΊιηίΙίΙ)υ8 , ρ3ηίιη ϋδάοιη ςιιοςυε ηιγδίβπίδ υΐΐ Γοηνίηε3ηΐυΓ ; ςυβιη• 
Κΐηοόαιη βχ βΟΓυιηϋοπι 1]ί5ΐθΓί3 ςυίνίδ 3αΓ6Γΐ'6 |Η)ΐ65ΐ, ςυβηι ίρϋβιηβΙ 0ίο<ΙθΓυ5 €υ]η8 ηοη 86ηιε1 αηΐο 
Βαηίηί Ιβτϋο €|υ3ηο<]ΐΐ6 τοΙυιηΊηβ €Ίΐ3ϋ ορεπδ, ςηο Τ3Π35 υηιιηι ίη οοΓριΐδ βίΙ)ΓιοΐΗεε38 οοΐΐε^ίΐ, 
Ακ6 ρΓθ8€<ιαΐΐαΓ, 63ΐη η Οαάηιί χΐ3ΐ6 3υ5ρίε3ΐυ8. Ηυιιο νεΓΟ 03(]π)υιη ρο5ΐ Μογδεη ηβΐιπιι εββε, 3€ευ• 
ηΐλ Ιθσιροηιιη 8επ6 30 5υεο655*ιοηβ ιηβηίΓβδίβ οοπ)ρΓθ1)3ΐυΓ , ηΐ βυο Ιοοο οβίεηϋοπιυδ. Εχ ςηο 
|Τ(ή]ΐάθ, Οη^οοηιιη ηαπιΊη'ώοδ 3ηΐΊςΗίθΓεη) Γιιίδδβ Μογδεη, 06η3 Γ3ΐίοη6 οοηΩοίιυΓ , ουιη ίδ χ(3ΐ« 
Οϊΐίπιιιιιι ιηΐ6€0886πκ, ρο3ΐ ςυβιη βηεοοΓυπι ()εοδ ίη Ιιιοεπι εάίΐοδ Γυίδδβ εοη5ΐ3ΐ. δειΐ ίρ^ίδδίιηι β]ηδ(1•^ 
ιοείοΗδ Τ€γΙμι ]3ΐαι 3υ<1ί. 

ΚΕΦΑΑΑΤΟΝ Β^. ϋΑΡϋΤ II. 

^ΜΛομ^ τών χαρ* 'ΈΧΙησι χερΙ τε θεωτ, καΙ των ΕοΓΗηαρ'ηοριαη φι<β άβ Οτανονητη άϋε €ί Ιατοι^ίπ 
ΧΟξ^ αϋτοΐζ ήρώωτ μυθενομέτων. (αΰηΙο$β ΰοηβαα Μίηί. 

(32)Κάδμον^ τ6ν Άγήνορος, φασιν έχΦοινίχης ύτιδ ^ ε3(1πιυπι Α^εηοπδ Ωΐΐππι πιεπ)0Γ3ηΙ, εχ ΡΗοεη!- 

η(ί βασιλέως Αποσταλήνας ηρ^ άναζήτησιν της οία ]υ8δα Γβ^ίδ, ΕοΓορβε ςυ3πι ΙυρίΙεΓ ΓΒριιβηΐ 

Ε&ρώτΓ,ς, ήν όι:6 Δι6ς άρπαγηναι. Μή βύρόντα $έ, ςυ«Γεη(ΐ3ε |[Γ3ΐί3 ρΓοΓεοΙυηι εβδε : 1)3ηο νεΓΟ ςιιοθ 

ιΙ( Βοιιατίαν έλθεΓν χτίσαι τβ τ^ς αυτόθι Θήβας, γή- ΓερεπΓε ηοη ροΐυίδδεκ, ίη Βοεοΐί^π) νεηίδδε, ςιιχςυβ 

ΐιβντι ^ *Λρ{ΐον(αν τήν "Αφροδίτης, γεννησαι Ιξ ίΙ)ί βίΐ» δυηΐ ΤΙιεΙ)3δ εοηόίάίδδε, 30 δεηιείέη ουαι 

ιίτής £((νέλην χα\ τάς ταύτης ά5ελφάς.Τ!} $έ Σεμέλη ε]υδιΙεπι 80Γ0ΓΐΙ)υδ εχ Η3Γπιοηΐ3 ΥοηβΓίδ ΠΙί3, ςααοι 

γ(ν ΑΙα μιγέντα παραχληθήναι τάς έπιπλοχάς όμοίας ΌΧΟΓεπι ϋαχεΓ3ΐ, δυδεερίδδβ. Αι ευ πι 3 Ιονβ, ςυί 

ι6τ1| «οιήβασθαι ταΤς πρ6ς τήν "Ηραν. Έπελθόντος βέ δεοαπι τεπι 1ΐ3ΐ)υεΓ3ΐ, τείιεπιεηΚεΓ 8εηιεΙε ρείϋδδέΐ* 

αύτοΟ ^ο^ρ8πώς μετά βροντών χα\ αστραπών, ούχ υΐί ε]ηδ ίη ροδίεΓυπι οοηδαείυάίηε, ηυ3 ^υηοηεη1 

ΙνιγχεΙν τήν Σεμέλην έγχύμονα (53) σ3σαν έχτρώσαι οοητεπίεΙ)3ΐ, Γιυΐ δίΜ ΙίοεΓεΙ, ευπι η)3ίεδ(3ΐο ρΐ3ηο 

ΐ^ βρέφος 9 67:6 δέ τ(Λ πυρδς αυτήν τελευτήσαι. (1ίτίη3 ευ η) (οηίΐΓυ 30 Γυ1|[υη1)υδ ΑΓοεδδίδδβ, ςυο- 

Τ^ δέ Δ£α λαβόντα τ6 παιδίον, παραβοϋναι τφ Έρμΐ)- τυηι ίΠ3 τίπι ευπι δυδϋηεΓΟ ηοη ροδδεΙ, ηυεπι υΐβΓΟ 

Ιχχέμψαι τε εΙς τ6 έν τ^ Νύ(πι Αντρον , χείμενον ΓεΙυπι £[εδ1α1ΐ3ΐ 3ΐ)οηίνυπι είΤικϋίδε, Π3πιπΐ3πυβ 

ΐιεταξυ Φοινίχης τε χαΐ Ν£{λου. Ούτω δλ τραφέντα οοείεδίί οοπη3^Γ3δδε. 53 ^"ρίΐΟΓ αυΐεπι, ίηςυίυηΐ, 

Υ^νΐι^βον όπδ των Νυμΐρών, εύρετήν του οΓνου οχοερίυηι ίπΓαηΐεπι ΜβΓουΓίο ΐΓ3(ϋ(ϋΙ, 3 ηυο ίη 

Τΐνέ^^ι» χαΐ τήν φυτ^ίαν διδάξαι της αμπέλου τους Β (|υο(Ι(ΐΑΠ) Ν]Τδ3Ρ 3ηΐΓΐιηι ΓΙιΟΒπίοίβιη ίηίΟΓ Νϋυηκμι^ 

λνθρώπ&υς. Εύρείν δέ χα\ τ6 έχ της χριθής χατα- <1εΐ3ΐυδε5ΐ. ΗΙο ογ^ο ΒαοοΙκίδ ηχηιρΙιαΓυπι δΐυϋίο ει 

βαυβζόμενον ιίάμα , τ6 χαλούμενον ζύθον περιφέ- ορεΓ3 εϋϋε3ΐυδ, νίηί υδυ ΓερεΠο, νίπε* δίπιιιΙ 

ρειν δ^ ατρατότ^δσ^ , ου μόνον ανδρών, &λλά χα\ ρΐ3ηΐαηϋ2β Γ3Γιοηεπι Ιιοπιίιιεδ ϋοευίΐ, ροΐυδςιιε^;^ 

ΤννίΜών, χλ\ τους άδίχους κα\ ασεβείς τών άνθρώ- ηυδ, ςπο(1 εχ ΙιΟΓίίεο οουΙίοίΐϋΓ, ζ)•ΙΙιυΓίΐςυε, Ιιοο 

Αιΐνχολ^ειν, στράτευσαν δλ ε Ις τΙ]ν Ίνδιχήν τριετεί 6δΙ οεΓενί5ί3» ηοπ)ίη3ΐυΓ, ίηνειιίι. Ιιίεηι εχεΓοΙίαπι χράΜρ. Εντεύθεν τοΟς Έλληνας χαταδείξαι τριετή- βχ νίπίδ πιυΙίεΚώυδςπβ εοηθ3ΐυπι οίΓουπκΙυεεηβ» 

ΐαάς Ουσίας Αιονύσφ, χαΐ τ6ν 0ε6ν νομίζβιν χατά ρ€Βη3δ 3 ΓαοίηοΓΟ^ίδ εΐ ίπιρίίδ εχρείίνίΐ. Ουοϋ 30- 

ιΙνχρ^νον^οντονποιεΙσΟαιτάςτΜίράτοΙς ΑνΟρώΐΡοις ΐεπι ίδ Ιπεηηίυηι ίη ΙηιΙίοΑ εχρειίίΐίοηβ ροδυίδδβΐ, 

Ι«ραγε£ας• βέβειντε αύτ&ν ιεάντας ανθρώπους, διά Οηίά (ΓίεΙβηο3 δ30Γ3 ε]ιΐ5 ίη ΙιοηοΓβπι ίηδΙίΐυεΓε, 

(59) 1^0008 Αΐίοι 68( ΟίοάΟΓί» εχ 1ίΙ>. ιυ, ρ. ^0 Β, ούχ Ινέγχασαν, τ6 μέν βρέφος έχτρώσαι, ύκ^ δΐ τοΟ 

31 δΗΐ»ίη(ΐ6 (Ιβοοηβίοδ. τΓ^ρδς αυτήν τελευτησαι. £3(1επ), δβ^Ι ουπι 3ΐί(ιυ3 (3- 

(55) ΣεμέΛιρτ έγχύασκα. Ιλ%. νίιΙεΙΠΓ, Σεμέλην ηΐ€η νβΓίείβΙε, Γιί). ιι, ρ. 198 Α, υΚ>ί ^πηοη^δ ίΓ3υ<Ι« 

ΧΜ Ιγχύμονα. Αρυ<1 ϋίοιίοτ., ρίβηίυε, τήν δέ Σεμε- ΙοΙυπι ί<1 ίαιΊιιιη εδδε δοηΐΗΐ. 
^ν Ιγχυον οδσαν, χαΐ τδ μέγεθος της περιστάσεως 

Ραπιοι.. 6α. XXI. λ. 107 ΕϋδΕϋΙΙ Ο^ΕδΑΚΙΕΝδΙδ ΟΡΡ. ΡΑΚ5 Π. — ΑΡΟίΟβΕΤΙΟΑ. 108 ουιη ρβΓ ίΙ1υ(Ι (6ΐηριΐ3 Βαοοίιαιη «β86 Ιιοιηΐη'ώαδ Α '^ν τοΟ οΓνου βόσιν * ώσττερ χα\ τήν Δήμητραν βιά &ρβ€ΐαη<1υηι ρΓ9βΚΜ»Γ6 βοΐίΐυιη ρυΐΑΓοηΐ. Οχίβηιιη 
ιΐίνίηοβ ΙιοηοΓβδ ρΓορίβΓ νίηί ιηυηυβ, ςυβπΐ8(1ιι;ο- 
«Ιυιη 06Γ65 οΐ) ίηνβηιί Γηιηαβηιί Ιιβηββοίυπι, 35 ιιηι- 
νβΓβο Ιιοιηίηυιη ([6η6Γ6 ίιηρ6ΐΓ3νίΙ. Ι&ιη Λΐ'υιτι 
ΡΓ2616Γ681 Βαοοϋυιη Γιιί986 (Γ3(1αηΐ, ςυί 1ιυη€ 1οη(;ο 
2Βΐ9ΐυηα ΙηίβρναΙΙο ρΓ»06$56Γίι, ιιυβιηςυβ 5&1)3ζίυιη 
ηοηηυΙΗ τοεαηΐ, ίο\ΐΒ βχ ΡΓοββΓρίηα ϋΙΊυιη. Ηυ]υ8 
ηοα οΓΐυβ ιηο(1ο, 56(1 βΐίβηι βϋΟΓίΩοίΑ, ηΐυβςυβ 
ηοοκυηιί &ο Ι^ίβηΐβδ, ςυοά ρβΓρβίυυβ τβΐυΐί οοιηββ 
&ϋ 6θοουΙ)Ιΐα8 Γ<£ΐ1ίΐα(6ΐη ρυιΙοΓ 9(]ίΐ2ΒΓε5£&κ, βΐ) ίΙΙίβ 
ϊηνβΙιηηΙυΓ. Ευιη ηυοςυβ ^υρ;^η(1ο^υIη 1)οιιιη Γ3(ίο- 
ηβιη ρπιηυηι 6Χ€οςίι&$86 «ίυηκ, ίιϊβοςυβ οοΓηυα 
β]ιΐ8(]βιη 8ΐιηυΐ30Π3 «ίΟ^υηΐ. Αι νβΓΟ ]υηίθΓ6ΐη αϊ- 
ΙβΓοιη 6Χ δβιηείβ ηαΐυπι, €θΓροπ8 ιηοΐΐίΐίβ Ιυχυςυβ τήν της του σίτου τροφής εΟρεσιν. Είναι ^ φασι χαΐ 
Αλλον Δκ^νυσον τιολυ το?ς χρ6ψ>ις προτερουντα τού- 
του, τ6ν ύπό τίνων Σαβάζιον όνομαζέμενον , έχ Δι^ 
χα\ Περσεφόνης γενόμενον, οΖ τήν γένεσιν, χαΐ τάς 
θυσίας, χα\ τάς τιμάς νυχτερινάς χα\ χρυφΕους 
είσάγουσιν, διά τήν αίσχύνην τήν έχ της συνουσίας 
επακολουθούσαν, δν χα\ πρώτον βοΰς έπιχειρησαι 
ζευγνύειν* άφ* οι βήτα χα\ χερατίαν αύτ^ν είσά* 
γουσι. Τ6ν βέ έχ Σεμέλης νεώτερον , τρυφερ6ν τφ 
σώματι, χαΐ εύπρεττείςι διενεγχείν, χα\ πρδς τάς 
άφροδισιαχάς ήδονάς εύχατάφορον γενέσθαι φασί. 
Κατά δέ τάς στρατείας, γυναιχών πλήθος περιΔγειν 
χαθωπλισμένας λόγχαις τεθυρσωμέναις. ΦασΙ βέ χα\ 
τάς Μού,σας αύτφ συναποδημεΤν παρθένους ο&σας/ ϋίΟΙυβηΐβιη, δρβοίβ Γοηη3ς*ιβ ρπ)β8ΐί(ί856, αίςυβ ίη ^ ^^^ πεπαιδευμένος διαφερέντως , &ς χα\ διά μελφ- 

δίας κα\ όρχήσεως ψυχαγωγεϊν τδν θεόν • τυαιδαγω- 
γόν τε αύτοΰ Σειλην^ν μεγάλα συμβάλλεσθαι αύτφ 
πρ6ς άρετήν. Πρδς δέ τάς έχ του τΐλεονάζοντος οΓνου 
κεφαλαλγίας, άναδεδέσθαι τήν κεφαλήν μίτρςι. Διμή- 
τορα δέ αύτδν προσαγορεύουσι , διά τδ πατρδς ένδς 
ύπάρξαι τους δύο Διονύσους, μητέρων δέ δυοΤν. Νάρ- 
θηκα δέ προσάττΓουσιν αύτφ, διά τδ πίνοντας άχρατον 
τους παλαιούς τδν οΤνον, μανκοδεις γίνεσθαι, κα\ ταΤς 
βαχτηρίαις αλλήλους τύτπειν, ώς χαΐ άναιρεΤσθαί 
τινας. "Οθεν χα\ άντ\ ξύλων, νάρθήκι χρήσθατ κατ- 
έδειξε. Καλεΐσθαι δέ αύτδν Βάκχον, άπδ των Βακ- 
χών, Αηναιον δέ , άπδ του πατεΐσθαι τάς σταφυλή 
έν ληνοΤς * Βρόμιο ν δέ , άπδ του κατά τήν γένεσιν Γ65 ΥβηβΓβοδ ρΓοηυιη αι^ιηοάυπι 30 ρΓΟοΙίνβιη Γυί886 
€θΐηιη6ΐηοΓ3θΐ. Ιπ ΙχβΙΙίοίβ ααΐβιη 6χρ6άίΐίοιπΙ)υ8 
ιηυΙί6Πΐιη ΐυΐ'ύαιη οΪΓουιηιΙυοβϋαΐ, α ςυί1)Π8 !ΐ38ΐ2Β 
ίΓοηϋίΙιυβ (6€ΐ2β Γ6Γ6ΐ)3ηΐυΓ. Ουίηβΐιαιη αϋόυηΐ , 
Μιΐ635 νίΓ|;Ιη68, 6χίιηί3 ΓβΓυιη ρΙυΓΪιηαΓπιη 8€ί6ηΐί3 
ρηΒ(1ίΐ38, ΗίηοΓυιη 6ίυ8 ΰοιηίΐβδ Γυί886, ςυ» Β3εο1ιί 
αηίιηυιη ραηίιη 5υ3νίΐ3ΐ6 03ηΐυ8, ραηίιη 83ΐΐ3ΐίουί8 
ΰΐβςβηΐία 61 €οηαιιηί(3ΐ6 ΓβΰπβαΓβηΐ. Είιΐβιη δίίβηυιη 
ρ!6ϋα(;θ£;υιη 3ΐΐΓί))υιιηΙ, €υ]υ8 βχρΓΧοβρίίδ ιη3χίηΐ3 
€0ρθΓ6ΐ 3(1 νίΓΐυΐβιη 3ϋ]υιη6ηΐ3. Ρογγο, ιηίΐη ςαί- 
ϋβιη Γβνίηοκυσι ίΠαιη €3ριι( 1ΐ3ΐ)αί886 ίβρυηΐ, «(ΙτβΓ- 

808 3011(08 03ρίΐί8 (ΙθΙθΓ68, ςυο8 6Χ ίιηιηο(1βΓ3ΐο 

νίηΙ Ιΐ3υδ1υ ραΐβΓβίοΓ : Βίιηβΐπδ νβΓο οο^ηοιηεηΐυιιι 
30€6ρΊ886, ςοοίΙ 6χ υ 110 ςυί(ΐ6ΐη ραΐΓβ, 86(1 6χ ιη3ΐΓ6 
ςβιηίη3 Β3€€ΐιί (Ιυο η3ΐί 688€ηΚ. ΡβΓυΙαιη ςυοςυβ 
ίη ιιΐ3ηυιη ίρβί άΛτβ δοΐβηΐ, ςαο(] €υιη ρΗδοί Ιιοιηί- 
η68 388ί(Ιυο ηΐ6Γί υ8υ ιη ΓβΜβιη αοΓυΐΌΓβιη βοΐί, 
8686 1>36υ1ΐ8 ίΐ3 ιηυΐϋο <^(!6Γ6η(, υ( 6χ ρΐ3|[ί8 ιηκβ- 
η(υ8 3Π(|υ3η(1ο 86(ΐυ6Γ6ΐυΓ, ΙΙροηιιη Ιοοο Β3€θΗυ8 
608 Γβηιϊίδ ιιΐί (Ιοουβπΐ. Ευιη ργ3β(6Γ63 γοΐυηΐ Β36- 
€ΐιαηι ςιιί()6ΐιι 3 Β3ε6Ηί8 ιηαΐίβηϋυδ ηοηοίηαίαιη 6886, 
Ιιβηχυιη 3πΐ6ΐη ςυ38ί (ΟΓουΙαπιιιη, ςυθ(1 ίη (ΟΓΟυ- 
Ι3η1)υ8 υτ26 €3ΐ66η(υΓ, 54 ΒΓΟπιίυπι (]6ηΊ(ΐυ6 ςυίδί 
βοηοΓΟΠΐ ο1) ίη26ηΐ6ΐη ίΙΙυιη ΓΓ3βοΓ6ηι , ςυί οοΒίίΐυδ 
Ιη Ιρδίυβ οπσ 6θη(ίκ6Γ3(. ΑιΙ 6χΐΓ6πιυπι δ3ΐ7Γ0δ 
611301 ρ388ίιη 3ΐ) ίΠο οΪΓίΕυπκΙυοίοδ, ςυί βυιη δ3ΐΐ3- 
(Ιοηυηι 6( (Γ3ξ(£(ϋ3πιιη οΙ)ΐ66ΐ3ΐίοη6 36 γοΙυρ(3ΐβ 
ιηυΙ(^Γ6η(, 3(ΐ6οςυ6 (1ΐ63ΐΓΐιπι ίρδί^πι, €υηι ϋδ ςυχ Ρ αύτου βρόμου. Κα\ Σατύρους δέ φασιν αύτδν τεεριά- 
γεσθαι έν ταΖς όρχήσεσι κα\ ταΤς τραγφδίαις, τέρψιν 
αύτφ χα\ ήδονήν παρέχοντας, χαταδεΖξαι δέ θέατρον» 
χα\ μουσικών ακροαμάτων συστήματα. Τοιαύτα μίν 
τά περ\ Διονύσου. Τδν δέ Πρίαπον , υΐδν εΙναί φοσι 
Διονύσου κα\ ^Αφροδίτης, διά τδ τοΟς οίνωθέντας 
φυσικώς έντετάσθαι πρδς τάς άφροδισιακάς ήδονάς. 
Τινές δέ φασι τδ αΙδοΓον τών ανθρώπων τους παλαι- 
ούς μυθικώς Πρίαπον όνομάζειν. Ένιοι δέ λέγουσι , 
τδ γεννητικδν μόριον αΓτιον ύπαρχε ιν τής γενέσεως 
τών ανθρώπων, κα\ διά τούτο εις &παντα τδν αΙώνα 
τυχεϊν τής αθανάτου τιμής. "Οσπερ ούν κα\ οΐ ΑΙγΰ- 
πτιοι τήν *1σιν έφησαν τά μέλη του Όσίριδος ανα- 
ζητούσαν, τδ αίδοΤον αύτοΰ μή δυναμένην εύρεΓν, 
καταδεΖξαι τιμαίν ώς θεδν , κα\ άναθεΐναι κατά τ6 
3ϋ ρΐ6η3ηι 30 ηαπ)6Γ0δ3ηι νβΓίοΓΟΠι οοηοοηΐυυιη Β (£ρδν έντεταμένον. Άλλα κα\ παρ" "Ελλησιν οό μ^νον ιηΐ6((ηΐ3ΐ6ηι ρβηίηβηΐ, 6Χ€0^ίΐ3(υπι Γαίδδβ. ΑΚ|ΐΐ6 

1ΐ2ΒΟ(ΐ6 Β30θΗθ 6Γ26α ρΓ0<1ί(ΐ6ΓΠη(. ^3ιη νΟΓΟ ΡΠ3- 

ρυηι 6]υ8ίΐ6Πΐ Ββοοίη Υβηοπδςιιβ βϋυηι βδδβ 1γ3- 
(ΙυπΙ, ςυθ(1 Ιιοιηίηβδ νίπο ιαίίύΊάΊ ηαΚυΓβΠ ςυοϋβηι 
ίη οΙ)80βη3ηι νοίυρίβίβπι ίπιρβίυ ^νή^βΓβ οοηδοβνο- 
ΓίηΙ. Οα3η(ΐυ3πι 3ΐϋδ ρΐ3€6(, ΙιοηβδΙυπι οοπροΓίδ 
Ιιυπΐ3ηί πΐ6ΠΐΙ)Γυπι 3 Υ6ΐ6ΓίΙ)ΐΐ8 ΡΓί3ρυπ) ίη ί3ΐ)υ1ί8 
ιρρ6ΐΐ3(οπι 6886; βΙΊί ν6Γ0 ιηβΐϋηΐ, ί(ΐ6πι ίρδυιη 
(ΐαο(] Ιιιιπΐ3η£ Κ6η6Γ3Γιοηίδ 03υδ3 δίΐ, ίπιηΐ0Γ(3ΐβδ 
1ιοηθΓ68 6χ οιηηΙ δ3Βου1οΓυιη ιη6Π)ρη3 οοηδ6ευ(υιη 
Γυίδδ6 : ςυ^πΐ3(ίπ)0(1ιιηι 6(ί3π^ ^^γρίίί ΓβΓυηκ 1δί• 
«16» ουπι ίην6δΐί{;3Π(!ίδ Ο^ίηϋίδ πΐ6πι1)Πδ Ο€ουρ3ΐ3, 
¥6Γ6(Γΐιιη υηυσι οχ 0!ηηίΙ)υ8 Γ6ρ6ΓίΓ6 ηοη ροδδοί, 
(Ιίτίηυιη οί ουίΐυηι ίηδίίιυίδδβ, 6( αΓΓΟΟίαιη οίυβ δί- έν ταις ΔιονυσιακαΓς τελεταις, άλλα κα\ ταΤς άλλβις 
άπάσαις ούτος ό θεδς τυγχάνει τινδς τιμής, μετά 
γέλωτος κα\ παιδιάΐς παρεισαγδμενος έν ταΤς θυσίαις* 
ώς κα\ τδν Έρμαφρόδιτον, δν έξ Έρμου κα\ *Αφρο- 
δίτης γεννηθέντα, τυχεΤν τής προσηγορίας. Τούτον δέ 
φασι τδν θεδν κατά τινας χρόνους φαίνεσθαι παρ* άν- 
θρώποις, κα\ γενν^σθαι τήν του σώματος φύσιν Εχοντα 
έξ άνδρδς καΐ γυναικός. Ένιοι δέ τά τοιαύτα χέρατα 
ύπαρχε IV φασ\ , στεανίως τε γενόμενα , σημαντ;χά 
ποτέ μέν κακών , ποτέ δ' αγαθών γίνεσθαι. Τάς 81 
Μούσας, θυγατέρας είναι Διδς κα\ Μνημοσύνης* 
τινές δέ. Ουρανού κα\ Γής. Παρθένους τε αύτάς οΐ 
πλείστοι μυθολογοΰσι, τυχείν τε τής προσηγορίας 
άπδ του αυείν τους ανθρώπους, τούτο δέ έστι διδά* ΙΑ9 ΡΑ^£ΡΑΚ. ΕΥΑΝ6. 1.1Β. 11. 110 σχ(ΐν Γά χαλά. Περί & του Ηρακλέους Έλληνες Α ηιυΐΑεπιιη ίη Ιβιηρίο €οη86€Τ&58β. Αΐ θπιηι αρικΙ τοιΑίε φα9{. Δανάης της *Αχρ(9(ου χα\ Διδς, γενέσθαι 
Περβέα* Περσέως 8έ χα\ Άνβρομέβας, "Ηλεχτρύωνα- 
έχ & τούτου γενέσθαι τήν 'Αλχμήνην, ^ μιγέντα τ6ν 
Αίαγιννήσαι τ^ν Ήραχλέα. Μισγόμενον δέ αύτΐ^,τρι- 
ΐΒλα9{ονα τήν νύχτα ποιήσαι* μ^ηντεταύτηντοΟΔώς 
τήν άμιλ(αν, ούχ έρωτιχής επιθυμίας Ινεχα γενέσθαι, 
χαθάπερ έιε\ των άλλων γυναικών, άλλα τ6 πλείστον 
της παι&ποιίας χάριν. Τήν δέ "Ηραν ζηλοτυποΰσαν 
ιοΒραχαταοχεΖν μέν *Αλχμήνης τάς ώδίνας, τ6ν δέ 
^ρυβΟέα πρ6 του καθήκοντος χρόνου πρ6ς τδ φως 
άγβγιΐν, του άώς προαγορεύοντος τ6ν τεχθησόμενον 
»ιτ* (χεένην τήν ήμέραν βασιλεΰσαι του Περσίδων 
γένους. Τεχουσα δέ Αλκμήνη, έξέθηκεν, ώς φασι, 
τδ βρέφος, φόβφ της *Ηρας. Τήν δέ *Αθηνάν άγα- 6γ9£008 ηοη ΐΑηΐυιη ίη Β&6€ΐιί β&ΟΓίβ βΐ ίηίΐϋβ, ν(ί- 
Γοιη 6( ΐη ο»16γΊ8 ςυοςυβ οιηηίϋοβ Ιιοο ηαπαιηίλ 
^611118, ίιι 8&οηίιοί& οιιιη Π5α &ο ]οεί8 ίηόυείαιη• 
ΰβπο (ΐυο(ΐ8ΐη ΙιοηοΓβ ρΓΟββςοΗίΚυΓ. ΡβΓβίιηίΠ• 
Ιιυίϋ ΗβΓίηαρΗΓοϋίΐυδ, οαί ςαοά Ηβηηβ βΐ ΑρΙίΓΟ- 
(ΙΊΐβ, Ιιοε 68ΐ ΜβΓειιπο &ο ΥβηβΓβ δαίαβ 68861, Ιιοο 
ηοιηίηί8 Ιη()α6Γ6• Αο ηοηηυΙΙί <|υί(ΐ6ΐη 8(&ϋ8 ςιιί- 
1)η8(1&ηι ΐ6ΐηροπΐΗΐ8 <ΐ6υιη ί8(υιη ΙηΐβΓ Ιιοιηίηββ αρ- 
Ρ&Γ6Γ6, νίηΠςυβ δίιηηΐ βο ιηυΓι«?Ι)ΐϊ 86χυ ρΓοοΓβ&Η 
8€π1)υιιΙ : &Ιϋ 6οη(Γ3, ςυοά β]ιΐ8ΐηο(1ί Ιιοιηίηαιη 
0Γΐα8 Ρ6ΓΓ&Γ0 οοηΐίη^βηΐ, 608 ίη ρΓθ()Ί^ΊθΓυιη Ιοοο 
1ΐ8ΐΙ)ί(08, Γ68 ηοηηυηςυηιη &(ΙνβΓ8&8, &Ιί(]ΐι&η(1ο βΐ!- 
6πη<)&8 ρΓ»ηυηΙί3Γ6 (ΙβίβηάαηΙ. ΡΓ2βΐ6Γ6& Μυ8&8 &1ί1 
1ονΐ8 26 Μηβιηο83Γη68, 9ΐϋ €(Βΐί Τβιτβκςυβ βΠ&8 685β βθεΐσαν τ^ βρέψος, πείσαι τήν "Ηραν ύποσχείν αΰτφ " νοίυηΐ: β&8<)6ΐη νίΓ{[ίη68 Γυί886 ρΐ6Π(]υ6 Γ2ίΙ)υΐ9ΐηΙθΓ| φ θηλήν. Του δέ ιοαιδδς υπέρ τήν ήλιχίαν βιαιότε- 

ρ» ΙπίΦπασαμένου τήν θηλήν, ή μίν "Ηρα διοΟ^γή- 

€κα τ6 βρέφος Ε^ι^ιψεν* *Αθηνάδέ χομισαμένη αύτδ, 

€);ν μητέρα τρέφειν παρεκελεύσατο. Μετά δέ ταύτα 

1^ μΙν *Ηρα δύο δράκοντας απέστειλε , τους άναλώ- 

βοντας τ^ βρέφος, ό δέ παις ού καταπλαγείς, έκα- 

«έρα τών χειρών τδν αυχένα θλίψας άπέπνιξε τους 

(9&χοντας. *Ανδρ\ δέ γενομένφ τώ Ήρακλε?, Εύρυ- 

ο6ευς δ τήν βασιλείαν Ιχων της Άργείας, προστάτ- 

«( άθλοϋΐς τελέσαι δώδεκα. ΕΙς τεολλήν δέ άμηχανίαν 

(μχεσ^ντος αύτου. Ήρα μέν Ιπεμψεν αύτφ λύσσαν ' 

^ ^ '^ Ψ^ΟΑ ^^?ο(>ών, εις μανιαν ένέπεσε* του ιτά- 

Ιους-Ιέ αυξανομένου, τών φρενών έκτδς γενόμενος. Μυβαιυιηςυβ ηοπιίη6 βρρείΐαϋιβ, ςυοά ΙιονηΙηβ• 

ίρ808 μυε?ν, ία €81 Ηθη68ΐ3 (1θ€6Γ6 ρυΐ3Γ6ηίηΓ. 1)6 

Η6Γ€αΐ6 9υΐ6πι ίη Ιιυηε Γ6Γ6 πιθ(]απι Οτχό Ιοςυαη- 
ΐιΐΓ. Ρ6Γ86υιη ςυί(ΐ6πι 6χ 4ον6 61 Οαηαβ Α6η8ίί βΐΐλ 
ρπ>6Γ6αΐυιη, Εΐ66(ΐ7οη6ηι 6χ Αη(ΐΓ0Π!6<1> 80866- 
ρί886, ςυί Αίοηιβηϋΐη ρο8ΐ63 £[6ηυ6π( : Αΐ6ΐη6ο&ιη 
ν6ΓθΙοτί, ςυί ηθ6ΐ6πι ίη 8υο 6θηιρΐ6χο ευ πι ΐη1)αιι 
ηο€Κί1)υ8 φςυ>ν6Γ8ΐ, ΗειχοΙβηο ρ6ρ6Γίβ86. Εΐ ςιιί<ΐ6ηι 
8θΙηιη Ιιυηε 6Χ οηιηί1)Η8 1ονί8 €οη(;Γ688υπι, ηοη 6χ 
ΑπίΑίοπα €υρί(1ίπ6 υΐ ο%Ι6γο8, ςαίΙ)υ8 γ6Πι εαπι 8ΐίί8 
ηιυ11ΡΓϋ)υ8 Ιΐ3ΐ)υ6Γ&1, 86<) 6Χ 8ίη9υΐ2η ςίΝΐόλπι &6 
ρΓ£θίρυ& 8α8€ίρί6η()ββ 8θΙ)θ1ί8 6υρί()ίΙ;ιΐ6 ρΓοΓβοΐιιπι 
6886. Ακ Ιυηο ζείοίγρί^ι αα^πιη8, ευπι Ιονεπι άϊΒ^Τ'- ^ Ηαΐρον χα\ άδελφιδουν Ίόλαον έπεβάλλετο χτε(- (^ ^ 55 ρΓβ^ιΙίε&ηίειη 8ΐυ(1ϋ886ΐ, ΓυΐυΓοιη νΐ ςαί 60 ικν, του δέ φεύγοντος, τους Ιδίους παιδας έκ Μεγάτ 
(Κς, της Κρέοντος τ•ΰ βο^σιλέως θυγατρδς, γενομένους 
β&9^ χατιτόξευσεν ώς πολεμίους. Κα\ μετά ταΰτα 
ν^μα χαταστάς ύτιουργεΤ τφ ΕύρυσθεΙ τους διοδεχα 
ΙΙ)»υς. ^Αναιρεί δέ χα\ τους Κενταύρους, μεθ' ών 
Χιίρΐϋνα τ^ν έπΙ τ!) 1ατρ£χ!| βοώμενον. Φασ\ δέ Γδιόν 
Ώβυμβηναι χατά τήν γένεσιν τούδε του θεού. Ζευς 
γέρ πρώτνι μέν έμίγη γυναικ\ θνητ} Νιόβη τη Φορω- 
νέιβς, έσχατη δέ, *Αλχμήνη τ|} του Ηρακλέους μητρ{. 
Ταιίτην δέ άπδ Νιόβης έκκαιδεκάτην γενεαλογουσιν. 
Ιν ταύτη δέ τήν πρδς τάς θνητάς όμιλίαν κατέλυ- 
ϋν. *Αλλά γάρ τελέσας τοΟς άθλους ό Έρακλής, τήν 
(ΐΐν Ιαυτου γυναίκα Μεγάραν συνψχησεν Ίόλ^ τφ 
ΙΚελφιδφ, βιά τήν περ\ τά τέκνα συμφοράν. Αύτδς δέ (Ιίε η&866Γ6ΐυΓ, 18 Ρ6Γ8ί(ΐ8ΐΓαιη ||;6η6Η ίσιρ6ΓαΓ6Ε, 
ΑΙεηΐ6η« ρ^Πυ ςυί ηΐ8(αΓα8 μια 6Γ&1 ίηΙιίΚ)ί(ο, Ειι- 
Γ^βΐΙιευπι ίη Ιυεειη αηΐε ΐ6(ζίΐίπ)υπι η&δεβηάί Ιεπιριΐδ 
εϋυχίΐ. Οηίη εΐίαπι Αΐεπιβηα Ιαηοηίβ πιεία 8υΚ)1^ι- 
Ιυαι ίηΓ3ηΐ6ηι εχροβαίΐ ; Ρ3ϋ28 αυΐβπι «]υ8<ΐ6ηι &4• 
ποίηΐίοηβ εαρία, ^ιιηοη6πι ίρ88ίπι ικ.ηοαπαπίληι ίΐϋ 
ρΓ9Βΐ)6Γ6ΐ, &(1ϋιιχί(, ςυ&οι υ1)ί ν6ΐΐ6Πΐ6η(ία8 ςαιιη 
Φ138 ίεητβ τί(ΐ6ΐ>αΐιΐΓ ϊηΓΕπβ 3ηηχί886ΐ, Ιυηο ά(^ 

ΙόΤΪΒ ίΐηρ3ΐί6η8 ευΠΙ ρΓθ]66ί(, Ρ&11&8 Τ6Γ0 8η866ρ(0Ι1Ι 
υ( ΐη&(6Γ &ΐ6Γ6ί 8υ3 8(1ϋθΓΐ8ΐίθη6 ρ6Γί6είΙ. Ν66Πΐυ1ΐΟ 

ρο8ΐ £6πιίηο8 ϋΓ8εοη68 ςυί ραεΓυΙυηι (ΐ6^1υκίΓ6ΐι( 
^υηο 8αιηηιίΐΐίΙ : 31 ίΙΐ6 ηίΙιΠ Κ6Γηΐυ8 &1ΐ6Γυπι ά6ζ• 
16Γ3, 8ίηί8ΐΓ8 3ΐΐ6ηιπι 6ΐί50 |^1(αΓ6 8υ1Γθ€3νίΐ. €υπι 
3υΐ6ηι νίηΐ6ηι Η6Γεαΐ68 (Βΐ3ΐ6σι 3ΐΙί{;ί886ΐ, Ειι- Ίόλην τήν Εύρύτου πρδς γάμον αΐτήσας, μή δόντος ^ Γ]Τ8ΐ1ΐ6υ8 ςαί Ιυιη ΑΓ([ί8 ίιηρεπιΐ»!, 66Γΐ3ηιίη& <1αο• & του ιητρ6ς νοσήσας, χρησμδν λαμβάνει άπολυθή* 
βισθαι της νόσου, εΐ πρότερον πραθε\ς δουλεύσειεν. 
ϋλεύσας ουν εΙς τήν Φρυγίαν ύπό τίνος τών φίλων 
ηπράσχ&ται, χα\ δούλος γίνεται Όμφάλης βασιλευού- 
σης τών τότε Μαιόνων, νυν\ δέ Αυδών όνομαζομέ- 
«Μ. Γίνεται δέ αύτφ χατά τδν της δουλείας καιρδν έχ 
δβύλης υΐδς Κλεόλαος. Γήμας δέ τήν Όμφάλην, 
«Μεΐκαι χαΐ &ξ αύτης πα!δας. Έπανιων δέ εΙς τήν 
'ΑρχαδΙαν, χα\ χαταλύσας παρά Αεφ (54) τφ βασι- 
λε!, τ| θνγατρ\ τούτου λάθρ• μιγεις, χα\ ποιήσας 
■Μ|ν Ιγχυον, επανήλθε. ΚαΙ μετά ταύτα πάλιν 
Ιρίμβ Δηΐάνιιραν τήν ΟΙνέως , τετελευτηκότος ήδη «Ιεείπι 61 εοηβεί6η(ΐ3 ρΓΧβεηΙιίι, ευπιςαε , ϋυπι 1η- 
§6ηϋ ι*6Γυιη (Ιί£εΜΐΐ3ΐ6 3ηχία8 36 ρβΓΐαΓΐ)3(υ8 1ι9Β- 

Γ6(, ίπΐΠΐί880 ίυΓ0Γ6 ΙυΠΟ ϋ6 ΠΙ6ηΙί8 ρθ(68ΐ3ΐ6 ^6• 

]ίε1(. Εγ^ο υι οιογΙ)! 3ηίπιιιπι ίη ϋ!β8 3ΐϋυ8 ρβΓν»- 
ϋ6ηΚ6, ευιη ]3ΐη ηιιΙΙυπι 3Π)ρΙίυ8 Γ3ΐίοηΐ8 86η8απγ 
1ΐ8ΐ)6Γ6(» 8οε!υπι 36 η6ροΐ6ΐα 4ο]3νπι !ηΙβΓ066Γ» 
6οη3ΐυ8, ευπο^αε 18 8686 Γυ^β 8ΐιΐΜΐυχί886ΐ, Ιί^Γοβ 

ίρ86 8Ι»08 6ΧΜ6Κ3Γ8 0Γ60Ι»ΐί8 Γ6((ί8 ί11ί3 8υ8εβρΐΟ• 

8ίε Ι3η<|υ3ηι 1ιθ8ΐ68 83){ίΐΐί8 εοηΓετίΐ• Ρθ8ΐ63 8ί1>1 
ρ3υΐ3ΐίπι ηιεηΐίςυε Γ6(Ιϋίΐο$ 8α», εχ ίπιρι>Γΐ(ζί8 8ΐι 
Εαΐ78ΐ1ΐ60 εεη3πιίηί1)υ8 (Ιυοιίεείαι τίείΟΓ 6ν38^ι, λο 
ε6ηΐ3υΓ08 ίρ8ΐιιηφ]6 3ϋ6ο ϋΗϊΓοηειη ηβόίείη» «Πθ (54) Λ•φ• ΙΜο^οΓ., ρα^. 839 Ο,'Αλεφ, ΓεεΜ. Υίάε Ρ3α83ηί3ηι ίη Αηαέέϋ'α, ρ. 239, ιιΐιί <ΐ€ Ιιοε Ιΐ6Γ€ΐ^ 
ΐ|ίϋρ ρΗηϋΝΐ•• Αΐ6ί ΑΙ» Βοηιεη, Αύγη. ^ Ιΐ|ίϋρ 111 ΕυδΕΒΠ ε^ΕδΑΑΙΕΝδΙΒ ΟΡΡ.^ ΡΑΑ5 Π. — ΑΡΟΙ,ΟβΕΤίεΛ. 111 

^1οτ6ηΐ6ΐη οοοίά'α. Οχίβηιιη, ρβουΙίαΓβ ^^ βίη^ΙλΓβ λ τοΰ Μελεάγρου. Λαβών β^ αίχμάλαιτον τήν Φυλέως ^ιιί()ρί&ιη 1ιυ]υ8 ία ηυιηΊιιίβ ρΓθ€Γ69Κίοη6 οοηΙί£;ί3$6 
ηλΓΓ&ηΐ: ςυίρρβ, Ιοτβπι «ηίιη, υΐ ευπι ΝΊοΚ)β ΡΗο- 
ΓΟΐιβΙ ΙΙΓίλ ιηοη3ΐίυιη «ηιηίυηι ιηυϋβΓοιη ρΓΐηοίρβ, 
ίΐΑ ουηι ΑΙοπίίβηα ΗβΓοαΙίδ ρ&ΓβηΙβ οιηηίυιη ρο$ΐΓ6ΐη& 
Γβηι 1ι&1)υί$$6, βΐ ίη 6«, ςοαιη ρο8( ΝίοΙκ'η (Ιβοί- 
ιη8ΐη δ€χΐ3ΐιι £;6η6Γ&Γ»οηίδ οηϋηβ ηυιηβΓαηΙ, βπ6πι 
ουηι ηιοΓίαΙϋιυδ €0ΐψΓ6ΐ1ί<:π(ϋ Γβ^ίββο. Ρογγο, €υπι 

ο 8(119 ίΐϋβ ΟΧρθ(1ΊΐίθΙ>ί1)ϋ8 νί€ΐΟΓ ΗβΓ0υΐ68 Γ^ϋ586(« 

ΙΙββ9Γ3ΐη υχοΓ6ΐη« οϋ 8€βΓΐ)&πι Ι'ώβΓοηιπι, ςιιοΒ ΗΙα 
8ίΙ)ί ρ6ρ6Γ6Γλΐ ολΙ&ιπίΐΑΐβη], ιη3ΐπιηοηίο ουπι ΙοΙαο 
ηβροιβ οοη]υηιίι : ίρ56 νβΓΟ οπιη οχρβίίίαιη «««(Ι ηυ- 
ρΐί8$ ΙοΙβη αΙιΕυΓγίο ρλίΓβ ηοη ίπαρείΓ^ΓΟί, ίη ιηοΓ- 
1)υιη ίηαϋίι, ςιιο ίΐ& άβιηυιη 3β Ιί1)6Γ&ΐαπι ίπ βχ ογ3- 
ουίο ίηΐβΐΐί^ΐΐ, βί ρπαβ 8686 νβηυιηϋαΐυιη τοίυηϋΐ- θυγατέρα, έπ3μ(γη αύτ^, χα\ έτέχνωσε Τληιεόλεμον. 
Δειτη/ών δ^ τεαροινε^ (55), τ6ν βιαχονοΰντα κερ^ τι 
βιαμαρτήσαντα χονδύλω πατάξας άτΰέχτεινεν. Έπβ\ 
& τΓορευόμενος ήλθε ιζρίς τδν ΕΟηνον ττοταμίη^, κα- 
ταλαμβάνει Νέστον τδν Κένταυρον, μυθοΰ διαβιβά- 
ζοντα τδν ποταμέν. Ο^τος $έ ΐζρότεροΊ διαβιβάβας 
τήν Δηΐάνειραν, χα\ διά τ^ χάλλος έρασθείς αύτη^, 
έπεχε(ρησεν αυτήν βιάφασθαι. Έπιβοωμένης δλ αυ- 
τής τδν άνδρα, ό μέν Ήραχλής έτόξευτε τ6ν Κέν* 
ταυρον* ό δΐ Νέσσος μεταξύ μισγόμβνος, χα\ διά 
τήν οξύτητα τής πληγής εύθυς άποθνήσχων, Εφησι τ!} 
Δηιάνειρα δώσειν φίλτρον, δπως μηδεμι^ των άλαλων 
γυναιχών Ήραχλής θελήση πλησιάσαι. Παρεχβλεύ* 
σατο ουν, λαβοΟσα (55*) τ6ν έξ αύτοΟ πεσόντα γ^νον, ήχ 86Γτίΐυ(ί ΠΜ^Ηοίρ&ΓβΙ, Ι([ίΐαΓ ίη Ρ1)Γγ|;ί3ΐη ηανί- ^ χα"^ τούτφ προσμίξασαν Ιλαιον χα\ τ6 άπ6 τής άχ(- 

δος άίΓοσταζόμενον αίμα, χρίσαι τον χιτώνα του Ώρα- 
χλέους. ΤοΟτο δέ ποιήσασα Δηιάνειρα, χατεΤχε παρ* 
έαυτ|ί τδ φάρμαχον. Πάλιν δ^ ό Ήραχλής τήν Φύλ- 
λαντος θυγατέρα λαβών αίχμάλωτον, χα\ μιγε\ς αυ- 
τί, υ16ν *Αντίοχον έγέννησε. Κα\ πάλιν Άστυάνειραν 
τήν ^Αρμενίου τοΟ βασιλέως θυγατέρα λαβών αίχμά- 
λωτον, χα\ μιγε\ς αυτή, Κτήσιππον υ16ν έγέννησε. 
βέσπις δέ ό Αθηναίος παΙς Ερεχθέως, έχ διαφόρων 
γυναιχών θυγατέρας άριθμφ πεντήχοντα πετηιηχώς, 
φιλοτιμησάμενός τε αύτάς έξ Ήραχλέους παΙδαςχτί|- 
σασθαι, χαλέσας έπί τίνα θυσίαν τ6ν ΉραχΑέα,χαλ 
λαμπρώς αύτδν έστιάσας, χατά μίαν αύτψ των θυγα• 
τέρων άπέστειλεν. Ό δέ έν μι^ νυχτ\ διέφθειρε τ&ς (Αϋοηβ 8ΐΐ8€6ρΐ3, &Ι) απο ςυο()3Πΐ βχ &πιί€ί8 νβηιΐί- 
ιυδ, ΟιηρΙιαΙβη βΟΓυπι, ςυί Ιυιη ςιιίάβπι ΜβΒοηβδ 
▼0€αΙ)9η(ιΐΓ, ηυηο νβΓΟ ΙιγάυΓυιη ηοιηβη ΙιαΙκίηΐ, 
Γβ{;ίη3η (Ιοπιίηλπι 8οηίΐυ8 ββΐ : 9β ρηΐΏΐιηι δβητί- 
Ιυΐίβ 8υχ ΐβιηροΓββΙίνιη 6χ &ηεί1ΐ3 ςυβά^ιη ςοιιυίΙ, 
ηοηιίηβ Οΰοΐ^υιη ; ιηοχ υΙ)ί ΟηρΙι&Ιβη Ιρδϊΐιη ίη 
5β οοη]υ(ΐ;6πι ιΐυχίδδβΐ, 1ί1)6Γ03 βχ βα ςυοςυβ 8α8- 
«βρίΐ. Ιηίΐβ ΓβρβϋΐΑ Αγο3ι<!Ι2, ροδίβ&ηααιη Ι^ι^ί γο(^8 
βϋΑΐη, 3 ςυο βχοβρίυδ 1ιθ8ρίΐίο ίυβΓ3(, οίβηϋβ^ΐίηο 
οοηοιιϋίΐυ £[πινί()3πι ββββίδδβΐ, €οη(ίηαο ΓβάίίΙ. Τυπι 
«χδΐίηβίο ]3πι ΜβΙββ^ΓΟ 0β]3ηίΓ3πι ΟΕηβί ηπ&ιη 
«χοΓβιη ϋυβίΐ, ίιΐβπιςυβ ροδίπαοάυπι βυπι Ρίι^τίβί βα* 
]υ8(ΐ3πι βΐίη, ςυ3πι 1)€ΐ1ο ββρβΓ3ΐ, βοη^ΓβίΙίΐιΐΓ, βχ β3(]ΐΐθ Τίβροΐβπιυαι ([βη6Γ3ΐ. €υηι 3υΐ6πι 3ρυ(1 ρ πάσας, χα\ γίνεται πατήρ τών χαλουμένων Θέσπη- 
(ϋηβυηι «ΓιςαΑηάο β(£η3ΓβΙ, βαηι, ςυί πιβηδ^β ιηί- δών. Ααβών δέ χαΐ τήν Ίόλην αίχμάλωτον, χα\ 6ι>- ηί8ΐΓ3ΐ>3(, ςυο(1 ηβββίο ςυίά ιηΙηίδίβΓίο οΙ)6υηϋο 

ρββ03δ86ΐ, ρΐΙ(ζηθ ρβΓβυδδΙΙΠΙ ίηΙβΓβΠΐΙΐ. ΡΓΧΐβΓ63, 

€ΐιπι ίΐίηβΓβ δυδοβρίο 3<1 Ενβηυηι Ουνίυιη αοββδδίδδβΐ, 
Νβδδΐιιη ίΙ)ί ββηΐ^υηιιη οΟβηάίΐ, ςυί τίβίοΓβδ ιηβΓ- 
ββϋβ (Γ3]ίβ6Γβΐ. Ηίβ ΐΓ3η8νββΐ3 ρπιουπι 0θ]ΑηίΓ3, 
ιηυϋβπδ 3ΐηοΓβ ο^ρΐυβ ο1) βίβ^βηΐίαπι Γογπιχ 8ίη(ζα- 
Ι&Γβη), ίρ83η) νί ορρππαβΓβ βοη3ΐ)3ΐυΓ ; δβ(1 ουπι ίΐΐα 
τίηιιη ιη3ςη3 νοοβ 3ρρβ1ΐ388βΐ, ΗβΓουΙβδββηίβυΓυιη 
ςυίϋβπι 83(;Ίΐΐα βοηΟχίΙ ; Νββδυβ ουίβπι ίη Δ3£;Γ3ηΐί 
€0η€υ1)ίΙυ οΙ) νυΙηβΓίβ 3ββΓΐ)Ιΐ3ΐ6ηι πιοπί ]3πο ρΐΌχί- 
ιηυβ, ρΙιίΙΐΓϋΐη 1)β]ληίΓ9β δβδβ <ΐ3ΐυΓυιη ροΙϋοβΙιΐΓ, 
ςιιο 8ί ακί νβΐίΐ, οηιηίοο ρβΓίίβίβΐ ιιΙ ιιβ αΙίβΗυδ αη- 
ςοΗΠΐ ΗβΓβυΙβδ ηιηΙίβΓίβ 3ΐηοΓΐ1)υδ €3ρί3ΐυΓ. ^υι)β( σ{αν επιτελών, άποστε^ς έπ\ τήν γυναιχα Δηιάνει- 
ραν, ^^τει χιτώνα χα\ Ιμάτιον, οίς εΙώθει χρήσθαι πρ^ 
τάς θυσία;. Ή δέ τ6ν χιτώνα χρίσασα τω παρά νΛ 
Κενταύρου διδομένφ (56) φίλτρι^) αποστέλλει. Ό 41 
Ήραχλής τδν χιτώνα περιθέμενος, περιέπεσε τ|| μεγί- 
στη σύμφορη. Τής γάρ ακίδος τ6ν έχτής Έχίδνης Ι^ 
άτιειληφυίας, χα\ διά τοΰτο του χιτώνος διά τή[ν 
θερμασίαν τήν σάρχα τοΰ σο^ματος λυμαινομένου» 
περιαλγής γενόμενος τ6ν διαχονήσαντα άπέχτει- 
νεν, αυτός τε χατά χρησμδν πυρι εαυτόν πάρα* 
δους. οΟτως χατέλυσε τ6ν βίον. » Κα\ τά μέν χαθ* 
Ήραχλέα τοιαύτα. Περί δλ τοΰ Άσχληπιου, φασ^^ιρ 
είναι υ16ν "Απόλλωνος χα\Φορωνίδος, ζηλώσαι δέτή^ 
ΙΐΑΟυβ, δβιηίηίδ βιιί (ΙβΟυβηΙίδ Αΐίςυκί βοΙΙί^βΓβ, Β Ιατριχήν έπιστήμην , έπΙ τοσοΰτον δέ προβήναι 

ηιιοά βαπι οίβο βΐ 83η{;ϋίηβ, ςιιί βχ ΙβΙί ουερίϋβ άί• 

8ϋ11&1)3Ε, ^0I1ιιηίβ^^^βι, βοςυβ ΐηηίβαιη ΗβΓβυϋβ υη- 

(βτβΐ. ΡνυίΙ Ι)β]3ηίΓ3, &1<|ηβ βραά 8β ρΙΐ3πη3οαπι 

εβΓτανίΐ. Αι ΗβΓοαΙβδ τυρβαδ ουαι 3ΐϋ8 ϋυ3ΐ)υ8, 

4ΙΙΑ8 1>6ΐ1ο ββρβΓΕί,οοηβυβνίΐ, ςυ3Γυιιι αΐΐβια Ρ1ΐ]τ1• 

Ι3ηϋ8 βιι]Ηδ<)αιη βΗ3 ΑηΐίοβΙιυιη, 3ΐΐ6Γ3 νβΓΟ Α8ΐ]τ3- 

ηίτΑ Βοπιίιιβ, Γβ|;β Ατιηβηίη ρ3Γοηΐβ 8313, Οΐρδίρρυιη 

βΙ ρβρβτίΐ. Ι>6ίη«1ο ΤΙιβδρίδ ΛΐΙιεηίβηδίδ ΕκεΐΙιβί 

βΐίυδ, ηοί βχ (ΙίνβΓδίβ ιηυΙίβΓίΚ>υ8 61138 ςυίηςυ»- 

^(3 |βηυβΓ3ΐ, €ΐιιη βΑ$ οηιηββ ^χ ΗβΓβαΙίδ βοαι- 

ρΐβχη ρΓοΙβιη ειΐδΰίρβτβ νβΙιβιηβηΐβΓ ορΐ3Γ6ΐ, βυη 3(1 δοΐβηιηβ ςυο(1(ΐ8ΐη βλοηΓιοίααι ΐηνίΐ»!, €Μβοι«|βί 

ιΟΑ^ηίΙίββ 3^001101 ΐ34ΐΐβΐ}ΐιβ 30ββρΐο &ίιι§υΙαδ δοοΓδίιη δυπιοιίΐϋΐ. ΙΙΙβ ΐϋΐβιη βαιη οιηηϋηιε «ϋ δόξη, ώς πολλούς τών απεγνωσμένων ά^^στων 
ραδόξως θεραπεύειν. "ύστε τδν Δία παροξυνθέντοΜΒ 
χεραυνφ βαλόντααύτδνδιαφθεΐραι * τ6νδέ 'Λ ιι^ΐ>ΐιΐι— 
διά τήν άναίρεσιν τοΰ παιδός παροξυνθέντα » φοινε^^ 
σαι τους τ6ν χ£ραυν6ν τφ ΔιΧ χατασχευάσαντας Κ 
χλωπας. Έπ\ δέ τ^ τούτων τελευτ|} παροξυνθεί 
τ6ν Δία, προστάξαι τφ Άπόλλωνι θητεΰσαι παρ* Ί 
μήτψ, χα\ ταύτην τήν τιμωρίαν λαβείν παρ* 
τοΰ έγχλήματος. Ταΰτα μέν ουν έν τφ τετάρτφ 
Βι€Λίοθ7}κώτ ό Διόδωρος παρατέθειται. 
{&15!Ι ΠαροίτΒΪ. Υβηί αραά (ΚηεΜίιι, 0ίο4θΓ• βηΐιη 
1β^. παρ* Οίνει, ςυβιη Ιπ1>ϋ8 3ηΐ# Ιίηβίι οοιηίΗ3νίΐ. (55*) Αϋβονσα^ ΡοΠβ λαβοΰσάν. Κοιτ. 
(56) άιδομέτφ. Ι^β^. λβομένφ. ε«ιτ. ΡΑ^ΡΑΚ. ,ΕΥΑΝΟ. υΟ. Η. Ιϋ 

6Μΐ«ΐΒςιΐ6 Ώοα» οοη|Τ8κ•υ•» βοηιαι, ςυί Τ1ΐ68ρΙ&<Ιβΐί Α 59(ί8. ^1ιιη νβΓΟ ςυο<1 ^Ι&ευΙ^ρίηιη ίΛΙϊααί , Ιιιιηβ ρ ο αι ί ΐΜ αι ίΜΓ, ρ»ΐ6Γ βίΚ^είοβ 681• Ρο$ΐΓ6ΐηο ευπι ΙοΙ«η 
ςΗοςββ ορϋν9ΐαι ^ιΜαχίβΜΐ, ββοηβ ορβηπα ϋ3ΐυ- 
ηβ, ΒΐΗΐ ςυί 3 θ6]>οΐΓλ οοΒ]υ96 (υοίοΑίη 6( Υ6$ΐ6ΐη 
««φ6Τ€ΐ, ςιιί^υβ ίη ΜοτΐΑοϋβ υΐί βοϋΐυβ βηΐ. 
Βφιιΐη Ιυηίοαι Οβαΐαοτί ρ2ιί1ΚΓ0 ρβταηείΑΐη ηηη- 
ύο (€ηηάΜΜη ιπκΐίΐ, ςυ^ηο βίιηιιΐ αίςυβ ΗοιχιιΙμ ίη- 
4ΙΜΚ6Ι, ίο Ρ6316ΙΙ1 Ιοη|;6 ΙβΙβΓΠΐη&πι Ιηαάίΐ; ουαι 
€ΒίΒΐ Μ(^ίΐΐ9β ίθτπιαι, 4|αο Νθββυιη τυΐηβηνβηΐ, 

ΙλΤΟΛ ?€η«ΙΙΟ ΐίΐΙΟίΟΙΙΙ 685<!ΐ, Ιϋηίθ3 £ΟΓρΐΙ& βίυβ τβ- 

Β60Ι6ΙΙΙ1 Άτάοη ρορυΙ&1)&ΐηΓ. Ηΐβ βΓ§[0 νί άοΙοΗ» 
βιΙΐ€ΐιι•, €ΙΗΡ, ςυί Γυοθ&ΐΑΐη &<Ι 8β νεβίβαι Ααυίβπιΐ, 
117 ίΐΜβΗύαΐ « ί(ΐ€ΐηςυβ ροβίοκκίαιη ΟΓ&ΰυΙί ]υ5βα 
τίΐιαι ηΰβο<ϋο ΙβΓΒΐ1ιΐ8νίΐ. ι Αο ύ^ ΗβΓουΙβ ηκκίο Αροΐϋηίβ 6χ Ρ1ΐ0Γ0ηί(ΐ6 βΐίυιη 6886 ΐτΑάαηΐ , ςυΙ 
ουιη ιιΐθ4ΐίοίιι;ϋ 8Γ(€ΐη ρηκοίροο φΚΝί&πι βίικίίο €0• 
16Γ0(, Ι»ηΙυιη €8( ιη €8 ΐΜΐ(!ί5 61 ^τ'κβ €θΐΐ8βου(υ8, 
υΐ ρίαπαιοβ βΐίαιη , ςυοηιιη ϋβρ]ι>Γ&ΐ8 Ιαια β&ΐαι 
6Γ8ΐ , ΡΓ3Κ16Γ οοιπίαπι 6Χ8ρθθϋαίοιΐ€ΐη ίηοοΙυοιίΐΑΐΙ 
ΐ'β<Μ6Γ6( : ςνοά ΙιιρίΙβΓ εααι ιηοΐββίβ ίβτκΐ , βυιη 
ίυΐιηιηβ ίοΐυιη γϊιιι 8ροΠ8νί(« ΑροΙΙο ?€ιό ίηΐβτίΐη 
Δΐϋ §Γ8νιΐβΓ οοηαιηοΐΐΜ ^ εγοίορ^β Γιιΐιηΐηίβ ϋΐίΐϋ 
&ηΊ0θ68 ίηΐβΓβιηίΐ : (|υοΓυιη €264ΐ6 ΙυρίΐβΓ ν6ΐΐ€ηΐ6ΐΗ 

Ιί08 6Χ88ρ6Γ2ΙΙα8 ΑροΠίΜΠΙ ]118&ίΐ ΗυΐηίΙβίη 80 50Γ- 

<1ϊ<ΐ8ηι Α<1ιη6ΐο τ€%ϊ ορ^ταιη η8Τ8Γ6, Ιΐλοοςιιβ 8ΐι 60 
60ΐηιηί8&ί Γ8€ίηοπ8 ρ(£ΐι»Μ 6χρ6ΐίνιΐ. ΑΪςιιβ Ιΐ8» 
ΟΙοίΙοΓυβ 1ίΚ>ΐΌ ΒίΙίαοίΗέΟίΒ ςιίΑΓίοοοηιιηθίιιΟΓαΐ• ΚαΙ τ4ρ^ λοιπ^ (έ βεολογίαν πάλιν ό αύτδς έχ των Β 1<)βιη 8υΐ6ΐη, 6γχ€08 Γ6ΐίςιΐ8ΐιι ρβηΙβΓ βυαι^ 11ΐ60- 
β)ϋϋΜν Ιθνών μετενληφέναι φησ\ τοΟς Έλληνας, γρά- 
9«νΙν τφ τρ^τφ της αυτής Ιστορίας τάδε • ι ΦαΛ 
%ο(νυν (56•) Άτλάντιοι πρώτον παρ' αΟτοΤς βασιλευ- 
βαι Ο&ροη^, τούτου 2έ γενέσθαι παΐδας έχ πλειόνων 
γυναιχΰν ιεέντε πρδς τοΤς τεσσαράχοντα, ών όχτωχαί- 
Ιιχα λέγουσιν ύπάρχειν έχ Τεπα(ας (57) γυναιχδς, 
^ν οώφρονα γενομένην χα\ πολλών αγαθών αΐτίαν, 
έΐΒθβεΐ0θ?{ναι μετά τήν τελευτήν, Γήν μετονομασθει- 
«βν• Γενέσθαι δέ Ούρανφ θυγατέρας Βασίλειαν χα\ 
Τέαν, τήν χα\ Πανβώραν. Τήν δέ Βασ(λειαν έχθρέ- 
4«θαν τους αδελφούς, μητρ6ς εύνοιαν παρεχομένην, 
μητέρα (58) προσαγορευθήναι. "Τττερον δέ μετά τήν 
^ Ούρανοΰ τελευτήν συνοιχήσασαν Ύπερίονι τφ 
ϋελφφ, γεννησαι δύο παΐδοις, οΟς χα\ ώνόμασεν 
Έλιβν χα\ Σβλήνην. Τους δέ αδελφούς της Τέας φο- ^ ΗΙ)€γο8 ([6ηυίδ8β (Ιιΐ03, ςαοΓαιη αΙΙβΓυιη δοΐβιη, 8ΐΐβ- Ιθ§ίΧ 8ί1ν8ΐη 8ΐ) €Χΐ6Γί3 118110011)08 ΟΐυΙυ8ΐ08 

άθ€6θ8 , ορ6Γί8 801 Ιβπίο ίΐ8 ίβΐΌ 8€Γί^Ιΐ : ^ €«Βΐυηι 
Αΐΐ8ηΐΗ ρποιιιπι 8ρυ<1 8β Γ6^888β <ϋ€(ί{αηΐ , ςιιΐ 
ΗΙ)^Γ03 ςυίηςυβ βυρηι ςυ84Γ8{;ίιιΐα 6χρΙυΓϋ)υ8-οιυ- 

ΙίβΗϋΟΒ ρΓ0εΓ68ΓίΙ, ςΐΙΟΓυΠΙ ΟΟΚΗΐβΟΙΠ) ΤϋΧΛ- ΟΙβίΓΟ 

08108 6886 τοίοπί. Ηαπο ▼6Γ0 , ςυο(Ι 8ίη£υΐ8Η ΐθΐη- 
ρ6Γ8ηΐί« Ιαυϋβ ΠοΓυίδββΐ, αο (16 $υΊ$ ορίίιηβ ηΐ6ΐίϋι 

6886(, (1ίνίαίΐ8Κ6ΙΟ ρ08ΐ θ1)ίΐυΐΟ €0η8€0αΐ3ΠΙ, ηοτοφίβ 
0001106 Τ6ΓΤ301 8ρρ6ΐΙ:ΐΐ2Ι0 ΓυΙ$8Ρ. ΡΓΧ(6Γ6α ΟΟΒίί 

111188 Β35ίΐ68πι , ΚΙ]68ΐΏςυ6 Ι8α(ΐ8ΐι1 , ({0:6 Ρ8ηι1οη 
ςυοςα6 οοιοίη8ΐυΓ. Αο ΒΑΒίΙο&ιη ηυΜβηι αίυοΐ , 

(|υθ(1 ηΐ8ΐ6Πΐ8 ρΙ&Οβ ί>6η6νθΐ6η1ΐ8 Γγ&(Γ68 6(1η08886(, 

αΐ8ΐΓ6ΐο 6586 οϋπουραΐαοι : ουιηηυβ Οοβίο ]8ΐο τίΐιι 
ίιιοοίο ουοι Ηγρ6ποη6 ΓπαΐΓβ οιαίήηιοηίυπι ίιι1ί586ΐ, ^θέντας, τ^ν μέν Ύπερίονα χατασφάζαι, τ6ν δέ 
Έλιον εΙς τ^ν Ήριδαν^ν τΕοταμ^ν άποπνίξαι * τήν δέ 
Σιλήνην ταΰτα μαθοΰσαν, άπ6 στέγους εαυτή ν |&/ψαι. 
Τ];ν δέ ψΎ^ζίρα έμμανη γενομένην πλαναίσθαι χατά 
ήν χώραν, λελυμένην μέν τάςτρίχας, διά τύμπανων 
21 χα\ χυμβάλων ένθεάζουσαν , χα\ όλως αφανή χα\ 
ε&τήν γίνεσαι. Τους δέ δχλους θαυμάαανταςτήν πε- 
μνέτειανν ^ν μέν Έλιον χα\ τήν Σελήνην μεταγα- 
Τΐΐν έπίΐ τά χατ* Ούρανδν άατρα * τήν τε μητέρα τού- 
«IV, Ββόν τε νομ{σαι, χα\ βωμούς Ιδρύαααθαι, χα\ 
«Ζς διά τυμπάνοιν χα\ χυμβάλων ένεργείαις τιμή- 
ββι. < Φρύγις δέ ψασι Μη^να βασιλεύααντα τής Φρυ- 
γίας, παίδι Κυβέληνχτήσασθαι, ήν χα\ σύριγγα πρώ- 
τηνε6ρ£?ν, χληθήναΕ τε *Ορε(αν μητέρα* Μα ρσύαν δέ 
τίί» Φρύγα πρίς ταύτην φιλίαν Ιχοντα , πρώτον αύ- 
Χοϋς συστήβασθαι* διατελέ^αι δέ μέχρι τελευτής 
άηίρατον αφροδισίων. Τήν βέ Κυβέλην συνελΟουσαν 
«Ιςύμιλίαν Άττιδι, γενέσθαι έγχύμονα.Οδ γνωσθέν- 
«ς, 6 ταύτης πατήρ τ^ν "Αττιν άναιρεΤ, χα\ τάς 
τροφούς* τήν δέ Κυβέλην έμμανη γενομένην, έπ\ τήν 
χό^ έχπηδήσαι, έχεΤσέ τε όλολύζουσαν χα\ τυμπα- 
ν(ζουσβιν διατελεΐν. ΣυνεΓναι δέ αύτ^ Μαρσύαν, δν εις 

(56*) ΦασΙ τοίτντ. ϋίθ(ΙθΓ. Γώ. ιιι, ρ. 489 Β, βχ 
^«0 ηοηιιαίΐ^ι 8ΐΓΊοΓπη Εϋ86ΐ)ίυ8. 

(37) ΤεχίΛίας, 1•ακ6 Τιτα(ας(•ιιιιι Π1ο<1ογο, ρ. 190 
Β^ ιιώ βΐΜΐη 211, Ο€ΐο<ΐ6θίαι ίϋοΐί ΎχιΧΛ 1ί1)6εο5 άπ6 Γ8ΐη Ιιυηαιο νοο8Γίΐ : ΚΗοχ τογο Γγ3Ιγ6$, ςαοά 8ΐ) 
118 8ΐΙ)ί οΐ6(α6Γ6ηΙ, ΗγρβΓίοηβιο ρπιοαπι ]υ$υΐ3886 , 
(ΐ6Ίπ(ΐ6 δοΐβοι ΕΓΐ(ΐ8ηί Ουπιίοίβ 8(ΐυί8 ργ9βΓοο88$6 ; 
Ιιΐιοαιο 801601 , αοοορίο (ϋΓΧ 08ΐαιοίΐ8(ί8 ουηΐίο , 

8686 ()6 8Ηαΐ010 ΙβΟΐΟ ρΓΧΟίρίΐβΟΙ (Ι6<1ίδ86 .* Ι031Γ6Ι0 

(Ιοοίςυβ ίαΓ0Γ6 αοίαιο, δρ8Γ8ί8 οπηί1)Η$ , 1}Ίη|(8ηί8- 
(|α6 80 ογιο1)3Η8 &ίΙΐ8ΐυιο ουιοΊοΙβ οι ίιηρβκυοι 08ΐ6ΐι 

άοηΙβΙΟ , 101810 ρ858Ίθ1 Γ62Μ)ΙΙ601 θ1)6ΓΓ3586 , ()θ116€ 

ίρ88 ςαο<ιυ6 οοιηίαιο 6Χ οουΐΐβ 6ν3ηυί$δ6ί. Ιίβηυβ 
οιιιΐΐίΐυάίηοαι 1ιυ]ιΐ8 οονίΐ3ΐ6 038υ8 3ΐΐοηΙΐ3ΐο , 5ο• 
ΐ6ΐο 3ΐςα6 Ιυη&ιο ίο |;6ΐοιο3 ο<ε1ί ϋίιΐβπι ΐΓ3η5ΐα- 

11886 , υΐΓίυ8({υ6 ΤΟΓΟ αΜΐΓ6Ι0 (Ιο» ΙΟΟΟ 1ΐ35ΐΐ3ΠΙ 

6Γ6θϋ8 3]ΐ3ηΚ>υ8 , 61 οδυπραίο 8Ίιοί1ί ΐγοιρβηοΓυαι 
|. ογο)1)3ΐοηιιοςα6 ΟΓορίΐυ οοΙυΐΜβ. 

58 * ^ ν^ι*^ ΡΙΐΓχβ^ Μ6οη6αι ςιιοοκίβιο 3ίυοΙ 

ΡΙίΓγ^ίχ ΓΟ^βΟΙ ίϋί310 1ΐ3ΐ)ΙΠ$$6 ΙΙΟΟίίηΟ 0)1)61610 , 

ςυχ ρηιη3 ϋ&ΐιιΐ3ίΩ ΐηνοηβπΐ , 6ΐ ϋ1οηΐ3ΐΐ3 Μ316Γ 
8ρρ6ΐΐ3(3 ίυβΓίΐ : Μ3Γ$ριο 3υΐ«ΐΏ ραΐΓία ΡΙΐργ^βοι» 
ουιο ίρβί Γ3ηή1ί3Γί5 68&61, 111)138 οοηΟ:ινί$86 ; 61 οογ- 

Ρ0Π8 ίη(6|;Γί(3ΐ6Ι0 3 Γ6ΐ)υδ ν6η6Γ6ί$ 1010100610 80 

1ί1)6Γ30ΐ 3(1 ο1)Ηυοι υ8ςυ6 86Γν88δ6. Α(1<)υηΐ ρΓφ{6Γ- 
63 €χ1)6ΐ68 Ρ3ΐΓ6η) , ουοι 6310 6Χ Αιΐίϋίδ οοηδυοίυ•- 

(1ίη6 υΐ6η]Ι0 ^6δΐ3Γ6 00Ιθρ6Γί&86ΐ , (16 Οΐ6(1ίθ 000 

Αΐΐίη ιοοϋο, $6ϋ ίρ538 ςυοςοβ ιιυΐηοοδ 8υ8ΐιιΚ886 : 
ςαί 3(1οΐ6δθ6ηϋδ ίπίοπίυδ βο ϋγ1)6ΐ68 3ηίΐΩυαι Γογογγ 

τής μητρός όνομάζεσθαι Τιτάνας. Ου» ιιοΐ31ίο (ρΐ3πι 
Γ6013 811, οΐ}'ΐ1ιο1θ|;ί νί(ΐ6ΓίιιΙ. νί(ΐ6 ρ. 492 Α, ρ6υ. 

(ο8) ΜτμέΐΜ. ΠίοίΙοΓ., μεγάλην μτ;τ<ίοα. 115 Ευί>ΕΒ11 α€δΑΗΐΕΝ8Ιδ ΟΡΡ. 

οοηαΐΑτΗ, ιιΐ ρβΓ ιιηίνβΓ&αιη Γβ^ίοηβπι οαπι υΐυΐλ^ Λ 
ΓιΐΝΐβ, λο ΐγηαρΒηορυιη βοηίΐυ ρβπρβίαο (Ιί8€υι*8&Γ6ΐ. 
Ροητο 1ΐΑΓ8γ&ιη Ιαπι ςιιίάβιη υ( ρΐυηηαυιη ουιη βα 
νβΓβιΙπαι 6856, ρο8ΐ6& ν6Γ0 αΙ) Αροΐΐίπβ , ςυΐ νί€ίο- 
η&ιη 6χ ιηυδίοο 66ΓΐΑΐηίη6 ιυιη βοόβιη €0ΐηιηΐ880 
Γ6ΐυΐ6ηΐ , οπίΰΐη ίρ8ί τίνο &ο κρίΓαηΐί ϋβΐηιοΟιιι 
Γυΐ886• Ι)6ΐη(ΐ6 ΑροΙΙίηβιη €γΙ)βΐ68 9ΐηοΓ6 ίΐ2ΐ{;πιηΐ6ΐη» 

βΓΓΟΓαΐη 61 8686 &4 Η7ρ6Γΐ>ΟΓ608 08^116 €0Πΐίΐ6ΐη 20 

8θοίαηι ρΓ96Κ>υΐ886, Αΐΐίάίδηοβ οαϋβνβΓ 56ρ6ΐίη, ϋγ- 
1)6ΐ6ΐηςιΐ6 ίρ8«ιη ρπο (ΙβΑ 6θΗ ]ϋ$8ί886 : ςαχ €αυ83 
8*1 1, ςυ>ηιοΙ)Γ6ηι Ρ1ιγ^£[68 6ΐί3ΐηηιιιη Ιιυηο οαοΓβπι 'ύζ 
τβΐίηβληΙ, υΐ β(]οΐ6806η(ΐ8 ίηΐ6π1υπι ΙαοΓγοαΐβ Ιυοίυ- 
ςΗ6 ρΓ086ςυ>ηΐυΓ , 6υιηςι»6 ευιη ϋγΙ)6ΐ6 Ιυιη 6χ- 
8ΐηΐ6(ί8 ϋΗβ, Ιυιη 8θΐ6ΐηηί1)υ8 β&οηβοίίδ ¥6η6Γ6ηΐαΓ. 
Οαία 6ΐί&ιη ϋΐ) ϋβάβαι ρο8ΐιηο<1υιη ία Ρ688ίηιιηΐ6 
ΡΐΗ7|[ί£ ορρίάο {»ϋρ6Γΐ)υιη 2ίθ ιηα^ΐιίΟευιη ίΐΐί Κ6ηι•* Β 
ρΐυιη βχάίαιιιηι , ίη 6οςυ6 δΑΟΓίβοίλ ΙιοηοΓββςυβ 
ιϋνίηο8 ιηαχίιηο 8ρ1βη(1ί<Ιί58ίιηοςυ6 &ρραΓ&(υ ίοΒίί- 
(υ(08 Γυΐ836• ^&ιη ν6Γ0 Οοάχ 0ϋθ8 Ηγρ6ποιΐ6 βυϋΐαίο 
Γ6|ριυηι ΙηΙβΡ 5686 <ϋνί8ί856 9 ςυΟΓυιη 1οηβ6 €ΐ&Γί5- 
β'ιηιΐ Αΐΐαβ 61 53ΐυΓοα8 6ν&86πιι(. Αΐςυ6 Α(1αηΐ6ΐη 
ςιιί(ΐ6ΐη νίοίηα θ€6Αηο Ιοοα Ι6ηυί88β , γ&γ& ςυα(1&ιιι 

&8ΐΓθ1θ£;ί96 €0|[ηί(ίθη6 ρΓ»8ΐ&η(6ΙΙ1. ΗυηΟ 86ρΐ6Π1 0- 

ϋ&Β 1ι&Ι)υί886 ΝΟίηίηβ ΑΐΙαηΙί(1α$, ςυ» 6Χ ρΗιη&ηο- 
πιαι 6χΙηιί2Ρ<ιυ6 ίηιΐοΐίβ (ΐ60Γαιη οοηουΐήΐυ &πιρ1ί5- 

51011 §6061*13 €αρΗ21 (1υ€68ςυ6 ίυ6ηθΙ, 8υ866ρΐί5 6]α5- 

ηκχΐί 1ι1>6η5 , ςΐ]08 ρΓορί6Γ νΪΓΐυίβηι ίη <!60Γυηι 
1]6ΐΌυιη<|υ6 ηιιιη6Γ0 ρθ8ΐ6α €6η8υ6Γαηΐ• Ε&ηιιη υ6γο 
ηαίιι ιη&χίιη&πι « ςυ^ε Μ3ί2ΐ γοοα1)2ΐΐυΓ , ΜβΓουπυιη 
^ον^ ρ6ρ6Γί586. Α( 8&(ιΐΓηυιιι ηοη πιίηυ8 ιιν&Γίΐα ^ 
^υΑΐη 1ϋ)ί(ϋη6 ίηΐ6ΐηρ6Γ&ηΙί&ςυ6 Γαηιοβυιη , ΒΙιββιιη 
β0Γ0Γ6ηι 86ουιη ιη&ίπιηοοίο €οη]ΐ]ηχί586« 6Χ 6&ςιΐ6 
Ιον6ΐη 8υ506ρί586• Ει αΐίυηι ςυίϋ6ΐη ]απι 3ΐη(6 ^ον6ηι 

6Χ§ΐίΐί8&6, (|1ΐί €<£ϋ ίΓ2116Γ 61101 6886( ίπ €γ612 Τ^^ΪΙΆ- 

ΥϋΓ&Ι » ςΗ6ηι 120160 ρο8ΐ6ΓίθΓ Ιιιο 1οη£;ο (1ί£;θίΐ3ϋ8 
61 (;1οπ£ 8ΐιρ6Γ3ΓίΙ ίη(6Γν2ΐΙ1ο. Ουίρρ6ΐιυιΐ6 6ηίαι 
0Γΐ)ί (6ΐταΓυηι υηΊν6Γ80 ίιορ6Γ9856 , οαπι ρποΓ Ηΐβ 
βυΐί ϋΓ6ΐ26 (Ιοηιίηϋΐαβ 65561 , ο1)ί άβοβοι 1ί1ΐθ5 ΟοΓβ- 
Ι;ΐ5 0001106 ρΓ06Γ69Γίκ ; 6υ]υ5 611301 αιΙΙιυο 56ρυ1- 
€ΐΐΓυαι ίη ΟτβΐΛ ο$ΐ6η(1ί Γααιβ 65ΐ. 59 Ρογγο δαίοΓ- 
0001 δίοίΐίιιοι, 1•ί1)γ3αι 6( Ιΐαΐίαπι ίιηρ6ήο Ι6ηυί556, 
6υ](ΐ5 ίϋΐυδ ^υρ^ι6^ νίΐ96 Γ&Ιίοηβηι ίιιί6ΓίΙ ραΙβΓο» 
οηιοίοο οοοίτατΊαοι. Ιΐυοο 0ΐϋ Γ6§ηυοι 06(ΐ6θΐβ 

υΙίΓΟ ρ9ΐΓ6 6:ΐρ655ί$56 ΥΟίοΠΐ , 3ΐϋ 60056050 ρορίΐ- 

ΙοΓΟΟΐ , ςυί ραΐΓβηι θ(1ίο ρΓ056ςυ6Γ6πΐυΓ , 6ΐ6€ΐυοι Ο 
ίυί556 : 6υιηςιιβ δ&1υπιυ5, Τΐοουιη αυχϋίο ίΓ6ΐυ&, 

ίο βΙίυΐΟ 010νί556ΐ, 6001011550 ρΓΧίίο 4θνΙ 66651556 

νί6(οη&αι, <|υί οοΙν6Γ5ΐιοι ρο5ΐ6& ηιυο<1υοι ρ6Γ3£;Γα- 

η(• £υηι<ΐ6ΐη οοο γο1)ογ6 οιοάο 6θΓροΓί5 , 56(1 αΐία- 

• Γυιη ςοοςυ6 νίΓΐυΙυοι Ι^υάβ ρπ£5ΐί1ί556 , ίη 6ος^ιΐ6 

Οαταΐη 0010601 &0 5ΐυ(1ία01 ρθ5θί556, Οΐί 566ΐ6Γαΐ08 

<|αί(!6οι αΐ6ηΐί8 ρφηί5 &(Β66Γ61, 1κ)005 &υΐ6αι 1)606- 
ϋάΐβ 6ααιυ1»Γ6( ; ϊά <]υο(1 ίο €3053 ΓυοΓίΐ, 6υΓ 6οιη 

Γ6[)υ8 110013015 5θ1κΙθ6ΐθηΐ Ζηνα, Ιίος 651 νίϋΒ ρ3* 

Τ6θ1οηι , ηοοιίο^ιίοΐ, ςοοά 1ιοοιίηϋ)ο& ίρββ 1)606 

νϊνβΟάί 3υ6(0Γ ίθί556 νί(ΐ6Γ6ΐΟΓ. ΑΚ]υβ 1ΐ»0 5001 ΡΛΛδ π. -^ ΑΡΟΙ,ΟΟΕΤΙΟΑ. 110 ϊμιλλαν 'κερΧ μουαιχής έλΟόντα τφ *Αιι^λλωνι , χα\ 
ήττηθέντα, ζώντα ύπ6 του 'Αττόλλωνος έχδαρηνη. 
Τ6ν δ^ ^Απόλλωνα, έρασθέντα της Κυβέλης, συμτύια- 
νηθηναι (59) αύτ^ ^^Χ9^ '^ν Ύπερβορέων, Χ£λεΰβ2{ 
τε θάψαι τ^ "Αττιβος σώμα , χα\ τιμαΐν ώς. βε^ν τ^ρι 
Κυβέλην. Δι^περ εΙσέτι χα\ σήμερον τους Φρύγας 
τούτο τεοιεΤν, θρηνουντας του μειραχΕου τ6ν θάνατον, 
βωμούς τε ίδρυσα μένους, θυσίαις "Αττιν τε χα\ τ^2ν 
Κυβέλην τιμ^ν. "Υστερον δε'Ιν Πεσινουντι της Φρυ- 
γίας χατασχευάσαι να6ν πολυτελή, χα\ τιμάς χαλ 
θυσίας χαταδείξαι μεγαλοπρεπεστάτας. Μετά δ& τί^ν 
Ύπερίονος τελευτήν τους Ουρανού τιαίδας διελέαθαι 
τήν βασιλείαν, ών ύπάρχειν επιφανέστατους Άτλαντα 
χα\ Κρόνον. Τούτον δέ τ6ν "Ατλαντα λαβεΖν τους ιηρά 
τ6ν *Ωχεαν6ν τόπους, γενόμενον άστρολόγον Αριστον* 
ύπάρζαι δΐ αύτφ χα\ θυγατέρας έτττά, τάς χαλούμε- 
νας 'Ατλαντίδας. Ταύτας δέ μιγείσας τβΤς εύφυεστά- 
τοις θεοΤς, αρχηγούς χαταστήναι του πλείστου γένους, 
τεχούσας δι' άρετήν θεούς χαΐ ήρωας. "Όν τήν πρβ- 
σβυτάτην Μαιαν ΔιΙ μιγεΤσαν, τεχνοποιήσαι τ6ν Έρ- 
μήν. Τ^ν δέ Κρόνον, διαφέροντα πλεονεξία χα\ ασέλ- 
γεια, γημαι τήν άδελφήν 'Ρέαν, έξ ής γεννήσαι τ^ 
Δία. Γεγονέναι δέ χα\ Ιτερον Δία τ^ν αδελφών μίν 
Ουρανού , της δέ Κρήτης βασιλεύσαντα, τ^ δόξη πολί» 
λειπόμενον του μεταγενεστέρου. Τούτον μέν ούν βαβι- 
λεΟσαι 'ΐοΰ σύμιεαντος χόσμΟυ * τδν δ& της Κρήτης, χαΐ 
δέχα παΐδας γεννήσαι, τους άνομασθέντας Κουρήτας, 
δείχνυσθαι δέ αύτου φασιν εΕσέτι νυν τάφον &ν Κρήτη. 
Δυναστευσαι δέ τ6ν Κρόνον χατά Σιχελίαν χα\ Αι- 
βύην χαΐ Ίταλίαν. Τούτου δ& γενόμενον τ6ν Δία, τδν 
εναντίον τφ πατρ\ βίον ζηλώσαι. Διαδέζασθακ δέ αυ- 
τόν τήν βασιλείαν οί μέν φασιν έχοντος του πατρδς 
παραχωρήσαντος * οΐ δέ, ύτεό των δχλων αίρεθέντα 
διά τδ μ?σος τδ πρδς τδν πατέρα. Έπιστρατεύσαν- 
τος δλ έπ' αύτδν του Κρόνου μετά των Τιτάνων, χροτ 
τήσαι μάχτ^ τδν Δία, χα\ Ιπελθείν π^σαν τήν οίχοο- 
μένην, διενεγχείν δέ αύτδν σώματος ρώμτ^, χα\ ταΐς 
άλλαις άρεταΐς, βπουδήν τε ποιείσθαι παΐσαν εΙς χόλα- 
σιν μέν των άσεβων, ευεργεσίας δέ των αγαθών, άνθ* 
ών μετά τήν έξ ανθρώπων μετάστασιν όνομασθήναι 
Ζήνα, διά τδ δοκείν του χαλως ζ^ν αΓτιον γενέσθαι 
τοΤς άνθρώποις. Των μέν ουν 7ϋερ\ τοΤς 'Ατλβντείοις 
θεολογουμένων, τά χεφάλαια ταΟτά έστι. Τούτο^ς δέ 
φασι χαΐ τους Έλληνας συγχρήσθαι. ι Ταΰτα 6 Διό- 
δωρος έν τ|1 "ίρ-ττΐ τών Ιστοριών. Ό δ* αύτδς χα\ 
έν τη 2χτη άτΛ της Εύημέρου του Μεσσηνίου γρα- 
φής, έπιχυροι τήν αυτήν θεολογίαν, ώδε χατά λέξιν 
φάσχων • ι Περ\ θεών τοίνυν διττάς οΐ παιλαιο\ τών 
ανθρώπων τοϊς μεταγενεστέροις δεδώχασιν εννοίας. 
Τους μέν γάρ άΐδίους χαΐ άφθαρτους εΐναί φασιν, 
οΤον ήλιον χα\ σελήνην, χα\ τά άλλα τά χατ* ουρανέ 
άα'ζρα, πρδς δέ τούτοις, άνεμους χα\ τους Αλλους 
τους ιής όμοίας φύσεως τούτοις τετευχότας. Τούτων 
γάρ Ιχαστον άΐδιον Ιχειν τήν γένεσιν χαΐ τήν διαμο- 
νήν * έτερους δέ λέγουσιν έπιγείους γενέσθαι ββους» 
διά δέ τάς εΙς ανθρώπους ευεργεσίας (βΟ) τετυχη• (59) ΣνμπΜχπίίβηναι. ί(3 βηίιη ΟίοάοΓ., ςοο<ί ΙμΙιιγ, Ιίββΐ )ΐ3ί6 6ΐί3ηι ΙοΰΙίο ίβττι ρθ58ΐΙ. 
Γ60ΐίυ5 νίβυοι 691 ηιΐ3ηι συμπλαχήναι, ο( 3016 16)^6• (60) ΡοϋΙ εύεονεσίας Μοηΐ. 3^(1. άθανάτ^ι»• 1Π ΡΚ2εΡΑΚ. Ε\ΑΝ6. 1.1Β. II. <Ι8 

τΑΐΛς χ&μής χα^ ^ηΐ9 ο^ον ΉραχΙέα, Διόνυσον, Α ΑΐΙβηΙιΟΓυιη ιΙιοοΙο^^Ίχ &υιηιηΑ τβΐυύ αιρίΐα, <ιυί1>υ: *ΑριτϊαΙ6ν, χα\ τους Αλλους τοΟς τοιούτους ομοίως. 
ΏερΧ & των επιγείων θβών, πολλο\ χα\ ?:οιχ(λοι πα- 
ραδέβονται λίγοι παρά τοΙς (οττοριχοίς τε χα\ μύθο- 
γρά?ο«ς. ΚαΙ των μίν Ιττοριχών, Εύήμερος ό τήν 
{χράν άνβιγραφ4]ν ποιησάμενος. Ιδίως ανέγραψε * των 
& μυθολάγων, *Όμηρος, χα\ Ήσίοβος, χαΐ Όρφευς, 
χαΐ Ιτκροι τοιούτοι τερατωδεατέρους μύθους περί 
θέων κεπλάχασιν. ΈμεΙς &έ τά παρ* άμφοτέροις άνα- 
γεγραμμένα πειρασ^μεθα συντόμως έπιδραμείν, στο- 
^αζ^μβνοι της συμμετρίας. Εύήμερος μίν ουν φίλος 
γεγονώς Κβτσ^Ενβρου βασιλέως, χαΐ διά τούτον ήνα- 
γχασμένος τελείν βασιλιχάς τινας χρβίας χα\ μεγάλας 
Αηδημίας, φησίν έχτοπισ6ηναι χατά τήν μέση μ- 
€ρέαν Μίς τ^ Όχεανόν. Έχπλεύσαντα δΐ αύτ^ν έχ ίρ809 ςυοςυβ 6πβ€08 αΐί &οΓιΐθ3 6$8β ΐπκΐυηΐ. » 
Η&ΰΐ6ηυ8 Ι>ίθ4ΐθΓυ8 Ηΐίΐοήαννηι νοίυπαίηβ Ιβιΐΐο, ςυι 
6]ιΐ8<)βιη ορβηβ 86χΐο Ιιαηε Ίρβαιη άβ ηυιηίηυπι πι- 
Γιοηβ 86ηΙβηΓΐ3ΐη Ετ6πΐ6π €α]υ8(Ϊ3ΐιι Μβ&βεηη Υ6Γΐ)ί8 
ΐβ8Ηιηοηίθ(|τΐ6 οοηΩπηαΐ , ίΐΑ 80ΓίΐΜη8 : ι Οβοπιιιι , 
ίηςυίΙ, ηοΓιοη€8 ρο8ΐβΓί$ 8(ΐί8 νβΙβΓοΙ ΐταιΙίάβΓυιιΙ 
οιηηίηο ()υ88 : 3ΐίθ8 βηίηι 86η)ρί(6Γηθ8 βΐ οηιιιί8 
οχρβτίββ ίηΐοπΐυ8 6856 (ΙΊευηΙ , 6υ]θ8ΐηοθί 8θΙβιη • 
Ιαι^ιη, «6 Γ6ΐίςυ& οοκϋ 8Ι8(γ& €0ΐηιη6ΐιΐ0Γ3ΐι(, ίίοιη- 
ςυ6 τβηΐ08, αΐηυβ \ά ([6ηυ8 €:ι:ΐ6Γ08 , ^αί δίιηΠΰΐη 
118 ηαΐυπιηι 80Γ(ίΙί 8ίηι : ηυΙΙυιη βιιίηι ί8(0Γυιη ιιβΰ 
οηυ8 βυί ρήπείρΊαιη 1]3ΐ>υί886 , η6€ άβδίΐαΓυιη υη- 

ςυ&ΐη 6886 : 2ΐΗθ8 Τ6Γ0, ΐ6ΓΓ6Ιΐί 6ΐιιη η3ΐί 688βΙΐΙ 9 

1»ιη6η ρΓορΐ6Γ 6& 1)6η6ίΚ!ΐ3 , (ΐυΙΙ)Β8 , Ηοπιιηυιη κίΙ)ί της εύ&ιίμονος *Αραβίας, ποιήσασ6αι τ6ν πλουν δι* β ([6ηιΐ8 ο1)8ΐπηχ6Γ9ηΙ, €υΙΙαιη βΐ ^ΙΟΓίβιη εοη86€υ- ΙΙχεχνου^ ιι^ίους ημέρας, χα\ προσενεχθήναι νήσοις 

1ϋ^βγέαις* £ν μίαν ύπερέχειν, τήν όνομαζομένην Παγ• 

χαίαν^ έν ^ τεθεΙσΟαι τους ένοιχουγτας Παγχαίους 

εδηβεί^ διαφέροντας, χα\ το(>ς θεούς τιμώντας με- 

γαλοπρεπεστάταις θυσίαις, χαλ &ναθήμασιν άζιολό- 

γοις, αργυρούς τε χαΐ χρυσούς; είναι δέ τήν νήσον 

Ιιράν θεών. ΚαΙ 2τερα πλείω θαυμαζόμενα χατά τε 

φ &ρχαι^τα, χαΐ τήν της χατασχευής πολυτεχνίαν, 

ιχρ\ &ν τά χατά μέρος, έν ταΖς πρ6 ταύτης βίβλοις 

Αναγεγράφαμεν* είναι δ" έν αύτ)| χατά τίνα λόφον 

ύψηΧόν χαθ* ύπερβολήν, ίερ6ν Δώς Τριφυλαίου, χα- 

Οιδρυμένον ύπ* αύτου, χαθ' δν χαιρόν έβασίλευσε της 

οίχουμένης Δπίσης, έτι χατά ανθρώπους ών. Έν 

ιούτφ τφ Ιερφ στήλην είναι χρυσην, έν ^ τοΤς Πα- (08 Γαί886, (|αορυιη ίη ηυιηβΓΟ ΗβΓ0ΐιΐ6ΐη, Β36θ\ιυιη, 
ΑΓΊ8(9!υιη, οαηι 2ΐίΐ8 , ςυοΓαιη 8ίιηί1ί8 6αυ8α βηιΐ « 
ρο8υ6ηιη(. Οχίβηιιη ιηυΙ(3 88η6 ΕΐΙπχχΙαιηηαβ ν:ι- 
π& ϋ6 (6ΓΓ6ηίδ 1ιίδ€6 ηυιηίηίΙ)υδ 6υηι ΙΓίδίΟΓίά, Ιυιη 
Γβϋυΐ&ηιιη ςυοςυβ βοπρίΟΓβδ πιοιοογΊ» ρΓοϋίϋβηιηΐ. 
ΕνβηαβΓΟδ ςυΙ(]6πι ίη(6Γ ΙιίδίΟΓίεοδ , ίη 88€η ΗΙα » 
ςυαιη δίτίρβΚ , ΙιίδΙΟΓία ρΓορΓίυιη Ιιοο 8ίΙ)ί ϋβίβ^^ίΐ 
3Γ£υιηϋη(υηι : 6Χ ρθ6ΐί8 αυΐβιη Ηοιη6Γυ8, ΙΙβδίοιΙυβ, 
0ΓρΗ6υδ 3€ εχ(6Γΐ, ςυίϋυδ ΓαΙιυΙ» ρΙ^ουβρυιΚ , ρΓ0• 
<Ιί)$ίθ83 ςυ9β(ΐ3ΐη ηοοηδη-ίδςυβ δίιηίΐία (Ιβ (Ιϋβ ϋοητ*- 
ιηβηΐΕ δοηαηίΑΓυηΚ. Νοδ \6γο ςυ» εΙ) υίΓοςιιβ δοη* 
ρίΟΓαιη §6η6Γ6 &666ρΊιηιΐ5 , ιιΐ ηκχΐυιη αΓκιυβιιι 
(6ΐΐ6λΐηυ5 , 1)Γ6νίΐ6Γ 63 δαιηιη3ΐίιιΐ(]α6 ρβΓευΓΓβΐΌ 
€0η3ΐ)ΐιηυΓ. ΕνβιηβΓυδ ίΐξΐΐαΓ ςηοά Γβ^ίδ €3883η(ΐΓΐ ΤρΙοις γράμμασιν ύπάρχειν γεγραμμένοις τάς τε ^ αιηίευδ 68δ6(, οαιη 6]υδ 63υ83 Γ6^ία ςυ9Μΐ3Πΐ οΙηγο 06ρανου χα\ Κρόνου χα\ Δι6ς πράξεις χεφαλαιωδώς. 
ϋκτά ταυτά φησι πρώτον Ουρανέ βασιλέα γεγονέ- 
\νι, έπιειχη τίνα άνδρα χα\ εύεργέτην» χα\ της τών 
έηρων κινήσεως επιστήμονα. *0ν χα\ πρώτον θυ- 
βίαις τιμήσαι τους ούρανίους θεοι^ς, δι6 χα\ Ούραν6ν 
«ροοαγορευθηναι. ΤΙους δέ αύτφ γενέσθαι άπό γυ- 
Μΐχί^ Εστίας, Π^να χα\ Κρόνον* θυγατέρας δέ, 
?έαν χα\ Δήμητραν. Κρόνον δέ βασιλεύσαι μετά 
06ραν^, χαΐ γήμαντα Τέαν γεννησαι Δία χαΐ 
Ήραν, χα\ Ποσειδώνα. Τ6ν δέ Δία διαδεξάμενον τήν 
(ασιλείαν του Κρόνου, γημαι Ήραν, χα\ Δήμητραν, 
χιΐ βέμιν * έξ ών παιδας ποιήσασθαι, Κουρήτας μέν 
Μ της πρώτης, Περσεφόνην δέ έχ της δευτέρας, ιηυηΊ3, 61 Ιοη^ίηςυ3δ ίοδΙίΚαβΓβ 60 ρ6Γβ|{ΐΊη3Γιο- 
η68 60|;6Γ6ΐυΓ , 8686 ίιι 066300111 3ϋςυ3η(1ο ιη6Γί• 
<ϋ6πι ν6Γ8ΐΐ8 ()6ΐ3ΐυιη 6886 €0ΐηιη6ΐη0Γ3( : ουιη 3υΐ6ΐιι 

6Χ Γ6Π66 Αγ31)Ί3 8θΙνίδδ6ΐ , ΟΟυΙΐΟδ ίη 0063110 (1ί68 

η3νί£;3(ίοηί8 ουΓδυιη (6ηυί886, <Ιοη6€ 3(1 ΐΓ3η8ν6Γδ38 
ςυ3δ<ΐ8Πΐ 6( οΙ)Ιίςιΐ3δ Ιη8υΐ38 3ρρ6ΐί6Γ6( , 6χ (ΐυίϋυκ 

63, ςα» 0Χΐ6Γί8 6ηΐίη6ΐ)3(, Ρ3ηθΙ]»3 4]ΐ66ϋ3ΐΐΙΓ. Ηί6 
νβΓΟ 86 Ρ3η€ΐΐΧ0δ ίη8υΐ3Γ68 νί<1ί8δ6, ί|υί ρί6ΐ3ΐβ 36 

Γ6ΐί^ίοη6 ρΓΧ8(3Γ6η(, (Ι608<ιυ6 ηΐ3{;ηίθ6θ 3(1ιηο<1υιη 

83€Γΐθ6ίθΓυΠλ 3ρρ3Γ3ΐα , (ΙοπίδςυΟ ρΓ6(ίθ5ίδδίηΐί8 

ΑΟΓΟ 3Γ(;6η(οςυ6 ΓυΙκ6η(ί1)υ8 ¥6η6Γ3Γ6η1αρ. Ηβηο 
Ι^ίΐυΓ Ιη8υΐ3ηι ά'ύ$ 83€Γ3πι 6886 , ίη ςυ3 ουηι 3ΐί3 
ρΐ6Γ3ςυ6 νί86Γ6η(υΓ, ςυ» 3<ΙιηίΓ3(ίοο6ΐη ρ3Γ(ίπι 'Αθην3ν δέ άπ& της τρίτης. Έλθόντα δέ εΙς Βαβυ- ρ Υ6ΐυ8(3ΐ6 Γ6Γυιη , ρβΠίπι δίη[|;υΐ3Π 3Γ(ί8 6Χ06ΐΐ6ηΚί& λΰνκ, Ιπιξενωθήναι Βήλφ * χα\ μετά ταΰτα εΙς τήν 
ΏάγιαιαΊ νησον πρ^ Όχεανφ χειμένην παραγενό- 
μενον, Ουρανού του (δίου προτιάτορος βωμ6ν Ιδρύσα- 
σθαι. ΚάχεΖθεν διά Συρίας έλθείν πρ6ς τ^ν τότε 
δυνάστην Κάσσιον, έξ Λ χα\ τ6 Κάσσιον δρος. 
Έλθόντα δέ εΙς Κιλιχίαν, πολέμφ νίχησαι Κί- 
λαα τοπάρχην. Κα\ Αλλα δέ πλείστα έθνη έπελ- 
Μνεα παρ* &πασι τιμηθήναι, χαΐ θε^ν άναγορευθή- 
νχι. » Ταύτα χα\ τά τούτοις παραπλήσια ώς 7ΐερ\ θνη- 
τνν ανδρών, περί τών θεών διελθών, επιφέρει λέγων* 
« Και περί μέν Εύημέρου τοΟ συνταςαμέ'/ου τήν ίεράν 
άνχγραφην, άρχεσθησόμεθα τοις όηθείσι. Τά δέ παρά 
"^ςΊΕλλησι. μυθολογούμενα περί θεών, άχολούθως 
Ήσιόδιρ χα\ 'Ομήρφ χαΐ ΌρφεΤ, πειρασόμεθα συν- €θηιυιον6Γ6ηΐ • ςυ»ςυ6 δυρβΓίοπΚιυδ 1ίΙ)Γί8 ρ6Π»6- 
ουίί δυπιυδ ; Ιυηι ίη ςυο(ΐ3ηι πιίΓυπι ίη ιηο<!υηι 
6<1ί1ο €θΙΐ6 ^ον^8 ΤΓίρΙιγΙχί (6ηιρ1υπ) »Κ> 60(ΐ6ΐη 
οΓιω (Ιυιη 3(ίΙιυ€ ίηΐ6Γ 1ιοη)ίη63 3^6Γ6ΐ ,. οιϋίηηβ 
(6ΓΓ3ΓυΠ) ίηΐρ6Γ3Γ6ΐ, 6χοίΐ3ΐυπι. Ιη 1ΐ0€ 3υΓ6υιιι 
οίρρηπι Γυίδδβ, ςηί Γ6δ 3 €0β1ο , 53ΐυΓηο , 30 ^ονο 

ρΓ86θΐ3Γ6 ((68ΐ38 Ρΐΐΐοΐΐϊίαβ 1ί(ΐ6Γίδ 8αηΐΐη3(ίυΐ 6ΧΑ- 

Γ3128 οοηΐίη6Γ6ΐ. Ουίϋυδ βυ1)]υηκί( οφΐυιη οριηίυιη 
ρπηΓ.ίρ6ηι Γ6§η38β6 , νίΓυπι υΐ δυηιπι» «ςίΜΐβΐίδ , 
810 1)6ηί|ρπ(3ΐί8 ίη οπιηοδ 6χίηΐ]£ ,^ςυκΐΜ6 δίιΙοΓυπ} 
ιηοΐιΐδ 61 οοηνβΓδίοηοδ αρρππιο 03ΐΐ6Γ6ΐ, ίρβυηιςηβ 
3(ΐ60 €|υοϋ ρΐ'ίηιυδ δ3οηίιοϋ8 0€βΙβδΐί3 ηοπΓιη» ου- 
Ιιιίδδ6(, οοβΚι οο^ηοιηβηΐιιιη ίην6ηίδί>6. Ευηΐ(]«;ηι Αΐίο• 
6Χ ν65ΐ3 οοη]υβ6 (1ιΐ06 1ΐ3ΐ»υί8δ6 Γ;ιηϋΐη οΐ δβίαη- 149 ευδΕΒΙΙ ^^£8ΑΗIΕ^δ^δ ΟΡΡ. ΡΛΒ8 II. — ΑΡ0Ι.06ΕΤΐεΑ. 1Μ ηυιη » βΙίΑβςυβ (οΐΐάβπι , Β1ΐ6&ιη λο ΟβΓβΓβιη. Ιρ$ί Λ τόμως έπιδραμ£ΐν.ιΕΐθ*έζής Ιπισυνάττηι τάς τΰν νβΓΟ 5&(υιήΐϋπι ίη ι^^ηυηι 5υ€ΐ'6$$ί&&6 , ήυι ΚΙιβιι 
&6ΰυπι ΙΟΓΟ ]υιΐ€ΐΑ Ιονβηι , Ιυηοηβπι , 9ΐο Ν«*ρΐυηυιη 
ρΓΟΰΓβ&ι-ίΙ. ^ο?6II1 &υΐ6αι , οιιιη δ^ΐοΓηΐ ΓΟ^ηυιη 

Ιΐ;ΤΓ6ΐϋΐ3Π0 ]υΓ6 8€ε€ρί886ΐ , υΧ0Γ6& (Ιυχΐ88β ΙΓ68 , 

Ιυηοηβηι , ϋβΓβΓβσι , &ο Τΐιβιηίάβιη , ςυ«Γυιη 6Χ 
ρήνηΆ Οηΐϋΐη», ΡΓΟδβΓρίηαπι 6Χ ββουικίλ , 6Χ ΙβΠίλ 
ιίβηίηυβ ΡβΠ&άβπι 8ΐΐ8€6ρβΓίΐ. Ιη Βαϋγίοηβιη οαιη 
νβηί&ββΐ» ΚιοΗρίΐίο ΒοΙί υβαπι 66^, ίηϋϋςυβ ί|ίιηυ1 
110 ίη$υ1&ιη ΡΑίιοΙιχαηι Οο63ηο ρΓΟλίηιαιη άβΐ^ιΐυδ 

ίυί856ΐ, ΟΓΑΐη €(£ΐθ,εΐΐ]υ8 ηβρΟβ 6Γ&1» 890Γ&ΐη 6Γ6- 

χί886 : Αίςυβ ΙΓιηο ρβΓ δ^ιίαιη »ά €Α88ΐαη) ςυβιη- 
ϋλπι, & ηιιο ιηοηβ €&88Ίυ8 ηοιηβη &εοβρ6Γίΐ » 6]υ8- 
ϋβιηχνί ρηηοίρ6ΐιι 8686 €οηΐυ1ί886 : ηιοχ ίη€ί1ί€ί3πι 
νβηΐυιη €υιη 6886(» ΜΙο Οϋίοβιη ΐορΑΓ6ΐΐ8ΐιη 8υρ6Γ&586; ποιητών μυθολογίας. "Αλλά γάρ τοιαύτα χα\ άπ6 
της Ελλήνων θεολογίας άποχρώντως ήμίν άποτβ- 
τμήαθω. ΟΤς εΟλογον έπισυνάψαι των αΟτων θ^ών 
τάς έν τοις άβύτοις τελετάς, χα\ τά άτϊό^^&ητα μυ* 
ατήρια* σχέψασθαί τε πότερον θείας ώς αληθώς θεο- 
λογίας ^χούσαις τι θεοπρεπές δείγμα φέρουσιν, ή 
χάτωθέν ΤΕοθεν μαχραΐς χα\ δαιμονικής ικλάνης 6ρ- 
μώνται, γέλωτος ή χα\ μοΰΰιον αΙσχύνης, μαίλλον δέ 
τοις Ιτι τυφλώττουσιν οΓχτου δντα &ξια. Ταΐ»τα δέ 
Κλήμης ό θαυμάσιος έν τφ) πρ^ "Ελληνας Προ-' 
ζρεπτιχφ δια^^ήδην Ιχχαλύττυει» πάντων μέν διά 
πείρας έλθών &νήρ, θάττύν γε μήν της πλάνης ά¥α« 
νεύσας, ωσάν πρ6ς του σωτηρίου λδγον, 3οα\ διά τΐ^ 
ευαγγελικής διδασκαλίας των κακών λελυτρωμένοΟ» (Ιβηίςυβ &Κ) οιηηίΙ)υ8 (|[6ηΐί1)υ8, ςυ&δ ί1ΐ6 ρ1υΓίιη&8 οΐ)- Β Βραχέα δ* ουν κα\ τούτων έπάκουσον. 
118861, ΙιοηοΓ68 €οη86€υΙυιη (Ιβαιηςιιβ Γβηυηΐίαΐααι Γυίδ86. > Ηχο Οίθ(]θΓυ8 λΐί&ςυβ Ιιί8 8ΊιιιίΓι&(ΐ6 ηαπιΐιιί• 
1)08 βίο Ιαηςυαιη ά6 1)θΐηίηί1)υ8 ηιοπΐ οΙ)ηοχϋ8 υ1)ί άί8ρυΐ&νίΐ, ίΐ» ρΓ086<ιαίΐυΓ:£|1ιΑ(1Εν6ΐιΐ6Γυηι ςαί(Ιβαι 
(|υο(Ι Αΐϋηβΐ, ςυί 82^0Γαιη €οη86ηρ8ίΐ ΚιίβίΟΓίΑΐη, Ιι»ο «1>ί11ο ιηα1ιΐ9ΐΐ08 ηο•β886 8υίΙιοίΑΐ: (Ι6ίιΐ06ρ89 <|υΜ^ 
ιιβίυπι άβΟΓυιη Ογχοι ΓΑΐ)υ1&8 γαΐ(|[&τ6ηιηΐ, Ηββίικί' , Ηοιηβπ ΟΓρΗβΙςοβ Τ68ΐίβϋ8 ιηβίβΙβηΐΜ, €&Γρΐίιιι •αιιμ 
ιη&(ίιηςα6ρ6Γ8ΐήηξ;6Γβ€θη3ΐ)ΐιηυΓ, >Τυιη8ΐιρ6ΓΐοτΙ1)υ8ΐΗι•θΓ»6οηιιηρο6ΐΑΓυιη Οαίοηββ λΐίοχίΐ. 86(ΐ€ΐιΙιι 
ΙβίΑ ηοΙ)ί8 βΓχοοΓϋΐη ΐΙΐ6θΙθ{[!£ ςυ«8ί Γηβπιβηΐ^ 8ΐιΐί8 6Γυηΐ, ςαίίφυβ ορροΓίαηυιη υΐίηυβ Γυβήΐ μη 
Ι6πιη68 60Γυτηά6ΐη ηυιηίηυπι ίη ΐ6ΐηρΙοηιπι &(ίΙγΐί8 ίηίΐί8η(!1ί Ηΐαβ, ΑΓΟΑΠΑ^νβ ηΐ3Τ8ΐ6ΓΚ)ηιιιι 836Γ3 •ο1ι• 
]υοββΓ6, 36 (ΙϋΊβ6ηΐ6Γ 8ΐη:υ1 νίιΐ6Γ6, ηοπι νβΓβ ϋίνίΒββ ίΙΓι ηυιηιηυιη γ3Γιοιι6$, Ι)60(ΐα6 ι1ί|^ιιιη •ϋ* 
4|αΙά 6οιηρΐ6Χ3& Γβΐί^ίοηββ ίοΓβΓαηι, αη οοηΐΓ3 3ΐ) ίηΓβπ8 6χοίΐ3ΐο$ 6γγογ68 36 άηιηοιιιιηίΐ ίΓ3ΐιάΙΐΗη 
(1θΙί8ςυβ 6οηθ3(ο8 ο1)ΐΓυ(ΐ3ηΐ, ςοο8 τΐδαβ, ίιηο ρυάοΓ 6χ Γβηιιη ίη<1ί^!ΐ3(6 6θοΐΓ36ΐυ9, 3υΐ βοηαι 
ροΐίυβ, ςυί Ι3ηΐ3 6ΐί3πιηυιιι ίη 0X61(316 ν6Γ83ϋΐιΐΓ, οοπιηιΐδβηΐίο ]ηΓ6 30 ηιοπίο 6Χ6ίρΐ3(. Αίςοβ Ιιο- 
Γΐιηι (υΓρί(υ<1ίη6πι 3<ΙιηίΓ3ΐ)ίΙί8 ίΠβ €ΐ6Π]6η8 , 63 ςυ3ηι 3(1 ϋΓΧοοβ ^ίπ^ίΐ ϋοΗοτίαϋοηί^ ηιΐ(ίΐ3αι οη* 
Βΐοιηςυ6 8ρ66ΐ3η(!ΐ3πι οουΠδ ρΓοροηίι, ιΐυΊρρ6 ςιιί 6υπ) οαιη68 ιΙΙοΓαπι €ΐΡΓ6Π)οηί38 8α3 ίρ$ία8 οχρο^ 

ηΟΙΙΐίβ 60^ηθν6Πΐ, ΙαΠΙ €6ΐ6ΓΓίΐη6 3ΐ) ίηί3Πΐί 6ΠΌΓ6 €3ρΐΐ( 6Χ(υΐ6Π(, ΤβΓΐ)ί 83ΐυΐ3Π8 61 6Τ3ηβ«1ίθ9 

οίτΙηχ ιτί 61 (οι (3η(0Γυηιςιΐ6 ηιαΙοΓαηι 6θη(3$ίοη6 ΗΙ>6Γ3(υ8• Ηχο (υ ί^^ίΐϋΓ ρ3υοί8 6(ί3Π) 3θθίρ•. 

ΟΑΡϋΤ III. 

Λΐ€αηοτΜίη νήΐίοτηηι βί οοαιίίοτηηι ηιψίεήοτηη 
€γΐΙοηΐ€, ηηω ηΐίΐΐΐίρΐίήηηι άύοτηιη $νρ€ηίίΐίοηβ 
€οηίίηβηίατ. 

ι Νο1ί(6, ίηηυίι, 806ΐ6Γ3(α ίηιρΊαςυο 3(ίΙγΐ3 οοπο- 

31118 6χρ1θΓ3Γ6, πβο ρΓοΓυπϋοΓυηι 3ΐι(Γ0Γυιη Ιπ3(υ8, 

ρΓΧ8(Ί(;ϋ8 ηιοη^ΐΓίκηυο ρίβηοβ, 3υ( Τ1ΐ68ρΓ0(6υΕη 

Ι6ΐ)6(6!η, 3α( ΐπρ<Μΐ6ΐη €ίΓΓΐιχυιη, ααΐ 9θΐ6υπι 0•- 

(Ιοηχ (ιη(ίηη3ΐ)ΐι1υιη : 66Γ3ηόΐ7οη 3υ(6ΐιι ϋΐυιΐ (16- 

ιοΠίί οϋιη ίη 3ΐ-6ηΊ3 οαΗατη, ςυο()Γΐιΐ6 ίΙ)ί(]6πι 66- 

1(:1)Γ3ΐ)3(υΓ ΟΓαειΗυπι, ]3ΐη υογο ειιιη ίρ83 ςυ6Γου 

ΡΓ0Γ81Κ 6η)3Γ€υ'α, Γ3ηθί(ϋ$ 36 ν6(ϋ8ΐ3ΐ6 60η(Γΐΐί8 

Γ3ΐ}υϋ8 Γ6ΐίη(|υίΐ6. Εηίΐ)ΐν6Γ0, 8)1υί( υ(ίί|υ6 Γοηβ ϋΐβ 
€33ΐ3Γιιΐ8» 8ΊΙϋί( €οΙορ!ιοηΊυδ αΙΐ6Γ, 36 Γβΐίςυχ 8ί- 
η«ιΙ οιηη68 Γαΐί(ϋ6χ ιιι^χ αηιβί'υηΐ, (|υ38 ν6η(080 ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Γ. 

Έχίτομ^ι ^^^ άΛ(>^βήτων τεΛετώτ, κ(ά πρυφίΛ» 
μυστηρίων της αοΛνθέον αΛάνης^ (61) Ά^υτα. €ΐ6ηΐ6ΐιΐί5 Ιοουβ 6X8131 Ιη Ρτοίτ^ψίΧ" 

€0^ ρ. 7 6(Ιί(ίοη. 6ΐ'£€0-1.3ΐ. 

(6^) Βεσπρύπειοτ, €ΐ6ΐιι.. θεσπρωταΐον* Μοη(., 
θεσπρώτιον, «γυχ οηιιιία ριοΙίΑπί ρο$8(ΐηΙ. 

(65) Κ'ίφάίογ. ΜοίΙο 3 Ορχεις Κΰ^^αν δΟΓίρΙυπι 
Γηρ6ΐί3ϋ, πιοιίο Κί(^^αν. Οητ/ιαηι 8£ρίυ8 1•3ΐίηί 
ί!ίχ(?Ρ6. ΡΓιΐιίιΐ8 Ι. IV, 6. 5 : ι υΐΐΓ3, ίηηυίΐ, ΟϊγγΗ»! 
Ρΐιοοίιϋδ ΟηπιρΊ, ορρίιΐυπι ΟίηΙιβ. > 

(64) Γεράιτορνον. 1(3 Γβροδπίιηιιβ 6Χ ί^Ιΰΐηβηίβ, 
ουπι ροΓρ6Γαπ) αηΐβ Ιβ(ζ6ΓθΙ(ΐΓ γεράνδρειον. Νβο (1υ- 

ρβ ^6ΐηίηιιπι ΑιηηιοιιΙβ 0Γ36υ1υηι ίη(6ΐϋ£;3(. δβιΙ ηιί- 
Γυπι 68( 3ρυ(1 86γΊ|»(ογ68 οη)η68 (Ιβ ςυ6Γ6υ ί1ΐ3, ν^Ι 
3ΐί3 (ΐυανί8 3Γΐ)0Γβ ρ6Γν6ΐυ8(3, ςυοά γεράνδρυον Ιη6 
ηοιηίη3ΐ, 8ίΐ6η(ίυπι. ΑΓΓί3ηυ8 <|υΐ(1βιη, 6( €υιϋθ8 
|ί1>. IV, <|υι οιηηΐυιη υΙ}6ΓΗιη6 ΟΓαοαΙί 8ίΐηιη βο^υηι*- ι *Αδυτα (61) τοίνυνάθεα μή πολυπραγμονείτε, 
βαράθρων στόματα τερατείας Ιμπλεα, ή λέβητα 
σπρώτειον (62), ή τρίποδα Κΐ|&{^αΐον (63), ή Δωδο^ 
ναΤον χαλκεΓον* Γεράνδρυον (64) δέ ψάμμοις έρήμαις 
τετιμημένον, κα\ τ6 αυτόθι μαντεΓον αύτ?| δρυί μι* 
μαρασμένον μύθοις γεγηραχόσι καταλείψατε. Σ&α(- 
γηται γοΟν κα\ ή Κασταλίας πηγή, κα\ Κολοφώνος 
ίίλλη πηγή, καΐ τά άλλα ομοίως τάθνηχε τά μαντικά 
νάματα, κα\ δη του τύφου κενά όψέ μεν, δμως δ" ο&ρ 
διελήλεγχται το?ς Ιδίοις ουνεχρεύσαντα μΰθοις. Δίή- 
|ν γησαι ήμΐν χα\ της άλλης μαντικής, μάλλυν δέ μα* 

3υ6 ί]68€πΙ)ΐ]ΐιΐ, ορ36ί$ί>ίπιυηι 6ί ηοπιυδ 6ίΓ6υηιίιιη• 
ιιηΐ, ηυΙΐ3ΐη Οηκίη 3ΐία8 ίιι(6Γ 3Γΐ)0Γ6η) 8ί^π3η(, 
3υ( ν6ΐυ8ΐ3ΐ6 αυΐ 6υΙ(υ βχίιηίαηι. Ρΐίηίυδ 3υ(6ΐη ΓιΚ>. 
XII, 6. 23, υΙ)ί άβ ΙΐΑΐηηιυηίαοί, 5ίν6 Αηιη)οηΐ36ί Ι3• 
6Γνπΐ3 1θ(|ΐΜ(υΓ, 1(3 86πΙ)ί( : € ^ΚιΗίορΐ» 8υΙΐ]6€(3 
Α1ΐ'ί63, ίιιςυ'Κ, Ηαηπηοηί36ΐ ΐ3€Γγηΐ3ηι 8ΐίΙΐ3(, ίιι 
3Γ6ηΐ8 81118 ( ίη<ΐ6 6( ηοιηίιΐ6 6ΐΊ3ΐη 3ΐι Η3πιηιοηί8 
οΐ3ουΙο, ]υχΐ3 ςυοϋ ^ΊΐζπΊΐυΓ 3Ι'1)0γ ςιΐ3ηι Μβιοριοη 
νο63ηΙ ), Γ68ίη»* ηιοϋο, 3αΐ βαιηπιί. > ΥβΓυηι, ορί- 
ηοΓ, (|;6πυ8 3Γΐ)0Πδ ίηηπί(, ποιι 8Ίπ$ιιΐ3Γ6ηι 3ΐΐςυ3ΐη 
ίη(1ί6;ι(, 1)66 υ1ΐ3Π) 3ΐι( νοϋιβΟΐίβ 3υ( €υΙΐυ8 πΐ)(3ηι 
αϋίυη^ίί. ΤΙιβοϋοΓυΒ Η1>. χ Οβ ΟίΛΰ, α^€€ί,, ςαΐ ιο• 
(08 (16 0Γ36υϋ8 681, ίηΐ6Γ 63Ρ(6ΐ'3« χα\ τΙ^ν Ιεοάν δουν 
6θπιηΐ6η)0Γ3(, 6οη(!ηυοςυ6 8υΜί(, κοκ το Δίωο^Η 
ναΐον χαλκεΓον. Αη Ιερά δρυς ηο8(ηιηι ΪΗΚ'{ΐράΒΦ» 
δρυον 68(Τ Ιϋ ΡΕ^£ΡΛΚ. ΕΥΑΝΟ. υΒ. 11. 1» νιχης ^ &χρη^« ΧΡ^*^ΡΜ« ^^ Κλάριον, τ6ν 1Ιύ• Α ΓΑβία •βΓ0 ϋ€6ΐ» ρ»ΐΑΐη Ι&ηοη ι1ίςυ3ηάο §|Κ)1ί>Ιλ» 

νίϋβΓαηΐ, ρο&ΐ6Αςυ&ιη Π1« βυί» ουιη Γλ|)6ΐ1ί9 οιη- 
ηίιιο ί1ϋ0υχί586ηΐ. θ€€«ηΐΑ ΐα ηο1)ί(, ρ6Γ ιηβ ΗεβΙ» 
ΓβϋςυΑ ν>ΐ1οΊη>Γιοιιί8 3αΐ Γυποδ» ροΐίυβ τ^υίυιΐί• 
ΟΓΑουΙα, ΟίΔπυαι, ΡγΐΙιίυηι, Οίάγιηβα, ΑιηρΙιί&Γ8ΐιηι« 
ΑροΙϋηβΐΒ, Αιηρίπίοοίιυηι : β2 ^^<Ι6 βί 1ιιΙ)6ΐ ρτο* 
<1ί§ίθΓυιη ίηΐ€ΓρΓ6ΐε$» 8(1<ΐ€ &υ^υι*€8, ρΓοΓαιιοδςΐΜ 
ΜΐηαίοΓυιιι £θη]οοιθΓ68• Ουία &{;68ί•, οο βίιηυΐ θο• 
οοΓΑοι Ργΐΐιίο 8ΐαΐυ6» ςυί (1ίνίιι&ΐίοη«δ •υ3» ΓαΓίηλ 
ΙιοΓϋθοτβ ρΰΓΟοίυηΐ, ςυίςαβ & ρΐυήηιΰι βΐΐΑΐηηαηι 
ο1>86Γν2ηΐυΓ νβηΐτίίοςυοβ. ^ΑIη νβΐΌ 6( ^£^ρι^ο« 
Γυω ρ6η6ΐΓ3ΐί3, θΐ ιηαηίυηι 3ρα(1 ΕίΓοβοοδ νβΐίοΐ» 

1]3ΐίθη6$ ίη ΐ6Ν6ΐ)Γί$ ]3063ηΙ : ν6$2η» ρΓθΓθ€ΐΟ ϋ1ΐ6 

&ϋηΐ ΙηΟίΙβΙίυιη Ιιοιη'ιηυιη ίλΗβοϋί 3γ168, 61 οοιηρΑ- 

Γ3ϋΒ 3<1 ριΐΓ3ΐη ρυΐΑοΐφΐβ ΓΓ3υ(Ιθΐη ήοα» αΐβ» ίο 

γαμνώοω 6έ εΖ μάλα άνά τ6ν της άληθβίας λόγον τήν Β βοΠίβ οβ^αη». Ε]α8(ΐ6Πΐ ςαοςυβ Γ3&οίη3ΐίοηί3 Τ6* 6«ον, τ6ν Δκβυμέα,τ6ν *Αμφΐάραον, τ6ν *Α::όλλω (65), 
τ^ *Α|&7θΐοχον, ιΐ δέ βούλει χα\ τβροΕΤοσχόπους, χα\ 
οΙ»νοαχ095θυς, χα\ τους ονείρων χριτάς τους ανίε- 
ρους (0β) συν αΟτοΙς - βτήσον οέ 6;χο0 παρά τόν Πύ- 
#ιον λγΐιΐν τους άλευρομάντβ'.ς, χα\ χριθομάντ&ις, Χ9ΐ\ 
τβυς «ΖσΙτι ιηρ2 το7ς πολλοΤς τετιμημένους έγγβι- 
βτρ«μύΟους* ναι μήν &βυτα ΑΙγυπτίων χα\ Τυ^(&η- 
νών ν£χυομαντ€ΐαι σχότ&ι ?:αραδεβόσ6ων * μαντιχά 
τκΙ#τα ιίις αληθώς άνθριόι^ων απίστων σοφίοτήρια, 
χΚ τάάψηις άχράτου χυβευτήρια (67). Συνέμποροι 
τηοΐϊ της γοητιίας αίγις έπ\ μαντιχήν ήσχημέναι, 
«λ.χ^ραχβς άνΟρώποις χραίν ύπ* ανθρώπων διβασχό- 
μηοι. Τ( δ^, εϊ σοι χαταλέγοιμι τά μυστήρια ; ούχ 
Ιξιρχήβομαι μέν ώσπ&ρ Άλχιβιάδην λέγουσιν ' άτιο- γ«ΐ)τικ(βν τΐ^ν έγχιχρυμμένην αύτοίς, χα\ αυτούς γ< 

«6ς 3ΐαλουμένους υμών θεοΟς, ών αΕ τβλεταΐ μυστι- 

ιι\, οίον ΙπΙ σχηνης του βίου της αληθείας έγχεχλή- 

Λ» (68) βιαταΐς. Διόνυσον Μαινόλην όργιάζουσι 

ΒΑχχοί, ώμοφαγίςι τήν Ιβρομανί αν άγοντες* χαΧτελί- 

βηναι τάς χρβανομίας τών ψ^ρων (69), άνεβτεμμέ- 

νΜ το!ς δφβσιν * έπολολύζοντες Εύάν έχείνην, δι' ήν 

ή«λ&νη τ»ρηχολούθησε, χα\ ό θάνατος έπηχολού- 

^βλ. Και σημ&Ιον οργίων Βαχχιχών 5φΐς έστ\ τετε- 

λισμένος. ΑΜχα γουν χατά τήν άχριβη τών Εβραίων 

9«ηΗ)ν, τ6 βνομα τ6 ΕΟα δασυνόμενον ερμηνεύεται 

89^ θήλεια. Δηώ δέ χα\ Κόρη δρβίμα ήδη έγενέσθην 

μ»ηιχ&ν, χα\ τήν πλάνην, χα\ τήν άρπαγήν, χα\ τ6 

ιένθος αύταΐν *ΕλευσΙς δαδουχεί. Καί μοι δοχε? τά Ιυΐί η6(|[θΙί3ΐίοηΐ8 80€ί» Ιΐ3ΐ)63ηΙυΓ ΰ3ρτ» 3ϋ 4ΐ?ί 
η30(1υπι ίηΓοπηιΐχ, η€0 ηοα ΰΟΓτί ίΠί, ςυθ8 %ά 
8ροιΐ8& Γ€(1(ΐ6η4ΐ3 1)011111168 βπκϋβτβ. Ουίά 81 ίρ8λ 
ςυοςυβ οαγδίβΗ» ϋΐιί 6ηαοΐ6€ΐη7 Νοιι 63 ςαίάβαι 
16Π16Γ6 ▼υ1ς8ΐ>ο, υΐ Αΐ6ί1)ί&(ΐ6ΐιι Γ6€ί856 ΐΓ3(1υηΙ; 86^ 
Ι3ΐη6η 1)6ΐΐ6 3(1ιιιο<1υιη ςυίάςυίά 8υΙ) ϋ8 ρΓ28ϋ|[ί&• 
Γυιη Ι3ΐ6ΐ, ίρ83 ν6πΐ3ΐί8 θΓ3ΐίοη6 ηυιΐβΐκ), ςυο8ςΐΜ 
(1608 ηυη€υρ3ΐί8 36 ιην8ΐίο:8 ηΐί][)υ8 6θ1ίΐί8, ί11θ8 8ί€ 
Ι3ηςυ3ΐη ίη 3ΐί(ΐυ& Ιιυ]υ8 νίΐ£ 806ηα ιη6ΐυ80« ?6Η• 

13118 6]α8(ΐ6ΐη 8ρ6€ΐ3ΐΟΓυΐη 06υ1ί8 •1)]ί€ί3Ι11. Αβ ρΗ• 

ιηυιΐ], 6066 Ιί1>ί 1ιοηηη68 ΓυΓΟΓίβ ΟΒδίτο ρ6Γ6ίϋ Β36- 
6ΐιυιη Μ»ηοΐ6ΐι δθΐ6ΐιιηϋ)θ8 0Γ{;ϋ8 €6ΐ6ΐ)Γ3ΐιΐ, αύ* 
(ΐΑΓαιη €3η]ίυιη 1ΐ6Ηυ3Γιοη6 836Γ3ΐη ίη$3ηί3ΐη ρβΓ» 
3^60168, €Χ&3Γυιηςιΐ6 ?ί€Γιπΐ3ηιη) ραΠββ άίνίάυηΐ» Κργια, χα\ τά μυστήρια δείν έτυμολογε?ν, τά μέν, ^ 86Γρ6ηϋ1)υ5 ΰΟΓοηαΙί : Εν3ΐη(|ΐΐ6 ϋΐαπ) ναδίίβ ϋ1αΐ3• ά26 της ^ργης της Δηοϋς πρ6ς Δία γεγενημένης • τά 
δ, άτώ του μύσους του συμβεβηχότος περί τ6ν ^ιά- 
νυβον. ΕΙ δΐ χα\ άπ6 Μυσουντός τίνος Άττιχοΰ, βν 
^ χυνηγ{^ διαφθαρήναι *Απολλόδωρος λέγει, ού φθ^ 
νος 6μών δεδοξάσθαι τά μυστήρια έπιτυμβίψ φωνΙ) 
νίτιμϋ. Πάρεστι δ^ χα\ Αλλως μυθήριά (70) σοι 
ηείν, αντιστοιχούντων τών γραμμάτων, τά μυστή- 
ρ», θηρεύουσι γάρ ε Ι χα\ άλλοι τινές, άτάρ χα\ ο{ 
{ώΟοι οΐ τοιοίδε, Θρ^χών τους βαρβαριχωτάτους, Φρυ• 
Τύν τους άνοητοτάτους. Ελλήνων τους δεισιδαίμονας• 
Όλοιτο ουν ό τησδε άρξας της Δτοπίας άνήρ άν- 
βρώποις ' εϊτε ό ΔΔρδανος ό Μητρ^ θεών χαταδιδά- 
{^ς τά μυστήρια, εΓτβ Ήετίων ό τά Σαμοθρ^χων 6ρ- ΙίΙ>υ8 ίιΐ6ΐ3ΐη3ηΐ68, ρ6Γ ςυαιη ]3ηυ3 68ΐ ιιοη 6γγοτΙ 
νηοάο, 86(1 ίρ$ί ςυοςοβ χηοΓίΙ ρ3ΐ6Γ3€ΐ3. Ει 8306, 
6υιη ΟΓ^ίοΓυιη ΒαοοΙιίεοΓυιη 8ϋ ςυ38ΐ ςυοι1ά3ΐη ίη- 

8ίςη6 86Γρ6η8 3Γ63ηθ ΐίΐα 6008661*8108, ΙΟΙΟ ν6Γ0 ύ 
3ί'60Γ3ΐ6 ν066Π1 Η6ΐ)Γ3ίθ3ηΐ ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3Γί Υθϋκ, ΗβΤλ 

ουιο &8ρΊΓ3ΐίοη6 |;Γ3νίοπ $6Γμ6ηΐ6ΐη Γβιηίηβιο βί^οΐ• 

Ωθ3ΐ• θ6ίθ(]6 66Γ68 6ΐ ΡΓ086ΓρΊη3 ίπ ΟίγδϋΟΟΟ) 611301 
ίβΐΐοΐφ ^6008 ΐΓ3η8Ί6Γ6, ςΟΟΓΟΙΟ 6ΓΓ0Γ68-61 ΓΟρΙυΠΙ 

61 ΙοοΙυοι ιΐΰ€ΐοπιί8 Γα6ΊΙ)08 £160818 ί11υ8ΐΓ3ΐ. Α€ 
ηοίΐιί ςοίιΐ6πι Ι3ηΐί 68ΐ, ρΓορπ3οι ογ^ιογοπι 61 ηιγο 

8ΐ6η0Γ0Ο1 00(3110060) 6Χ6θΐ6Γ6. 0Γ^ί3 8306 άΐΛ 

της οργής, Ιιοο 681 3)) ίΓ36υο(1ί3 οοπΐ6θ 36ε6ρ6Γΰ, 103 06Γ68 3^VΓ^8υ8 ^0V(;01 6Χ3Γ86Γ3( ; 10^8ΐ6Π3 

για χαΐ τβλετάς ύποστησάμενος, εΓτε ό Φρυξ έχείνος |. νβΓΟ άτΐδ του μύσους, Ιΐ06 68( 35 6Χ86€Γ30<1ο 80β• 
ό Μίδας, ό παρά του 'Οδρύδου μαθών, ίπειταδια- 16Γ6, ςοθ(ί €ίΓ03 ΒαοΰΙιυιη ίρ800) 6θοΓι^6Γ3ΐ. Ουο€ΐ 
δοϋς τοΙς ύποτεταγμένοις Εντεχνον άπάτην. Ού γάρ 81 νοεβαι Ι8ΐ30ΐ 3 Μγ8θο(6 ςοοίΐααι ΑΐΙίοο ά6Γίν3Γβ 
Ι» 4 Κύπριος δ νησιώτης Κινύρας παραπείσαι ποτ* ρΐ366ΐ, ςο6ΐη ΑροΗοόΟΓΟδ ίο ?6θ3ΐίοο6 ρ«τϋ88β (0« (65) Τότ ΆχόΧΙω. ΡοΠο |;1θ886θΐ3 68(. ΟυοΓβυοι 
«ΙΟΙ, ρθ8( €ΐ3Γίπσι, Ρ]τΐηίυπι, Οίιΐ7ΐη63, ςυ^Β οηι- 
313 8οαΐ Αροΐΐίηίβ 6θ|;οοηΐ6οΐ3, 6]υ84ΐ60ΐ ηοοι1ιΐ3- 
ϋη ηΐ6ΐηίοί886? 

(66) Τους ανίερους, ΟΙβαι. 6χροο€(ο 3ηί6υΙο, 
1•^. άνιέρου, 8ίκπί&ε3ΐιΐΗΐδ, ιιΐ νιάβίΟΓ 61 ^πι\)η8. 

(67) ΚαΙ χΛάκης άκρατου χν6ευτήρ/α. Ηχ6 Ιο 
06016016 οοο 16^10108, 060 10 Μοοΐ30. οοίΐίοο; ({υχ 

Ι3«6ΙΙ, Οί ί3ΐΙθΤ, ρΐ3η6 ϋΐ60160(ίβ 6Χ |[6ΐΐίθ• 

(66) "ΕγπΛκΛι/^θω. Ρ»α1ί8 βΤ3( 6θθ]66ΐθΓ3 \β%. 
(γχυχλ^•», 01 θβι ίη £ΐ6ηΐ60ΐβ. 
^ (66) τΟτ^^^ίρωτ. 01601., τώνφ<^;οιν, ο( 61 Μοο(^ 0160 ςθί()601 ]θ(1ίθίθ, Γ6ΓΐίΐΙ8. ΑπίΟΐΙΟδ 130160 ϋ5• τ 

Ιβ^ίδκο νί8υ8 681 τών έρίφων, !ΐ(βάο$ 6ΐπιο ΓβϋϋίϋΐΙ : 
(]αο^ 611301 013^*18 ρΐ3€6ΐ ; 0301 6( ί11θ(1, χρεωνομία 
φόνων, 3(1ιοοϋοοι ιοδοΐβοδ; 61 ϊίϋάί& ορίιιοο οηαι 
ίΙΙί8 Β3€€ΐ]ί 83οη8 εοον6πί(. 

(70) Μυθήρια, Γΐ€ΐ3 νοχ οδΐ. Άπ^ του μυεΤν χαΐ 
θηρεύειν, (10381 βΐίαπι ίοίΐίαηιΐο νθπβοΐΟΓ. ΝίΙιίΙ ογ^ο 
68( ςυ3θΐο5Γ6οι μαστήρ:α Γβροηβΐϋΐ', ρπ6&6ΐ'ΐίιο ουοι 
8θΙ)]οο{[3(, θηρεύουσι γάρ* ϋίΰθοιίηπι εοίοι ροΙίθ8 
ίοί886ΐ, μυστευουσι γάρ. Νοα€ τφ μυθήρια, οοοι τφ 
θηρεύουσιν, ορίΊιοο 6θθΥ6θί( 123 Ευδ£Β11 ε^ΐ:5ΛΕ1£Ν{:Μ[5 ΟΡΡ. ΡΑΚδ Π. — ΑΡΟΙΟβΕΤΙΟΑ. 114 

«ΙλίυΓ,^υίϋβιη ηΐΐιίΐ 1ΐ0€ νοΙ)ί8 ίπιτίάβλίη, υΐ ιηγ- Α &ν, τά περ\ τήν Άφροδίτην μαχλωντα βργια, Ιχ Μβπα ν65ΐτ& &6ραΐ€Γ3ΐΙ ουιη ηοηαίηβ, ΐυιη βΐί&η 
ΙιοηοΓβ (ΙβοοΓβηΐυΓ. Ουίηίιηο ΗοββΙ ΙΊΜ ιηγ8(βή8ΐ 
ςη^βί μυθήρια, Ιιοο 681 νβη&ΙίΰΑ, ιηυΐυα άυοΓυιη 
βίβιηβηίοηιιη ρ6πηυ»ΐΐοη6, «(ϊοίρβΓβ : νΰη&ηΙυΓ 
6ηίιη 81 ςυ» &Π», 1ιυ]α8ΐιΐ(κΙί Γβι1)α1χ, ςυοίςυοΐ βίνβ 
βρυά ΤΙ1ΠΙ068 ίιηιηΑηίΐιιΙβ, βίνβ &ρυ(ίΙ Γ1ιΐ7β68 ΐΑβα- 
ηί«» 8ί?6 &ρυά 6π£€08 8υρ6Γ8ΐίΐ1οη6 ρπηοΊρβδ ιηβ- 
ιηοΓ3ηΐυΓ. 03 ΑΙ ηΐ3ΐ6 ρβτβ&Ι, ^υίβςυίδ Ι&ηΐ» νβ- 
^0Γ<ϋ» Ιιοηιίηυιη ι;6η6η βυοίοΓ Γυίΐ, ββυ Ο^Γάαηυβ, 
ςυί ΜΑΐηβ 1)•υιη ηιγ8ΐ6Π3 (Ιοευίΐ, 86υ Εβίίοη, ςυΐ 
&ιιηο(ΙΐΓ3€υιη οτ^ιλ οαιη βοπιιη ίηιΐιίδ ρΓΟίυΙίΙ, 86» 
ΡΙίΓγχ ίΙΙβ Μίάαδ, ςυί ουιη 3ΐ) ΟϋΓγάο €3ΐ1ί<ΐ2ΐη 61 
«Γΐίύαί ρΐ6η3ηι ίΓΑϋάβιη 3€66ρί886ΐ, 63ΙΙΙ ρθ8ΐιηο- 
«Ιαιη ίη 8υΙκΙίΐο8 βυ» ϋίΐΊοηί 8ρ3Γ8ίΐ υηιν6Γ808. Νβο 
βηίιη ιηίΐιί €ίηγΓ38 ίΐΐβ €γρηυ8 ίη8υΐ3Π8 υη(ΐυαιη 
ιιηρο8υ6πΐ, ςυί ουιη Γ&ιηθ8αιη ίηβιιΐφ 8α« ιη6Γ6ΐπ- 

66ΐη <ΐ6αΐη 6ίΒ66Γ6 ν6ΐΐ6η]6ηΐ6Γ 0ρΐ3Γ6(, 03^111083 

νβηβήβ 0Γ(;ί3 6χ ΐ6η6ΐ)Π8 ίη Ιυοβιη 3υ8η8 681 άίβιη- 
ηυβ ρΓθάυ66Γβ. ^3ιη 3ΐη Μ6ΐ3ΐηρο(ΐ6ΐη Αιιιγΐ1ΐ3θηί8 
Αϋυιη, €6Γ6Π8 Γ6813, Ιυοίυιη, ίηςυαιη, ίΐίαιη €3Γ- 
ιηίηίΙ>α8 1ινηηί84υ6 ά€63ηΐ3ΓΊ 8θ1ίιαιη, ίη 6Γ3βοί3πι 
6Χ ^Ε(|[^ριο ΐΓ3(1αχί886 νοίυηΐ. Ι5ΐ08 6ςυί(ΐ6πι ίπιρί3- 
ηκη Γ3ΐ)υΐ3Γαηι, 3€ ρβδίίίβΓβΒ 8υρ6Γ8ΐίΙίοηΐ8 ρβΓβη- 
168, π)3ΐοΓυπι ρπηείρ68 οπιπίυπι Γυί886 πιβπίο 

άίχβΓίπΐ, ΟαΠ) ίΗ3 Π)^8(6Γί3 806ΐ6ΓυΠ1 36 ΠΙΟΠίβ 86• 

ιη1η3 ίη Ιιοωίηαηι νίΐ3πι ίηΙυΐ6Γυη(. Α( 6ηίη) ]3πι 
Ι6ΐηρυ8 681, υι οτ^ια ν65ΐΓ3 ΓΓ3υ(ϋ8 36 ρηβ8ΐί^Ί3Γυιη 
ρΐ6ΐΐ3 6886 (ΐ6Πΐοιΐ8ΐΓ6πιη8 : νοδ, 8*1 πκκίο ίηΊΐί3ΐί Β νυχτός ήμερα παραδοΰναι τολμήσας, φιλοτιμούμενος 
θειάσαι τεόρνην πολίτεδα. Μελάμποδα βέ τ^ *Αμυ • 
θάωνος &λλοι φα9\ν ίξ ΑΙγύτττου μεταχομίσαι τ|!) 
Ελλάδι τάς ΔηοΟς έορτάς, ιτένθος ύμνοΰμενον. Τού- 
τους Εγωγ* &ν άρχεχάχους φήσαιμι μύθων άθεων, 
χα\ δεισιδαιμονίας όλεθρ{ου πατέρας, σπέρμα χαχίας 
χα\ φθοραίς έγχαταφυτεύσαντας τφ β{φ τά μυστήρια. 
Ήδη δέ (χαΐ γάρ χαιρ6ς) αυτά υμών τά βργια εξ- 
ελέγξω άπατης χα\ τερατε(ας έμπλεα, χα\ εΐ μεμΰη- 
σθε, μαίλλον έπιγελάσεσΟε το?ς μύθοις υμών τούτοις 
τιμωμένοις. "Αγορεύσω δ^ αναφανδόν τά χεχρυμμίνα, 
ούχ αΐδούμενος λέγειν, & προσχυνείν ούχ αΙσχύνεσΟε. 
Ή μέν ουν άφρογενής, χα\ χυπρογενής, χα\ Κινύρα 
φίλη, τήν Άφροδίτην λέγω τήν φιλομηδέα, δτι μη- 
δέων έξεφαάνθη, μηδέων έχείνων τών άποχεχομμέ- 
νων ούρανοΟ, τών λάγνων, τών μετά τήν τομήν τ^ 
χΰμα βεβιασμένων, χα\ ασελγών ύμίν μορίων άξιος 
"Αφροδίτη γίνεται , χαρπ6ς έν ταΤς τελεταΙς ταύτης 
της πελαγίας ηδονής, τεχμήριον της γονής, άλων 
χόνδρος, χα\ φαλλ6ς τοίς μυουμένοις τήν τέχνην τήν 
μοιχιχήν έπιδίδοται. Νόμισμα δέ είσφέρουσιν αύτΙ} 
οΙ μυούμενοι, ώς έταίρ^ έρασταί * Δηούς δέ μυστήρια 
χαΐ Δι6ς πρ6ς μητέρα Δήμητραν αφροδίσιοι συμτιλο- 
χα\, χα\ μήνις, ούχ οίδ' δ τι φώ λοιπόν, μητρδςή 
γυναικός, της Δηους• ής δή χάριν, Βριμω προσ« 
αγορευθήναι λέγεται * ίχετηρίαι Δι6ς, χα\ πόμα χο- 
λής, χα\ χαρδιουλχίαι, χα\ ά^^ητουργίαι. ΤαΰταοΙ 
Φρύγες τελίσχουσιν Άττιδι χαΐ Κυβέλη, χαΐ Κορύ- 6^118, Π8υ 36 8ίΙ)ίΗ8 ν6δΐΓ38 11138 Γ3ΐ)υΐ38, ςυί1)υ$ ^ βασι. Τεθρυλλήχασι δε ώς άρα άποσπάσας 6 Ζευς Ι3η1απΐ ν6η6Γ3ΐί0Ιΐί8 ΙπΙΐυίΙυΓ, ρΓ3β 6»ΐ6Γΐ8 6χε1- 

'/ΐ6ΐί8. Ε^ο τβΓΟ 31x1113 ρ6ηί(υ8ςυ6 Γ66οη(1Ιΐ3 ρ3ΐ3ΐη 
ιη οωηίαηι Ιυεβ 6θ11θ63ΐ)ο, ηβε πιβ ρυάΟΓ 3ΐ) ϋ8 ρρο- 
ί6Γ6η(1ΐ8 Γ6νο63ΐ)ϋ, ςυ» ιτο8).(1ίνίηί8 1ιοηοΓΐΙ)α8 6θΐ6Γ6 
ιιοηρυ(ΐ63ΐ. ν68ΐΓ3ίβί(αΓΐ1ΐ3, $ραηχπΐ3ΓίηχρΓθΐ68, 
ΟγρΓίςυβ Γβΐυβ, 36 Οιηγτχ άεΐίείυιη, ΥβηβΓειη Ιιι- 
ΙβΙΗ^ο, ςικιπι φιλομηδέα, 1ΐ06 68ΐ ν6Γ6ΐΓί 3ηΐ3ηΐ6ηι, 
ηοηιίη3ΐΐ8, ςυίρρ6 ηιβιη6ηε €Χ ^€ηίΐαΙίΙ)Μ οτίαηι; 
ί6ΐυ8 υΐίηυΰ 3ΐ)86ί88ί8 ίΐΐίβ 0<β11 β6η1ΐ3Η5υ8, υβςαβ 
3<)60 83ΐ3θ11)ΐ]8, υΐ 866ΐ3 (]ηθ(ΐυ6 υηάαιη ίρ83πι οοη• 
^ΙυρΓ3Ηη(, η66 ηοη εβΤυδίβ ίιι 1ί1)ί(1ίη6ηι οοΓροή» 
ν68ΐπ ρβΠίϋυβ 1οη^6 άί(;ηί8$1ιηυ8, Υεπαβ ί$ΐ3 ρΓΟ- 

€Γ63ΐυΓ. Ιΐ3ςα6, ίη 3Γ€3ηΐ8 Τθ1υρΐ3ΐί8 1ΐυ]ϋ8 Π13Γί• 

1Ι2Β 830Π8, £[Γαπιυ8 83ΐί8, είΒ^ίβδςυε ν6Γ6ΐπ, Ι3η- του χριου τους διδύμους, φέρων έν μέσοις έ^^ιψε τοΙς 
χόλποις της Δηοΰς, τιμωρίαν ψευδή τής βιαίας σνμ- 
πλοχής έχτιννύων, ώς εαυτόν δήθεν έχτεμών. Τά 
σύμβολα τής μυήσεως ταύτης έχ περιουσίας τηιρατε- 
θέντα, οΐδ" δτι κινήσει γέλωτα, χα\ μή γελασείουσιν 
ύμίν (71) διά τους έλεγχους. Έχ τύμπανου 6φαγον• 
χα\ χυμβάλου έπιον. Έχερνοφόρησα (72) * ύπό τ6ν 
παστόν ύπέδυν. Ταύτα ούχ ύβρις τά σύμβολα ; ού 
χλεύη τά μυστήρια ; Τί δή χα\ τά επίλοιπα προβθείην; 
χύει μέν ή Δημήτηρ, ανατρέφεται δέ ή χόρη, μίγνυ- 
ται δ" αύθις ό γεννήσας ούτωσ\ Ζευς τ|) Φερεφάττη, 
τή Ιδί^ θυγατρ\ μετά τ};ν μητέρα Δηώ, έχλαθόμενος 
του προτέρου μύσους, χα\ μίγνυται δράχων γενόμε- 
νος, δς ήν ελεγχθείς. Σαβαζίων γούν μυστηρίοιν σύμ- ςηβηι ΓβΙυΓΦ 8γπιΙ)θΙυπι ίΐ8 ΐΓ3(1ί 8θΐ6ΐ, ςυί 03^1- ^ βολον το?ς μυουμένοις, ό διά χόλπου θεός * ^χων 
11081 6οη6υ1>1ΐυ8 3Γΐ11>υ8 ίηίΙί3ηΐυΓ : 1ιί νβΓΟ ηυπι- δέ ούτος διολχού μένος (75) του χόλπου τών τελούμε- 
ιηυηι ίρ8ΐ Ι3η(|υ3πι &ιηΊθ2β 3ΠΙ310Γ68 οββΓυηΙ. ^3πι νων, έλεγχος άχρασίας Διός * χύέΐ χαΐ ή Φερεφάττα 
Π)γ816η3 €6Γ6η8 3ΐίυ(1 ηίΙιΊΙ 8αηΙ, ςυ3πι ίιΐ668ΐυο8ί παΤδα ταυρόμορφον. Άμέλει φησί τις τεοιητής είδω- 
^ονΐ8 ευαι €6Γ6Γ6 ηΐ3ΐΓ6 €0η^Γ688υ8 6]υ8(ΐ6ΐη(ΐυ6, λιχός* Ταΐφος 

ιη3ΐή8η6 ιι1ΐΓ3 (1ί€3πι, 3η υχοΓί8? ίΓ36υη(Ιί3, φϊχ €3υ83 Γυίΐ ευΓ Βήιηο ςυ38ΐ Γηβπιβηδ 61 ίη(ϋ^3ΐ)αη^& 
ιτοεΑΓ6ΐυΓ ; ίίειηςυβ Ιονί8 8ΐιρρ1ίε3ΐίοη68 • ΓεΙΗβ 1ΐ3υ8ΐυ8 , εοΓ(Ιΐ8 εοηνυΐ8ίοη6δ , 3ε εχίεΓ» Ίά %<^ηη% ϊλ- 
Γ3η(ΐ2Β ε6Γ6Πΐοηί96. Αε Ρ1ΐΓγβ68 ςυίίΐβπ) 6]υ8ΐηο(ϋ 83εΓ3 ίη Ααίάίδ, €^1)6ΐ68, 61 ΟθΓγ1)3ηΙίυπι Κι•ιΐοτ6ΐιΐί 
ιη6ηΐ0Γί3ηΐ(ΐυ6 Γ3είυηΐ : ρ3κ8ίιη 3αΐ6ηι Γ3ΐη3 νυ1κ3ΐυιη 681, ^οιτειη 3τυ1δ08 |;6ΐηίηο• 3Γί6ΐί8 Ι68(ίειιΐ08. 
ίη ιηεϋίυιη €6Γ6Γί8 βίουιη εοη]6εί886, εαπι 3 86 ίρβο 6Χ3εΐυπ) 3ΐ>8εΐ88ίοηί8 ςυ38ί νο1ιιη(3Γίβ6 ρ<£η3Β (71) ΚαΙ μή γεΜίσεΙονσιτνμ, ϋΐεηι. Ιεββηϋ. κάν 
μή γελάσαι έπεισιν ύμιν, ρΙειιίοΓβ υΐ ίΤΐυδίΓίΟΓΟ 
^η8ΐι. 

(72) Έχβρνο^ί^ρησα, 1ΐ3 ΟΙεπί., ηοη έχιρνοφή- ρι\9Λ : Γ6ε(6, χέρνον εηίπι, μυστικόν άγγείον, ή χρακ 
τήρα ηοπιίη3ΐ>3ηΐ. Η6>γ€ΐιίυ8, ΡοΗυχ» ΑΐΙιβηβΒββ. 
(75) €1601., δράκων δέ έστιν ονίτος διελχόμενος ύ 115 ΡΑ^ΡΑΗ. ΕΥΑΝΟ. Ι.ΙΒ. ΙΠ. 125 

οΙ» ϋιρηιη τ! ο1)1ιΙυιη » ΙΐΜ ίηικίβ βίιηαΐΑΓβΐ. 84 ^ι^ΐυβ ίηίΙί&ΐΊοηί» β%τ^%\Λ (^ιηΐκιΐλ βοΐιιΐο οιίο- 
βο^Μ «ηίιηο ΐιΤΜίιιοΐι ηβαιη το1)ί8 αΐίςιιβ ιηοτβιη:, ΐΑΐηβίβί ορίηοΓ το1)ί8 γι(16Γ6 ηοη 1ΊΙ)6(« ηυυιΐ 
«ς κΙΙι^ίοηιιηι τεβίπίΓΐιιη ίιι^ί(ριι1ΐ8 οηιηίυιο ίη 0€αϋ8 <ΐ60|;&ΐυΓ, Εχ ίί^ιηραηο ζΟίΜϋ : Μί €Χ ε^ηΐ" 
Μφ : €€τ»ιηΛ ρ€αα9ί : ιη€ ίη ίΗαΙαηΐΛίη ΰίαηι ίικίηκανί• Νοη ΙιβΒο 57ΐη1>οΗι ρΓθΙ)Γυιη βΙ ίοΓ&ηιί&ιη 8>- 
ρίιαιίΤηοη Ελη»» 1υ(ΙίΙ)Γίο<|υ6 ά\^^ί9ί ηγδίβήα 8ηηΐ? ΟυΜ ροΓτο 8ί «Ιΐβζλπι γ61μ|ιμ? Οβτββ ςαίάβιη Γβ- 
ιΐίη βηίϋΐιΐΓ, ραβ11& υ6γο 6(1υαιΐαΓ : ηΐΓ$ααι βοοβ ϋ1)ΐ αί8ΐυ8 ^υρ^I6^ ουηι ΡΙιβΓβρΙιαίΐΑ, ςυαιη ίρββ 
^βπϋβηΐ, ρο8ΐ ΟβΓβΓβιη ιολίΓβιη, (Όη^τβϋίΐατ, βχββοηηάί ίΙ&βίΐϋ ρήοΗβ ο1)Ηΐιΐ8; 6( ΰοι^^ΓβάίΐϋΓ 
ϋΓ2ΐ!θοϊ8 ίοπηΑ Ιύ€ΐυ8 : 8ΐο Ι3ΐη6η υΐ ςυί 8υ1) 6& Ι^ΐβΐ, ιη3ηϋ68ΐο ρο8ΐιηοάαιη ΙβηβαίπΓ. ΕηίιητβΓΟ, 
δαίΜίζΐοΓοιη αΐίςυβ ιη]Τ8(6ΓίθΓυηι, ϋ8 ςαί 8ΑοΗ8 ίηΙΐί&ηΐιΐΓ, 8γιη1>ο1οπι 681, Οβυβ 8ίηυιιι ρ6Γ?&(ΐ6η8 : 
1)6118 ιιαΐ6ΐιι Ι8ΐ6 άπιοο 681, ςοί ρ6^ ιηβ^ίυιη 6θηιιη, ςηθ8 8θ1βηιηΙ πΐα ίηίϋΑηΐ, 8ίηιιιη (πιΙιίΐυΓ« 
«ιΐααι ρΐ2ΐΐ6 ίιηροΐ6ηϋ8 ^ον^8 1ί1)ί(1ίηί8 8Γ)ζυιη6ηΙιιηι. Ραήΐ 6ϋΑΐιι ΡΙΐ6Γ6ρΙι&ΐΐ2ΐ, 56ά ϋΐίιιιιι ΐαυηολ 
8ρ66ΐβ; οίαιίταιη, ιιΐ ίάοΐοηιιιι οιιΙιογ ροβίλ οβαηίΐ : ΙΚιτ^ ^)άχοττος^ χαΐ χατηρ ταύρου δράχωτ, 
%> ^ρβι τό ιψύφιοτ βουκόΛος τό ηέττροτ. 

^\πηλιχ^« οΐμαι, χέντρον τ^ν νάρθηχα έπιχαλών (74), 
9νδ4 χάλιαν &ναβτρέφουσιν (75) οΙ Βάχχοι. Βούλβι Ία%τη$ άναΰοηίΐΗ ^βηιιί/, €ί ίαΗτηηι άταοο, 
Ιη ηιοηίε οΰοίΐίηιη ΰηύΗίοΜ ίίιηινίηηι^ 

1)υ1)υΐ6ί, ορίηοΓ, 8ΐίιηυ1υιη 8ευΐί6&ιη ηοιηΐιιαηβ^ 
ςυ^ιη 1ί(;ιιί3 ςυί1)υ8<)8ΐιη Ηοιηίη68 Β^οοίιίοο Γογογο χχΐ τά Φερ£φάττης ανθολόγια διηγήσωμα^ σοκ, χα\ ^ €0ΓΓ6ρ(ί οίΓ€υιη3(;υηΙ. Υί8ΐΐ6 Ιυ Ιιίο βΐίΑΐη Ι6εΐ08 » 

τ^ χάλαβον, χα\ τήν ύκ6 *Αΐδωνέως άρπαγήν, χβΐ Ρί056ΓρίηΑ αοΓ68 Ιί1)ί εοιηιηβιηοΓβιη, 6>υ8<ΐ6ΐη^υβ 

τ^ χάσμα της γης, χα\ τάς{»ς τοΰ Εύβουλέως τάς συγ- 

ηταποθείσας ταΐν θεαΓν ; δι' ήν «1τ(αν έν το7ς θε- 

τ^οφορΕοις Μεγαρίζοντες χοίρους έχβάλλουσι. Ταυ- 

νρ,ιρ τήρ» μυθολογίαν ποιχίλως χατά πόλεις έορτάζου- 

οη αΐ γυναιχες , Θεσμοφόρια, Σχΐ|&^φόρια, Ά|&^- 

ΐοφόρια (76), πολυτρότΕως τήν Φερεφάττης έχτρα- 

^[φβοΰσιν (77) άριιαγήν. Τά γάρ Διονύσου μυστήρια 

τέλεον απάνθρωπα, δν εΙσέτι 7:αΐδα 6ντα, ένόπλψ 

ηνήηι περκχορευόντων Κουρητών, δόλω ύποδυν- 

τΰν Τιτάνων (78), άπατήσαντες παιδαριώδεσιν άθύρ- 

|ΐ83ΐν, οΐίτοι δή οΐ 'ΤιταΙνες διέσπασαν £τι νηπίαχον 

ν*ΐΛ, ώς 6 της τελετής ποιητής Όρψεύς φησιν ό 

β|φΜ«ς• ϋίτος^ «βΙ ίόμβοζ^ χα) ΛαΙγτια χΛμΧ€σΙγνια{Ί9)^ 
Μΐ^Μ » χρύσεα^ χαΛά, χαρ" Έσχερίδωτ Λιγυ- 

Ια\ τησδβ ήμ?ν της τελετής τά άχρεΙα σύμ- 
βολα, ούχ άχρεΤον εΙς χατάγνωσιν παραθέσθαι. 
'ίπράγαλος, £φα?ρα. Στρόβιλος, Μήλα, 'Ρόμβος, 
Έβοπτρον, Πόχος. *Αθηνοί μέν ουν τήν χαρδ(αν του 
Διονύσου όφελομένη , Παλλάς έχ του πάλλειν τήν 
χιρδ(αν προσηγορεύθη. Οί δέ Τιτοίνες, οΐ χα\ διασπά- 
«ιντες αύτ^, λέβητα τίνα τρίτεοδι έπιθέντες, χα\ του 
ΙιονύσοΜ Ιμβαλόντες τά μέλη, χαθήψων πρότερον* 
Ιπιιια όβελίσχοις περιπείραντες, ύΛΒίρεχον ΉρειΙ^ 
σιαο. ΖεΟς δ* Οστερον ΙπιφανεΙς (ε Ι θεδς ήν , τάχα 

(7ί) ΈπιχαΧϋιν, Μαΐ6 &ρυ() Οΐβιη., επιτελών. 

(75) Ότ ^^χάΛωτ άναστρέρ. €ΐ6ΐη., δν δή χά- 
λον, ?6ΐ, υΐ ΐΐ6Γν6ΐ., χαλόν, υίΓυσιςυβ παβη^ο&β. 
Μοηΐ26. 6οη]ΊείΙ χαλοί, υΐ €0ΐιν6ηί3ΐ 6υιη Βάχχοι. 
ΡοΠβ ΐ6|;60<1ιιηι διά χάλων, ηίδί 6α νοι ^ ρΓΧοβ- 
έαΐά έκιχαλών ρΓ086ΐηίηΑΐ8ΐ 681. 

(76) ^Α^^τμο^όρια. Η^ιηο νοθ6πι ιιοη Ιΐ3ΐ)6ΐ €16- 

■608, ίξΏ'Λ ΙϋΠΙβη Γ€ίΊθί6η(ΐ8 ηοη 681, )ί€6ΐ ^ΑΠΙΠΙΑ- 

Ιίά *Α^^φορ{α ροΐίυ8 ιμι^ηι Ά^(&τ|τοφόοια νβΙ *Α^- 
ίΐ]τοφορ{α 8€Γίρ86ηηΙ• Εΐ Γ68ΐυηι ηοΰ ΙΙίηβΓν» αίϋ, 
»}ιί ▼6Τ0 €6Γ6η 61 Ργο86ι*ρπιχ 88€Γυπι Γ^οίοπί. 

(77) Τεχτραγφδούσιν, €ΐ6ηΐ6ΐΐ8, έχτραγ(2)δοΰσαι,, 

Β6Κ|Ι8. 

(78) Ύχοδύττωτ Τιτάνων^ 6ΐο. ΒΓβνιυ8 6ΐ οΐβ- 
ήο« Ι696Τ610Γ» ύποδύντες Τιτάνες , χα\ άπατήσαντες 63ΐ8ΐ1ιυιη, 61 ηρΐυιη 2 Ρ1υΐοη6 ρ2ΐΐΓ3ΐυη], 6ΐ ΐβΓΓ» 
ΐ8ΐ)6πι, 61 Ευϋυΐβί 8α68, ςυ» €υιη υΐΓ&(ΐυ6 (Ι68 8η 
οαυΐ 113118126 άί€υηΐαΓ? ςηοιΐ ςυίϋβιη ίη αιυββ 681» 
οοΓ ίη ΤΗββαιορΙιοήίδ Μβ^αΓίοΑ 1ίη^υ& ροΓ6θ8 6^ί- 
6ί3η(. ΤοίΑΐη 1ΐ3ηο Γ3ΐ)6ΐ1&πι ν3Π6 ηιυ1ί6Γ68 8ίη(;α- 
1ί8 ίη υΓ))ί1>υ8 5θΐ6ηιηί Γβ&ΐο 66ΐ6ΐ>Γ3ηΐ, ΤΙιβδΠλορΙιο- 

η3, δ€ίΓΓΐΐθρΙΐθη3, ΑΓΓΐΐ61θρΙΐΟΠ3 : 3ΐ<|υ6 1(3 (ΙίνβΓ- 

818 ρΐ3η6 (Γα{;ία8<|υ6 ιηο(1ί8 Γ3ρΐϋΐη ΡΓ056Γρίη% 
Γ66θ1υη(. ^3η1 Β3θθΙιί ιηγ$ΐ6η3 οιηηί (1ίη(3ΐβ Ιβΐ6Γ- 
ήπ)3 8αηΙ, ςυίρρβ ςυϋοι, άυηι 3(11ιυ6 ρυ6Γυ]υ8 68- 

86(, 30 ΟΪΓΟαΠΙ ίρδαηΐ ΟυΓΟίΟβ 3ΓΠ1313 83ΐΐ3ΐίθηβ 

3^6Γ6η(υΓ, 8υΙ)6υηΐ68 (Ιοίο Τίΐ3η68 ρυβΓί1ί1)α8 ογο- 
ρυη(ϋί8 1υ(1ίοη8(|υβ ϋβοβρίυιη ηΐ6ηιΙ)Γ3ΐίπι άίβοβΓ- 
(]; ρ86Γ3ηΐ, <ιυ6ηΐ3(1πιθ(1υιη Τ1ΐΓ3θίυ8 0Γρ1ΐ6ϋ8 1ιυ]υ8 

830Γί ν3ΐ68 06€ίηί(, 

7ιιγ6ο, ΐΓΟΰΛαε, ίΐίϊη φιεϊ$*%η ββχια νηβτηδτα άβηίητ 
Ι,ηάίζτα, €ί ανίήοοηΐί ί>ΙαηάατΗηι εχ ατΰοτβ (€ίη» 
Ηαρβήάνί»» 

Μ6<ια6 1Τ6Γ0 ίηυΐίΐβ Γαβπΐ, 3Γ03ηί 83θπ 8γπι1)οΐ3» 
ίηυ(ί1ΐ3 1ίθ6(, Ιιοο Ιοοο 8υΙ)]ίθ6Γ6, υ( οηιηίυηι 
]υάίοίο 86η8ίΙ>ΐ]8<ιυ6 άαπιηβηΐυΓ. 65 ^"^^^ ^^^* 
Τ3ΐυδ, Ρίΐ3, ΤΓ6€ΐιυ8, Ροπΐ3, ΤϋΓί)θ, δροοαίυηι, 
ΥοΗυβ. Αο Μίη6Γν3 ςυ'κΐβπι , ςιιοιΐ 6]υ$(ΐ6ηι Βαο- 
οΐιί ΟΟΓ ίυπίαι 8α8ΐυ1ί886ΐ, Ρ3ΙΙ35 έχ του πάλλειν 
τήν χαρδ^αν, Ιιοο 651 3 00Γ(1ί8 νίΙ)Γ3ΐίοη6, 8ϋα 
ρ3ΐρίΐ3ΐίοη6 ηυηουρ3ΐ3 ίυίΐ. Τίΐ3η68 νβΓΟ, ςαοΓυιιι 
ιη3ηίΙ>υ5 Ι3ηί3(υ5* 6Γ3(, ίρδίυδ η)6ηιΙ)Γ3 ίη ΐ6ΐ)6- 

1601 8υρρο8ίΐο Ιπροάί ίηϋί<ΐ6ηΐ6πι ΐΌη]εο6Γυηΐ, 63* 
Β 
παιδαριώδεσιν άθύρμασι, διέσπασαν, ώς δ, 6ΐο. Ν3ΐη 
81 ρΓί(ΐ8 εΙσέτι παίδα δντα, ςυοΓ8υπι (ΙβίηιΙβ ίτι ντ•- 
πίαχονβντα; Οαίά ςηοιΐ 86ηΐ6ηΐί3 ρο$1 ύποδύντων 
Τ^νων, οπιηίηο ρ6ηϋ6ΐ? Εΐ ίΐΐβ, ο&τοι δή οΐ Τιτά- 
νες, 8υρ6Γ0υ3 βυηΐ. δοά 6Γυ<1ί(ίοηί ροΐίυ» Ιιίο 3υ- 
οίοΓ δβΓΥίΐ (|υ3ηι ηΙΙοπ. 

(79) Παίγτια ηαμχεσίγνια. Ηχο Αρυΐοΐιΐδ ίη 
ΑροΙορ. $αοτοτΗηί ΟΓβρυηάΙβ ηοπιίιΐ3( ; ρΐ^ηο τά παί- 
γνια. δ€3Γΐ|;6Γ ίη €αίηΙΙ, ν3ΓΓυηί& (Ιίίκ νιιι ΰβ Ιίΐι^. 
λαΙ.) 86Γρ6Γ38ΐΓ3 0856 γυΐΐ τά χαμττεσίγυια' ν6ΐ'6θί 
Ηΐ ρ6Γ8υ8ΐΐ63ΐ, ΗΊε βηίιη θΓρΙιου8 ΟΓϋμυηϋίλ βιιυ- 

ΗΙ6Γ31, (|υί5υ8 ίπΓαΐΐΙϋδ θΙ)ΐ60(3Γί δΟΐβΠΐ ; δ6Γρ6Γ38ΐΓ3 

ρυ6Γ0Γαπι |;οηίου1ίϋ ίΙΙίΰβΙκιηΐυΓ, (|ΐιίί)υ8 οπιγοπι 
ρΓ3νίΐ3ΐ6Πΐ €0Γη£;6Γ6ηΐ. Ιιϋδυδ ΟΓ^ο ΙαοΓοτάχαμπε- 
7(γυια, 8€ΐ'ρθΓα5ΐΓ3 ιηοιΗοίη^!. 1X7 ΕΙδΕΒΠ ^^£5ΑΑ1ΕΝ815 ΟΡΡ. ΡΑΚ5 Π. - ΑΡΟίΜΕΤΙΟΑ. 128 ςυβ ρΗυ3 6ΐΙχ3 Τ6ΓυΙ)υ5 ροϋΐπχκίοιιι ιηΙ(;6ηΐ6$ » Α ηον νής χνίναης των όπΓωμένων χρΜϋν μ^ταλαβίχΐν. ΨηΙΰαηο ίηιροαα ϋηέ^αηί. Αΐ ΙαρίΙβτ, βο Γβρβηΐ• 
ϋβίβρβαβ ,((|αίρρ6 βηίιη, ουιη ϋβιιβ 6$•6ΐ, «αηι, ορί- 
ηοΓ, &§5αΓυιη ο&Γηίυιη ηίάοΓ ΑίΒ3Τ6πιΐ, ςυβιη άιϊ 
τββίΓΐ 810 ι^ιιςυαιη !ιοηοΓ3Ηυιηςυ(κΜ9ΐιη ιηυηυβ »ο- 
αρβΓ6 8«86 οαηΑΐβιιΐυΓ), Γυΐηίηβ Τίΐ&η»8 οοηΟάι, €( 
Β&€οΙιΙ ιηβηιΙ)» ΑροΙΗοί ΟΗο 86ρθ1ί6η()& οοαιιηβιι• 
09ίΙ : ϋΐβ &υΐβιη, ηββ οηίηι ρ^ΓβΓβ Ιονί Γβηυίΐ » άϊ- 
8€6Γρΐιιπι Ι&οβΓυιηςυβ ομΙαυ^γ ίη ΡλΓηα850 ΐΡθηΐ€ 
(Ιβροηίΐ• Ρΐ806ΐιΐ6 €οΐ7ΐ)αηΐίυιη ςιιοςυβ Ογ^Ια οοη- 
ΐθΐηρΙβηιαΓ ? ΝίιηίΓαηλ, 6χ ί11ί8 (Ιαο Ιβηίυιη Γγ&Ιγ6ιιι 
ΰυιη οο€ΐ(Ιί886ηΐ, οβιρυΐϋβιηοηιιΐ ραΓρυΓ& Γ.οιιΐ6οΐυιη 
61 €0Γ0η2 είηοΐυιη ζά Οίγιηρί ιηοηϋδ Γϋ()ί€68, ςυθ 
ίΙΙυιΙ £Γ«ο 5€υΐο ίπιρο&ιΐηπι ϋοΐυίβραηΐ , ββρβΙίβΓϋ. 
Ηβίο ΠΙα 8υηΐ ρΓχοΙαΓα ηαγβίβπα, ν6Γΐ)ο, εχϋββ αο ής βή τ6 γέρας όμολογουσιν υμών οΐ θ6θ\ λαχεΤν) ^ χ£- 
ραυνφ τοι»ς Τιτδνας αΐχίζεται, χα\ τά μέλη του Λιο- 
νύσου "Απόλλων ι τφ παιδί πα κατατίθεται θάψαι. 
Ό δέ (ουδέ γάρ ήπε^θησε ΔιΙ), ιΐς τ^ν Παρνασσδν φέ- 
ρων κατατίθεται διεσίΰΐσμένον τούτον τ&ν ν€χρ^• 
ΈΟέλεις έποπτεΟϊαι χα\ τ& Κορυβάντων (ργια ; Τ^ 
τρίτον αδελφών ά7η>χτε(ναντες ούτοι, τ)}ν κεφαλήν 
του νεχροΰ φοινιχίδι έπεχαλνψάτην, χα\ χαταατέψαντι 
έθαψάτην, φέροντε έπ\ χαλχης άσπίδος ύπΐ τάς ύπ»- 
ρείας του Όλύμπου. Κα\ ταυτ* εατι τά |οστήριαγ 
συνελόντι φάναι , φόνοι χα\ τάφοι. 0( δ* Ιερείς ο{ 
τώνδε, οΟς άναχτοτελεστάς (80) οΓς μέλον (81) χβΚ" 
λουσι, προσεπιτερατεύονται τ!) συμφορά *> δλό^^^ον 
άπαγορεύοντες σέλινον έπ\ τρΛτζέζτ[ τιθέναι * οΐίβντκ ββρυΐοη , ςυοΓυιη 8ΛθβΓϋοΙβ8 , Λναχτοτελεσταί , ^ Ιί^Ρ δή έχ τοϋ αίματος του άπο^^υέντβς τβυ Κορυ* ςυ^βΙ Γβ^οδ 820Γ0Γυιη, αϊ) ϋβ, ςυοΓυιη β]α$Φ0(Ιί αρ• 
ρεΙΙλΙΐο ίηΐβΓ68ΐ, πυηουρβί!, ηονί8 ΙηβυρβΓ ιηοη3(η8 
€»ΐ6ηι ί8ΐΑΐη 6χ&$$[6Γ8η(9 Αρρίυιη ουιη Ιοία η(1ί€θ 
«1 ιηβηβαιη βρροηί οιηηίηο ρΓθ1ιϋ>6ηΐ68, ςυοϋ βχ 
€θΓ3ΤΚ)3ηΐί€θ ίΙΙο δ2ΐη{^ίη6, ςυί ίη ΙβΓΓ&ιη εΙΒαχβΓΑΐ, 
Αρρίϋΐη ^6πηίηϋ8&6 3Γΐ>ιΐΓ6ηΐοΓ : ηβιηρβ, ςυβηίΑίΙ- 
ιηοάυη ίΐΐ» ΤΗθβιηορΙιοηοΓαιη &ηϋ8ϋΐχ α εοηι- 
646ΐΐ(!ϋ8 ιη&ΐί ρυηίοί (;Γαηΐ8 (]ίΗ(;6ηΐθΓ2ΐ)8ΐίηεηΐ, ςικκΐ 
6Χ η8 οηιοπδ Β3εο1ιΐ€ί ^υΐ(ί$, ηυ» 8θ1υπι 38ρ6Γ86- 
.^ηΐ, ιηβίΑ ρυηίοΑ 6χ$ΐιιί586 ορίηβηΐυΓ. €χ(6Γυιη 
€010 Πΐί ΟθΓγΙ)&ηΐ88 ί8Ιθ8 ΟαϋίΓοβ ηοπιίηβηΐ , Ιυηι 
νβΓΟ βΒΐΜήευιη Ιιυ]υ8ΐη(κ)ί βαοπιπι ιηβπιΟΓ&ηΐ. 
Ουίρρβ (Ινα βηίιη ΙδΓι ΐτζίτ'κιάχ, €ί5ΐ8ΐη ΗΙαιπ 86- βαντιχου τ6 σέλινον έχττεφυχέναι. "Οσπερ άμέλεκ χαΐ 
αΐ θεσμοφοριάζουσαι τους της ^ιάς χόχχους «αρα- 
^λάττουσιν έσθίειν τους γάρ άποπεπτιακ^αςχ^μαν 
έχ των του Διονύσου αίματος σταγόνων βεβλαστηχέ- 
ναι νομίζσυσι τ3ις (^ιά;. Κάβειρους βέ τους Κ«ρύ• 
βαντας καλούντες , χα\ τελετήν Καβειριχήν χαταλέ- 
γουσιν. Αύτώ γάρ δή τούτω τω άδελφοχτ^ν•ϋ», τί]ν 
χίστην άνελομένο), έν ^ του Διονύσου τ6 αΐβο^ν Δπί- 
χειτο» εΙς Τυ^^ηνίαν χατήγαγον, εύχλεβΰς ξμβ)ροι 
φορτίου, χ&νταυθα διετριβέτην φυγάδβ (ντε, τήν 
πολύτιμον εύσεβείας διδασχαλίαν, αΙδοΖα χα\ χίστην^ 
παραθεμένω θρησχεύειν Τυ^^ηνοΐς* δι* Ι^ν αΙτία» 
οΟχ &πεΐχότως τινές τ6ν Διόνυσον Άττιν πρΜαχ»• €υοι 9ΐιί6Τ€ηΐ68, ίη ςυα Ββοείιί ρυιίβηάυαι ίΐιείαβυκι ρ ρεύεσθαι θέλουσιν, αιδοίων έστερν^μένον. ΚαΙ τ( Οαο- 
ί»η) (1οΐυΐ6Γ6, ιη6Γ€Ί$ ^ζτβ%ιχ ιηβπΐΑ- μαστόν, εΐ Τυ|&^ηνο\ οΐ βάρβαροι αίσχροΤς οοτ» «- €πιΐ, ίη Τυεεί» 
Ι0Γ€8, ϋΐΝουιη 6Χ8ΐ]ΐ68 2(;6Γ6ηΙ, 1υ€υΐ6ηΙ& ίϋπιοϋυαι 
ρίβΐ8ΐ(ί8 <Ιθ€ΐπιια ΕίΓυδοοΓυπι &ηίιηο3 ίπΓοηη&Γυηΐ , 
<1υιη €ί•ΐαηι ί1$ 2ο νεΓβίΓυηι ηονα Γ6ΐί{[ίοηβ οο1βη«ΐ2ΐ 
ΐηϋί()€Γ«ηΐ. Αίςιιβ Ιιαιιο ηοηηυΙΙΙ 03α83πι εβββ νο- 
1υη(, <|«ιχ βαπε νεπδίπιίΐίΐυϋίηε ηοη ε^Γεί , ςυαηι- 
ο1)Γβοι ΒαεεΙιυπ) ίρ5υιπ, Αιΐίη (^η^δί εχδεείυιη ηυη- 
€υραπιιΐ. ΟυϋΐΗΐυαπ) ηυίά ηιίπυηι ΕίΓυδοΟδ, ίιοηιίηββ 
1)&Γί)3Γ0δ, Ιιίδ 03ςΙΐίθΓυιη ρΓθ1>ιίδ ίηίΐίαη, ειιιη ίρδί 
φίοςαε ΑΐΙιβηίεηδόδ ίε ΓεΙίηιιί Οπ^εί* ρίίρυΐί, ςαοϋ 
106 ?<5ί ΓβΓεΓΓβ ρυϋεΐ, ίίίαπι «ίε Οβρεπε Γα^υΙ^ηι υβςιιε 
«(Ιεο ΙπΓρειη ίηάίίηαπκιυβ Γεΐίπεαίΐΐ? 06 Εηίπι 
ΥβΓΟ, ουηι ίη ίηνεδίί^^βηιία ΡτοδεΓρίιια 0Γΐ3, Ιιιιο ια- 
ςυε ιΠυο 6ΓΓ&1>υη(ΐ2ΐ ΟεΓεδ να^ΟΓείοΓ, οίπεα Είβυδί- λίσχονται παθήμασιν , δπου γε Αθηναίοι^ χαΐ τ| 
&λλτ) Ελλάδι, αιδούμαι χα\ λέγειν, αίσχύνι^ς Εμ- 
πλεως ή τζζρΧ τήν Δηώ μυθολογία ; Άλωμένη γάρ ^| 
Δηώ χατά (ήτησιν της θυγατρ^ τής Κ^ρη^ ιβ^ 
τήν ΈλευσΤνα (τής'Αττιχής έστι τούτο χωρίον)»ά«»• 
χάμνει, χα\ φρέατι (82) έπιχαθίζει λυπουμένη. Τοδτο 
το?ς μυουμένοις απαγορεύεται είσέτι νυν , ώς μ)^ Ιΐι• 
χοΤεν οΐ τετελεσμένοι μιμεΐσθαι τήν όδυρομένη^ 
"^χουν δέ τηνιχάδε τήν Ελευσίνα οί γηγενείς. Όν^ 
ματα αύτοίς Βαυβώ (83), χα\ Δυσαύλης, χα\ Τριιη4- 
λεμος , έτι δέ ΕΟμολπός τε χαΐ Εύβουλεύς. ΒουχΑβς 
6 Τριπτόλεμος ήν , ποιμήν δέ 6 ΕΟμολπος, συβώτης 
δέ, ό Εύβουλεύς. Άφ' ΰν δή τ6 Εύμολπιδων , κ«\ ^ 0601 (Αΐιίεχ Ιοεϋδ εβί), 1&1)ογ6 <ΐ6Κ)ί1ίΟΙ&, οοοδίίΐίΐ, Ι> Κηρύχων (84), τ6 Ιεροφαντιχ6ν τούτο γένος ήνθησ». 

(80) "ΑναχτοτεΛεστάς. ΟΙβηιβηδ, άναχτοτελέτας,, 
ψϊού ϋδίΐαΐίϋδ 681. Ηεδχείιίυδ, άναχτοτελέται, ίη'- 
ςυίΐ, οΐ τάς τελετάς έπιτελούντες των Ιερών. Ιΐβςιιε, 
Τ€^α Μΰτοτηηι νβΠί. Ηυε ΓείβΓΓί ροΐεδί Ιοουδ ίΙΙβ 
Ραυδ&ηί», των Φωκικ. βχίΓειηο : Άγουσι τελετήνι 
*ΑμφισσεΙς Άνάχτων χαλουμένην παίδων οΓτινες 
Ιέ θεών είσιν οί "Αναχτες παϊοες, ου χατά ταύτα 
έστιν είρταένον. 01 μέν είναι Διοσχούρους, οΐ δέ Κού- 
ρηταν,οί οε πλέον τι έπίστασθαι νομίζοντες, Καβεί- 
ρους λέγουσι. 

(81) Οϊς μέΛογ. \\λ ϋίειηεηδ, ηοη, εΐ μέλλον. 

(82) Φρέατι, Ρϋίειιηι Ηιιηε Ρ«ιΐ53ηί&!( ίηάίε&Ι ίη- 
ΑίΙΐϋ,^ ρί^^, 56, (Ιαυι δεηΙ)Ι( : Έλευσινίοις έστ\ μίν 
Τριπτολέμου ναός, βΙε., φρέαρ τε χαλούμενον Καλλί- 
γορον, ΐΛα πρώτον Έλευσινίων αί γυναϊχες χορδν 
4στηοαν, χα\ ί)σαν ϊς τήν θεόν. Νηιιρε ηυοό ϋεΓββ 
εο ίη ριιίεο €οη56(1ίδδε(. (Ιπϋε Οαΐΐίιηαΰΐιιΐδ Η|η)η• έ^ Οετετο ( ςοί νεΓβαδ ίη β6ηΓίεί δίερΗ&η. 

οηιίδδπδ εδί) : 

Τρϊς 6" έαϊ Κ€ίΧΧιχόρψ χαμάδις έκαΟίσσαο φρ^ί^ 

£εΓεΓ6πι ίοδαιη ιϋοςαιίυΓ. Ει Νΐεατηϋ• ίη ΤΑ^γιμ. : 
. . . Ίου μέττ" έρέει ^άτις^οντεκ' ΆχΜ^ι 
άημήτηρ ΙβΛαψετ δθ* άψεα σίνατο ΛαιδΑς, 
ΚαΧΧίχοροτ αερϊ φρείαρ, 

(83) Βαυβώ, ε(ε. Ηογοπι εΐίΐΐηι οπηίυιη, 81 Βαο• 
ΙχΗΐεπι ιιη&ιη εχείρίαδ, οιεπιίηίΐ ίάβηι Ρ>υ8«ιι{ΐ8, 
ρ&ηίαι ίη Αίΐκ.^ ρ2^. 13 61 36, ρ&ηίηι ίο €οΗλιΜ.^ 
ρ. 57. 

(84) Κηρύχων, Βεοΐβ : ΓυεΓοηΙ εηίπι Εηιηο1ρΗΐ&• 
Γϋπι εΐ ΡΓ3Β€θουηι ΑΐΙιεηίδ ίβοιΠί» εοη]Ηΐιεΐί88ΐη». 
Ρ3ΐΐδ|ΐηί3δ ίη Αίίίο., ρ. 36, (ΙίβεΠΰ : Τελευτήσαντος ' 
δέ Εύμόλπου, Κήρυξ νεώτερος λείπεται των παί&ιν,^ 
δν αύτο\ Κήουχες, θυγατρ^ Κέχροπος ^ΑγαΟροα χα) 
Έρμου παΐοα είναι λέγουσιν, αλλ* οΰχ ΕύμΑπον. 499 ΡΕ^εΡΑΚ. ΕΥΑΝΟ. ΙΛΒ. Π. 130 ίί ν'!^ ^*^ ^"^""^ **^ '^^' '^'^^'^' ξενίσασα Α οο ροίρο οιιί^Αΐη Ιη$β^ίι Ιη^βηΐί ιηοΒΓΟΓβ οοηίβοΐι, 

ίΒ»Λ,^νΔηω, «ρίγει χυχεώνα αυτί). Της βέ ββά βηίιη ^^8 ςυί Ιηίΐι^ηΙϋΡ, ΚΓηνΙΙβΓ η6 αιΓιιΙ βίιηΙΙβ 

άνιινομνης λαβιΐν, χα\ ^κίν ούχ έθδλούσης (πενθή- 

ρηί γΐρ ήν) ,τιεριαλγής ή Βαυ6ώ γενομένη, ώς ύπερ- 

οβββείϋ» δήθεν , αναστέλλεται τά αΙδοΙα , χα\ ύπο- 

&ιχνύει τ51 θεφ • ή δ^ τέρπεται τί) δψει ή Δηώ , χα\ 

ί*ίλις τ»τέ δέχεται τ6 ποτδν, ήσθεϊσα τω θεάματι. 

Τβυτά έστι τχ χρύφια των Αθηναίων μυστήρια• 

ταυτά τοι κα\ Όρφευς αναγράφει. Παραθήσομαι δέ 

σβι αύτλ •ϊο{5 Όρφέως τά §πη , ϊν' §χοις μάρτυρα 

4νβισχυντ£ας τ^ν μυσταγωγόν • β^αηΙ, ίη 1ΐ0(ΙίβΓηυιη υςηυβ ιΐίοιη ρΓθΙιί)><;ΐ(:Γ ; υΙΙ« 
ςυβ, ηβ δηοπδ ίηΊΓιαϋ 1ιιρ[βηΐβιη €βΓβΡοηίΐ ίηιίΐ&ρί νί- 
^εαηΐυΓ. ΟίΡίβηιηι ΕΙβπδίηρηι ροΓ \ά ΐοηριΐδίικΙΙ^Ό- 
η« ηϋί(Ι»ιη ΊηοοΙβΙιαηΙ, ηποπιπι Ιικο ίυοΓβ ηοπΓιη^, 
βηυΐιο, Ονδ3υΐ6β, Τπριοΐβιηιΐδ, ΕυηιοΙριιβ οΐ ΕιιΙ)ΐι- 
Ιβϋδ. Αο Τιίρίοΐβπιιΐδ (]ΐιίϋ(Μη 1)ΐιΙ)ϋΐΓϋ8ΰΓ3ΐ, Ευη^οΙ• 
ρυβ ρίδΙΟΓ, Εϋϊ)ΐιΙθϋδ νβΓΟ δυΙιυΙευδβχςιΓώιΐδ Ειι- 
ιηο1ρί(ΐ3Γυιη , ηοο ιιοη ίΐΐιΐι) ρπΡΓοπυηι ρβΐϊϋδ {(»οη>- 
ηιηι 30 ΓβΠ^ίοηιιιη ίηΙβΓρΓββ, ΑΐΙιβηίδ βίΠοΓυΊι. ΒαηΙ)ο ι«ΊΐίΓ, (ιιβο βιιίιη 35 Ιιιΐ]υ$ 6ΐί3πι Γβί οοϊΠϊηβΓηοΓβΓιοιιο Γβνοοβπ ηιβ ρβΐίαΓ). ουιη Ιιοδίιίΐίο αβίΛΓβιη 
α^ρίΜβΙ, ΙΐΑϋΓίβικΙαιη βί οίηηυπι ρΓορΙη3ΐ, ςοηρρορΙβΓ νίιη (ϊοΐοηδ ροουίαιη ροΐιιηιηπο Γββριιβηΐο, 
ιΙΐ3 Γ^υΐ5Δΐη ιηοΐβδίβ ΓβΓβηβ, αυοά δβ (ΙοδρβοΙαπι 30 δρρβίαπι Γυίδδθ ραίαποί δοίΐίοβΐ . τβιΐυοίίδ νβδίΐϋο» 
σοαιΙΐΛδ ϋΟΓροΓίδ ρ3Γΐ68 ϋίΥίΡ οουΐίδ οΙ»]ίαΐ ; ςαχ βρβοΐαουΐο ϋβΙθ€ΐαΐ3, οΙΙαίαηι δίΙ)Ί ροΐίοηβιη, «««Γβ 
1ί»ι, βΐιςυαηϋο Ιβιηβη βΙ)ίΙ)ίΙ. ΙΙαο ΑΐΙιβηίβηδίυιη Γθ€οη(1ίΐ3 ηι>'δ1βη3 δυηΐ, ςϋίβ δΓΓίρΐίδ ΟιρΙιεϋδ οΓΐ3ΐιι 
ίρϋ6 η&τιιΐ9νί(. Ηυ]υδ β^ο Ιί1)ί νοΡδαδ ςυοςυβ 8υ1)]ίοίΑΐη , υΐ ςυβπι ΐα ιη>•δΐ3^08ϋΐη Ιΐ3ΐ)€8, βιπηάβιη 1ι«• 

1)(λ5 ίΐΑΚίΐίθ89Β 30 ΙϋΓρίδ ίΐΐΓ3ΐηί9Β ΙύδΙβΠΙ. 

Ιΰς είχονσα (85), χέχΛονς άνεσύρατο, δεΐζε δέ Β ΟίΧ€ΓαΙ, οΰεεβηατη Οετβή Ιιιηι ΓΜ/β τεάηοΐα 

€οτροή$ ο$(€ηίαί ίρβαβιη : ρη€τ α$ίαί ΙμοΙιηλ ; \ πάντα 
ϋψΛεος ουδέ χρέποττα τύπον ' Λαις δ' ήετ 

ΐΒίρί τέ μιτ ^ίατεσκε ^εΛώ^ Βαυδονς ύχό κόΛ- 

\Λ0ΐς. 
Ή Γ εχεΧ οϋτμείδησε, θεά ιιείδησ' Μ 'θνμφ, 
ϋζατο δ" αΙόΛοτ άγγος έν φ κνχεόιτ έτέκειτο. 

Κ4ττι τ6 σύνθημα (86) Έλευσινίων μυστηρίων 
*Ετήοτενσα. Μχιοτ τόν κυκεώνα, ίΛαδον έκ κί- 
€ηκ ' έργβσάμενοζ άχεθέ^ν εΙς κάΛαθον, καΐ έκ 
νύάβσυ εΙς κίστην. Καλά γε τά θεάματα χαΐ Οε^ 
«ρέποντα. "Άξια μέν ουν νυχτδς τά τελέσματα , 
χεΙ «υρ^, χαΧ του μεγαλήτορος, μάλλον δέ μα:αιδ- 
νρονος Έρεχθειδων δήμου• πρδς δέ χα\ των άλλων 
Ι^ήνΐιΐν, ουςτινας μένει τελευτήσαντας , άσσα Οαειη ΙοείαΙα ηιαηα ηΐ€Ηια$ ΒαΗΟοηί$ ίη ηΐηα» 

Οοηράί : ΙιΊηε οΙΓι αττΊά(η% ΙαείικξΗβ $οΙα'α, 
ΜηΙΐίρΙί€ί$ εοίΐιηήϋα Ιιαηήΐ άεα ροεηία είηηΐ. 

ΐ3ΐη, ΕΙβϋδίηίοΓυπι πιγδΙβποΓυηι εοιηιηυηίβ <|ΐ 
(ΐ3ΐη ηα3δί ΐ688βΓ3, ΙΐΰΡΟ β&\,^€^ι^ηαν^: ΰίηηπηι εδιΗ: 
α€€€ρί € €ί$ΐΛ •' ορετοΐκ» ίη εαΙαΙΙίΗΐη ηροίπΊ^ αΰ γηρ• 
«ιιηι ίη ϋηίοΜ €Χ ζαΙαίΗο, Ε|;Γβ|;ί3 νβΓΟ 8ρροΊ3θυΐΑ, 
^υβκςυβ ά63ΐη ίη ρηιηίδ ()6€03ΐιΐ : ίιηο, (1ί^η3 83ηβ 
(βηβϋη'δ ί|ζΐιΊςυ€ ιη]Τδΐ6Γί3, (1ίβη3 ίη||;6ηΐίΙ)»δ αιιΐ ρο• 
Ιίυδ ν3ΐιίΐ3(β ρίβηίδ ΕτβεΙιΙΙήιΙβΓυιη, €»ΐ6Γοηιιηςυβ 
6Γ£€0Γυιη 3ηΊιηί8, ςυο8 ({υίάβπι 6» ροβΐ οΐιίΐυιη Μ Ιλπονται. Τίσι δέ μαντεύεται Έράχλειος (87) (^ ρβη» ιηβηβηΐ, 3 ςυίΐηΐδ βρβ 61 €θ^ί(3ΐίοιΐ6 Ιοιι^ί»• ^Έφέσιος; Νυχτιπδλοις, Μάγοις, Βάχχοις, Λή- 

ηις,Μύσταις. Τούτοις απειλεί τά μετά θάνατον, 

ΐκίτοις μαντεύεται τδ πυρ. Τά γάρ νομιζόμενα 

ητ^ ανθρώπους μυστήρια άνιερωστ\ μυεΰνται (88). 

Μ^μος οι»ν χαλ ύπόληψις χοινή (89) , χα\ του δρά- 

ηντος τά μυστήρια, άπατη τ(ς έστι θρησχευομένη 

^ αμύητους βντως μυήσεις, χα\ τάς άνοργιάστους 

ηλετάς ευσεβείς νδθφ προτρεπο μένων (90). Οία ι δέ 

η\ αΧ χίσται αΙ μυστιχαί ; δε7 γάρ άπογυμνωσαι τά 

Ιγια αύτων, χα\ τά &(^(&ητα έξειπείν. 06 σησάμαι 

ταύτα, χα\ πυραμίδες, χα\ τολύπαι, χα\ τεόπανα πο« 

Ιϋίμφαλα, χόνδροι τε άλων; χα\ δράχων, δργιον 

Αιονύβου Βασάρου ; ούχ\ δέ ^ια\, πρδς τοίσδε χα\ 

• 
Ρηκίρο» ιιΐη(|α6 ί3ΐηΊ1Ί9Β ϋίγδίβήοπιιη €όγ3. Ρΐυ- 
ακΙ^. ίη ΑΙαίηαάε, 3€θυδ3ΐυιη βυπι 8€π1)ίΙ. ηυο(Ι 
<3 ηγΜβιίβι <Ιοηιί 8ίηιυΐ38δ6ΐ, δνομάζω)/ αύτδν μέν 
Ιεροφανιην, Πολυτίωνα δέ δ(^ΰ^ον, χήρυχα δέ Θε^ 
διιρον, νκις δέ άλλους εταίρους μυσ^ας χα\ έπόπτας, 
\Λ^β€ "χαρά τά νόμιιια χα\ τά χαθεστηχύτα ύπύ τε 
Εώβλπιδων χα\ Κηρυχων, χα\ των έξ ΈλευσΓνος. 

|Β9) Χίς είχσΰσα. Τοίυιη Ιιυηο Ιοουπο Οβιιίβΐ 
Βαηιίαβ, ϊη 8ΐιί3 Λά ΟΙβιηεηΐβιη 3(1ηοΐ3ΐίοηί5υ8, 
«■οι Απΐο1>ϋ ν6Γ8ίοη6 ΓΟίηροηβηδ, βΐ 6ΐηεη(ΐ3( ρΓο- 
ΜιίΗΐβτ, θΐ €ορίθ86 ρ6ηΓ3€ΐ3ΐ. Εξο Ι3ΐη6η ^υΙκ3- 
Ιΐη Ιβ^ίοηειη Γβΐΐηβτι ρθ88« €Γ6ΐΐΜΐ6Γΐιη, εί γελών 
ηιΐβίκτ ίη γέλω, 61 ροεί ρήϋδ μείδησε νίΓ^ϋΐ3 ίυ- 
ΐ€ηΐαΓ, III ρΗοΓ Πΐ6 Γί$ιΐ5 Β3υΙιοηί, ρο8ΐ6ήθΓ Οβ- δίηοο 3ΐ)δυηΐ. Ει τβΓΟ, ςυίΙ)08 Ιβηάβιη Η6Γ3ε1ίυ8 ίίΐβ 
Ερίιοδίυδ ▼Αΐίοίη3ΐιΐΓ? Τεηβ^ΓίοηίΙιυδ ρροΓβοΐο, Μλ• 
^ίδ, Βαεείιίδ, 1>6ηίδ, Μ^τδΐίδ. Η ι δυηΐ, ςυίϋυδ ρ<£ΐΐ3• 
ιηοΓίβιη 86€υΐυΓ38 οοιηιηίη3ΐυΓ, ί^ηβηιςυβ ϋβηυιι• 
1*131. Ν3Π1 ςυ» Ιιοηιίιιυιη 6χ ^7 86η&α ιη^δίεπι 
ΐ)ΐ3ΐυυηιυΓ, 63 ρΓοΓιηοδ 1ΐ3ΐ)6ηΐ ίηί1ί3η<ϋ ήΐυδ. ΙΐΑ- 
ςυ6, 61 813126 ΐΠ» Μ€Γοηιιη 16^68 61 οοιηιηιιηίε Ιιο- 
ιηίηιιιη ορίιιίο, 61 υηίν6Γ83 ί8ΐ3 άΓ36οηί8 ιηγ&ΐ6Π8 » 
3ΐίυι1 ηΊΙιίΙ βυηΐ ςυ3πι 6γγογ ςαίϋβιη, ίηίΐίβ ςυ» ηί* 

ΙΐίΙ ρΐ3η6 ίηίΐίΟΓΗΐη 1ΐ3ΐ»63ηΙ, 8αρ6Γ8ΐίΐίθ86 €0ΐ6ΙΙβ 9 
ίηΐρίθ8ςϋ6 ΓίΐΟδ 3(Ιυ1ΐ6ΓΪη3 ρί6ΐ3ΐΊ8 8Ρ66Ι6 ν6η6Γ&η3• 
Ου« ρΟΓΓΟ βΐ 0Ιΐ]θ8ΐη(Μΐΐ •ΜΙΐΙ ΐηγ8ΐΙ€9Β ΐϋβΒ 618196 ? 

ηυ(!ΐ3ΐΐ(Ιυιιι 6οίιη ςαί<1ςυΐ(ΐ3ρυά608 83η€ΐί 68ΐ,ςυΐ(1• 

Β Γ6Γί ΙΓ11)ΙΙ3(ΙΙΓ. 

(86) Κάστι νύ σύνθημα. 1(3 8ίη6 (1υ1)ίο Ιβ^βη» 
ϋυιη, ιιοη χίστγ), ιιΐ 681 3ρυ(Ι €ΐ6ΐη6ηΙ. 
^7) 'ΒράκΛειος. 1•6|;6 Ήράχλειτος ουηι €ΐ6ηΐ6ηΐβ 

61 Ι)ίθ{[6ΙΙβ 1.36Γΐίθ. 

(88) ΆνιερωστΙ μνεϋνται. €ΐ6ΐιι., άνιερώς μυ• 
οΰνται. 

^89) Ι(ΐ6ΐη (3ΐ6ηΐ6ΐΐδ, νύμος γάρ χα\ ύπόληψις χενή. 

(90) Προτρεπορίένων, Προστρεπομένη, ςυοά η• 
εΐίυδ ιτί(]6(υΓ. δβϋ Ιιίε ιηβο ]υ(Ιίείο, εοίοιι^ί >€ Γ6νθ- 
Γ6ΕΜΐί δί^ηίΟεβϋο εοιηιηοϋίοΓ βίΐ <|υ3πι 3ϋΙιοΓΐ3η(ϋ, 
ςαχ ροΐίυβ τφ προτρέπειν εοηνοηίΐ ςυ&πι τφπροσ- 
τρέπειν Ου'ΐιΐ ηιιοά ρΓχροδίΙίοηβ ςιΐ3(ΐ3ΐη ορυ» 
861, οΙ Ιπ(, προς, 3υΐ 8ΐηιΙΚ? Κϊ ΕυδΕΒΙΙ ^^^:δΑΑ1εΝδIδ ΟΡΡ. ΡΑΒΒ ΙΙ. — λΡ0Ι.(Η;ΕΤ1€Α. Ιοί ςυί(1 «Γΰ^ηί βτιι1|;&η(]υιη. Νοηηβ Ιιβοο οπιπία , 56- Α χαρδ^αι• νάρθηχές τε χα\ χιττοί, πρδς δέ χα\ φ6άΐς« υιιιΙ)ί1ία5, ^λλλ 8αΓΐ8, 61 (Ιγαοο ϋΐοηγ^Γι Βίβ^ιπ δ&- 
ΟΓ&ιηβηίαιη ? ηοη η&1& ρυηίοα ? ηοη ιηβάυΙΙχ 3γΙ)0- 
ηιιη? ηοη ΓϋΓυΙχουιη ΙιβάβηβΤ ηοη ρ&$ΐΗΓΐ6χ $Ί1ι- 
§;ίη6 €Α86οςυ6 οοηί6€Γι? ηοη (Ιβηιςυβ ρ3ρ&νβΓ&? 
Ηχο βυηΐ, ςυ» 8«η€ΐ2 γοοηΐ. Οα*Μΐ? ΤΙΐ6Πΐί(1ί8 
ηοηηβ ΓβοοηάίΐΑ 8γιηΚ)θΙα ίδία 8υηΙ ? ΟΓί^αηιιπι , Ιγ- 
€ΐιηΐ]8, §1&(ίΙίυ8, ρβοΐβη πιυ1ί6ΐ)Πδ ςυοά Ιιοηβδίυιη 
Αο πιγδίίΰαπι 681 πιη1ί6ΐ>η8 ρυιίβηάί ηοπιβη. Ο ^η&- 
ΤΑΠΙ ρ6τίΓί6ΐ3πιςυ6 ίπιρυ<ΐ6ηΓΐίΐιη ! Ιιοπιίηυηι βηίηι 
ΐ6ηιρ6ΓαηΐίθΓαηι νο1υρΐ28 ηο€ΐίδ 8ίΐ6ηΐίο (€^6ΐ)&ΐυΓ ; 
ηυηο ?6γο ηοχ 68( , ςυ» ίηί(ί8ΐη(1ί8 βΑοηι 1ίΙ>ί(1ίηΐ8 
βηυηΐίαΐ; Αάβοςυβ ί£;ηί8 Αα^ΐΓι» 8ΐΐ€66η8ί8 Γ3άΙ)υ8 
Π1υ8ΐΓ8ΐΐ2 ρ3η(1ίΙ. Εχδΐίη^υβ δ'ΐδ Ιιυηο ί(|[η6ηι, ΙιίθΓΟ• χαί μήχωνες; Ταυτ* Εντιν αυτών τά &για. Κα\ 
τεροσέτι τής Ηέμιδος τά &^(&ητα σύμβολα, ώρίγανον» 
λύχνος, ξίφος, κτείς γυναιχείος, δς έστιν εύφήμως 
χα\ μυστιχδν μόριον γυναιχείον. *Ώ της έμφοκνους 
άναΐ9χυντ(ας Ι Πάλαι μέν άνθρώποις σωφρονοΰνιν 
έπιχάλυμμα ηδονής, νυξ σιωτηομένη * νυν\ δΐ τοις 
μυσϋμένοις ή Ιερά της άχρασίας νυξ έστι λαλουμένη* 
χαΐ τ6 ιτΰρ ελέγχει τά πάθη δ^δουχούμενα. *Απ6σβε« 
σον, & Ιεροφάντα, τ6 πυρ* αΐδέσθητι, δ^υχε, τάς 
λαμπάδοις. Ελέγχει σου τ6ν 'Ιαχχον τ6 φως* έπίτρε- 
ψον άττοχρΰψαι τ{) νυχτ\ τά μυστήρια σχάτβι* τετι- 
μήσθω τά δργια. Τ6 πυρ ούχ ύποχρ(νεται ' έλέγχειν 
χα\ χολάζειν χελεύεται. Ταύτα των άθεων τά μυστή- 
ρια. Άθεους δέ είχότως άποχαλώ τούτους, ο! τόν μέν ρΙι>ηΙ& ; Ιυςυβ, ο (|υί Ιυπιβη ρΓχΓ6Γ8, Ιυ&8 ίρδβ ίαοβδ Β βντως βντα θεδν ήγνοήχασι, παιδ^ον δέ ύπ& Τιτάνων Τ6Υ6Γ6Γ6 : 1υιη6η ίδΐυά Ι&οοΗιιπι ΐη<1υοίΐ Ιυυπι ! 
ραΐ6Γβ ηο€ΐ6ΐη πιγδίβηΑ ΐ6η6ΐ)Γί8 060υ1ΐΑΓ6; ΟΓ^ίοηιπι 
Ιιοηοή οοηδυΙ&ΙυΓ : ίςηίδ 8ίπιυ1&Γ6 ηοη ροΐβδί : 3γ- 
|[η6Γ6, ρυηίΓ6(|υ6 ]υΙ)6ΐ. Ηχο ί^ίΙυΓ ϋΐϋ δαηΐ ΙιοηιΊ- 
ηυηι 3ΐ1ΐ6θηιπι πΐ3Τ8ΐ6Π3. ^υ^66η^η1 &ΐ1ΐ608 άίχβππι, 
ςυί 8 \6Γί Νυπιίηίδ εο(;ηίΓιοη6 ρΓΟΓδΟδ αΐίβηί, ρυδίο- 
ηβπι 3 ΤίΐΑη'ώυδ (ΙίδοβΓρίυαι , 6]υ1&ηΐ6πι υιυΙίοΓΰα- 
Ιαπι, ρ8Γ(€δςιΐ6 οοΓροπδ , ςη&δ ρυ<]θΓ ηοπιίη8Γ6 ηοη 
δίηίΐ, ίιηρυ(ΐ6ηΓΐδδίπΐ6 νεηβΓβηΙυΓ ; υΐ άαρίίοί ηο- διασπώμενον, χα\ γύναιον πενθούν, χαΐ μόρια &^ 
(&ητα, ως αληθώς, ύι:6 αΙσχύνης, άναισχύντως σέ- 
βουσι, διττ^ ένισχημένοι τξ άθεότητι• πρότερη μίν, 
καθ' ή ν άγνοουσι τ6ν Θεδν, τ6ν δντως 6ντα μή γνω- 
ρίζοντες θεόν * έτέρ^ δέ χα\ δευτέρς[, ταύτη δή τ1) 
πλάνη τοζ>ς ούχ δντας ώς βντας νομίζοντες, χαΙ θεούς 
τούτους όνομάζοντες, τους ούχ δντως δντας, μάλλον 
δ& ουδέ δντας, μόνου δέ του όνδματος τετυχηχότας. • 
Τοσαυτα χα\ οϋτος. πιίη6 πηρίβίΑΐί:} 36 ηβ^ΑΐΦ άίνίηίΐβΐίδ τέι ΐ6η68ηΐηΓ, αΙΙβΓΟ, ςυοά Οβυοι ί{;ηοΓ6ηΙ, (Ιυοι ηβφΐΑφίΕΐη 6νπι 
ςιιί ν6Γ6 Οβυδ 681 3(;ηο8ουηΙ; 8ΐΐ6Γ0, ςυοά 608 8αρ6Γβ886, ςυί ηοη 8ηη(, 3Γΐ)ίΐΓ6ηΐυΓ, ίρ808(ΐυ6 <|608 
ηυη6υρ6ηΙ, ςυί Ιβηΐυηι 3 γβπι (1ίνίηίΐ8(6 3ΐ>8υηΐ, υΙ ιΐ6 δυρβηίηΐ ςυί<ΐ6ηι, 63ηΐ(ΐυ6 δαηΐ ηοαιίηβ 8θ&ο (β- 
ηηδ 8ΐίςυ8η(1ο 6οη866ΐιΐί. > Ηα6 ιΐ8(ΐη6 €ΐ6η)6η8• 

Ο ' ΚΕΦΑΑΑίΟΝ Δ'. ΟΑΡϋΤ Ι?. 

{ΐΜνα ΓαΐΙοηί6ιιβ α %%$€%ρ%€ηάΐ% €)Η$ιηοάί άε άΐΗ 
ορίηκΜίί^Β» αίάηΰΐί ιίηιιιι. 

^υΓ6 88η6 86 Π)6Γίΐ0 η08 8ΐ) ίδΐίδ ΟΠίηίϋυβ 1Ί1>6Γ3- 

108 6886 ρΓθβΐ6πιυΓ , ςιιίρρ6 ςιιί 08 ^ΐ" (ΙΊαΐυΓηί 

ΐ8Πΐςυ6 ΐηΥ6ΐ6Γ3ΐΙ 6ΠΌΓί8 816 Ι3η4113ηΐ 366Γΐ)ί88ίηΐί 

|[Γ3?ΐδ8ίπ)Ίςη6 πιογΜ 63ΐ3ΐηίΐ3(6πι ι)6ρυ1ίηιυ8 : ρΚ- 

Π1ΙΙΠΙ (]αί(ΐ6Π1 8ίΠ91]ΐ3Π ρΓ9βρθΐ6ηΐί8 1)61 £[Γ3ΐί3 6ΐ 

1)606(1610, <)6ίη(ΐ6 δ6Γν3ΐοη8 ηοδίή 6Τ3η^6ΐί6» άο- 
αήηχ γϊ ςυ3(!ΐ3πι 6ΐ ροΐ6δΐ3ΐ6, ςυ» Υ6Γΐ)ίδ 6χρ1ί63η 
η6ςιΐ63ηΐ, 83ηο (Ι6ηίςυ6 πΐ3ΐυΓοςυ6 6οη8ί1ίο ίη 63πι 
3ΐΙ(1η6ΐί 86ηΐ6ηΐί3πι, υΐ 3α^υ8ΐαηίΐ οπιηίςιιο άί|[ηυηι 
Υ6η6Γ3(ίοη6 ϋ6ί ηοπΐ6η οΐιηοχϋδ πιοηί ΙιοπιίηίΙ)υ8 
ίπιρ6ηίΓί, η6Γ38 61 ίπιρίααι 6Γ6(ΐ6Γ6Πΐυ8 , ςυί 6υπι 
ρή(ΐ6Π) ίηΐ6Γ ηοηυοδ ]3663η(, Ιυπι υ6γο ΐ6Π)ρ6Γ3η- Τίσι Λογισμοις τον μ^ τά δμοια ΛβρΙ θβωτ φρο' 
ΥΒΐγ άνεχωρήσαμετ, 

ΕΙχότως δητα ήμεΙς τούτων απάντων ελευθέρους 
ημάς γενέσθαι δμολογουμεν, της μαχρ^ χα\ π8«α« 
λαιωμένης πλάνης, ώσπερ τινδς δεινής χα\ χαλει»)- 
τάτης νόσου λελυτρωμένοι • χα\ πρώτα μέν τ{) του 
πα*/εοχράτορος θεού χάριτι χα\ εύεργεσί^» δ^ύτιρον 
δέ, άπο^(5ήτφ δυνάμει της του Σωτηρος ημών «ύαγ- 
γελιχής διδασκαλίας ' χα\ τρίτον, σώφρονι λογισμέ 
χρίναντες άνόσιον είναι χα\ άσεβες, τ^ του βεου σβ- 
βασμί^ προσηγορίι^ι τιμ^ν τους πάλαι έν νβχροΖς 
χειμένους θνητούς ά,λβ^ρας, χα\ ουδέ σωφρόνων αν- 
δρών μνήμην άπολελοιτεότας , έσχατης δέ άχρασ(ας 
χα\ ακολασίας, ώμότητός τε χα\ φρενο6λα€είας %\χ ^θ6αοΐ6ηΙΐ]•η Γ6ΐίςιΐ6πηΙ ηυΙΙυηι, 86(1 οπιηίδ ρο- Ο δείγματα τοις μετ' αύτους φυλάττειν παραδεδωχότας. Ιίυδ ίηΐ6πιρ6Γ3ηϋχ, 1ίΙ>ί(]ίηί8, 6Γυ(]6ΐίΐ3ΐί8 3ά 3ηί• 
ιηοΓυηι ρ6Γηί6ί6πι πιοηί πΐ6ηΐ3 ρο8ΐ6η8 6οη86ΓΥ3η<)3 
6Γ6(1ί(ΐ6Γίηΐ. ΕηίπΐΥ6Γ0, ςυίδ ηοη 6ΧΙΓ6Π)Χ δίαΐΐίΐΐ» 
ΓϋΐυΓυπι ί<1 γί<ΐ63(, δί 1ιοπιΐη6δ 83η6(ίπιοηίχ 36 πιο- 
Γυπι ίη(β(;πΐ3(ί8 3πΐ3ηΐ68, ρΓίιη38 ϋΙ)ί(1ίηοδί8 03^ί- 
Ιίοδίδςυο 6οη66(ίΐ6Γ6ηι? δί πΐ3ΐαΗ 3Κΐυ6 83ρί6η(68 » 
ρ6πΙίΐ9Β ρΓθ]66ΐ3ϊςα6 Π)6ηΐΐ8 Ιιοηί)ίη68 ; δί χςυίΐ3(ί8 
Ιιυηΐ3ηίΐ3(ί8(ΐυ6 δΐυιΐίοδί» 608 ςυί Ι3η(υπ) (1ίηΐ3ΐ6 

€»(61Γ08 61 ίπΐΐη3ηΙΐ3ΐ6 8υρ6Γ3ΓυηΙ, υΐ 866ΐ6Γ3ΐ38 

πΐ3ηο8 6Χ866Γ3ηάί8 1ίΙ)6ΐΌΓηπι ρ3Γ6ηΐυηίΐ<]η6 6«(ϋ- 
1)08 6Γα6ηΐ3ηηΐ , βυ^υδίίδδίιηο 6υΙΐα 66ΐ6ΐ)Γ3Γ6η( ? 
€ιι]υ8 Υ6Γ0 ηοη 6θ^ίΐ3ΐίοη6η) ίπ)ρί6ΐ3ΐ6 γί66Γυηΐ, ςυί 
Υ€ΐ 3^ οΙ)866η38 , ςα3δςυ6 ηβ 1ιοη68ΐ6 ςυίάβιη ηο- 
2)ίΊ3Γ6 Η<^31, γ'ίΓΟΓνπι ηιο1ΐ6Γηη)ςυ6 ρ3Γΐ68, Υ6ΐ 3(1 Πώς γάρ ού πάντων ήλιθιώτατον, τους σωφροσύνης 
έραστάς το7ς αΙσχρο7ς χαΐ άχολάστοις τών πρωτείων 
παραχωρε?ν, χα\ τους σΟνετους χα\ Ιμφρονας τοις 
τάς φρένοις Απολωλεχόσι τήν σεβασμίαν τιαρέχειν τι- 
μήν* τους τε δικαιοσύνης κα\ φιλανθρωπίας άσχη• 
τάς , το7ς δΓ, ύπερβολήν ώμότητος καΙ άπανθρωπ(ας« 
τεκνοκτονίας κα\ πατροκτονίας μιάσμασιν ένισχημέ- 
νοις ; ποίαν δέ ούχ ύπερηκόντισεν 6περ6ολήν άσε^ 
βείας, τδ καταβάλλειν εΙς ά^[&ητα ανδρών χα\ γυτ 
ναικών μόρια, καΐ είς τήν άλογον, κα\ θηριώ^ φύ- 
σιν, τήν σεμνήν κα\ παναγίαν του θεού πρό(^^ησΊν ; 
τοιαΰτά τε αΙσχρά κα\ απάνθρωπα θεολογειν, οία 
έπΙ τών έν άνθρώτϋοις κακούργων, εΐ κατελεγχθ^» 
ταΐς άπδ τών νόμων άπαραιτήτοις ύποπέσοιιν 4ν 133 ΡΒ^εΡΑΒ. ΕΥΑΝΟ. ϋΒ. II. 154 τιμωρίαις ; Κα\ τί χρ^ μηχύνειν εύαγγελιζομένους Α η3(υΓ2πι 1>β8ΐί3Γυπι Γ3ΐίοη6 οαΓοηΐίυιη &άθΓ3η4)υπι ιεάγςας, βάρβαρον 6μου χ&\ "Ελληνα, τήν άτ:^ των 
«1(>η[ΐένΐιΐν χαχων έλευθερίαν, της τε &π6 των ψευ- 
&ιΐνΰμβ0ν θεών άτοοστασίας τδ, εύλογον έΐς φως άγα- 
γόψΌΛς, ^'κάτ^ χβΐ αυτών ήδη τών σφόδρα δεισιδαι- 
μένων οΐ τελείους, ώ9«ερ έχ βαθέος χάρου διανή- 
ψαντΐς, χαΐ της ιεαλαιαίς άχλύος τ6 της ψυχής 6μμα 
διβνοίξαντες, τδν βαθυν λήρον συνείδον της πατριχής 
χλάνης- χα\ στάντες έπ\ λογισμού, τήν έτέραν όδ6ν 
εΕοντο,τής τιαλαιάΐς άναχωρήσαντες ; ών ο\ μέν όμόσε 
χωρήσαντες, της δλης χατέτετυσαν μυθολογίας τών 
βφετέρ€ϋν τερογδνων πλατύ χαταγελάσαντες * οΕ δ^ 
έθεάτητος βόξαν έχχλίναντες, οΟτε έπ\ τοις πρότερον 
{φΠ)βαν , οΟτβ έξ άπαντος αυτών άνεχώρησαν , χο•* 
}βχευααι δέ χα\ θεράπευσα ι τήν οΙχε(αν προθέ- ί11υ(1 3ΐ(ΐυ6 δίΟΓΟβαηοΐυηα Οβί ηοηοοη 3ΐ)]β€6Γβ ? ςυί- 
ςυβ 6]υ8ΐη(κϋ 0α{[Ίιίοηιιη ίιηηίΐ3ηίΐ3ΐί8ςυ6 ιηοιΐ9ΐΓ& 
ίη ΐΗβοΙοκίχ βυχ ΐϋγδίβΓϋβ ΐηιΙίάβΓβ, ΰυ]υ8ΐηοθι βί 
ςϋ3β ?€ΐ ίη ΓβάηοΓΟδίδδίιηίβ Ιιοιηίιιίϋαβ (ΙβρΓβΙιβικΙβ- 
ΓβηΙυΓ, ρ(£η&8 €οηΓιηυο Ι6|[ί1)υ9 εοηβΐίΐαΐββ οίΐη 
γβηίβιιη οιηηβιη βυδϋηοΓβηΙ ? Ουβηςυ^ιη, ςυ'κΐ ρΐα- 
ΓΐΙ)υ8 ορϋ8 681, υΐ υιιινβΓδο ΙιοηοΙιιυιη, Ιαπα Κ)&γ1)3- 
ιΟΓυιη ςυαιη 6Γ9Β€0Γυιη, ι;6ηθπ Γβΐίοβηι ΐοΐ ΐαηίο- 
Γυπιςυβ ιηαΙοΓυιη 1ίΙ)6Γ2Γιοη6ΐη ρηεάίοβιηυβ, €30838- 
ςυβ ηο8ΐΓ3ϊ 3 0οΐίΐϋ8 ηυιηίηϋ)α8 (1βΓί;€ΐίυπΊ8 ]υ8ΐί8- 
811038 ίη ηιβάίυηα 3£ί6Γ3ηιυ8 ; ευπα θΟΓυηι 6ϋ3ΐη , 
ηυί 3ΓθΐίθΓ6 3ηΚβ3 8ΐιρ6Γ8(ίΐίοη6 ΐ6η6ΐ)3η(υΓ , ρΐυ- 
Γίπιί ]3ΐη ςυ38ΐ βχ 3ΐΙο (ΙίυΐυΓηφ οτζρνΛχ νβΙβΓηο 
3(1 3ηίπ)ί δ3ηίΐ3ΐ6πι Γ6<)6αηΐ68, 61 ίη ιη6<)ί3 3ηΐΪ4ΐΜ3 μενοι δόξαν, τάς περ\ τών τεθρυλλημένων παρ' αύ- ^ ηοοίίβ €3ΐί^ίη6ηΐ6η1ί8 οουΐοβ 3ρ6Π6ηΐβ8, ρΓοΓυηάΑΐη τοις Οαϋίν Ιστορίας αληθείς, μύθους εΤναι πεπλα- 

«μένο\>ς ύπ6 ποιητών έπεφήμισαν, φυσιχάς έν αύτοις 

^^ι:οχρύπτοντες θεωρίας, ών εΐ χα\ δτι μάλιστα μηδέν 

<(έροι>σιν αληθείας δείγμα, βμως δ" ούν άναγχαία 

'ΐένοιτ* άν ήμιν ή ίχθεσις, εις θεωρίαν τών χα\ παρά 

ΐούτοις σεμνών * ιος βίν χαι της τούτων άναχωρή- 

4(α»ς, ούχ &λλως ήμίν προξενηθείσης, ή εΐ διά της 

«ιά Χΐιίτηρος ημών ει^αγγελιχης διδασχαλίας τδ ε&λο- 

^ παρασταίη. Φέρε ουν χα\ τούτων τ6ν λόγον άνω- 

^ άνάλαβ^ες έπισχεψώμεθα. βΓΓΟΓίβ ρ3ΐπί ν683ηί3πι 3(|[ηον6ΓίηΙ ίρβί ςυοςυβ, δυί- 
(|υ6 Ι3η(ΐ6πι 3€ Γβΐίοηίβ 6θΐηροΐ68, ηον3ΐη 3Η(ΐυ3ηάο 

ρΓί803 Γ6ΐί6ΐ3 νί3Π1 ίηί6ΓίηΙ ? Εΐ 3ΐϋ ^111(1610 ΥβΙοΙ 

1ΐ08ΐί1)υ8 οΙ)νί3η) δίΓβηυβ ρΓ0(ΐ6αηΐ68 , Ιοίαπι ί8ΐ3ΐιι 
Γ3ΐ>υΐ3Γυηι οοΙΙυνίβιη (]68ρα6Γ6, πϊ3]ογ68 8υο9 6ίΓυ80 
ςαθ({α6 τΐδυ 030ΐιίηηίδςα6 ρΓθ86ουΙί : 3ΐίί νβΓΟ ίπι- 
ρί6ΐ3ΐί8 83ΐΐ6ΐη 3€ 8ρΓ6ΐ2Β 0ίνίηίΐ3ΐί8 ορίοίοηβιη άβ• 

£ΐίη3ηΐ68, ηβΟ 60(!6Π1 ρΓΟΓ8ΙΙ8 ίη Υ68ΐί^ίθ €0η8ΐίΐ6Γ69 

060 3ΐ) 60 Ι3η)6η οιηηίΜΟ (Ιί8€6886Γβ. 09 Εγ^ο οαπι 
β66(3πι ίδΙί 8υ3ΐη ΐ6ηίΓ6 ςυο(ΐ3Π)ηιθ€ΐό ηονΐ8ςυ6 3γ- ΐίΐΗΜ ρτοοαπίΓβ 8ΐ3(υί886ΐι1 9 ΥβΓ33 ηυπιίηυιιι βυοπιοι (3πι<1ίιι ]30ΐ3ΐθΓυπι 1ιί$(0Γί38, 1ί)ζΐηβηΐ3 ςυχιίβηι 
(ΐοοΒίηιβηίΑ ρο6ΐ3πιπι οπιίηίβ €3083 πιβΗοΓβδ 6886 άίχβηιηΐ, ςαίΙ)υδ Γ3ΐίοη68 €3υ83Β(]υ6 Γ6Γυπι η3ΐυΓ3« 
Ιίοοι ίη€ΐα52 ΐ3ΐίΐ3Γ6ηΙ. Ου3Γυπι Ιΐεεί ηυϋαπι οαιηίηο Υ6Γί(3ΐί8 ίη(ϋ€ίυιη ρΓοίβΓΓβ ροδδίηΐ, ηοδ 13- 
1163 ρτεΐίαιη ορ6Γ9Β Γ30ΐυΓ08 3Γΐ)ίΐΓ3ΐηυΓ, δ! (ΐυ3β€ηηςυ6 3ρυ(1 608 Ιιοη6δΙίθΓ6πι 403αΐ(ΐ3πι ρΓχ 86 Γ6- 
ηοΙ 8ρ66Ϊ6ΐη, ίη 3ρ6ηυηι 1ιΐ€6ΐηςαβ ρΓ0(]α€3η)υ8 , α( 8υπιπ)3πι 1ια]υ8 ρΓ3*.ΐ6Γ63, ςιΐ3ΐιι 3ΐ) ϋδ ( ηοη 3ΐίλ 
ηΜ ςιιιηι βΥβη^βΙιελ 56γτ31οπ8 ηοδίη (Ιθ€ΐΓίη3 ίηΓοηη3ΐί 3<1(1αοΐίςυ6) ί3€ί6ηά3ηι ηούίβ ρυΐ3νίπια8, 

^Μβδήοηΐβ 9Η|Ιΐίΐ3ΐ6ΙΙ1 ΟΟυΙίδ 001068 1606Γ6 ρΟδδίοΙ. Α^β ίΐ3ς06, ΓΟΟΙ 101301 3ΐΐίθ8 Γ6ρ6ΐ60ΐ68, ρΓΟρίΟΑ 

ΜΗβηρΙβιηοΓ. ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ £'. 

*ΑταχεφαΖαΙωσις τωτ χρόσθετ είρημέτωτ. 

Της μλν ουν Έλληνιχής θεολογίας , λέγω δή της 

ιοηδήμου χα\ μυθιχωτέρας, χα\ τεολυ προτέρας της 

«ίφά Φοίνιξι χα\ Αίγυπτίοις , τοΙς τε άλλοις , ών 

χιΐτήν μνήμην οίπρδ τούτου περιέσχον λόγοι, τοιδσ- 

δι τις δ τρόπος άποδέδειχται , οίος διά τών προεχτε- 

Ιαοών φιανών, αυτών δή τών Έλληνιχών συγγρα- 

φέϋν, προδεδήλωται* δν χα\ είχότως έν άρχαΤς της 

ιφοκειμένης ευαγγελικής Προπαρασκευής εις διά- 

γνωβίν η χα\ έπίχρισιν τοις έντευξομένοις προτεθεί- 

ιαμεν, ώς 3^ αύτο\ μάθοιμεν, ήμε?ς δέ αύτοΙ, χαΐ οΐ 

τώνδε είσέτι χα\ νυν άπειροι, τίνες βντες πάλαι πρό- 

τερον, χαΧ οίων έχ πατέρων φύντες , ττηλίχοις τε 

τοπρίν χαχοίς πεπεδημένοι, δυσσεβείας τε όπόση χα\ €ΑΡυΤ ?. 

Βνβϋίί βοιαιη ςηα »ηρ6ήη$ άιαα $Ηηΐ €οηρΐ€Χίο. 
^τx^ΟΓ\xϊύ ί(ζίΐ0Γ γυΙ|;3(3Π) ί1ΐ3η) ρ1θΓί5υ$ηο6 €οη- 

161(301 ί3ΐ)θΙί3 ΐΙΐ6θ1θ^ί3Π1, ςΟΦςΟβ ΡΓ2ΡΙ6Γ63 ΥΟΐ 
Ρ1ΐ(£θί€ΟΟΙ, Υ6ΐ ^ε^γρίίοΠΙΟν, 3€ 6Φ16ΓΟΓΟΟΙ , <]υο^ 
ΤαΟΙ 30(6 Οΐ60(ίθ0601 Γ6θίθ)08, ρΓ0ρΓί3 Γυί(, 0γ3Β€3 
ίδ(3 100^6 Υ€(υ8(ίθΓ601, 3ΐΙ 6θΟΙ 8686 ΟΙΟϋΟΟΙ Ιΐ3- 
1)01886 €0η8(3(, ςΟβΟΙ ρΓ0(1υ€ΐί8 δυρ6Γίυ8 ίρδίδδίαιίβ 

βΓΧοοΓοηι 30€(0Γυηι ΥβΓίιΙδ ΓβρΓΧδβηίβνίαΐϋβ. Α(• 
ςυβ ί(1 οιίΐιί ςυΐιΐβοι 6ν3η£6ΐί€2Β ΡΓΦρ3Γ3ΐίοηί8, ςυ» 
Ιιοο ορ6Γ6 ίη»(ί(οί(οΓ, ίηίιίο €οη)ηιοιΐ6 ροδίιίδδο νί- 
<160Γ, ίίδ ςυί ίη ίρδίοδ ΐ6€(ίοη6 Υ0Γδ3ΐ>υη(θΓ, 6Χ€0-» 
(Ιβηάυπι ]υ<!ί€ίθ(|υ6 δοο ροη(ΐ6Γ3η<]οηι, ο( €9Β(6π ηο- 
1)ίδ€υπ) οοιηεβ, ςοοδ 3(11ιυ6 Γ6γοιο ί8(3Γθπι €θ£οΙ- 
(1ο ΐ3ΐυΐ(, ίηΐ6]1ί{;3η(, ςο3ΐ68 (3η(ΐ60ΐ 3 οιυΐΐίδ γ61γο έγΜιισίας βεοΰ μέθη τάςψυχάς χατορωρυγμένοι, της ^ δ9β€υ1ί8, ςυίΙ)πδηο6 ηαΐί ρ3Γ60ΐίΙ)υ8, ηυαηΐίβ Ιιηρίί- τβύτνν απάντων άνανεύσεως χα\ ελευθέρας ήξιώ- 
Ιημεν» διά μιΜς μόνης της ευαγγελικής διδασκαλίας 
«δχ άλλως ήμ7ν πρυτανευθείσης, ή δΓ επιφανείας του 
Χνήρος ημών Ίησου Χρίστου του θεού * δς ού μέ- 
ρει γης, ούδ* Ιν γωνί^ χώρας έθνους ένδς, καθ" δλης 
Α της άΒΑμώΊααν οΙκουμένης , καθ* ής μάλιστα τά 
τηςδειοιδαίμονος πλάνης ύπερίσχυσεν, οΤά τις νοερών 
ν& λογιχών ψυχών ήλιος, τάς του οΙκείου φωτδς 
^9«ΰιώβας αχτίνας, δμου πάν γένος ανθρώπων βαρ• €3(1 0)3118, ςιΐ3η(3 (160)010 ίο)ρΐ6(3(ίδ 30 (Ιίνίηί Να- 
0)1018 ί^ηοΓ3(ίοη6 , (3ηςυ30) 3ΐΐ3 (ΐυ3(ΐ3οι €Γ3ρυΐ3 

ΟΐίΓΟίί, (0ΐΐ6Γ6 0€Ηΐθδ 3ΐί(] 030(10 , Ι30)ς06 Γθ068(3 
86ΓΤί(0(6 ΙίΚ)6Ι*3Γί υηίοδ 6ν3η((6Π€3β (1θ€(Πη9β ?ί 1)6- 
Ο6β€ίθ<106 ρ0(06ΓίΠ)υ8, ^030) ρΓθί6€(0 ΟΟη 3ΓΐΑ Γ3* 
(1006 800108, ςυ30) ^680 €Ι)ή8(1 86Γν3(0Γί8 ΟβίιΐΗβ 
η08(Π 3(1Υ6η(0 €00δ6€0(ί. Ηί€ 60101 Ι1ΐ6 68(,(]υί ηοο 
Ρ3Γ16 3Κς03 (6^31^01 , 30( £[60(18 00108 3η£;«1θ 

ΐίοηίδ ίη€ΐθ(ΐ6θ8, 8ινΙ (ο(ο ρ388ΐη οτΐιο» «ΙιΙ. 4):» ΕϋδΕΒΙΙ ε^ΕδΑΐαΕΝδΙδ ΟΡΡ. ΡΑΑδ II. — ΑΡΟΙ,ΟΟΕΤίεΑ. 150 |[6ΓβηΙ Ιιοτηίηββ , ςιίθηπρ ροΙί5&ιιηιιιη (^35&2ΐ)λΙαΓ Α βάρων τε χα\ Ελλήνων, ώσπερ έξ άχλύος β^ινης, χα\ βΐΎυηβ ΒυμοΓδΙίΙίοδί ϋοιηίπΑΐυβ , νβΙυΐΊδοΙ ςυ'κΐβιη 
ίηΐΡ.ΙΓιμβηΐίυπι αε ταΓιοηβ ρΓ^ίΙοΓυιη &ηίηΐ0Γυιη , 
Ιυιιιίιιίβ 9υί ταϋΐοδ Ιοηςβ ΐΑΐβςυβ (ΙίΰΓυηϋβηδ, υηί- 
νϋΓβιιιπ ΙιοηΓιιιυιπ Ι)αΓΐ)ηΓ0Γΐ!ΐη δϊπιιιΙ ϋΓχεοΓυπιςυβ 
70 ?<^ηυ8, αι1ρο(ΐυο ηοδ οπιηβδ (1βιι&ί55ίιη& εαΐί^ίηβ 
ϋο κΊβπΊΐιια, 0IηIι6η1^|υβ Ιυεβιη βχοΐαϋβηΐβ πιβικία- 
€18 ναιίϋβηπϋ 8υρ6Γ$ΐίΙίοηί$ ηοοίβ, ίιι Υ6Γ8β 6Γ^α Γθ- 
Γαιη οιηηίιιιη ηιΟιΙβΓαΐΟΓβιηΟϋΐιιη ρίΐίΐαΐίδ (Ιίβπι \ΐη- 
ίΐΐεανίΐ. ΕιιίιηνοΓΟ, ςπυίςυοΐ υ1>ί(|υβ οΐίιη αϋ δΐυρο- 
Γβτη ιΐ8<]ΐιο ρΓηΓαηί$(ΐ6 (ΙεοΓίιηι πιυΙΐίΙυ(1ίηβ6ΓΓ0Πΐ)ΐΐ8 
Ιαιιι ίιι ιΐΓΐ)ίΙ)ΐι$, ίμιαηι ίπ ρα^ί:» &(1Ιιχ86Γυη(, βοδϋβπι 
ιηοΓίιιΟΓυιιι Ί«)ο1»,Ι)θΐΐΗηυηιςυ6 ρπϋβπι 6.\8ΐίη€ΐθΓαιη 
•ΊηκιΙαεΓβ 8ΐαΐί$ οιιιη68 ΙιοηοΓϊϋυδ €0ΐυίδ56, €ΐαπ8« 
Είπιίβ Ιαιιόαίοπηη αηΐο 8οηρΐθΓυιη ΐ68ΐίιηοηϋ3 &€ ζοφεριατάτης τε χα\ άειβοΰςνυχτ^ της δεισιδαίμονος 
ιελάνης, έ7:\ λαμπράν χα\ δκαυγεστάτην ήμέραν της 
Αληθούς ευσέβειας του παμβασιλέως ΘεοΟ , πά\τ»ς 
ήμας μετεστήφατο. Δϋκ^όήδην γοΰν αΐ προιςαρχτε- 
θεΤσαι φωνα\ , νεκρών εΓ$ωλα , χα\ άνδρων ιτάλαι 
χατοιχομένων είχόνας , ?:άνταις πανβημεί το'«>ς άμφ\ 
τήν πολύθεον πλάνην , χατά τε τιέλεις χα\ χώμας 
έπτοη μένους, Οεραττεύειν τε χα\ περιέπειν έδίβαξαν* 
των πάλαι ανδρών δι' ύτυερβάλλουσαν του τότε βίου 
6ηριωδ{αν, ΘεοΟ μέν του πάντων δημιουργού μηβένα 
λόγον ποιούμενων, μηδέ της θείας κα\ έπ\ της πλημτ 
μελουμένης τιμωρού δίχης έμπαζομένων, εΙς τεάσας 
δέ ανόσιου ργίας καταβαλλόντων. ΟΟπω γάρ εΙσέτι 
νόμων τότε, χαθ' οΟς χρή βιουν, συνεστώτων, ουδέ γε νοοϋ)(ΐ8 €0ΐηρΐΌΐ)&ΙυΓ : ίΐα ρΐαηβ, υΐ ρπβουιη ίΐΐαά Β της ήμερου πολιτείας έν άνθρώποις χατατεταγμένης' ΒοιιΓπιυπι ςβηυδ, ρρορίβΓ ΓβΓίηαιη 8ΐιρΓα ιηοϋυπι βο 
ΐ6ηιροΓ6 νίνϋηιΙΊ Γαΐίοηβιη, (Ιββυιηιηο ΓβΓυιη οιηηίιιιιι 
ορίβΐ'β Οϋο ηίΐιίΐ οιηιιίηο εο^ίΐ^Γει, ηβε ϋίνΐηοιη β]ιΐ8 
Ιη Γορβίβηϋίδ 8εβΐ6Γυπι ροΒίιίδ ]υ$ΙίΓι&ιη ιιΐΐαίβηυδ 
ΤθΓβΐ'βΙιΐΓ, 86(1 ΐη οηιηία Ι1α{;ίιίθΓηιη βΐ ίηιρίεΐαΐίβ 
|[βηβΓα ρΓχείρ'Κί ηυοϋαιη Χ8ΐα ΓορβΓείυΓ. Ναπι, ευη 
ηυΙΠ &ιϋιιιε Ιιοιηίιιιιιη νίΐα Ιε^ίϋυδ &(1 νίΓΐυΐβιη ιη* 
ίοηηαΐΑ, ηυΙΙο ηιίιΊοΓε &ε ροΙίϋοΓβ ευΐΐυ ΙβιηρβΓηΐο, 
•οΐυΐε 80 νο|[6, ΝοιIι&^υιη &υΐ 1)θΙΙυ&Γαιη ροΓιυ8 πια 
λ^βΓβΐυΓ : ΑΐίΊ8 «ιιιίϋεηι ρεουϋαπι ίιιβίΑΓ Γ&Ιίοηβ €3* 
νβΗΐίυιη , ρΓ£ΐεΓ αΐχίοιηίιιίβ βαΐυπίηίειη ρεηδί ηΙΗίΙ 
βηΐ, ςυοΓυπ) ίη 3ηίηιο$ ρηιηυιη ίιηρί6(3ΐί8 ^βηα» 
λΙΐΊυβ 8υ1>ΊΓ6 βοΐβΐ : αΙΠ νεΓΟ, Ιιΐ()ίΐΐ3 3 ιΐ2ΐυΓ3 ηο- άνειμένου δέ χα\ νομαδικού του βίου , θηριώδους τε 
καθεστώτος * τοις μέν θρεμμάτων άλογων δίχην των 
της γαστρ^>ς άτ^οπληρώσεων πλέον ουδέν Εμελλεν, ύς 
χα\ πρώτος άΟεότητος ύτεοικουρεΤ τρόπος * οΐ δ* ε!ς 
βραχύ τι φυσιχαΤς έννοίαις άνακινούμενοι, θε^ν χβΑ 
θεού δύναμιν, σωτήριόν τι κα\ αγαθόν είναι χρήμα 
διενοήθησαν, εύρειν δέ τούτον έθελήσαντες, &νω μέν 
χάς ψυχάς εΙς ούρανδν Ετειναν, αυτόθι δέ τ^ διανοί^ι 
στάντες, καΐ τών κατ* ουρανών φαινόντιον τε χα\ φαι- 
νομένων φωστήρων χαταπλαγέντες τά κάλλη » ταυ^ 
ιΤναι θεοΟς άπεφήναντο. Τρίτοι δέ άλλοι, σψΛς αύτο^ι^ 
Ικ\ γης ^ίψαντες, τους έπΙ συνέσει τών κατ* αΰτοιι< 
προφέρε IV νενομισμένους, ή χα\ |^μη αώμοΊΟς χα\ ΙίοηΊΙ>υ8 ΙιηίΠΙυιη εχείΟΙί , Οβυιη ςυίϋειη βε ϊ)%\ ^ δυναστείας ίσχύΐ τών πλειόνων έπικρατήσαντας, γ(• ροΐ68ΐ&ΐειη 8&Ιυΐ3Γί8 αε 1)οηί ςυ'κίρίααι 68»β εθ)ΐ;ί(3 
1»ηΐ; ββϋευιη λΐΐ 6]υ8 εο^ηίΐίοηβιη 38ρίΓ3Γ6η(, 8υ!>- 
Ι«ϋδ 61 6Γ6ε(ί8 ίη εοΰΐυιη αηίιηίΕ, ιτίοα ίη 60 ηαεηΐίδ 
Αείβπαςιιβ ^βίΙχβΓε , ΑΒίΓΟΓυπιςυβ (οίο εοΒίο ιηίε3η- 
Ιΐυπι 8εη8υ$ςυ6 ΓεπβηΙίυιη ρυΐεΐιηΐυάίηβιη 3(1ηιΊΓ&ΐί, 
όεοΓυπι ίι& «ιοηιεη ΙιοηοΓειηςυε Ιπ1)υ6Γ6. Αΐίί (Ιεηί- 
ςυβ ίη 16ΓΓ3πι 8686 &ηίπΐ08ςυ6 άβτοΐνβηΐεβ , ςυοδ 
«Ι3ΐ6 8ϋ& εοηοιηαηί εοηδεηδϋ 3υΐ δαρίβηιίχ ρπαιββ 
ΐαΓΐ886 νίάβΓβηΐ, αυι εοΓροπβ νίπϋυβ, 3ε ροΐ68ΐ3ΐί3 
ιη3£[ηίΐυι)ίη6 ρ1υπ1)υ8 6886 <1οη)ίθ3ΐθ8, ι;ί£;3ηια8ραΐ3, 
Υ6ΐ ΐγΓΒπηοδγ νεί ρΓ£8ΐί£Ίί8 6ΐί3ΐη Γ&δείη3ΐίοηίΙ>υ8- γαντάς τινας, ή τυράννους, ή και γόητας, χαϋ φαρ• 
μακέας άνδρας, ίχ τίνος τών θειοτέραιν άηοπτώβηϋς, 
τάς κακότεχνους γοητείας συνεσκευασμένους * ή χαλ 
τους άλλους κοινής τέ τίνος κα\ βιωφελους εύβργ»• 
σίας προάρξαντας, ζώντας τε (τι κα\ μετά τελευτ^ 
θεούς Ιτυεφήμισαν. Ένθεν αύτοίς καΐ οΕ τών θεών 
οίκοι, νεκρών είναι τάφοι μνημονεύονται, ώς δ Κλή- 
μης έν τφ πρ6ς Έλληνας ΠροτρΒχτιχφ^ ΙατοριΙ» 
του λόγου μάρτυρας αύτοΐ^ς Έλληνας Ιιεαγ^μινος. 
£1 δέ σοι φίλον, αύθις κα\ τούτου τόνδι γράφοντι^ 
άκουε τ6ν τρόπον. ςυβ ηοΙ)ίΐ68, ςυί ευηι 3 Γ6ΐ>υδ |(1ίνίηίοπΙιυδ ςυοηκκίοευηιςυβ ΐΑηάβιη εχείάίβδεηΐ, ιη3ΐ6Ω€3« νβηβίΐοίο- 
ηιιη αΠθβ εοηθ3ν6Γ3ηΐ : ςιΓιευπςυβ ϋεηοαπι εοιηιηυηίβ 3ΐίευ]υ8 1)εη6θεϋ 3ΐ(ΐυ6 3(1 ν1ΐ« 1ιυπΐ3η3Β υΐίΐίΐΐτ 
16111 ρεπίηεηΐίδ βυείοΓεδ ΓυίδδβπΙ, ρβΠΐιη νίνοι βϋΐιυε 61 δρίΓ3η(68, ρβπίιη ]3ΐη ιηοΓίβ Γυηείο• ρτο ιΐϋι 
ρηβ(ίΙίε3Γυηΐ. Ιιαςυβ άεοΓυιη ίρδΟΓυηι χάεδ , ιηοΠαοΓυπι δ6ρυΙεΓ3 εβδβ ρ6ΓΐιίΚ)6η(ιΐΓ, <ιυ6ΐη3(ΙηΐΜΐαιιι 
ΟΙεηιεηδ ιη εβ, ((υαηι αά βΓχεοδ δεπίίΐ, εοΐιοπαίιοηύ εοιηηιεηοοΓβΐ, 6Γ26εθΓθπι ίρβΟΓϋΐη ΐ6«ΐίιιιοιι!3 
ρΓοΓεί'εηδ, ςαεπι ΐυ, δ! ρΐαεεί, Ιιιιηε ίη ηοάυιη τυΓδυδ Ιοςαεηίειη 3υ(1ί• 

71 ΟΑΡϋΤ VI. ο ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ς*. 

8ερηΐ€τα ηοΠηοτηηι βαβ^ ηηω άβοηιηι ίβηιρία ηοιηί* Περί του νεκρών είναι τάκους ^ τά ηοΛοόμητα ηαηΐΗΤ, 

« Μίπιιη,ίηςυίΐ, ρΓοΓβείο νίίΐεη ηοη (Ιεΐιεί, βί ηβ- 
ί3ηάδβ δυρεΓδΙίΐίοηίδ 6γγογ, ροδΐ63ςα3ΐη βϋςυοά 86- 
ιηείίηίιίυιη βεεερίβδεί, Ωα^ζίΓιοδ» ν6δ3ηί96 ίυηβ 6χ- 
8(ίΐ6πΐ. ΕηίπιτεΓΟ ουηι ίηίετείδοδ ίΐΐε ρθ8ΐ63 ηοη 
ΓιιίδδεΙ, 86(1 ροιίαδ ηοτίδ ίη (Ιιεβ ίηετειηβηΐίδ 3υεΚυδ, 
κη3|;η3 ?ί Ιβηιΐβιη 36 νείιεηιεηΐί ευΓδα ίβπΊ εοΒρίι. €ώτ(άν Ιερά των 6ε<ύτ, 
€ (91) ΕΙχότως άρα αρχήν πόθεν ή δεισιδαιμονία λαμ 
βοΟσα, χαχίας άνοήτου γέγονε ιπ)γή* Ιπειτα μή 4μι^ 
κοπείσα, άλλ* εΙς έπίδοσιν έλθοϋσα , πολί» &ι (9^ 
^εΤσα, δημιουργός πολλών καθίσταται δαιμόνιων» 
έκατόμβας ποιούσα, κα\ πανηγύρεις Ιπιτελονβα, 
αγάλματα άνιστώσα, χα\ νεώς άνοιχοδομουαβ, οβς δΙ} (91) Ιιοεαδ 6δΐ εΐεΐηεηΐ. Αΐ6Χ3η(]Γ. 6χ ΡΓα^ΓβρΙί^α, ρ. 22, 6Γ«εο-1*3ΐΙηί, Ηεητβΐί 3αΐ6πι 47• 

(92) ΝοηΐΜ. 1θ|6η(Ι. «ολλή δή, Γ66ΐίιι$. ; 157 ΡΚ^£ΡΑη. ΕΥΛΝΓ.. 1.ΙΒ. II. 155 (οϋδ^ γ^ρτοΰτο σιωτΓήσομαι, πρ^δΐ χαι αύτ& ελέγξω) Λ Μοχ ΐΐα^υβ ιηυΐΐίρΐίοίυπι ϋββίηοηιιιη βίΓοΙιΐι^οΐΐι» ^Γ• ν€^ (ΐέν εύφήμως ονομαζόμενους, τάκους δ& γενο- 
μένου* τουτέβτι τους τάφους νεώς έπιχεχλη μένους. 
ΎμεΖ€ ^ άλλα χ&ν νυν δεισιδαιμονίας έχλάθεσθε, 
τ^υς τάφους τιμοίν αίσχυνόμενοι. Έν τφ νοΜρ της 
*Α0ην1ς Ιν Λαρίσση, έν τ|) άχροτιέλει, τάφος έστΙν 
*Αχρ(3{ου' *Α8ήντ|σι δέ έν τ^ άχροτεόλει, Κέχροτης, 
ως φησιν Άντίοχος έν τφ έννάτψ των Ίστοριωτ. ΊΙ 
^ Έρι^όνιος ; ούχ\ έν τφ ναφ της Πολιάδος χεχή- 
δευται; Π9μαρος(93) δέ Εύμέλπου χα\ Δαείρας, ού- 
^Ι έν τώ 7:εριβ<^λφ χεχήδευται του Ελευσίνιου, του 
ύηλ τφ άχροτΓ^λει ; αι δ« Κελεοΰ θυγατέρες έν Έλευ- 
βΝ( τετάφαται ; Τ( σοι χαταλέγω τάς έξ ύπερβορέου 
γυναΓχας; *Γπερδχη χα\ Λαοδ(χη χεχλήσθον, έν τψ ϋοίΐαΓ , Ιΐ6€3ΐοιη59ί8 »αοηθ€2ΐΐ « βοΐβιηηββ οοητβηίαι 
ίη&ΙίΙιιίΐ, βπ^ίΐ 8ίιηϋΐ30Γ8ΐ, Ιυιηρίϋ βϋϋίηοαΐ ; 8β(Ι ςυ», 
(ηβο βηίιη ίά ςιιοηυβ όίΒβιιηιιΙαΙιο, βοά ροΐίυβ ιη^ηί• 
Γ6816 €οαΓ^υαπι), Ιιοηβδίο ςυίϋβιη ΙβηφΙοΓυιη ηο• 
ιηίηβ 0€ΐ6ΐ)πιηΙυΓ , (^Ιβπυιη αΐίυίΐ ηίΐιίΐ ΓυβΓβ ςιιαηι 
δβρυΙοΓΑ, ςυίΙ>υ8 ϋοίηοβρβ Ιι^ηο ΙβιηρΙοΓυπι Αρρβί- 
ΙβΙίοηβιη ίηόίϋβΓβ. Υβδβι^ο, ηυηο βαΙΙεαι ίιηρίαιη 
5υρ6Γ8(ίΐίοη6ΐη ϋοϋίβαΐβ, νβΐ Ιΐ3€ ΐυηιυΙοΓυιη ουίΐυ• 
Ιη(]ίβιιίΐ3ΐ6 Γβνοωΐί. Ι,ίΠδδ» , ίπ ΜίηβΓν» (6ΐηρΙο« 
ςαοιΙ $ιιπιιηα ίη ΑΓΟβ νίβίΐυΓ, Αΰη8ϋ 86μυ1οηιιη68ΐ; 
ΑιΙιβηίβ αυΐβιη ίη ίρ8& ρΒΓϊΐβΓ ΑοΓοροΙί , ΟβοΓορίβ, 
υΐ Αηΐίοο1ιυ8 ΙΙηίοτίατηηί ηοηο 8€ηρΐυιη ΓθΠςυίΙ. 
Ουίϋ ρθΓΓθΕηοΙαΙιοηίυ8?Νοηιΐ6 ίπ Ρυΐίαάίδ Ιβιηρίο *Αρτ<μ&9(φ έν Δήλφ χεχήδευσθον* τ6 δέ έν τφ Άτεέλ- 8βρυΗιΐ8 681 ? Νοηηβ ΐ8ΐη&Γυ8 Ευιηοΐρί ΟΑΐΓχαυβ ϋ• 
λυνος τονί Δηλίου έστ\ν ίερφ. Λέανδρος δέ Κλε^μαχον Ιίυβ, ίη ΕΙβυβΙηϋ 86ρ1ί8, ςιιοά 8α1) βίΓοβαι οοηβίΓυ- ΙνΜιλήτφ τετάφθαι έν τφ Διδυμαίφ φησ(ν. ΈνταΟθα 
ττ|ς Ακυχοφρύνης τ6 μνήμα ούχ άξιον παρελΟειν* έι:ο- 
[ΐένη (94) Ζήνωνι τφ Μυνδίφ, έν τφ Ιερφ της Αρ- 
τέμιδος έν Μαγνησί^ χεχήδευται* ουδέ μήν τ6ν έν τφ 
Τιλμισσφ του Απόλλωνος βωμδν, μνήμα είναι χαΐ 
ηυτον Τελμισσέο>ς του μάντεως ΙστοροΟσι. Πτολε- 
ψ3οζ & ό του ^Αγησάρχου, έν τφ πρώτφ των Ιίερϊ 
χ^ ΦιΛοχάτορα, έν Πάφφ λέγει, έν τφ της "Αφρο- 
δίτης Ιερφ, Κινύραν τε χα\ τους Κινύρου άτιογένους 
Χ£χη8εΰα9αι. *Αλλά γάρ έπιόντι μοι τους προσχυ- 
νβ;)μένους υμίν τάφους, έμοί μέν ουδέ ό τζάς άν άρ- 
ύηι χρόνος* υμάς δέ εΐ μή υπεισέρχεται τις αΙσχύνη 
ητν τολμι\μάτων, νεχρο\ άρα τελέως νεχρο?ς πεπι- €ΐυηι 681? ηοηπ€ Οβίβί ίϋίχ, ΕΙβυβίηβ 8βρυ1ΙαΓ&) 
ιη2ΐηϋ3ΐ£ 8υιιΙ ? Νβπι (]αίά 1])'ρβΓΐ)0Γ6&8 ΙίΜ ιηυΓιβ- 
Γ68 ΰΟπιηιβηιΟΓοη] ? Ου» 8306, ςιι&Γυηι βΙΐβτΑ Η^- 

ρβΓΟΟίΐβ , 1.3θϋίΰβ 9ΐΐ6Γ3 νθ(ΐ3ΐ)3ΐυΓ , ίπ ΟίβΠΦ 89* 

€6ΐ1ο , (]αο€ΐ ίη ίπευΐΑ Ουίο ΑροΗίηίβ Οβίϋ ΐβηιμίο 
€οηΐίη6ΐυΓ, 86ρυΙΐ2β δυηΐ. 1.6αη(ΐ6Γ 3ΐιΐ6ΐπ ϋΐβοιηβ- 
οΐιυηι Μίΐ6ΐί , ίη ΑροΙΙίηίδ Οίϋγηιχί Ιβηιρίο οοηιΐί• 
Ιυπι 6886 ΐ68ΐ3ΐυΓ. Νβςυβ νοΓΟ «ςυυηι Γυβηΐ Ιιοβ 
1(μ:ο ρΓ£ΐ6ΓίΓ6, 3υΙ 1.6ϋ€ορΙΐΓχηββ ίΠίυβ οαοηίηιοη- 
ΐυιη, ςυ», 8ί Ζβηοηβπι Μγηώυπι 86ςη8ΐπιυΓ, Μα- 
((η68ί»ίη Οίαη» ΐβηρίο 86ρΐλ1ΐ3ΐ 681; βυΐ ΤβΙιηίββΙ 
6Γ60ΐ2ίΐη ΑροΙΙίηίδ 3Γαηι, ςυοιΐ Τοίαιίδδίβ ^υ^α8(13^ι 
ναΐίδ πιοηυιηβηΐυιη 6886 Ιιίδίοπ» ρΓοϋίόβΓυηΐ. Ουίη α;ε•^xότες περιέρχεσΟε* ώ δειλο\, τί χαχ6ν τόδε τ^άΐτ ^ βΐίαιη Ρΐοΐ6ΐη26υβ, Α^βδΑΓοΙιί βΐίυδ, ▼ο1υιηίθ6 6]&Η8 β)[Ετε ; > Κα\ μετ* δλ(γα φησ^ ι Καινών δέ άλλον έν 

Αίγϋιηφ, δλ{γου δεΐν χα\ παρ" Έλλησι, σεβασμίως 

τιβε^βχε θε^ δ βασιλεύς 'Ρωμαίιον, τδν έρώμενον 

ύραιότατον σφδδρα γενδμενον Άντίνοον * άνιέρωσεν 

ρ»7Βς, ώς Γβτ\Α)μήδην ό Ζευς. Ου γάρ χωλύεται (5^- 

^ έιη(Κ)μ(α, φόβον ούχ έχουσα, χα\νυχτοις {εράςτάς 

ϋνηνόου προσχυνοΰσιν άνθρωποι νυν, &ς αίσχράς 

Ι^κίστατο δ συναγρυπνήσας εραστής. > Επάγει* ι "Ηδη 

£ δ τάφος του ερωμένου, νεώς έστιν Άντινδου, χα\ 

βΑις. Καθάπερ γάρ, οΐμαι, οΐ ναο\, ούτω χαΐ οΐ τά- 

901 βο»μά(ονται, π^ραμ{δες, χα\ μαυσωλα, χαΐ ϋα• 

βνρινθοι» άλλοι ναο\ των νεχρων, ώς έχείνοι τάφοι των 

θεών. > Κα\ πάλιν μετ' δλίγα (95)• ι Ίθι δή, χα\ 

τους αγώνας έν βραχεί περιοδεύσωμεν, χα> τάς έπι- ρππιο, ςυχ άβ ΡΜΙοραΐνβ &€ΓίρδίΙ, αυοίοΓ 681» ίη 
ίηδυία ΡαρΙιο Οίη^Γ^ηι αο ϋίπ) Τ9β ρο8ΐ6Γθ8 , ίη Υο- 
ηβπδ ΐ6πιρΙο οοηόίΐοδ Γαίδδ6. 72 ^^ θηίηι Ιβπιρυδ πιβ 
(ί6β6ί8ΐ, 81 Ιυπιυΐοδ οη]ΐΐ68, (|υι1)υ8 ϋίνίηοδ Ιιοηοη • 

Ιτίΐΐυίΐίδ, Γ666η86Γ6 ΤΡίίπΐ : \08 &υΐ6ΠΙ, ηί 8€6ΐ6Γ0ηΐ 

ίδίΟΓϋπι ρυάοΓ \08 αΐίςηίδ οορΰπΐ , ίΐβ ροΓΓο , νβη- 
(]υ6 πιΟΓίυί , €υαι νβδίΓβπι ίη Ι)θΐηίηί[)υδ ηιοηυίδ ϋ• 
(ίϋΰίαηι εο11θ66ΐί8, ραδδίοι Ιιυο ίΠυοςυβ ναι^αιηίηί. 
Ο πιί86Γί! (|υίά ΐΑηΙυηι ιηαΐί 8υ8ΐίη6Γ6]υν3ΐ! ι Η;«:6 
ίΐΐβ : ρΑυάδςυβ ίηΐ6Γ]6€ΐίβ:€Νονυηι ίΐ6πι αΐίαηι, ίη- 
ςυίΐ, Βοπιαηυδ ΙπιρβΓβίΟΓ ίη ^Ε^ρίο, αίςυβ &(Ι60 ία 
ίρδα ρ6η6 6ΐ9β€ί3, 3ά Νυπιίηυπι ΐυΓΐ)3ηι οηπι βχίωίΑ 
Γ6ΐί(ζίοηβ Οβυπι 3|^|;Γ6^3\ί1 Αη(ίηουπ), ςαί ρυΙεΙιβΓ- 

ΠηίΟδ ίηΐ6Γ ηΐΙΠ)6Γ3η(1υ8 βΓβΙ, ά6ΐί€ί38 3Π10Γ68ςΐ:0 υμ6{ους ταυτασι πανηγύρεις χαταλύσωμεν, 'Ισθμιά ^ δυοδ, ςαβιη ίρ86, ςυοηοϋο 63ηγηΐ6(ΐ6πι 3ηΐ63 ^υ«- τε χα\ Νέμεα, χα\ Πύθια, χαΙ τά έπ\ τούτοις Όλύμ- 
ηα. ΠυΜ μέν ουν ό δράχων ό Πύθιος θρησχεύεται, 
ια\ του δφεως ή πανήγυρις καταγγέλλεται Πύθια. 
Ι^θμο^δέ, σχύβαλον προσέπτυσεν έλεειν6ν ή θάλασσα, 
4α\ ΙΙελιχέρτην οδύρεται τά "Ισθμια* Νεμέασι δέ 
£ΰϋΒ «κδ£ον *Αρχέμορος χεχήδευται, χαΐ του παι- 
δίαυδ επιτάφιος προσαγορεύεται Νέμεα. Πίσσα δ' έστιν 
Ιν ύμΙν τάφος, & Πανέλληνες, ήνιδχου Φρυγδς, χαΐ 
ηυ Πέλοπος τάς χοάς, τά Όλύμπια σφετερίζεται ό ρίΐ6Γ , 6θη86€Γ3Υί(. Νβο 6ηίπι €αρίάίΐ38 63 πιοάυιη 
Γ3€ίΐ6 ΐ6η6Γ6 ροΐ68( , ςυ96 ηυΐΐο πΐ6ΐυ εοΙιί1)6ΐυΓ« 
Ιΐ3ςυ6 830ΓΧ Αηΐίηοί ηθ€ΐ68 3ΐ) Ηοπιίηίϋυδ Ιιοάίβ 
ουίΐυ (Ιίνίηο 06ΐ6ΐ)Γ3ηΐαΓ , ςυ3Γυπ) ΐΟΓρίΙυάίηίδ βίΐιί 
3πΐ3(0Γ ίρ86 οοηδοίοδ 6Γ31, ςυί 638 6υηι ρυβΓΟ τί{;ί- 
13Γ31. > Ταπί δυΐκίίΐ : ι Νυηε ν6Γ0 ϋ3ΐ3Π]ίΐί ιιυ^»8 56* 
ρηΐεηιηι , Αηΐίηοί Ι6πιρ1υηι 6ΐ ορρίέηπι 68ΐ. Εηίηι 
νβΓΟ, δίηιίΐί, ορίηοΓ, Ι6πιρΐ3 86ρυΐ6Γ3<ιυ6 3<1ηιίΓα- 
ΐίοη6 ρΓ0δ6ί]υυη(υΓ : Ρ7Γ3Πΐί(1θ8 ςυίρρβ , ηΐ3υ8θΙί'3, (95) Ίσμαρος. €1βη). Ιΐ3Μ Ίαμαρος. 

(94) Έχομέτίΐ* Οίβηι., επόμενους. 1.οη|;6 πΐ6• 
Βαβ. Ιΐ3ΐ|0β ν6ΐΐ6η<!οΐη ογιΚ, ιί Ζβηοηβη Μυηάίηίη 
ΦίΟΌΤΒΜ ΐΓ47«απιιΐΓ. Ροϋ ίδ 9Γ3Πΐηΐ3ΐί€υ8 6Χ ΜγηΗο, 
•τΙκΟιΗχ ρ6ηΓ6ΐο8ΐ3. δΙβρΙΐ3ηί Μυΐίΐλΐ. ίη νο€6Μύν• 

Ρατβοι.. Οη. ΧΧ1• δος, 3ΐΙ, Απολλώνιος, χαι Ζήνων Μύνδιοι γραμματι- 
χοί. 

(95) Μετ" όΛΙγα, Ιιηο 83ηβ πρδ πολλών, η3ηι ηϋ.ε 
δβηηυηΐυΓ Ιΐ3ΐ)6ηΐυΓ, ρ. 16 €, €Ι6ΠΙ. βηΒεο-ΐΑΐίηί• 159 ΕυΒΕΒΙΙ €^ε§Λβ1ΕΝ5Ιδ ΟΡΡ. ΡΛΙ18 Π. — ΑΡϋΙ^ΟΟΕΤΙΟΑ. 140 

ΙαΙ^γΗιιΙΙιΙ , &1ί2 ςιΐ3Β(Ι&πι &υη( ΙειηρΙα ιηοΓίιιΟΓυπι, Α Φειδίου Ζευς. > Ταύτα μέν ο!ίτος. Συ βέ τ&ν .λ6• ςιιβιηβάίηοάυηι ίΐΐα, (ΙεοΓίιιη ^ϋρυΙοΓλ. > Ιν1(ηιςυο 
ρ&υΐο ροδΙ. ι Α^β υ6γο, ίικιυίΐ, ΰύΠαιηίιια ςυοςιιβ νβ- 
81Γ& ρ&υοΊβ οΐ6&ηιυ$, &ο 8οραΙεΓ3ΐο5 ίδίοδ οοηνβη- 
(υβ, Ι$ΙΙιηή€η, ΝβΠΐΰΑ,ΡγίΙιία, 0Ιγπιρί3€ΐ?ηΊςυ6, ό1$- 
8ίρ6ΐηιΐ8. Ρ)'ΐ1ιοη6 (]υίιΐ6ΐη , Ργΐΐιίιιιη (ΐΓ3εοηβιη νυ- 
ηβΓβηΙυΓ, δ6ΓρεηΓι$(ΐυ6 οοηνοηΐυιο ηοηαίιιβ Ργΐΐιίο- 
ΓυΐΏίπίΙίουηΐ. ΑρυιΙ Ι$ΙΙιιηυιη3υ1βίη,πι&ΐ'6 β]6εΐίΐίυιη 
«ε ιηίδβΓ&1)ίΐ6 εαιΙανοΓ 6Χ5ριιίΙ, ^3Iη^|υ6 ΒΙοΙίοβΓίβπι 
Ι5ΐ1ιπιί3 ΐ3ΐηοηΐ3η1υΓ. ΝοηΐΓ^β $ΊιηίΓιΐ6Γ, €υιη αΓιυιη 
ραβίοηβιη ΑπεΙιβιηοηιιη εοηϋίιϋδδβηΐ , Ιιιι]υ$ βορυΐ 
€Γ&16 εβΓ&αιηεη Νεπιοβι ηιιηοιιρ3ΓυιιΙ. Ρίδ» ηυοςυβ 
3ρυ(Ι νοβ, ο βΓχοοπιιη ^6ηυ$ ιιηίνοΓδυπι, αυπ^Φ 
Ρ1ιΐ7βϋ ΐυιηιιΐιΐδ 6δ( : αΚμίθ ΟΙγιηρία , Ιιοΰ 6$1 Ρβ- 
ΙορΊβ ίΐ)ΓβΓΐα8, ΡΙιΊ(!ί2ευ3 δίϋί ΙιιρΊΐοΓ «ΊηόίοαΙ.ιΠη -. γον έξ αρχής άναλαβών της δεκβιδαίμονος ^ά• 
νης, έπίσχεψαι τήν βιάΐΓτωαιν. Φύσει μεν ουν 
χα\ αύτοδιδάχτοις έννοίαις, μάλλον δέ θεοδιδάχ- 
τοις, καλόν τι κα\ ώφέλιμον τύγχανε ιν, τδ σημαίνον 
τήν του θεοΰ προσηγορίαν τε κα\ ούσίαν. Πάντες γάρ 
άνθρωποι κοινοΐς λογισμοις προειλήφεσαν, του των 
δλων Δημιουργού τούτο πάστ) λογική χαΐ νοερΑ 
ψυχί) φυσικαϊς έννοίαις ύποσπείραντος • ού μήν 
κα\ ττ) προαιρέσει τί( κατά λόγον έκέχρηντο. ΕΤς 
μ^ν γάρ που, τάχα τις κα\ δεύτερος, ή καί τίνες 
άλλοι κομιδή βραχείς, ων τήν μνήμην τά Εβραίων 
περιέχει λόγια, εΙς ουδέν των όρωμένων έφαρμό- 
σαντες τήν περ\ θεού Εννοιαν άδιαστρόφοις δέ τοις 
λογισμοίς έπ\τ6ν τοΰ σύμπαντος κόσμου δημιουργών. Ιβηιΐδ ΟΙβιηβηδ. Τα νβΓΟ δορθΓίοΓβιη ηοδίΓαιη άα Β χαΊ τδν μέγαν των δλων ποιητήν, έκ των όρωμένων 8υρβΓ$ΐίΙίθ8θ 6ΓΓ0Γ6 £ίί$ριιΐαΓιοηοιιι βΐ) ίηίΐίο Γ6ρ6- 
10118, ΙοΙαπι Ιι:ιηο ηιίδβΓΟΓυπι ρΓοΙ^ρδίοΗβιη υηο 8$ρθ- 
ε(υ ίηΐυ«Γ6. Αο ρηηιυηι ςυ'κΐβιη βχίιηίυπι ίΙΙυό 6886 
80 8&Ιυΐ2Γϋ ίη ρΐ'ΊιηΊβ , ςαοϋ Οβί ηοιηεη βδδβηΐίαιη- 
ςαβ δί^ηίΠεαΙ, ίρδίυδ ηαΐυΓΧ άυοίυ , ίιηρΓβδδίδςυο 
201010 ροΓ 8686 ηοΐίοπίΗυδ, \'6ΐ (ΙίνίηίΙιΐδ ροΐίυδ ίη- 
βρίΓ&Ιίδ , η6ΐηο ηοη ίηΙβΙΠ^ίΐ : Ιιοο βηίιη οιηπεβ ρο- 
ρυϋ οοιηΐϊΐυηί ςΐ]0(ΐ3ΐη Γ3ΐίοηί8 δειίδυ ρΓίκοβρβΓε, 
6ΙΙΙΙΙ ί(Ι οαιηί 8ηΊιηο Γαΐίοηβ 6ΐ ίηΐβΐΐί^βηΐία ρΓχϋίΐο, 
ίιΐβιη Ιιυ]υ8 υηίν6Γ8ΊθΓι$ ΑηίΓβχ ιΐ3ΐυΓ2ΐ1ίΙ>υδ ςηϋ)υ8- 
ϋ«ιη οο(;ίθΐκ)ΐιί1ιυδ ίηββνεη'Ι. Αϊ νοΓΟ, Ιΐ6(|υ3ςυ3πι 
Λά 6]υδπΐ0(1ί Γ6ΐί^ίοιιίδ ίπδΐίΐυΐυηι 3(11)Χδ6Γβ, ςιιοιΐ 
Γ3ΐίοηί8 Ιυιπΰη 0δΐ6η(]6ΐ)3ΐ. 73 ^"^ "ι^υ^ ΓοΓΟδδίδ άναγαγόντες, διανοίας βμμασι κεκαθαρμένοις μόνον 
αύτδν είναι θεδν , τδν πάντων Σωτήρα , χαΐ μόνον 
αγαθών δοτήρα συνενόησαν • οί δέ λοιπο\, παντοί^ 
ψυχής αμαυρώσει περιτραπέντες, κατά βυθ^ν άσε-• 
6ε(ας ήνέχθησαν, ώστε θηρών αγρίων τρόπον, τδ κα- 
λδν καΐ συμφέρον κα\ άγαθδν μέχρις ομμάτων κβέΐ 
σαρκδς ηδονής στήσαι. Ταύτη δέ κατά τά προειρη- 
μένα, τους τών νενομισμένων τοΰ σώματος καλών κα\ 
χρησίμων εύρετάς, ή κα\ δυνάστας τινάς κα\ τυράν- 
νους, ή κα\ γόητας κα\ φαρμακέας άνδρας, τήν φύσιν 
θνητούς χα\ άνθρωπίναις κεχρημένους συμφοραΐς, 
ώς αγαθών χορηγούς, σωτήρας καΐ θεούς άναγο• 
ρεύειν, τήν σεβάσμιον Εννοιαν φυσικώς αύτοίς έν- ^ΙΐΑΓνβ ϋυηΐ3Χ3ΐ, 3υΙ δί ςιΓι βΐϋ, δ&η6 ρ3ΐιοί3δίπιί, α, υπάρχουσαν, έφ* ους ένόμιζον εύεργέτας μετατεθεί• 
3008 Η6ΐ)Γ£0Γ0Ηΐ ΙίΙΙβΓββ €6ΐ6ΐ)Γ3Γαη( , ουπι 3(1 Π Ο Ι- χότες. Τοσαύτη δ' άρα συνειχεν αυτούς φρενών άπο- ^008 

ΐ2ΐιη Γ6Γυίη 63Γυπ), ςυ» ο^ι1I^δ υ8υΓρ3η((ΐΓ, Ιιβυδίϋπι 
Μΐίαιίδ (16 (Ιίνίηο Νυοιίΐιβ ηοΐίοη6πι βΟιχίδδοηΐ, δ6(1 
6η η 3(1 οιη^ηυπι ίΗοπι 36 ρΓ»ροΐ6ηΐ6πι 0Γΐ)ί8 Ιιο]ιΐδ 
αηίνβΓδί ηιο1ίίθΓ6ηι , αϊ) 60Γυπι ςο» δυΐ) 3δρ66ΐυπι 
€α()υη( οιηηίυπι 1υΓΐ)3 , οοη8ΐ3ηΐί 30 εοΠβ η]6η1ίδ 
ίη(ΐΝ6Γιοη6 δυδίυΐίδδβηΐ, 6υοΐ(ΐ6ηι υηυπι 6$8β Ρβυπι, 
δίιηυίςυβ οπιπίιιιη 86Γν3ΐθΓ6Π) , 36 δο1ϋ'•η ϋοηοΓυπι 
3ϋ6ΐθΓ6(η ρυΓίοι'ίϋυδ Ιηΐ6ΐΓΐ26ΐιΐί£ 06υΓΐδ ρ6Γνί(1β- 
ΓοηΙ. ϋ2Βΐ6Γί ααΐ6ΐη ιπϋΗίρΗΰί ν3Π3(|υ6 3ΐιίπΐ0Γυιη 
ίη 63ΐί^ίη6 νοΙυίλΐΊ , ίιι πηρί6ΐ3ΐίδ 1)3Γ311)γιιοι ίΐα 
60Γηΐ6Γϋηΐ, ιιΐ 1)Γυ(0Γυιη 3ηίη>3ηΐίυιη ηΐυ, ΙιοηβδΙί, 
οϋϋδ 1)θηίςα6 Γ3ΐίοη6ΐη υη3 οΰοίοιαιη 6ΐ 6θΓροΓΐ8 

Υθ1υρΐ3ΐ6 Π)6ΐίΓ6ηΐ0Γ. 1(3(106, δί ({υΊ ν6ΐ 60ΓυΠ1 3ΐί• πληξία, ώς μηδέν τών πλημμελου μένων τοίς θεολό- 
γου μένοις ύπολογίζεσθαι, μηδ' έρυθριάν έπ\ τοΙς 
αίσχρώς περ\ αυτών φημιζομένοις* τά πάντα δΐ τους 
άνδροις διά τάς παρ* αυτών παρεχομένας ωφελείας, 
ή καΐ διά τάς τότε πρώτον συνισταμένας δυναστείας 
τε κα\ τυραννίδας άποθαυμάζειν. Νόμων γοΟν, ώσπερ 
βφην ήδη πρότερον, μηδέπω τότε έν άνθρώποις πολι- 
τευόμενων, μηδ' έπ\ τοις άμαρτανομένοις αμαρτίας 
άπηωρημένης (96), μοιχείας κα\ ά^^ένων φθοράς, 
έκθέσμους τε καΐ παρανόμους γάμους, μιαιφονίας 
τε καΐ πατροκτονίας, τέκνων τε κα\ αδελφών σφαγάς, 
κα\ μήν κα\ πολέμο'«ς κα\ στάσεις πεπραγμένας δν- 
τως τοΤς οίκείοις προστάταις, οΟς θεούς ήγοΰντό 
ςοΊ(1 ίην6ΐΐίΓ6ηΙ, (|υ3β Γον6)ΐ(1ο οογ3ιι(1ο(]06 60Γρ0Γί Οτε κα\ άπεκάλουν, ώσπερ έν μέρει κατορθωμάτων α(ί1ί3 ρυ(3Γ6ηΙυΓ, νβΐ ίηαροπυιη 3υΙ (γΓ3ΐιηί(ΐ6Ηΐ 0€• 
Γορ3Γ6η{ , ν6ΐ ρΓΧδΙί^ϋδ νβηοΗΰϋδηιιβ ρΓ»!δΐ3Γ6ΐιΙ ; 

608, 0(δθρ6Γίθδ60ίηΠ)6ηΐΟΓ3νί, Γΐ66ΐ βΗοΐ^οί ΠΙΟΓίί 36 

ΓΰΓιςοίδ 1)υηΐ3ηχ ηβΙοΓΧ 635ΊΙ)0δ οΙ)ΐιοχΊθ8, Ι3ΐιςυ3π) 
60δ, 3 ςοίΙ)υδ 6Μηι Γ6ΐί(ΐυα 1)οη3, (υοι ίρδ3Π) ςυο- 
ςο6 δ3ΐυΐ60ΐ 1)3ΐ)6Γ6ηΙ , 3(]60(ΐιΐ6 Ι3ηςυ3ηι (Ιβοδ 66- 
ΐ6ΐ)Γ3ΓθηΙ , 36 τ6η6Γ3ΐΐ(ΐ3πι ί1ΐ3πι 3υξθδΐ3πιςυ6 ηο- 

ΓΐΟηβΟΙ , ς03ΠΙ 3 η3ΐυΓ3 Ιΐ30δ6Γ3ηΙ αΙΐΙΟβ 6ΧρΓ68δβ• 
Γ^ηΙ, ίη 608 , Ι|υ08 1*]ΐ1δΠ10(1ί 1)6η6β6ίθΓΟΠΙ 30010Γ6δ 
6886 660861)301, 60ηΙυΐ6:υπΙ. Εοδ ρΓ£ΐ6Γ63 130(08 

•ηίιηοΓοηι δΙυροΓ Ίον3δί(, οΐ οη)ηί3 60086€Γ31ογοοι 

(96) ΆβξφτΙας άαγιωρημέτης. ΥβΠί ρ6ποά6 36 
^ί Η3ΐ)ϋΓ6ίθΓ, τιμωρίας άπτ)ωρ. 

(97) θερα:ί^σαι. Ηθ6 £8ΐ, ορίοοΓ, 400<1 Ρ1οΐ3Γ- κα\ άνδραγαθίας άπεμνημόνευον, τήν τούτων μνήμην 
ώς σεμνών κα\ ανδρείων τοις όψ:γόνοις άττολιπόντες. 
Τοιαύτα ήν τά τής παλαιάς θεολογίας, ήν μεταβα- 
λόντες νέοι τινές, χθες κα\ πρώην έπιφυέντες λογ&- 
χώτερόν τε φιλοσοφείν αύχοΰντες, τήν δή φυσιχω^έ- 
ραν τής περί θεών Ιστορίας δόςαν είσηγήσαντο» βε• 
μνοτέρας εύρεσιολογίας τοις μύθοις προσεπβνοήσαν- 
τες, κα\ μήτε πάντη τών τεροπατόρων τδ πλημμελές 
τής δυσσεβείας έκφυγόντες, μήτ' αύ πάλιν τήν αυτό• 
θεν προφαινομένην τών θεολογουμένων μοχθηρίαν 
ύπομείναντες. θεραπευσαι (97) δ* ονν δμως οΟε τλ 

6ΐΐ03, Αί€χαηά,<, 6ΐ6{^3ηΐ6Γ (ΙιχίΙ, τδν αυθον άναοιί^ 
ζειν πρδς άλήΟειαν, ο1)ί η3ρΙι11ΐ3 ά6Η()υΐ3Ηΐ Μ6(Ι6« 
οοΓοη^ιη ίυίδδβ, ηοοοαίΐο» ορίο3π (πιάίί, «ΟφΜ ίΐί Ρβ^εΡΑΠ. ΕΥΑΝΟ. ΙΙΒ. Π. 142 

«ατριχ&ν άμάρ^^μα ^ροΟυμηθέντες, 1π\ φυσιχ3^ Α α1>& 5656 ηυοαίηυιη βοβΙβΓα ΓαοΗθ ρα(βΓ6ηΙυΓ, η^ βιΐ διηγήσκις χα\ θεωρίας τους μύθους μετεσχευάσαντο, 
τά θρεπτικά χα\ αύξττιχ3[ της των σωμάτων φύσεως 
ταΰτ* είναι τά βιά των μύθων δηλούμενα, ώς £ή μυ« 
στιχώτερον χομτΓάσαντες. Ένθεν ανιόντες χα\ οΓδε 
τά στοιχεία του χόσμου Οεοΰς έττεφήμισανούχ αύτ^ν 
μύνον ήλιον, κα\ σελήνη ν, κα\ &στρα, προσέτι δέ γήν 
χαΐ Οδωρ, αέρα τε χαι πϋρ, τά τε έχ τούτων συγ- 
χρίματά τε χα\ αποτελέσματα* να\ μήν χα\ τους 
ωραίους άτΛ γής καρπούς, χα\ τά λοιπά της ξηράς 
κα\ ύγρδς τροφής βλάστη ματα • & χαΐ αυτά, ώς άν της 
των σωμάτων ζωής αίτια, Δήμητραν,χα\ Κόρην, καΐ 
Διόνυσον, καΐ δσα άλλα τούτοις έμφερή προσειτεόντες, 
τεθειάχασι, βεβιασμένον, χαΐ ουκ αληθή των μύθων 
τ^ν χαλλωπισμόν είσηγησάμενοι. Άλλ' ούτοι μ^ν όψέ ςυίϋςυ&π) εοΓυηη, ςυ^ ϋβ ίρ$ί& Γ(Β<ϋ$8ίιηβ ]8ΐεΐ2ΐΜη- 
ΐιΐΓ, 6Γυ1)68ΰ6Γ6ηΙ ; δ6<] ροΐίυπ ςυίάςυίά αά 609 ρβΓ- 
ΐίηβΓβΐ , 8ίν6 ρΓορΙοΓ ίρδΟΓίιπι ίπ ΚιοπιΊηυπι ^[βιιυβ 
ιηβπΐ^ι , δίνβ ρΓορΙβΓ ίηιρ6Π8ΐ νβΐ ()Τ3ηηί(]68 βο ρπ- 
ιηυσι ΙΰΐηροΓβ €οη$Γαυΐ3$, &ίη|;υΐ3π ουιη 3ρρΓυΙ>9- 
Ιίοηβ 5υδρίε6Γ6ΐι(. €υιη ϊ^ίΙυΓ ηβοϋυπι , υΐ ΑπΙβ 
(Ιίχί, Ι6ςί1)υ8 υΙΓίδ Ιιοπιίηυιη τίοι Γβ^βΓβΙιΐΓ, ρ<Βη3- 
ςυβ ηβς'αϋβ ηυΐΐα ίπαηιίηβΓΟί ; 3(1αΙΐ6Π3, π)3Γίυιη(|υβ 
<χ>ηευ1)ί4υ$ , ηεΓϋΐκΐΒδ ίίβηι 03ξί(ίθ53&(ΐυ6 ηυρΐί38, 
οχϋ68, ρλΓπαάία, ΠΙβΓΟΓυηι, ίΓΑίΓυιηςηβ ]υ^υΐ3Γιο- 
1168, ΚκίΙΙα ϋ6ηίςιΐ6 61 ΑπίιηοΓυιη ίηΐ6)»ΐίη3 (1ί8δίι1ία« 
ςυΊΙ)υ& εοΓυιη ρπηοίροδ, (]ΐΐ08 ίΐΐί ϋεοδ ορίη3[)3ηΙυΓ 
6ΐνοε3ΐ)3ηΙ. 56 ίρδΟδ νβΓβ οΙ)$Ιπηχ6ΓΑΐ)1 , βίο Ι3η- 
ιΐυαιη τεΓυπι &!) ϋ8 ρΓΧοΙοΓβ (ζβ^ΐΑΓυαι , εχΊιηίββςυβ ΐΒοτε, ωσάν έπαισχυνόμενοι τάς των προγόνων θεολο- Β νίρΐυΐίδ ηιοηίιηβηίΑ 06ΐ6ΐ)ΓαΙ)3ηΙ , «ΟΓυπιςυβ, ςιι&8ί γ(ας, οΓχοθεν &ς Εκαστος έφευρε σεμνολογίας το?ς 
ιαρ\ θεών μύθοις προσετιενόησαν, κινεϊν τά πάτρια 
τολμώντος ούδενδς, περ\ πολλού δε τήν αρχαιότητα 
είναι, χαΐ τήν συνήθη και σύντροφον εκ παίδων άγω- 
Τήν τιμώμενοι. Οϊ γε μήν τούτων πρεσβύτεροι έν 
ίαφ τ^ των ανδρών θεοποιί^^ κα\ τάς των άλογων ζο.ών 
έχθεώσεις διετάξαντο, διά τ6 κα\ έζ αυτών χρήσιμον 
κατά τάς πρόσθεν άποδοθεισας αΙτίας • και τοις άλΟ- 
γοις θηρίοις τάς Γσας αφιέρωσαν θρησκείας, σπον- 
Μς^ κα\ θυσίαις, χα\ μυστικαΐς τελεταΐς, ύμνοις τε 
χαΐ φδαις, όμοΣως τοις τεθεοποιημένοις άνδράσι, κα\ 
■ τές τούτων τιμάς έπάραντες• εΙς τοσούτον δέ άρα 
χαχών ήλαυνον, ώς δι' ύπερβολήν ήδυπαθείας άκρα- 
τους, τάόλκά πρ^ς αίσχρουργίαν μέρη του σώματος, τά 
τ€ ακόλαστα έν άνΟ ρίότιοις πάθη ,ταις ίσοθ έοις Ικθειάσαι 
τιμαΐς, μηδίν τ6 παράπαν έν τούτοις χρήναι σεμνολο- 
γείν των δη θεολόγων αυτών άποφηνα μένων. Τηρητέον 
γονν, ι1)ς δτι μάλιστα οΐ παλαίτατοι ουδέν τι πλέον της 
ίηορίας είδότες, μόνοις δέ τοις μύθοις προσανέχοντες 
Ιμβρτυρήθησαν. "Άλλ' έπείπερ άπαξ ώρμήΟημεν, και 
ύ βεμνά κα\ άπό^^ητα τών γενναίων φιλοσόφων κα- 
τυκοπήσαι, φέρε και ταύτα έπιθεωρήσωμεν, ώς αν 
μ^ δοχοίμεν άγνοείν και τάς θαυμαστάς αυτών φιλο- 
ββφίας. ΙΙρ\ν δέ την τούτων Ικθεσιν ποιήσασθαι, 
έμώ δοχει προσεπισημαίνεσθαι κα\ τήν αυτήν τών 
θαυμάσιων φιλοσόφων, κάν τούτοις πρ^ς εαυτούς 
έναντιολογίαν. Οί μέν γάρ τηνάλλως διηγούνται, κα\ 
χβτά τ^ παραστάν Εκαστος Ιδίως αποφαίνονται • ουδέ ε^ΓΟ^ίοΓυπίΐ ςυοΓυηκΙαιη ΓαοίηοΓυιη 36 ρΓΧ6ίριΐ3 ευπι 
Γοΐ'ΐΊΐυϋίπίδ Ιβυϋβ 60η]υιΐ6(0Γυιτι, ηιειηοπαιη 3ά ρο- 
£Ι6Γ08 ίρδί δυο8 ρΓορ3£3ΐ)3ηΐ. Αΐςυ6 ίιυ]υ8ΐηο(]ί ΓυίΙ 
ρΓί860Γυπ] Ιιοιηίηυιιι Ιΐ]6θ1ο^ί3 , ςΐΓ3ΐη ηυρειί (]υί- 
(ΐ3ΐη 36 ηυ(ϋυ5ΐ6Γΐίυ8 εχείυδί δίε ίιηπιιιΐ3ΓυηΙ , ιιΐ, 
51ΐ))ΙίΗθΓ6ΙΙΙ 1168610 (103111 ρ1ιί1οδορΙΐ3η(Γι Γ3ΐίοη6ΐη ]3- 
€(3η(68, 74 ι*6Γυπ) δεΊΠ66( η3ΐυΓΧ ρΓορίοΓβιη ά6 ά60- 
Γυιη 1ιΪ8ΐ0Γί3 ορίηΊοηβπι ίην6ΐΐ6Γ6ΐιΙ, εΐ ΙιοηεδίίΟΓειη 
3ΐίςυΑΐη ηονοΓυιη 60πιηΐ6ΐιΐ0Γυπι δρεεΐεπι Γ3ΐ)υ1ί8 
3ΐΐ6Χ6Γ6ηΐ : Ιΐ06 ηίπιίΓυιη $66υΐί, υ( ηβε οηιηίηο 3 
866ΐ6Γ3ΐ3 ιη3]θΓυηι δυοΓυπι ίπιρίεΐαΐβ ΐΙίδ6Η(ΐ6Γ6ηΐ, 
η6€ οτηηίηο Ι3ΐη6η οχ ίΙΙοΓυπι Γ6ΐί§ίοηίΙ)υ8 εχδίδίβη- 
Ι6ΐη 60ηδ6€Γ3ΐ0Γυηίΐ ηυιηίηαπι ίιιιρΓθΙ)ί(3(6ΐΏ ρβίε- 
^ Γ6ηΙυΓ• ΙΙί 6Γ(ζθ , ευτη δειηεΐ ρπΐηυπι 6ΓΓ0Γ6ΐη <ιηθ' 
ςυο ιηοοίο ρΓοευΓ3Γ6 δΐ3ΐυίδδ6ηΐ, 3(1 η3ΐυΓ3ΐίυιη εβυ- 
53Γυιη 3ΐςυ6 Γ3ΐίοπυιη 6χρΠ63ΐίοη6ηι ίβϋυΐΐβ (γ3•' 
(ΙυχβΓβ. Αε ρΓίπΐ3ΐη, (ΐυίΙ)υ5 3(βη<ϋ εοπροΓίδ 3υ^6η- 
(]ί(ΐυ6 ν'ΐδ ίηεδδβΐ, 63 Γ3ΐ)υϋ8 8ΐ|ζηΊΓιε3Π ηονο εΐ 
ίηδοΐεηΐί Γ3δ(υ ]3εΐ3Η3ηΚ, ρεΓίπιΙε 36 δ! ςυί(] 3Γε3- 
ηυσι τηπ^ίδ ιιΐ3^ίδ(]Μ6 ΓεεοικΓιΐηπι 3(1υ1ίδδ6η1 : πιοχ 
νεΓΟ ρΐΌ^Γ6δδί υΐΐεπυδ, ηιυη(1ί εΐίβηι βίειηβιιΐλ (Ιβο- 
ηιΐΏ ίη ηυιηεΓΟ ίΐ3 €θ11οε3ΓυιιΙ , υΐ ηε ίη 8θ1ε ςυπ 
(Ιθπ) 3ε 1υη3 εχΙεΓ^ςυε 3δ(Γ0Γυιη ιηυ11ί1υ(1ίηε δίδΐε<- 
Γεηΐ , 86(1 ίρ$3ηίΐ ςυο(ΐυε ΙεΓΓ3ΐη ,. ευπι 3ΐΐυ3 , 3εΓ6, 
ί^ηε, 3ϋ60(ΐυε ευπι ϋ8, ψΐ2β ΙιΟΓυιη 6Χ ΐ6ηιρεΓ3ΐίοιιβ 
36 ρεΓηιίδΙίοηε οοηη3ηΙυΓ, 3(1]υιι^6Γ6ηΙ. Ουίη ε1ί3ηι 
Ιεηιρεδίίνοδ ΙεΓΓ» ΓπυεΙυδ, 3Η3ςυ6 ΐυηι δίεείοπδ, 
Ιυηι 1ιυηπ(1ίοπδ βΐίιηεηΐί ςεΓΐηίη3 : ςυχ, (]ΐιθ(1 ίρδ3 γάρ άλλήλοις σύμφωνα φυσιολογοΰσιν • οι δέ εύγνω- ^^ (|[υοςιιε ηοδίΓΟΓυιη εοΓρΟΓϋΠΐ νίΐ3ΐη εοηδεητβΓεηΐ, μονέστεροι τ6 σύμπαν άναιρούσιν, κα\ τής οΙκείας 
ΐίολιτείας ού μόνον τάς απρεπείς περ\ θεών διηγή- 
Λίς, άλλα και τάς τούτων ερμηνείας άπελαύνουσιν • 
Εστί δ* δτε φό€(ρ τής άπό τών νόμων τιμωρίας τους 
|ΐύθους 6ποκορίζονται.*Άκουε δ^ ούν αυτών Ελλήνων 
δι* ένδς του τεάντιον αρίστου, τοτέ μέν έξωθούντος, 
%νά δ* ουν πάλιν είσποιουμένου τους μύθους. Ό δ' 
ουν θαυμάσιος αυτών Πλάτων, δτε μέν τήν οίκείαν 
άπογυμνοί προαίρεσιν, τολμηρότερον απαγορεύει κα- 
ΦΑου περ\ θεών τοιαύτα φρονεΐν τε χα\ λέγειν, οΓα 
νΛς ηαλαιοΐς εΤρηται, εΓτε περιέχοιέν τι λεληθ6ς έν 

Ιιι• 8αΙ>ΐΐο 03ΐηπΐ3Πΐ εοηεερίδδε. Είκότωςουν, ίη- 

2νίΙ, Ινιοι τ^ μυθον άνασώςοντες ποδς τήν άλή- 
ΚΗΐν, τοΟτό φασιν ε'.ναι τ6 τής Μήδειας φάρμακον. ΟεΓεπδ , ΡΓΟδεΓρίπη;, Β3εεΙΓι , 36 εχίεπδ 6]υδπΐ0(1ί 
ηοιηίηίΐιυδ εοιίδεεΓβτυηΐ, 603ε1υιη ηεδειο ()ΐΐ6ΐιι ιηί- 
ηίπιεςϋε νεΓυπι Γ3ΐ)υΓΐδ νυΚαηι εΐ εοΙΟΓειη 3ίΒη^6η« 
168. ΥεΓυιη, ϋεεί ίδΐί δεπαδ, ςιιοίΐ εοδ πΐ3]θΓϋηι δαο- 
ΓϋΐΏ ιΐιεοίοςίχ δυρρυιΙεΓεί, ΙιοηεδΙίοΓεηι ςυ6ηίΐ(]3ΐη• 
ρΓουΐ δϋΐιιη ευίςυβ εβΓ6ΐ)Γυιη εαοΐεπεί , 36 νείεΓ^ίβ 
ίΙΐ3δ (Ιεοηιιη Γ!(1)υΐ3δ εχρίίεαίυπι 3(Ι]υηξεΓ6ηΙ, ηειηο 
131116η πΐυδ ρ3ΐιίο8 ηιιιΐ3Γ6 3υδυδ 6δΙ, 86(1 οιηηεβ 
ροΐίιΐδ ειιηι ρι-ΊδεοΓυπι ίηδΓιΙυΐ3, Ιυπι υδΊΐ3(3Γη ί1ΐ3Πΐ 
(|υχςυ6 δεευπι 3 ρυεπδ 3(1οΐ6ν6Γ3ΐ δ3εΓ0Γυιη Γε1ί• 
£;ίοηίδ(|ΐΐ6 Γ3ΐίοπ6ΐη,ρΐ'χειρυο δΐα(1ίο ΓεΓιηεη(1&ιη §11ιί 

ΙΐαηΜ ηοηπίίΙΙί €οηίηιοά€ (αΜαιη αά νίΤίΐΛΐ€η^ ΤΦ* 
νοΰαηία, 3υΐ τεπο ίρ80 άείεηίΐεηΐεβ» $ΛΐηαΙιί^ 
νΐ€ ρατ Ια νέτίϋ. . •V^ " 
145 ΕΟδΕΟΙΙ Ο^ΕδΑΚΙΕϊΝδΙδ ΟΡΡ. ΡΑΙ15 Ιϊ. — ΑΡΟίΟΟΕΤΙΟΑ. 114 

εοίβηϋ&ιηςιιβ ριιΙ&νβΓυηΐ. Αι ςιιί 605()6πι χίΑΐβ ρΓ2β- Α ύ7η)νο(αις δηλούμενσν, εΓτε έχτ6ς πάσης ύπονοίοις λέ- 
€β8»6Γ3ηΐ , 1)Γυ(0Γαιη αηίιηαΓιυιη οοηδβεΓαΙίοηβπι γοιτο' βτε δέ τους νόμους ύποχορίζεται, χα\ βεΤν 
9βςιΐ3ΐί ρΐ&ηβ ουιη Ιιοιηίηιιιη ίρδΟΓυηι 3ροΐΙ)6θ5ί άΙ- φησκ τοΤς περ\ θεών μυθοις πιστεύειν, ώς μηβέν 
^ιπίΑΐί^ ]υΓ6 6856 ΥοΙαοΓυπΙ , ραΓίίιη 68 , ηιι&ιη 6Χ Ιχουσιν έν ύπονοίαις έξ αυτών δηλούμενον.'Ήδη οέ 
ίρ8ί$ 63ρΐ6ΐ)&ηΚ, υΓι1ί(2ΐ(6, ρ&ηίηι οχΐβπίΓυιη 62ΐυ5Η« ποτέ τών παλαιών μύθων τήν οίχείαν θεολογίαν άφο- 
ΓΟΠ), ςυ&δ 3ηΐ6 ρΓΟίυΙίιηυβ, 6θΐι]υη6Γιοη6 ρ6πηοΙί• ρίσας, ιζερί τε ουρανού, χα\ ήλ(ου, χα\ βελήνης, χα\ 
Ιΐαςαβ , ρ3Γ6$ οιηηίηο ρΰ€αάίΙ)υ$ Γ&Ιίοη6 6&Γ6ηΙίΙ)υ8 &7τρων, χα\ ίτι περ\ του σύμπαντος κόσμου, χα\ τών 
5υρ6Γ$ΐίΐίθδ2β ?6η6Γ2ΐΐί 01118 ΙιοιιθΓ08 836Γί8 Ι6ςί1)υ8 τούτου μερών χεχωρισμένως φυσιολογήσας. Ιδίως πά- 
ίΐα 81&Ια6Γ6, ιιΙ Γι1)3ΐίοηίΙ)υδ, βαοπϋοΠδ, 6ΐ &Γ6&ηί8 λιν χα\ άφωρισμένως περ\ τών πάλαι γενεαλογηθέν- 
ίηίΐίαηοϋ ΓίΓώιιβ , Ιιγπιηίδ (ΙβηΙςιΐΰ 61 02ΐΓΐηίηίΙ)ΐΐ8, των θεών, ώδέ πως αύτοΤς (&ήμασ;ν έν τφ ΤιμαΙφ 
Ρ6γ!ιι(16 ιΐηυβ Ιιοιηΐηυιη ιρβοηιιη, ςυ'ώυδ (1ί νίηίΐΑΐ6ΐη διέξεισιν. 

ϋ6(ΐ6ηιηι, 6αΓυιη 6υΙΐυΊ ιη3]68ΐ&(6ΐηοοηάΙίΑΓ6ηΙ.Τ&η(ΐ6ηι 60 03|^ίΐίθΓυιη <ΐ6Τ6η6Γ6, α( ίηιροΐ6ηΐΙ ΓοοόΐβδίαΐΦ 
)ΊΙ>ί^ίηί8 9Β8ΐυ οοηοίΐΑΐί, ρ&Πββ βΐίαιη οοΓροπβ ΙαΓρίΐυ(1ίη6ΐη &€ νβηβΓβιη οί6ηΐ68, (1ίΓ38ίΐυ6 &ο ρΓ0ΐ6Γν&.« 
Ιιοηιίηυιη ουρ'κΐίΐαΐβδ (ΙΊνΊηίβ ρίβηβ Ιιοηοήύυκ ρΓΟδβςυβΓβηΙΟΓ, ουιη ιη 6]υ8ΐηο(1ί Γ6ΐ)υ8 ηυΐΐυιη ςυχβίΐο 

αββΟΐΑίΟςαβ ν6Γΐ)0Γυΐη ρυΐΙΟΓΙ 6886 1θ€υΠ1 0ρ0Γΐ6Γ6 ρηΒΟΐΑΓΙ Ιΐΐ60ΐ0£;ί (]6εΓ61τί886η(. Μ&η68( Ι|[ίΐαΓ ν6ΐ6- 

Γ68 , ιΐΚ ηίΗίΙ ΡΓΧ16Γ ηυό&οι Γ6Γυιη 1)Ί8(0Γί&ιη !ΐον6Γ3η(, 8ΐ6 3<] ίρ838 Ιαηΐυιη Γ3ΐ)υ1&8 86ΐηρ6Γ &(Ι1ΐ9Ββί586, 

ιηυΐΐίβ 1ιαο(6ηα8 ΐβδΙίιηοηΠδ 6886 οοιηρΓθΙ)3ΐαιιι. 75 ^ ςυοηίαιη δρ6€Ϊ08α ςυοςυβ βο Γ600ΐΐ(1ίΐ3 

6^Γ6(;Ίοηιιη ρΙιΠοδορΙιοΓυιη άο^ιηαΐι ]3ΐη δ6ΐη6ΐ 6χρΙθΓαΓβ ΰΟβρΊιηυδ, 3^6, ρΓορίυδ 6ΐί&ιη ιΐίβι €οηΐ6ΐη- 

ρΙβηιυΓ, 06 δ3ΐΐ6αι 6χίιιιί2ΐ8 60Γυπι ρΙιί1θ5θρΙΐ8η(ϋ Γ&ΐίοη68 ί^ηθΓ3Γ6 τί«ΐ6αιηιΐΓ. Ρπιΐδ 1&ιη6η ςυ^ιη 639 

ίη ηΐ6(1ίυιη αίΤβΓαιηυδ, ]υν6Γίΐ, ορίηοΓ, ςυαιη ςΓ«νίΐ6Γ ιη3{;ηί ί$ΐί ρΐιίίοδορίιΐ ηοη ιηο(1ο ουιη λΐϋβ Ιιοο 

ία |;6η6Γ6, 56<1 6ΐί3ΐη δ6€υιη ίρδί ρυ|;η6η(, ο1)δ6Γν3Γς. Νβιη €υιη 1ΐ30 ίη ρΗγδίοΙο^ΐΑ ηυΐΐα δίΐ ίιιίεΓ 

608 8εηΐ6ΐ)Ιί3Γαιη ορίηίοηϋη]ςυ6 €οη]υη6ΐίο, 3ΐΐΐ ΐ6ΐη6Γ6 αο ρΓουΙ δυα 6υί(|υ6 ηιεηβ δυ{;^6δδβΓίΐ , 

Γ6ΙΙ1 ΐοίΗΐη άϋΟηίυηΐ ; αΐίί ηιβΠοπδ υ(ίςυ6 βϋβί, δίιηαΐ υυ1ν6Γ8& ΙοΙΙυηΐ, η60 63 δοΐυιη οπιιη3 , ςυ» 

^6 άϋδ Ι3ηΐ3 ουιη ίη(1ί^ηίΐ3ΐ6 ]3£ΐ3ηΐυΓ, δ6ά 60Γαιη ςαοςυ6 6χρΓιθ3Γιοη68 Γ6ίρυ1)1ίθ26 δα» ϋη'ώαδ 6]ί- 

χίαηΐ ; Ι3ΐη6ΐδί ρ<£ΐΐ3Γΐιιιι 1ο);ίΙ)υ8 €οηδΐΙΙϋΐ3ηιιη οαβία ί3ΐ)υ1ί8 ίηίοκάϋΐη ίρδίδ ΐ6ηθ€ΐη6η(υΓ. ΟΓΧΰΟδ 

6Γ£[0 ρΐιίίοδορίιοβ 3α(ϋ» υηΐυδ Ι3ΐη6η ογ6 οηιηίυηι ρΓ£8ΐ3ηΐί88ΐιηί , 638(ΐ6ΐη(|α6 Γ35υΐ38 ιηθ(1ο ρΓΟουΙ 

^ιιη3η(ΐ3ηΐί8, νηοάο 6οηΐΓ3 ΐιΐυϋίοδβ Γ6ΐίη6ηΐί8. ΡΙαίο ί1ΐ6 681, ςυ6ΐη ΐ3ηΐορ6Γ6 δϋδρίείυηΐ, ηυί δί ςυ3η(Ιο 

δυ3πι ίρ86 ι»6ηΐ6ΐη 30 δ6η8υιη 3ρ6Π3ΐ, Ιαιη ▼6γο ιη3]0Γί €υιη Γι1>6η3ΐ6 ρΓΟΓδυδ ίιι(6Γ(1)θΐΐ, ςυο ιηίηαδ' 

ύΑ ςυχ 3 ν6ΐ6ΓίΙ)υ8 (Ι663ηΐ3ΐ3 οΐίιη Γϋ6Γ3ΐιΙ, (]6 ά'ά% ίη ροδΙβΓυπι δ6ηΙί3ηΐιΐΓ ; δίν6 ΓΰοοηϋίΙίοπδ 3Ηςιιί(1 

ϋδ ίη€ΐαδυιη Ι3ΐ63(, ςυθ(] ν6Γΐ)0Γυιη 30 8βηΐ6η(ΐ3Γυηι 3ΐΐ6|;0Γϋ8 ίηϋίοβΙαΓ, δίνβ 63(!6ΐη 6χΐΓ3 οπιη6ΐη 

3ΐΐ6(;οπ3ΐη β£υΓ3ΐηςυ6 (1ίθ3ηΐαΓ. υΐ)ί &υΐ6πι 3ά Ι6|;68 8686 οπιΓιοη6ΐηςιΐ6 8υ3ΐη Ιιοιηο ιηβΐίΰυίοδαβ 30- 

€θΐηιηοά3ΐ9 δίιηυΐ ]36(3ΐΙδ (16 ιΐ3ΐαΓ3 (ΐ60Γυηι Γ3ΐ)υ1ί8 1)3ΐ>6η(ΐ3πι 6δδ6 ϋάβιη ρΓ0ΐιυηΐί3ΐ, ςυΊρρ6 ηυ» ηϋιίΐ 

ρ6Γ δ6δ6 βΠαά ϋβυΓ3Γυιη ίυΐ6βιιιη6ΐ]ΐίδ 8ί(;ηίβε3ΐιιιη Γ6ρΓ26δ6η(6η(. Ιάβιη ρΓΧΐ6Γ63 ρο5ΐ634υ3ΐη δυβιιη Ιρδβ 

1116010^13111 3ΐ) 3ηΙίςυ3Γαπ[ΐ Γ3ΐ)υΐ3Γυιη δθ€ί6(3(6 €θΐηιη6Γ€ίο(ΐυ6 ί»6]υηχΊΐ, (Ιΰςυβ 6(βΙο, δθΐ6, 1υη3, 

•ίϋ6Γί1)η8, ίιηο ό& Ιοΐ3 1ΐ30 αηίν6ΓδΊΐ3ΐ6, 30 δίη^υΐίδ βίαδ ρ3ηΙΙ)αδ δ60Γδίπι ρΐιγδίοΐο^ί ιηογ6 ϋίδρυΐβινίΐ» 

4113111 ίΐ6Γυιη ά6 όϋδ, ςυοΓυιη ς6η63ΐο^ί3ΐη ν6ΐ6Γ68 ίΠί ΐ6χυ6Γ3η(, ορίηίοιΐ6ΐη Ιιίδ ν6Γΐ)ί8 ρΐ3ΐΐ6 6χρ1ίθ3ΐ6- 

ςυ6 οοηοορΐ3ΐη ίη Τίηιαο ρΓ086ςυίΐυΓ. 

ϋΑΡϋΤ VII. ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ζ'. 

Οαίά ά€ νβίετηηι ίΐΐβοίοςία ΡΙαίο αηεΰήΐ. "Οπως ό ΠΛάτωτ περί της τώτ ΛοΛαιωτ θεοΛογίας 

έδόξαζετ. 

(98) • Ι3ΐη ν6Γ0 (Ι6 οχΐβτίβ , ίηςυ'α, <ΐ£ΐηοηί))υ8 ι Π£ρ\ δ& τών άλλων δαιμόνων ε1πε?ν, χα\ γνώναι 

(Ιίδδ6Γ6Γ6, 3υΙ 6θΓαοι ηθ886 ΡΓ06Γ63 (1006111, 000 68ΐ τήν γένεσιν, μείζον Ι] καθ" ημάς * πιστευτέον δέ τοΙς 

Γ3οαΙΐ3ΐίδ νίΓΐυοιςυ6 ηο8ΐΓ3Γυοι. 1ΐ3(]υ6 ίιϋβαι ϋδ, ΟεΙρηκόσιν Εμπροσθεν, έχγόνοις μέν θεών ούσιν, ώς 

(]υί 03ΐυΓ3ΐ0 ϋΙοΓΟΟΐ ]3αι οΗιο 6χρ1ί€3ηιηΙ, Ιΐ3ΐ)6Γβ Εφασαν, σαφώς δέ τους εαυτών προγόνους είδόσιν. 

008 ορθΓΐ6(, 76 <Ι"ΦΡ6 <ΐυί άβοηιπι Ω6ροΐ6δ Οϋΐη "Αδύνατον ούν θεών παισιν άπιστειν, καίπερ Ανευ 

ΓυβποΙ, υΐ ίρδί 60ηΑΓαΐ3ηΐ, δϋΟδ ςυοςϋ6 η]3]θΓ6δ εικότων κα\ αναγκαίων αποδείξεων λέγουσιν, άλλ*ώς 

ορ1ίοΐ6 ηοτ6πηΙ. £ΐ δ3η6 Γΐ6ΓΪ ουίΐο πηοάο ροΐ68(, οΙκεία φασκόντων άπαγγέλλειν, έ7η>μένους τψ νόμφ 

υΐ ά60Γυπι 1ίΙ}6ηδ ϋ()6δ οβ^βίαπ, ίο ίίδ 6ΐί3α), ςυ» πιστευτέον. ΟΟτως ούν κατ" εκείνους ήμίν ή γένεσις 

8106 οΐΐα Υ6ΓίδίηιίΓιυιη 3υΙ η606δδ3Γί3Γυαι ρΓθ()3Γιο- περ\ τούτων τών θεών έχέτω κα\ λεγέσθο), Γης τε κ&Ι 

ουηι νί 3ΐςα6 3υ€ΐ0Γίΐ3ΐβ (ΙίευηΙ; δ6(1 ίίδ ροΐίυδ 130- Ουρανού παίδες Όκεανδς κα\ Τηθύς έγενέσθην* τού- 

ςυΑίο (1οω6δΐίθ3 Γ6Γ6Γ6οΙίΙ)υ8, (]ΐΐ6ΐθ3άιοθ(ίιιαι 16Χ των δέ Φόρκυς, Κρόνος τε καΐ *Ρέα, κα\ βσοι μετά 

ίρ83 ]υ1)6ΐ, οοιηίοο 6Γ6(ΐ60(1υη) 68(. Μ3063( ί^ίΐ^Γ» τούτων* έκ δέ Κρόνου τε κα\ Τέας Ζευς,'Όρα, χα\ 

£0(106 ρΐ3η6 ιοοιίο €00ΐ0ΐ60ΐ0Γ6ΐυΓ 3 οοΙ)ίδ (ΐ60Γυιη πάντες δσους Γσμεν πάντας αδελφούς λεγόμενους α^ 

ίδίΟΓίιηι κ6θ6Γ3ΐίο , ςοο ίΙΐ3Πΐ 35 ίίδ(ΐ6α) αθ66ρί- τών, ετι τε τούτων έκγόνους άλλους. > Ταΰτά φησιν 

1008. Εχ Τ6ΓΓ3 (|ΐΓκΐ60ΐ 30 ΟοβΙο 0063008 Τ6(1ιγ8(ΐυ6 6 Πλάτων έ7Κ>μένοις τψ νόμφ πιστευτέα είναι, χα(- 

ιι&ΐί δοοΐ; 6Χ Ιιίδ ν6Γ0 ΡΙιΟΓογ^, δβΐυτουδ, Κ1ΐ63, περάνευ εικότων κα\ αναγκαίων άτσοδείξεων είρη- 

λ€ε8Εΐ6Π, ι^υί 3ά ΐΓ6δ ίϋοδ 3^^6(|[3Γί δοΐοοί. ^301 σθαι αυτά όμολογήσας. Προσεκτέον δέ, ώς ουδέν 

(98) Ηίο ϊάααϊ 1θ6υ8 ίηίΓ3 οίΐ3ΐ)ί(υΓ, υ1)ί Ρΐ3ΐοοίδ 6γγογ68 ρίοπίοδ 6χροο6οΐυΓ• 145 ΡΙΙ.ΕΡΑΗ. ΕΥΑΝΟ. ΜΒ, Π. 1|β ίχενν ά^ρρτ^τν* τϊς των θεών βή ?:ροβηγορ{βις τε χα\ Α δαίυηιυβ 6χ Κ1ΐ63 ^ον6^η ^υηοι1^Iη^υ6 $υ$ε^ιΐ» 'γζνεαΧνγίας έν φυνιολογίαις δηλούμενον εμφαίνει. 
Α^θις δ* έν έτέροις ό αύτ6ς, τήν οίχείαν άπογυμνών 
ιεροαί^σιν , πάλιν τούτοις κέχρηται τοΙς (^ήμαυι* 
ι (99) Πρώτον μέν, ήν δ" εγώ, τ6 μέγιστον χα\ περ\ 
τών μεγίατων ψευδός ό ειπών ού καλώς έψεύσατο * ώς 
Ούραν^ τε ε{ργά9ατο, & φησι δροίσαι αύτ6ν Ησίο- 
δος, δ τε αν Κρόνος, ώς έτι μωρή σατο αυτόν. Τ{ δαί 
δή (Ι) τΔ του Κρόνου έργα χα\ πάθη ύτιδ του υΐέος ; 
ούδ* &ν ει ήν αληθή, φμην δείν Ρψ^ίως λέγεσθαι οΰτω 
κρ6ς Αφρονας τε χα\ νέους * άλλα μάλιστα μέν σιγαΐ- 
σΟαι • εΐ δ* άνάγχη τις ήν λέγειν, δι' άπο^^ήτων 
άχούειν ώς δλιγ(στους, θυσαμένους ού χοΐρον, άλλα τι 
μέγα χαι άπό^^&ητον (1*) 6ύμα, Οπως αν έλαχίστοις (2) 
συνέ6η άχοΰσαι. Κα\ γάρ, ήδ" δς (5), ο&υοι οΐ λόγοι ευπι ΓοΠςιπβ οιηηίΙ)υ8, ςυοβ >πι1)0Γυιη ΓγαΙγ6& ναΙ^μ» 
Γ6€6ΐι&6π ηονίιηαδ; ίΐαςυβ (Ιοιηοερβ ΓβΙΊςυί βοτυιιι 
ροβΙβΓΐ ηυπ[ΐ6Γ8ΐιΙυΓ. » Ηχο βοπΐ, ςιΓιΙ)υ& ΡΙαίο ο>ι 
ρΐ3€ίιί» (ΐ6€Γ6ΐί&ςα6 Ιββυιη Οάβηο 1)&1)6Γ6 ^υι)6ι, 
ΐϋηιεΙδί 03 ηυΙΠδ 8ΐιιΙ η6(:6&8&πθΓυπι &υΙ ρΓοΙκιΙ)!- 
Ηυιη βΓίζυιηβηΙΟΓυιη ιηοιηβηΐίδ ηίΐί ΓαΙεαΙυΓ. Ιιι ςυο 
ηοΐαη^υηα ιΙΙυΊ ίη ρΓίοαΊβ, ςυοά ηίΙΓιΙ οηιηίιιο γο- 
€οηι)ίΐί ίη ί5ΐΑ 6{;Γ6(;ίοηιιη ηυπαίηυηι τβΙ ΑρρβΙίΑ• 
Ιίοηβ, νοί ^βηβπδ ΒΟΓίβ €0ηΓιη6Γΐ, ςυοά ρΐιγβίοΐο- 
^ίχ Γαΐιοηί1)υ8 βχρΙίοαυΓ, (Ιί&βΓίβ ρΓοηιιηΐί&ΐ. Μειη 
Τ6Γ0 &1ί1)ί 5υ2ΐπι ίρ$6 ιπβιιΐβπι ίη£[οηυ6 οβηάίιΐθςυβ 
&ρ6Γί6ΐΐ8, ίΐΑ Ιο^υίΐυΓ : ι Τυιη β^ο, ίη ρπιηίβ, ίη- 
(]υ2Π), ηι&χίη)υιη ίΐΐυίΐ «ο <16 πκχίπιίβ Γ6ΐ>υ8 ιηοη• 
(ΐ2€ίυπ) ςυί ρΐΌΐυΙίΙ Ηββ'ιοϋυβ, ηοη 8&1ί8 ρηκΙβηΙβΓ δη χαλεποί. ΚαΙ ού λεχτέοι (4) γε, ώ *Αδε(μαντε, έν ^ Π)6η1ί1α8 681, &ίν6 (Ιυπι 63, «^υχ οοιηιηίηίδοΙΙυΓ, Γα• , τ^ ημετέρα πόλει * ουδέ δοτέον (5) ν^ψ άχούοντι, ώς 
άδιχών τά έσχατα γε, ούδ' (5*) &ν θαυμαστόν ποιοι (6), 
σ^δ* αυ άδιχοΰντα πατέρα χολάζων παντ\ τρόπφ* 
άλλα δρφη άν, δπερ θεών οΐ πρώτοι τε χα\ μέγι- 
στοι (7). Ουδέ αύτψ μοι δοχεί επιτήδεια είναι λέγειν. 
Ουδέ γε, ήν δ' έγώ, τ6 παράπαν, ώς θεο\ θεοΓς πολε- 
μοϋ»7ΐ, χα\ έπιβουλεύουσι , χα\ μάχονται * ούτε γάρ 
άληθη, εΓ γε δεϊ ήμΓν τους μέλλοντας τήν πόλιν φύλα- 
ξε», αίσχιττον νόμιζε ιν τ6 ρ^^ίως άλλήλοις άπεχθά- 
νιβθαι* πολλού δει γιγαντομαχίας μυθολογητέον αυ- 
τοί;, χαι ποιχΟας έχθρας χα\ παντοδαπάς θεών τε 
χα\ ηρώων πρδς συγγενείς τε χα\ οίχείους αυτών. 
*Α]ιλ* ει πως μέλλοιμεν πείσειν, ώς ούδεΙς πώποτε 
:Λλ(της έτερος έτέρψ άπήχΟετο, ούδ' έτι τούτο δσιον, αηοΓΑ ϋοοίο Ιπ1)υ11, βίνβ άιΐίύ ςυ&β 5&ΙυΓηυ$ (16 ίΠο 
ροΒηαβ 6χρ€(1νεΓίΐ, €οηιπ)6ΐηοΓ2ΐ. Ν&Π1 ςιιχ δαίυΓ- 
ηυ$ ίάβπ) ¥β1 ρ6Γρ€ΐΓ3886 ϋίείΐιΐΓ, Τ6ΐ 3 βΐίο ρβΓ- 
Ιυ1ί886, 62 06 81 ν6Γ2 (]υίά6ΐη ε88βη(, Ιαηιβη Άριιά 
Ιιοηιίη65 ηαΐΐίυδ οοηβϋϋ βοβςαβ &(1οΐ6866ηΐ68, υΙ 

Γα€ίΐ6 3(ΐ60 ΐ6Π16Γ6(ΐυ6 ]36ΐ3Γ6ηΙυΓ, ηοιι ρΓθΙ)&Γ6η], 

86(1 ροΐίιΐ8, αυΐ υίοιηηίηο βίΙβΓεηΙιΐΓ ηοΑχίποε νβΙΙειη ; 
αυΐ 81 ςυαηάο ίΠ& ρΓοΓεΓΠ η6€6886 68861, βαΐίειιι 
υΐ 86εΓ6ΐο &ΐ(|υ6 3 ρβυοί^ ιυάίΓεηΐυΓ, ςαί ηοη ]&ιη 
ροΓουη, 86(1 6χίπιί3πι αΙίςυΑπι ταΓαπιςυβ νίεΓιπίλπι 
83€Γίβο3Γ6ηΐ, ιιΐ Ιΐ06 ρ3€ΐο ποη ηΐβί ρ3υ€ί88ίη)08 
6]υ8ηΐ0(1ί 5θαηοηϋ)ΐΐ8 ΙηΐαΓ0886 60Η(ίη|;6Γ6('. δαηε, 
ίηςυίΐ ϋΐ6, ^Γ3ν68 εηίη) 3€ ρ6Γηί€ίθ8% Γ3ΐ)υΐ36 ίβΐχ 
βιιηΐ. Ιηαο, ηβο α1ΐ3(βηιΐ8 (ίηςα3Π), ο Αάίπΐ3ηΐ6) ^.ιΰτα μ56^ιον λεχτέα πρ^ τά παιδία ευθύς, χα\ ^ ηθ8ΐΓ3 ίη Γ6ρυΙ)1ίθ3 3υ(ϋ6η(Ιχ. Ν6€ 6ηίπι Γ6Γ6η<1ηπι, 

γΙρουσι χαΙ γραυσ\ χα\ πρεσβυτέροις γενομένοις, χα\ 
τονς ποιητάς εγγύς τούτων άναγχαστέον λογοποιείν, 
Ή^δέ δεσμούς ύ7:5Δ•.ος(8), κλ\ Ηφαίστου (Νίψεις 
ύί^ πατρ^ μέλλο*/τος ττ^ μητρ\ τυπτομένη άμύνειν, 
πι θιομαχίας, δσας "Ομηρος πεποίηχεν, ού παραδε- 
ττ,ίχτ^ εΙς τήν πόλιν, ούτ' ε ν ύπονοίαις πετυοιημένας, 
β^τ* άνευ υπονοιών (9). ι Σαφώς δή διά τούτων ό 
9(Α07οφος χα\ τους τών παλαιών μύθους τους περί 
Οεων, χαΙ τάς των μύθων έν ύτζονοίαις είρησθαι νο- 
μιζομένας φυσιολογίας παραιτητέας είναι διδάσχει * 
ώ; μηχέτ' άλόγως ήμίν χα\ τήν έχ τούτων άναχώρη- 
βιν τήν του Σωτήρος ημών εύαγγελίζεσθαι διδασχα- 
λίχν, δπότε χα\ πρ6ς τών οίχείων άτΓοβέβληται. "Οθεν ιιΐ ίυνεηβ ιΙΙςυο ρΓ3686ηΐ6 ^ίθ3ΐυΓ, νεί ςυί Ιείειτί- 

0018 (]υί1)υ8(]υ6 8ε6ΐ6ΓίΙ)»8 86ίρ8υπι 0ΐ)8ΐπη(|[3ΐ , Υ6ΐ 

ςαί 36€6ρΐ38 3 ρ3(Γ6 ίη]ιΐΓί38 πκχΐίβ οπιηίϋυ» 
υ1α803ΐϋΓ, 6υιη ηίΐιίΐ αιΐηκκίαηι ίη8θΐ6ηΐί8 36 ηονί. 
ρ6Γρ6ΐΓ3Γβ , ουηι 63 Ι3ηΐυπι Γ3α3ΐ, ςυχ 3 ρπη- 
οίρΊΙ)υ8 ηΐ3χίηί8(|υ6 ϋεοΓϋΠ) Γ»€ΐ3 6886 εοηβίεί. 
Τυπι ί1ΐ6 : Εςυίιίεηι ί8ΐ3 (]υοΐ]ΐΐ6 ρΓοηυβ ίη<1ί)ζη3 
€6η860, ςυβε Ιιοπιίηαπι 3υπΙ)υ8 006ίη3ηΐυΓ. 77 ^^ 
γβΓΟ, Ν66 ίΙΙυά, ίηςυ3Πΐ, υΐΐο πιοάο ί6ΓΪΓ6 ροδ$υηι, 
υΐ πιυΐαα ϋεοΓυπι 1)6ΐΐ3, ίηβίϋί», ρΓχΙίβςυε η3Γ- 
Γ6ηΐυΓ, €υηι ιά ν6Γυιη 6886 η6ςιΐ63(,8ί πιθ(1οςαί86ί- 
Τ3η(ΐ3ηι 6υ8ΐο<Ιΐ6η(ΐ3ΐηςυ6 Γ6Πΐρυ1)1ί63ηι δυδοερίυπ 
5υηΐ, 608 πιυΐυ38 Γ3θίΐ68ςιΐ6 ηίπιίυπι άίβδεηδίοηεβ ΪΊΧισΙ μοι χα\ τους 7;αλαιούς τών 'Ρωμαίων θαυμά- |\ (3ηςυ3Πΐ ί(Β(ϋ88ίπ)38 Ιΐ3ΐ36Γ6 ορθΓΐ6ΐ)ί(.. ΤαηΙοπι ι (99) Ιχ>€υ8 681 6χ II /)« Γ^ιι6/., ρ. 429. 

(1) τι δαΙ δή. Ρΐ3ΐο, Τά δέ δή, ιηείίυδ. 
(1•) ^Αχό^Ρητοτ. Ρ1. 61 ιη8., άττορον, Γ6€ΐ6, ηί 

(ιΙΙοΓ, 1(1 681, ταταιη νίαίηιαίη ραταΐηηηε άίΙβάΙΙί- 
Μίηη;€τ ςυο βΐίβιη ορίΐπιβ 8β(|υίΐυΓ, ρ3υοθ8 αιΐιηο- 
(Ιοη 1ιο€ 86Γη)οηί8 ι;6ηυ8 3υ(ϋΐυΓ08. 

(2) "Οπως ά,ΐτ έΛαχ. Μεΐίυδ, ςα3Π] υΐ ΡΙ., δ τι 
ό:8Μς έλ. ΡοΓίβ 8€πρ86Γ3ΐ, δπω; άν δτι έλαχίστοις 
συμβοιίη. 

(3) ^Βΰ* δς. Ιΐ3 Γ6ρθ8αίπιιΐδ 6Χ Ρΐ3(. ρΓο ήδ' 
^, ςοοϋ ρ6Γδρίου6 ηιεηϋοδυιη 6Γ31. 

(4) Κα2ο<^^£χ.Ιΐ3Γ6€ΐβ(Ιί8ΐΊη(;υίΐΡΐ.Ιιθ<|υ]ΐυΓ6ηίιη 
δθ€ηΐ65. Ιιηο 6,ϋ3Πΐ 3ρυ(1 Ρΐ3ΐ. ίηΙβΓροηίΐυΓ έφην 
»Ι6 (» *Αδείμ. " 

(5) Αοτέον, ΡΙ., λεχτέον, ςυοιΐ ΓαοίΠυβ 6δ1, 13Π161- 
ιί οοτέον ουίίπιο δβη^ (1ί6ί ροΐυεπί. 
(5) Οϋδ". ΡθΓΐ6 ούχ. Εοιτ. 
|6; Η»€ 3ρυ(ϊ Ρΐ3ΐ. δίο Ιε^υηΐυΓ, ώς άδιχών τά έσχατα, ουδέν άν θαυμαστδν ποιοί^ ςυχ ΐ€€ΐίο ρηΓίΟΓ 
νίϋβΙυΓ. 

(7) ΡοδΙ μέγιστοι ΡΙαίο ί(3 δ6Γί1)ίΐ : Ού μά τδν 
Δία, ήδ' δς, ούδ* αύτφ μοι, 6ΐο. 

(8) ΎΛύάίός. ΡΙ., ύπ6 υΐέος. ΙιιρϋβΓ ςυίάοαι, 
ΙΙίαά, Ο, δυί Ι3ηΐ(ΐιη πιειηίηίΐ : 

. . . Περϊχερσϊ δεσμόν ϊψία χρύσβοτ ά^^κτο^. 
ΡοΓίε 3η νυ1ο3ηί ςυοςυύ ^υηο1ι^8 ίΙΙίί ορ6Γ3 υ^υβ 
ΓυβΓίΙ. 

(9) "Ατεν ϋχογοιόϊτ, ΚβΙίοηβιη 8υ»»]υη8ίΙ Ρΐ3ΐο, 
δϋΐηηιί ρΗϋοδορΙπ εο^ΙΙαίίοηβ (1ί^ηί$δίηΐ3Π) :Ό γάό 
νέος, ίηςυίΐ, ούχ οΓός τε χρίνειν ο τί τε υπόνοια, χαι 
δ μή • άλλ' ά άν τΓλικούτος ων λάβρ έν ταΐς δόξαις, 
δυσέκνιτΓτά τε και άμετάστατα φΐΑεΙ γίγνεσθαι/Ον 
δή κα\ Γσως ένεκα, περ\ παντός ποιητέον, & πρώτα 
άκούουσιν, δτι κάλλιστα μεμυθολογημένα πρ6ς άρε- 
τήν άκούχιν. 447 ΕϋδΕΒΙΙ ^^£5ΑIιIΕ^διδ ΟΡΡ. ΡΑΚδ II. — ΑΡϋΙ,ΟΟΕΤΙΟΑ. 115 Α^>(^&ι• 111 ϋ& 3111 ςίξ&ηΐυπι ρη^η^δ ηιυΙΐίρΓια ΓαΙπι- Α ζε^ν, τΓνα τρόπον άεπίαας τ3{ς Έλληνιχάς ικρί Οιβν ΙπΓαηι ν&ΓΐβΟΐβ ρ«Γ$ρ6Γ$α8, αυΐ &1ί&5 οπιηίδ ^οηβηβ 
ίηριηί€ΐ1ί38, &5 ίρ$Ί$ (1ϋ8 Αίςιιβ ίιεΓοίϋυβ ΰυτη αβίηί- 
1>υ8 ι»3€β8$3Γϋ8ςυβ ςβ8(38 πΐ€υΐ€αΓβ ^60621. Ουίη 
ίιηο, 81 ιηθίιΐβιη Ιι&ηο ηο8(η8 1)οιηίηί1)υ8 ίη]ίεϋΓβ 
ουρί&πιυ8, ηβιηο υ( ιιηςυαιη είνί8 ροραΙ^Γβπ) βυυπι 
ΟίΙίο ρΓ086ί|υ3ΐιτΓ, Ιιοΰςιτβ ηβΓαδ 8ί1)ί ιιΐ 6886 ρβΓ- 
8υ3()ο2ηΙ : (Ιαηιΐί ορβΓΑ Γυοηΐ, ιΗ ςυχ Ιιαιιο ίη Γβηι 
ορροΓίπηα τΐόβύυηΐυΓ, 63 ηοη ιηοόο δ6η68 3ΐ({υ6 
91108, ςαίςυβ 3(ΐ60 ]3πι 3Βΐ3(β ιη3ΐυηοΓ68 6ΓυηΙ, φυσιολογίας άτοπους οΟ σας χα\ ανωφελείς, μαίλλον β^ 
βεβιασμένους χαΐ άσυστάτους χατανοήσαντες , αύτοΓς 
μύΟοις της οΙκε^ας ιτεριέγραψαν θεολογίας. Κα\ τοΙ3το 
δε σο: γνώνα: πάρεστιν άτΛ της Διονυσίου του Άλι- 
κα ρνασίως Τωμαϊχής αρχαιολογίας. Οίίτος γάρ έν 
τω δευτέρφ, τά κατά Τωμύλον τδν ττρώτσν κτίστην 
τηςΤύμης Ιστορών, τά τε &λλα διέξεισιν αύτοΰ κοττ- 
ορθώματα, & τε χαΥ τά περ\ τώνδε »^υτον γράφων 
τ6ν τρότϋον. ρηβπδ 6ΓβΙ)Γ0 οοπιπΐ6ΐηοΓ6η( ; νβΓυιη 6ΐί3Εη υΐ ρο6(« 8ίπιίΐ68 ςυοςαβ Γ3ΐ)αΐ38 8€Γί1)6Γ6 οοξ^ηΐιΐΓ. 
Νβηι ίη]βοΐ3 ςυίιΐβιη Ιυποιιί 3 ϋΐίο νίιιουΐ3, 3υΙ ΥυΙοαηυιη ρΓχαρΊΐβιη 3 ριΐΓβ 30(ιιιη, ςυοά ίηΟί• 
6ΐα8 πΐ3ΐπ ρΐ3ξ38 ρΓθρηΐ83Γβ οοη2^Γ6ΐυΓ, 3υΙ 6]υ8ΐηο<ϋ ηυιπίηυιη ρυ^η38, ςυ3ΐ68 ηοΙ)ί8 Ηοπΐ6Γυ8 Γ3- 
1)υΐ3ΐυΓ, 86ϋ Ι3ΐ6ηΐ68 ςυθ8ϋ3ΐη βΠε^οπ»; 86ηδυ8 €οηΐίη63η1 , 86υ ηυΐΐοδ, 3(ϋΐυπι ηο8(Γ3πι Λά Γβιηριι* 
1)Ηεαπι Η3ΐ)6Γ6 ηυδςυβιη (ΐ6ΐ)6Γ6 ρΓοηυηΐίο. ι Υίίΐοδ ηΐΊιΐυΰ (ΙίδβΓίβ ρΗίΙοδορΗιΐδ ςιΐ3ΐη(|α6 6χρΙίθ3(6 ϋο- 
€(.>3(, 6υιη νυΙ^3ΐ38 Πΐ38 3 ▼βίβπϋυδ ά^ ϋϋβ Γ3ΐ)υΐ3δ, Ιαιη 6ΐί3ΐη οητιηβδ ου]α8νί8 3ϋ6$;οπχ 8βη8υ8, ςαο8 

3ΐΙ ρΗγδίοΙΟ^ίαΐη 3660ΐηΕηθ(ΐ3(05 6886 ρυί3ηΙ, 6Χθ1αϋί ρ61ΐίΐυ8 3ΐςΠ6 3Γ€6Π ΟρΟΠβΓβ. Ου3Π1θ1)Γ611Ι 

ιιίΗΊΙ ρΓοΓβείο 03ΐΐδΧ 68(, (|υ3τη οίΐΓ ρ6Γρ6*'3ηι 3υΐ ίπιηηβήΐο τιοΙ)ί8 ίδίΟΓυπ! οιηηιυιη Τΰ^3ΐη 6Τ3ηξ6ΐίοα δβΓ- 
\3ΐ0Γί8 ηθ8ΐπ άοο(Γί)ίΐ3 ρΓ2606ρί886 ▼ί(ΐ€»ΙυΓ; οπΜ 63^611) 3 80*18 ςιιοςοβ Γβ]60ΐ2ΐ Γυ6πη(. Αο ιηίΐιί ςυΙ* 
(ΐ6ΐη ρπ8€0Γυη] Κοιη3ηοΓυιη Ιιοο ίη ςβηβρβ ουίιδΠίυηι, ϋ6Γί ηοη ροΐ68ΐ, ςυίη 60 ηοπιίηβ ν6ΐ)6ηΐ6η(6Γ 
ρΓθΙ)6ΐπΓ; ςυί €υηι 83ΐί8 ίη(6ΐ1ί(;6Γ6πΙ ιιηίν6Γ83ΐη ί1ΐ3πι ίη Γ3ΐ)υ1ί8 άβΟΓυηι 6χρΓιε3ηοϋδ 0ΓΧ€0Γυπι ρΗ]^ 
Βϊοΐο^ηιη ευπι 3ΐ)8υΓ(Ϊ3πι 3ΐςυ6 ίηυϋΐΰπι, ΐυπι νβΓΟ ϋ036ΐ3Πΐ πιίηίπ)6<ιυ6 δοΠϋβπι 6( €θΙι:»Γ6ηΐ6πι 6886, 
63ηι βίπιυΐ ουιη ίρδίδ 6ΐί3ΐη Γ3ΐ)ΐι1ί8 ιΐιβοίοςί» δυ» ΓιπίΙ)υ8 3Γ66η(ΐ3πι βδδβ 8ΐ3(α6ΓΐιηΙ• 1(1 «ιυο(1 ν6ΐ 6Χ 
υηΙιΐ8 Οίοη^τδίί Η3ΐΐ€3ηΐ38δ6η8ί8 Ββ αηιΐηπα τεταιη Εοτηαηαηίη Η'ηίοήα ΙίΙ)Πδ 3υΓ6ΓΓ6 ροΐ6δ. ΙΙΙβ 6ηίπλ 
νοίυηιίηβ ορβΓΪδ 86€υη(1ο, υΙ)ί ςυ» 3 Κοηιυΐο ρΓίηείρβ υΓΐ)ί8 οοη<1ίΐθΓ6 ([68(3 βίηΐ, €οηιπΐ6ΐηοΓ3(, ουηι 
βΙί3 ρΐ6Γ3ςυβ 130(131 3ΐ) 60 83ρΐ6ηΐ6Γ ίπδΓιΐοΐα, (υιη .ηο» 3(1 8υ8€6ρ(3Πΐ 1ΐ06 Ιοοο (1ί8ρυΐ3ΐίοη6ηι ρ6Γϋτ 
Ιΐ6η1» Ιΐα ρΓ086ςυίΐ0Γ. 

78 βΑΡΙΤ VIII. ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Η'. 

Οβ Ηοηιαηοηιιη ί/ιεοίορία. Περί τικ καζά *Ρωμαίονς θεοΛογίας. 

• Κοιηϋΐοδ ί|;ίΐϋΓ, οοιη ρρο1)β ίη(6ΐ1ί£[6Γ6(, Ηοη6- Ο (10)1 'Αλλ' Ιγνω, δτι νόμοι σπουδαίοι, χλ\ χαλών 
8118 Ιϋ^Ίΐνυδ, ΓΰΟΐΟΓΟπιςυβ δίαϋΐο^υαι 8βΠ)υΐ3ΐίοη6, ζήλος επιτηδευμάτων, ευσεβή χα\ σώφρονα , κα\ τά ρΊ3ΐη, ΐ6ΐηρβΓ3ΐ3πι, 3ηι&ιιΐ6πι ββςυίΐΑΐίδ, Ι)6ΐ1οςυ6 
3ΐΓ6ηυ3πι 6ίνίΐ3ΐ6Πΐ βίΠοί; ρΓ8βείρυ3ΐη Ιιίδ ίη Γ6ΐ)08 
ορ6Γ&ηι οοΓ3ηΐ(ΐυ6 ροδοίΐ, 3 Γβΐί^ίοηε ουίΐυιμιε (Ιεο- 
ΠΙΠ1 3€ άχπιοουιη 30δρί€3ΐ08. Αο ΐ6Π]ρ1α (ΐυίιΐβπι 

61 (ΐ6ΐυ1)Γ3, 3Γ3δ ίΐ6Π1, 6ΐ δίπΐθΐ30ΓΟΓυΠΙ δΐΐίδ ίο 86- 
ϋί1)08 €θΙΙθε3ΐίθη68 , 60ΓυΠ1(ΐ6ηΐ(1Ο6 60πβ^ΟΓ3ΐίθΙι6δ, 

61 ίηδίςπίβ, 8ίπιοΙ(ΐθ6 νίπι ηιιπιεηςυβ δίπ^υΙοΓυηι, 
Αίςυβ 3(ΐ60 1)6η6βοί3 , ςυίϋοδ Ιιοπιίπυπι ςβηοδ αίΤϋ- 
€6Γ6, <1ί68 ςοοςο6 Γβδίοδ, ςυαίεδ (ΙβΟΓοηι 30 (Ιχοιο- 
ηοιη 6θί1ίΙ)6ΐ €οην6θίοηΐ, Ιοοι δ36Γί&εΐ3, ςοί1)θδ λϊ) 
1ιοπ)ίηί1)α8 οοΐί 8686 νοίοηΐ, Γ6Γί3δ άοηίιιοβ δοΐεπιηβδ* 
ςυβ €οην6η(αδ, 6( δΐ3(38 3 Ι3ΐ)0π1)08 \3θ3ΐ1οη6δ, 30 
€Χ16Γ3 1(1 $6008 6ζ ορίίοιίδ (ΐυί})υδςοβ βΓχεοΓοηι δίκαια άσχοΟσαν, χαΐτά πολέμια άγαθήν έξεργάζον- 
ται πόλιν * ών πολλήν 6σχε πρόνοιαν, τήν αρχήν ποιη- 
σάμενος άπ6 των περ\ τά θεια καΙ δαιμόνια σεβα- 
σμών. Ιερά μέν ου ν, και τεμένη, καΐ βωμούς , κα\ 
ξοάνων Ιδρύσεις, μορφάς τε αυτών, κα\ σύμβολα, καΐ 
δυνάμεις, κα\ δωρεάς, αΤς τ6 γένος ημών ευηργέτη- 
σαν, έορτάς τε, οποίας τινάς έκάταο θεών ή δοιιμό• 
νων άγεσθαι προσήκει, και θυσίας,. αΤς χαίρουσι γε- 
ραιρόμενοι πρδς ανθρώπων* εκεχειρίας τε α3 χα\ πα» 
νηγύρεις, χα\ πόνων ανάπαυλας, κα\ πάντα τά τοιαύτα 
ομοίως κατεστήσαντο (11) τών κρατίστων παρά τοίς. 
Έλλησι νομίμων • τους δέ πα ραδεδο μένους περ\ αυ- 
τών (12) μύθους, έν οΤς βλασφημίαι τινές είσι τϋερί Ιιοηιίηοι.11 η(ί5ιΐ8 ίοδίίΐοίΐ. Α( νεΓΟ δρ3Γδ38 (Ι6ίίδ(ΐ6ηι ^ αύτιον Ι] κατηγορίαι, πονηρούς κα\ ανωφελείς, κα\ τοΙ$3(38ςο6ί3ΐ)θΐ38,<*;οί1)υ8 3ΐίςθ3 ίρδΟΓοπι νεΙρΓΟ- 
ϋΓ3, νβΐ εηπιίη3 εοπίίηεοΙΟΓ, ίπιρΓοΙ>3δ, ίηυΐϋβδ 30 

Γ(£(ΐ3δ 6δδ6 Γ3108, 066 (Ιίίδ ΟΙΟίΙο, 86^611301 νίΐ'ίδ 1)01118 

ΡΓΟΓ808 ίη(1ί|^η38, Γ6]βε(ίδ 0ΐηηίΙ)08, Ι)0Π)ίη68 3(1 
ορίίιηβ <16 (Ιίίδ 10(1060(1001 3ο δεηΐί6η(1οιη ίοΓοΓηια- 
τίΐ, ηοΙΙοηι ϋδ 8(π(1ίοιη ϋ63ΐ3 ιΐ3(οΐ'α ηιίηοδ (Ιί^ποηι 
3ίΟη(;6η8. Νεο εηίπι 3 Κοηΐ3ηΐ8 301 εχδεοίπδ ϋ1)6Γ0- 
πιηι δοοΓΟίη π)3ηο €(κΙοδ Γοίδδε, 3ο( 53ΐυΓηοδ, 
<|00(1 8ί1)ί 3ΐ) εοηιηι ίπιρείο η)3ΐ6 ηιειοεΓΟί, δοοδ 

(10) 1.0008 Ιιίο εχ8ΐ3ΐ ϋϋ. η, ρα^. 9 6(1ίΙ. βΓχεο- 
1•3ΐίη9Ρ. 

(Π) ϋίοη., κατεστήσατο, ςποηι Ιεείίοηεηι ρΓ.Έΐυ- 
Ιί. Μ Ι(ϊβίί., τοις χρατίστοις τών παρ' Έλλησι νομί- 
(ϋον ϋι:ιςΗ(} Ιεείίο ρΓθ1}3π ροΐβδί. άσχή μονάς ύπολαβών εΤναι , κα\ ούχ δτι τών θεών » 
άλλ' ούδ* ανθρώπων αγαθών άξίους, απαντάς έξέβαλε, 
κα\ παρεσκεύασε τους ανθρώπους τά κάλλιστα (15) 
περ\ θεών λέγειν τε κα\ φρονεϊν, μηδέν αύτοϊςπροσ- 
ανάψας (14) άνάξιον επιτήδευμα της μακάριας φύ- 
σεως • ούτε γάρ Ούρανδς έκτεμνόμενος ύπ6 τών εαυ- 
τού παίδων παρά 'Ρωμαίοις λέγεται, ούτε ό Κρόνος 
άφανίζων τάς έαυτοΰ γονάς φόβφ της έξ αυτών επι- 
θέσεως, οΟτε Ζευς χαταλύων τήν Κρόνου δυνΑστείαν, 

(12) Περί αυτών. Οίοηγδίοδ, χατ\αύτών, ςαοΑ 
3ρΐίιΐδ νίιΙεΙΟΓ. 

(15) ΤάκάΛΛιστα. Οίοη}'δίθδ, κράτιστα. 

(14) Προσατά^ί'ας, ϋίοη., προσάττεοντας, οίΓΟίη• 
(^116 Γεείυιη. 119 ΡΒ.€ΡΑΗ. ΕΥΑΝβ. ΙΙΒ. Π.^ 150 

»Α χαταχ}<έιαν έν^&σμω^,ρίφ τουταρτάρου τ6ν Α οοηΓβαβββ; βυΙ ^υρίι6^ βροϋ^Ιυηι ΙιηρβΗο ρ»ΐΓ«ιη έαυτου πατέρα * ούβέ γε πόλεμοι, χα\ τραύματα, χα\ 
ξ&αμά, χα\ θητεΤαι (15) 6εών ι^αρά άνθρώτιοις. Εορτή 
& ούβεμία τιαρ' αύτοίς μελανε{μων ή τΓένθιμος τελεί- 
σαι, χοπετούς ίχουσα κα\ θρήνους γυναικών έπ\ θεοϊς 
Αφανιζομένοις • άπερ "Ελλησιν επιτελούνται περί τε 
Περηφόνης ά^αγήν, χα\ περ\ Διονύσου πάθη, χα\ 
δβα &λλα τοιαύτα, ϋύδ' άν Γδοι τις παρ' αύτοϊς, χαί- 
ϊοι ειεφ6αρ;^ιένων των έθών (16) ήδη, ο6 θεοφορήσει-, 
•6 χορυ€αντιασμους(17), ού Βαχχίας (18) χα\ τελετάς 
άπο^όήτου^, ου βιαπαννυχιασμους έν Ιεροις θεών, αν- 
δρών συν γυναιξιν, οΟκ Λλλο των παραπλήσιων τούτοις 
«ρατευμάτων ουδέν* άλλ' εύλαβώς &παντα πραττό- 
|ΐεναχα\ λεγόμενα τά τ:ερ\ θεο*ϋς,ώς οΟτε παρ' "Ελλη- 
βιν οΟτε παρ^[ βαρβάροις. Κα\ δ πάντων μάλιστα ίη ΤαΓΟΓβιιιη ΓαΓΟβΓβιη ίη€ΐυ$ί5<(0 (ΙίΰΐιΐλίαΓ : ηθο 
αΐΐα ηυιηΐηυηι ϋϋΐΐα, να1η6Γ&, νίπειιία, ιιεε Ιοειιΐιιιι 
1ιοιηίιιίΙ)υ$ ορβΓαιη βχ ίΐΐίβ 9ΐυ(1ία$. Ισιο, ηαΐΐυιη 
ςυοηυβ 3ρυ(1 60$ 3ΐΓ&Ιυιη βιο Ιυ^υ^Γβ Γ6$1υιη &^ι- 
ΐυΓ, ίη ςπο βιώΐαΐοβ 6 ηΐ6ί)ίο άβοβ ρ1αη€(ίΙ)α9 €1 Ιβ- 
ιηβηΐίβ ιυυ1ί6Γ€υ1<ΐί ρΓ086<)υ3ηΐυΓ, €υ]α$ιηο(ϋ 3 Ογχ- 
€19 νβΐ ο1) ΡΓ056Γρίη» ΓορΙυπι, νεί οϋ οχίΐΐΑΐβιη 
ΒαοεΙιί δΟΓίβηο, δίιηίΐοβηυβ €3$α$, βοΐβιηηί πΐυ οβ- 
1β1)Γ&Γί 8θΐ6ΐιΙ• Νοη άβηίςιιβ, νβΐ οοΐίαρ^ίβ Ιιοο Ιβιπ- 
ροΓβ ιηοΓίΚ)υ5 ραίιΊΙδ, Ιιοηιίιιεδ νίϋ6«δ α ηπιηίιιο 
&{ζίΐ3(ο$, ηοη ίιΐδ&ηαδ ΟοΓγΙΐίηΐυιη ]3οθΓιοηβ8, ιιοη 
Β3('εΙιηηα1ί3 , εΐ 3Γ€2ΐη9 ιηγβίβΓίοΓυιη ίηΐιία, ηοη νι- 
ΓΟΓυπι €υπι πιυΙΊ6η1)υ8 ίη ϋβΟΓυηι ΐ6πιρΓΐ8 ηοοίυΓ- 
η&8 ρ6Γνί^Ίΐ3Γιοη69, ηβο ί)ΐι]ιΐ8π)θϋί Γείίηυα πιοη- {γωγε τεΟαύμακα, καίπερ μυρίων δσων εΙς τήν πό- ^ 5ΐΓ0Γυηι κΊιηίΠα : 86(1 (|υΊ()ςυί(1 Λά Γβϋ^ίοηββ 61 88- 

λιν έπεληλυθότων εθνών, οΤς πολλή ανάγκη σέβειν 

ηιυς πατρίους θεοΰς το?ς οΓχοθεν νομίμοις, ούδενδς 

ιις ζηλον έλήλυθε τών ξενικών επιτηδευμάτων ή πό- 

Αίς δημοσία, δ πολλοίς ήδη συνέβη παθείν * άλλα χαΐ 

κ τίνα χατά χρησμούς έπεισηχται (19) Ιερά, τοις 

αΜθι αυτά νομίμους μεθήρμοσεν, άπασαν έκβα- 

'λοΰτα τερθρείαν μυθικήν* ώσπερ τά της Ίερας 

1ι:^ (20) Ιερά. Θυσίας μέν γάρ αύτ!) χα\ αγώνας 

άγνΛΐν άνά πάν Ιτος οί στρατηγοί κατά τους 'Ρω- 

μιίαιν νόμους * Ιεράται δ' αυτής άνήρ Φρΰξ κα\ γυνή 

Φρυγίχ, κα\ περιάγουσιν άνά τήν πόλιν ούτοι μη^^• 

βγυρτοΟντες (20*), ώστζερ αύτοΐς §θος, τύπους τεπερι- 

χ£(μ£νοι τοΙς στήθεσι (21), καΐ καταυλούμενοι πρ6ς €Γ3 <]60ΓυΠ) ρ6Γΐίη6ΐ, 8&η€ΐίϋ1ΐ6 36 ΠΚΧΐββίίΑ ΙΟΠ^θ- 

οη)ηί1)υ8 ΐαπι 6Γί£60Γΐιηι 79 <ΐυ9ΐη 1>3?Ι)»Γθπιηι 
096Γ6ηιοη1ί8 &ηΐ6€6ΐ1ίΐ. Ουοάηυβ οοιηίαπι ηΐ3χίπιβ 
βοίβο πιίΓ&η, Γιοβΐ ίηΟηίΐ:» ηαΐΐοηε^ ίη ιΐΓΐΦβηι €οη- 
0υχ6ΓΊηΙ, ί{αχ &(1 οοίβηάα πΐυ (1οηΐ68(ί6θ ρ8ΐπ2^ 
ηηηιίηα νί ςυαάαπι €ΐ η66688ί&α1β οοιηρβίΙ^πίΟΓ• 
ηυη(|υ&ηι ίΙίΑ Ιαπιβη Λά 8ΐΐ8€ίρίύη(1υηι ρυ1)1ί€β υΐΐυ» 
ρ6Γ6|[Γίη« Γ6ΐί£[ίοηί8 ^6ηυ8 Αάιίυοί ρθίαΐΐ» ιά ςικκΙ 
]3πι αΐϋδ ρΐ6Γί8(ΐυ6 6οηΐί^ί886 ηονίπιυβ. Ουο<1 βί αΗ• 
ςιια ΓθΓΐ6 ί&ϋυδπιοιίί 830γ& 6χ οπιουΙΟΓυηι Γ68ροιΐ8ί8 
8ρυ(1 86 ίηνεΗί ρ&882ΐ 681, 63 (&ηΐ6η 2(1 ΐ6^υιη 8υ3• 
Γυηι ίη8ΓιΙυΐ3 &οοοα)ηιο(ΐ3νΊΐ, Γ6]6ε(ί8 οηιηίΐηΐδ ίβ- 
1)υΐ3Γυηι ρΓΧδΐΊ^ϋβ, <ιυ6πΐ3ΐΙπΐ0(1υ(0 ίη Μ-αΐΓίβ Ι(1χ3β :ων επομένων 'ζίί Μητρφα μέΛη, κα\ τύμπανα χρο- 830Π8 νί(ΐ6ΐηυ8. £ηίπιν6Γ0 836ΓΊΓΐ6ί3 (|ΐιί(ΐ60ΐ 1υ(1ο»- 
ιοΟντες. Τωμαίων δέ τών αύθιγενών, ούτε μηναγυρ- ςηβ ρϋ1)Γΐ€0 Ηοιηαηο γΊιιι ρΓ26ΐ0Γ68 ςυοί^ηπίβ ίη ίων τις, ο&τε χαταυλούμενος πορεύεται διά τής ττό- 

'^, ποιχίλην ένδεδυμένος στολήν, ούτε όργιά^ων 

ήν θε^, ούδΙ τοις Φρυγίοις όργιασμοίς, κατά νόμον 

ι ψήφισμα βουλής. Ούτως εύλαβώς ή πόλις Εχει πρ6ς 

ύ οΟχ έπιχώρια έθη περί θεών, κα\ πάντα όττεύε- 

Ηί μϋθον, ψ μηδέν έστιν ευπρεπές. Κα\ μηδε\ς ύτυο- 

^Ιβοι με άγνοειν, δτι τών Ελληνικών μύθων είσί τι- 

ν{( χρήσιμοι άνθρώποις * οΐ μίν, έπιδεικνύμσ^ι τά 

ΐΤιζ φύσεως Εργα διά λύτυην (22) * οΐ δΙ, παραμυθίας 

{νεχα συγκείμενοι τών ανθρωπίνων συμφορών * οΐ δέ, 

'^ραχάς εξαιρούμενοι ψυχής και δείγματα (25), κα\ 

δίςις καθαιροΰντες ούχ ύγιεϊς • οΐ δέ, άλλης τινδς 

Ινεχα συμπλασθέντες ωφελείας. *Αλλά καίπερ ίτη- β]υ8 ΙιοηθΓ6ηι ίη8ΐΊΐηυη( ; 6]υ8 Ιαηιβη 8366Γ&οϋο 
ΎΪΓ 30 πιυ1ί6Γ Ρ1ιΐ7ξ;β8 3ΐη1>ο Γυη^υηΙϋΓ, ςυί Ιοΐ3ηι 
οίνίΐ3ΐβπι αΓ0ΐιηΐ6υηΙ, 8ίη(;υ1ί8 ηίΐ6η8ί1>ιΐ8 8ΐίρ6ηι 
ιηοΓβ 8υο Ιιίηο ίη(ΐ6 €θΓΓθ03ηΐ6β, ίηΐ3|;υηουΐ38 ρ6« 

€ΐΟΓί 3ΐ1ί^3ΐ38 ^68130168, 1}τηφ3η3ςυ6 ρΐΐΐ83ηΐ66, 

(|υθδ 86Γ|ΐΐ6η8 πιυ1ΐί(υ(1ο Μαίβηια €ατηι%ηα 3(1 Ιίϋίβπι 
πιοι1υΐ3ΐ3 οίΓθυπ)δθη3(. Αι β Κοηΐ3ηί3 ίη(]ί^6πί8 
ηβηιο Υ6ΐ Μ3ΐΓί &ΐΊρ6ΐη 6η)6ηι1ί63η8, ν6ΐ ίη€6ηΐίοη€ 
ΐΊ1)ί3Γυπι α(η3ΐυ8 30 ν6Γ8ίοο1θΓ6 δΙοΐ3 ίηίίυΐυδ ο1}6ΓΓ3( 
υΓΐ)6Πΐ, ηυ1ΐ3ςϋ6 ρορυΐί Ιβ^β, ηυΐΐο 86η3ΐυδ€θη8υΗο 
06ΐ6ΐ)Γ3η(ΐ3 Ρ1ΐΓγ£;Ίο πιυ ΜαΐΓίδ ον%\^ δυδοίρίι. Τ3α- 
Ι3ηι υΓΐ)8 ίη ροΓβ^Γίηο (ΙοοΓυπι οιιΐΐιι ο^υΐίοηβπι 
3(11ιί1)6ΐ, 3(1βθ(ΐιΐ6 Γ3ΐ)υΐ3Π) οηιη6ΐη όί^ηίΐ3ΐ6 61 Ιιο- οτίμενος ταύτα ούδενδς χείρον, δμως εύλαβώς διάκει- γ^ 0681316 ν36υ3ηι !η3ΐί οηιίηίδ ίηδΐ3Γ 3ν6Γ83ΐυΓ. Ν6- (15) Β7\τε7(Μ, Αΐϋ, τελείται* Οίοηγδίυδ, άγεται. 

(16) τώτ έθίύτ. 1ΐ3 Γ6ροη6η(1αηι 6χ Οίοηγδίο ρΓΟ 
ίων θεών. 

(17) ΡοδΙ κορυβαντιασμούς* Οίοη. 3(1(1. ουκ άγερ- 
((ούς, ίΐίρβιη άίί$ Ιήηο ίηάβ οοττο^αΐατη, ΡθΓΐ6 Ι]3ΐιο 
νοο6πι οπιίδίΐ Ευδϋί). (]υοιΙ ρ3ΐι1ο ροδΙ 86(ΐυ3ΐυΓ, 
Ποηιχ, ηοη 3 Κοπΐ3πΐ8 ςυί(Ι(ΐΐη, 86(1 Ι3ΐη6η Οβυιη 
ΗιΙή ΐίοο οΙ>$6ςυϋ ^βηυδ βχΐιίϋίΐιιιη. 

(18) Βίΐκχίας, Οίοηγδίυδ, βακχείας, <ιυθ(1 α8ί(3- 

1ίη5 68ΐ. 

(19) *Εχειστ\κται , βίο. ΟΙοηγδίυδ Ιιοο πιοάο : 
Έκισηγάγετο Ιερά, τοις εαυτής αυτά τιμά νόμοις, 
άχασαν έχβάλλουσα τερθρείαν μυθικήν. 83ΐΐ6 3ριΐ(1 
ϊ^ΐ86ΐ)ίυιη ΡΓΟ νομίμως, Ιβ^βικίυιη Γυ(^ΓΊΐ νομίμοις, 
€1 τεοθρείαν ρΓΟ τερθρείας. 

(ίη) 'ίεράς β&ας. Οίοηγβίυβ Ι3ηΐυιη Ιδαίας, (ΐιΐ36 

ρη>ρΠ3 ΤΟΧ 681. (20*) Μί\γαγνρτονγτες. Οίοηγδΐυβ , μητραγυρ- 
τουντες, 61 ρ3ΐιΙο ρθ8ΐ μητραγυρτών ρτο μηναγυρ- 
τών. υΐΓ3(]υ6 ΙεοΙίο ρΐΌΐ)3 βδΐ. 8β(1 τ6 μήτ^αγυ^- 
τεϊν, (Ιβαιη υχρπηιίΐ, ουί δΐΐρθίη €ο§βΓθΐιΐ; το μην- 
α^^ριιΐΊ ν6ΐΌ, Ιβιηριΐδ: ογ6(Ιο, (ΐυο<1 δίπ)ξυ1ί3 η)6η8ί- 
1)ΐΐδ ίιΐ ί3αίΐ3ΐ'6ηΙ. Ηϋδ^οΙιίυδ : Μηναγύρτης, ό άιτ6 
μηνί>ς συνάγων πανηγύρεις .βϋο Ιοεο πιαϋβη) 3ΐ)6δ- 
8ΐΊ ροδΐΓ6ηΐ3 γοχ ; (|υ3ηι εΐίβηι ιοΠίΐ δυί(ΐ3.4, 3(1- 
(Ιβπδ : Μηναγύρττς, ό τής Τέας ίερευς, ό χατά μήνα 
άγείρων καΐ σ•^ναθροίζων. 

(21) ΤύΛου<:τε περιχείμενοιτοίς στήθεσιγ. 1ιιΐ6Γ- 

τύπον στήθεσι π:ρικεΙσΟαι,τήν στερ*νοτυπ:αν 8ίβηΐϋ€31• 

(22) Ιι. δι' αλληγορίας, υΐ Οίοηγδ. 

(25) Δείγματα. 1»6$ςί δείματα, υΐ 3ρυ(1 Οίοπγδίηηι• 
Ουί<1 81 δήγματα Ιθ^Βΐιιιΐδ, ςυ^β ηιΟΓβυδ ίΙ]θ8 €3ΐ3η\Ι 
Ι3ΐυιη ροΓΐυΓΐ)3Γιοηυηΐ(ΐυο δί^ηίβεοπΐ! ΙδΙ ΕυδΕΒΙΙ ^^ϊ:5>ΑΚIΕΝδI5 ϋΡΡ. ΓΑΚδ II. — ΑΡΟίΟΟΕΤΙΟΑ. 152 

(μίΑ ν6Γ0 ιηβ ηβδείΓβ ((υΐδςυ&ιη βχίβΐίιηβΐ, ηοηιιυΐΐαβ Α μα^ πρ^( αυτούς^ χαΐ τ))ν Τωμα£ων μάλλον άίτ/Μ- 
θΓ£€θπιιη Γ&ϋηΙ&δ αΙίςυΜ Ιιοιηίη'ώυδ υ(ΊΙίΐαΐί$ ζΐ- χομαι θεολογίαν * ένθυμούμενος, βτι τά μέν έχ των 
ΓοΓΓβ, βίνβ η&ΙυΓ(Β ορ6Γ3 Ι2ΐΐ6ηΐ6 ν6Γΐ)0Γυιη δβηϋα Ελληνικών μύθων αγαθά, μιχρά τέ έστι χαΐ ού ιηλ- 
ι^ρΓΧδβηΙβηΙ, βΊνβ Βά ιηίΓι^αυ(ΐ33 Ιιαιη&ηοΓυπι ε&- λους δυνάμενα ώφελειν, άλλα μόνον τους έζηταχό• 
&υυηι ιηοΐ65ΐί39 οοηΓια» ΓυβΓίηΙ, βίνβ αιΐ ΙοΙ1βη095 τας, ών ξνεχα γίνεται * σπάνιοι β^ είσΐν οι μετειλη* 
ΑηίιηοΓυπι ρ6ΓΐυΓΐ)&ιίοη65 , ιηβΐυδίΐυβ Ιβτ&ηάοδιδίνβ φότες ταύτης της φιλοσοφίας* δ βέ πολύς χα\ άφιλο- 
&ϋ ιηίηυβ &&η&5 ορίηίοη6& ΓβνεΙΙβηιΙαδ, δίνβ 2ΐ1ΐ6Γίυ8 σόφητος (χλος έπΙ τά χείρω λαμβάνειν φιλεΖ τους 
(υ]υ8ευηςυ6 οοιηιηοόίΙ&ΐί5 (;Γ3ΐί8 οοιηρο&ιΐχ• Υβ- περί αυτών λόγους* χα\ πάσχει θάτερον (24), ή χα- 
ηιιη, ΙίΰβΙ Ιβία χηυβ ηοπαι , &ε ςυίνίβ 3Ηυ$, ίη ταφρονείν τών θεών, ώς έν πολλΐ) χαχοδαιμονίςι χ*<>- 
Γ]υ8[η(κ1ί (απιβη Γ&Ι)υ1ί5 ιη&^ηα ββιηρβΓ ο'ααΐίοηβ λινδου μένων, ή τών αίσχίστων τε χα\ παρανομωτά- 
οροβ 6586 9Ιγ1)ιΙγογ, βοςυβ ΓιΙ)6ηΙίυ$ Κοηα&ηοΓυιη των ούδενδς άπέχεται, θεοΖς ορών αυτά προσκείμενα. 
11ΐ6θΙθ(;ί&ιη 8ρρΓθ1)θ, πιβουαι ίρδβ τβρυΐαηβ, 6χί(;υ2ΐ "Αλλά περ\ μέν τούτων, τοις αύτδ μόνον τ6 θεωρητ^ 
&(1ιηο(Ιυιη ΠΙα 6896 \>οώβ ςυ2β 6Γ36εί8 Γαϋυΐίδ οοηΐί- χ6ν της φιλοσοφίας μέρος άσχοΰσιν (25), άφείσβ» 
ιΐ6ηΙυΓ, ςυχςυβ ηοιι ζά ρ1υΓ68, 86(1 ΐΑΟίαιη &(1 60$ σχοπεΤν * της δέ ύπ^ Τωμύλου χατασταθείσης ικ>- 
ρ6Γΐίη6Γ6 ρο8δίηΙ, Ι}»! (|α6ΐη ίη βοορυιη ίρδ£ €θΙΗ • λιτείας χα\ τάδε ήγησάμην Ιστορίας &ςια• ι 
1)6601, (ΙιΙί^6ηΐ6Γ ΑΟουΓ&ΐβςυβ ρ6Γ8ρ6Χ6πηΐ. £ηίιην6Γ0, ουιη ραυοί αιίσιοϋοαι ίΙΠ 8αηΙ, ςυίΙ)υ8 Ιιαιιο 
2(1 ρΚιίΙθ8ορΙιΐ2ΐη &<1ί(υ8 ρ3ΐ63ΐ, Ιυπι 83η6 Γυάί» 61 ίιηρ6ΠΐΑ ιηυΐΐίΐυάο τυ1^2ΐΓ68 ί8ΐ08 (16 (1ίί9 86Γΐιιοηβ» 
(ΐ6(6Π0Γ6ΐη ίη ρ8Γΐ6ΐιι ίη(6ΓρΓ6(3π 8οΐ6ΐ, αΚ}υ6 ίη &1ΐ6Γαηι 6 <]υοΙ)υ8 ίηείίΐίΐ, υ( Υ6ΐ άεοδ Α8ρ6ηΐ6ΐαΓ 
ΚΗ Α6 Ιβιηΐίβ πιίδ6π&Γθπι 0υ€ΐί1)υ9 }&013108, ν6ΐ ηυΐΐυπι Οα^ίΐΐί 8€6ΐ6Π8ςιΐ6 ^βηιΐδ οατβηϋυηι 8ί1)ί βο 
ιΐ6εΙΙιι&η(Ιυπι ριιΐ6ΐ, 80 <^^^ ^^ <1"β Φ^ίβ η8ςιΐ6 9ΐ(ΐ60 ίαηιί1ί&Π8 Γαίδδβ νίϋ69ΐ(. Υ6ηΗΐι ίδΐ^ι Ι)0ηιίηί1)08 
ίίδ, ηυί Λά δοΐαηη ρΗίΙοδορΙιί» ρβΓΚβπι, <ΐ026 6δ( !η οοη(6πιρ1&ΐίοη6 ροδίΐα, 2(Ι1)Χ96Γ6, (ΙίΙίββηΐΊοδ 6χ- 
ρ6η(ΐ6η(Ι» Γθΐίηηαίπιυδ : 6|$ο ν6Γ0, Ιιφο 6ΐί&ηι, ςυ» Γ6ίρυΙ)Η€χ ζ Ηοπιιιΐο ίη8ϋΐυΐ96 ρΓορΓία δυηΐ, (ϋ^η^, 
ςυ9Β ιη6πιοτΙΦ ρΓθά6Γ6ηΐυΓ, ρυΐατί. » Η&ο(6ηυ8 Οίοηγδίυβ. 

Ε]υδΠΐθ(!1 ηοη ηιοάο δυπιπιΟΓυη ρΐιίίοδορίιοηιηι, Β Τά μέν δή παραστάντα το?ς χρατίστοις τών φίλο• 
86<Ι ίρδΟΓϋΠλ <ιιιο<ιυ6 Βοηιαηί »π)ρ6Γίί ίυικΙαΙΟΓυπι σόφων, χα\ τοΙς παλαιοις χα\ πρώτοις της *Ρωμαία«ν 
30 ρτίηοίρυπι , όβ Ογχοογοπι Ιΐϋηιίηυπι ΐ(ΐ6θ1θ{;ί» ηγεμονίας περ\ της Ελληνικής θεολογίας, τοιαύτα 
}ιΐ(Ιί€ίηπι ΓυίΙ : 6Χ ηυο ίηΐ6]Π0ίΒΐιΐ9, ηυδςυααι 60& ήν, ουδαμώς φυσιολογίας έν το?ς περ\ θεών μύθοις 
ηονΑΟΐ' ΙδΙ&ια ίη ίΒΐυΙίδ ϋεΟΓυπι 6νο1ν6η()ί8 ρΗγ- παραδεχόμενα, ουδέ γε τάς σεμνοφανείς χα\ σοφιστι* 
8ίθΙθ£;ίαΗΐ ρΓθΙ)8ΤΓ6 νοΙυίδδ6 Γ Ι^ιηΐυπ) αΙ)68ΐ, υΐ δο- κάς τερθρείας. ΉμεΤς γε μήν έπείπερ &παξ ώρμή-• 
ρΐιίβΐίοίδ ςυί1)υδ(]3Πΐ ρΓΧδΙΐ^ίίδ, 61 (Ιί^ηίΐΑΐίδ Λά θημεν έπΙ χα\ τδν τούτων έλεγχον, φέρε τάς έρμη- 
8ρ6θί6πι οοπιροδίΐίδ ]3ηη8ηι &ρ6ΠΓ6ηΐ. §6(1 (|υοηί8πι νείας αυτών καΙ θεωρίας, τί ποτέ άρα σεμνών κα\ 
8βηΐ6ΐ ίδίΟΓϋΠ) <]υοςυ6 ναπίΐ3ΐ6Πΐ δροηΐ6 Γ6(Ι»Γ8υ6η- θεοπρεπές έπικομίζονται, κατίδωμεν • μηδέν μέν έξ 
ύαπι 8υδ€6ρΐα)υ9, 3^6 ςιΓκΙ ρΓ26€ΐαπ ΐαη(]6Π) ηυπιί- ημών, πάντα δέ τα?ς αυτών φωναΤς συγχρώμενοι, 
ιιίΐΜΐδ(|ΐΐ6 ()ί{;ηί 60Γυιη ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐίοη68 61 €θπιπΐ6η- ώς άν παρ* αυτών αύθις τά αυτών οικεία κατα;^ 
(ιι(ίοη68 906Γ&ηΐ, νί<]6απιυ8 : δίο 1βπΐ6η ηίΙιΙΙ υΐ ογ6 θωμεν. 
Ιο<{ΐιαπιυρ ηοδίΓΟ, 86(1 οπιηι» ίρδίδδίπιίδ βΟΓυτη Ύ6Γΐ)ίδ εοηοορία ρΓ0(1υ€3η)ΐΐ8, 8υαηο6 πικυα αΐ) Ιίδ 

ΐηγ8ΐ6Γΐ3 (]0668ΠΐυΓ• προπαρασκευής ευαγγεαικης 

ΒΙΒΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ. ΡΒ^ΕΡΑΚΑΤΙΟΝΙδ ΕΥΑΝΟΕΕΙΟ^Ε ίΙΒΕΚ ΤΕΚΤΙϋδ• 81 ΤΕΒΤΙΙ ΙΙΒΆΙ €ΑΡΙΤΑ. £ ΤΑΛΕ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΒΙΒΑΙΟΝ. 

4• ΰεηαΐηναΐΐ €τςβ€0ΤίΐνΛ ΐΗίοΙσρία» α'. Περί της *ΕΛΛήτωτ ρνσιχτίς ββοΛογΙας. 

^. €ατ7η€η ηνρίίαί€. β'. ΓαμήΛιος <1)δή. 

ο, ϋβ αΙΙβροήεα Αϋ^^ύοτηηι ίΗ€οΙορα^ γ'. Περϊ τ7\ς ΑΙγυητΙωτ άΧΧτ^^νρονμέττις ΘβοΛο^ 

4, υ€ βαάβΐΗ Μαι^ρίίοηίηι ρΗίβ»ίοΙο§ία : ηηοάφΐίβ ιιηί- δ'. "Ετί Λερϊ τώτ αϋτϋη^^ χοΧ δτι τ^ι^ χάσατ άτα- 

Μκαιη ιηοναΙίί ίηί€τρτβΐα(ίοηί$ αοαοηιηιοάαΐίοηβηι φοράν τής τροπιχτίς αύτώτ θεωρίας έΛΪ μότα 

(44) Πάσχει θάτεροτ. Οίοηνδίυδι πάσχειν δ^^ν (45) Ασχοναν, Οίοη., άποτετηρημένοις, υΐηιιιι- 

θάτερόν. " ηυβ Γ60ΐυπι. ι:ι3 ΡΚ^^ΡΑΚ. ΕΥΑΝί;. υΒ. III. 154 τά ραιτόμετα ηατ* οϋραν^τ άστρα^ έπί τβ νδωρ Α αά «α Ιαηΐηηι, ηηα: ίη €<βΙο α$ΐτα οβτηηηΐητ^ αηπαιη^ 
χαΧ ίΤΓρ, χαΐ τά Λοιχά μέρτι τον κόσμου ^ιετ- ' ^' ' ^ 

ι*. 'Οτί χαΐ ταύτα ΛάθΊ{ς ύΛηρχβ μεστά κατά- 
γτώσεως ίρηβιη^ αο €<Βΐ6τα$ ηιηηά'ι γατίει Ιταάαχβήηΐ, 

ιηί €αη$αηι ρβν ημ ηοη ς•. Ότι χαΐ της φυσιχοπέρας αϋτωτ περί Θεωτ 
&»Μφ(ας εϋΛόγως άταχωρήσαντες, τ^ι^ μόνην 
Μοί άΛτιθή θεοΛογίατ προετιμήσαμεν. 

ζ*. ΌχοΙας οΐ νεώτεροι των ριΛοσόρ(%ϊτ τοΤς περί 

Θεών μνθοις σννέχΛεξαν αίτιοΛογίας, 
η', ΙίερΙ ΤΎ}ς χαΛαιάς τώτ ζοάνωτ κατασκευής 

χαϊ ιδρύσεως^ έχ του ΠΛουτάρχου. 
β'. Έγι ΧερΙ τήζ άΧΙηγορονμέττις ^ΕΧΙήνων καΐ 

ΑΙγνπτίωτ βεοΛογίας. 
ί. ΈΛεγχος χαϊ άτατροχΐ{ της χαϊ τούτων βε- 

€ΐ0ΗΤμενΊ\ς αποδόσεως, 
Μ'. 'ΕΛετχος Ισχυρός της των *ΕΛΛηνικών δο- γμάτων ενταύθα, 
ιβ'. Περί του χατά τή*• ΈΛεφαντΙνην άγάΛμα- β 12. Οβ ιππιι/αίΤΓΟ, ηποά ΕΙερ/ίαηίΊηοροΓι νίΒίίητ. 5. ΝΗΐΙαηι ί$ία άατηηαηάϊ 
ρΓαίΜ$$€, 

6. Ιντβ ηο» αΙ> βα ηηοηαβ άό άα$ ίχ/οΓκηι ρΗιΙοίΟ- 
ρΐιαηάί ταΐίοηβ , ηπα ρΐορίη$ αά ηοίηταιη αοοεάετε 
ΐΊάΰαίητ^ γβοεηΗ^β^ €ίάβιηηη€ ίοΐαηι ν^νατηηηβ ΐΗβο• 
Ιοβίαηι αηΐ€ρο$αΐ$χβ. 

7. ^αα$ηαηι τβεβηΐϊοΓδ» ρΙήΙυ*ορΗί €αν»η$ αΐηηβ ΓΟ- 

Ιίοηα αά νεΙβνβΒ άβ άι'α (αί>Ηΐα$ αίκίΜήηί, 

8. Όα ρτΗοα ίίηιηίαηα εοηβάβηάί δΙαίΜηάίηαέ τα* 
ίϊﻀ, €Χ νΐΗίατοΙιο, 

9. ϋοηΐίηααΐίο Ιΐΐβοίορίοί ΟνοίεοΓνίηι €1 ^Εί^ιφίΊοηΐιη 
αΙΙεροτϋί €χρΙί€αίαί, 

10. ϋοαεία αο νίοίβηίο! ίίίοτηηι αεεοηιηιοάαίίοηίί τε- 
(αίαίίο. 

ί 1 . ναΙίάί$$Ίιηα Οτωοοτητη Ηοο ίη ρβηβτβ άορτηαΐηηι 
€οη(ηΐαΐΊο, τος. 
ι/. Περί του έν ΉΛΙου πόΛει θυομένου τφ 7]Λίφ 

βοός. 
»?. 'Οτί τάς μυθικάς περί θεών διηρ]σεις άπ- 

έΛεγχοτ εναντία πράττοντες, 
ιι'.'Ότί χαΐ τάς των ριΛοσό^ων Θεωρίας έ€ε€αΙονν 

διά των χρησμών^ έ^α^τ/ωΓ τοις περί αυτών 

μύβοις άΧΛητοροΰντες . 
ις'. "Ογ* τώκ αδχτνάτων πέ^νκε είναι τά μέρη 

τον χόσμον ^ τάς θείας δυνάμεις γοητικαΤς 

άτάγχαις μεθέΛκεσθαι, καϊ διά χρησμών τοΊς 

ερωτώσα βεσπίζειν, 

ι?. "Οτι δαιμονικής ενεργείας Λάκτα τα τοιάδε 
τν^χάνει . 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. 

Τίμ^ ηαραττάντα τοΤς χρατίστοις των φιλοαύ- 
6ων, χα\ τοΧς ιεαλαιοΤς χαΙ πρώτοις της "Ρωμαίων 82 ^^• ^^ ^^^^^ 9^< "Ρ^^ υβΐίοροΐίτη 8οΙί ιηιιηοΙαίΗτ, 

44. ΡαΜο$α$ άβ άη$ ηαηαΙίοηβΒ α6 ί//» ίρ<ι>οαΓ^ί, 
ηαί ϋοηίΓαήα [αάαηί. 

15. 0€08 ίραο$ ρΙΐίΙοΒορΗοτυηι ΰοιηηιβηίαίίοηίί οτα- 
€ηΙι$ $ηί$ εοηβΓηιααβ^ ρηι^ηαπίεί εαηι ερατείί ά^ «β 
[αΜί$ αΙΙεροήα$ εΐαίκεπάο, 

16. /^ίβη ηοη ρο$$β . ηΐ ηιηηάί ρατίβ$^ αηί άίνιηα 
νηίΗΐ€$ αΐεεείίταηιηι ηεεεαίΐαίβ άεάηεαηΐιιτ^ ει 
€οη$ΗΐεηΐΐΙ)α$ ρετ οταεηία νείροηάεαηΐ, 

17. Πα*ε οιηηία άαηιοηηηι ατίι α€ ρΓα^εΐίρϋί α$<ί- 

ρηαηάα εαε. 

ΡΚΟΟΕΜΙϋΜ. 
ε]υ3ΐηο(]ί (ΐυίάβιη ηοη αιούο δυιηιηοΓυηι ρΐηίοβο- 
ρΙιοΓυηι, 56<1 ίρδΟΓυηι ({υοςυβ ΚοπίΗηί ίπιρβηί Γυη- 
^Τ^μονίας περί της Ελληνικής θεολογίοις, τοιαύτα € άΛίοηινη &ο ρΓίηείρυπι, ϋβ 6Γ2Β€0Γυη) Ιιοιηίηυπι ΐΚβο- 

Ιο^ία ]ιΐ(1ίείυηι ΓιιίΙ, βχ ηυο ίηΐβΙΗ^ίπιυβ, ηϋ&ηυ&πι 
608 ηον&πι ίδίΑπι ίη (2ΐ)υ1ίδ άβοΓοπι βνοΐνβηάίβ ρΐιγ- 
8ίο1θ|$ί3ηι ρΓθΙ)&Γβ νοίυίδββ, ι^ηίαπι &1)β&(, υΐδορίή- 
811015 ςυί1)υ8(]8πι ρΓΧ5ΐί£;π8, βΐ (1ίξηί(3ΐί8 ζά 8ρ6€ί6ηι 
€θπιρο5ίΐί8 ]3ηυ&ηι βρβΓίΓοηΐ. §6(1 (]υοηί3Πΐ 86ηΐϋΙ 
ί8ΐοΓυη) ςυοςυβ τ»ηίΐ&ΐ6ηι βροηΐβ Γ6ϋ8Γ§ϋ6η(ΐ3πι 
8υ8€6ρίιηυ8, 8^6 ςυίά ρΓχεΙαπ Ιβηιίεπ) ηυιηίηίϋυβ- 
ςυβκΐί^ηί, 60Γυπι ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐίοη68 6ΐοοιηηΐ6ηΐ3ΐίοη68 
3£Γ8Γ3ηΙ, νί(ΐ6Απιυδ; δίο ΐαηιβη ηίΐιϋ υΐ ογ6 Ιθ(|ϋ&πιυΓ 
ηοδίΓΟ, 86(1 οπιηία ίρδίδδίπιΊδ εοΓυπι ν6Γΐ)ί8 οοη€6ρΙα 
ρΓ0(1υ63πιιΐ8, 8υ3ι|υ6 λ\> ϋδ βΐί&ηι Γ66οη(ϋΐ« βρβάο- 
896 ^ΓπνίίαΙίδ ηιγδίβπα (]0663ηιυΓ. Αο ββχοβηΐί ςυί- 
ά^υα αΐϋ, ςαί 8686 ρΗϋαβορΙιαΓί ρροΓιΙβηΙυΓ, πιιιΐΐυπι 
Ιιο€ ίη ^6ηβΓ6 ΐ2ΐ)0Γί8 61 ορ6Γ% €0η8υηιρ86Γυηΐ, 
(Ιυπι 5υ& ςυίδηυβ & €2βΐ6η8 (Ιίβδίίΐοηΐία οοηιιηοηία 
ρΓοΓεη, (ΐηοιίςυβ ίηςοηΐο βυο ρΙα€υ6ΓίΙ, ίά ρπΓυιη 
ρυΐυηιςυβ ΥβΓυπι 6886 οοπΟγπι&Ι : πιίΐιί (ιηιοη βα- 

Ιίδ Γυ6ΓίΙ, 66η&8 ρ6Γ8ρίθυ38ςυβ ρΓθ1)9ΐίθη68 6Χ 6ΐ2Ι- 

Γίδδίπιίδ (|ΐιΊ1)υ8ςυ6 αο ρΙήΙοδορΙιΟΓυπ) νυΐ^ο ηοΓΐ8- 
δίπιίδ, 61 6χΊπιί3 (| 113(13 ηι 3ριΐ(1 6Γ960θδ ρΗΠοδορΙιίίΰ 

ΙβυάΟ ΠθΓ6ηΐί1)υ8 3Γ66$δ6Γ6. Τυ 6Γ{;0 ΡΙΐ1ΐ3Γ€ΐΐυΐΙΙ 

ίΠυηο €ΙιΧΓθη6η86ηι ρπηιυπι ίη πίΕηυβ 8υηΐ6, ίρδί* 
υδςυβ Ιοευηι 6ϋΐη 3(1 Γ6ΐη ηθ5ΐΓ3πι 36€0πιπΐ0(ΐ3ΐυηι 
ρ6Γΐ6^6, υΙ)1 ({υχδ'ιΐο (ΙίΰΐΊοηΙδ 3ρρ3Γ3ΐιι Γ3ΐ)υ'38 
αΐΐυπ) ίη 86η$υπι ίΐοοίίΐ 36 ΐΟΓςυβί, ςυ38 υΐίςιιβ &Γ' 
03η% ΐ1ΐ6θ1ο^ίχ ρΐ6Π3δ 6586 (11011131. Ηβηο ν6Γ0 6ηυ- 
οίεαηδ, Β36θ1ιυπ) ςυίιίοπι 6ΐ)Γί6ΐ3ΐ6ηι 6886 ΐΓ3(1ίΙ, ηοη ^.ν, ού&χμως φυίτιολ(}γ{οις έν τοις τεερί θεών μύθοις 
«ιραδεχόμενα, ουδέ γε τάς τεμνοφανείς χα\ σοφιστι- 
χάς τερθρείας. Ήμεΐς γε μήν έπείπερ ώρμήθημεν 
έ::1 τ6ν τούτων ίλεγχον, φέρε τάς ερμηνείας αυτών 
αΙ ^ιωρίΛς^ τί ποτέ άρα σεμνόν κα\ θεοπρεττές έπι- 
»}ΐίζονται, συνί8ωμεν, μηδέν μέν έξ ημών, πάντα 
& τιί; αυτών φωναϊς συγχρώμενοι, ώς άν ΤΜίρ* αύ- 
ών αύθις τά αυτών σεμνά κα\ άπδ|&|δητα χαταμάθω- 
|ΐεν. Μυρίοις μέν οδν Αλλοις τών φιλοσοφείν έπαγ- 
Τελλομένων πολΰς περί τούτων είσηχται πόνος, δια- 
φόρους τάς αυτών εύρεσιολογίας πεττοιημένοις, χα\ 
Ά -ΖΛραστ^ιν χαΐ δόξαν έχάστιρ, τοΰτ' είναι τδ αληθές 
ίΐΓ.5χυριί;ομένοις• έμο\ δέ ίξαρχέΐ τάς αποδείξεις 
Μ τών μάλιστα διαφαν(υν, χαΐ πάσι το?ς φιλοσόφοις 
γνωρίμων, χλέος τε ου μιχρδν φιλοσοφίας παρ' Έλ- 
λησιν άπενηνεγμένων παρασχεΓν. ^Ων πρώτον λα- 
βών, άνάγνωθι του Χαιρωνέως Πλουτάρχου τάς περ\ 
των προκειμένων φωνάς, έν αΤς σεμνολογών παρα- 
τρέπει τους μύθους, έφ' ους φησιν είναι μυστηριώ- 
&ις θεολογίας. •Ας δή έχκαλύπτων, ιδν μέν Διδνυσον 
•φ μέθην εΤναί φησιν, ούκέτι τδν ύπδ της ιστορίας 
^ τψ πρ6 τούτου συγγράμματι δεδηλωμένον θνη- 
τών άνδρα* τίϊν δέ "Ήραν, τήν γαμήλιον άνδρδς κα\ 
ρναιχδς συμβίωσιν (26). Ειθ', ώσπερ έπιλελησμένος 
ϊης αποδόσεως, έτέραν έξης έπισυνάψας Ιστορίαν, 
φ Έραν ούκέτι ώς τδ πρότερον, άλλα τήν γήν 
ίτΛμάζζΐ' Αήθην δέ κα\ Νύκτα, τήν Λητώ• και πάλιν Ο (26) Τίιν δέ Ήραν, τ^ν γαμ7\Λιον ανδρός χαϊ ΐ'νναικδς σνμΰίωσιν, ϋΐθΓ(ΐϋβ ιηδ. ίΐ3 (ΙίδΙιη^υκ. 
Οιιιιο «Ιίιΐίηοΐίοηοαι ίη νοΓδίοηβ 860(ΐΐυ8 δυιη• 455 ΕϋδΕΒΪΙ Ο^δΛΚϊΚΝδΙδ ΟΡΡ. ΡΛΚ5 Π. — ΑΡΟΙ.Ο€ΕΤ10Α/ ΙΚβ 

}3ΐη Ιιοπιΐηβιη Πΐυιη 83 "^^γΓι οϋηοχίυιη, βΐ ίη 1ιί- α τΙ)ν αυτήν τίί Λητοΐ φησιν εΤναι τ^,ν "Ηραν. ΕΙτ' έτΛ 

τούτοις είσάγετα'. αύτω ό Ζευς τήν αίθέριον βυναμιν 8ΐοπ3 ()603ηΙ»(υιη, ευ]υ8 βυρβποΓβ 1ί1)Γ0 χηειηΙηΊ- 
ιηα3 : ^αηοποιη αυΐβιη, ιηυΐυαιη λιπ υχοπβηυβ οοη- 
βυείυίΐίπεηι ηιαΙηιηοηίΊ νίηευΐο 5θεΊαΐ3πι. ΟοΊηιΙβ, 
ΐ]υ38Ί 8υ£ Ι)υ]υ8 αεοοπιηιοιί&ΐίοπί» οϋΐίΐυδ, αΐίβιη 
ΓοηΐΊηυο δΗΐ)Ιοχ6η5 1ιί5ΐθΓί3ηι, ^υ110π6η1 ί8ΐ2ΐηι ηοη 
]8ΐη υιΊ ρπηβ, 86(1 ΤβΓΓααι ηοηαίηαΐ ; ίαίοπΑΐη νβΓΟ άλληγοροΰ μένος (27). Κα\ τί με δει ταΰτα ιτρολαμ- 
βάνειν, αΟτοΟ παρ^Ί άκοϋσαι του άνδρας (Ιϋδέ πως 
έν οΤς έπέγραψε περ\ των έν Πλαταιαις Δαιδάλων, 
τά λανθάνοντα τους πολλούς της άπορρί^τοΜ περ\ 
θεών φυσιολογίας έκφαίνοντος ; Οΐιΐίνίοηβπι 61 Νοείοπι; ιηοχςυε ^υηοηκIη εαιηιΐβιη ουιη ίρβα ίαίοπΑ Γαοίΐ. Αά (ιχε ^ον6ΐη ηο1)ί8 ίικίαοΐΐ» 
<|υ6ΐη 3ΡΐΙιοΓίδ νΐηι αΠρβΟΐΊοβ ιπίεΓρΓεΙαίυΓ. ΥβΓυιη ςυίι] ορυ8 Ιΐίβο 8ΐιιηιηαΐίιη 8ηίο(ίιη(]υ< ρΓ.τ1ίΙ)2ΐΓ6, 
€υιη ίρ^υηιιηοΐ αικΙίΓε Ιΐοοαι ίη ϋδ ςυχ άα Ρΐ3ΐαβ6η8ίΙ>υ5 0£ΐΙ:ιΠ8 πιοηιΟΓίχ ρΓ0(ϋ(1ί(, άο &1)(ϋΐ3 ίΐΐα τυΐ* 
Ι^οςυβ ΙιοπιΊπυιη ίςηοο (Ιεοηιηι ρΙΐΥδΙοΙΟι^Ία (ϋδεΠίδ ν6Γΐ)ί5 ίΐα (ϋ886Γ6ηΙοηι. 

ΟΑΡυΤ Ι. ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α'. 

Όβ ηαίηταΐί Οτοεεοτηηι ίΗεοΙορία. Περί της ΈΛΛι^^ων φυσικϊ\ς βεοΛογΙας. 

€ ΑηΙίηυβιη, ίηίΐυίΐ, ηυιι ΟΓΛουηΐίη Γηοάο , δβά (28) ι "Οτι μέν ουν ή παλαιά φυσιολογία )^α\ παρ* 

«Ιίίΐη 1)αΓΐ)αΓ0Γυιη ρΙιγδΊοΙοδίβιη αΓιιιιΙ ηίΐιίΐ Γυίδδβ, β Έλλησι χαΐ βαρβάροις λόγος Ι^ φυσική έγχεχαλυμ- 
<|υαϊη ΓβΙίοηεηι (ΐϋαιηϋαίη ηβίαπαίοιη ίαϋυΐίδ ίηνο- μένος (28*) μύθοις,τάπο>Λάδι'αΙνιγμάτωνκα\ υπονοιών Ιυίαιη, βάοοί^υο ΙαΐοηΙοηι βΐ οϋδευταπι Ιΐιοοίοξίαπι, 
ΰυ]υδ χιιίκπΐ3ΐίδ 61 8ΐ1ο^οιϋδ αΓ68ΐΐ9 ίβΐ'β ηΐ)'δΐ6ΐ*Ί& 
ίΐα ΐ6§6ΐί)αηΙυΓ, υ( 6υιη ε& ςυα: ϋίεβΙιαιιΙυΓ ΓαείΙίυδ 
ςη^ιη ηυχ δίΐ6ΐ)3ΐιΙυΓ, ίιηρβπία ηιυΙΓιίαάο εαρεπεί, 
Ιυπα γεΓΟ ϋβ ϋδ ςυχ δίΙεΙιαπΙυΓ ηια]υδ 3ΐί(]υίι1 (μιαιπ 
ςυχ ()ί€ε1)3ηΙυΓ, δυδρίοίοηβ εοη]Ίθ6ΓεΙ, ηυίνίδ Ιαιη 
6Χ ΟπρΙιεί €3ΓΐηΊηίϋυ8, ςυαηι εχ ^ΕςγρίίοΓυιη εΐ 
Ρ1)Γ)'§υιη ιηοπΊιηεηΙίδ αιιΓεΓΓε ροίοδί. Μαχίηιβ νεπο 
€υιη δοΐειηηεδ ίηίιίΑίιιϋ ηΐυδ, Ιυιη ί^υχ ιΐιιιη δαεπδ 
ορ6ΓαΙ)3ηΙιΐΓ αάΐιίϋβπ δγιηΙ)θ1α εοπδυενειαηΐ, ηυχ 
ιηεηδ νείεΓυηι ηιιίιιιιε δεηδυδ ΓυερίΙ, οδίεηϋυηΐ. €υ• 
]υ8ΐηθ(ϋ, ηε Ιοπςίιΐδ αϊ) ίπδΐΐΐυΐα ίΙίδριιΐ3ΐίοηε&1}εα- 
ιηυδ, ίΐίικί 6δ(, (]ΐιυϋ ηυΐΐαηι ρΓ0Γ6ΐΐδ ^υηοη^ οιιπι έπίκρυφος κα\ μυστηριώδης θεολογία, τά τε λαλού- 
μενα τών σιγωμένων σαφέστερα τοϊς πολλοίς Ιχοντα, 
καΐ τά σιγώμενα τών λάλου μένων ύποπτότερα, δηλόν 
έστι έν τοις Όρφικοϊς Σπεσι, καΐ τοις ΑΙγυπτιαχο?ς 
κα\ Φρυγίοις λόγοις• μάλιστα δ^ οΐ περ\ τάς τελετάς 
όργιασμοί κα\ τά δρώμενα συμβολικώς έν ταις Ιβ- 
ρουργίαις τί;ν τών παλαιών εμφαίνει διάνοιαν. ΟΓον, 
μή (29) μακράν τών ένεστηκότων λόγων βαδίζωμεν, 
ου νομίζουσιν, ούδ^ άξιου σι κοινωνίαν είναι πρ^ς 
Δ:(5νυσον "Ηρα* φυλάσσονται δέ συμμιγνύναι τά Ιερά, 
καΐ τάς ΆΟήνησιν ίερείας άπαντώσας, φασ\ν, άλλή- 
λαις (30) προαγορεύειν , μηδέ όλως κιττ6ν εΙς τ6 
της "Ηρας κομίζεσθαι τέμενος, ού διά τάς μυθιχάς Βαοοίιο δοοίβίαίειη εΐ οοιυηιυιιίοπεηι εδί^ε ρΓοηιιη- ο καΐ φλυαρώδεις ζηλοτυπίας, άλλ* δτι γαμήλιος μέν άεηΐ, εοηυε εανεαηΐ άΐΠ^ειιΙει*, ηε ηιιιΙ)0Γυιη δαοΓ» 
ιηίδοεαηΐυΓ : Ίρδ«'ϋ(ΐ\ΐ6 αϋεο 83θεΓ(]οΐεδ, υΐ αΐυπί, 
ΑΐΗεπίδ 3^1% 3ΐϋδ οοευΓΓεηΐεδ (Ιεηιιπίίεηΐ, ιιΐί ηε- 
ςυί(]Γ|υ3Πΐ ΙιειΙεΓχ ^υηοη^δ ίη (ΙεΙυϋΓυπι πιΓεΓαΙυΓ : 
ηοη ]3ηι ο1) ΓαΗιιΙοδαηι ί1ΐ3ηίΐ αο ηυ^ηίοι ί3πι, (]υ3ηί) 
ίρβί αΓΠς^ιπΗ, ζΐΐΐοίγρίαπ) ; δε(1 ςυοιΐ ουπι ηυρΐί3Γυπι 
ρρχδβδ 30 ρΓθπυΙ)3 ι1ε3 ί1ΐ3 δίΙ, Ιυπι νεπο εϋηείαΐίδ 
νίΐίυιη εΐ δροηδίδ ίηϋι^ηπηι εΐ 3 ηηρΓιίδ ρεηίΐυδ 
αΐίεηυπί) νίάεαίυΓ, υΐ ΐΓ3ΐΙίΐ ΡΙαίο. ΙηιιηοϋεΓ3(υ8 
εηίπι, ίηηυίΐ, πιεπ ροΐιΐδ ρεΓΐυΓΐ)αΐίοηεδ ίη 3ηίηί)ίδ 
ρ3πΐβΓ εΐ 0θΓρθΓίΙ)ΐΐ8 εχ€Ϊΐ3(, ςιιί1)ΐΐ8 εΓΩοίΐιΐΓ, υ( 
34 ρΓ0δΒηιίη3ΐί οοηοερίίςυε ΓεΙιΐδ ουηι ο1) ^τι^ηΐεβ 
{ϋδ]υηοΐ3δ(|ΐΐ6 ραπεδ, ηιίηυδ βπ^ί εοηΓθΓΐη3η(|υ6 
ροδβίηΙ, νίχ υΙΐ3Π) ςυοηπε νίιίυηι Ππηίΐ3ΐεηι αδδε- ή θεδς, κα\ νυμφαγωγός• άπρεπες δέ νυμφίοις τ6 
μεΟύειν, κα\ γάμοις άναρμοστότατον, ώς φησιν ό 
Πλάτων. Άκρατοποσία γάρ, φησ\, ταραχήν έμποιεί 
χα\ ψυχαΐς καΐ σώμασιν, ύφ' ής άπλα στα χα\ ία- 
πλανημένα (^ιζοΟται κακώς τά σπειρόμενα χα\ χυΙ- 
σκόμενα. Πάλιν οΐ Ούοντες "Ηρςι (31) τί;ν χολίρ» ο6 
καθαγιάζουσιν, αλλά κατορύττουσι παρά τ6ν βωμ^, 
ώς δέον άΟυμον κα\ ά/ολον κα\ καΟαρεύουσαν όργης 
καΐ πικρίας άπάσης τήν γυναικάς κα\ άνδρδς εΙ\^α 
συμδίωσιν. ΤοΟτο δί) τ6 συμβολικών είδος έν τοΤς λό• 
γοις και τοις μύΟοις μάλλον έστιν. ΟΓον, Ιστοροΰσι (52) 
τήν "Ηραν έν τί) Εύβοία τρεφομένην έτι παρθένον 
ύπ6 του Διός κλαπηναι, κα\ διακομισθείσαν ενταύθα 
κρύπτεσθαι, Κιθαιρώνος αύτοϊς έπίσκιδν τίνα μυχ^ (]υ3ηΙυΓ. ΡιΟίΙεΓεβ ςϋί ^υηοη^ βαοΓίΠεηΐιΙ, εί ίεΐ ηε- Ι^ χ*^ Οάλαμον αυτοφυή παράσχοντος. Έλθούσης δΙ φΐ8τ:(υ3ΐη οΟοΓυηΐ, βειΐ ίΙ1υ(Ι ίιιχία 3ΐΐ3Γε ϋεΓοάίυηΐ, 
ςηο(1 αϊ) οιηηί ϋίΐε ει ίΓ3ευικ1ί;ε 30εΓΐ)ίΐ3ΐε νβουοιη 
6566 ηιυΐυ3η) οοη]υξΐιηί) νίιχ €οη$υεΐυι1ίηβπι οροΓ- 
ΐε3Κ. Αΐ^ιυε Ιιοο δγιηϋοΐΐ ςεηυδ ηΐΐ^Ιδ εΐί3ΐη ίη ϋδ, 
(}υ£ η3ΓΓ3Γί 30 οίΓουηιίεΓΓί νιϋ^ο δυΐεηΐ, ί3ΐ>αΙίδ Ιο- 

^ (27) €Γει1ίι1εηπι Ιε^εη(ΐυπ), ό Ζευς είς τήν αίθ. 
δύν. άλληγορού μένος. 

(28) "Οτι μέν. Ηο<' Ρ1ια3ΓεΙιί οριικ ηοη 6Χδΐ3ΐ. 

(28*) ΈγκεκαΛιψμέτϋς. ΑΙίι έκκεκαλυμμένος, 
ρΓβΥΗ. Εοιτ. 

(2ί)) Οΐον,μή, ΜοιιΙ., οΓον, ?να μή. 

(30) Μοηΐ. ροδΙ άλλήλαις ίηϋειίΐ μή, υηάε οοιη- 
πιο !υδ δειίδυδ εΐίοί ροδδΐΐ, ςιιοιΐ δΙΙ»ί δ3εεΓϋοΐεδ ΐΠίρ 
▼ν1 ίρδΗπι ηΐϋΐυ^ €θΐΐδ3ΐϋΐ3ΐίοηί5 οίΙΙείυπι ηε£;3Γοη(. 

(31) ^υν3ι οχδαί1)6Γ6 δίΐιιϋεηι ε]υ8<1. Ρ1υΐ3ΐχ1ι1 της Μακρίδος κατά ζήτησιν ( ην δέ "Ηρας τιθήνη), 
καΐ βουλομένης έρευνάν, ούκ έάν τδν Κιθακρωνα πο• 
λυπραγμονεΖν, ουδέ τω χωρίω προσάγειν, ώς του Δι6ς 
έκει 75 Αητοί συναναπαυομένου κα\ συνδιατρίβοντος. 
Απελθούσης δέ της Μακρίδος, οΟτω τότε μέν διαλα• 

Ιοουηι, εχ ίρδίυδ ορυδοηΐ. Ββ εοη}η(ίαΙ, ρτοΡ€€ρ{.^ρ• 
{Α[ ^. δίο Ιΐ3ΐ)εΐ : 01 τζ γαμηλία θύοντες•Ήρ5ί»τή¥ 
χολή ν ού συγκαθαρίζουσι τοις άλλοις Ιεροΐς, αλλ' ές• 
ελόντες ϊ^ρν^αΊ τ.ε^\ τδν ^ωμ6ν, αΐνιττομένου τοδ 
νομοθέτου, τό μηδέποτε δείν χολήν μηδέ όργήν γά|ΐφ 
παρεΤναι* δζϊ γαρ είναι της οίκοδεσποίνης, ώσπερ οι• 
νου τ6 αυστηρών, ώφέλιμον, καΐ ήδυ, μή πιχρ6ν, ώα- , 
περ αλόης, μηδέ φαρμακώδες. 

(32) Ίσζορονσι, Μ^νιί 3ϋυιη Γ6ρ6Π9ΐ8 ςαι Γ&ΐΝΐ- 
\χ 1ιυ]υδ ιηειηίηϋπΐ. ίΒΑΙΡΑΚ. ΕΥΑΝΟ. ϋΒ. ΐη. 15» 

*Βραν, ύστερον 6έ τ9) ΛητοΙ χάριν ά'πομνη- Α ουιη 1ΐ3ΐ)6ΐ. δίο βηίιη Ιο^Ιαιυβ, Ιυηοηβιη 3(!Ι)υ€ νίΓ* 
«ν, όμοβώμιον θέσθαι χα\ συνναον* ώστε Ι μυχί^ προθύεσΟαι• τινές δέ νυχίαν λέγου- 

Ινεται δέ εν έχατέριο των ονομάτων τ6 χρύ- 

Φιαλεληθός. Ένιοι δέ τήν "Ηραν αυτήν έκεΐ 

ίβρα συνοΰσαν χα\ >νανθάνουσαν, ούτω Λητώ 

χίαν προσηγορευσθαι• φανερών δέ τών γά- 

ρομένϋΐν, χα\ τκρί τ^ν Κιθαιρώνα -πρώτον 

ΐιαΐ τάς ΙΙλαται3[ς της ομιλίας άνακαλυφΟεί- 

αν τέλεσαν (35) χαΐ γαμήλιον αυτήν προσ- 

(ναι. 01 δέ φυσικώς μάλλον χα\ πρε-πόντως 

^νοντες τ^ν μΟθον, ούτως εΙς τ6 αύτδ τί) 

ΐίάγουσιν τήν Ήραν. Γη μέν έστιν ή "Ηρα, 

εΤρηται* νυξ ο^ ή Λητώ, ληθώ τις ούσα 

ϋ^Λν τρεπομένων. Νυξ δ& ουδέν έστιν ςίηβιη ουιη ίη ΕυΙ><ε& 6(1ιΐ€8Γβ(αΓ, Γυηίηη & ^ον6 $υ1)- 
Ι2ΐΐ8ΐη ίΙ)ί ΐ3ΐυί&$β, €υιη υίηςυβ ΟίΐΙιΧΓοη υπιΙ)Γθ$ιιιη 
ςυβπκίαιη βρεουικι, βΙ Ιΐιαί&ιηυπ) α παίπι*» ίρ»3 Γα- 
οΐιιπι ρι*98ΐ)υίδ86ΐ. Οιιο οοπι Μαορίδ ςιιατίΐ3ΐιι1ο ρβι*- 
Υ6ΐιία56ΐ (ηυΐΓΪχ οα ^υηοη^$ βι*3ΐ) 1θ€υιη(]ΐιβ οηπιοπι 
8€ΓυΙαπ \6ΐΐ6ΐ, αϊ) οοιίειη ϋίιΙιηΐ'Γοηβ ρΓοΙπΙπίαπι ί1- 
Ιαιη Γαίδββ, ηυο ηιίηυ^ νβΐ Ιαΐβϋραβ ευΓΊο^ίυδ βχρίσ- 
Γ3Γ61, νβΐ 8(1 03δ ρΐΌρΙϋδ αεοβιΙθΓβΙ, ςιΐ3$ί ^υρ^ι6^ 
ΊΙ)ί(Ιοιη €υπι ί^ίοπα ςυίβδεβροί, €]ιΐδ(ΐιιβ £οη{[Γ658ΐι 
ίηΐ6Γ6ΐυΓ. ΡοδΙβαςυαηι 6γ*;ο ΜαοΓί& ηϋϋδΒβΐ, ^ι1ηο- 
ηβιη Ιυιη ηιιίιίειη εο ίη Ιοοο Ιαΐυίδί^ο, (!είπεερ$ νεπο, 
υΐ εχ8(αΓεΙ 3οε€ρΐί 1.3(οηχ ηοιυίηε ϋεηεΠοϋ πιειηο- 
Γΐα, οοηιπιυηε ουιη είι (επιρίυηι εοιηηιυηεΓη<]υο αΐ'Εοι 7. Β 1ιηΙ)εΓβ νοίυίδδε; 3ΐ(]ΐιβ Ιιίηο ίαΐοηχ μυχ{α, Ιιοο 65( 

|[ν σχιλ γης" δταν -γίρ πλησιάσασα ταϊς ■* ΐ3ΐ^Ι)Γ083Βδ3€Γ3 Γ.ιαβΐ!ϋί ηιΟΓΟίη Ωυχίδδβ : ηιιβικιιιβιη 

ΰτχχρΰψτι τδν ήλιον , άναπλατυνομένη 3Γ1Ί νυχ(αν, Ί(1 είΐ ηοοίυπιβπι €3ηι νο€3ηΙ;*δίΰ Ο• 

ηιεη υΐ οεουΐΐί 3(: Ι3ΐεη1ίδ 3ΐίςυί(1 ηοηιειι ιιίΓυιηςυβ 
ΓβρΓΧδεηΐεΐ. Νοε (ΐΓδίιπί, (|ΐιί ^υηοηεη1 ίρδβηιι, ςικκΐ 
Γοπι ίΙ)Ί Γΐιηι ^ονβ οΐ3ηι οηπΓώιΐδ 1)3ΐ)υίδδεΐ, ηοοίυΓ- 
η3ίη 1•3ΐθΓ.3Γη ροδΐε3 ηυιιευρ3ΐ3ΐιι εδδβ νείίηΐ; ϋο* 
ιιεο νυίςβία ραδδίιη Γ3Πΐ3 ηυριί3Γυιη, ίηίΐ3?(]ΐΐ6 ρη- 
ΠΪΙ1Π1 οίΓ€3 ΟΊΐΙι^ΡΓοηειη 3(1 Ρΐ3ΐ«'ε3δ ουπ) ^ογε οοη- 
δυοίικίίιιίδ, ε3ηΐ(1ειιι ίη ροδίερυπι ΓεΓΓ('€ΐ3ηι εΐ Ργο- 
ηυΙ)3ηίΐ 3ρρι>11αΓυηΙ. Αΐ ηυί 1ιυ]υ8 ίη Γ3ΐ)υΙ.'ε ΥβδΙί- 
^3η(1ο δεηδυ ιη3]θΓεηι η3ΐιΐΓΧ Γεπυηι 30 (Ιεοοπ τα- 
ΐΊοηεηι 1)3ΐ)υεΓε, υΐ ^υηοηεη) υιΐ3ΐπ ε3ΐη(1ειη(]ΐιε οπιη 
ίαΙοη3 ΓβοεΓεηΙ, ί(3 ρ1ιί1ο^ορΙΐ3ΐί δυηΐ. 4υηο(ΐιιί(1εηι, 
υΐ ρ3υ1ο 3ηΐο (Ιίχίηιαδ, ΤεΓΓ3 εδί, 1.3ΐοηα νεΓο Νοχ, τόν αέρα* και τοΰτό έστι τδ έκλεΐΉτικδν 
ι τα>ν ττανσελήνων, δταν, της σελήνης περι- 
ι^ς, ή σχιλ της γης έπιψαύση καΐ δ:αθολ(όστ) 
βς. "Οτι δέ ούχ &λλη τίς έστι της "Ηρας ή 
ΐάΑοίτ* άν ένΟένδε. Τήν "Αρτεμιν (34) ήδη 
αηέρα Λητούς καλουμεν άλλα κα\ ΕΙλήθυιαν 
Ιρ» ^νομάζομεν ούκουν ή τε "Ηρα κα\ ή Λητώ 

μκδς θεού προσηγορίαι. Πάλιν έκ μέν Λη- 

ΑΐΒβλλων, έκ δέ "Ηρας ό "Αρης γέγονε • μία 

αμφοτέρων δύναμις* κα\ κέκληται "Αρης 

Αρήγων (5ο) τοϊς κατά βίαν κα\ μάχην συμ- 
IV, Απόλλων δέ, ώς άπαλλάττων (56) κα\ ν των περ\ σώμα νοσηματικών παθών τδν ρ ςηίρρβ (]υεηι εοΓυπι , ςυί 8θΠ)ηο δε$ε (ΐ3ηΐ, ληθώ ον• Διδ κα\ τών έμπυρο/τάτων &στρων κα\ 
γιατάτων ό μέν ήλιος ^Απόλλων κέκληται, 
ροειδής "Αρης έπωνόμασται. Κα\ ούκ άτυό- 
έστι τήν αυτήν θεδν γαμήλιον λέγεσθαι^ κα\ 
ΕΙληθυίας και Ηλίου νομίζεσθαι. Γάμου 
» τέλος, γένεσίς έστι • γένεσις οέ ή είς ήλιον 
'ις έχ σκότους πορεία. Και καλώς Εφη ό ςυα;(ΐ3ΐη δίΐ, ί(1 ε^Ι οϋΐίνίο. ^3η1 ηοχ 3ΐία(1 ηίΐιΐΐ ε5( 
ςο3Π) υιιιΙ)ΐ'3 ΐεΓΓ^ε; ηϋί εηίηι 3(1 οοε3δυηι νεπ^εηδ 
δοΐοηι οο€υ1ΐ3νίΐ, βεδβ Ιαιίυδ ροΓΓί^εηδ 3ΐΓ3ηι εβίί- 
^ίηειη (οίο (1ί0'(ΐη(]ίΐ 3εΓ6. Αι«]υβ ίδ (Ιοηιυιη εβί ρΐεηί- 
ΙυηίοΓυπ) (ΐυ3δί Ιαρδυδ οιΓι (Ιείεοΐίο οοηΓιΐ3ΐαΓ, (|υο 
ηίπιίΓυιη ΐι^πιροΓε, (Ιυηι 1υη3 οοηνεΠιΙυΓ, υη)1)Γ2 
ΐοΓΓ» Ιυεεηι ε](ΐδ 3ΐΐίηςΊΐ ο1)δουΐ'3ΐςυε. ΟχίεΓυηι 85 ί•3ΐ<>η3ΐη 3 ^υηοηε βΙΊαηι ηοη εδδβ νεί βχ εο(|υί\ί3 
(Ι. ΕηίιηνεΓΟ 0ί3η3πι νηΐ^ο 1.3ΐοη36 Οΐίδηι νοεβηιπδ; εβηκίεηι ρΓΧΐεΓ03 1.ηοΙη3ΐη ηοπιίηοηιυδ. 
^ΙΟΓ ει Ι^3ΐοη3 (1υ36 δπηΐ υηίϋδ (Ιεχ 3ρρϋ1ΐ3ΐίοπε8. Οείηίΐβ ΑροΙΙο (ΐιιί(]εηι εχ 1.3ΐοη3, Μ3Γ8 νβΓο 
»ιΐ€ η3ΐυδ εδΙ : 3η)1)ο 3ϋ1ειη νίηι ε3ΐη(1επι 30 ροΐεδΐ3ΐοιη Ι)3ΐ)εηΙ. Μ3Γδ "Αρης, ςιιαδί άρήγων, Ιιοο 

Έρα^ τεΛεΙατ. ΟηιίΙΙί ηοη ροΐεδί Ιοεπ» ΠΙε νεΓαηι εδΙ, ίϋπο ίαΙοη3 εδΙ, οϋΐη Οί3ηα5 ηιαίερ 1.3- 

ί^ι: ίη Ατΰαάίοη^ ρ. 245. υΙ)ί ιΐο ΐΓίρΙίεί ^υηο- Ιοη3 δίΐ. 

;ηοιιιβι.ι... ριιβΙΙ*, ρίΐ•Γ.•Η« 8βιι ιη»ΐϋΓ«. βΐ (35)-Α/37,ς;/έ>•.ώί£ΐ/)»ϊ7Χϋ*•.Νονοβΐ>•ιηο1θ8ΐ»Γαΐίο, 
. ίιι ΒωοΙίΰ.^ ρ3^. 285. ίΐη 1>ηίνί!οΓ : Πλα- 
βέ ναός έστιν "Ηρας, θέας άξιος |^ι2γέΟει τε, 
?ών αγαλμάτων τΟν κόσαον • τήν δε "Ηραν τε- 
ιλοΰσΐ' πεποίηται δέ ορθδν μεγέΟει άγαλμα 
10., υΐή Γοπβ (1(*1(;η(1πηί) ι11υ(1 μεγέθει. 
Τ^γ Άρτεμιγ. Αη τεείβ ί1ΐ3 εοηδΡίριεηΙίβ 
ζηΛ εδί Ι^3ΐοη£ β1ΐ3, 0ί3η3 Ι.υ^ίη3 εο^πο- 
% 9£τ%ο ^ιιπο ει 1•αΐοη3, (Ιυο δυηΐ ο]η5(Ιεηι 
11103. Ηθ€ ΟΓείΙο νυΐΐ, Οίβηβιη 1.αο1η:Β οο- 
Ιιιαι 21 ιη3ΐΓε «εοερίδδε ; 4ηηοηεηι ρΓοίη(1ε, 
είίΐΐ νθί:3ΐυΓ, 0ί30£ ηΐ3ΐΓειη εδδ<ΐ ; (ΐαο.! δί (56) ΆπύΧΧωτ, ώς άπαΧΧάχτωτ, Υίιΐε ΜβοΓΟί). 
8αΐΗΓηαΙ, ΙΐΙ). ι, ο. Π, υΙ)ί «Ιί.ΐδ ΙηΐεΓ εΐ>ιηο1θ8ί3δ, 
Ιιαηο (|υοί|πε ρπ)Ι)3ΐ, ιιΐ Απόλλων (Γιείπδ δΐΐ, ςιΐ3:>ί 
άπελαύνων τάς νόσους. ΡΙαίο ίη Οαίι/Ζο, (|υ3δί άπο- 
λούων, νεί άπολύων, ώς Ιατρ^ ων τών κακών. ΟΙε- 
ηΐΓΠδ ϋ4ηπι ηιιηπ) Ιιοο ηυπιίηε ίη(1ίΓηπ η)3νυΙΙ, 
ί)/Γοηι. Ι. υ ϋί, Απόλλων, ίηίΐυίΐ, μυστικώς κατά στέ- 
ρησ-.ν τών πολλών νοούμενος, ό εΤς έστι βεός. 0ιΐ3«ι 
ποΐ3ΐίοηεηι ρΓθΙ)3ΐ εΐΐαιη ΟΙίΓγδΙρρ. 3ριιι1 Μαειοί). 
ηΐ Ι.η1ίηε δοΐ ςιια^ί εοΐΐί^ ΥϋοείυΓ. ΡοΓρΙιγιίαϋ ίηΓΓ3, 
άπ^ της αχτίνων -^άλσεως Λροΐΐίηίδ ηουκ•η 3Γ€0ίί>ΐΐ. <59 ΕΓδΕΙΜΙ ΟιΕδΑΚΙΕΝδΙδ ΟΡΡ. ΡΑΚδ II. — ΑΡΟΙ.Ο€ΕΤΙ(!α. 100 

6ϋΐ, ίη &€6Γΐ)ί8 30 ρΓχΙίοΓυιη 50€η$ οα$ίΙ)υ& ορειη ΓεΓβηβ, ηοπ)ίη&Ιυ8 €8ΐ ; ΑροΙΙο αυΐβιη ηυλ&ί άπαιλλίτ- 
των βΐ &7α)λύων, \ά 68ΐ, ιηθΓΐ)ί8 ί11ί8 Ιιυιηίηβηι Ιί1)€Γ3ηδ, ςυί1)υ8 οοΓρυβ 1&1κ)Γ8Γ6 8θΐ€ΐ. Ιΐβςυβ 6Χ αγ- 
(Ι6ήΐί88ίιηί8 38ΐΓί8 6ΐ ΰ0Γΐΐ8£3ηΐ6 Ω3ηιη[ΐ& 8η€ΰ6ηί»ί8 8θΐ6ΐη ΑροΙΓιηβπι, 9ΐ(βΓυπι νβΓΟ, ου]α8 ΐ£;η€Α ρΐβιηβ 
8ρ6€ί(;8 681, ΜαΓΐ6ΐη ηυπουρ&ΓυηΙ. Νβ^^υβ 8αη6 αΙΙβηυιιι ευίςυ&ιη νίϋβπ (ΐ6ΐ)6ΐ, υιΐ3ΐη ββιιηάβιηςυβ ϋβ&ιη 
οι ηαρϋαΓυηι ρΓΧδίϋβιη νοοαπ, 6( ίυείηχ δοϋδςυβ ηιαίΓΰΐη ΙιαΙιβΓί. Νυρίί&Γυιη ςυίρρβ Αηίβ ^βηβΓαΙίο 
68ΐ, ^ειι^ιταΐίο αυΐοηι 6χ Ιβηβϋπδ αά δοΐειη αίςυβ Ιιιεεηι (|υ£^3ΐη ςαβδί ρΓΟ^Γβδ^ιβ. ΡΓ£€ΐ2ίΐ*6 ί^ίΙυΓ 
ροβία ΰβάιιίΐ, Ρο$ί(ξΗαιη ίρΒΗίΐί ίη Ιηαβηι ρανίη$ ί,νείηα Ιβναηάϊ 
8οΙΙί€ίΐα €ΧΐνΙβταί^ $οΙί$ηηβ α$ρβχεταΐ αηταηι. 

ΙΙβείβυΙίςυβ ροεία Ίρ$3 ςυίάβιη ρι^ροδίΐΊοηβ €θη]πηε- 
Ιίοηειη εΐΐδίΐ, υΐ ραι-Ιυ» ιϋΓΓιουΙΐΒίειη οουΐίδ 8υΙ)]ίοβ- 
Γβΐ ; Ωηεηι νεΓΟ ^εηεΓαΐίοηίδ δίαΐυίΐ, δοΐβηι ίηΐυεπ. Αντάρ (57) έπβίδ^ΐ τόν γε αογοστόχος ΕΙΛήθνία 
^Εζάγαγε πρύς φώσδε καΐ ήΜον ϊδετ αύγάς. 

Ευ ό πο'.ητής τί) μέν προθέσει τί)ν σΰνθεσιν έθλιψεν• 
έμφαίνων τ6 βεβιασμένον της ώβΐνος, τέλος βέ της 
γενέσεως έποίησεν ήλιον Ιδεϊν. ΟύχοΟν ή αυτή Θε6ς Ιΐ3ςυ6υη3 63(1οηΐΓ|υο(]6αΊηευη()ί ςαοςαειηαίπιηοηϋ β έποίησε χα\ γάμον συνελθείν, ίνα γένεσιν ιταρχ- ΑυοίΟΓ Γυί(, υΐ ^επεΓ^Γιοπί νίαιη ΑρεπΓεί. δεά εηίηι 
ορεΓ2β ρΓ6(ίυιη, ορίηορ, ΓιιεΓίΙ; δίιηρΙίοΊοΓβπι ςυ&ΐΏ- 
(Ι&ηο Γα1)υΐ9[ΐι Ιιοο εΐίβιη Ιαεο η&ΓΓ3Γε. ^ον6Iη φΐίρρβ 
ΓεΓοηΙ, ^υοιΐ ιηίηυδ ^ι1ηοη^ ου πι ίρδο οοηνεηίΓεί, 
63(]υ6 εοη^Γβδδυϋ άεοΐίηαηάί οαιίδα ΐ3ΐβ1)Γ38 εβρΟ- 
Γοι, αηίΐΌί όυΙ)ίυιη, ΙΐΑε^υε ΊΙΙαεςυβ να^απίεπτι ίη 
ΑΙ&Ιεοπιεηεπι ίηόίςεη&ιη αΓκιηαηίΙο ίηείάίδδβ, εχ 
ηυο ίΐα (Ιειηυιη 86 ^υηοηεIη ίη Γιαυίΐεπι ίιηρυΐδυπιιη 
6856 (ΙίϋίεεπΙ , 81 ηον&8 ηυρίίαδ δίιηυΙαΓεί. Εγ^ο 
ΑΙ&Ιεοιηεηε δυ^ηα ^ον^ ορεΓαηο οοιηιηοάαηΐθ, οΐ3ΐη 
ηΙ) ϋ:; 6\οίϋ9ιΐι !ηβ6ηΐ6ίη βι βχΊπκ^ιηι Γ|υ6Γεηιη ΓυΙδδβ, σκευάστ;* δει δέ Γσως χα\ τδν εύηθέστερον μΰΟον εΐ- 
ττεΤν. Αέγεται γάρ ό Ζευς, της "Ηρας αύτω $ιαφερ»- 
μένης μηχέτι φοιτοίν εΙς τΐ αύτδ βουλομένης, άλλα 
χρυπτούσης έαυτήν, αμήχανων χα\ πλανιόμενος 
*Αλαλχομένει τφ αύτβχθονι συντυχεϊν, χα\ διβαχθη- 
ναι ύτΛ τούτου, ώς έξαπατητέον τήν "Ηραν, σχβψά- 
μενον γαμείν έτέραν. Συνεργοΰντος βέ του ^Αλαλ- 
χομένους, χρύφα τεμβντας αυτούς εύχτέανον χζΐ 
παγχάλην δρΰν, μόρφωσα^ τε αύτί)ν χα\ χαταστεΠαι 
νυμφ'ν.δς', Διιδά-λην προσαγορεύσαντας. Είτα ούτως 
άναμέλτΓεσθαι μέν τ6ν Ύμέναιον. » ςα^ηι απε €0η6£;υΓ&ΐ2ΐη αο. δροηδχ ευΐΐυ οΓηαΐΑΐη ίηδΐΓυοΐ&(η(]υ6 θ£(1»1&ιη ηοπιΊηαπυΙ. Οείικίε Ηγηι»- 
ηββυιη ςαί(1ειη Ιιυηο ίη ιηθ(1υπι οβείηίδδε. > 

86 ΟΑΡυΤ Π. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΒ'. 

ϋαΓίπβη ηυρίιαίβ. ΓαμήΛιος φ6ή. 

« Τπίοηίϋαδ νβΓΟ ηγπιρίιαδ ρβίνεδ αΐΐυϋδδε, Βοεό- • Λουτρά δε χομίζειν τάς Τριτωνίδας νύμφας, αύ- 

ΐΊο§ (ΙεπΊςυβ ΐί1)Ία8 ΙαυΙα^ιυβ αο Ιαδίήν& οοηνίνΊα ^ λους δέ χα\ χώμους τ))ν Βοιωτίαν παρασχεΐν. Περχι- 
ρΓ3ε1}ΐιί88ε. Ιδΐ3 (Ιυιη ρεΓα^εΓεηΐυΓ, ^υηοηεπ1, (|αο<1 νομένων δέ τούτων, οΰχέτι τήν "Ηραν χαρτερείν, Γεπι (Ιίυΐίυδ ΓβΓΓε ηοη ροδδεί, εχ ϋίΐΗχΓοηβ πιοηΐβ 
ϋεδοβηιΐίδ^ε, πΐΑ^ηαςυβ ΡΙαίΦειίδίυπι πιυΙίβΓουΐΑΓυπι 
Ιυπίκι δϋραίαπι, 3(1 ^ονεπ1 ίΓ3ουη()Ί£ 30 ζεΙοΙγρΊ» 
βΐίπιυΠδ 3|$ί(3ΐ3Π) 3θουΓΠ8δ6, οοηΐίηυο(|υε δίαιυΐβ- 
Ιίοηβ ρ3ΐείαοΐ3 ει ΓεοοηοίΙί3ΐ3 ουπι ^»νε £[Γ3ΐί3, ουηι 
Ιφΐίΐία ε( 1)ίΐ3πΐ3ΐε ηον» ηυρί» ςυ3Πΐ(]3Πί) ςοαδί 
οοηοϋΊ3ΐποεπι Γυίδδε, ίΙΙυάςηβ ΙιοποΓίδ δίηιυΐ30Γθ 
ΐΓΪϋυίδδε, αΐ ε]υδη)0(1ί ΓυδΙυπ) 0(6(]3ΐ3 ηοιηΊπ3Γε(, 
Ι3ηιεΐδί υΓ(;εηΙβ ζείοίγρΐ» ίρδυηι ροδΐ63 Ιίεεί )η3ηί- 
ιηβ οοηεΓ6Πΐ3π(. Αο ίβϋιιία ςυίιΙεΓη ίΐ3 δε Ι)3ΐ)ε(; 
<^]υ8(1ειη νοΓΟ δεηδοδ εΐ γ3Γιο Ι3ΐί.^ 681. Ιαηοηίδ ^ον^δ- 
ςυε (ϋδδίϋίυηι 3Γιυ(1 ηϋιίΐ (]υ3ΐη εΙϋΐηεηίΟΓυηι ίη- 
ΙβηιρεΓίεηι ρεΓΐυΓΐ)3Γιοπεπ)ςυε δίκηίΠο3(, (Ιυπι οοη- άλλά χαταβοίσχν έχ του Κιθαιρώνος, των Πλαται(δΐιτν 
αυτί) γυναικών επομένων, ύπ' ύργής κα\ ζη).οτυ::{β( 
Οέουσαν έλΟεΤν 'πρ6ς τ6ν Δία, χα\ του τελάαματος 
φανερού γενομένου, διαλλαγεΐσαν μετά χαρΙς χαΐ 
γέλωτος αύτί;ν νυμφαγωγειν τιμήν δέ τφ ξοάνφ 
ττροσθεΤναι, χα\ Δαίδαλα τήν έορτήν προσαγορεΰση* 
χατακαΰσαι δ^ δμως αύτ6, καίπερ άψυχον 5ν« ύικλ 
ζηλοτυπίας. *ϋ μέν ούν μΰθος τοιούτος • δ δΐ λάγος 
αύτοΟ τοιόσδε. "Ηρας και Δι6ς διαφορά χαΐ στάφίς 
ούδ^ν άλλο πλην στοιχείων δυσκρασία χα\ τάραχδ; 
εστίν, δταν άλλήλοις μηκέτι (37*) συμμετρηται χατέ 
κδσμον, άλλα κα\ ανωμαλίας χα\ τραχύτητος έγγενο• 
μένης, δυσμαχήσαντα λύση τήν χοινωνίανχα\φθοράν νεηίβηΐί. βο πιυ1υ3 (]υ3Ηΐ3ΐιιπ) ρΓοροΠίοηε δυΙ)ΐ3ΐ3, " τών όλων άπεργάσηται. *Άν μέν ουνό Ζευς, τουτέστιν 
αΐί^υβ Ιιυ]ιΐ8 ίη Ιοουπι ίΐ)3β(]υ3ΐ)ίϋΐ3(ο 30 (ϋδ00Γ(Ιί3 ή θερμή χα\ πυρ^οδης δύναμις, αΐτίαν παράσχη της 
δυοοΑ^εηΙβ, ρπδΙΙιΐ3ηίΐ οοη]υηοΐίοηεπι 3οεΓΐ)ίθΓ6 ριι- διαφθοράς, αύχμ^ς τήν γήν καταλαμβάνει* εάν δέ 
{ζη3 άίδδοΐνυηΐ, 30 ρΓΧδεηΙειη Ιιυίο υπίνεΓδΟ ρεδίεπι περ>. τήν Ί9ραν, τουτέστι τήν ύγράν χα\ πνευματι- 
ΑίΓϋΓυηΙ. ΕιιίπινεΓΟ δ! ^υρ^ιεΓ, ίϋ ΟδΙ 03ΐθΓ, εΐ ί(;ηθ3 χήν φυσιν, Οβρις τις ή πλεονασμός γένηται, ^εΰμβι (57) Αϋτάρ έΛειδή, ΗοηιεΓ.7α. Π, ν. 187. δβ(1 
ίη νβΓδυ 2 Ιεςεηϋ. προοόωσδε. Ουοηιοϋο 3υΐ6Βΐ τί) 
ττροθέσει τήν σΰνθεσιν έθλιψε ; €γ6(1ο, ςποά ρηηί- 
€υΐ3 δέ, ηυ» νεί δθΐ3, νιΊ όιιιη 3ΐΐεΓ3 πρό, νυΐ23πδ 
ρΓοροδίΙίοηίδ νίοε Γυη^ΙΙιΐΓ, εο Ιοοο ροδίο, δυ3νίο- 
Γ6η) θΓ3ΐίοηΊ8 οοΠοί-αΓιουβιη ει ηεχιιπι Ίπιρ6(ϋ3ΐ. 
€9Β(εΓυπι άε νοοίδ Ιιυ]ιΐδ οοητιροδίΐίοηε, ίΐ3 ΕπδΟίΗ. 
'ΛΙ. Π* Έν τφ χρο^όωσδε, ίη(|υίΙ, ού κατά τ6 πσρ- 
έλκον ή πρόθεσις κείται, άλλα τήν του βρέφους προ- 
ο^ον εΙς φως δηλοϊ* Ινθα κα\ έφερευνευτικόν της πρό 
ικροθέσεως, τό προφ<5<οσδε. Αΐ 7.1, Τ, υΙ)ί ϋε ]υηοηε , ςιΐ96 δορίίηιο ηιβηββ ΕυΓνδίΗευπι ίη ιηοβηι βχευβΜ* 

1 31, 0Ι1Π) (ϋχίδδεί Ηοπιβπΐδ : 
Έκ δ" άγαγε προφόωσδε^ καϊ ήΛιτόμψίΌτ έόττα" 

ΕιΐδΐΙ)3ΐ. : Έν τφ προρόωσδε, ίηίΐυΊι, ή χρό τίρά^^ 

σις, τδ πρό καιρού τδν Ευρυσθέα γεν»/ηθήναι δηλοΐ. 

δηηβ (1β ΗεΓΟϋΙε δυο ΙεηιροΓε ηαδοίΐυΓο, όιχβηΐ 

3η'.ε ^υρ^ιε^ : 
Σιΐμερον άνδρα φόωσδε^ μογοστόχος ΕυεΙΘυΜη 
(57') Μηκέτι, Μοηΐ., χαί μηχέτι, ΓβοΙι;, €8Β16ΠΠΒ 

1013 ΙίΦο Γ3ΐ)υΐ3 ρεΓίεχίΐαΓ εΐί3ΐη 9ΐ ΡΑϋΜοίΐ ία 

Β(εοΐί€.^ ρ. 281. ΡΚνΕΡΑΗ. ΕΥΑΝΟ. ΜΒ. ΠΙ. Ι» αλι», χα\ συνώμβρινε χα\ χατεχάλυσε (38) τά Α τί3 οοΓΓυρίιοηί εαυ^Απι ρΓφ1)ΐΐ0ΓίΙ, (€γγ&ιιι χβΐυβ Ιιι- Τοιούτου δέ τίνος γενομένου χα\ περ\ τους 
ιΛίους, χα\ μάλιστα της Βοιωτίας βυθισΟείσης, 
«ον άνέδυ τ6 ικδίον, χα\ ή πλημμύρα έλώ- 
ό μ^ έξ εύο{ας χέσμος του ττεριέχοντος όμο- 
9) Χίχ\ διαλλαγυ των θεών ελέχθη. Πρώτον 
χεν έκ των φυτών της γης ή δρυς, χα\ ταύτην 
ΒΒΠι οΐ &νθρωποι, τροφής βίου χα\ σωτηρίας 
|ν «αρασχοΰσαν ού γάρ μόνον τοΤς εύσεβέσιν, 
ϊΙίΜς φησιν, άλλα χαΐ τοις ύπολειφθείσι της ΡΟΓΟ ρήηοθρβ €2ΐρα( βιίαΐίΐ ςυβΓουδ, β&ιηςυβ \Λάϊί; βίη αυΐβιη 6Χ ρβΓίβ ^αηοη^», Ιιοο βδΙ Ιιυηο'ιϋΐ) 
03ΐ>ίΙίςυ6 η&(υΓ2β, αΐίηυ'κΐ ίη]υπ2Β 6( 6Χ9υρ€Γ9η(ί« 
€0ΐιΙΙ|;βΓίΙ, ίηοηαβηια νί& ίπι1)πυιη υηΊνβΓβα ρΓοΙυβΓβ 
Αίςυβ οΙ)Γυ6Γ6 €οη$υβνΗ.Ιθ(|υβ€υιη βΠςυίά 6]υ8ΐηο- 
ά\ ΐ6Πΐροπ1)υ8 ί11ί8 ^οαιίΐδβεΐ; Ιρ8&(|υ6 ιη^ιχίηιβΒοΒ• 
οΐία &ςυ&Γυηι νθΓΐί€ΐ1)υ3 Ιι&υ8ΐ& 6»8€ΐ, υΐ ρπιηυιη 
6Χ8ϋΐίΙ 6ΐη6Γ3ίΙ(ΐυ6 &ο1υιη , βΐ ίηυηϋαϋοηί$ ββδίαβ 
Γ6»ιί5ΐ(• οπΐ2ΐυ5 ίΐΐβ 30 βρβείβδ, ςυχ οίΓεοπιΓυδί 
&6η8 8υ<ϋςυ6 €(Βΐί 86Γ6ηίΐ3ΐ6πι 6$1 οοηδβουΐα^ €οη- 
ββηβίο (ΙβΟΓυπ) ζ^ Γβοοηοίΐίαΐίο ηυηουρ;ιΐ2ΐ 681. Ρίπη- 
Ιιοιηίηββ, ςυοά νίοΐυιη βυρρβάΐΐβΓοί, βΑΐυΐβιηςιιο 
ΐηβΓοίυΓ, &(ΐ2ΐιη&ΓΐιηΙ : ςυίρρβ ςυ» ηοη ϋβ πκχίο, <ιιιι ρίβΙ&Ιβιη αο Γβΐί^ίοηβιη οοΐ^ιηΐ, υΐ Ηβδίο- 
ριΗιΐΓ, δΡ(1 ίΐ8 βΐί&ιη, <ιυί οοηαιηυηβπι 0&1&ιηΊΐ3ΐ6ηι βΑυ^βτίηΙ, 

*ίττ€ρέρειβαΛάτονς^μέσσηδέμεΛίσσ€ΐς,^ ΤτνηΰΟ (ηηάαί αρεζ^ ίηηυηοί/ηβ οααιηιίηβ (^Ιαηάβη. ι 

μέν ό Πλούταρχος. ΌμεΤς 51 ίγνωμεν έχ β ΗαοΙβηυβ Ρ1υ(&ΓθΙιυ8; 6Χ €α]υ8 ρΓοΓβοΙο 87 ▼βΓ))ί8 

■ρατεθεισών αύτφ φωνών, ώς 6φα χα\ ή ίηΐ6ΐ1ί|;ιιηυ3 ηίΐιίΐ οιηυίηο ηια^'^ί» <|υθ(1ςυ6 νβΐ (1ί* 

νίηίΐΑΐβΟΙ 8αρί&Κ, Τβΐ 08ΐ61ΐΙ&Γί ΐη&{;ηθρ€Γ6 (ΐ6ΐ)6&1, 

ρΓΧοΙαη ί8(& ΓβοοηάίΙβςυβ Οτχο2ί ΐ1ΐΡθΙθ£;ί3ΒηαΙυΓα1ί 
6χρ1ίοα(ιοη6 οοηΙίηβή.Ουίρρ^^, ^υ^οη6η16ηίIη &α(1η8ΐί 
ιηο<1οΡΓθηυΙ)&Εη βρρβίΐαπ, ηυϋβί ηιυΐυαιιι νίη βΐ υχο- 
η8νί(2Β€θΐηιηυηίοη6ΐη 8!£;ιιίβ<ΜΊ; ιηοϋοΙβΓΓβιη,ιηοιΙο 
Ιιυιηίίΐλΐη η&ΐυΓβπι ββιηιάειη νοο&η : ΒαοοΙιυπι νβΓΟ 
3(1 6ΐ)Γί6ϋίΙί8, Ι^αΐοη&πι 3<1 ηθ€ϋ8, ί^οίβηι ζά ΑροΠί- 
018, ίρ8υιη(ΐυ6 βκίεο ^ονβIη 2(1 αΰΜάχ β( ί^ηβΦ νΊ8 
8ί^Ι0ο&Ιίοη6ΐιι ΓϋΐίοηεπΓιςηβ ΐΓ2ΐ(1υςί. Ετ^ο ρτχίοτ 
ί&1)υΐ2ΐΓυιιι ίηάίιρίΐίΐαίβηη, ίρ^Α ςυο^υβ ([γαυιογ, υΐΐ 
\ί()6ΐ)&(υΓ, βΑΓΟίη ίηΐ6ΓρΓ6ΐ2ΐΓιο αο ρ1ιγ$ίο1ο^ία, ηοη 
]αιιι τβΐ 2ίά Οθ6ΐ68ΐ68 ιι1ΐ38• !ηΐ6ΐΗς6ηΐ68 (ϋτίηιΐ8<|υο 
Γ3ευ1ΐΆΐ68• νβΐ &^ ιι&ΐυΓ&8 2ΐίηυ&8 πιΐΐοηβ ρηβ<1ίϋί8, ρτή κα\ άπόό^ητος φυσιολογία της Έλληνιχής 
ας θείον μέν ούδΐν, ούβέ τι μέγα χα\ θεο- 
', χα\ της αναστάσεως (40) Αξιον έπήγετο. 
Λς γάρ τήν "Ήραν τοιϊ μέν Γαμήλιον άναγσ- 
Μ^ν^ χα\ τήν άνβρδς χα\ γυναιχός συμβίω- 
^ααν, τοτέ δέ τήν γήν πάλιν "ΕραΊ όνομα- 
ν, τνζϊ βέ την ύγράν ούσίαν* τδν δέ Διόνυσον είς 
Λη^ μετενηνεγμένον, εΙς νύχτα δέ τήν Λητώ, 
ν Ιβιιον εΙς Άπ^λωνα, χα\ αυτόν γε τ^ν Δία 
ψ ^μ^ν χα\ πυρώδη δύναμιν. Ούχουν πρδς τζ 
'Λων απρεπείς, χα\ ή δοχουσα σεμνότερα διήγη- 
Ι φυσιολογία ούχ έπί τινας ούρανίους νοερας 
Εας δυνάμεις, ούδ* έπ\ λογιχάς χα\ ασωμάτους ο^(ας* χάτω δέ πάλιν χαΐ αΟτή εΙς μέθας ^ οΙ 3ΐ> οαιοί οοΓροΓοηο οοηΟΓβΙίοηβ 8θ]υηοΐ28 βνβΐιο- φους χα\ ανθρώπεια πάθτ[, εΓς τε τπϋρ, γήν, 
0¥, χβλ τά )Λι^.2 τής ύλης στοιχεία χατέστρε- 
μέρη του χόσμου, χα\ τιλέον θεοποιούσα ουδέν. 
δΙ χαΐ δ Πλάτων οίδεν. *ϋ|χολογε? γοΰν δια^^^ή- 
:^Ε[ραζύΛφ μηδέν πλέον τών δρωμένων του χό- 
ερ&ν το^ς πρώτους τών περ\ τήν *£λλάδα άνΟρώ- 
νΜχέναι * μόνους δέ θεούς είναι τους έν ούρανώ 
ρας« χα\ τά λοιπά τών φαινομένων νομίσαι. 
Γ ουν ώδε πρ6ς λέςιν* « Φαίνονταί μοι οί πρώ- 
» ανθρώπων περ\ τήν Ελλάδα τούτους μόνους 
Ι^γκΙσΟαι, ουσπερ νυν πολλοί τών βαρβάρων, 
χα\ Σελήνη ν, χαΐ Γήν, χα\ "Αστρα, χαΐ Ού- 
» *Αλλά τά μέν Έλληνιχά τοιαύτα* Γδωμεν δέ 1)8ΐ ; 86ά (1εθΓ5υιιι νοΓ^εηδ, 9υΐ ίη οηρυΙαιη, ηυ- 
ρΓι&5. βΐΐιυιηαη&β €υρ1άίΐ3(ν8, &υΐ ίη \%η% η, ΐβΓτ&ηι, 
8θΐ6ηι 20 Γ6ΐίςυ2ΐ οΙοπιοηίΑ ίη πι&ΙοπαΠ) ίπιαΐ6Γ8η, 
ηιυηιΐίςυβ ρ2Γ(β8 οχΐΓβιηο ςααδί &οΐυ Ίοβίηοϋ&Ι, 
ηυΐΐίςυο ρΓΧίοΓβ» Γοί (1ίνίπίΐ3ΐ6πι ΐπΙ)υοΙ)αΙ. Αΐ(|υ6 
1)00 ίρ86 ςυοςυο ΡΙβΙο ίηίοΐίοχίΐ. ΕηίιιινοΓΟ ϋίδοπο 
ΓαΙείυΓ ίη ΟταίιιΙο^ ^τχί^τ ί5ΐα8 ςπ» 8υΙ) απρβοίαπι 
02ΐ(1υΥΐΐ πιυη(1ί ρ&η68, ηίΐιίΐ 608 οηιηίηο, ηυί 6ι'Φ- 
οίοπι ρπηοίρ68 ΐ6ηυοΓ3ηΐ, οο{ζηονί880, αο 8ο1& οοβίί 
2Ι81Γ&, 61 οχΐβΐ'β, φϊΛ ρΐιχηοοιβηβ νοο&ηΙυΓ, (Ιοοβ 
ρυΙ&886• 8*10 οηίιη ζά ν6Γΐ)υη) ΙοςυίΙυΓ : < Ουί 6πβ- 
οίαπ) ρπιηί ΙιηΙμιογο, ϋ νίίΙοηΐυΓ πιίΐιί (1608 Ι&ηΙυπι ί11θ8 6χί8(Ίη)ίΐ88β, (]υο8 6ΐί3ηιηυπ) 1}8Γΐ)8Γ0Γαπ) ρΐβ- 
: τούτοιν παλαίτατα* ήν δέ τά Αιγύπτια. Τήν |. η(]υ6 &Γΐ)ίΐΓ2ΐηΐαΓ, δοΐοπι, 1•υη3η), Τιτγ&π), ΑδίΓΟ* 
)Λσί χα\ τδν "ύσιριν, τδν ήλιον είναι χα\ τήν €€6ΐυη]• » Ηυ]υ5η)0(]ί ογ^ο 8υη(, ςυχ 2 6ΓΧθί8 ϋβ 
ν* χαΧ Δία μέν τ6 διά πάντων χωρούν πνεύμα* ηυιηΐηυπι δυοΓυηι ηαΐυΓβ οοιηπιοπιοιαπίαΓ. Ναηο 
Γ6ον δέ τδ πυρ* τήν δέ γήν, Δήμητραν έπονο- &υ1βπ) ^£ςγρι^0Γυπ) οΐίαη) Γα1)υ1α8 Ιοη^β 6Γ2Βθί$ 2η- 
Όχεανόν τε τδν ύγρδν νομίζεσθαι παρ" Αίγυ• ΙίςυίοΓββ νίϋοαηιυβ. ΑίυηΙ ίΐ2(|ΐΐ6 , Ο^ίίίίΙοηι βοΐοηι ΚατεχάΛνσε. Ιιβ^οηάυπ) νίϋοΐυΓ χατέχλυσε, 
κχάλυψε. 

'Ομστοίφ^ οίο. Ιΐβΐίηι ομόνοια χα\ διαλλαγή 
ΰν&λέχθτ). 

^Λταστασεως. Οωηίηο Ιβςβηίΐυπι τίάβΙυΓ 
«ως, III ιηΓή, υΙ)ί (Ιο ρΓ%8ΐίκΐ2ΐθΓυηι οβΓπιί- 
ιιΙ βρβοίοπι 6( θ8(βη(2ϋοη6πι οοπιςο8ίΙί8, 2ίΐ : 

Λ τφ τής άνατάσεως χόμπφ, τφ τε πέπλα- 
τύπφ της θεοφορίας έσχηματισμένα. Υυΐ^ 
ι, έτάζξίσις άντ\ τής αχειΛτις 8υηιίΐ4ΐΓ, ηΐ 
ησθ(Η άντ\ του άχειΛεΤν. δίικί (απιοη, υΐ 
«βθαι, 8*10 61 άνάτασις, ύπερήφανόν τι χα\ σοβαρδν, χα\ άγέρωχον ηοη πιίηυΗ εΙβ^^αηΙβΓ $1)(ηίβ• 
02ΐ. ΡοΓΓΟ, υΙ)ί άνάτασις ρΓΟ οοπ)Π)ίιΐ3ΐίοηθ υδυΓ- 

ί>3ΐυΓ, νυΙ^ΑΓίβ 6ΐί3Π) ΙιΙο 6ΓΓ0Γ 6$(, υΐ άνάστασις 
βκ^ΙοΓ. ΑΐΙ)9Βη6υ8 Ιίΐ). ι ν, ρ. 457 € : Δι6, πάντας 
εύλαβου μένους τήν τών χυρίων άνάστασιν, φοβεΐσθαι 
του ζ^ν έχοντας (ηοη έχοντες) έχβήναι. I^60(IΠ6 οπι- 
η68, ηίί (ΙοηιίηοΓυπ) ( 8. (ΙβΟΓυιη ) οοαιπιίηλίίοηΐΐπι 
βΟυβίληΙ, νο1υηΐ2Π2 πιοΠβ νΐΐαπ) 2ΐ)]ίο6Γ6 ΓθΓηπ(ΐ2- 
Γ6. υκ>ί ορίίπιβ 0283υ1κ>ηυ8 (νίΓ ηοα^ηυδ, 81 €2ΐ1)0* 
Ιίουδ Γαί886ΐ) 16(;ΊΙ άνάτασις, 02[). 14 ΑηίτηαάνβΓί. ίη 
6ΙΙΠ1 Ιίί). Ουο Ιοοο αΐίςυοΐ βΐίλ 9ίπιί1ΐ8 €ΐτοπ8 βχβηι 
ρΐ2 8υρρ6ΐΙίΐ3(. 1(3 ΕίδΕΒίΐ ϋ^δΑκίΕΝδίδ ορρ. ΡΑΠδ II. — αροι.Ο€;εΑ:α. 

<»ββ, Ι&ιάθΠ) τβΓΟ 1υιΐ3η) ; ^ογ^ιη &ρίΓίΐυπι €υη€ΐ& Α τττίοις, χα\ τ6ν παρ* αύτοι; ποταμδν Νε?λον, { των θεών άναθεΐναι γενέσεις* τ^ν δέ άίρα ψασ\ 
π(κ) σαγορεύειν Ά0ην5ν. Τούτους ζϊ τους πένι 
τόν Αέρα λέγω, χα\ τ6 Τδωρ, τ4 τε ΠΟρ 
Γη ν, χα\ τ6 Πνεύμα, χόίσαν τήν οίκου μένη• 
ρεύεσθαι, &λλοτε &λλως είςμορφάςχαΐ ιδέας 
ι:ωντε χα\ παντοίων ζώων σχηματιζόμενους• 
των ομώνυμους παρ* αύτοϊς Αίγυπτίοις γεγον^ 
τους ανθρώπους, "Ηλιον, χα\Κρ6νον,χαι 'Ρέα 
χα\ Δία, χα\''Ηραν,χα\'Ήφαιστον, χαι Εστία 
μασθέντας. Γράφει δέ χα\τά περ\ τούτων πλ< 
μέν ό Μάνεθως' έπιτετμη μένως δέ ό Διόδωρος έ' 
λεχθείστ^ αυτοΟ γραφ ,, ώδέ πως Ιστορών χατ ρβΓνΑίΙοιηβηι, Υυΐοαηυιη ί$;ηβιη, ΙΟΓΓαιη €6Γ6Γβΐη : 

Οεεβηυηη ΙηιιηοΓβηη, αο Ν•Ιυιη βοτηνα Ωανίοηι, €υί 

ίρβ93 ςιΐ0(|υ6 (Ιβοηιιη ρΓοεΓ63ΐίοιΐ6& αΐΐπϋυυηΐ : 

96Γοηι (Ιβιιίςυβ ΜΊηοΓΥίΐηι αϊ) ϋδϋβπα ηοιηίηαΓί Γβ- 

ηιηΐ• Αΐ/]η6 Ιιο$ ηπίπηυθ ϋοο$, ΑβΓβιη νΐάβΓιεβΙ, 

Α(ΐυαηι, Ι^ηβπι, ΤοΓΓαικ, αο δρΊπΐυπι, .ογΙηιπι υηί- 

ν6Γ»υτιι ρβΓουΓΓ6Γ6, νοΓίαβ 5υ1}ίπ(]6 Ιιοιηίηυπι 61 

οιηιΓίδ ^ΓΟϋΓΐβ 3ηΊιυ&ηΐίυιη βξ^ι^^^ ^^ νυ11υ$ ίη- 

<1α6αΐ6<>, (ΐυοΓυπα ηοπιίηα ευπι αΐίςιιοί ΙιοπιίηΊΙ)πδ 

ιηοΠί οΐ3ηοχϋ$, 61 νη ^ΐμγρίο ηαΓΐ8 οοιηιηυηίοΒΐ;! 

ΓαβπηΙ, 38 Π"θ^ πΐίηυβ δοΙϋΐη,δαΙαΐ'ηυιη,Κ1ΐ63ηι, 

^ον6Iη, ^υποηβηι, Υιιΐοαηυπι, ν6ίϊΐ2ΐΐϊΐ(]ΐιβ οο^ηοιηί- 

ηαΓυηΙ. ϋυ% Μ3ηοΐΙιυ$ (|υίιΐ6ηι οηοηία Γυ$Ίιΐ5 υΙ)6Γίυ5ςυ6 ρβΓϋβςιιίΐυΓ, βυηιιη&ϋιη νβΓΟ Ώϊοό 

60» €|υο<1 βυρΓΑ Ιαυ(ΐΗνΊιηυ8, ΙΙί»ΙοήατΗίη ορ6Γ6 3(1 νβΓϋυπι ίΐα €0ΐηρΓ6ΐΐ6η(1ίΙ. 

€ΑΡϋΤ 111. Β ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ. 

Οβ αΙΙβςϋήΰα ^Ερι^ρΐίΟΓηηι 1/ΐ€θΙο§ία, Περϊ της ΑΙγυΛτίων άΛΛηγορονμέηίΐς Θει 

« υΐΓυη)(|(ΐ6 (ΐ6!ΐίη, δοΐβιη, ίη(]υίΐ, »ο 1.υη3Πΐ,ςυο3 « Τούτους (ϋ) δέ τους θεούς, τ^ν "Ηλιον, ^ 

^Ε^γρίϋ Ο&ίπάίδ ΐ8ΊίΙί5(ΐυ6 ιιοηιίηβ 5ί^ηΊί1θ3ηΙ, ογ- 
1)6ΐη υηίνβΓ^υιη γ6§6Γ6 αο ιηοοΙβΓαΓΊ, Γθδςυβ οιηηβ$ 
Ιτί1)υ$ (Ιίδΐίηοϋδ 9ηηί Ι6ΐηρ6$0ΐί1)υ$ αΙοΓβ Αΐηυβ αυ- 

β€Γ6 8ΐ3ΐυυΐΐΙ, \6Γ6, 9Β8ΐα(6, 61 ΙΐίβΙΠβ. ςΟΦ 8035 

£ίι>ςιιΙφ οοην6Γ5ίοη65 35ρ6€ΐηπι Γυςίβηΐβ ιηοΐυ €θη- 

ΑΟΙΑΠΙ, 30 ρΙυΓΙΠίυΐη ίΐΐ(6Γ 8656 η3ΐυΓ& (1ί88ί()6ηΐ6δ , 

δυηιιηα Ι3ΐη6π βΐ ορροΓΐυηί$8Ίηΐ3 οοπδβηδίοηβ ίη- 
ΐ6{$Γυιη 3ηηυιη 3ΐ)8οΙν3ηΙ• Αΐηιιβ ΙιΟΓυιη (ΐ60Γυιη 
6]ιΐδΐηο()ί 6δδ6 η3ΐυΓ3ΐη, ςιι» ιηιιΗυιη ζά 1η1)υ6η- 
(ΐ3ΐη Γβϋυδ οιηιιί1)υδ νίιη (^βηβηηάί ΓβουπίΙίοΓβιιι ρ6Γ 
&6δ6 οοηΓ6Γ3ΐ ; δοΓίδ (|υί(ΐ6ηι, ί^ηβο 03ΐ0Γί» 30 δρίπ- 
Ιυί ; 1•υηχ ν6Γ0, ΙιυιηοΓ! 61 δίε€Η3ΐί ; υΐηυδςυβ άβ- τήν Σελήνην, "Οσιριν δντας χατ' ΑΙγυπτίους χ 
τ^ν σύμπαντα χοσμον διοιχειν, τρέφοντας 
αΟςοντας πάντα τριμερέσιν ώραις, άοράτφ 
τήν περίοδον άπαρτιζούσαις, τί) τε έαρινϊ], > 
νϊ), χχ^ χειμερινή• ταύτας δέ έναντιωτάτην < 
τήν φύσιν έχουσας απαρτίζει ν τ6ν Ινιαυτ^ν 
σ'^μφωνία* φύσιν δ* συμβάλλεσθαι πλείστην 
τήν των απάντων ζωογονίαν των θεών τούι 
μ*ν, τη^ρώδους, χα\ πνεύματος• τήν δέ, ύ*) 
ξηρού• χοινϊ) δ' αμφότερους, Αέρος• χα\ δι3 
πάντα γενναίσθαι χαΐ τρέφεσθαι. Δι^ χα\ 
&παν σώμα της τών όλων φύσεως ές 'ϋ) ιηΐϋη εοπιιηυηί νίΠυΙβ, Α6ιί. Ηογοιπ ρΓ36ΐ6Γ63 1)β- Ο Σελήνης άπαρτίζεσθαι, τά δέ τούτων μέρη, τ ηβΑοίο ρΓΟΟΓβαΓί 36 ν6^6ΐ3π 6οη€ΐ3 : ί(]6οςυ6 ΐοΐυιη 
Ιιυ]ιΐδ υηίτβΓδί η3ΐυΓΧ εορρυδ δοΐίδ 36 ίυπ» 6οη- 
ίυη6ΐίοη6 6θπδίδΐ6Γ6,6υ]η8 ρ3η6δ ςυίηςιιβ ίΙΙχ δίηι, 
ΐ]υ3δ 3ηΐ6 ηοηιίηβνίιηηδ, δρίπΐυδ, ίςηίδ, δίϋευπι, 
)ιυηι1(1υπι, ροδΐΓ6ΐηθ(]υ6 36πυπι : υΐ ςυ6η)3()ηιοιΙυηι 
ίη ΙιοηιίΓΐβ, οαρυΐ, ιη«ιηυδ, ρβ(1ρδ 36 6!εΐ6Γ3 ιη6ΐηΙ)Γα 
ηυιη6Γ3ΐηυδ, ίΐ3 ρΐ3ηβ ίΐΗ6ξ;Γυιη 1ιυ]υδ ηιυη(1ί οογ- 
ροδ 6χ ίΙΓίδ ρ3ΓΐΊΙ)υδ 603^τη6ηΐ6ΐιΐΓ. Ι.ιηι νβΓΟ, ςυί 
1ιθΐΓ.ίη68 ίη ^Έ^γριο ρΐ3ηο 6ΐ βΓΐίουΙαίο δ6Γΐηοπ6 
ρηηείρεδ πδί ΓαβηηΙ, βοδ ραΠίΜΐη ίΠαΓυιη ςυ3ΓηΠ- 
1)61 ίίβυηι 3Γΐ>ίΐΓ3ΐθδ 6δδ6, ρΓορπ3(]ΐΐ6 36δίηκυΐ3πΐίη 
η3(υΓχ €οην6ηΊ€ηΐί 3ρρ6ΐΙαΓιοη6 (1οη3:)δβ; 36 <•ρίΓί- 
ίυιη ςυί(ΐ6ΐη, Ίρδα νοείδ ΊηΐβΓρΓβΙαίίοηβ^ονειη ηοπιί- προειρημένα, τ6 πνεύμα, χα\ τ^ πυρ, τΐ 
έτι δε τδ ύγρ^ν, χα\ τδ τελευταΐον τδ ^ 
ώσπερ έπ' άνθρωπου χεφαλήν χαΐ χ^'^ρα^ '. 
δας, χα\ τά άλλα μέρη χαταριθμούμενα, τδ 
τρόπον τ?> σώμα τού χόσμου συγχείσθαι παν 
προειρημένων. Τούτων δ' ζχαστον Οεδν νομί 
προσηγορίαν Ιδίαν έκάστω θεΐναι χατά τ6 
τους πρώτους διάλεχτος χρησαμένους διηρ( 
τών χατ' ΑΓγυτυτον ανθρώπων. Τδ μέν ου ν 
Δία προσαγορεΟσαι, μεθερμηνευομένης της 
ΙΙν, αΓτιον δντα του ψυχικού το?ς ζιυοις, έ 
ύπάρχειν πάντων οιονεί τίνα πατέρα. Συμφ< 
τούτοις φασ\ καΐ τδν έπιφανέστατον παρ' 
ποιητών έπ\ του θεού τούτο λέγοντα• η3δ86, ςυί ηποιΐ 3ΐιίιη3ΐί8 Γ36ΐι1ΐ3ΐίδ, ηυ» 3ηίηΐ3η(ίδ 

ίιΐ6δΙ, 3υ6ΐθΓ 6δδ6ΐ, ουιιΐ(ΐ6:η ίϋοίΓεο Γ6Γυηιοηπιίυιη(]ΐΐ6ΐη(ΐ3ΐιΐίΐυ3δΊ ρ3Γ6ηΐ6ΐη6$δ6ρυΐ3ν6Γυη(; 6υί 

(196 .6ΓΧ60Γϋΐη 61*13111 ροβίβπιηι 1οη§6 6ΐ3Γίδδίιηυϊη δΐιίΓΓ3§3Π 3ίυιι(, 6υιη άβ Ιΐ06 ιιυιηίηβ ίΐ2 Ιο 

Ρατβη$ Ιιοηιίηηηιηηε άβηηχςαβ, Ο Πατίιρ ανδρών τε Θεών τε. 

Ι^ηβπι 3υ(6ΐη δΙηοίΙΊ ηοιηιηίδ 6\ρΙίθ3ΐΐοηβ νυΐ63ηυιη Τδ δέ πυρ μεθερμηνευδμενον , 'Ήφαιστ< 
βρρείΐαδδβ, ςυοιΐ 89 ίρδίιπι ηΐ3£;ηπηι 3Γιςυβιη 6$δβ 
(Ιευπι, ΓβΓαηιςυβ οηιηίυπι §6η6Γ3ΐίοη6ΐη 36 ίυδίυιη 
ρβΓΓ66ΐυίηςυ6 ίηοΓ6ΐη6πΐυπι ρΐυππιυηι ]υν3Γ6 ύχίβ- 

(ίΠ)3Γ61ΐΙ. ΡΓ3ίΐ6Γ63 ΐ6ΓΓ3ΐη, ςΠΟά 63111 Γ6η]ίη η3δ• 

6«!ΐιΐίυιη ςυο(](]3ΐη (ΐυ3δί ν3δ 61 60ΐΐ66ρ(36υ1υπι 6δδ6 
€6ηδ6Γ6ηΐ, Μ3ΐΓ6ΐη νο638δ6, ςυ3ηι ίρδί ςαοςυο 6γ36• 
οΙ Δήμητρα (Ιιθ6 6δΙ €6Γ0Γ6ΐη) ηυηο.ιιρβΓβ 8θΐ63ηΙ, 
ί(]ςαβ Ιβνί (3η(υτη 3ΐί(ΐυ3 ρηοπδ 3ρρ6ΐΐ3ΐΐοηί8 ιηυ- 

(ΑΧ) ΤούζΌνς, ϋίοίΙοΓυδ δίουΐοδ ΠΙ), ι, ]^%. 11, 
οονχ •(ΓιΙ., 2ηΐΙςυ8Β νβΓΟ 7. μάσαι, νομίσαντας μέγαν είναι θεδν κα\ πολ 
βάλλεσθαι πδσιν εις γένεσιν χα\ τελείαν < 
Τήν δ* γ ην, ώσπερ άγγεϊόν τι τών φυομέν 
λαμβάνοντας, Μητέρα προσαγορεΰσαι• χαΐ τ< 
ληνας δέ ταύτην παραπλησίως Δήμητραν 
βραχύ μετατεθείσης διά τδν χρ^^νον της λέΐ 
γάρ παλαιδν όνομάζεσθαι τήν γήν μητέροι, ι 
κα\ τδν Όρφέα προσμαρτυρείν λέγοντα* (42) ΠΛβίσνφτ, Α1ΐ6Γ βχ ηαδδ. νελβίντα, 
■ι^ο]υ(ϋ6ίο. Ι« Ρη^ΕΡΑΗ. ΕΥΑΝΟ. Ι-ΙΒ. ΠΚ 106 

Ιλϋοηβ, €010 Μηκίειη οΐίοι Γήν Μητέρα Τογγαπι Μ:!Ιγ6πι ηοηιΊη&ΓβηΙ, υΐ ίρβοιηρΐ θΓρ1ιου& 1ΐ0€ ν^ηα 
ΙβιίαΙυιη ΓΐΐΠςιιίΐ : 
Γη μήττιρ πάντωτ, Δημήτηρ χΛοντοδότεφα, Α ΒΒτηηι Τβηα ραν€η$, Μαΐβτ €ϋί•α αΐηια Ι>οηοτΗίη, 

ΙΙπιηί(Ιιιπι αυΐβπι Οοοαπυπι α \6ΐ6Γί1)υ3 ηυηουρβ- Τ^ Γ ύγρ^ν όνομάται λέγουσι τους παλαιούς Όχεα- 
νόν• δ μεΟιρμηνευόμενον μέν είναι τροφής (43) μη- 
τέρα* τΜίρ' ένίοις δέ των Ελλήνων Όχεανόν ύπαρχε ιν 
6ι:ειλήφθαι* ιζερί ου κα\ τ6ν ποιητήν λέγειν 

^ύχεατόγ τε θεώτ γέτεσιτ χαϊ μητέρα Τηθύν 

ά γλρ ΑίγντΓΡίοι νομίζου^ιν Ώχεαν6ν είναι τ6ν 
ιβρ' αύτοις ποταμών Νεϊλον, πρ6ς ψ (ϋ) χαι τάς των 
βεώ•/ γενέσεις ύπάρξαι. Της γάρ πάσης οΙχουμέ'Λ)ς 
«ατά μ^νην τήν Αιγυπτον είναι πύΧζις πολλάς ύπ6 
τών αρχαίων θεών έκτισμένας• οΤον Δώς, Ώλίου, 
Έρμου, Απόλλωνος, Πανός, Κίληθυίας, &λλων πλει^ Ιυιιι 6556 ΐΓα(1υιι(, εαπκιυβ νοεοιη, 8*1 ίιιΐ6ΓρΓ6ΐ3Γί 
νβΐίβ, 3ΐΊιη6ΐιΐί ιηαΐΓβιη δΊς[ηΊΩεαΓ6, βΓΧοοδςυβ ηοη- 
ιιυΙ1ο8 ίΐΐυίΐ ίρ$υιη Οεοαπί ηοτηοη ουηνίεπι ίιί 86η- 
δυιη υδΐΐΓρ3586 &Γΐ)ΊΐΓ3ηΙυΓ ; (Ιβ ςυο βΐίαιη ίΐ& Τ3168 

θ€6αηηηίηηβ άεοτηιη οτίητη^ ΤβίΗίβηίΐαβ ρατβηίβηι. 

Ουίρρβ βηίηι ^ΐ^νρΐϋ Οοοαηυιη Μίΐυιη Πιινίυιπ βυυπι 
6386 ρυΐ3ΐι(, €111 ϋβοπιιη ηυοηυβ ββποΓαΓιοποδ &$8ί- 
^παιιΐ. Ν2Π1 εχ οηιηίΐΗΐβ ΐβΓΓηηιηι ρ3ΓΐίΙ)υδ ορ- 
ρ'κία ίη υη& Άψ^^νο αΐ) &η(ίςυί8 ϋϋδ εοηάίο €88β 
ρΙυΓίιηα, ου]υ8ηιθ(]Ί 8υη(, Ιονίβ, δοΐίδ , ΜοΓουπί» 
ΑροΙΙίπίδ , Ραηίδ , 1.υεΊηχ , αΙΊοΓυπιςυβ εοιηρίυ- 
ΐΜιΐν. Τ&ν 61 αέρα προσαγορεΰσα( φασιν ΆΟηναίν, ■> τίυιη. Οιιοιΐ αβΓβιη δρβοί»!, ίΙΙυιη &1) ϋ8(]6ηη, νί μ<θερμηνευομένης της λέξεως, κα\ Δι6ς θυγατέρα γε 

νομίααι ταύτη ν, χα\ παρθένον ύποτυήσασθαι, διά τε 

τ6 &φΟορον είναι φύσει τδν αέρα, χα\ τδν άχρότατον 

Ιι:έχειν τοΰ σύμπαντος χόσμου τβτζον διόπερ έχ της 

χορυφής τοΰ Δι^ μυΟολογηΟήναι γενέσθαι ταΰτην. 

ΥΚομάσθαι δέ αυτήν χα\ Τριτογένειαν (4ο), άττδ τοΰ 

τρΙς μεταβάλλειν τήν φύσιν αυτής χατ' ένιαυτδν, ?α- 

ρος, θέρους, κα\ χειμωνος. Λέγεσθαι δέ αυτήν χα\ 

Γλαυχώπιν, ούχ &σπερ ίνιοι των Ελλήνων ύπέλαβον 

άπδ τοΰ τους οφθαλμούς χα\ γλαυκούς ίχειν • τοΰτο 

|»έν γάρ εΟηθες ύπαρχε ιν • άλλα άτΛ τοΰ τδν αέρα 

φ πρόσοψιν ?χειν δγγλαυκον. Φασ\ δέ τους πέντε 

•ίους τους προειρη μένους την π3σαν οίχουμένην 

Ιηιηρεύεσθαι, φανταζο μένους τοίς άνθρώποις έν Ιε- ηοιηίηίδ ίηίοΓρΓβΙαίΙοπβίΙοοΙαΓαΐα, ΜίηβΓΥίιηι αρρβί- 
Ι&Ιυπι, Ιιαηο υι*γο Ιονίδ (ίΙίαιη, δίηιυΐηυθ ν'ΐφπβιη 
ΙιαΙιίΐαηι Γυίδδε (Ιίουηΐ ; (|υο^ αοΓ ηεε υ1ΐ3ΐη κυ^ρΐβ 
ηαΐϋΓα οοΓΓυρίΊοηοπι δυΙ)β3ΐ, οΐ δΐιρΓβηιαιη ΙοΙίυβ 
ιηυιΐίΓι δβϋοηι 2ΐο Γβ^ίοηεπι οίΗίηεαΙ : ηΐ^υβ 1ΐ3ηβ 
Γυίδδβ οαυδαιη, εαΓ ΜΊπεπνα ^ον^δ 6χ νβπίεβ η&ΐΑ 
βη^βΓεΙυΓ. Ε^ιηϋοιη ροΓΠΟ Τριτογένειαν ^υαδί ΙβΓ 
^επίίαιη \υΙ^ο ηοιηίη&Γί, ηυοιΐ 16Γ δίπ^υΐίδ απηίδ, 
νεΓβ , 36δΐ9(6 , β1 Ιιγβπιβ Γ.€Π8 ηαίιίΓΑ ηιυιβΙυΓ ; 
γλαυχώπιν νβΓΟ, ηοη ηυοά οίΒδϋδ οευΐίδ ρΓφϋίΐΑ 
€δδ€ΐ, ιιΐ θΓ3Β€οηιιη βΐίςαί ρυΙβνβΓβ; ί(1 βηίιη €Γ»δ- 
δδεηίΐϊΐίϋπι δίηιρΙίάΐΛΓίδΟδδβ ; 3β(1 ςυοιΐ βΟΓ οαίδίιιηι 
ρΐαηβ 30 ο•30ΓυΙουιη εοΙοΓβιη δρο€ΐα2ΐΐί1)ΐΐ8 ρι*» 8β 
ΓβΓΓβ νίίΙοαίϋΓ. Ηοδ Ίβ'ΊιΐΓ ςιιίπςιιε ϋβοδ ΤβΓΓ3Γη ρών ζώων μορφαις, Ιστι δ' οτε ^^\ εΙς άνΟρίόπων Ο βίυηΐ ΙπδΙίϋΓε ιιηίνοΓδαιη, 1)θΐηΊιιί1)ΐΐδςυβ ιηοάο δϋ- Ιίέας, ή τίνων &λλων μεταβάλλοντας• χα\ τοΰτο μή 
ψΜαις ύπάρχειν, άλλα δυνατόν, εΓπερ οΰτο: πρδς 
ΰΐήθειάν είσιν οΐ πά'/τα γεννώντες. Κα\ τ6ν τΛίητήν 
{* εΙς ΑΓγυπτον παραβαλόντα, και μετάσχοντα παρά 
ών Ιερέων των τοιούτων λόγων, θειναί που χατά 
«ίησιν τδ προειρημένον, ώς γινόμενον €Γ3ηιιη αηίπίΑπΙΙιιιη β<;υΓα, πιοϋο Ιιοιηίηυπι νυΐΐυ , 
ηιοϋο αϋιι ηυ^κίαιη δρεοίε ΐεείοδδεδε νΊ(Ιβη<1θ8 ίηΐεΓ- 
άυπ) ρΓ26ΐ)εΓ0. Αιηιιβ ίιί ηεΓ}υ2ηυ3ηη Γ3ΐί)υ1θ8υιη βδδβ, 
δεό οιηηίηο ίΐ(τί ροδδε οοπΓίΓΠίαηΐ, ευηι ΠΓΐδίηί, α ηυί- 
1)ϋδ οιηηΊ» Γοβρδε ρΓοεΓεοηΙιΐΓ; αϋεοςυε ροείαηι ουιη 
Ίη ^Ε^ρΐιιηι ηρρυϋδδεί, 90 ^ο δοπηοηεδ ε]υδηΐ0(1ί (Ου εο »&€6Γ(Ιοΐε8 €θπιπιυηίθ3δ86ηΐ, ςιιαδί γοπι ϋεπ βοΠίΑΐη ςυοϋαη) δυχ ροε^εοδ Ιοοο ίΐα €οΐ6ΐ)Γ<ιδδ6, ΚαΙ Γ6 (46) Θβοϊ ζείτοισιν έακότες άΛΛοδαΛοΤα, 
ΠαττοΤοι νεΛέθοιττες έπιστρω^ώσι χόΛηας 
\τβρωΛωτ^ νβριν τε καΐ εϋνομίην έ^ορωντες. 

Περί μέν ουν των έν ούρανώ θεών, χαΐ γένεσιν άΐδιον 
Ι9](ηχδτων τοσαΰτα λέγουσιν ΑΙγύπτιοι. "Αλλους δέ 
Ιχ τούτων έηγείους γενέσθαι φασ\ν, ύπάρξαντας μέν 
Ονητοΰς, διά δέ σύνεσιν κα\ κοινήν ανθρώπων εύερ- 
γΐίίαν τετευχότας της αθανασίας, ων ένίους και βα- ϋη'νι βΐΊαηι χηΐβτάηηι ρ^τβ^ήαο ηηηιίηα ίπΐίη^ 
Α/ι7/ί ηυΐΊ8 ΙααΙιαΓβ ϋίίβηΐ ηο$ΐτα ορρίίία /Όηνιίι, 
Ι'α$ηαβ η6[α$ηη€ ίΐιιιαΐ ρίυρίοη Ιηίηιηβ €€ηΐΗηί» 

Ηατο δϋπΐ , ηπχ άβ (Ιϋδ ιΟΒίεδΙ'ώυδ οπυςυε δεπι- 
ρίΐεηιο ρπχάίιΊδ ^Εζ^ρ^\Ί εοπιηιοηιοΓ.ιηΙ; 3 ςυί1)υ8 
αΐίοδ ηιιοδϋαηι ρποοΓεβίΟδ Γυίδϋβ ροΓΐιίΙ)εηΙ, ΙεΓΓε&- 
ΐΓεβ ΊΙΙοδ ({υίίίειη 3ε πιοπί οΙ)ηοχίθ3, &εϋ (αηιεη 
ίπιπιοΓίαΙίΐαΐεηι ραΓίίπι ο1) δίηςπίβρεπι ρΓυ(1εηΐί3πι, ηλείς γεγονέναι χατά τήν ΑΓγυτττον. Μεθερμηνευο- ρβπίηι ο1) εοπιπίυιιοπι ίπ ^εηυδ Ιιοιηίηυπι 1)εηείΙ- 

μίνων δ* αυτών τινάς μέν όμωνύμως ύπαρχε ι ν τοϊς 

φ^Ι^ρανίοις, τινάς δέ ίδίαν έσχηκέναι προσηγορίαν, 

Ήλιάν τε κα\ Κρόνον, κα\ 'Ρέαν, έτι δέ Δία τδν ύπό 

Τίνων "Αμμωνα προσαγορευδμενον • πρδς δέ τούτοις 

Ήρβν χαΧ "Ηφαιστον, Ετι δέ Έστίαν, καΐ τελευταιον (15) Τρορης. Οίθ(ΙθΓϋ8, τροφήν, ςϋΟΠΜχΙο ΟαΙΙίοβ 
οίείηιΐιβ, ψαέτβ ηοηττίεΒ. 

Ιϋ)^Πρός 4»• ΡοΓίβ Ιε^εηιΙυπι πρδς οδ. ΟεΓίβ 
9^ φ ύπάρξαι ϊά^να εηΐ ςυο<Ι ψ άνατεθήναι. 

(45) ΤριτογέτΒίατ. ΡΙυΐΑΓεΙιυβ Οΰ ΙΜβ εί Οιί- 
η^#, ρ3|[. 581, Ιοοβ• ιΙίΐβΓ Ηοε εοκηοιηβη έτυμολο- οοηΐϊαηι εοηδεευΐοδ, ηυοΓϋηι βΐίαηι βϋςηί ίη 
Λ^8>'ρΐο Γεβηβνεπηί. ΗοΓυηι ίΐεηι, 51 ηοπιΊπΑ ίηΐεΓ- 
ριείοΓίδ, αΐίϋδ ε]υδιΙοηι 3ε εοβίΐίδίβδ ίρδοδ ηοωίηίβ 
Γυίδδε, 3ΐίθδ ρΓορη3η[ΐ ςποηκίαιη 8ρρεΙΐ3ΐίοηεπι 6δ«β 
βΟΓίίιοδ, δοΐεπι, δαίιίΓηηιη, Ορεπι, βϋεοςυε ^ονεIII 

γειται, εχ ΡγΐΙΐ3^οΓχοΓυηι δγηιϋοΐίδ , άυπι αίΐ : 
Τ6 μέν γά^^ Ισόπλευρον τρίγωνον, έχάλουν Άθηνάν 
χορυφαγενη κα\ τριτογένειαν, δτι τρισ\ χαθέ^ις ά^ 
των ^(ών γιονιων άγομέναις διοριρείται. 
(46) Καί τβ, ΗοπιβΓα8, Ό^ι^σ. Ρ, ν. 486. 
161 ΕυδΕΒΠ ε^ΕδΑΚΙΕΝδΙδ ΟΡΡ. 

ΙΗιιιη, οαΐ ηοηηυΙΓι Ληιιηοπίδ οο^ηοιηβηΐυιη ΓβοβΓβ; Α 
^^ηοη6Iη ρΓΧίβΓΟβ, Υυΐο^ιηυιη, ν^δίαιη, ροδίΓβιηο- 
ςυβ ΜβΓεαπαιη, €χ ϋδηυβ δοΐβηίΐ ^ε^^^ρ(^ Γ6{[ηυιη 
ρηηοΐρβιη (βηυίβδβ, 2&ιγο εοβίβδίί οο^ηοιηΐηβΕη. ι 
Η&ο(6πν8 α ηοΙ)!5 1&ιΐ(ΐ3ΐυ$ βυείΟΓ. ^3ΐη νβΓΟ ΡΙυ- 
ΐ3Γ€ΐΐ08 ίη 60. ςυοιί άβ ίιχάβ 82ΓΪρ&ίΙ, ορυ&€αΙο, 
({αββ ββςυιιηΙϋΓ Αά ν6Γΐ)υιη Ιΐ3ΐ)βΙ : ι Κβιη , ίηςυίΐ, 
ηονο « €8ρΊΐ6 ΐοΐαηι ΑΓΟβδδβηίΟΒ, εχ οιηηί1)υ$, ςυί 
6υΙ)ΐί1ίυ8 3ΐί(|υί<1 61 &Γ.€υΓ8Γιυ5 όίδρυΙ&Γυηΐ, βΟΓοιη 
ίη ρήηιίδ, ςυί1)υδ &ίηιρ1ίοΊΐ38 ιη&ςί8 Ι&ηιβη ρΐαουίΐ, 
5βηΐ€ηΐί&ιη νίϋββιηυδ. Τ&Ιβδ νβΓΟ ίΙΠ δυηΐ, €|ηΊ 
<|ϋοιηοίΙο 6Γ3Β€ί, δαΙυΓηυηη Ιεπιριΐδ, Ιιιηοηβηι 86- 
Γβιη, Υυΐεαιιί ([βηβΓΑΐίοηειη 36Πδ ίη ίβπβιη ιηυΐ3ΐίο- 
ηβιη 3ΐ)6^οπ€β ίηΐ6ΓρΓ6(αηΙ(ΐΓ, δίο 3ρυ(1 ^£(ζγρΓιο$ 
ΝίΙυιη Οδίπη 6δδβ (Ιΐΰυηΐ, ηυί ευιη Ιδίάβ, Ιιοο βδΐ 
ΐϋΓΓ<> εοη^ΓβάίαΐυΓ ; ΤγρΙιοηοΐΏ νβΓο ιΐ)3Γβ, ίη ςυοϋ Π 
ΝΠαβ ίηεί(ΐ6ΐΐ8 βναπβδοαί. > Ου'ώυδ ίΐΐβ δίιηί1ί1)υδ- 
ςυβ εοπιιη6ΐηοΓ3ΐί8, τυΓδαιη αά (Ιχιηοηβδ ΟοΙίΐΙαδ 
()θθΓυιη ίδίοπιιη Γ3ΐ)€ΐΐ3δ ΓβνοοΑΐ, ηοναδςυβάβίηοΓρδ 
ΐ)0?3Γυιη &1ΐ6^0Γί&Γυιη 3εοοπ)ΐιιο(ΐ3ΐίοη6δ 6χοοςίΐ3ΐ. 
Ε^ο ^6Γ0 «ιυχδίεηπι εχ ϋδ, εΐ ςυίίίειη ]αΓε, ({υο- 
Γυιη (3ηόειη δεδε ηιπηίουπ) εχρΓεδδ3δ ίιη3βίηεδ 
εοηδεΓν3Γ6 (1ίθ3ηΐ; ιΐχπαοηυιη η6? 3η ί(;ηίδ, βεπδ, 
ΐεΓΓΧ, αςυ», 3η ν'ίΓΟΓυπ), πιυΠεΓυπιςυε δίαιυΐ3- 
€Γ3?3η (1εηΊ(|ϋε ^ΓυΐοΓυπι 3ηίηΐ3η1ίυπ)» 30 ΓεΓ3Γυιη 
ίρδ3Γυιη β(ζΐΐΓ3δ? Ν3πι ευπ) ίρδίπιει, Ιιοωίηεδ ςαοδ- 
(!3ηι ιηθΓΐ3ΐε$ εοάεηι, ςυο δοΐεηι 3ε εχίεΓΑ πιυηάί 
ε1εηιεηΐ3, ηοηιίηε ρΓοεΓε3ΐθδ, εοδ(Ιεηΐ(|υ6 άεοδ ροδ- 
Ιε3 εοοδεεΓ3ΐθ8 Γυίδβε εοηεε(ΐ3ηΐ ; 91 (ΐυοΓυιη,οΙ)- 
&εεΓ0, φςιιυηι ίυεπί ίπ)3|;ίηεδ ί1ΐ38 ϋ|;υΓ38ςυ6 ηο- 
πιίη3Γε, (|υ38 ίη δίπιυΐ3εΓί3 ίη3ηίπιεδ ε9Ρΐ3ΐ38 \ί(1ε- ^ 
ιηυδΤ 3η εΙεηιεηίΟΓυιη 1ιυ]Ηδ υηίνεΓδί? 3η,ςυοά 3γ- 
ιίΗείθδ3 ίρ83 νυΐΐυδ εοηΓθΓΠ)3ΐίο ρ3ΐ3πι θδΐεη(Ι'α, 
πιοη3ΐίυηι ίηΐεΓ ηιοπυοδ ]3ε6ηΐίϋπι ? Εηίπι νεπο, 
ΐιιϋβ^ηΐ ]8(ί Ιίεεί ; νεηΐβδ ρεΓ δβ ίρδ3 ΙοςυίΐυΓ, 3ε 
ρΓορε πΐ3(;π3 νοεε εΐααιβηδ, εοδ, (Ιβ ςυίϋυδ 3|;ίιιιυ8, 
νίΓΟδ ςαο8(ΐ3ΐη ηιοιΐ3ΐεδ ίαίδδβ ΐεδ(3ΐαΓ. 0υίηεΐί3πι 
Ρ1υΐ3Γε1)υ8 ίη ορεΓβ ίΙΙο ςαοιΐ /)β ΙΜβ ^^ι^ρΐϋ«- 
(ΐη€ ηηηιιηί^Μ δεπρίυιη Γείίςυίΐ, υΙίΓο (Ι3ΐ3(|ΐιε ορε- 
Τ3 δίη^υΙοΓυιη ρΓορΓί3Π) εοΓροπδ η9υΓ3ηι εοΙοΓεηι- 
ηυε (1εεΐ3Γ3(, ΙΓΐδ νεΓΐ)ίδ : < Ν3ΓΓ3ηΙ, ίη(|ΐιίΙ, Μ%^' 
ρΓιί ΜεΓευπυπι 1)Γ3ε1](0 ϋΓενίοΓεηι, ΤγρΙιοηεηο τυ- 
ΓαΐΏ, Μ3ηεηι ε3η(ϋ(1ίθΓειη, Οδίπη (1εηί({α6 ηίς^πο- 
Γεηι Γηίδδε : ηοίρρε ςυί η3ΐυΓ3 Ιιοηιίηεδ εχδΐίΐίδ- 
86ΠΙ. » Ηβεε Ρΐυίαιείιυδ. ΜοΠυοΓυπι εν^ο Γυίι ΐοΐ3 
ίΙΐ3 ηυπιίηυηη 3ρυά ίδίοδ εοη8εεΓ3ΐίο ; (|υί(1ςυί(1 3υ- 
Ιεπι ρΐιγδίοίοςί» βδΐ, Ιιοε ίίϋεηι ροδΐε3 εοηβηχεΓε. 
Ν3Π1 ςυίά 3ΐΐίηε1)3ΐ ίη ?ίΓ0Γΐιαι 3ε ιηιιΐίετυπι εβΚ- Ο ΡΑΚ8 II, - ΑΡΟΙ,ΟΟΕτίΟΑ. 

Έρμήν. Κα\ πρώτον μίν "Ήλιον βασιλευβαι 
ΑΓγυπτον» όμώνυμον 6ντα τφ χατ^ ουρανών 
Ταύτα μέν οδν ό βηλωθε\ς συγγραφεύς. Καΐ 
ταρχος δέ έ>ί τφ περ\ των Κατά τή*• */σ 
συγγράμματι τάδε γράφει κατά λέξιν ι *^ 
(47)^ δέ αρχής των φιλοσοφώτερ^ν τι λέγεί' 
των (48) τους απλούστατους σχεψώμεθα 
Ούτοι δ' ε1σ\ν οΐ λέγοντες, ώσπερ "Έλληνε^ 
άλληγοροΰσι τδν χρόνον, "Ηραν δέ τ6ν αέρα 
δέ Ηφαίστου τήν εΙς τ6 πυρ αέρος μεταβολ 
παρ' ΑΙγυπτίοις ΝεΤλον εΤναι τ6ν "Οσιρι 
συνόντα ζ^ γ]), Τυφώνα δέ τί]ν θάλασσαν, 
Νείλος εμπίπτων αφανίζεται, ι Ταΰτα χαι τ^ 
εΙπών, πάλιν εΙς δαίμονας αναφέρει τους 
δηλουμένων θεών μύθους. ΚαΙ πάλιν άλλο 
δωσι, κα\ αύθις έτέρως άλληγορών. "^Ην δ' 
λόγον πυθέσθαι όποτέρων θεών τα ξόανα τά^ 
πωμένας μορφάς σώζειν φήσουσιν πότερα & 
άλλάπυρ6ς, χαΐ αέρος, κα\ γης, χα\ ύδατος, • 
χα\ γυναικών είχόνας, χα\ ζώων άλογων, χα 
σχήματα; Έπε\ γάρ χαΐ πρ6ς αυτών συγ» 
όμωνύμωςήλίφ χα\ τοΤς καθόλου στοιχείοις θν 
νοις άνδρας γεγονέναι, καΐ τούτους θεούς άνηγ< 
τίνων είχδς άν εΓη μορφάς είναι κα\ είκόνι 
τάς έν τοΙς άψύχοις ξοάνοις γλυφάς; πότι 
καθόλου στοιχείων, ή, όπερ κα\ τ6 έναργίς τ 
έπιδείκνυσι, τών έν νεκροΤς κειμένων θνητώ 
εΕ καΐ αυτοί μοι (49) λέγοιεν, δ γέ τι άλη6 
βοαί καΐ κέκραγε μονονουχ\ φωνήν άφιείς, 
άνδρας μαρτύρων γεγονέναι τους δηλουμένου 
Πλούταρχος κα\ τών σωμάτων (50) αυτών 
ουσίας τ2ιν ποών υπογράφει του σώματος χα 
έν τοις Περϊ %ΐ\ς Ίσιδος καϊ των ΑίγνΛτΙί 
ώδέ πως λέγων ι Ίστοροΰσι (51) γάρ ΑΙγυ 
μ&ν Έρμήν τφ σώματι γενέσθαι γαλιάγκω\ 
Τυφώνα τ?| χροιά π'ϋ^{^6ν, λευκόν τε τδν "Λ 
μελάγχρουν τόν "Οσιρι ν, ώς τ?( φύσει γεγο\ 
θρώπους. ι Ταύτα ό Πλούταρχος. Νεκρών &ρ< 
αυτών θεοττοιία καθέστηκε ' πέπλασται δ* ο 
τής φυσιολογίας. Τι γάρ έχρήν ανδρών κα\ • 
σχήματα ζωοπλαστεϊν, παρδν και δίχα τούτο 
σέβείν καΐ Σελήνη ν, καΐ τά λοιπά του κόσ(. 
χεία ; Ποτέροις δέ τούτων, κα\ έκ τίνων άρξά] 
τοιάσδε προσηγορίας έπεφήμισαν; οίον, > 
"Ηφαιστον κα\ τήν Άθηνάν, Δία τε κα\ Ποσει 
"Ηραν. *Αρα γάρ ταΰτα τών καθόλου στοίχε 
•τερον δντα ονόματα, δεύτερον αυτά τοις θνητ 
νύμωςτοΤς ούρανίοις έπιτεθείκασιν • ή τοδμ* (47) *Α--γ' άΛΛης. Ρ1ϋΐ3ΓεΙιυδ Όβ ίνάβ εί Οίίπί/β, 
ρ. 365 ϋ, 2. 

(48) ^οκούντωτ. ΡΐΗΐ3Γε1ιηδ, δυναμένων. 

(49) Αυτοί μοι. Υεπίερε ηοη (1υΚ)Ίΐ3νί, ςυαδί δεπ- 

{' Ηιιιη ε&δεί, αύτο\ μή, ςυοίΐ δεηδϋδ οηιηίηο ροδίυ- 
31. 

(%ϋ\ ΑυΙ Ιιοε σωμάτων, 3αΙ ςυοθ δεςυίΙυΓ σώμα- 
τος, αείεηάυιη νκΙείυΓ. 

(51) Ίστορονσιγ, Ηίε πιίΐιί ΡΙιιΐ3ΓεΙιί Ιοευδ ηοη 
οεευΓΓίΙ, 5ε(1 3ΐϋ (Ιυο ηοη 3ϋδίηηίΐ68, εοάβηι ίη ΠΙ). 
ΰ€ Ιίίάβ βί Οίίηάβ, ΟχίεΓαπι γαλιάγκωνα τεροδυΐ, 
ρΐΌ γαληάγχωνα ; δίε εηίηι υ1)ίςυε 8εΓί1)ίΐυΓ, ε( νεί 1)Γ.ΊεΙ)ίο Ι3π1ηπι, νεΙ «'ΐΐαηι Ιοίο οοΓροΓβ Κ)ΐ 
δί^ηί(!θ3ΐ. Οιιί ΐαηιεη 1ΐ3ηε νοοεηι άπ6 τής γ 
εβδδΐιηΐ, ϋδ ιη3);ΐδ τ6 η ρΐ3εε3ΐ, ςυπιη ι, Ν 
ηιίΐεδ, (]υί 1.3ΐίηίδ οΓιηι Αηεί (1ίε4;1)3ηΙυΓ. ^ 
Εί'δΐυδ ; ι Λ/ιγι», ςυί αάυηουηι 1)Γ3€ΐιιυπι Ιι 
εχροΓΠ^ ηοη ροδδίΐ. ι Κί 6Ιο<$δ3πο τβίεπ, 
ηιαηουδ εδί, χνΛΛύς, λορδός. ΚεεΙε κυλλός. ] 
χωλός εΐ καμπύλος ΗεδγεΙήο (ΙίείΙαΓ; 31 λθ{ 
ηηυπι ροΚίυδ δίςηίΟεαΙ, ε]υδπιθ(1ί Γεπε ςυβπ 
νοε3ηιυ8 Ιοητάαηά, Υ3Γγο Ι3ηιεη Ληοκηι $ 
ε$5ε νοεειη ρυΐανίΐ. 100 ΡΠΛΙΡΛΒ. ΕΥΑΝΟ. Ι.ΙΒ. ΠΙ. ίΤΟ της ΐ»ρ• άνθρώΐη>ις επικλήσεως τήν μετβφοράν έπ\ Α ^ίοπι βιιηυΙίΐΟΓα €0ηίΙ^Γ8Γβ , ουιη βίηβ ίΙΚδ ίΐ^ίειη τάς συσίόίς ττεποίηνται ; Κα\ ιΙ χρή θνηταΤς προσηγσ- 
μίΛΐς τλς χΑθ^ου φύσεις έπιφημίίέιν, τά δέ καθ' 
Ιχ23τον βε^ν μυστήρι», οι τε Ομνοι καΐ αϊ <|)δα\, χα\ 
των τελετών τά άινέ|&(^ητα, πότερα των καθόλου στοι- 
]^ίων ή τών πάλαι θνητών ανδρών των το?ς θεοΓς 
όμιΐι»νυμων επάγονται τά σύμβολα ; *Αλλά γάρ πλάνας 
χα\ μέΟας, χαι ίρωτας, φθοράς τε γυναικών, κα\ αν- 
δρών έπιβουλάς, κα\ μυρία &ττα θνητά ώς αληθώς 
χα\ αισχρά χα\ &σεμνΑ, τοως ϋν τις άναθείη ^ο?ς κα- 
θόλου στοίχε £οις, αύτόθεν τδ θνητών κα\ άνθρωτ^πα- 
6ές έτανηνεγμένα ; "βστε έκ τούτων απάντων άλ(- 
ΠΕεσ6αι τήν θαυμαστην ταύτην κα\ γεννα(αν φυσιο- 
λογίαν χβιτ' ούδΐν αληθείας ήμμένην, ούθέ τι θείον 
αληθώς έπαγομένην, βεβιασμένην δέ κα\ διεψευσμέ- Ιρβυιη, Ι.υη3ΐη, ίΐθΓ6ΐΐ<ιυ2ΐ 1ιυ]υ8 υιιΙνβΓδί βΙ^ιηβηίΑ 
οοΙβΓβ αο νοηβΓίΓΪ ΙΐοβΓεί. ^3ΐη υΐπβ ροΓΓΟ 6Χ ίβΐίΒ, 
61 3 ςυΊϋυΒ &υ$ρίθ!ΐιί, 6]υ5Γηθ(1ί εο^ηοπίθηίδΐ Ιπ- 
Ι)υ6Γ6? Υυΐεηηί, ίηςυοτη, 6( Μίηοηχ, Ιονίδ, Νβριυ- 
ηί, 3ΐ(|υ6 ^υηοη^$? υίΓυιη ίδΐιι ρηηουπι ΓιιβΓβ 1ιυ]υ9 
ιηυηάί οΙεηιεηίοΓυιη ηοιηίηί, ςυχ ϋϋίηάβ ηιοηβΐ!- 
1>α8, 2(1 &1ίςυαιη ίηΙΟΓ οοδ ΰοαίεδίεδςυβ ()603 αρρβί* 
Ιβϋοηίδ €θΐηιιιυηΊοιΐ6ΐη ίπιρο$υ6πη(? ζη ροΐίυβ, αιΐ 
εοιηιηυη68 ίΐΐαδ η;ιΙυΓ&$ Ιιοιηίηυπι ίρδΟΓυιη ηοιηίηχι 
ΐΓ3(1υχ6Γ6 ? ςυοΓ^υιη νεπο π)0Γΐ3ΐίΙ)υ3 Ιήδεβ βρρεΙΙα- 
Ιίοηϋιυβ υη!νεΓ8ΐ η^Ιυταδ ηυηευραΓβ ? Ουίϋ αυΐεπι 
δίη^^υΙοΓυιη (ΙεοΓυιη ιη]Γ$ΐεπα ? ςυί(1 Ιι^τιηιιί εΐ οαΓ- 
ιηίη2ΐ? ςυί(Ι ίηίΐίοΓυιη αΓεαηί η1υ5? Μιιηϋίηβ εΐε- 
ΙηεηίΟΓαηι, αη ρπδεοΓυπι ιοοΓίΒΐίυιη εοιίετη ε^πι νην Ιχουσαν τήν έξωθεν σεμνολογίαν. "Ακουε δ' ουν ^ <1ϋ8 ηοηαίηβ ρΓχϋίΙοηιπ) ίπνεεί» ίυεΓε 8γιη1>ο1& ? 
οία κα\ ό Πσρφύριος έν τ^ πρδς "Ανεβώ τ6ν ΑΙγύ- Νβιη εΓΓ0Γ68 ςυίάεπ), 6ΐ)Γίθ838 ρ6Γροΐ3ΐίοη68, 2ΐηιο- 
πτιον επιστολή περ\ τών αυτών Ιστορεί. Γ69, ιηυΙίβΓυιη ορρΓ688ίοη68, τίΓΟΓυπι ίη8ί(1Ία8, €1 

1ι«]ιΐ5ΐηοι]ί ββχοβηία ΐη ιηοΓίβιη ιιΐίςυβ τθΓ^εηϋβ, βΙ 8ΐιπιιη& ευιη ΐϋΓρίΐυάίηβ ει ίικϋ^ηίΐ^Ιβ εοη]υηεΐ89 
φΐΊβ οοιηιηυηίΙ>α8 ιηιιηάί είειηεηΐίδ βΐΐΓίϋαβί, ευιη ρΓ9Ρ8εηίιη ίρ83 ρβΓ 8ε86 ιηοπίαΐίδ η^ΐυΓΧ τηοΓ^§^ 
ιρ$98φΐ6 Ιιοπιίηυπι εϋρ!(]ί(ιι(β8 6χΙ>ί1)6&ηΐ? ΙΙι ρΓοΓβείο Ιιΐδ οιηηΊΙυδ &Γριη6ηΓΐ8» ε^^ι^^Ίαιη ίδίβιη ιηί- 
ηΐΝΐ6ΐηςιΐ6 ρΐι γδίοΙο^Ίαπι , ηιΐιίΐ υδηυβιη τεί ΙενίΙεΓ βκί^ίδδβ ΐΓεηΐ&ΐί8, ιιίΐιίΐ ςυο4 ΟίνίηΙίαίειη 83ρί8ΐ» 
Ίιι?6χί5$«, 8β<1 €02εϋ(ί3ΐη ροΐίυβ εΐ ειηεηϋίαιη 8ίΙ>ί ΙιοηεδίΊοηβ εχρϋεαϋοηίβ βρεοίβιη αΙΊυικΙε ιηεικϋεβ- 
1201 0ΐ>ΐ6ηιΙί8δ6, ιη&ηίΓεδΚο Ι6η62ΐιηα8. 93 ^^ηο ^οΚεπι Α^εδίβ, &υ(1ί ρΓΧίβΓβ», (]υίά ίρδε ςηοςιιε Ρογ' 
ρΐιγήαδ ίη 68, ςυαιη &(! Αηε][>οηεπι Μ^γρίιηηϊ 8€η1)1(, βρίδίοΐιι, ΗΙδεε ϋε ΓεΙ>α3 εσηιηιειηοΓεΙ. ΚΕΦΑΛΑΤΟΝ Δ\ 

*Εη ΧΕρΧ τίύτ άύτώ*•, καΧ δτι τήν Λασατ άτφ- 
ψοράτ Γης τροΛίχης αύτώτ θεωρίίχς έπϊ μότα 
τά φξοτόμετα κίη* οϋρατότ άστρα, έπί τε νδωρ 
χιύ Λύρ, ηαΐ τά Λουζά μέρι\ του κόσμου μετ» ΟΑΡϋΤ IV. 

ϋε €αάβπι ^^\ίρ^^ο^η^η ρΗ^$ίοΙορία^ (^Ηο^φίβ υηΐνίΤ' 
»αηι τηοταΐΗ ίπίβιρτβίαΐίοηίδ αηοηιηιοάαίΐοηβηι, αά 
βα ίωιίΗΜ ηιιω ίη εοείο α$(τα ϋ^ΓηαηίΗτ,αηηαηι,ίρ'• 
ήβη, αο €(βΐ6να$ τηηπίϋ ρατία, ίηιάιιχβήηΐ. (52) € Χαιρήμων μίν γάρ κα\ ο! ίλλοι ούδ" 4λλο τ: Ο ιΕηίιηνεΓθ€1ΐ36Ρ6ΐηοιι,ΙηςϋίΙ, 2ΐε ο«Ιεη ηεε δϋικί 
«ρ6 τών δρωμένων (55) κόσμων ηγούνται, έν άρχ!) λό- ηϋίίίςυδηίΐ βηΐε ιηυη(1θ5 ίΠοδ, ςυί δΐιΐ) αδρεοΐϋΐη 03- γΐΛ τιθέμενοι τους ΑΕγυπτίων , ούδ* άλλους θεούς 
ί:\ίΐν τών ιΑανητών λεγομένων, καΐ τών συμπληρούν- 
των τ&ν ζωδιακδν, κα\ δσοι τούτοις παρανατέλλουσι * 
τάςτε εΙς τους δεκανους τιμάς (54), κα\ τους ώροσκό- 
ίίίΛίς, κα\ τους λεγόμενους κραταιούς ηγεμόνας, ων καΐ 
ονόματα έν τοΤς *ΑλμενιχιαΧο?ς φέρεται, κα\ θεραπεΤαι 
ηΒών, χα\ άνατολα\, κα\ δύσεις, κα\ μελλόντων ση- 
μειώσεις. Έώρα γάρ τους τδν ήλιον δημιουργ6ν φα- 
μένους, χα\ τά περ\ τ^ν "Οσιριν χα\ τήν "^Ισιν, κα\ 
ττίντας τους Ιερατικούς μύθους, ή βίς τους αστέρας 
χι\ τάς τούτων φάνσεις χα\ κρύψεις, κα\ έπιτολάς όϋηΐ, Γυίδδε 3Γΐ)ίίΓίΐηΐαΓ, ουπι εο8, ςαί αϊ) ΛΙ^ρΓιίβ 
ίηάϋευηΙυΓ, Ιρδο άίδρυΐαΐίοηυιη 8ΐι&Γυιη ΐιιίΐΊο ρο- 
η2ηΐ ; ηεε 3ΐίθ8 αςηοδευηΐ ()εοδ, ηοαπι φ\χ νυΙ^ 
εΓΓϋηΐία 8ί(]6Γ3 ηοιηίηαηΐυΓ, ςιΐΦςυε ζοάίαειιπι ίιη- 
ρΐεηΐ, αιίεοςαβ ςυοίςυοΐ ίη εοΓυπι νίεΊηί3 οποπίυη 
ΟυίΙ>υδ 3(1]ίείυη( 8υ3δ 11138 ίη (Ιεεαηοδ βεοιίοηεδ, 
ΙιοΓΟδοοροδ, ηυίςυε ΓοΓίεδ 8εΓθΙ>υδΙί (Ιυοεδ ηαηειι- 
ρ3ηΐυΓ, ςυοηιπι ηοη πκκίο ηοπιίηα, 8β() εΐίαηι πιογ- 
1)0Γυηι ε( ε3ΐ3πιίΐ3ΐυπι ουΓαίΙοηεδ, ΟΓίοδςυε δίπιυΐ 
ει οεε3δυ8, ΓυΐυΓΟΓυπκιπε 8ίκηίΟε3ΐίοηε9 εοΓοηι Α1- 
ηιεηίεΐιίαείδ εοηΐίηεηΐυρ. Ουίρρε \ί<ΐ6ΐ)3ΐ επίπι, ςυΐ έλΐττομέ«#ους, ή εΙς τάς της σελήνης αυξήσεις κα\ -. δοΐεηι υηίνεΓδί 3ΓθΙιίΐεεΙυπ) εδδβ <1Ιε4;Γεηΐ, η1) ίΠίβ 
μίώσεις, ή εΙς τήν του ήλιου πορείαν, ή τό γε νυ- ηοη ε3 Ι3ηΐυπι ςα» 3(1 ΟδΪΓΐίΙεπι Ιδίίΐεηιςυε ρεΠί- 

ηεηΐ, βεά εΐΊ3Π) (]υί(Ιςαί(1 δ3εΓ3Γππι Γ3ΐ)υΐ3Γυπι εΓ3ΐ, 
ρ3Γΐίπι ΐη δίεΐΐαδ ε( ε^Γυπι 3δρεεΐυ8| οεευ1(3(ίοηε8 
ΟΓΐυδςυβ άετοΐνί, ραηίπι ίη Ιυηχ^ ταοάο εΓεδοεηΙΙδ, 
ιηοάο δεηεδεεηΐίδ, Τ2Γίεΐ3ΐεη), ραΠίηι ίη βοΐίδ ουΓ- χτεριν^^ ήμισφα(ριον, ή τ6 ήμερινδν, ή τόν γε ποτα- 
μέ* κα\ όλως πάντα εΙς τά φυσικά, καΐ ουδέν εΙς 
&:νμάτους καΐ ζώσας ουσίας ερμηνεύοντας. ^Ων οΕ 
-Λείους κα\ τδ έφ' ήμίν έκ της τών αστέρων άνήψαν 
χΓ/ησεως, ουκ οίδ* δπως, δεσμοΤς άλύτοις• ανάγκη, ήν (52) Πιο ΡοΓρΙιττίί Ιοεηβ ηοη εχ8ΐ3ΐ. 

(^) Πρό τών όρωμέτωτ, ειε. ΙσιρΓεβδί εθ(]ίεΊΒ 
Ιβείΐοηειη δεοιιΐυδ 8«ιπι, (^υαη) εΐίαπι ηΐδδ. Γοριτεβειι- 
(ίΑΐ, ηί»! ςυο(1 ριο έν αρχή λόγων, Ιΐ8ΐ)εηΙ έν αρχής 
Α^, Κιο€ ε»( ίη ρΐ'ίηείρϋ Ιοεο 3ε ηυηιεΓΟ. Μοιιΐ. 
Αηαΐ ρπΒΐβΓβ3 τών δρωμένων κόσμων ίη δρωμένου 
χύσμου. δ«(1 >£{ζ>'ρ1ϋ ρΙυΓεβ ίηνείιεΙ)3ηΙ ηιυη(ίϋ8• 
€κΐβηιιη Ε(ΐ»εΙ>ίυ8 ηοδίβΓ ίηΓπι. ρπββδεηΐεπ) Ιοευπι 
ίι^ίειη», ίΐ3 80ΓίΙ>ίΙ : *Ακήκοας γάρ έν το?ς πρόσθεν, 
ΜΜς τόν Χαιρήμονα, κα\ π>^ίους άλλους ώ•χολόνε(« 

Ρα'Γηοι.. (ιιι. ΧΧ1« 8υπι, αε νεί ίη (ΙίυΓηυπι, νεί ίη ηοείυΓηυπι Ιιεηιί- 

μηδ' άλλο τι πρ?) τών δρωμένων κόσμων ήγεΓσθαί, έΐί 
αρχής τε λόγιρ τίθεσθαι τους ΑΙγυπτί^^υς. (2υίΙ)υ8 εχ 
νεΛίδ, Ιοεί Ιιιι]υ8 επΐ(^η(ΐ3ΐίο ρείί ροδδίΐ Ιιοε ηιοίΐο : 
Πρδ τών όρωμένωίν κόσμων ήγοΰνταΐ, έν αρχής τ« λό* 
γψ τίθεσΟαι τσ^ς Αίγυτττίους. €ΐ3Γίυ8 ΐΒπιεα ΙοευΙηβ 
εβδεί, δί ρΓΟίιοπιειι αυτούς (πεπιρε 3^9μους) Αηΐ6 τ(-^ 
θεσθαι 3(1(1ί(1ί8δ^(. 

(54) Τιμάς, ΚεροηεΓε νίδυπι εδί τομάς, ςα» εοη- 
]εεΐυΓ3 Γ3€ί1ί8 εΓ3ΐ ; εαιηςυε ΙεεΙίοηεπι |>08ΐ63, ί« 
Ιιιοϋυδ ιηδδ. Ηεβτϋδ εΐ ΜοηΙ^ εοίΐίεε ίερβη. 

β πι ΕυδΕΒΙΙ €Λ:δΑηΐΕΝδΙδ ΟΓΡ. ΡΑΠδ II. — ΑΡΟίΟΟΕΤΙΟΑ. 

&ρ!ι»ηυιη, νβΐ ίη ΝίΙαπη ίρδοιη (Ιυνίυιη*, ουηοΐλ <ϊβ- Α είμβρμένην λέγουσι, πάντα καταδήσαντες, χα\ ηίςιιβ ίη γ6$ ηαίιίΓαΙβδ, ηίΐιίΐ ίη εοιφοΓβα ιηοΐβ €&- 
Γβηΐβδ ?ίγ6ηΐ6&4ΐΐ6 η3ΐΐαΓ&$,ίρ5&ΓαπιΙηΐ6ΓρΓ6Κ&(ίοη6 
€θηΓ€ΓΓί. Αίςαβ ί$ΙθΓυπι βΓιαπι ρΐβπιιυβ, ηυοιΐ ία 
ιΐ03ΐΓα νοίυηίαΐβ βδΐ αο ροΐβδίαΐβ βίΐιιπι,βχ βίάβΓυπι 
ποοιυ 5ΐΐ8ρ6η$υηι 6$56νο1υ6Γυηΐ, εαηεία ηβοββδίΐαΐβ, 
ηικΗΐ ίρβί Γ»ΐυπι αρρβίΐαηΐ, βίο Ι^πηυ^ηο ίηοχρΠοη- 
1ΓιΙίΙ)ΐΐ8 ςυίΙ)υ$(]3ηι νίη€υ1ί$, ηβδοΊο ςυο ρ&οΐο, οοη- 
8ΐπη$6ηΐ65, 03(ί€ΐηςυ6 ΓϋΓ$υ§ α(1 ϋοοΓυηι ίβΙΟΓΟιη 
νίιη 80 ηυιηεη 2ΐΙ1ίξ9ηΐ6$. Ιΐ^ςυε ηοη αΐίοδ βίνβ ίη 
ΙβηιρΓίδ, δίνε ίη δίπιυΙαεΓίβ, δίνε ίη 3ΐΙΙδ ε]υδπ)0(ϋ, 
ςυβπι ςιιί Γ&Γι Ιε^εδ δοΐνηηΐ, νεηεΓαηίαΓ. » Αίςυε 
Ιιχε 21 ηοΙ)ίδ εχ Ι3υ()3ΐ9 Ρορρίιγπί ερίδίοΐα ρΓΟίΙυ- 
οία δυηΐο» (|υ36 ρΓοΓοείο πιαηίίεδίε όεεΙαΓ&ηΐ, ηε &γ- 
οϋηαπι <[υί()εηι ίρδοηι ^£^ρι^ο^υη1 Ιΐιεοΐο^ί&πι ρΓ»- τουτοις άνάψαντες τοΤς ΟεοΙς. Ούτω λυτήρας 
μαρμένης μόνους Ιν τε ΙεροΙς χτΧ ξοάνοις, Χι 
Αλλοις θεραπεύουσι. ι Ταύτα μέν ούν άπ6 τϊ 
λωθε{σης επιστολής χείσθω, σαφώς διαγορε 
δτι χαΐ ή των ΑΙγυτττ^ων άτζόρ^ιμος (55) 
γ{α , ουδέ &λλους πλην των χατ^ ούρανδν 
ρων, των τε απλανών χαλουμένων, χα\ τών 
ζομένων πλανητών έθεολόγει , δημιουργόν τ 
δλϋ)ν εΙ(τηγεν, ούτιναουν άσώματον, ουδέ Χ&γ 
μιουργιχδν, ουδέ μην 6ε6ν, ουδέ θεούς, ούδ^ 
νοερ^ις χαι άφανε?ς δυνάμεις* μόνον δέ'τόν δρέ 
ήλιον διδ χαΐ μόνοις το?ς &στροις τήν τών ολα 
τίθεσαν αΐτίαν , τά πάντα ειμαρμένης έξάπτ 
χαΐ της τών άστρων κινήσεως τε χα\ φοράς • ΙεΓ οοβΗ δίεΐΐίδ, Ιυηι ςυδβ εοηδ1&ηΐε$ ίο βχ», Ιυηι Β άμίλει εΙσέτι χα\ νυν ήδε παρ' αύτοϊς χεκράτι ςυ36εΓΓ&ηΐεδνυ]|;ο ηοιηίη^ηΐυΓ, ϋΐίοδ υΐΐοδ <1εοηιπι 
^3 ίι^ ηυιηεΓΟ εοΐΐοεαδδε, ίιηο ηεε εοΓροΓίδ εχρεΓ- 
Ιεπι &1ίςυεπι 1υ]αδ υηίνεΓδίΙ^ιίδ &ΓεΙιίΐε€(υπι δία- 
(υίδδβ, ηεε Γ3ΐίοηί εΟεείάοί, ηεε ϋεο (ϋίβνε υΐΐίδ, 
Αυΐ ίηΐε11ί£;εηΐί1)υ8 ςυίΐιυδάαπι ϋε βυΐ) οευΐοδ ηιίηίιηε 
€&(1εηΐί1)αδ η&ΙυΓίβ, δε(1 υηί άυηίαχ^ΐ αδρεείαϋίΐί δοΐί 
6]υ8 ιηοΓιΐίοηειη 1η1)υίδδε. Ιοςυε δοΐίδ αδίπδ Γειαπι 
υιιίνεΓ88Γυπι εαυδαηι αδδί^ηαΓυοι , εχ Γαΐί ηεεεδδΐ- 
Ι2ΐε, 8ί(1εΓυηΐ(|υε πιοΐα εΐ αςίι^ΐίσηε ευηοΐα $η$ρεη- 
^εηΐεδ; ςυ» (|υί(1επι ορίηίο αρυά ίΐΐοδ ι)0^^ε(ιυε νίηι 
Γείίηεΐ δυ^πι. Νυηε επ^ο, ευηι εΐ ΐοΐ& ^5)^ρΐίοΓυηι 
ίηΐεΓρΓείαΐίο ηοη ]8ηι ίη οορροΓΟ 1ί1)6Γ38 νίνεηΐεδ- 
ςυε ηιιΙϋΓΑδ, δε(1 ίη εα Ιαηΐυπι , ςιι» <ιαοΐί(1ίε εεπ- 
ηυηΐυΓ, πιυηϋί 1)υ]υδ ε1επιεηΐ9 εοηΓεΓαΐοΓ» εΐ εΐε- δόξα. ΕΙ τοίνυν εΙς μόνον τά δρώμενα του : 
στοιχεία, χα\ ουδέν εΙς ασωμάτους χα\ ζώσας 
ήρμήνευται τοϊς Αίγυτιτίοις• τά δέ στοιχεί 
πάντα τά ορατά σώματα, τφ 1δ£φ λόγφ &ψυ; 
άλογα, ^ευστά τε την φύοιν χαΐ φθαρτά xαθ^( 
θέα είς οΓα πάλιν αυτών χαταπέπτωχεν ή Οε( 
τήν άψυχον ούσιαν, χαΐ τά νεχρά χα\ άψυχα σ 
θειάζουσα, μάλιστα δτε εΙς ασωμάτους χαι 
ούσ(ας ουδέν αύτοΐς άνεφέρετο , ουδέ έπ\ νοί 
λόγον δημιουργικδν τών δλων. ΈπεΙ δέ προί 
γήΟη διά τών πρόσθεν εΙς Έλληνας παρ' Α1γ\ 
τά της θεολογίας μεταχεχομίσΟαι, ώρα τούτοι; 
χείν χα\ Έλληνας, χα\ τά αυτά ΑΙγυτττίοις ψ\ 
γεϊν, άπελέγχεσθαί τε αύτους ουδέν πλέον της ί ιηεηία ίδίΑ δίηε &ηίπ)θ, δίηε ταΓιοηε , αο Ουχ» ρεΓ- ^ Ολης θεοποιοΰντας. Ταΰτα γάρ ην τά σεμνά ευηΐίδςυε ηαΐϋηε, ρεευΓΐ3Γί ςυ^ιΐ^ιπι οεπαςαε Γυε- 
Γίη( Γαΐίοηε ρΓοεΓεαία : νί(]ε ροΓΓΟ, ςυοηαηι (Ιείαρδ^ι 
βίΐ Ιιοπιίηυηι ίδίΟΓυηι (Ιιεοΐο^ί», φιχ η&ΐυΓ&ηι πιεη- 
Ιίδ εχρεΓίεπι, ηιοηυ&ςυε εΐ &1) οπιηί δεηβυ ταευα 
εοΓροΓα ηυαιίηυιη ίηδΙ&Γ εοηδεοΓαήΐ , ρι^δεΓίίπι 
ευηι ηίΐιίΐ ρΓΟΓδΟδ αΐ) ίίδάεηι νεί αά δρίΓίΐοαΙεδ ίη- 
Ιε11ί(;εηΐε8ςυε η&ΐυΓαδ, νεί ζά ηεηΐεπι ίρδ&πι αιςυε 
Γ&ΐίοηεπι τεΓυπι ρΓΟΟΓεΑίΓίεεηι Ο'ηηίαπι τεΓεΓΓείυΓ. 
6υηι Αυΐεπ) εχ ίίδ ςυ» Αηΐε λ ηο1)ί5 αΐΐαΐα δυηΐ , 
ΐαη(ΐυ3Π) οεπίαπι εΐ οοηΓεδδυηι 1)αΙ)ε3ηιυδ, α1) Μξγ- 
ρΐίίδ Λά 6Γ3Βεο$ ΐΓ&άυεΐ& ίυίδδε ιΐιεοΐο^ί» πιγδίεπία, 
ΐεηιρυδ υΐίςιιε εδί, υ ι εοΓυηι αιΐ εΐαδδεηι Ογχοβ 
εΐί3πι ίρδΟδ 3£;β[Γβ^επιυδ , ίΙΙοδςυε ηεε (ΙίνεΓδ&πι ζϊ) τϋτίων χατά τήν του δεδηλωμένου συγγραφέως 
φήν • δστις πάλιν έν οΓς έπέγραψε Περί τί} 
έμψυχων άποχης, τοιαύτα τζιρί τών αυτών 
σιν < ΆτΑ δέ ταύτης ορμώμενοι της άσχήσεο 
της πρδς τδ θεΤον οίχειώσεως, έγνωσαν ώς ου 
Ορώπου μόνου τδ θεϊον διήλΟεν • ούτε ψυχή έ> 
άνθρώπφ έπ\ γης χατεσχήνωσεν , άλλα σχι 
αυτή διά πάντων ήλθε τών ζώων. Διδ εΙς τΙ 
ποιΐαν παρέλαβον πάν ζώον, κα\ δμοίως που 
ξαν θηρία χα\ ανθρώπους, χαι πάλιν όρνέων σι 
χαΐ ανθρώπων. ΕΓχασται γάρ τις παρ' αύτοις 
τραχήλου ανθρωποειδής, τδ δέ πρόσωπον δρν 
λέοντος, ή άλλου τινδς ζώου κεκτημένος • κα\ .ϋ • >Ρ•^]Τρΐίίδ ρΙιί1θ8θρ(ΐ3η(1ί ΓΑΐίοηε.ίη Ιι&ϋυίδδε , ηεε ^ αυ κεφαλή ανθρώπειος, κα\ άλλω^ τινών ζώων 

ρΓΧίεΓ ίηαηίηι&ηι ηυ^ιπκίαηι πι&ΐεπ3ηι υΐΐί οπιηίηο τεί 

(ΓινίηίΜ^ιριη (Ιεάίδδε εοηνίηεαηιαδ. ΙδΙ& ηοίρρε &υςυ- 

&ΐα ^ιI||^^^|^Γυπ1 εΓαηΐ ηυιηΐηα, ςυεηιαάηιοάυηι ίΐΐε 

ίρβε, ςυεπι ρ&υΐο αηΐε οίΐ.ινί, ΡοΓρ1ι^Γ^υ8 9υεΐθΓ 

ε^ΐ (56), (Ιυηι ίη ϋδ, ςυοδ ΰβ [α^ίβηάο τΰταιη αιπηιαία- 

τηηι £χιι εοηδΟπρδΚ, (1ε ίίδ(1εηι Ιιιιηε ίη πιοϋυηι 1υ(|υί- 

ΐυΓ : ι ΙΙΙί &υΐεπι ζϊ) Ιιοε εχεΓείι^ΐίοηίδ ^εηεΓε , ε( 

ίηίΐΑ ειιηι ϋίνίηο ηυιηίηε ίαηιίΐίαπί&ΐε ρΓΟ^Γεδδί , (55) Άπό^βητος, Ιΐα ιηβδ. &ιη1)0, ηοη έπί^όη- 
τος, υΐ αηΐε 1ε^εΙ)3ΐυΓ. 

(56) Ιιοευδ εδί ΡθΓρΗ>τίί Ιίΐ). ιν : Πβρϊ άΛοχ.^ 
(]υοΙ)υ8 Γοΐ. ροδί ίηίΙΙυηι; τεεεηΐ. αυίειη ε(1ί(ίυηί8 
ρ3^. 572. Μα^η» ({[υίϋεπι ίΚ)ί Ιεείίοηυπι ναΓίβΙαδ εδΙ, 
βα^ε 5χρε ηοη ίηιρΓοΙ>αηϋ3, δ^ρίυδ ηιεηιίοδ^ι. Ιη- 
(6ΓρΓε(εηι, δί Ιυϋεΐ, οοηδυΐε. πη μέν υποκείμενα, τα; δέ επικείμενα. Δι' ών 
σιν, δτι κατά γνώμην θεών κα\ ταΰτα άλλήλοι 
νωνεϊ, καΐ σύντροφα ήμίν κα\ τιθασσά έστι τ£ 
ρίων τά άγρια , ούκ άνευ τινδς θείας βουλ^ 
"Οθεν κα\ δ λέων ώς θεδς θρησκεύεται, κα\ μέ 
της ΑΙγύττϊου, δ καλού σι νομδν, έπώνυμον έχει 
τοπολίτην, άλλο δέ Βουσιρίτην , χα\ άλλο Κυ\ 
την (57). Τήν γάρ έπΙ πάντα δύναμιν διά τώ^ 

(57) ΚντοΛοΛΙτην, Εχευδυδ »11ερ 1)3ΐ)βΙ 
πολίτην. Εΐί^ε. 1}ΐΓοςυε ηοπιίηε ρΓφΓεείοΓΜ 
ρΐυδ 1)&ϊ)υί( ; άβ ςυίϋυβ 30 ο^ΐεΓίβ εοηδοΐο 
ηιβευπι, δ(Γ3ΐ>οηεηι ΙίΙ). χνιι ;.Ρΐίη4αη[ΐ Πϋ. ▼« 
Νοη άεεδί, ίη €|υο ίΠί ^ί&ΟΓερεηΐ. Βυδίηΐεδ ςιι 
Ρ]ΐο1εηο26θ Βουσιρίτης, υΐ Ιιίε ; δΐηΐιοηί, βΙ € 
ΡοΓρΗγΓίο, Βουσειρίτης ρεΓ άίρΐιΐΐιοη^ιιπι• 173 ΡΚΛΙΡΑΗ, ΕΥΑΝΟ. ΙΙΠ. III. 174 νόμων {^ώων, ήν Ιχατζ^ς (ο8) των θεών τταρέσχεν, /^ ηβηαβ (ΙίνίηΊΐαίοιη δοΐαιη Ιιοιηίηβιη ΐ)6Γΐη63Γβ, ηβςυβ ΙΟρήσχευσοίν. ^Υδωρ δΐ χα\ ττΟρ σέβονται, τά κάλ- 
λιττα (59) τών στοιχείων , ώς ταύτα αΐτιώτατα της 
σωτηρίας ημών. Κα\ ταΟτα δεικνύντες έν τοϊς Ιεροΐς, 
£>ς που §τι κα\ νυν έν ττ) ανοίξει του αγίου Σαρά- 
τΓ,δος, ή τε θεραιτεία διά πυρ^ χαΐ ύδατος γίνεται, 
Αίίβο»/τος του ύμ*/φδου τ6 Οδωρ, κα\ τ6 πυρ φαίνον- 
το;, όττηνίκα έστώς ίτΧ του ούδοΰ (60) τζ πατρίψ 
τών Αιγυπτίων φωνΐ) εγείρει τ6ν Οεδν. Ταΰτ* ουν 
σέβο-'/ται (61) τλ μέτοχα, κα\ μάλιστα πλέον τούτων 
έσέφθησαν τά ώς έπ\ πλέον τών Ιερών μετέχοντα • 
τοιαύτα βέ πάντα τά ζώα* έπει κα\ άνθρωπον σέβουσι 
κατά *Ανα6ιν (62) χώμην, έν ί) κα\ τούτων (63) θύεται, 
χι\ έπ\ τών βωμών τά ίερά έκκαίεται. Ό δέ μετ' 
ολίγον φάγοι άν τά Γδια αύτφ, ώς άνθρώτηρ, πάρε- ίιι ΐ6Γη8 2ηίιιιυπι ϋοΐο ίη Ιιοηιίηβ (ΙοηιίεΊΓιυιη $υυιη 
ρο8υίδ&6, 8ϋί1 υιιυπ) ουηαϋειοίΐυϋ οιηπΊα ρρορο αηί- 
111811112 ρ6Γ¥αδί5&6 3ρ:ιιον6Γυιι(. ΙΐΑί^υβ ίη 0ΐβΐ1§6η(1ί9 
ΰοπδοοΓ&πϋίδςυβ ηυπιίπυιη &ίιηυΐ2€π$, οιηηί ^οιιβΓβ 
3ηίηΐ3ΐίυιηυ$ί, ΓϋΓαδ αΐ'κιυαικίο επηι Ιιοιηίηίϋυδ υια 
ιηί$ευ6Γ6, αΐκιυβηϋο ανίυηι ραπίβΓ 1)0ΐηΊηαη)(|υβ 
εοΓροΓα €οη]υιιχ6Γ6. Υίίΐβαδ ΰηίπι &ρυ(] ίρ$ο$ ίιη»- 
Ιζίηβδ ςυ3$(1;ιηι €6Γνίε6 ΐοηυδ Ιιππι&ιια δρβοΐβ, νυΐΐα 
αιιίειη ιηο(1ο νοΙυοΓβιη, ηιοιίο Ιβοηβιη, αυΐ βΐίυά 
ςνοίΐνίβ &ηίιιΐ3ΐ ΓβΓβΓοηίοδ : ίΗ^δί^ϋβ τυρδηπι οαρίΐβ 
({υ'κΐΰΐη Ιιοηηηυπι δίιηίΐεδ , Γί'1ί(|υΊδ νβρο ραηίϋυβ 
οοΓροπδ ιηο(1ο ίηΓβποΓί1)ΐΐ9 , ιηο(1ο ειιρ6ηοΗΙ)υ8 , 
^ϋβίΓΟΠι αηίηι&ηΐ'ψπι Γογπιαιιι 0δΐ6ηάΰη1ϋ$. Ουίϋυβ 
ίΐΐί δί^ηίϋεϋΐυιη νοίυηΐ , βΐ ϋβοπιιη ίρδΟΓυιη νοίυη- 9ΧΓ>α9μένα. Ώς ουν άνΒριοπου άφεχτέον, ούτω χα\ ^ Ι^Ιβ οοηδϋίοςιιβ ββπ, υ( ίΠβι ίη(6Γ δβδβ ηινίυο ϋβ- νίη άλλων. "Ετι δέ έχ τ^εριττής σοφίας (64) κα\ της 
:κρ\ τ^ Θείον συντροφίας κατέλαβόν τισι τών θεών 
-,ροσφιλή τών ζιόων τινά μάλλον άνθρώττων, ώς ήλίω 
Ίερλ (6δ), κα\ σύμπασαν μεν τήν φύσιν έξ α?ματος 
Ιχοντα κα\ πνεύματος • οίκτείρο'^τα δέ κα\ άνθρωπον, 
χι\ χωχύοντα έπ\ νεχρψ χειμένφ, γήντε έπαμώμε- 
>κι(66). ι Κα\ μετά βραχέα φησί - ι Κανθάρου δέ (67) 
&μαθής μέν βδελυχΟείη άν άγνώμων υπάρχων τών 
6είων • Αιγύπτιοι ζε έσΙ\ρΟηίαν, ώς εικόνα ηλίου Ιμ- 
ψοχον.Κάνθαρος γάρ ^:ις ά,ό<5ην,κα\ άφιε\ςτδν θορδν 
Ιν τέλματι, κα\ ποιήτκς 9φα:ροειδη, το?ς όπισθίοις 
ένητ'αφέρει ποσ\ν, ώς Ήλιος ουρανών, κα\ περίοδον 
ήμερων έχδέχεται (68) σεληνιακή ν. Οϋτω δέ κα\ περ\ 
χριοΰ τι φιλοσόφου σι (;&η(, ηβο βίηβ βοπιιηάβη) ηυπιίηϋ βνβιΓίΓβ , υ( Γογ;ο 
!ιηιη3ηβ8ςυ6 94 1>β11υ9β υοη οίοαΓβηΙυΓ νηούο, ββιΐ 
ηοΙ)ίδ€απι 6ΐΊ3ΐη Αΐίςοα τίΐ3β βοοίβΟΙβ εοη]αη^3η- 
ΙυΓ. Ιΐαςυβ &1> ϋδ 160 1αηςυ3ΐη άβυδ ΰ:)1ί1υ? , Μ%^' 
ριίςυβ ραΓδ «Ιίςυα (ρηκΓβοΛυΓ&ιη ίρδί νοεαηΐ) 6]ιΐδ 
ΰο^ηοηαβηΐο 1.βοη1οροΙίΐ68 ; &1ί& ΒιΐδΊπΙββ, 2ΐ 1)ονο; 
&1ί3 €υηοροΙ1ΐ6δ βι €αη6 ιιυηευρ&ΙΟΓ. ΕηίπινβΓΟ βίο 
ϋΐί δππιπι&ιη ίη γ68 οηηβδ Οβί ροΐβδίαΐβπι , ςυαηι 
ρβΓ &ηίιη3ηΐ68 η3ΐιΐΓ3 δβουπι ρβδίυςυβ €θπ]υηοΐ28, 
<ΐυ99 (ΙβΟΓυηα δίη^υΐί 06εΙ&Γ3ηιηΚ , τβηΰΓαπ δοΐοηΐ. 
Αι|υ2πι βυίβηι εΐ ί^ηειη, βίεηιβηίοπιιη ορΐίπο3, (Ιίνί- 
ηίδ Ι)οηοΓίΙ)υδ, ΟηηυΑίη ρΓχείρυΑβ, ββΐυΐίβ ηοδίΓ» 
€211828, ρΓΟδβςυαηΐυΓ. Αίςυβ ϊιχο ίη ίρδίδ (ΐυοηυβ ύσι, και άλλο τι περί κροκοδείλου, ^ (βπιρίίβ 0δΐ6η(ΙαηΙ : οπιη ίη δ3€Γ2 δβΓαρί^ίδ χάβ Γ6- 
ηρί τε γυπ^ς κα\ Γβεως, κα\ δλως καθ" Ικαστον τών 86Γ2ηιΐ2, δοΐβπιηίδ 6χρί2ΐίοηί8 πΐυβ ίβηβ δίπ)ΐι1 6( 
ζώϋΐν ώς έκ φρονήσεως καΐ της άγαν θεοσοφίας έπ\ 2(ΐυ2 ίη ΙκχΙίβΓπαπι υδςυβ άι^ΐύ ρ6Γ2^ί οοηδυβνεπί, 
τ% σ£Ι)ας έλθείν κα\ των ζώων. ι ίρδο ηίπιίΓυιη ρρχεβηίΟΓβ 2ςυ2ηι ϋ1)2ηΐ6, ί^ιιβιπςυβ 

ρτχΓβΓβηΐβ, <!υιη 2(1 Ιεηιρίί τεβΓι^υΙαπι ρ2ΐΓί& ^Ε^γριίοΓυIη 1ίη^υ2 άβυιη βχδυδείΐαΐ. Η»€ ί(;ί1υτ ίρβί οο* 
Ιοηι, ςαοά 2Γιςυ2πι Ι)2ΐ)€2ηΐ εαπι Γε1)υ8 &2εη8 εοπιιηυηίοηβιη ; 8ε(Ι 62 ροϋδδίηαυιη , ηυοΓυπι Γ6γ« ρβΓ- 
Ρ610ΙΙ8 ϋ^βσι ίη 62επ8 υδυβ εδδβ βοΐεΐ, π)2]θΓβ ψίΛνα ε2βΐ6Γ2 εοΐΐυ Υ6η6Γ9ηΐυΓ; ευ]υδηί)0<)ί βυηΐ 
€αηοΐ2 2ηίπΐ2η1ίαπι 96η6Γ2. Ναπι βΙ Ιιοπιίηί ςαοηιιε, είΓε2 ρβ^υπι ςυβηι Αη^Μη νοε2ηΙ, (Ιίνίηοδ 1)οη•ΓΓ$ 
(ΓίΙουηΐ, είςαβ δ2ε^ιΟοίυηι οΟεηιηΙ, 61 ίπιροδίΐ2δ 2ΐΐ2ΓίΙ)υδ νίε1ίιη29 2(1ο1βη(. ΙΠβ ν6Γ0 ρ2υ1ο ροδ( 62 
Ιΐηΐυοι εοιηεάίΐ , ςυχ 8ίΙ)ί οχ ρΓίν2ΐο ρεηυ Ι2ηςυ2ΐη Ιιοιηίπί ρ3Γ2ΐ2 61 2ρροδίΐ2 ίοεηηΐ. δίευΐ ίςίΐυΓ 2ΐ) 

6ΐί2πι δΐΓ2ΐ>ο, 6Χ 2ηίιη2ηΐί1)υ8 ηοηηυ1ΐ2 6886, ςυ£ ζρηά ^Ε^γρίίοδ ηοΐίοΓ. 56(1 ίηΓΐ2 Ι Π ΑηαηιΊ$ νο€2- 

£%^ρύΊ εοΐ2πΐ υηίνεΓδί, 1)ον6ηι, εαηεπι, ΓεΙβπι, αε- ΐηΓ. 

αρΐΪΓεηι, ίΙ)ίιη, 1βρί()οΙυηι ρίδεειη, 61 οχγΓίιγηεΙιυπι : (65) Τούτων. Εχευδαβ , τούτψ, τεείβ. δρπυίΐυΓ, 

3η2 ςυ» 8ίη£[η1θΓυπι ηεηιΟΓυπι ρΓθρπ2 βίηΐ » υΐ χ. έ. τ. β. τ. ΙερεΖα κείται. *Οδέ μετ' ολίγον φάγοιεν* 

Ιβρυπι 1.γεοροΓιΐ2ηί, εΐο. τά δή κα\ αύτφ ώς άν&ρώπψ παρεσκεύασται. Ου» 
(58) Ηιο τ6Γΐ>0Γυηι Γ2εΐ2 νίάβΙαΓ ηοηηηΙΙα^ (γ3]6- «^ ροδΐΓ6ΐη2 ΓεεΙίυδ, ορίηοΓ, 61 εΐ2πυ8 Ιΰ^^ιιηΐυΓ ίη ηο- 

€ΐίο. Ιΐ2(ΐυ6 νεΓίί, ρεήηϋβ 2ε βί 1β^6Γ6ΐαΓ, δύναμιν, 8ΐΓ0. ήν διά τών συ'/νόμων ζώων Εκαστος, 6ΐε. £χεη$ηδ 
τεεβηΙίοΓίε^ίΐ, δύναμιν του Θεού• διά τών σύννομων 
(ώων, ών Ιχαστος τ. 0. π. Ι,, ςυ£ ηιϋιί Ιεείίο ηοη 
ιηίηυβ ρΓθΙ>2ΐηΓ. 

(59) Τά κάΧΧαττα, Εχειιβαδ τεεεηΐίοΓ, μάλιστα, 
ηεε ίδΐυιΐ ιη2ΐ6 ; 2ε ίοη38<^ ΡοΓρΙιγηυδ δεΓίρ86Γ2ΐ τά 
μάλιστα, (|υο(1 *Αττικώτερόν τι φαίνεται. 

(60) Έστως έΛΐ τον ονδον. 1.οη{ΐ;6, ορίηοΓ, π)β- 
Γιοδ, αα2ΐη αΐ ίη εχείίδο υίΓοςυε, άνεστώς έπΙ της 
«δολ 

(6!) Ταύτ^ ονν σέ6οτται, εΐε. 1ΐ2 Ιιίε Ιοευδ ίη 
6Χ€ΐι$ο Ιε^ίιυΓ : ΤαΟτ' ουν σέβοντες, τά μέτοχα κα\ 
μάλιστα πλειόνων τούτων έλείφθησαν, ώς έπ\ πλέον 
τ. ι. μετ. Ταπί, μετά ταύτα δέ πάντα τά ζώα. Νεα- 
Ιη Ιεείίο ε28ΐί{;2ΐ2 82ΐί8 γίϋεΐυΓ ; ηοδΐΓ2 Ι2ηΐ6η ν6- 
π> ρΓορίοΓ 64ΐ, ίη ςθ2 ΓθΓΐ2δ8ί8, τ6 μάλιστα, γεί τ6 
«)ιέον 6χρυη([ί (ΐυ62ΐ. 

(61) Άκα6ίτ. Εχεαδυ» Άνουβιν, ςυ» νοχ 82ΐι• (64) Περιττής σοφίας. ΙηΐεΓρΓ. ΡοΓρΗ^ΤΓϋ, 6χ 
»αρίβηίίΛ ίίηραή άί$α'ίιηίηβ, 6ΐ εχ ΰοηνβτεαίιοηβ €€Υ' 
ΙοτΗτη αηίηιαίίίΐηι ΰΐηα τβ$άίνίηα$, ηηωίίαιη ήηίΰηί' 
ύατη άϋί ηια§ί$ ραΐα ηπαπι ΗοηιΊη€$ άβίερβτηηΐ. Τα 
]υϋίε2. 

(65) Ίίίρά. Εχεαδυδ, ίέρακα, ςυ2ΐη ΙεοΙίοηβπι 86- 
ευΐί δυπιυδ. δαηε 6χ νοεε Ίέρακα, Δη» Ηίε ρεΓρε- 
Γ2ηι ηηΐχ δυηΐ > ίερά καί * η2ΐη ίδΐυά καί ρροΓδίΐδ 
βχρϋη£ί (ΙεΜ, υ( ίη βχευδο. ΟιιοιΙ ιηίηυδ οΙ>δβΓν2- 
Ιυιη είΤεείΙ, υΐ νϊΓ άοείιΐδ Ιΐίβε ϋε δε2Γ2ΐ)χίδ 2εείρ6- 
ΓεΙ, αίςυε Ηηηε Ιοευπι ρβΓροΓαηι εχρΓιε2Γεΐ. 

(66) Έπαμώμεί'α. Εχευδυδ νειυδί., έπομώμενον 
€ΐς τους οφθαλμούς, ςυ» ν6Γ2 ΙβεΙίο 681; 86(|ΐιίΐηΓ 
εηίπι, ςυο<1 Ευ86ΐ)ίυ2 ρΓΧίεήϊΐ, έν οΓς τί ηλιακών 
χατοιχεΐν πεπιστεύχασι φως. 

(67) Κανθάρου δέ Εχεαιοβ, Κάνθα^, ιηείίπδ 

(68) ΈχδέχηΜ. ΕιοΜΐ 1&«»πηϋ •:ΐΜ9ΐοατψ. 
175 ΕΙ]8ΕΒ1Ι Ο/ΕδΑΚΙΕΝδΙδ ΟΡΡ. ΡΑΚδ II. — ΑΡΟίΟΟΕΤΙΟΑ. ί76 

Ιιοηήη6, 610. 3 Γβΐιςιιΐ» Ίη^πρβΓ 3ΐιίηιαηΐίΙ)υδ 9ΐ)8(ίη6η(Ιυιη 63ΐ. ΡίχΐϋΓβα, ουπι δίηςιιίαπ ςηαιίβπ) ΡΙ 
6χί[ηΙ& 8ίΐιρίοηΙίφ νί , ΐυηι (ϋίυΐυΓΠίΐ ευιη (ΙίνΊηο ηυιηίηβ οοηδυβίυϋίηβ, 1ιο€ βΐί^ιη ίυίεΙΙειβΓβ» ςυο»- 
^&ιη 63&6 ϋοοδ, ςυί €6γΓι8 8ηίιη3ηΐί1)υ5 ιιΐ9ξΊ$, ςυαπι Ι)οιη1ηΊ1)υ$ ίρδίδ, (ΙβΙβαβηίΟΓ, υΙ ΒοΙβιη &€αρΊΐΓ6, 
ςυί, €υΓη η^ΐαΓαπι ΙιαΙ)€3ΐ ΐοίαιη βχ 53η§υίη6 5ρίΓίΐυί)ΐιβ οοηδίαηίοιη, Ιυιη 62^ θ8ΐ βτξζ Ιιοιηίηβιη €οιη- 
ιηΙδβΓαΓιοηβ, υΐ ]»06π1ί 6]αδ οα(1&?6η ίη$6ΐηί5€Αΐ , οευ1ίδΓ]ΐΐ6 (6γγ3ΠΙ ίη^6Γ3(. ι Ε( ρβυευΐίδ ίη(6Γ]θ€ΐί5: 
€ ^αιην6Γθ503ΓίΐΙ)3Βυηίΐ, ίηςυίΐ, 8ΐυ1ΐιΐ3 ΓοΓίβ ςυίδρίϋΐη ϋβίβδίοΐυΓ, υΐροΐβ ϋίνπιίδ ίη Γ6ΐ)υ8 Ιιοδρβδ &ο ροΓβ- 
(;ηηΗ8 : αΐ Ιιυηο ^Ες}'ρι^^ ςιιαδί τίναιη αε δρ'ΐΓ&ηΙβιη δοΐίδ ίιηαξίηειη νεπεΓαπ δοΐεηΐ. Ναιη ει δ03Γ3« 
1>3?υδ οιηηίδ ιηαδ εδί, εΐ δειηεη ίη ραίαιίειη ίιηιηίδδυιη , 3ε δρ1)ΧΓίε3πι ίη β2υΓ3ΐη εοηΓθΓΐη3ΐυιη ρο- 
δίΓειηίδ ρεϋ'ώυβ ίη 3ν6Γ83πι ραΓίβηι εοηνοΐνίΐ, δοΐίβ ίη εοΒίο ιηοΐυιη 9βΐηυΐ3ΐυ8, ίηΐε^Γ3ΐη(ΐυε Ιαο.-ΐ (Ιίε- 
Γυιη εοηνεΓβίοηοιη εχδρ€εΐ3ΐ. δίείΐιιβ δίη^ιιΙαΓβ 3ΐίςιιί(1 (Ιε 3ΐ'ί6ΐ6, 3ΐίυι1 ΐΐεπι (1ε εΓοεοάίΙο, 3ε δίηιίΙίΐεΓ 
άε νυΙίαΓε, ί1)ί, υηο τβΓίκ), άβ ςυο]ίΙ>6ΐ 3ηίιη3ηΐίυιιι ςεηεΓε ρΙιί1οδορΙΐ3ηΐυΓ , ιιΐ δυκηηιχ ευ]υδ(ΐ3ΐη ρηυ- 
(ΙειιΙίχ, 3»! ροΐίυδ άίνίηχ 83ρίεηΐί£ εοιίδίΐίο 3(1 ευΐΐυιη ίρ^ίδ εΐί3ηι 3ΐΗΐιΐ3ΐίϋιΐδ Ιη1)υεη(1ϋΐη λ(1(1ηεΐί 
εδ56 νί(1ε3η(υΓ. ι 

95 ΟΑΡυΤ ν. ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ε'. 

1$ία οτηηία ηιιΙΙαηι άαηιηαηάί »ηί ύαιααηι ρβτ »6$β Α "Οτι χαΐ ταύτα χάσης ύχηρχβ μεστά Ματαγτώ^ 

ηυη ρταΰΜαβ, σεως. 

ΙΙχε ϊ^ΊΐυΓ Ι3υ(ΐ3ΐυδ 3 ιιοΙ)ίδ δεΓίρίΟΓ (1εε£;Γ6£;ί3 ρο- Τοιαύτα χα\ τά τυερί της γενναίας των σοφών ΑΙ- 

ΙίΐΟΓυηι ε( εΙε£3ηΓιαιιι ^ΕιτγρίίοΓυιη ρΙιγ!>ίοΙο£;ί3 οοπι- γυττείων φυσιολογίας τέθειται ό δεδηλωμένος, Λ!γν- 

ιηειηθΓ3ΐ, ηυ'ώυδ εοΓυηα ηοϋίδ 3Γε3η3 ρ3ΐε1!εείΙ ; ττείων διαααφήσας ήμΤν τά άπό^ι&ητα* δτι τε υδω/^ 

ιιίιηΊΓυη), 3(ΐα3ΐη ίρδΟδ ί(;ηεηιςιιβ νεηεΓ3Γί, υη3(η• χαΐ πΟρ σέβουσι, χα\ μία λογιχων χαΧ άλογων, ού 

ςιιε οιηηΊηο εδδε Ι3ΐη Γ3ΐίοηε ρι^ίΐοΓυιη , ςυ3ΐη μ^νον σωμάτων , άλλα χα\ ψυχής ουσία χέχριται 

€3(1601 ε3ΓεϋΓιυηι, ηεε εοπροΓυια ιηο(1ο, 8ε(1 εΐί3ΐη είναι παρ" αυτοις, ώς ευλόγως αυτφ δοχειν θβους 

3ηίιηί 8ϋΙ)8ΐ3ΐιΙί3ΐη η3ΐυΐ'3ΐιιςυ6 δΐ3ΐυ6Γε; υΐ ε3η[ΐ άνηγορεΟσθαιτά θηρία• Καίτοι πως ούπαραλογιυτατον 

ο1) ε3ΐΐδ3ΐη ΓεΓ33 εΓΐ3ΐιι ]υΓε 3ΐι Ίΐίίδ 3ε αιεί'ίιο (Ιεο- εΙς θεοττοιΐαν παραλαμβάνειν τήν άλογον χαίθηρκυδη 

Γυιη ίη ηυοαεπο ρ3ΐ3ΐη 1ΐ3ΐ)Ίΐ3δ 3ε Γεεεηδίΐαδ Γαΐβδε φύσιν, διά τ6 της Γσης, ώς φασιν, άνθρώιεοις μετ- 

&Γΐ)ίΐΓ6ΐυΓ. Ιά 3υ(ειη ςιιίδ ηοη 3ΐ) οηιηί γ31Ιοιι6 ^Χ^^ν ψυχής ; χρή γάρ, εΓ::ερ άρα, ανθρώπους χα\ 

3ΐί6ηίδ8Ίαιυπι εδδβ νί(1ε3ΐ, Γ3ΐίοηί8 εχρεΠεαι 1>ε1- αυτά ήγεΐσθαι, χα\ της ανθρωπείας αύτοίς δόξης τε 

1αίη3Πΐςυ6 η3ΐυΓ3ΐη, υΐ ηυωεη ίη ε3 εοοδεεΓείυπ, χα\ τιμής μεταδιδόναι. Οί δέ τοΟτο μή πράξαντεςτά 

3(1Ι)ί1)εή, ςυθ(1 ε^υδ(^^Iη, υΐ 3ίυηΙ, ευπι Ιιοωίηϋιαβ πρ6ς αυτής τής φύσεως άλογα θηρία γενόμενα, χα\ 

3ηίιηΊ εοιηπιιιηίοηε ]υη|;3ΐυΓ? ςυίρρβ, οροΓίεΓεΙ Β ταύτην είληχότα τήν έπωνυ μίαν, χα\ ουδέ της άν- 

εηίηι, δΐ ίΐ3 εβί, ε3δ(]6ΐη ίεΓ3δ Ιιοηιίηεδ 3ρρε1ΐ3Γε , θρώπων προ^(&ήσεως (69) ήξιωμένα , ούδ* ομοίως 

Ι)υηΐ3η3ΐη(|υ6 ευπι ϋβ (1ί|;ηί(3ΐειη ΙιοηοΓειηςυε εοιη- άνθρώποις ήξίωσαν άποδέξασθαι ' τήν άνωτάτω δέ 

ιιιυηίε3Γ6. Ουο<1 ϋΐί ευηι ιηίηίιηε ΓβεεπηΙ, (|υ£ (3- του παμβασιλέως προσηγορίαν, χα\ του τών απάντων 

ηιεη 35 Ίρδ3 η3ΐαΓ3 1ΐΓυ(2Β 3ε Γ3ΐίοηί3 βχρεΓίεβ ΓεΓΧ δημιουργού θεοΰ φέροντες εΙς τΙ^ν τών θηρίων φν• 

ρΓοεΓε3ηΙυΓ| ςυχ Ιιοε εο|;ηοο)βηΓι £[6ηυ8 8ί1)ί ρΓΟ- σιν, χαταβεβλήχασι, χα\ θεούς έπεφήμισαν, & μηδέ 

ρΓΐηπι δ0ΓΐΙΐ3Β δυηΐί ({υχ ηε ίρδ3 ς'ιιίίίειη Ιιοιηΐηυπι της άνθρώτ^ων πρ6ς αύτου του θεοΰ χατηξίωται προσ- 

3ρρεΙΐ3ϋοη6 όί^η» ]υ(1ίε3ηΙυΓ ; 638 ηοη ]3ΐη εο(1επι ηγορίας. Έπ\ τούτοις άχήχοας χα\ τής θεοσοφίας 

3ρυ(1 5ε, ςυο Ιιοιηίηεβ, ]υΓ6 εδβε νοΙυεΓυηΙ , 5ε(1 τής μυστιχής, δι' ήν οΐ θαυμάσιοι τών Αιγυπτίων 

3ιΐίδδίπιυη) ίΠυ(1 0Γ))ί8 υηίνεΓδί τεςίδ, 3ε τεΓυηι οηι- λύκους χα\ χύνας χαι λέοντας έσεβάσθησαν. Έγνως 

ηίυαι ιηοΐίίοπδ Οεί ηοιηεη ίη 1)6ΐ1υ3Γυιη η3ΐυΓ3πι χαΐ του χανθάρου τ6 θαΟμα, χα\ ίέραχος τήνάρκτήν. 

υΙίΓΟ (ΐ6]6εεηιη(, ε3δ(ΐυε ϋεθ8 ρΓθηυηΐί3ΓυηΙ, (]υ3δ Μηδέ γέλα του λοιπού τους θεούς* έλέει δέ χα\ πολ- 

Βευδ ηε Ηοιηίηυιη ςυί(]6ΐη 3ρρε1ΐ3(ίοη6 (Ιί^η^ΐυβ λής εύηθείας χα\ αβλεψίας τ6 τρισάθλιον άνθρώτηιΐν 

65ΐ. Αυ(1ϋδ1ί ρΓ26ΐεΓ63 (Ιίνίηχ δβρίεπίΐχ Π)γδΐ6Γί3 , γένος. Κα\ δή σχόπει τά πάντα περιαθρών, οΐωνήμίν 

ςη» ηιίΓ3ΐ>11επι ^ίε§γρ1^ο^υπ1 ηβϋοηεπι 3(1 Ιυροδ, αγαθών πάρεστι δοτήρ ό Χριστή ό Θεδς, τοσαύτης 

€3ηε3 Ιοοηεδςυε νεηεΓαπίΙοδ 6χείΐ3πί. €ο^ηονίδ(ί νόσου, μαχράς τε χα\ πολυχρονίου πηριόσεως, χα\ 

βΐί3ΐη 8ε3Γ3ΐ)2Βί ιηίΓ3ευ1υπι, νίηυίειη 3εείρί1ιίδ. Ι)ε« τάς ΑΙγυπτίων ψυχάς, διά τής εύαγγελιχής αυτοϋ δι- 

βίηε 13ΐη6η , ςυθ(1 δυρεΓεδΙ ^ άεοδ ίΓΓί(1εΓ6 } δυ1)ε3ΐ δασχαλίας λελυτρωμένος, ώς τους πλείους ήδη τών 

16 ροΐίυβ Ι3ηΐχ ίηΓι^ΙΙείδδίπιί 1ιοη)Ιηυπι (^επεπδ εχοί- χατ' ΑΓγυπτον χα\ ταύτης άπηλλάχθαι τής νόσου. 

Ι3ΐί8 61 3ηιεηΐί£ εοη)πιίδεΓ3ΐίο : δίιηυίςυε οηιηί1)αδ (ΙίΓι^ζεηΐεΓ εχρ1οΐ'3ΐίδ Ιβευηι φβε Γ6ριιΐ3, (ΐυί1)ΐΐ8 ηο8 

ςα3ηΐί8(|υε 1)θϋίδ Οΐιπδΐυδ ίΠε ϋευδ εηιηυΙπΓίΐ, ςυί ηοδίΓΟδ βΐ ^Ες^ρΙίοΓυπι ίρδΟΓυαο βηίιηοδ, εν3Π{;6- 

ΜοΕ (Ιοείήηχ δυχ νί 13») ίηνεΙεΓ3ΐ3 Ι3ηΐ(ΐυ6 (1ίυ(ιΐΓη3 εϋΒεί(3ΐ6 νίηϋίεβπΐ : η3ΐη ε( ^Ε^ριίοδ «ιυοςιιβ 

ιη3χίηΐ3ΐη δαιιε ρ3Γΐ6ηι νίιΐβπιυδ 35 ίδΐίυδ πΐ0Γΐ)ί εοηΐ3§ίοηε 1ί1>6Γ3ΐοδ. 

96 ΟΑΡΰΤ ΥΙ. ΚΕΦΑΛΑΙϋΝ (^^ 

Ητ€ ηο$ α6 «α (/ιιοηηβ άε (ΐα$ ίθωηιηι ρΙιΗοζορΗαηάι "Οτι. καϊ της φνσικωτέρας αύτοίτ περί θεώτ Οεω- 

ΐαίίοηβ, ηη(Β ρί'ορίΗ$ αά ηαίητωη αοεβάβΐβ νΐάβα^ ρΐας εύΛόγως άναχωρήσαντες, τήν μάνητ χαΧ 

ίιΐΓ, τβ€βαί6$6 , €ίάβηιηΗ€ ίοΐαηι υβτατηηηβ ΐΗβοΙο- άΛηθη ΘεοΛυγίαγ χροετιμήσαμετ. 
ρίαΜ αηίβρο&ηί$$€, 

Ε]υδΐηο(Ιί ΓυεηιηΙ ^ε^γρι^ο^ϋΠ1 εοπιιηβηΐβ , ςΐι» 'Αλλά γάρ τοιαύτα χα\ τά παρ' ΑΙγυπτίοις, & χθΐΐ^ 

(69) Προ^^ήσεως. ΑΙίεΓ ε πιβδ., εοπ) Μοηίαε., προσρήσζως, ιηείίυδ• «77 ΡΚ^ΕΡΑΚ. ΕΥΑΝΟ. \ΛΚ ΜΙ. 178 

ΐηλαΓτερα των Ελληνικών απάντων μνημονεύεται. Α Ιοηςβ οιηηί1)υ$ Οτ2β€θΓυιη Π^^ιηβηΐίδ αηΙί(|ΐΓιοΓλ Έχεις τοιγαρουν ττρ^ς τήν μυθιχήν • χαΐ τήν φυσι- 
χωτέραν θεολογ(α^ »> Ελλήνων 6μοΰ χα\ Αιγυπτίων, 
των πάλαι τήν πολύθεον &ισιδαιμον£αν συττη σα μέ- 
νων • παρ' οΤς οτι μηδέν τι των αληθώς θείων, ασω- 
μάτων τε χα\ νοερών ουσιών έγνω^ίζετο, μεμάθΐη- 
χας. Πλ'ίρ^ άλλα δεβόσθ^ι) χα\ συγκεχωρήσθω τούτοι σ\ 
τοΖς μετιωρολέσχαις λέγειν άληΟή, %α\ έπιτυγχάνειν 
Ιντί) τών άλληγορουμένων φυσιολογία* γενέσθω τε 
βύτοίς ό ήλιος ποτέ μέν *Απέλλων, καΐ πάλιν 'Όρος, 
χαΐ Όσιρις πάλιν 6 αύτδς, χα\ μυρία άλλα, δσα χα\ 
Οέλοιεν ώσιεερ ούν καΐ ή σελήνη, ή ^Ισις, ή "Αρτεμις, 
χαΐδσαάν τις έξαριθμείν ^Ολοιτο. Μή γαρ Εστω ταύτα 
θνητών άνβρων, άλλ' αυτών τών έτΓουρανίων φωστή ρων 
σημαντιχα\ προσηγορίαι. Τ6νήλιον άρα,καΐ τήν σελή- Γυί6$6 ιη6ΐηθΓ&ηΐυΓ. Η3ΐ)68 Ιυ ρηείβΓ Γαΐυΐοβλίη ίΐ- 
Ιαιη Ιΐιεοΐοβίαιη, έΐίαπι ςυοςυβ ουιη τείυδ ηαΚυπι• 
1ί1)υβ £οη]ιιη€ϋθΓ€ΐη , 6&ιηςαβ €υιη βΓ^Βοίδ ρ&ΓΪΙβΓ 
^^ρΙίί8(ΐυβ €0ΐηιηυη6ΐη, ηϋί ]3Πΐ οϋιη &υρ€Γ$ϋΙίο- 
8υιη ί8ΐϋΐη ιοί ηυιηπιυπι οαΚαχη οοηΟανοΓβ , ςιΐ05 
υϋςιιβ ηίΐιϋ οσιηίηο ϋβ αΐΐα υργ6 (ΙίνίοΑ, οοΓροπβ 
βχρβπβ, 3ΐ/}υ6 ΙηΐβΙΙΙςβηΐβ η^ΐυτα οο^ηονίβ&β, ί;ιείΐ6 
αιιίιη&ίΙνοΓίίβ. $6(1 βπίπι (Ιβιηαβ ϊιοο (απαβη, &ΐςυβ 
ί$ΐί$ αΐΐίοηιιη οοβίβδίίυοιςαβ ηυ{ζ3Γυιη ΑΓοΙιίΐβΰΙίβ 
€0θ06()&ηιυ$, νϋρυπι 608 (ΙίοβΓβ , 61 ίη Ιιαο βυα βΠβ- 
^οτ'ιΟΆ ίηΐ6ΓρΓ6ΐ&ΐίοηί$ ρΙΐ]Γ5ίο1ο^ία.8€οριυη ίρ$υπη 
&(ΐίςίδδ6. 5ίΐ αρυα ίΙΙθ8 8θ1 ηυηο ςιιιιίοιη Αροΐΐο , 
ηυη€ 0Γυ8, ηυηο βΐίασι, βί 1αΙ>6(, ΟδίΓ'ιβ , ίιηο 6&1» 
8&η6 , ςυί({(]υί(] ΐρβί νοΙυβΓίηΐ : ίΐβπιςυβ 1ιιη3 , νεί νην, και τους αστέρας χα\τάλοιπά του κ<$σμου μέρη, ώς Β Ι$ί8, νεί ΑΠειηίδ, τεί ςυχοϋηηϋβ ΓθεβηββΓβ ρΐ&ουβ- θεούς προφίιυνητέον. Κα\ ταύτη τοιγαροΰν ή γενναία 
τών *Ελλήνων φιλοσοφία ώς διά μηχανής πέφηνεν, 
εΙς υψος μέν άνάγουσα τήν έπαγγελίαν του λόγου, 
χάτω δέ περιστρέφουσα άμφΐ τήν αίσθητήν κα\ φαι- 
^μένην του θεού βημιουργίαν τήν τών σοφών διά- 
νοιαν, καΐ πλέον σ^βέν, άλλ" ή πυρ κα\ τήν θερμήν 
ο'^τίαν, τά τε μέρη του κόσμου, διά τών ουρανίων 
ψατΗ^^ρω^. Έστω βέ κα\ τήν ύγράν κα\ τήν ξη- 
ρϋν, κα\ τήν σύγκρασιν τών σωμάτων θειάζουσα * 
«ύςουν ο6 μέγα κα\ θαυμάσιον τ6 του Σ^ιΐτήρος 
ή|ώ¥ Ίησοΰ Χρίστου καΐ Θεοΰ Εύαγγέλιον, ττάν 
γένος άνθρώταυν παιδευον, τ6ν ηλίου καΐ σελή- 
νη; βεόν χα\ βεσπότην, καΐ δημιουργών του σύμ- ηΚ. δίηΐ εηίιηνβΓΟ ΙιβΒΟ ηοη πΐ0Γΐ3ΐίιιπι Ιιοπιίηιιηι , 
86(1 Ιυπιίηαηι οοΒίεβΙίυπ) ρΓορΓία. ηοοιίηα. Επϋ νί* 
(Ιεΐίεεί ρΓορίεΓβα $ο1ί, Ιυη», &ί(1επ1)υδ , αε Γείίςυί» 
1ιυ]υ8 ιπυη(Ιί ραηί1)α8 2(1θΓ&Ιίοηί8 οαΐΐυβ (Απςυαπι 
άΐίδ 6χ1)ίΙ)εηάυ8. βίο 6Γξ;ο ρΓ£θ1&Γα Οτx^ο^\^VΛ ρΙιΊ- 
1θ8ορΙιί2ΐ ίη οηιηίαπι εοηβρεείυ , τ6γ1)0πιπι ςυ'κίεπι 
θ8ΐ6ηΐ3ΐίοηειη ςα&δί ιη^ο1ιίη& ςυαιίαπι 8υ1)1ίηΐ6 Ιοί•» 
Πι, λ( 82ρίεη1ίυπ) ηιεηΐεηο (ΙεοΓΒυηι 6( οΪΓεα Οει. 
0Γ6&ΐυΓ2$, (|α£ 8εη$ί1)υ$ οουΐίβιΐυβ ρ^ιίεηΐ , ίΐ^ι νεΓ- 
831, ηίΐιϋ υΐ οπιηίηο ρΓΧίβΓ ί^ιεηι εαϋιίαηιςαβ η»- 
ΙαΓ3πι, ηυηόίηυε ρ3Γΐε8, ΙυπιίηΗςαβ οοθίεδίία, αάίΐβ 
γβΓΟ !ιυπιί<1&ηι αΐηαβ δίοοαπι ροΓ ηιε Πεεί, Ίρ$απι• ςυβ οορροΓυπι ΐεπιρεΓαΐίοηεπι (ϋνίηίΐαίε ϋοηεΐ• 
73ν:ος κόσμου, αύτ6ν τ6ν άνωτάτω κα\ έπέκεινα ^υ^8 ί(|;ίΙυΓ ηοη νίιΐβ^ΐ, πια^ηυιη ρΐαηε αίςιιο 3(1- 
:ών8λωνταΖς προσηχούσαις έννοίαις εύσεβείν; καΐ ιηίΓ&1)ίΐ6 (ΐυίιΐάαπι εδδε ίεδϋ ΟΙιΠδΐΊ δβητίΐίοπδ Οεί- 

φΐβ ηοδίΓΐ Εν&η^εΐίυηι, ςαο(1 υηίνεΓδαπι Ιιοηιιηαηι. 
{[βηιΐ8 εόοοεαΐ, δοΐίδ ίρδίυδ Ιιιηχςυε Οβυηι ίΐε άοηιΊ- 
ηυηι 0Γΐ)Ί8<ιυ6 ΐοΐΊυδ οουάΊΐοΓεηι , δυρκηιυηι , ίη- 
<ϊϋ»ηι, ιΗιιπι, ΓεΓαηιςυβ Πηεδ αε ΐοπηίηοδ οπιηίυπι 
8υρεΓ&ηΐεπι, εοηνεηίεηΐί Ι^ηΐχ πΐ8]ε8ΐ&ιί οοξ1ΐ3- 
Ιίοηε δεηδυηυβ νεηεΓ^Γί ? αιίεοςυε ηοη εοΓρορηηι 
εΙεηιεηίΑ, 8ε<1 ίρδίυδπιεί \\ίΆ , ΑϋηιεηίοΓυπι, ουη- 
εΐοηιπκιυε 1)οιιθΓυηί) ςα.'εδίοΓειη αε άίδρεηδαΐΟΓ^ηι 
εεΐ6ΐ)ΓαΓ6? 97 ηβε ]αη] υΐΐο πιοάο 38ρεε(&1)ί1ίδ 
ίδΐίϋδ ηιυηϋί ρβΠεδ, αυΐ εοηιιη (ΐιιί(Ι(ΐυαπι , ςα,-β 
δεηδϋ εοΓροπδ αίΓιη^ί εοιηρΓεΙιεηϋίίΐιιε ροδδυπί , 
ςηίρρε ςυ» εαϋυε» ρεΓευηϋδςυε ηαίαιχ δίηΐ, εαπι 
8(υροΓε ηοεηΐίδ ίηΐυεή : δ6(1 ροΐίαδ ιηεηΐεηι ϋίαπι , οΟ τί τών σωμάτων στοιχεία, άλλα τδν ζωής αύτης, 
ιαΐ τροφών, και πάντων αγαθών ταμίαν ύμνε?ν, 
μέρΐ) τε του κόσμου τά όρώμενα, καΐ πάν τ6 καταλη- 
ιτσ^ σαρκ^ αΕσθήσει, ώς άν της φθαρτής 5ντα φύσεως 
ού&ιμώς χαταπλήττεσθαι* τ6νδ' έν τούτοις άπασιν ά- 
έρβτον, κα\ τ6ν|χαθόλου τε κα\ κατά μέρος δημιουργικών 
νν^ν μόνον άποθαυμάζειν, κα\ θεολογείν μίαν μόνην 
έχιίνων διήχουσαν κα\ διακοσμούσαν τά πάντα δύνα- 
μιν θείον, άσώματον ουσαν κα\ νοεράν τήν φύσιν, 
(λολλον δέ χα\ ά^&^ητον εΙπεΙν κα\ άκατάληπτον, διά 
ι:2ν:ων, δι* ών κα\ ενεργεί, παραφαινομένην, διήκου- 
αάν τε ^Ισωμάτως, κα\ άσυμπλόκως τά πάντα έπιπο* 
ρΕ'ϋομένην, κα\ δι^ άτϋάντων ουκ ουρανίων μόνον, άλ).ά Χ2\τών έίΛ γής, τών τε καθόλου στοιχείων καΐ τών Ο ηοη η)θ(1ο εοπιηιυηίυηι υηίνεΓδί η^ΐαΓ^Γυπι, δε(1 Ιτ\ μέρους, τήν της θεότητο; διαρκή μεγάλου ργίαν 

ΐΓ^ιχνυμένην* πάσί τε άφανώς κα\ ήμΤν άνεπαι- 

ο^ήτως έπιστατουσαν, καΐλόγοις άνεκφράστοις σοφίας 

"ον σύμπαντα κόσμον διακυβερνώσαν. Τοσούτων ήμΤν 

ίιηίεδειγμένων εΙς έλεγχον της άσυστάτου σοφίας ή 

βιολογίας, της τε λεγομένης μυθικωτέρας, κα\ της 

ίψηλοτέρας, κα\ φυσικωτέρας, ή ν οΐ παλαιοί "Ελληνες 

^ χαΐ Αιγύπτιοι σεμνύνοντες απεδείχθησαν ώρα χαΐ 

^νεών τών δή καθ' ήμας αυτούς φιλοσοφείν έτταγγε- 

'^ο•ιέ>κιΐνΙπαθρησα( τά καλλωπίσματα. Οΐδε γάρ τά περ\ 

ψ/λ δημιουργικού τών δλων, καΐ τά περ\ ασωμάτων 

Λζύν, νοερών τε καΐ λογικών δυνάμεων, τοΤς άμφ\ τ^^ν 

Πα-Λίνα μαχροις ποθ' ύστερον χρόνοις έφευρη μένα, κα\ 

' ϊσ. τξ μυθική. *> ΐσ. θεολογίαν. τεΓϋω (|ηο(ΐυε δίη^υΐΑΓυη» εΙΓεείπεεπι, ςυδβίΐυε ειιπι 
ίηδίΐ ίη οπιηίΙ)υδ, ηιΐδπιι&πι Ιαιηεη νίιΙεΓί ροίοδί , 
ιιηαηι ΑΐΙπιίΓαπ, ηη^ηι δυίδ ϋο ηυηιίηε δεΓπιοηί1)ϋ8. 
2ε ι1ΐδριιΐ3ΐίοηίΙ)ϋ8 ρΓ«ι1ίεΛΓε ; δοΐαπι , ^η^υ&π1, ίΠαπι. 
ροΙεπίΑΐεπι (ίίνίηαιη, ςυ» ευηεία ρερηιεαί , οαηεΐ»- 
ΐ]Π6 ηΐϋ(ίεΓ3ΐυΓ, εοΓροπβ ναεϋ&ηι ίηΐε11ίί;εηΐεπΐ(ΐυβ 
ηα(υΓ3ΐη , νεί ε]ηδηιθ(1ί ροΐίιΐδ , (ΐϋοπι ηεε (Ιίεβηϋί 
ηεε εοι^ίΐαηίΐί νίδ υΙΙ» εαρεπε ρο8δίΙ , ([ηχ δυΙ)ίηι1β 
Γε1)υδ ίη οπιηίϋυδ, ιΐαχ ρεΓ ε^ηι είΙίεΙυηΐυΓ, αρρα- 
Γεαΐ, ςιιχ δίηε εοΓροηε ευηεία ρεηείΓεΙ, αε δίηε ιιΙΙα 
εοωιηίδΐΐοηε ρεΓψαιΙαΙ, ςυχ οπιηΐϋυδ ίη ετεαίυπδ 
ηοη εΟΒίοδΙί^υδ ηιοιίο, δειΐ εΐίαηι Ιεηυπίδ εοηδίβη- 
Ιειη 30 ροΓρεΙιιηηι ορεΓ3ηϋί νίπΐιίΓηι αε ηΐ3{;ηίβ• 179 ευδΕΒΠ ^^Ε;8ΑΚ1εΝδI3 ΟΡΡ. ΡΑΒΒ π. — ΑΡ0Ι.06ΕΤΐεΑ. 180 

ΰβηΐίαιη ΓοδίβηάιΙ , ςυ» ευηοΐίδ θ!ΐι:& ίί^^ίΛητη χ Χο-χιομοΤς όρΒοίς ϊτινεΊίττ^μένα, συμη^έΙαιτΨι τώ^^ί '::%-> 
ηοΙ)ί8<ιυ6 2ΐά60 οίΐΓ» δβηδυιη οπιηβιιι πκκΙβΓβίαΓ , ίΟ λοίΐών θεολογί^ πεπειραμένοι μείζονι τύφφ τήν τζερί 
83ρΊθη(ί26, ({118$ νβΓΐ»ίδ 3$86ςυί ηβπιο ςυ63(, Μΐίο- των μύθων έπαγγελ(αν εξήραν. Άχουε δ* ουν κα\ της 
ηί1}υ5 ογ1)6πι £;υΙ)6Γη6( υηίνθΓδυτη. δοά (|υοηί3ΐη Ιοί τούτων φυσιολογίας, μεθ' οίας έξενήνεχται τω Πορφυ- 
)ια€ΐοηιΐ8 απ^^αιηεηΐίβ ίδΐίυδ Υ6ΐ βαρίβηΐίχ, ΥβΙ Ιΐιβο- ρ(φ αλαζονείας. 

1<>{;ί26, δίνβ ςυ3β Γα1)υΐ2Γυιη οοπιβδ 61 50€ί3ΐ ηοιηΊη&(υΓ, δίνβ ςυ3ΐη Υ616Γ68 €ηιη 6Γ9Βθί Ιυιη Μ^γρϋ'ι ζά 
ζΜφίΛϊΏ ά\ξη\ί&ύ5 βρβοίειη ουιη Γ6Γυιη η&ΐυη8 ρΓορίυβ ΰοη]ΐιηχ6Γ6, Τ3ηίΐ2ΐ6πι βΐ ίοοοηβΐ^ηΐί&πι ίΠο* 
£(Γ&νίηιυδ ; δβςυίΙιΐΓ, υΐί ίηνβοΐΒ 3 Γθ€6ΐι(ίοηΙ)υ8 ϋ8, ςυί ηοβίπδ (6πιροΓίΙ>υ8 8β86 ρΙιΊ1θ8θρ1ΐ3Γί ρΐΌίιΙβη- 
ΙϋΓ, Γαοί ρίβηα 0Γη3ΐη6ηΙ& γΐάβΑπαυδ. ΙδΓι ι^υίρρβ, ςυ» Ιοη^ο ροβΐ χΙΜιιτη ίηΙβΓΥ&Πο, (Ιβ ηΐ6ηΐ6 Γβηιιη 
οιηηίυπι ρΓοορβαΐΓίεβ , (Ιβςυβ οοΓροΓβ 62Γ6ηΐί1)υ8 ίάβίδ, λο άβ ηαΐυηδ ίιιΐ6ΐΙί£;6ηΐί& ΓΜίοηβςυβ ρΓ96<]ί- 
118, ίηνβηίΑ ρΓίιηυιη ζ Ρίαιοηβ , δΐιιηιηοςυβ ίυάίείο 6Χ€0(;ίΚ3ΐ2ί ΓυβΓ^ια, β3 ουιη ρΓίδ€θτυιη ΐΗβοΙο^ίιι €θ1- 
ΙίΚ&Γ6 ιηοΐίιί, ιη3]0Γ6 ςυ3ΐη 3ηΐ63 Γβδίυ 1)&ηο ΐ6Χ6η<ΐ3Γυιη Γ3ΐ)θ1]3η]ΐη ρΓοΓβδδίοηβιη βιΐνΙβΓβ. Αυόί 6γ- 
(Ο, ςιΐ3ηΐ3 ΰυιη Οδΐοη(3(ίοη6 Βίςυβ ]3ΰΐ3ηΐί& ΗοιηίΒυιη βϋαιη ίδίοπιιη ρΐιγδίυΐο^ίβη) ΡοΓρΥιττίυβ 6τυ1§&Γίΐ. 

ΟΑΡϋΤ νΐϊ. ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ζ'. 

(2ιια«ηαιη νβε^ηίιοτβ» ρΠϋο^ορΗι €αη$α$ αΐηαβ ταΐίο' β Όποιας οΐ νεώτεροι των ριΛοσόρωτ τοΤς περί 
ηβ$ αά ν€ΐβΓα άβ άα$ [αΜα$ αίίέχαβήηί, θεών μύθοις σχη'-έπΜζαγ αΙηοΛογίας, € Ρα» ηνίΙ>Η$ €»ί, ηατταίίο : (οη$ ΰΐαηάηηΐο ρτο(αηι; 

(ϋτίηβΒςυβ δορίεηΐΊχ 86ΐΐ5ΐΐ8 6( οοηδίΐία ρΓοΓβΓ^ιη, 
(]ηίΙ)ΐΐ8 ϋ Οβυιη 61 πιυΗΊρΙίΰ6ΐη Οβί νίιη 3(ςυβ ροΐ€δ(3- 
1610, ίιη3(;ίηί1)υδ (ΐυίΙ)ΐΐ8ϋ3ΐη ηαΐυΓ»]! ουπο δβηβα 6ο- 
Ι^&(ίοιΐ6θοη]υηοΐί8 ίηϋίοαπιηΐ, ςυίϋαδ Γβδ 38ρ66(ιιιη 
οιηηΰΐη Γυβ^ίβηΐββ ρβΡδρίουίδ 98 δίηιυΐ30Γί8 ίη 60- 

Γυΐη ^Γ8ΐί3ΐη 6ΧρΓ6δ86Γ6, (]υί ρΓίΐΏ3 άβ (Ιϋ$ β)6Π16Ιΐΐ2Ι, 

οοΓυιηςαβ άοοίΓΐη^ιη βχ δίαΐυίβ δίο ΐΑηςυαιη 6 1ί1>6ΐ« 
Ιίβ τ6θίΐ3Γ6 (1ΐ(ϋΰ6Γ3ηΐ. ΕηίΐΏΥβΓΟ ιηΪΓυιη γίιΙβΗ ηοη 

<ΐ6ΐ)6ΐ, δί Ιίρα, 81 1»ρί(ΐ6$ 8ίΠ11ΐΐ30Γ3 ϋβΟΓυΐη 6886 

Ιιοιηίη68 ίπιρ6Γίϋ8δίιηί 3Γΐ)ίΐΓ6η(υΓ, ρεπηάβ δαηβ ιι( 
ίί, ςυί Γυά68 ί£[η3Γί(ΐο6 1ί(ΐ6Γ3Γαπι, 6ίρρο8 ςιιίάεια € (70) Φθέγξομαί οΤς Θέμις ίστί' θύρας δ' έπίθεσθε^ 

[βέ€ηΛοΐ' 

σοφίας θεολόγου νοήματα δεικνυς, οΤς κα\ τ6ν Θεδν, χαΐ 
του Θεού τϊς δυνάηειςβιά είχόνων συμφύλων αίαθήσει 
έμήνυσοιν άνδρες τά αφανή φανεροϊς αποτύπωσαν- 
τες (71) πλάσμασι, τοΙς χαθάπερ έκ βίβλων των Αγαλ- 
μάτων άναλέγειν τά περί θεών μβμαθηχόσι γράμ- 
ματα. Θαυμαστόν δέ ουδέν ξύλα κα\ λίθους ήγε1σ6αι 
τά ξόανα τους αμαθέστατους, καθά δή κα\ των γραμ- 
μάτων οί ανόητοι λίθους μέν όρωσι τάς στήλας, ξύλα 
δέ τάς δέλτους, έξυφασμένην δέ πάπυρον τάς βίβλους. » 
Τοιαύτα ώς έν προοιμίφ κατακομιτήσας, &χουβ οΐχ 
κροΐών Ιξής γράφει πρ6ς λέξιν. ι Φωτοειδους δέ 6ντος ηοη 3ΐί(6Τ ΑΟ Ιαρΐάεβ, 0ΐ)υ1«ΐ8 υ6γο ηοη δβουδ Αΐίΐυβ ^^ του θείου, κα\ έν ττυρός αίθερίου περιχύσει διάγον Ιί^ηί, 1ί1)Γ08 άβηίηυβ ςιΐ3δί εοπίβχΐ^ηι ρ^ργτυπι ίη- 
ΙυεηίοΓ. » Ηίβ υ5ί Υ6Γΐ)ί8 ίΐΐβ ρΓοΙοδίΙ 3(1 ί38ΐυπι 
θ8(6η(3(ίοη6πΐ(ΐυ6 οοίηρρδίΐΐδ, 3θοΊρ6 ροιτο, ςαεηιβΜΐ- 
ιηο<1υπι ίηδίίΐιιΐβπ) θΓ3ΐίοιΐ6ηι ρΓ0δ6ςα3ΐιΐΓ. ι Ι^ηι 
Υ6Γ0, ςαοά ηυηιεη, ίηςυ'α, Ιαείδ Γοτπΐ3πι 3ΐίςυ3πι 
6ρ6<Η6πιςυ6 ρτχ 86 Γ6Γ3( , 6ΐ ίπ π)6ϋίο ΰίτουαιΓαβί 
ρυπδδπηί €υ]υδϋ3Π) ί^ηί;; ογΙιο Υ6Γ86ΐυΓ, η60 3ΐ) αΐΐο 
86Π8υ, ςιιί οίΓθ3 πΐ0Γΐ3ΐ6τη 1]3ηο γίΐ3Π) οοουρ6ΐυΓ, 
βΙΙίη^ί ροδδΗ : ΊΙΙυδΙπ ςυίϋεηι βρίβπίΐίϋβςυβ π)3ΐο- 
η3, €ΐι]αδΠ)θϋ! ΟΓ^δΙαΙΙαπ) 6δ(, ΡβΓίαηινβ η)3Γηΐ0Γ, 
8υ( 6ΐ)υΓ, ίη 3Γιςιΐ3Π) δυί Ιυηιίηΐδ οο^ΗαΙίοπβηι 3(1•• 
€ΐυχί( : αυΓΪ υ6γο 3δρ60(ϋ, ρ3ηΊηι ί(;ηΊδ, ρ2Γίίπι (16- 
€0η8 801 ηυ1ΐ3ΐη οπιηίηο ηιαοϋΐ3πι Γ6Γ6ηϋδ ηοϋο• 
ηβπι ίπιρΓΟδδίΙ ; 3υΓϋη] 6ηίπι δοηΙΊΙυδ Γοβιίαπ ηοη τος, αφανούς τε τυγχάνοντος αίσθήσει περλ θνητόν 
τδν βίον άσχόλψ• διά μέν της διαυγούς ύλης, οίον κρυ- 
στάλλου, ή Παρίου λίθου, ή κα\ έλέφαντος, εΙς τίίν τβδ 
φωτ6ς αυτών (72) Εννοιαν ένήγε* διά δέ της του χρυ- 
σού εΙς τήν του πυρδς διανόησιν, καΐ τ6 άμ(αντον 
αυτού, δτι χρυσ^ ού μιαίνεται. Πολλοί δέ αύ κα\ με- 
λάνι λίθψ τδ αφανές αυτού τής ουσίας έδήλωσαν χαΐ 
άνθρωτΓοειδεΙς μέν άττετύττουν τους θεούς, βτι λογι- 
κδν τδ θείον κάλους δέ, δτι κάλλος έν έχείνοις άκή- 
ρατον διαφόροις δέ σχήμασι κα\ ήλικίαις, χαθέδραις 
τε κα\ στάσεσι, κα\ άμφιάσεσι• κ«\ τους μέν άρρι- 
νας, τάς δέ θηλείας, κα\ παρθένους, κα\ έφηβους, ή 
γάμου πεϊραν ειληφότας, εΙς παράστασιν ανκών τής 
διαφοράς. "Οθεν πάντδ λευκδντοΖς ούρανίοις θεοίςάπέ- ροΐβδί. Οιιίηοΐίαηι ρ1βΓΐςϋ6 ηίίζΓΟ Ιβρίιΐβ η3ΐϋΓ3Πΐ Ό νειμαν, σφαιράν τε καΐ τά σφαιρικά πάντα, ιδίως τε ϋϋυδ ηυδςα3πι δυΙ) Οΰυΐοδ ε3(]6ΐιΐ6Πΐ 3(1ιιπ)1)Γ3Γυηι. 
Ν3Π1 ςυοϋ Γαΐίοη6 ρ^^ε(1^^υπ] Νυπΐ6Β δίΐ, 1)ηπ)3η3ηι 
ίη 6|[ΐιΐ'3πι όεοδ εοιιΓοΓίη3Γυη( ; ςιιο^ ΥβΓΟ ρυΙοΗΗ- 
ΙαϋΙηβπι 1]3ΐ)63( οπιηί Γαίο δυρβποΓβηη,ΓοΓηιβΒίΙί^ηί- 
Ι3ΐβ ρΓ36δ(3ηΐ6δ 6Ω!η\6πιηΙ ; γαπ3 (ίβπίςυβ ειιπι 
6ρ6οί6, Ιϋπι χΐαΐ6 δρ6εΐαΙ)ίΐ6δ , ίίβηιςηβ (ϋνβΐ'δο Υ6ΐ 
«6(ΐ6η(ϋ Υ6ΐ δίαηάί ηιοΓβ, ευ1ΐυ(|α6 όίβδίηιίΐί, 3(ΐ60- 
ςυ6 ηΐ3Γ6δ 3ΐίοδ, 3ΐίθδ Γ6ΠΐΙη3δ, γίΓ^ίοβδ, 3(]οΐ68θβη- 
Ι68, η)3ΐππιοηίοςυ6 οοη]υη6ΐοδ, υΐ 60Γυηι ίηΐ6Γ 8686 

ϋίδΟΓίηΐβη 36 (ΐ!06Γ6ηΐί3Π1 6Χΐ)ί1)6Γ6η(• Ιΐ3(ΐυ6 311)3 

οηιηί3 00Βΐ68ϋ1)υ8 <1ϋ8 388ΐ£η3Γυηΐ , ίΐ6ηΐ(ΐυ6 δρΐι»- 
(70) Φθέγζομαι. Ηίο Ρί/ίχΙ^πί Ιοουδ ηοη €Χ- 

βΐ3ΐ. 

(Τ ΆχοτνπώσανΓΕς. Μοηΐ. 6| 3ΐ(6Γ ηΐδ., ύπο- χόσμφ καΐ ήλίψ κα\ σελήνη, Ισθ' δπου δέ κα\ τύχη 
κα\ έλπίδι• κύκλον δέ κα\ τά κυκλικά αΐώνι κα\ τί} 
κατ' ούρανδν κινήσει, ταΤς τε έν αύτψ ζώναις χα\ 
τοΓς κύκλοις• κύκλων δέ τμήματα τοΤς σχηματισμοΓς 
τής σελήνης ' πυραμίδας δέ καΐ οβελίσκους τί| πυρδς 
ουσία, καΐ διά τούτο κα\ τοΙς Όλυμπίοις θεοίς* ώσπερ 
αύ κώνον μέν ήλίφ, γή δέ κύλινδρον, σπορά δέ καΐ 
γενέσει φάλητα καΐτδτρίγωνον σχήμα, διά τδ μ^ριον 
τής θηλείας. • Ταύτα ό θαυμαστδς φιλόσοφος* ων τί 
άν γένοιτο άσχημονέστερον τά αΙσχρά σβμνολογούν- 
των ; τί δέ βιαιότερον τάς άψυχους ύλας, χρυσ^ χαΐ 

τυπώσαντες. 
(72) Λίτώκ. Λ116Γ 6 ιηδδ., αυτού, Γ6€ΐ€• «« ^ΚΛΡΑΚ. ΕΥΑΝΟ. 1\Β. 111. 182 

λίθους, χα\ τα τοεαΟται, είχ^νας φέρειν τοΟ ψωτδς των Α γοπ) βΐ €υηοΐ3 βρΙιΧΓκβ ιηυηιΐί ςπίϋβιη , 8θ1ί8 80 Νών, χα\ της ουρανίου χαΐ αιθέριου φύσεως βηλώ- 
ματα φάσχειν ; "Οτι δέ των νέων 1στ\ ταΰτα σοφ(- 
σμζτχ, μηδ* ^^*αρ των παλαιών εΣς Ινθύμησιν έλθόν- 
τα, γνοίης δν μαθών, δτι κα\ απόβλητα ήν παρά τοίς 
::ροτέροις τά διά χρυσού κα\ της νομιζομένης πολυ- 
τελεστέρας Ολης ξάανα. Λέγει δ* ουν Πλούταρχος 
ωοέ πη χατά λέξιν^. Ιυηχ ρΓορΐΊ3, 86(1 ΐΑΐηβη ίί$ ^ϋςυ^ικίο ευιη ΓοΠιιιΐλ 
61 8ρ6 εοωηιυηίΑ 6556 ΥοΙυβΓυηΐ : αΓοαΙαιη ν6Γ0 
ςυχ(]υ6 0ίΓ€υ1αΓί8 6Γ&ηΐ ΠςυΓ», ραΓίίίη χΙβΓηΊΐΑΐί , 
ρ3Γΐίπι οοβίί ηιοΐυί, 6]υ8ίΐ6η)(ΐυ6 ζοιιΙβ 36 οΪΓΟυϋδ ; 
οίΓοαΙοΓαιη ααίβηι 866ΐίοη6& γαΓΪίδ Ιυιιχ Ο^υΓίδ : ργ- 
Γ&ιυίϋΰδ 61 ο1)6ΐί80θ& ί^ηίβ παΙογ», 6&(ΐ6η)ςυ6 ϋβ 
€Αυ83 ΟΙ)'ηιρϋ& ςαοςαβ <1ϋ8 , ιι( οοηαιη ρΓ»ΐ6Γ6& 5θϋ, 16ΙΤ3Β €)1ίη(ΐΓυιη » δβιηίηί αο £;6η6Τ3ΐίοηι 6Γ0{;ί6ΐη ν6Γ6ΐΓί , 02υΓ&ιη(ΐα6 ΐΓί2η£υΐ3Γ6ΐη ρΓθρΐ6Γ υ6- 
Γ6€υη<!υιιι Γβιηίη» ιη6ΐηΙ)Γυηι (πϋυβΓυηΐ. > Ηχο 6{ζΓ6£;ίιΐ5 δίη^υίαπδςυβ ρΙιίΙθ8ορ1ιυ8, ςυίϋυβ φι'ιά ίοβ* 

(1*108 20 ΙηΓρίΐ13 <1ί6ί ρ088ίΐ , ΟΟΠΚ ρΟΓ 621 Γ6β 6113111 ΙαΓρίδδίΐηΟβ ν6Γΐ)ί8 ςΓ3¥ίΐ6Γ 30 Π13^ηίβ€6 ρΓ3Κ(ϋθ6η- 

ΐιΐΓ? ςιιί<1 ροΓΓΟ οο30ΐυιη πΐ32ί8| ςυ3ΐη ίη3ηίηίΐ3β (|α38ϋ3ΐη ιη3ΐ6Π38, 3υΓυιη, Ι3ρί(ΐ68 , 026ΐ6Γ3ςυ6 ί(1 
ξβηαβ , 1υοί5 30 (ΙοοΓυιη ίιηββίιιοβ , 3υ( 0(£ΐ68ΐί8 χΙΙΐ6Γίχ(ΐυ6 η3ΐυΓΧ 8Ίιηυΐ30Γ3 ρΓ» $6 ΓβΓΓβ ! 0χΐ6- 
Γυπι Ιΐ3Ρ€ 8ορΙιΐ8ΐη3(3 3 ηυρβΓίδ (ΐυίΙ)αδ(ΐ3πι ίιιτ60ΐ3 Οδδο, ϋβ ςυίΙ)ΐΐδ 99 ^^ Ρ^γ δοιηηίυιη ςυί(ΐ6ΐη Υβίβ- 
τ€$ οοςίοποί, ¥61 61 60 ίη(6ΐ1ί^38, ςαοά ρτίδοί Ηϋ Ιιοιηίηεδ εοοΓ6θΐ3 6χ 3ηγο 3υΐ 3ΐί3 ςυ3(ΐ3ΐη ιη3ΐβπ39 
({ΗΧ ρΐυπδ 3Β5ΐίιη3π δοΐοΐ, 8ίιηυΐ30Γ3 Γ6]ίθ6Τ6ηΐ• Αΐ^ού 1(1 Ρ1υΐ3Γθ1ιιΐδ δίο 3(1 ν6Γΐ)αιη 3ΐίου1)ί Ι6δΐ3ΐυηι 
κΐΐίΐυίΐ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'. Β 

Περϊ της π€ίΛαιάς των ξοάτωτ χατασκεΡης κάί 

16ρύ(Τ8ως. 

ι Ό δέ (75) των ξοάνων ταιίησις άρχαΐον Ιοικεν εΤνα£ 

τι χα\ παλαιδν , εΓ γε ξύλινον μέν ϊ^ν τ6 πρώτον εΙς 

1τ|λον ύπ6 Έρισ{χθονος Άπόλλωνι έπ\ τών θεωριών 

&][ΐλμα • ξύλινον 51 τ6 της Πολιάδος ύπ6 τών αύτο- ί:ΑΡϋτ VIII. 

Ββ ρή$€α $ίηιαΙα€τα ΰοηβάβηάί ϋαΐνεηάίίΐιΐύ 

ταΐίοπβ. χβόνων Ιδρυθον , δ μέχρι νυν Αθηναίοι διαφυλάττου- 
βιν.Έραςδέ χαΐ Σάμιοι ξύλινον εΤχον είδος, ως φησι 
ΚίΑλίμαχος • Οδπω (74) σχέλμιον έργον εΙς ξόανον, 
άλλ' έΐΓΐ τεθμδν δή νεδγλυφον, ώναξ, Θε5ς ήσθα σα- 
νίς• ωδε γάρ καΟιδρύοντο θεοΰς τότε. Κα\ γάρ Άθή- 
νης έν Α(νδφ Δαναών λεϊον έθηχεν έδος. Λέγεται δ^ 
Πείρας (75) ό πρώτος Αργολίδος "Ηρας Ιερδν είσά- 
μενος, τί]ν έαυτοΰ θυγατέρα Καλλίθυιαν Ιέρειαν κα- ι Ρήδ03 ν6Γ0 36 ρ6Γν6ΐυδΐ3 1)3ΐ)63ΐιΐΓ βη^6η<1θΓαιη 
δΊπιυΐ30Γθηιιη 6θΐΐδΐΐ6(υ(1ο. ΙΙΙικΙ 06Γΐ6ςιιί(ΐ6ΐη,ςυο4ΐ 
ίη θ6ΐο ρπιηυπι 3ΐ) £Γ6δίοΙ)ΙΙιοιιβ 8θ1βηΐΒίθΓϋ)Η8Αΐ- 
11626 ροιηρ» (1ί65ϋδ €θη866Γ3ΐυιη ΑροΙΠηί δί^ηυηι 
6δ(, 1ί(ζη6υιη 6Γ3( : ίΐεπκιυβ ϋ^ηευιη 3ΐίυ(1 3ΐ) ίη- 
<1ί§6ηίδ ίρδίδ ΜίηβΓΥ» υΓΐ)ί6£ ροδίΐυιη, ςυοιΐ ΑΐΙιο- 
0160868 1ιο(1Ί6(]α6 δΟΓΥβηΙ. Οαίη 61 53ΐηϋ ({υοςυο 
11^06301 ^ι1ηοη^8 6ΐ&§ί6ΐη 1ΐ3ΐ)υ6Γ6, υΐ δ6Γί1)ίΙ €3ΐ1ί• 

ιη36ΐιυδ 

ΓίΓ3δ Υ6Γ0 ρήη66ρ8 ΙπποπΊδ ΑΓ|;οΓΐ09β Ι6ΐηρ1αιη ρο- 

801886 Γ6ΓΐυΓ, 6ΐ €3ΐ1ίΐ1]γί301 011310 6]υδ 8366Γ(1θ- 
1601 £661886, 3ΐς06 6Χ ΤίΐγΠΐΙΐϋδ 3Γΐ)0ΓίΙ)α8 δ6€(30Ι γκπήϊος , έχ τών περί Τίρυνθα δένδρων δγχην τε- ^ ργΓΟΠΐ δϋν6δΐΓ6αι ίο 6ΐ6^3ΐιΐ6ο: 30 ροΙίΐ3θΐ Ιαοοοίδ 
μων εύχτέανον , "Ηρας &γαλμα μορφώσαι. Πέτραν 
μ*ν γάρ είς θεοΰ χόπτειν είχόνα , σχληράν χα\ δύσ- 
«ργον χαΐ 4ψυχον, ούχ έβούλοντο* χρυσ6ν δέ χα\ 
Λργυρον ήγοΰντο γης άχάρπου χα\ διεφθαρμένης 
ΐρώμιτα νοσώδη (76), χα\ χηλίδας έξανθείν , ώσπερ 
μώλωπας ύπΛ πυρΙ>ς (δαπισθείσης• έλέφαντι δέ παί- 
ζοντες μεν έσθ' δπου προσεχρώντο ποιχίλματι τρό- 
9ή; (77). > Ταΰτα ό Πλούταρχος • χαΐ τούτου δέ ττολυ 
^ρότερον ό Πλάτων ουδέν είναι σεμνδν , ουδέ προσ- 
ΒουΑς θεί^ φύσει Ιν χρυσψ, χαΐ λίθοις, χαΐ έλέ- 
φιντι , τοις τε έξ Ολης άψύ/ου χατασχευάσμασιν ευ 
μάλα είδως, έπάκουσον έν τοίς Νόμοις όποια διατάτ- 
τεται• ι Γη μέν ουν εστία τε οΐκήσεως , Ιερά πασι 1013^10601 6θοθ£υΓ3δδ6. Ν301 Ι3ρί(ΐ60ΐ ςοΐάβοι ίρδί, 
ςυίρρ6 Γ601 (1υΓίθΓ6θΐ οιΙοιΐδ(ΐυ6 3ηΊ ο1)86(]υ6θΐ6θΐ 
3θΊαΐ3ςιΐ6 03Γ6ηΙβοι, ίο ουοιίοίδ 6θΐ£ί6αι δ03ΐρ6η(1ο 

ΟθηΓθΓ013Γ6 Οθΐ6ΐ)3θΙ : 3υΓ001 301601 3ΐς06 3Γ^60- 
ΐΟηΐ 8ΐ6Πΐίδ 30 Υίΐί3ΐί δΟΐί Ο10Γΐ)080δ ΟΟΐΟΓΟδ 6886, 30 
80Γ(ΐ68 ς088(ί3Ο1 6ΐ Ο130θΐ38 6Χ 16ΓΓ3 ίβπίδ 3Γ<1θΓΟ- 
ρ6Γ0υδ83 , Υί1)ίθυθ1 ίηδΐ3Γ 6Χδί8(6Γ63Γΐ)ίΐΓ3ΐ)30ΐυΓ: 
6ΐ)0Γ6 Υ6Γ0 ίθΐ6Γ(1ααΐ δ306 ΟΙθΚ)3θ(υΓ, δ6(1 ]0€0 δΟ» 

Ιοοι, 6( ςϋ3δί 3(1 3ΐί(ΐπ30ΐ ίΐ6ΐΙοΐ3Γυοι 30 ΐ3υ(ίΙί3Γυπι 
Υ3Γΐ6ΐ3(6ΐο. > Ηχο ΡΙιιΙΟΓοΙιυδ, 60(ΐυβ Ιοη{;6 3η1ΐ- 
ςυίοΓ Ρΐ3ΐο πΊΙιίΙ 060 ίο 3υΓ0, 060 ίο Ι3ρί(1ί1)υ8, οοο 

ίο 6ΐ)0Γ6, ΟΟΟ ίο υΐΐο ρΓΟΓδΟδ ΟρΟΓΟ, 400(1 6Χ ίθ7 
3θΙθΐί 013(6Π3 0Οθίΐ3ΐυΓ, 6δδ6 ρΓ0000ΐί3(, (100(1 Υ6ΐ νάΝτων θεών * μηδείς ουν δευτέρως ίερά χαθιερούτω ιν ρ3υ1ο 3ϋ§08ΐίρ8, Υ6ΐ 03ΐ(ΐΓ96 (]ίνίθ3β 3ρΐαοι, 30 δί- 
βεοΐ;. Χρυσός δέ χα\ άργυρος έν &λλαις πόλεσιν Ιδί^ι οιίΐβ 1]3ΐ}6Π ροδδίΐ. Το ϋΓ^ο, (^αί 1ιοοιίθ6ΐο, Ιιοοιί- (73) Ή δέ. 1.0608 Ιιίο Ρ1υΐ3ΓθΙιί οοο ΓοροπΙΟΓ, 

Οθ€ 8«ςα60ΐβ8 €3ΐ1ίΗ13θΙΐί ΥΟΓδΟβ. 

(74| Οϋχω, Ρποδ Ιιοο €3ΐ1ίο)3€ΐιί (ΙίδΙίοΙιυοι αιί- 
1ιί ςυοίοοι &νίατον. £χ οο ΐ3θΐοοι υ(οοο(ΐο6 (Ιίδοί- 

ηΐΟδ, η]<ΐ601 Ι35υΐ301 30ΐ 38δ6Γ601, Ιιοο δίθ1θΐ30Γ001 

(αΊ&86. Ροδίοηυβ (Ιίδϋοΐιυο) Γ3θί1ίϋ8 681 ; ΐ3θΙυοι 
Ιοοο Δαναόν, Γ6ροΩ6θ(1οοι 6χ 3ΐΐ6Γ0 018., Δαναός. 
Ιίη(1α8 3016Π1 υΓΐ)8 ΓυίΙ ίο βΙιθ(Ιο ίθ8υΐ3. 8608υ8 

ί{[ΐΙΐ1Γ68ΐ, ιοοι, ί(1 68ΐ ΟΐίΐΟ, 60 Ο10(]θ 6Γ60108 Γ(ΐί886 
Ρ0»ίΐΟ8(|Ο6 (1608 , 1)00 6δΙ 1ί^060δ : 03Ο3ΟΟ1()α6 

Ι'πκΐί, 1χτ6 Ρ3Π3(Ιίδ 8ίη)οΐ3οπιοι, 1)00 68(, υ( (|υ1- 
^ΐΐη 6X1511010, Ιχνί23(αο] ρπο 5ίιηυΐ3€Γ0 Π^ουοι ρο- δοίδδβ. Νίδί (1ίθ3θΐοδ, ΟΟΟ) Γ0(1β$ ρτίοδ ίοΓοΓΟί^δςυβ 

δΐΙρΙΐΟδ 6Γί26Γ601υΓ, ρΓΙΟΙΟΟΙ 3 03090 Μίθ6ΓΥ;£ όί- 

πιοΙαοΓΟΟι, 6χ 1ί([οο ί11ο(1 ςυίιΐβοι, 86(1 ΐ3>νί 30 ρο<- 
Ιίΐο, οοηδίίΐοΐοοι ίιιίκδβ. 

(75-76) Χρώματα νοσώδι^ Ηθ€ 6ΐί3θΐ 38ρ6ηυ8 
6δΐ, ςυ30) ςοθ(1. Β6γο»γ(1 1)3ΐ)6ΐ δ6Γ0). Α άΛ Αάναιίη: 
Λμηιηι €ί αΓ^βηΐιιηι, ίοςυίΐ, ηοηηβ Ιεντα αΐ τνΐίτα β^ 
αΙΙ>α, ςηατη $οΙη$ Ηοιηίηαηι €ττοτ (οάΐ, αηΐ ηια§ί$ 
τβρηίαί^ ρτβίίο$αηι? 

(77) Τροπής. £γγογ πΐ3θ1Γ6δΙιΐ8, ρΓΟ τρυ<ρτ^9 νΙ 

])3ΐ)6θΙ ΙΟ3Ο1180Γ., 1ίθ6ΐ ΜΟΟΙ. 3ΐΙθΟΐ6Κ. «1. δεΠρίΟΙΟ 

6δϋ(• μορφής• Λ 183 ΕϋδΕΒΙΙ α^ΕδΑΙΙΙΕΝδΙδ ΟΡΡ. ΡΑΙ\δ Ι|. — ΑΡΟίΟΟΕΤΙΟΑ. 1Β4 ηίβςιιο &6η$αηι αρρπιηβ ηοβίΊ, αοοίρβ, ςυίιΐ ίη ^ τε χοΧ έν ΙεροΙς (πίφθονόν Ιστι χτήμα * έλΙφος δέ ί^ρα}Η$ ]^Λ^ (Ιβ Γ6 ρΓΧθίρί3( : ι ΤΰΠΆ, ίηςαίΐ, Γο- 
€ίςυ6 άοιηββίίοί ουηοϋδ ΗοιρίιιίΐΗΐβ (ϋβΟΓυιη οιη- 
ιιίυιη Ι6ΐηρΐ2ΐ βυηΐ ; ηβναο ί^ίΐυΓ ββουοιί^ι άϋβ (βιη• 
ρΐΑ €οη$βθΓ&(ο. Ναιη ααΓυπι ςαίιΐβιη 61 &Γ£[6ΐι(υπι 
αρυϋ 2ΐ{98 €ίνίΚ3ΐβ5, Ι&ιη ρΗναΙίιη ςααω ίη Ιβιηρίίβ άπολελοιτ^ότος ψυχήν σώματος ούχ ξύαγ&ς ανάθημα* 
σίδηρος δέ χα\ χαλχ6ς πολέμων βργανα. » Ταύτα & 
σαφή περιέχειν ηγούμαι της προτιθιίσης άνατροτΗχν 
φυσιολογίας * ής φέρε χαΐ τά λ(Ηπά Ιπιθεωρήσωμεν• 
ΈπΔχουσον οδν, οΤά φησιν. ίρδίδ, ίηγί<Ιίθ82ΐ ρο8865δίο 65( ; 6ΐ)υΓ ^ιοίβιο €θΓροπ8 &ηίη]& «ροΐίαΐί ιηΊηυ9 5&η€ΐαιη ρυπιηΜ|ΐιβ άοΒοηι : 
ΓβΓΓϋπι (Ιβηίηυβ 6( χ$ 1)6ΐ1θΓυιη ίη$(Γυιη6η(2. » λίφιβ Ιιίδ βςυίάβιη ΡοΓρΗγπ&ηφ ρΗγ^ίοΙοςΙ» ?&- 
ηίΐαΐβιη ιη^ηίΓββίο αΓ^αί 2ΐ€ ΓβΓβΠί ρυΐο. Δςβ Ιαιηβη, ςυχςυβ 6Χ β^κίβηι 8υρ6Γ8αη(, οοηΙβιηρΙθηιαΓ• Αα(1ί 
6Γ^ο, ςυβίΏαϋαιοϋυιη ΡοΓρΗ γπυ8 ί5ΐ6 ρΓ086ςυ&ΐυΓ. 100 οΑΡυτ IX. 

ϋοηΐΐηίΐαίιο (ΗβοΙορία (^ΓέΤΓΟΠοιι €ί ^ρυρίιοτίΐιη 
ι αΙΐ€ροτη$ βχρίίΰαίοε. ΚΕΦΑΑΑ10Ν Θ*. Ι ι Αΐίβηϋβ ιηίΙΊ ροΓΓΟ, ίιιςιιΊΐ, Ογχοοπιοο β^ιρίβη• 
Γιαπί, ίΐαςυβ Ιβουιη ίρδβ εο^ίΐα. Ουίρρβ, ειιιη ίΙΙΙ 
Ιονβιη 1ιυ]υ5 αιιιηάί ιηοηίειη 6886 6Γ6(ΐ6Γ6ηΙ, ςυχ, 
ηιυηιΐυιη ίρδυιη ίη 8686 εοιηρΐ6Χ3 , ςυίάςυ'κΐ 60 
€0ηΐίη6ΐιΐΓ ρΓ0€Γ63η( ; ςιΐ36 86(]αυΐιΙυΓ , 6Χ Ογ- Β τεαραδεδώκασιν οΐ τά Όρφέ(ι>ς είπόντες. 
ρΐιβί ρβΐΊΐα 6£ΐηηΊηί1)υ8» ίη ΙΙΐ6θ1θ£ΐ3Β 8υχ Ιί1)Γί8 (16 ίϋο ΐΓ&(1ί(ΐ6Γυη(. Έτι περί της άΛΛηγορονμέτης ΈΛΛή^ω^ μιΙ 
ΑΙγυπτΙωτ θΒοΛογίας. 

€ "Ορα βέ τήν των Ελλήνων σοφίαν, ούτωσ\ Βια^ 

σχο7η>ύ μένος. Τλν γάρ Δία τ6ν νουν του χόσμου ύιο- 

λαμβάνοντες , δς τά έν αύτφ έδημιούργησεν Εχων 

τ6ν χόσμον, έν μέν τα?ς θεολογίαις ταύτη περ\ αύτου Ρήηεβρί ρο$ίΓ€ηιη$ηηε ίονη^ ηηχ (ηΐηΐίηε ζαηάβΐ. 
υΐ6 ^αριι^ ίηβάίηηιηνίε, $ίηιηΙ, €Ηί οηηοΐα ΰτβαηίηΐ. 

3ία$ ηαιν$ Ιονί$ β$ί^ ηαΐμ» Ιονί$ ίηίβρνα νινρο. 
ΙΙΙβ μΙηηι, αϋ €(Βΐί $ΐβΙΙαίθί ίΐαΐίπα αχβ$, 
Ιΐ€χίά€ΐη^ν€τηηΐ(ΐηβ ρατ€η8^ α οΗβίηί» αηΰίοτ. 

ϋηίοα νίχ, (ΙΰΒηιοηηηβ »)ΐ«ι, ^^^ί ανηαα ρηΐ^εηιαΐ, 

Οιηηϊαηηβ Ηοεε ήπια τβραΐι ίη οοτροτζ οίαηάίΐ^ 

ίρηβηι, ηηάαηι^ ΐ€ηα$, ΛΐΙιναηι^ ηοοίβηιηηβ, άΐβη^ϋβ^ 

€ρη$ίΙίηιη, αο ρητηΗηι ρβηίΐονβηι^ βί ηηηιβη αηιοή$^ 

ΙΙαε /ονίβ ΐιητηβΜΟ <ϋ6 οοτροτβ εηηαα ΰοβτοβί, 
Αίημβ Ηί$]η$ οαρνί εχίηΐίΐιηι^ ναΙΐα$ηΗ£ άβΰοτο»^ 

Ιηαάίαιη εοβίηηι νίάεα$. ΰνί ρβηάηία ύίΓεητη 
Αηνβαημβ α$Ιτοτηηι ίηηΐΐο $β Ιηιηίηε (ηηάίί 
(Ιωααήα ; ρβηΐίηηηιηηβ αΐίο $ίαί νβΠίαβ εοτηη 
ι η ΐαηή ίρεείβηι, ηιΐίΐοηηβ αενβηάίΐητ αητο : 
Οπιια €ΐ 0€εα$η8, $ηρ€ή$ ηοΐα οτΙ>ίία Οίνί$, 
^ηη! οΐΰΐ/ίΐί ΡΗωΰαε^ ΡΗοβόοηιιβ αάν€Τ$α τβϋΗτνβηί 
€ΐβΐΐΗΐα. Μεη$ υεναχ^ ηηΙΙιηΗβ οΙ>ηοχίη$ ωΐΙΐΒΤ 
Ιΐ€(βη8 ίηΐβήΐΗ, ηηί ΰηηΰΐα ηιονβΐηηβ τερίΐηπβ 
€οΗ8ίαο. Υοχ ηηΙΙα ροίβ8ΐ, εοηίΐηενβ^ ηβο η11η$ 
Ηαιίΰοε Ιονί$ $οΙ)θΙβηΐ8ΐτ€ρίΐΗ8, ηβο (αιηα ίαίετε, 
101 '^ι^ (ΐηνιύ εετϋΗΐη^ εΐ οαρηΐ ίηιηιοηαίε ί>εαΙη$ 

Οΰΐίΐιεί : ΗΙαεΙτε^ ίτηηιεηεηηι^ ΐηιηιηΐαΙ)ίΙε ραηάεη$^ 
Αίαηε Ιαεεπονηηι ναΐίάο $ΐαη8 τούοτε οοΓραε, 
ΟΐΙι Ιιαηιεή, ρεεΐΗ$, ηεε ηοη ίηιηιαηία Ιενρα, 
Αεήί Ιαίε ίταοΐη$ : νείοοίΐίΐα ιάετη 

Ναίίνί8φίβ τμεπΒ ατεηηινοΐαί οπιηια ρεηηύ, 
Οηιιιίρατεη$ /β//ιιβ, <7ΐ*<9<^^ ^^^^ εαεηηιίηα ΐοΙΙηηί 
ΜοηίεΒ^ ίαεταηι αΐυηηι ε/βείηηΐ : τηεάίαηίηΗε 8οηαηΐί» 

ϋηάα Ιηηΐ€η$ ρείαρϊ'ιοηαηι. Βα8ί$ ηΐίίηια ηηιηεΗ 
8η$ίεηΐαη»^ Ιεττοβ ρεηιίη$ ταάίείΙ>η$ ίηιί«. 
Ει να8Η$ ΕτεΙ»ί εραίϋΒ ; ηηοΒηηε ανία ίείΐΜ 
Ροττΐρϋ εχίνεηΐ08, ίηιηιοία ίη βηιΰη» ΙιωτεΙ. 
ϋνηεία ανίεηι ηιεάίο ρήτηηηι εαδ ρεείοτε εοηάεΜ^ 
Ιηάε αΐηιαιη ίη Ιιιεβηι ά%ο ηχοΐίτηϊηε ρτο(εη. 

(78) Ίδειν. Ροη6 Ιβ^βηιΐυηι Γδοις, Ιιοο 63(, ίβεΤν 
ένεστι. Ρογγο δβΓαρίβ αρικί 5Ι>0Γυ1). 8αίητη, ίίΐ). ϊ, 
69ρ. ^, ηοη &1)δίπιί1ί3 8ίΙ)ί (ΓίΙ)06ΐ)2((, ΙιΙβ ν6Γ$ί1)υ8 : 
ΕΙαΙ θεός ταόςδε μαθεΐτ^ οίον κάγω εϊαω, 
Ουράηος κόσμος^ χε^αΛή ' γαστηρ 6έ^ ΘάΛασσα, 
Γαία δέ^ίοι πόδες είχτΓ ζά δ' οϋατ^ έτ αίθέρι κείται. 
'Ομ^ιατα τ^ι^^η;γ^ί, Λαμπρόν φάος ήεΛίοιο. Ζευς πρώτος^ γέτετο, Ζευς ΰρ'τατος^ άργικέραχίτος^ 
Ζευς κεφαΧίχ^ Ζευς μέσσα, Αιός & έκ πάντα τέ^ 

[τνκται, 
Ζευς άρντητ γένετο, Ζευς άφθιτος ΜπΛετο νύμ^η^ 
Ζευς πυθμ^ν γαίης τε καϊ οϋρατου άστερόεττος. 
Ζευς βασιΛεϋς, Ζευς αυτός άπάντωτ άρχΜ^ί^ 

[νεθΛος. 
Τ^ κράτος^ εΐς δαίμων γέτετο^ ί*«Τ^ 4ΡΖ^ 

[απάντίύ^^ 
Έτ δέ δέμας βασΙΛειοτ , έτ ζ) τάδε πάττα *ό• 

[κΛεΤτειι^ 

Πυρ καϊ νδωρ , καΙ γαϊα^ καϊ αΐάίφ , τύζ τε καί 

Καϊ μτμις , πρώτος γετέτωρ , καΐ έρως χοΛν^ 

[τερπής • 
Πάττα γάρ έτ μεγάΛφ Ζητός τάδε σώματι κείται. 
Τον δή τοι κεφ€Μ\τ μέτ Ιδεϊτ (78), καΙκοΛά πρόσ• 

[ω^να, 

ς; Ονρατός αΙγΛήεις^ δτ χρύσεαι άμρίς §θειραι 
Άστρωτ μαρμαρέωτ περικαΧΧέες ή^Θοτται • 
Ταύρεα δ* άμφοτέρωθε δύο χρύσεια κέρατα* 
^ΑττοΛίχι τε δύσις τβ, θεωτ όδοϊ ούρατιώτώτ, 
"Ομματα δ* ΉέΛιός τε καϊ άττιόωσα ΣεΛήττι, 
Νονς δέ γβ άφενδί\ς , βασιΛήΤος , άρθιτος αίθ^ιρ^ 
"'β δ ή πάττα κυκΛεΧ τιαϊ φράζετοΛ* ουδέ τνς αύδη^ 
Οΰτ^ έτοπ^^ ούτε κτύπος , ουδέ μέτ δσσα^ 
Ή Λήθει άιός νΙα {Ί9)ύπερμετέοςΚροτίωτος, 
^Ωδε μέτ άθατάτψτ κεφαϋ,ιγτ έχετ^ ήιδέ τόημα' 
Σώμα δέ οΐ περιφεγγές ^ άπείριτοτ ^ άστυφέΛΐ'^ 

[κτοτ^ 
"Ο€ριμοτ^ όβριμόγυιοτ^ ύπερμετές^ ώδε τέτυκτο» 
"Ώμοι μέτ καϊ σζέρτα, καϊ ευρέα τωτα ΘεοΙο^ 
Ά }\ρ εύρνβίης • πτέρυγες δέ οΐ έξερύοττο^ 
Τζίς έπϊ πάττα ποτάται • {ρή δέ οΐ ίπΛετο τψ 

\δνς, 
Γα.'ά τε παμμήτεφα^ όρέωτ τ' αίπειτά κάρτ(τα* 
Μέσσιχ δέ ζωτη βεφυηχέος οίδμα θαΛάσχηΐς 

^ Καϊ πόττον ' πνμάτη δέ βάσις , χθοτός ίτδοθι 

Τάρταρα γ' εύρώεττα καΐ έσχατα πείρατα γαίτις, 
Πάττα δ^ άποκρύψας, αϋΟις φάος ές ποΛυγί^ές 
ΜέΧΙετ άπύ κρειδίης προρέρειτ ποΛνάέσκεΛα (80) 

[Ρέζι^τ. (79) άιόςνία, 0υ6πι?3η ίρ8υηιπΐ6( Χΐ1ΐ6η?$ί 

ΐ60ΐίθ ίπίΡ^^ΓΑ 681, νίΐ 0€θηΐτα1 &Ιίυ8. Οαί(1 8ί 16|[9Ι- 

(υπ Διδς ωτα ; 

(80) ΠειΛυθέσχεΛα. Ο,ηιά δίΐ η686ίο. €οη]ίοί6ΐ)2ΐπι 
ρΐ'ίιιιυηι τηλυθέσχελα, (ΐπακΐΟβο 8ίηιί11ίπι&, νβΙηιαχί-' 
ηΐ6 εοιιββηίαηβα. Οοοιητίι ]3πι παλιθέσχελα, ςυ^δί 
ϋοηαο Ιαοί ΐ'βϋϋίΟ, ϋοο ςυοςιιβ (ΐ6ηαο δίιηϋία, ?€ΐ <«5 ΡΒ^ΕΡΑιι. ΕΥΑΝΟ. ίΛΒ. III. «6 

Ζευς οίν 6 π3ς χ^μος, {ώον έχ ξώων, καΐ θεός έχ Α ΙαρίΙβΓ βΓ^ο πιιιη^υβ αηΙν6Γ8υ§ ββΐ, 3ηίΕ03ηβ ςαί- •ίών • Ζευς δΙ, χαθλ νους, άφ' οδ προφέρει πάντα 

τλ\ δημιουργεί τοϊς νοήμασι. Των δή θεολόγων τά 

ϋ) Ίχ^Χ τοϋ θεοΰ τούτον έξηγησαμένων τ6ν τρόπον, 

εΙχόνα μέν τοιαύτην δημιουργεϊν, ο?ιν ό λβγος έμή- 

νΐί^εν, οΟΘ' οΤόν τε ήν, οΟτ' εΓ τςς έπενόησε, τδ ζωτι- 

ών χα\ νοερδν χα\ προνοητικδν διά της σφαίρας 

Βείχνυεν* ΑνΟρωπόμορφον δέ τοΟ Διδς τδ] δείκηλον 

«'ϊοιήχαίΐιν, δτι νους ήν χαθ' δν έδημιούργει, καΐ 

\5γο:ς σπερματκχοίς Απετέλει ιά πάντα. Κάθηταιδέ, 

^Λ Ιδραιον της δυνάμεως αίνιττδμενος * γυμνά δέ δχει 

ύ άνω, δτι φανερδς έν τοΤς νοεροΤς χα\ το?ς ούρα- 

νίοις του χ^σμου μέρεσίν έστι • σχέπεται δέ αύτψ τά 

ζρό^θια, δτι αφανής τοις χάτω χεχρυμμένοις. Έχει 

ίΐ τϊ μέν λαιοί τδ σχήπτρον, χαθ' δ μάλιστα των του <)6ΐη 6χ &ηίιη2ΐη(ίΙ)υ5, &ο άβυδ €χ ()ίΊ5 : ^11ρ^ι6^ 
Τ6Γ0, ςυ&ίβηυδ ιηεπδ 681, €υ]υ8 ιμΙ ηοΓιοήββ ίη Ια- 
ΰ6ΐηεαηΰΐ& ρΓοΓοΓΐ, ΰυηοΐ&ςυβ ιηοΠίαΓ. ^αιιι νβΓΟ 
ΰυιη Ιιυηο Ίη ηοοάιιιη Ιΐιβοΐο^ί άβ ηυιηίηί& 1ιυ]α8 η&- 
ΙΟΓΑ ρΑΓίΙϋυΒςυβ <1ί$ρυΐ&Γ6ηΐ, ηβο ιιη&|[0 6]ιΐδπΐ(Μ]! 
8ΐ1ίςυ2ΐ Οη^ί Ά^ οοηΟ)$ιΐΓ2ΐπ ρο886(, ςιι&ΐβιη ίβίΑ ηο- 
1)18 ΰαηηίη3 ΓβρηΒββηΐίΐηΐ, ηβε, 8ί ίοΓίβ ςαίβρΊαιη 
6]υ8 6ΐα1)0Γ8ηάφ Γ^^ΐίοηβιη ίην6ηί886ΐ, β(;(λΓ3 Ιαιηβη 
8ρ1)96Γί€2ΐ 83118 γίοι ιΚαπι ουπι νίΐΑΐβιη, Ιαιη νβΓΟ 
ίιιΐ6ΐϋ£;6η(6πι 30 ρΓονίάβηΙβπι ρχρπιηβΓβ ροΙυί886ΐ : 
^ον^8 8ίπιυΐ3€Γαπι Ιιυιηαη&πι ίη βρβοιβιη ΰοηίοηηα• 
Γαηΐ, ςϋοά ιηοηβ β88βΐ, €α]ϋ8 ίη ρΓΟΟΓβ^Ιίοηβ ΓβΓαιη 
6Χ6ΐηρΐ3Γ ίηίαβΓβΐϋΓ, ου]υ8 86ηιίη3ΐί1)υ8 ςυ&δΙ γα- 
ΐιοηίΙ)ΐΐδ αιη€ΐ3 ρβτβοβΓβι. Μβω νβΓΟ 8βάβΐ, αΙ ιπι- ίώμιτος μερών τδ ήγεμονικώτατόν τε χαΐ νοερώτα- Β ιηοίαιη ροΐ68ΐ3ΐί8 8υ« οοπδΐίηΐίίπι ιιίαιηςυβ βίιρίΐί- νη χίΊηκκΛΌ^Ϊ σπλάγχνον ή καρδία • βασιλεύς γάρ 
τοΰ χόβμου ό δημιουργδς νους• προτείνει δέ τ^ δεξιςί 
\ άΐτδν, δτι χρατεΓ των άεροτυδρων θέων, ώς των 
μ•ηρ(χΙω^ δρνέων 6 άετδς • ή νίχην, δτι νενίκηκεν 
βΛ^ πάντα. > Ταΰτά σοι ό Πορφύριος, ών τδν είρη- 
μνον τρόπον άποδεδομένων, ^\ρίμα χα\ έπΙ σχολής 
έ-:β£ωρήσαι καλδν, τίνα ποτέ άρα τδν Δία φασίν 
ιΐ^ιι τά έπη. Έγω μέν γάρ ουδέ άλλο (81) ήγοΰμαι 
ίτδνδρώμενον κόσμον, έχ παντοίων συνείτ£>τα των 
|κρών των τβ χατ' ούρανδν κα\ αΙθέρα, καΐ των έν 
«ΚΛΟίς φαινομένα^ν άστρων, ώσπερ έν μεγάλου σώ- 
Ρ^η; κεφαλή) προτεταγμένων • των τε έν αέρι, καΐ 
Τί» τα\ θαλασσή, χα\ τοΓς παραπλησίοις. Μέρη γοΰν θ€6ΐ ; ρ3Γΐ68 οοΓροΓίδ 8υρβΓίθΓ68 ηυ(Ι&8 1ΐ3ΐ>6ΐ, ςυοά 
ίη δρίπίαΐίΐιυβ αο 0<Βΐ68η1)ΐΐ8 ιηυηάί ρ&ΓΐίΙ)αδ 8686 
ίΠυδίπυδ δρβεΐαηιΐυπι 6χΙπΙ)6αΙ; ίιιίβήοΓβδ οοηΐΓ^ι 
(6€ΐ3δ, ςυοιΐ ία ίη&πιίδ τβϋυδ ροηίΐυδηιιβ τβεοηάίΐίδ 
αύδοοηάίΐυδ ίρδβ άβΓιΐβδεαΙ. Αο ΙβΒτα ηυίιΐβιη 866- 
ρίΓϋοι (βηβΐ, ςυοά 6χ οηιηί&νδ οοΓροΓίβ 1ιηηΐ3ηί 
ρ&ΓΐίΙ)υδ 60 ρΓΧ86Γΐίηι ίη 1316Γ6 €0Γ ϋΐυά 6χΐ6Γ0Γηηι 
ίαοίΐβ ρπηο6ρδ| νίη)(ΐυ6 ίηΐ6ΐ1ί£6η(1ί ιηαχίηίΑΠί 
6θηιρΐ6χαπι ίηΐβδίίηυπι, ΐ3ηΓ[ΐΐ3ηι ίη ρΓορήο (Ιοιηί* 
οιΓιο οοηςυίβδοαΐ : ςυίρρβ πιβπδ βηίηι ί1ΐ3 ρΓΟΟΓβΑ• 
Ιήχ 1ΐ06 ίη ογ1)6 Γβ^ηαΙ ; €ΐ6χ(Γ3 νβΓΟ 3ΐιΙ αςυίΐ&πι 
ρΓ0ΐ6η(11ΐ, ςυοά 36Γίδ ίρδβ άϋδ, ρβπηιΐβ α( αςυίΐα 
8ΐιΙ)Ιίπΐ6 νοΐ3ηΙίΙ)αδ 3νίΙ)υδ, (Ιοπ^ίηβΐυΓ; αυΐ γί6ΐο- «»μου, κα\ γη, καΐ δρη, χα\ βουνοΙ • εΙλεΤταί τε αύ- ^ Γίαπι, ςυοά ίίίβηι οπιηία δϋρβΓαΓίΙ. > 102 ί**^ 
^έν μέσφ ζώνης τρόπον ή θάλασσα - χα\ πυρ δέ (ίΙ)ί ΡοΓρΙιχπυδ; ςυί1)υδ Ιιυηο ίη πιθ(1υηι βχροδίΐίδ. ϊβΊ δίωρ, νύξ τε χα\ ήμερα, της αύτης εΐεν άν του 
τ^νμ\ί φύσεως μέρη. Ταΰτα δ* άντικρυς τδν όρώ- 
μενον ύποφαίνειν ηγούμαι κόσμον, εΐ μή τι κα\ σφάλ- 
^μαι, χαΐ τδ δλον έχ μερών συνεστδς διδάσκει. Αέ- 
Τ2: Γ »3ν• ορ6Γ2β ρΓβΙίαπι ΓυβΓίΐ Αΐίβηΐβ οΓιΟδβςαβ 6οηΐ6ΐηρΐΑ* 
η, ςυβπι ίδία ηο1)Ιδ €3Γπιίη3 ςυαίβπιςυβ ^ονβπι Ιο- 
ςυαηίαπ. Εςα'κΐβπι ηοη αΐίυηι 3Γΐ)ί(Γ0Γ, ςυιηι &δρ6- 
€ΐ&1)ίΐ6ΐη Ιιιιηεοβ πιιιηίΐυπι, 6χ πιυΐΐίρΐίοί ρΑΓίίυιη 
γ&Γί6ΐ3ΐ6 6οηθ3ΐυπι, ςυλΓοπι αΐίίβ οοβΐ65ΐ6δ Αΐιιηβ £ΐ1>6Γί2 εαηι $ί<ΐ6η1)υ8 ίη υίΓαηυβ Γβ^ίοηβ €0ΐ1υ66ηΐί1)υ8, 30 ρΓΐηοίρβ Ιοοο, 816 ΐαηςυαπι ίη πΐΑ^ηί 
(ΟΓροπδ 03ρΙΐ6 οοΐΐοολϋβ ; αΐί» νβΓΟ αβΓίχ, (βΓΓβδίΓβδ, πιαΓίηχ, 36 6χ16γχ ίά £βηαδ. ΕηίιητβΓΟ ΙβΓΠΐ, 
1000(6$, οοΐΐβδ, ρ3η68 011(106 πιηηϋί δυηΐ, ί|υ3Γυπ) ίη πΐ6<1ίο, οίη^υΐί 6υ]υδΐΐ3ΐιι ίηδΐ3Γ, ιηαΓβ τοΙνίΐυΓ : 
ψι» 3υΐ6οι, 3ςυ3, ηοχ ρ3η(6Γ 3(ςυ6 άίεδ ίη 6]υδϋ6ΐη ςυοςυβ ιηυηάί η3ΐυΓ26 ρ3ηί1)υ8 €6η86ή 30 πα* 
ηβηπ (ΙεΙϊβηΐ. Ηίδ 6Γ([ο ρ3ΐ3πι 3δρ66ΐ35ίΐ6Πΐ 1ιυη6 0Γΐ)βηι ΓβρΓβΒδβηίαπ, δυίδςαβ 3ρΐυπι βχ ρ3ΓΐίΙ)υ8 βΐ 
(οο$ιίΐιιΐιιιη αηί?6Τδυηι 6χΙιίΙ)6Γί, ηίδί Ι3πΐ6η 6ΐτο, ί36ίΐ6 πιίΐιί ρ6Γ8υ3δ6Γίιη. $3η6 6ηίηι 0ΓρΗ6ΐΐ8 ίΐλ 

€90€ΐ)3ΐ : 

Πάηα 'γίψ έτ μεγάΧφ Ζηνός τάδβ σώματι κεΐ- Ο Οιηηίαίΐηε ίι<εο Ηηη$ τβραΐι ίη οοτροτβ οίαηάΐΐ ; 

[ταΐ' χώ τίνα τά πάντα, διασαφεΤ' 

%, χαί νδωρ^ χαϊ |«ία, καΧ ξύθ^^ νύζ τβ, καΧ 

[ήμαρ. 
Τον ίϊ} τοί κΒφξίΛϊχτ μέν Ιδβϊτ^ καΐ κοΛά πρόσ- 

[ωπα, 

^'ρατίις αΙγΛήεις, δτ χρνσεαί άμφϊς ΙΘειραι 
'λίηρωτ μαρμαρί(ύτ περικαΧΧέες ήερέΟονται^ 

«ι τά τούτοις ακόλουθα • έν οΤς επιφέρει τδν νονν 
^^ Δι^ λέγων είναι τδν αΙθέρα, κα\ ουδέν άλλο κατά 
^^ Στωΐχο^ν "ήν πυρώδη κα\ θερμήν ούσίαν τδ 
^Τ^μονιχδν φάσκοντας είναι του κόσμου * καΐ τδν 
^* είναι σώμα, χαΐ τδν δημιουργδν αύτδν ούδέτερον 6ΐι]υδπιο<ίΙί ν6Γ0 ίδ(3 δίηΐ οηιηί3, δΙο 6χρΙί63ΐ : 
Ιρηύΐη^ ηηάαηι^ ί€ηα$, €ΒΐΙιταηι^ ηοαβηιηηβ άίίηιφιεη 

Αίηηε /ι«;ιιβ εαρνί εχίηιίηηι, νηΙίη6αηε ά€€ονο$ 
ΙτταάιαπΒ οίεΐΗηι υίάεαΒ^ αιί ρεηάΗία ΰίηηιη 

Αητεαηηβ αίίτοτηηι τηηΐίο »β /αιηίηβ (νηάιί 

61 (ΐυχ δβοιυυηΐυΓ : ί!ΐΐ6Γςυ6 6χ16Γ3 δυ1)]ί6ΐ1ι 
9βΙΙ)6Γ3 Ιονίδ ηιβη(6ΐη 6δδ6, ηϋιί1ςυ6 βΐίυό, ςυο π)θ<1ο 
5ΐοί6ί ρΙ)11θδορ1)3ηΙυΓ, (Ιυιη οβϋϋβιη ^η1(ΐ6ηι ίςη63πι- 
ςυβ η3(υΓ3πι ρβΓίοηι Ιιιι]υδ πιαηιΐί ρπηοίρβηι , 
^6υIη ν6Γ0 οοΓρυδ, ίρδυπιςυβ 3(ΐ60 δυωιηυιη 8Γ• €0ΠΤαΐί6η(ί9Ι β18ίδΐ6Γ6ηΙ. 00301 ΐ6€ΐίθη6ΐη 3ΐ(6Γ 
^Ο 6 1088. 6Χΐΐϋ)6ΐ. (84) Ουδέ ύΜΙο. ΙΙηυδ βχ πΐ3ηυδ€Γ., ουδέ άλλον. 
ΓοΓίβ ρνδέν άλλο, υΐ ραβ. 105. 187 ΕϋδΕΒΙΙ Ο^ΕδΑΚΙΕιΧδΙδ ΟΡΡ. ΡΑΒδ Π. — ΑΡ0Ι.0€ΕΤ1€Α. 18ί 

ΟΑίΙβοΐυηι πΓιμΙ ηίδί νίιη βο ροΐβδίαΐβιη ί^π'ιβ βδδβ Α τηί '^οΰ πυρδς βυνάμεως. Κατά τά αυτά γάρ οΐμαι 
ό'ιοϋΐ&ηΐ. Ν2ΐιη €]ιι$ιηο€ΐί €6Γΐ6 νβΓβυαπι ί$ΙθΓυιη χαΐ Ιν το?ς ίπεσιν ε2ρησθαι * 
86ηΐ6ηΐΊαιπ 6&$6 αγ&ιΙγογ : . . . Μεηί νβταχ^ ηπΙΙίηιιβ οΙ^ηοχΊηβ οαΐΗβτ 
ΒερίΗ$ ίηίβήίη^ ηπι εαποΐα ηιουείηηβ τβρίΐηνβ 
ϋοηείΐίο, 

Οηιϊ^ΜΒ ςυίίΐβιη Οτρϊιβυβ, υ1)ί ιηυη^υιη ίη^βηβ ςικχΐ- 
άαιη &ηίιηαΙ βίηβ ιι1ϋ$ νβΓίιΟΓυιη ίηνοΙυοΓίδ 6856 ρο- 
8υίΙ, ί1Ιυ(1ςυ6 Ιονβιη αρρβίΐανίι, (υιη ιηβηΐβπι ίρ- 
βίυβ 36Γ6ΐη, €0Γρυδ Γ6ΐί(]υ35 ιηυηάί ρ^ιπβ» 6$$6 ρτο- 
ηιιη(ί3ΐ. Αΰ Ιβΐίβ ({υίϋβιη ηο1)ί$ €3Γπιίηί1>υ3 ΙυρίιβΓ 
(ΐ68ΰπΙ)ΗυΓ : αιηηίηυπι 2ΐαΐ6ΐη ίηΙβΓρπβδ ίρδο δΙα- 
(ίιη ίηίΐίο δβηίβηΐίαιη βΟΓΟιη δβουΐυβ ίΐΔ δυΐχϋΐ: 
ΙυρίΐβΓ βΓ£0 ιηυηϋυβ υηίνβΓδυβ 6$1, &ηίιηαη$ βχ 
&ηΊιη2ΐη(ί1ιτΐ8, 30 (1608 6χ (Ιϋδ. 103 δίοςυβ ιη^ηί- Νους δ" άψενδ^ις,βίίσιΛήΧος^ άφθίτος άΙΘ^^ • 
*(> ^ή Λάντα κνκΛοΊ κάί φράζεται. . 

Δι' ών άνεπιχαλύπτως ζώον μέγα τ6ν κόσμον ύποθ^- 
μενος, καΐ τούτον Δία προσειτυων, νουν μέν αύτοδ 
τ^^ν αιθέρα, σώμα δέ τά λοοτρά του κόσμου μέρη &ΐ(ε- ^ 
φήνατο είναι. Τοιούτος μέν τις 6 διά των έπων υπο- 
γραφόμενος τυγχάνει Ζευς • ό δέ τών έπων εξηγητής, 
άρςάμενος μέν, τοις Ιπεσιν ακολούθως λέγει* Ζευς 
ουν ό πας κόσμος, ζώον έκ ζώων, Οε^ έκ θεών 
σαφώς τ6ν θεολόγου μενον Δία Θε6ν, ούβέν άλλο ή τ6ν 
όρώμενον κα\ αίσθητδν κόσμον βηλουσθαι, βιά καΙ Γβ&Ιβ Ιοτβιη ίΙΙιιιη, (ΐυβιη ϋιεοΐο^ί 1θι]υυηΐυΓ, ίρ8β Β έπων έρμηνεύσας. 

<Ιιιο<]υ6 ηοη αΐιυιη ρρ^ΒίβΓ ιηυβίίαπι ίδΐυαι οουΐίδ &ο 8βη8ί1>υ8 οϋνίυιη €3ΓΓηίηί1)υ8 ίΐΐίδ 6χρΓ658υιιι ιζ 

βί^ρηίΟοΑίαπι 6886 ϋβοΙ^Γαΐ. Εα ροΓΓΟ ^£(ζ}ΓρΐΊθΓυιη άοείπηα ΓαΊ(, βχ ςυΊΙ)ΐΐ8 
υΐ βυαιη ΟΓρΙιευβ ΐΗβοΙο^ί&ιη 1)3υ$6Γ2ΐ, ίΐα ηουικίυιη 
υΐκ|06 06υιη 68&6 νοίυίΐ,βχ ρΙοπ1)α8 (1ϋ8 Ι3η(ΐιι»ιη 
βυί ρ3Γΐί5υ8 (ηαπι ίρ838 ςυοηυβ ιηιιηίΐί ραπςβ (Ιεο- 
ηηη !η ηυιηεΓΟ 3ΐ) ϋβ τεροδΐΐαδ Γυίδδβ αηίβα ϋειηοο• 
8ΐΓ3^ίιηα8) €0η8(ί1υΐυπι ; ί|υο(1 υηιιηι ρποΓβοΐο, ηί- 
Ιιίΐςαβ ΡΓ3Β16Γ63 ΙαοϋαΓι α ηο1)ί8 ΟΓρΙιβί ν6Γ8υ8 
€χρΓ6886Γ6. Αΐ ί(ΐ6ΐη ίρ$ίυ8 6η2π*2(0Γ, ρποΓΐ Ιιυίο 
ι>η(6ΓρΓ6ΐ9ΐίοηί 3Η6Γ3Π1 6χ 800 δβπβυ άερΓοιηρίαιη 
8υΙ)]ί€ί6η8, ρΓ06Γ6αΐ0Γ6ΐη Ιιυ]υδ υηίν6Γδί(Αΐίδ Οεαιη, 

€06€ΐΠ66ΙΙ1 0161116111 ΐϋβΟΙ 6886 €θη(60(1ίΐ, ()03 (Ιβ 

ΙΙΐ6θΙο^θ8 ίδΐβ (Ιίδροίαπί. Υ6γοπι, ςοοπιοιίο Ιαη- 

(16Π1 6]θ6ΐηθ€ΐΊ 01611(601, 8018 ΤΟΓδώΟδ ρ06(2Ι, 860 

ΤΙΐΓ&αο8 Ηΐ6 0ΓρΙΐ6υ8, 860 ςυίνίδ ιϋοδ Γυ6π(, Αιγυπτίων 'δέ ό λόγος, ι^α^^ΖίιΊ κα\ 'Ορφευς τήν 
Οεολογίαν έκλαβών, τδν κόσμον είναι τδν θεόν φε^» 
έκ πλειόνων θεών τών αύτου μερών (δτι κα\ τά μέ- 
ρη του κόσμου θεβλογουντες έν τοΤς πρόσθεν απεδεί- 
χθησαν ) συνεστώτα• καΐ τούτου πλέον ουδέν τά τολτ 
ρατεθέντα τών έπων (βήματα διεσάφησεν. Ό δέ μετά 
τήν πρίοτην έρμηνείαν δευτέραν έξ αύτοΰ προστί- 
θησι, τ6ν τών όλων ποιητήν θεδν, τδν δημιουργέ 
νουν τούτον φάσκων είναι τδν τεθεολογημένον. Πώς 
δ' άν αυτόν τούτον έθεολόγει, δν μηδέ τήν αρχήν 
Ιγνω ό τών έπων ποιητής ; εΓτε δ θρ^ εΓη Όρφευς, 
εΓ τις άλλος• εΐ δή παρ' Αιγυπτίων, ή κα\ των πρώ- 
των Ελλήνων ήκοντα ήν εΙς αύτδν τά της θεολογίας• 
οΐ δέ γε απεδείχθησαν ουδέν νοητδν επισταμένοι, ούΓ ^6001 666ίοίδδ6(, (16 ςοΑ οίΐιίΐ οοςοαπι ίρδθ 06 16- ^ έν άφανεΖ καΐ άσωμάτφ ούσίςι περιεχόμενον, εΓ τφ Ύί88ίοΐ6 ςοίϋεαι Ιβηοίδδίοιβςοβ οο£[ηον6Γα(? ρΓΧ- 
56Γ(ίθ1 81 Ι1θί(1(]θί(1 1ΐ3ΐ)υίΙ Ιΐΐ6θ1οςί2β, Ιοίοοι μ1 ίη 
ϊρδΗοι 6Γ&( Υ6ΐ αΐ) ^εςγρ(^^δ, Υ6ΐ &1) 2ΐοΙίςοίθΓίΙ)θ8 
6Γ9Βύί8 ϋ6πτ3(υΐΩ, ςοο8 ςοίάβιο 08ΐ6η<1ίΐΟ08 αο(68, 
ηίΙιΊΙ οαιοίοο δρίΓϊΐ&ϋδ, οίΐιίΐ ςοιχΐ αδρεοΐοαι ίο- 

£16016 6( ΟΟΓρΟΓΙδ 6Χρ6Γΐ6 ΟΑΐΟΓα 0008(&Γ6( 3£00- 

\ί88β ; 81 001 (&0160 1ΐ0€ *ιο £606Γϋ β(ΐ6 (Ιίςοοδ ΡΙαίο 
τκΙε&ΐαΓ, ςοί ΙιοΐΏίο68 ίΠοδ, ςοί ΟγχοΊαιο ρποιί (6- 

Ι106Γ6, 608 ΐΑΟίΟΠΙ, ςΟΟδ 1)3Γΐ)αΓ0Γυθ1 6(Ί&010001 ρΙΟ' 

ηςο6 06ΐ6ΐ)Γ3ο(, 8θΐ6ΐΩ, ΙοοαίΩ, ΐοΓΓαπι, δίάβΓα, 
οοβΙοοι, ά60δ 06θδυίδ$6, ίο Οταίι^Ιο €0οβΐ6(υΓ. ΟοΊη Ικανδς πιστώσασθαι ό Πλάτων, ομολόγων έν Κρο' 
τύΛφ τους πρώτους τών άνθρώττων περ\ τήν Ελ- 
λάδα τούτους μόνους θεούς ήγεΖσθαι, ουσπερ νυν πολ- 
λοί τώτν βαρβάρων, ήλιον κα\ σελήνην, χα\ γήν, χα\ 
άίίτρα^ κα\ ούρανόν. Κα\ ό Χαιρήμων δέ μικρψ έμ- 
προσθεν έμαρτύρει, ούδ" άλλο τι πρ6 του δρωμένου 
κόσμου τους Αιγυπτίους ήγεΤσΟαι, ούδ" άλλους θεο^» 
πλην τών πλανητών καΙ τών λοιπών αστέρων 
πάντα τε είς τά δρώμενα του κόσμου μέρη , κα\ 
ουδέν εΙς ασωμάτους κα\ ζώσας ουσίας ερμηνεύ- 
οντας. €11201 ραοΐο αοΐβ €Ιι«ηβΓ6οιο ΐβ8ΐηΙ)3ΐϋΓ, ηβ ίρδοδ ςοί(ΐ6θ) ^Ε87Ρ^»<>8 2ΐαΐ Λϋοά (ΐοίάςηαοι Ιιοο λδρεοΐι- 
1)ί1ί οιυοϋο ρποδ 61 αοΐίςυίυδ Ιιαϋοίδδβ, &οΙ αΐίοδ 6δδ6 ρΓ3βΐ6Γ ρ1&06ΐ&δ &ο τεϋηο^ 8Ίά6Γ& άβοβ ριιΐι- 
νίδδβ ; 2ΐά6οςο6 ίρδΟδ οαιηία ρΓΟΓδΟδ 8(1 Ιιυοο, ςο6θΐ 06Γηίαιυ8, αιοοιίοοι, οίΐιίΐ αά ίθ6θΓρθΓ62ΐ8 ?ί- 

ν60ΐ68ς06 0&(0Γ38 ίθ(6ΓρΓ6ΐ3ΐίθθίΙ)08 8018 Γ6νθ€2δδ6. 

ΟΑΡυΤ χ. Ώ ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Γ. 

€οα€ί(Β αο νίοίβηίζβ ί$Ιοτηηι οηΜαη αοοοηχτηούαύο- ΈΛεγχος καϊ άτατροΛ^ ΤΎ^ς καΐ τούτωτ βεβια-- ηύ νβ[ηίαίίο, 
ΙΙ16 ί^ίΚοΓ ρο6θ, ί]θί (οίοδ 6χ Γοοίίΐιοδ !ΐί806 ρΓΟ- 

ίίοχίΐ, ΟΟϋβ (210(1601, 20ΐ ηΟΟΟΙΟάο, ςθθν6 €ΐθΟ(ΟΓ6 
2(ςυ6 &08ρί66, 06001 ίΙΙοΟΙ ΟΙΟΟϋί βπ6δ 30 (6Γ0ΐί- 

ηθ8 001068 δορ6Γ3θ(6θΐ, 6θθΐ(ΐ6θΐςο6 8θΓΐ8, 1υο%, 

βίάβΓΟΟΙ, ίρδίΟδςΟΰ 0(£ΐί 6( ΟΓΐ)ίδ Οθίν6Γδί Ο00(ϋ(0- 
Γ601 8018 Ίο Υ6Γδί1)08 ρθδθίδ86(? 104 ^"^^ 30(601 
ΙθΟΟΓρθΓ63Β 03(υΓ9β 00^01(100601 1ΐ30δίδ86(? ΕοΊΐΏ- 
Υ6Γ0 Οίΐΐίΐ ΡΓΟΓδΟδ ίδ(0ΓΟ01 01001001 ίρβί οο(ΐπαιο σμέτης άΛοδόσεως, 
Ό δή ούν έκ τούτων ορμώμενος ποιητής, πόθεν, ή 
πώς, ή παρά τίνος λαβών έν τοις Ιπεσι τδν έπέ- 
κεινα του κόσμου Θεδν, κα\ τ6ν ήλίου,^ κα\ σελήνης* 
κα\ άστρων, αύτοΰ τε ουρανού κα\ του σύμπαντος 
κόσμου δημιουργών [ γρ, κατεβάλλετο. ] χατελάβε- 
το; Ασωμάτου δέ ή γνώσις αύτψ πόθεν; Άλλ' ού 
τούτων γε ουδέν είδως τυγχάνει• ό γάρ τοι τών δλιαν 
δημιουργικές νους οδτ' έκ πλειόνων μερών συνέατη- 189 ΡΙΙ^ΕΡΑΒ. ΕΥΑΝΟ. Ι.ΙΒ. ΠΤ. Μ> 

ην, ο&τ* 3Η» γένοιτο αύτου χβφολή ούροΕνδς, ού βωμα Λ ίη ιηβηΐ6ΐιι τβηΐΐ. Νβφΐβ «Βίοι βΙΚκίΓΐχ 111ΐ ήβη• 

ρίαπίιυβ βχ ραπί^α» ΰο&^ηβηΐΚλ 6»Ι, ιιβο «|ν• &α( «ϋρ, Χ3λ Οδωρ, χα\ γαία* άλλ* ού^ δμματα • αύτοΰ 
Ϋ,λιβς κα\ σελήνη. Πώ^ δ' &ν εΤεν ώμοι χα\ ατέρνΟη, 
χ&\ ν^^, χα\ νηδυς του των δλων δημιουργού θεοΰ 
έί;ρ εύρυβ£ης, χαιγή, χα\ όρ^ων αίπεινά κάρηνα ; ή 
«ώς ό αίθήρ νους ι:οτ' άν έπινοηθείη του των δλων 
«οιητοΰ, ή τοΰ νου του δημιουργικού ; "Οτι μέν ου ν 
ταΰτα σεσάί^ιτζαι τψ των έτιων έρμηνεΤ, ουδέν έ:η- 
λέγειν χρή. Έγωγε μην τά έσχατα άσεβιίν φημι τ6ν 
φά^χοντα μέρη είναι θεοΰ τά μέρη του κόσμου* κα\ 
Ιτι μάλλον τόν άττοφηνάμενον τ6ν αύτ6ν είναι τψ 
χ&σμφ τ^ν θεδν χα\ έπ\ τούτοις τ6ν ήγούμενον τοΰ 
χδσμου νουν είναι των δλων δημιουργών. Ποιητήν μίν 
γάρ αΰτ^ν χαι\ σωτήρα τοΰ κίσμου, δτερον δντα τοΰ 
«χοιημένου, ευσεβές άποφαίνειν νουν δέ τοΰ κόσ- ο&ρυΐ εοΒίυιη 6586 ρο(6&ΐ, «υΐ οοΓρυβ 6χ ί^η6, &ςυ3, 
ΐβΓπιςυβ οοη5ΐ&Γ6, &υ( οεαίί 5θ1 36 Ιυη» 06η36Π. 
Ναοί 6]υ8 ςα'κίειη ηυιηίηίδ, & ςαο υηίν6Γ$3 ρΓΟ- 
€Γ62ΐιΙιΐΓ, 1ιυπΐ6Γ0β, ρ60(υ», άοΓβυιη αίςυβ υίβηιπ), 
ςυοηαοίΐο Ι3ηά6πι &6γ Ιοη^β Ιαΐεςυβ €ΐί£Γυ$υ5, 6( 16γ- 
η, 61 ιηοηϋυιη βυπιιηα οαευηιίη» είΰείαηΐΤ 3υ( 
ςαίβ ίηΐ6ΐΙί£;&1 χι)ι6γα νεί Γβηιιη οιηηΐυπι εοηύίΐο- 
η8, νεί ιηεηΙίΒ 6£Γ6€ΐποί§ ιηεηίειη 6886 ? Αίςυβ Ιιβκο 
3Γ([υΐυΠ \6Γ8υυπι ί8ΐ0Γΐιιη ίιιΐ6ΓρΓ6(Ί8 οοηιιηβπία 
6886, ρ1υΓίΙ)υ8 08ΐ6ηά6Γ6 οΐΗϋ &αϊη6ΐ. Ιαιη νβΓΟ ςυί 

ΐηΟΙίάί ρ3Γ(68 06ί ΐη6ΐη1)Γ& 6886 ά'ίΟΛί, ευΐη ρΓθ]60ΐ» 

Α€ ρτού\%ΛΧχ ίιηρίβίαϋβ γ6οπι 6586 ρΓοηΐΗΐΐίο, πιυΐ- 
Ιο<|υ6 ιπα^ίδ, ςυ'ι Οευιη ζίφί^ ιηιιηϋυιη τεπι υη&πι 6( |ΐου, ώσττερ τιν^ ζώου ψυχήν, ή^ωμένον διόλου, κα\ ^ 63ΐη<ΐ6Πΐ3886ν6Γ6(,(ΐυίςυ6 2(1 6ΧΐΓ6ΐηυιιιίρ8ίυ5[ηυη<]ί 1^ παίν ήμφιεσμένον, ούκ Εθ* δσιον &ν εΓη λέγειν. 
Καίτοι παρειναι αύτδν τψ παντ\, καΐ προνοείν τοΰ 
ΐ^μου, παιδεύει τά καθ" ήμοίς Ιερά λόγια, θεολο- 
χ«ίντα 1παξίωςχα\ θεοχρεταϋς. Δι' ων φησιν ιΟύχΙ 
Άη ουρανών χα\ τήν γην έγώ πληρώ ; λέγει Κύριος• ι 
ΙαΙ πάλιν ι "Οτι ό Θεδς έν τψ ούρανψ &νω, χα\ έπΙ 
χηςγης χ^τω'ΐ χα\ πάλιν ι Έν αύτψ γάρ κα\ κι- 
^ύμεθα, χα\ ζώμεν, χα\ έσμέν» άλλ* ούχ ώς έν μέ- 
ρει του χόσμου, ούδ' ώς έν ψυχ^ αύτοΰ χα\ νοί. 'Αλλ' 
ι! χρ)) παραδείγματι χρήσασθαι θεοπρεπέστερον χα\ 
&λΐ|(ίέ3τιρον, οίχείως ό Ιερός που λόγος έξεψώνησεν 
ι Ό ουρανός μοι θρήνος, > εΙπων, ι ή δέ γη ύτωπό- 
{:βντών ποδών μου.» ΕΙ γάρ χρήν Ολως προσωπο- ιηβηΐ6ΐη ΊΗυιη 6556, ςυί αιηοΐα ρΓ0€Γ69νίΐ, &γ1)ΊΙΓ6* 
ΐυΓ. Ναπ) υΐ ιηοΙίΐΟΓβιη 86Γν3ΐθΓ6ΐη(ΐυ6 ιηυηιϋ αΐίαιη 
&1) 60 ςυοά ρΓ0<1υε(υιη 681 <1ίΥ6Γ5υιη(ΐυ6 8ΐ3ΐυοΓ6, 

ρί6ΐ2ΐί8 651 : 816 6001 ΟΟυπάί 016111610, ρ6Πη<ΐ6 &1- 

ςυ6 αιιίιηαηΐίδ &Ιίου]υ8 &ηίιη2ΐη, Ιοίί ρ&55ίιη ογΜ 
€οη]υιιοΐ3πι ίηΐίιηε αο 80€ί&ΐαιη 6856, &()6οςυβ 
υΐΗν6Γδυπι ίρβυιη ίη(]υί586, ηεηιο ρ'ιβ (1ίχ6ηΐ. Ηΐυιη 
ςυί<ΐ6ΐη (οΐί αηίν6Γ80 ρΓ9656ηΐ6ΐιι &()6856, άο βυβι 
ιηαηιΐυιη ρΓονίϋεηΐία ςυ1)6Γη2Γ6 52ΐθΓθ5:ιη6ΐ2ΐ ηο- 
8ΐΓοηιπι ϋθ66ηΙ ΟΓ^ουΙα, ςυίΐιυβ ργχοΙ&γα 8&η6 
1)6οςυθ Οϋπι ρΓίιηί8 (Ιί^ηα 11ΐ6θΙο^ίχ Γ&ΐίο οοηϋηε- 
ΙυΓ. 5ί6 6ηίιιι ρ6Γ 68 1)608 ίρ56 ΙοςοίΐοΓ : ΝΗηηΜίά 
Ηοη €€Βΐνιη α ίβτταηι βρο ίηιρίεο ? άκΗ Όοηΐίηη$ *\ ηκΐν άνθρωπινωτέρψ λόγψ, θέα τδ διάφορον της ρ λο ΓαΓ8υ8 : ϋνοά ί)^ιιβ ίη €(χΙο «ΚΓβιιιη, βί ίη ίβττα 
ΙεβΑογίας. Ό μέν γάρ τδν ούρανδν εΙπών θρόνον, άβότΒΐιηι ";6ΐ3ΐίΙ)ί : Ιη ίρ$ο βηίηι νίνιΤηιιβ, «( ιηοι>€- Ιχέχεινα του θρόνου κα\ άνωτάτω τών δλων τδν παμ- 
Ιβ^λέα Θεδν άφ<ι>ρ(σατο, ουδέ τήν γην της προνοίας 
•ύτοϋ χωρίσας* συγχατιένακ γάρ χαΐ έπ\ τά τί)δε της 
βιότητος τάς προνοητιχάς αύτοΰ δυνάμεις διδάσκει* 
Μ φησιν- Ή δέ γη ύποπόδιον τών ποδών μοΰ. 
*1λλ' οΟτι τ^ ύποΐ60διον, ούτε μήν 6 θρόνος σώμα τοΰ 
Χβ0ι1ρυμένου, ουδέ γε μέρη ποτ* &ν αύτοΰ λεχθείη. 
Ό δέ, χεφαλήν του βεοΰ τδν ουρανών κα\ τά έν τούτψ 
νήφος , χα\ νουν αύτοΰ τδν αΙθέρα, μέλη τε αύτοΰ 
χ§\ βώμα τά λοιπά τοΰ κόσμου μέρη, ούτε δημιουρ- 
γέ, ούτε βεδν άλίσκεται είδώς. Ού γάρ άν αύτ^ς 
Ιβ«τδν δημιουργο(η, ούδ* άνίτινοΰςλέγεσθαιδύναιτβ, 
ο5 νους ήν * αίθήρ. ΠοΓος δέ κα\ εΓη ό θεδς, οΐ μέρη. ιηιΐΓ βί ΒΗίηη* ^*; ηοο ΐαιηεο υΐ ίη ρ^Πβ βιΓιςαα 
ιηοιιάί, 060 υΐ ίη ίρ8ίυ8 αοίοια νοί ιη6οΐ6. Αΐ βί Ιο- 
008 δίοιίΙίΐϋίΙΊηί 68δβ <1β1)6ΐ, Ιοη^β 8αο6 υΐ Οοο οοα- 
τ6ηί6ηΓιο8 ίΐΐυϋ 651, ίΐ3 οοπι τ6Γίΐ&ΐ6 οοο]υηοΐίιΐ8, 

ςΟΟά ϋρρΟδίΐβ 5&0Γ£ ΙίΐΙΟΓ» &Ιί6θ1)ί ρΓΟ<1ίϋ6ΓΟΟΙ : 

ϋωΐηηι ηΟιί $€άβί €«/, ί€ττα ανίβνη $€αΜΙηη ρβ- 
άνη ίΜοτνηι ", Ναπι 81 οοιοίοο γ68 ρθ8ΐυ)&1, οΐί Ιιυ- 
10210001 Ιοςοοοάί ηΐ0Γ6οι ρ6Γ8θηί$ Οο^^βοάίδ ρ2θ1ο 
ρΓορίυβ ίηιίΐ6ηιοΓ, υΐΓίοδςυβ (Ιιεοΐο^ί» άίβοήιοεη 

00Ο5ί()6Γ3. 0οί εΟΒίυΟΙ 06ί 56(1601 ν0021Υί(, 18 06Γΐβ 
ηοο (210(001 θΙΐΓ3 56(1601, ΥβΓΟΟΙ 6(ί&Π1 βΟρΓβ Γ63 
001068 800101001 ίΠοΠΙ υθίν6Γ5ΐ(2ΐ(ί8 Γ6^6Π1 ΙΟΟ^Ιβ- 
81016 560101001 Οθ11θ02νί(, 510 (30160 Οΐ 06 (6ΓΓ30Ι γηχαιτά έπ\ γης δρη,δγκοι σωμάτων άλογοι, πώς Ο (ΐοί(ΐ6θΐ 1ρ5&ηι &1) 6]θ8(ΐ6θΐ ρΓ0νί(ΐ60ΐί& 86θ1θ(ΐ6Γ6(; β χαΐ ε&λογον θεδν άναγορεύειν τδν άδελφδν κα\ 
βυγγενη πυρδς, κα\ αέρος (82), καΐ Οδατος, άλογου 
μ\ φθαρτής ύλης έκγόνων ; ΕΙ δέ κα\ ό νους τοΰ 
Αι6ς, ουδέν άλλο πλην τοΰ δηλωθέντος αΙθέρος ήν, 
βΐ^ρ δέ άήρ έστι δ υψηλότατος χα\ τευρώδης , άπο 
^ αΣθεσΟαι, δπερ έστΙ χαίεσθαι, ταύτην, ώς φασιν, 
(ίληχώς τήν έπωνυμίαν* σώματα δέ&μφω, δ τε άήρ 
9 τε αΐθήρ * δρα ποΰ σοι τοΰ Διδς ό νους άποπέπτωκε. 
Κα\ τ£ς άν Ετι προσείποι Θεδν τών εύφρονούντων 
Λίτον , φ νους ύπηρχεν άνους χα\ άλογος ; εΐ δή ςοίρρ6 αά γ68 6οίοι ςοοςυβ ηθ8(Γ2ΐδ Ιιαηο 6]θ8 ρΓΟ- 

Υί(ΐ60(1ί νίΟΙ 3(1] 00β6Γ6 8686 6( 8ί00θηΐΟ1Ο(ΐ2ΙΓβ 0006(, 
60(106 5θ1>(1ί( : Τ6ΓΓ2Ι 20(601 503ΐ)6ΐΙθ01 ρ6(]θΟΐηΐ60- 
ΓΟΟΙ. 105^(1^^^ 503ΐ)6ΐ1θΟ], 060 ΥΟΓΟ 56(1β5ν6ΐ56- 
(160118 0ΟΓρθ8, ¥61 Ιρ5ίθ&ιρ2Γΐ68 ϋΐ) οΗο 00^02101 ΟΟΟίί• 
η60ΐ0Γ• 15(6 ▼6Γ0, ςοί 0(£ΐυθ1, ς03Β(106 ΟΟΒΙο €011(1- 
η60(0Γ, 061 03ρυ(, Χ(Ιι6Γ3 Υ6Γ0 01611(601 €]θ8, 

ηΐ6ηιΙ)Γ2ΐ(ΐ6θίςο6Γ6ΐίςυοηΐ(ΐο6 0θΓρο8 θ2Β(6Γίΐ8ηιοο(ϋ 

ρ2ΙΓ(68 6556 (Ιίχίΐ, 06(106 Ο100(1ί ΟρίΟοβΙΟ, ΩΟςΟβ 
ΟουΟΙ 00586 ΟΟΟΥΐοοίΐΟΓ. Ν6(106 βηίηΐ ^Ι 86 00- " Ιβτ• XXIII, *4. " Οβαΐ. ιν, 9. '• Αο(. χνιι, 28. *^ Ι53. ίχνι, 1. 

(92) ΚαΙ αέρος ΑΜΧητη 681 6Χ αΚ. ηΐ8. Μ1ηο8 Γ6ΐοοι νοο&νΚ , (ΐο» ηυΐΐα 6Χ ηΜίοΗλ 0Γ62ΐΐ2 Γοθ^ 
ι%((β, ηΐ νί{ΐ6(υΐ', 6ΐ6ηΐ6η(α ίΙΐ2ΐ Εα$οϋίαδ οι&ΙογΊχ Γίη(. 191 ΕΓδΕΒΙΙ ϋΛΙδΑΚΙΕΝδΙδ ΟΡΡ. 

ςαβπι Ιρββ ρΓΟΟΓβαπκ, αυΐ ΰυ]υ$ οηβηδ «ΐΙιβΓ &ί(* Α 
Ηΐ6ΐη]υΓ6 οοβηΐΐΒ ηοπιβη ο5ΐίη6Γ6 ρο&5ί(. Οϋ]υ8- 
ηιθ(ϋ ροιτο Οΰυβ ί$ΐ6 ΓυβΓΪΐ, ΰυ]υ8 ρ2Γΐ6& 61 ΐβΓΓα 
61 Ι6ΓΙ*£ ιηοη(69, ίηαηίηι» νί(ΐ6ΐί€6(, &6 Γαΐίοηίδ 6Χ- 
ρ6Γΐβ$ οορροΓυαι ιηοΐ68 οίϋοΐαικ ? Ουίδ ααΐβιη νβΓυιη 

€βη86&1, ί{^ηί8, 26Γί8 6ΐ &ςυχ, ΙΐΟΟ 68( ΠΙΐίοηβ €21- 

Γ6η(ί8 ίΙϋχβΒςυβ ιηαΐβπχ Γβΐιΐδ^βηηαηυιη 2ΐοΓΓα(Γβιη, 
Ββιιιη ρΓ£<!ίθ3π ? Ιαιη, ει 4ονί8 ιηβηβ &1ίυ(1 ηίΐιίΐ 
6Γ&1, ςα^ιη 8Β11ι6γ ίΐΐβ •9Ρρβ ηοιηίη&ΐυ8,χ(Ιΐ6Γ2υΐ6ΐη 
8υρΓ6ΐη& βδ( αβΓίδ τε^ίο ί|;ηίςυ6 ρβΓδίπιίΙίδ, ςυί άπ6 
του αΓθεσΟαι, ((υοά 6δΙ(ΐΓ(/βΓ^, Ιιυ]αδΐηο(1ί η&οΐυδ 2ΐρ* 
ρβΠαΐίοηβιη ΓαβπΙ ; ικΐβοςαβ δι 2ΐιηΙ)0, ββΓ, ίηςααιη, 
Αίςυβ £ΐΙΐ6Γ οοΓροΓΑ δΐιηΙ ; νίιΐβ, υ1)δ6€Γ0, ςυο (ί()ί 
ιηθηδ ίΠα Ιονίδ βναιιυβΓίΐ• Ργ2τ16Γ62ι ςαίδ (αηάβιη, 
Βί ιηθ(1ο 83ρί(, Οβύιη νοεαπί βυιη ςυί ιηβηΐβΐη 
ΑΐηβηΙθπι Αίςυβ &1) ταΐίοηβ ναου^^ιη Ι)ΐι1)62ΐΐ ? οπι* ^ 
ηίδ οηίηι οοΓροΓίβ η3(υΓ& 6]ϋδΐηο(1ί 6δ(. ΟααΓΟ 
Βϋ1)ίδ δαηβ, ϋυιη (Ιβ Οβο (Ιίδρυΐαΐίο ίηδΙίΐιιίΐυΓ, Αδ- 
βυοοβικία 8υρ6ποπΙ)υ9 οοπΙγαπα οιηηία δυηΐ : ευιη 
ηβςτΐ6 ΰφΐυπι βδδβ, ηβςυβ χιΙι6γ&, ηεςυβ βοίβηι, 
ηβςυβ Ιυη&πι, ιιβςαβ ΰοοοίυιη αδίΓΟΓοιη οΙιοΓαπ), 
ηβηυβ 0Γΐ)€ΐη δίπιιιΐ υηίνβΓ^υιη. Πββο βηίπι ιηαηυυπι 
ΐ11ία8 ορβπί βυηι,βαηαβ ρυδίΐΐα ^ιϋπκΗΐυιη β( βχί^υα, 
81 €υιη ίηοοΓροΓείδ ί1ΐ!8 ίηΐ6ΐ1ί§[θηΐί1)υδ(ΐυβ νίΠυΙίϋυδ 
€0ηίβΓ3ΐιΙαΓ ; (ΐυ3η(1ο(|υί(ΐ6ΐη οιηηβ οοπριΐδ 6( ϊηΙβΓ- 
ίΐυηι ραϋΐυΓ, βκ ταϋοηβ 02ιγ61, ου]υ8ΐηοϋί βδΐ €0- 
ταπί, ([ηχ νίάβηίαΓ» η3ΐυΓ0. Αι ςυοΒ δυρΓα ηιαπάυπι 
Ιιαηο 3δρ6€(α1)ίΐ6ΐη ενεοΟβ ηαίιΐΓ» δυηΙ, 6% ηοη γ3- 
Ιίοηβ Ιαηιυιη, δ6<1 ΰΐίβιη ίιηιηοΓΐαΙίΐ3ΐβ ροΐίυηΙαΓ : 
βίςυβ αΐ χνί ροΓβυηίΐΑΐβιη οΜίηβηΙ οαιη ί)68ί1α 8α- ρ 
ρΓβιηί ΓβΓϋπι οιηηίυπι Γβ^ίδ χΐεΓηίΐαΐβ εοη]υηεΐ2ΐπι, 
810 ΙοΑςβ οιηηίΙ)υδ ϋδ, ςυ« οβΓηυηΐυΓ, αηΐεεβίΐαηΐ 
ρΓΧδΙβηΐςαβ ηεοβδδβ 6δ1. 0υ3ΐηο5ι*6πι ςυίϋ άβ οογ- 
ροΓεΙδ ιηυηιΐί ραηί1)υδ δβηΐίΐ'β ηοδ οροΠοαΙ, (ϋνίπα 
ΟΓ&ουΙα ]υΓ6 ίΐα (ΙοεβηΙ : ΥίΜο €(βΙο$ ορβτα άίρΗο- 
τηηι ίνοηιηι, Ιηηαηι βί $ΐ6ΐΙα$, ηικΒ ίπ (ηηάα^ΐί **. 
Ει πίΓδαιη : Γιι, Οαηιηε, ίηίΐίο ίβΐτατη [ηηάαίίϊ; 
€( : Ορ€τα ηιαηίΐηιη ίπατΗτη $ηηί οαΐι ^* ; αο ΓυΓδυιη : 
ΎοΙΙίΙβ ίη αΐΐαηι οαιίοί νβ»Ιΐθ$, βίυίάβΐΰ, ηηΊ8 αίβη- 
άιί Ιΐξβΰ οηιρχα **. Αΐηπε Ηχο 8€ΐν6Γδΐιιη ρΓίΟΓβηι 
ΰ&Γΐηίηιιιη ίδίΟΓαιη βχρΙίε&ΐίοηίδραΓίβιη ϋίεΐα δυηίο. 
Αββ νβΓΟ, ςυ3β(}υβ «Ιβίηεβρδ οοπδε^υυηΐυΓ, εχροη- 
(Ιαιηυδ. 106 <^υιη, ίηηυίΐ, ίηοα^ο ε]υδΐηθ(1Ί Οη^ά 
20 οοηβ^υΓΑπ ηυΐΐα ροδδεί, ςυαίειη εα ηο1)ίδ 03γ•- 
ιηίηα τερΓββδεηίαηΐ, Ιονίδ δίιηυΙαοΓυιη Ηυιη&ηαιη ίη ]) 
δρεοίειη ρΓορίεπεα οοηΓθΓπΐ3ΓυηΙ, ςυοά ιηεηδ εδδεί, 
€α]ϋ8 ίη ρΓΟΟΓεαϋοηε τεΓυηο εχειΐίρΐ3Γ ιηίαεΓείυΓ, 
ου]πδ δεπιίη3ΐίΙ)υδ ηπ^δί Γαΐίοηίϋυδ ουη€ΐ3 ροΓβοε- 
ΓεΙ.ιδίεΓ^ο Ιβΐίδ ίιηα^ο Ιίη^ί ηυΙΙα ροΐεδΙ, ςυ^ϋδ 
ΟπρΙιεί ο;ΐΓΐηίιιίΙ)υδ εχΙιίΙ)εΐιΐΓ, εχΗίΗεηΐυΓ αυΐεπι 
αδρεο(2ΐ)ίΠδ 1]υ]υ5 ιηυηϋί ραΠβδ, οοβίυηι , (]υ%(]υβ 
οοΒίυιη ίρδυιη αιηϋίΙ, αεπ, ΐεΓΓ3, (ΐϋ«?ίϊυβ απώοηιιη 
δίηυ οοηορίεχυηυε οοηΐίπεηΙιΐΓ : $), ίικιο^ω, ραπίαπι ΡΑΠδ Π. — ΑΡΟίΟΟΕΤΙΟΑ. «2 

τοιαύτη παντός σώματος φύσις. Δι^ιεερ ήμΤν έν ταί; 
θεολογίαις, πάντα τοϊς εΕρημένοις τά εναντία ιεαρα- 
λητΓτέον • δτι τε μή ούραν^ ών τυγχάνει, μήτε αΐ^^^ρ^ 
μήθ* ήλιος, μήτε σελήνη, μήΟ' 6 σύμπα,ς των 4στρω¥ 
χορδς, μήτ* αύτ^ς άθρ^ς ό παις xέσ^^ιος* (ργα €λ 
χειρών ταΰτα μιχρά Ετι χα\ βραχέα, τους άσιομάτοις 
χαΐ νοεραΤς δυνάμεσι παραβαλλόμενα * δτι βή π^ 
σώμα φθαρτών κα\ Λλογον, τοιαύτη βΐτών όρωμένων* 
ή φύσις. Τά δ' έπέχεινα έν άοράτοις λογιχά καΐ αθά- 
νατα, συνδιαιωνίζοντα τζ του παμβασιλέως βεοΰ μα- 
χαρ(α ζω9| , μαχρφ γένοιτ' Αν τών δρωμένων απάν- 
των βελτίω. Είχδτως ουν τά θε?α λδγια «ερ\ τών 
δρωμένων τοΰ χδσμου μερών ^έ πως παιδεύει * 
€ 'Οψομαι τους ουρανούς, ξργα τών δαχτύλων σου, 
σελήνην χα\ αστέρας, & συ έθεμελίωσας* » χα\ πάλιν* 
ι £υ. Κύριε, χατ' αρχάς τήν γην έΟεμελίωαας* χαΊ* 
Έρχατώγ γειρωγ σον Βίσϊτ οίονρατοί* κα\ αύθις• 
€ Άναβλέψατε εΙς ύψος τους δφθαλμο&ς υμών , χαΐ 
Γδετε, τίς κατέδειξε (83) ταύτα πάντα. » Ταύτας μίν 
ουν εις τήν πρώτην τών έπων έρμηνείαν εΙρήσ€ω• 
φέρε δέ χα\ τά ές7;ς διασχοπήσωμεν. Έπε\ μή οΤδν τ 
ην, φησίν, είχδνα τοιαύτη ν δημιουργείν, οϊαν ό λδγ((^ 
εμήνυσε, δια τούτο άνθρωπόμορφον του Διδς τ^ δι^ 
χηλον πεποιήκασιν, δτι νους ήν χαθ' δν έδημιούργει, 
χαΐ λίγοις σπερματιχοίς άπετέλει τά πάντα. » Κα\ 
πώς ε ι μή οΤδν τε ή ν είχδνα τοιαύτην ποιείν, οΓβν δ 
λδγος έμήνυσεν. έιχήνυσε δΐ άρα του φαινομένου χα\ 
δρωμένου χδσμουτά μέρη, ούρανδν, χαΐτά &ν ούραν(^^, 
αέρα τε , χα\ γήν, χα\ τά έν αύτοϊς• ε Ι δή ουν τών 
δρωμένων του χόσμου μερών ούχ οΤδν τε ήν είχένα 
συστήσασΟαι, χαθδ νους ήν δ Θεδς, πώς £ν τις αΟτον 
τήν είχδνα δημιουργήσειε ; Τίς δ* άν Ιχη σώμα άν- 
θρώπειον έμφερ^ς πρ6ς τδν του Θεού νουν ; Έγώ μέν 
γάρ ουδέ πρδς τδν άνθρώπινον ηγούμαι ' έπε\ δ μέν 
ασώματος χαΐ άσύνθετος χα\ άμερής, τδ δε βάναυσων 
ανδρών Ιργον, χα\ θνητού σώματος φύσιν άπρμεμί- 
μηται, χα\ ζώσης σαρχδς έν άψύχφ χα\ νεχρ4| &λΐ| 
χωφήν καΐ άναυδον εΙχδνα χαταγέγραπται. Ψυχή μέϊ> 
ουν λογική χα\ αθάνατος, χα\ νους άτϋαθής έν άνθρω- 
που φύσει, ευ μοι δοχεΖ λέγεσθαι εΙχδνα χα\ όμο(ωσιν 
άποσώζειν Θεού, καθόσον άθλος κα\ ασώματος, νοερά τε 
χα\ λογική τήν ούσίαν συνέστηκεν, άρετηςούσα χα\ ^ 
φίας δεκτική. ΕΙ δή τιςεΓη δυνατδς ^^χης άγαλμα κα\ 
μορφή ν έν είκόνι τεκτήνασθαι, δύναιτ* άν οζτος χαί τι 
τών κρειττόνων. Εί δέ άμορφος χα\ άειδής χα\ ασχη- 
μάτιστος, οΟτε λδγφ χα\ άκοί] τήν ούσίαν καταληπτός 
δ ανθρώπινος νους, τίς άν μανείη τοσούτον, ώς τδάν- 
δρείκελον ξόανον Θεού τοΰ ανωτάτου μορφήν χαΐ εί- 
χδνα φέρειν άποφήνασθαι ; Θεού μέν ουν φύσις £ξω 
πάσης θνητής ύλης φαντάζεται, νφ διαυγεί κα\ σιγή 
ψυχαϊς κεκαθάρμέναις έπινοουμένη. Τδ δέ γε του 
δρωμένου Διδς έν τψ δεικέλω σχήμα εΓη άν θνητού 
τήν φύσκν άνδρδς εΐκών , ουδέ τδν δλον ΑνΟρωπην» 18 Ρ82ΐ. VIII, 4. " Ρδηΐ. η, 26. " Ιδ». χι., 26. (8δ) ΤΙς κατέδειξε. Ιΐ3 δορίυα^ίπΐ» (ΐιιοδ Ιι»1)ο- 
ιηιΐδ. Υαΐίζβία, βιιίί οτβανΊί ηΐτεΊ υΐ ίϋ ΗβϋΓκο. 
νί<1«ηΙυΓ δερΙυ.ι^Ίιιΐα, ()υο(1 ρρορπιππ ΟΓηαΐίοπίδ 
6£ΐ, υΐ είυδ νί, (|ηοι1 απίο ηυΙΙιιιιι ι:γ;ιΙ, ΓορειιΙε οει- η^ΙοΓ, ίπηυοΓε νοίπίδδε. Α(1()ε ςιιοά χαταδειχνύειν 
εΐίαιη &άετ^ βδΐ ίη Ιηαηιηαε ρτοίβηβ, Ίηιο οΐ ΓογΙ^ι:^- 
δίί,ί^ί^Γβ, (]Μεηϊα<Ιιηθν1υιη άποοεικνύειν εΐ άποφαΐ• 
νειν, δοιΐ ουιη ρΐ'ορπίδ €3δίΙ)ΐΐδ. ΡΕ^£ΡΑη. ΕΥΑΝΟ. Ι.ΙΒ. III. 194 Ι τι τ^ χείρον α^τνΐ μεμιμημένον, δτι μηδέν χ ίβΙ^Γυηα ιηιιικϋ, ςυηΒ 8υ1) &$ρβΰ1υπι ΰ3(!υηΙ, ίιηιΐ£;ο •ξς χαΐ ψ^)χής επάγεται. Πώς ουν 6 έπΙ πάν- 
ς, χαΐ νους ό των δλων δημιουργικές, εΓη άν δ 
\ Ιν τψ χαλχφ ή τφ νεχρφ έλέφαντι Ζευς ; 
Ι) των δλων δημιουργιχδς νους , πώς ποτέ 
Ας ήν έχεΤνος δ Ζευς , δ του ίζ "Αλκμήνης 
ίος πατήρ , χαΐ των λοιπών έχ Διδς μυθευ- 
Ανδρών , οΙ , τδν θνητδν β(ον κοινώς απασιν 
Μς χαταβτρέψαντες , οίχείας φύσεως άνεξά- 
ηΐς μ£τ* αυτούς μνημεία χαταλελοίπασι ; Φοι- 
Ιν ουν οΐ πρώτοι θεολόγοι, ώς έν τψ πριότφ 
ιματι ιταρεστήσαμεν , τδν Δ(α τυαίδα Κρόνου 
&16& ΟνητοΟ γενδμενον, άνδρα Φοίνικα τδ 
^κεμνημδνευον* ΑΙγύπτιοι ^, έξοιχειούμενοι 
ία , Ονητδν πάλιν αύτδν ώμολόγουν , κατά €0ηη3ΓΪ ηυΐΐβ ροΐυίΐ ; ςασπκκίο ΐαικίβηο ιρβίιιβπκΛ 
ΟοΙ, ςυο ιηβηβ ββΐ, €ίη^ί6ΐη 3Γ€ΐιίΐ6€ΐ3Η ςυΊ$(|υ3ΐη 
ροδ8ίΙ? Οοκί ροιτο €αιη άίνΐηϋ ιηοηΐβ 8ίιιιϋίΐο(1ίηί8 
εοΓρυδβΐΙαιη Ιιυιη3ηυιη 1ΐ2ΐ))6(? Ε{[0, ηβ ουιη Ιιη- 
0181)3 ςυΐάβιη 1ια1)6Γ6 <]υί(Ι(ΐυ3ΐιι βχίδΐίιηο ; €υιη 1ι9βο 

ίη€0Γρ0Γ«3 8ί( 86 βίΐηρΙβΧ, Ιΐυ1ΐ88(ΐυ6 ρβηββ 1ΐ8ΐ>68(» 

ΠΙα^ εοηΐΓ8, τίΐίυιη &ε δΟΓάίιΙοΓαιιι ΑΠίβουη» ορυ8, 
ιηθΓΐ8ΐί8ΰθΓροή8 η8ΐυΓ8πι ίιηίΐβΐυΓ, τίτβηΐίβςυβ ε8Γ- 
ηί8 8υπΐ8ιη 80 ιπαΐβιτι ίη ιηθΓΐυ8 ίη&ηίςυβ ιη8ΐ6Π3 
δρβαβιη ϋ^αΓ8πιςυ6 Γβρρφββηΐβΐ. Αο ιηίΐιί ςυκΙβαι 
ηιβπίοάΐοί νίύ68ΐυΓ, 8ηίιηυπι ίϋυιη Γ8ΐίοηί8 ιπιπιογ• 
Ι8ΐίΐ8ΐΐ3(ΐυ6 ρ8ΓΓΐ€ίρ6ΐιι, 86 πι'^βηΐβιη 68ΠΙ, ςυ» })0- 
ΐΏΐηίβ ίη η8ΐυΓ8 ρ8Γι πϋη! ρο&5ίΐ, (ϋτίιιαηι ίιη8^ί- 
ηβιη 8ΐπιΠίΐιΐ(ίΙίη6ΐηςα6 ΓβΓιηβΓβ ; ςυ8ΐβηυ8 υΐβΓςυβ ι Φοίνιξιν δμοφωνοΟντες. Άλλα κα\ Κρήτες, β αΐ) οιηηί εΟΓροΓίδ βΐ ιη8ΐ€Γί9Β €0η€Γ0ΐίοιΐ6 8β]ιιη€ΐα8, ον Αώς παρ' έαυτοΓς δεικνύντες , τρίτοι άν 
» αύτο(3 μάρτυρες* Κα\ Άτλάντιοι δέ , κα\ 
θ( πρ^ τούτου δεδηλωμένοι , κατ* οίκείαν 
ι Ιξοιχειούμενοι τδν Δία, πάντες όμοΟ θνητδν 
ιντο, πράξεις αυτού θνητάς χαΐ άνθρωπε ίους, 
ββμνάς τινας, ουδέ 9ΐλθ(τδφους, αίσχρουργίας 
βης χα\ ακολασίας Εμπλεως άναγράψαντες. 
Μ τδ σεμνδτερον τους μύθους τρέτυειν έπηγ- 
Μς τοτέ μίν ό Ζευς θερμή τις ϊ^ν κα\ ττυρώδης 
ρ, «οτέ δΐ τδ πνεύμα• νυν δ' ουκ οίδ' δπως 
δ τών δλων δημιουργικδς νους άναπέφανται. 
9Ψ τοιγαρουν , τίνα άν εΓποιεν τδν τούτου 
;, χα\ του πατρδς τδν προπάτορα ; ΈπεΙ κατά 
«οϋς θεολόγους Ζευς Κρόνου παΙς ομολογείται, η3ΐϋΓ8Π1 6886η1ί3ΐηςυ6 ΐΟΠίΚυδ 68( ρΐ3η6 $ρίπΐ3ΐ6Π1, 

3ε Γ3ΐίοη6 εοη8ΐ3ηΐ6ΐη, ςυχςπβ νίηαΐβιη ροββίΐ 88- 
ρί6ΐιΐί3ΐηςιΐ6 δυδοίρβΓβ. ΟυβΓβ, βί ςιιίβ 3ηίιηί 8ίιηυ- 
ΐ3εΓυιη 3€ βρβΰίβηι ίίηςβιχίο 8Γθ1ιίΐβεΐ3Γί ροδ$6ΐ, 
ίϋβο) ςιιοςυβ ρο856ΐ δυρβποΓυιη εοΒίβδΙίαηκ^υβ 
ιηβηΐίυιη ίιη8(;ίη6ΐη 3ΐίςο8ΐη ί3ΐ)Γί€3Γί. ΑΙ τ6γο ευ'Ο 
1)00131)8 0)6118 6]υδΠ)0()ί δίΐ, ςυ« ηυΠβπ) ίοη)ΐ8πι, 
8ρ66)6ΐηι ίΐ{;υΓ8ΐηςιΐ6 ηυ1ΐ8αι 1)3ΐ)63ΐ, 8(Ιβοςυ6 ηβο 

\ί8υ ρβΓΟίρί 6]υ8 688611113, 066 ΟΓ3ΐίθη6 Τβΐ 3υ(ϋ'- 

11006 ΐΌ0)ρΓ6ΐ)6η(Ιί ςυ63Κ, ςυίδ Ό$ςυ6 60 ίΐ)88ηί8 ν6- 
6οη1ί8(|υ6 ΐ8ΐ[)0Γ8ΐ)ί1, ()υπ)απυ0) ια 8ίιηυΐ36Γυσ) ρΓχ- 
ροίβηΐίβ 8ηρΓ60)ί(|υ6 Νυοιίηίδ Ω0αΓ3η) 61 ίπ)8(ΐ;ίυ60Κ 

Γ6ρΓΧδ6ηΐ8Γ6 601)160(131 ? Ν3ΐυΓ3 60110 (ϋνίθ3 3Κ> 
00)01 0)8ΐ6Γί3 860)013 €02)(3Γί (]6ΐ)6ΐ, 81^06 6]υ8- & προκείμενα του Όρφέως έπη ύπερμενέος Ο 0)θ<)ί, ςυ8ΐη ευο) 8ίΐ6ο1ίο (16Γ2Β€3126 οιεηϋδ, 61 3ηί- 
ινος έμνημόνευσε* Κρόνος δέ Ουρανού. Δεδόσθω 
αδτοίς είναι Ζευς δ έπι πάντων Θεδς, κα\ δ 
τά πάντα δημιουργήσας* Τίς ουν δ τούτου 
; Κρδνος. Τίς δ" ό προπάτωρ ; Ουρανός. £1 
ι «ρωτος δ Ζευς ώς &ν δημιουργδς. άπάντ«αν, 
ή που. δεύτερους καταλέγεσθαι, κα\ μετ" αύτδν 
!^ αύτοΰ πεποιη μένους. Είτε γάρ χρόνος τις 
[ρ^νος Ούροινου πεφυκώς γέννημα, δτι δή άμα 
> συνυπέστη χρόνος • εΓη τε αύτδς δ Κρόνου 
Οδρανδςι κα\ χρόνος μετά τούτον άλλα πρό 
Μη 6 των δλων αΓτιος, καΐ ούρανοΰ κα\ χρόνου 
ργδς Θεός. ΕΙ δέ τοΰτο, ούκ άν γένοιτο δ Ζευς 
εξ Ουρανού. Πώς ούν παρά πασιν ΑΙγυπτίοις 
Ενιξιν , ΊΕλλησί τε κα\ φιλοτσόφοις τρίτος έξ 0)ΟΓυΐΟ 8ΐ) 00)01 ΐ3ΐ>6 ραΓ^3(0ηΐΙ0 101611)^60113 600- 

ΐ60)ρΐ6ΐαΓ. Αι ^ογ^8 ί1Ιίυ8, ςυειη 66Γοί0)υ8, 0|;υΓ8- 
Ιυο) 3Γΐ6 δίιουΐ3εΓυΐ09 3Πυ(1 εεΓίβ οίΐιίΐ ςα3σι Ιιο- 

011018 08(υΓ3 ίρ88 Ω10Γΐ3ΐί8 είΒ^ίβΟΙ 60011061, 1010 

06 10(001 ςυίϋεο) 3((|α6 ίοΐε^Γοσι ))θ0)1ο6σι, 8€4ΐ 

1301001 ρ8ΓΐβΩ1 6]ϋ8 3ΐ(6Γ801 63ΙΟ(|υ6 ά6(6Π0Γ601 

)0)ίΐ3ΐ0Γ, 600) οοΐίοιο 0010100 τίΐχ 3οίο)»ςπβ τε- 
δϋςίοιη 6χ1)ΐΚ>63(. Οοοηοοάο )([ΊΐοΓ (Ιευβ ίΐΐε ρ6Γυηι 

01001001 ηΐθϋ6Γ3ΐΟΓ, 36 01608 ί1ΐ3 Ι)υ]υ8 Οθίν6Γ8ί(3< 

118 εβεείήχ, ^υρ^(6Γ ί8ΐ6, ςυί τεί 6χ ί£Γ6, τεί 6χ 
6ΐ)0Γ6 ηιΟΓίαο Γιο(;ίΙοΓ, 6886 ρο(6Γίΐ ? 107 Ι^1η<1β 

01608 63(1601 Γ6Γ0ΙΟ ΟΙοΠίΠΧ ασίν6Γ83Γ001 ςοί 130- 

(1601 ^ορ^ι6^ ίΐΐε ίοεπί, ΠοΓεοΓίδ 6Χ Αΐ6ΐΏ603 ρ8ΐ6Γ, ο 36 626(6ΓΟΓΟ01 00)10110), ςΟΟδ 3 ΙΟΥΟ ρΓ06Γ63ΐ08 6886 

ΜΙ γννεαλογείται δ τών δλων δημιουργικός ^ Γ3ΐ)υΐ30(0Γ, ςοίςυε ιοοΓΐ3ΐ60ΐ 1)306 γίΐ30ΐ ευοι 60- 
Ιεφώραταιδή του φιλοσόφου τά πλάσματα, κα\ (ΐ60ΐ, ςοο τοί^οβ Ηοιοίοοο) εχίΐο ΐ6Γ0ΐίθ38860(, ρΓΟ- 
ϋΐον φωραθήαεται έξ ων επιφέρει λέγων ώδε. ρΓΐφ 08ΐυΓδΒ ροδίεπδ ουίΐο υοςο30) ^6ΐ60(ΐ8 Ιβοι- 
ΚΜΐΊσΐ€0ΐ8 Ε£ΐίίΐυ6Γθοΐ ? ΕοίοΐΥϋΓΟ ρΓίιΐ6ίρ68 Ρΐιοβοίευσι ΐ1ι6θ1θ(;Ί, Ιονεο), οΐ ρποιο Π1)γο άειοοο- 

ΒΜ, 83ΐΟΓ0ί ίίϋοοΐ, ρΓ0Ϊ0(ΐ6ς06 Ο)0Γΐ3ΐ6Ο1 6Χ ΟΙΟΓί^Ιί 83ΐΟΟ), 86 β6Ιΐ6Γ6 Ρ1)Οβθί66Ι0 6886 ρ6Γΐ))1)6- 

Εασκίβοι ^Εςγρίη εοοι δουοι 6586 γοΐΐϋοΐ, α)0Γΐ3ΐ6σι 8ίο)ί1ίΐ6Γ ίαΐεϋαοΐοΓ, 61 εοοι Ρ1)06θί6ί1)υδ 

ρβΠβ 8601161)301. ϋ:6ΐ60868 ρΓ3Βΐ6Γ63, ςοί ^0V^3 3ρθ(1 86 (ΟΟΐυΙυΟΙ 08ΐ60(1•;1)3Πί, (6Γΐίθ8 6]θδά601 

1165 ε)ΐ8Γ6 ροδδΊοιοδ. Οαίο ειΊαοι Α(ΐ30ΐίΊ, οο)θ6δ(ΐοβ (Ι6θ)υ0) , ί|Μ0δ ^ον^ο1 £(316 ρΓχοεδδίδδβ 

ι, ηοίςΟβ δϋίδ 6001 ΙΐίδΙΟΠίδ 9ΐ1)ί >ίθ(1ί63ΓΟθΚ, Ο)ΟΓ(3ΐ601 ίρδΟΙΟ ΓοΊ^δε ΟΠΟ δίΐουΐ 0Γ6 ρΓ0(]ί(ΐ6Γ00ΐ, 

3ώ 60 §68138 0)θη3ΐίθΙΟ 8306 1)ΟΙθίθϋΙθςϋ6 ρΓ0ρΠ39, 688<Ι0β οίΐΐίΐ Υβΐ 30^11811, ΥΟΐ ρΙΐί1θ6θρ1ΐΟ 

60011060(68, 86(1 00)1118 ρΟΐίοδ ΙΟΓρίΐοάίπίδ 1ί1)ί(1πΠ9ςθβ ρΐ608δ εθΟδεπρδ6ΓΟ0ΐ• ^30ι νβΓΟ (101 

61 1)006δΐί0Γβ01 ίο δρβείεαΐ 86δβ ί3ΐ)θΐ38 σΐθ(3Γ6 ρΓθί(6θ(ΟΓ, ϋ8 ΙθρΊΐ6Γ 0)Ο<1θ ε8Γθΐ8 ς03ε(ΐ801 ΕΙ δή, ν(6Γφΐ'ΐ 018., ε! δέ, Γ6ε(ίιι$« 195 ευδΕΒπ €^ε5ΑΑΐεΝ5ΐ8 ορρ. ΡΑΚδ η. — αροι.(μ;ετη:α. 

61 1^062 τί$ 6&(, πιοάο ^ρΊπίαβ; ηαηο 3αΐ6ΐιι ςυβιηϋάαιοιίϋΐη ίρ$ί ιηεπίβιη ΓβΓυιη βίΤοοίΓίοβι 
6υιη<]6ΐη 6556 νβΐίιιΐ, Ιιαυιΐ βςυίϋβπ) ίηΙβΠί^ο. ΟυχΓβηάαπι 6ηίιη 6χ ΐΐΐίδ ίαβηΐ, ςυβαι ίβϋιι 
ςαβιη αταπι Γυί5$6 άίε&ηι ? Νϋΐη Ιοτβαι ςυίίΐβιη δΑίοΓοί ΟΠαιη 6556 οοιηιηυηί οοαββαΒϋ Ιΐιβοί 
€οηβΐ6η(υΓ; ςιιχςυβ ηυηο ίη Πΐ2ηί1»α8 1]&1)6ηιυ5 ΟπρΙιβί 62ΐΓΐηίη9, ρΓχροΐ6ηΐί5 5&(υηιί 
δ&1υηι«ιιη βυΐεαι ΟοβΜ, Οβιηαβ ί£;ίΐαΓ ίβΐίβ Ιονεπι 61 (Ιΰυιη ΓβΓυπι υιήν6Γ5&Γυιη ιηθ(ΐ6Γ2ίΙθΓ6 
ν6Γ0 ηΐ6Γΐΐ6ηι 6απι ςυ» ουηοΐα οοη4ΐί(ΐ6Γίΐ. Ουίβ 6γ§ο ί1Ηιΐ3 ρ3ΐ6Γ ? δ^ιίαΓοαβ. Ανυβ Ααΐ 
ΟοΒίυβ. ΑκίΗΐ 51 ρπιηιιβ ^αρίΙβΓ 65(, αίροΐβ Γ6Γυηι οηιηίυπι ϋΐχΐιίΐβΰΐυδ, &1ίθ5 ρΓθί6€ΐο 56οι 
5υιη Γ606η56Γϋ οροΓίαίΐ, υΐροΐβ αϊ) 60 Γ2ΐΙ)ηο2ΐθ5. Εΐϋηίηι βίνβ Τβηιρυβ δ&ΙυΓουΒ Γυ6Γί(, 
βααρίβ η^Ιυπ €(Βϋ Γβΐυβ, ςϋίρρ6 ςυοά υηα οααι οοβίο Ιβιηραβ 6556 00Βρ6ΓίΙ : βίνβ €θβ1αηι Ι 
δαίυηιί ρ&ΐΓβηι, 2ΐο 86€υη(1αηι 6υιη Τεπιρυβ Γυί556 ΗίαΙίηΙ : β^ιηβ Ιαπιβρ Ιιίδ 6Γΐ3ΐη ρΓίοΓ , 
6556 (ΐ6ΐΗΐίι, ςα6πι ίρ5ί (ΐ6απι ΓβΓίιιη ιυοίΟΓβιη οιηηΐαιη, &(ΐ6οςυ6 €<Βΐί δαίαΓοίςαβ 86α Τβη 
€Γ68ΐΐθΓ6πι 6556 γοίοπί. Ουο(1 51 ΊΐΛ 65(, ποιι ]απι ΐβΠίας 3 €<β1ο ^υρ^(6Γ ίϋ6Γΐΐ• Οαβωοϋο 
οιηηϋ)υ5 ηοο ^ε^ριΠ5 Ιαιιΐυιη &ο 108 Ρ1>€8οί6ίΐΗΐ5, νεΓυπι 6ΐίαπι 6Γ»€ί5 &ΐςα6 ρΙιί1θ5θρ1ιί8 
Γ6ηιιη οιηηίυιη ιΐΓ6ΐ)ίΐ6εΐ2ΐ, ίη ηιιιηίηυιη βυοηιιιι £6ΐΐ6&1ο^Ί& ηοη ηίδί 2ΐ €(β1ο (6ΓΐίΑ Γ6€6η$61ι 
1ιί$ Γ2ΐίθΒΊ1)υ8 ρ)ιί1θ5ορ1ιί ηοδίή οοαιιη6ΐι(υπι ιηαηίΓ65ΐ6 Ιίθ6ΐ (6ΐΐ6:ιΙυΓ, ίιΐ6ΐιι ΐΑαΐ6η ϋδ ί] 
ρθ5Κ6α 8αΙ^]ίοίΙ, οίαηυβ ΑΓ^αείαΓ. 

ΟΑΡυΤ XI. Β 

ναΙίάί$ίίηια ΟτίΒΰοτΗίη άορηίαίηηι €οη[ΗίαΙίο. ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ιλ'. ΈΛεγχος Ισχυρός τώκ ΈΛΛηηκώτ Ι 

ενταύθα. 

€ Τήν δέ "Ηραν σύνοιχον τφ Δι'ί πειιοιί 

αϊθέριον χαΐ &έριον βύναμιν "Ηραν προ< 

έστι γάρ χα\ ό αίθήρ άήρ ό λεπτομερέστατα 

τέρω μέν έδήλου τά Ετεη τ6ν νουν του Δι6ς 

αΙθέρα • νυνί δέ ό λόγος τί 7Κ)τέ έστι ό αΙ( 

ζεται, αέρα λέγων είναι αΟτ^ν λετττομε 

σώμα βέ ό άήρ , χα\ πολύ πρότερον ό α16 

νους &ρα του Δι6ς έλήλεγχται σώμα τυγ 

και τ6 πάντων λεπτομερέστατον. Κα\ ταος 

έπινοηθε{τι σώμα χα\ νους χατ3Ε διάμετροι 

σεσι δκστώτα ; ΕΙτ' ούχ οίδ" δπως των έπώ 

511, 0θΓρυ5 3ΐςυ6 πιβηίειη Γ6ΐη οη&πι 6ΐ68ΐη(ΐ6πι σμένος διαρρήδην φησάντων - 

6586, ςοοΓυιη η^ΐυτ» 6χ <ϋ8ΐη6(Γ0, ςυοά 2ΐίυη(, ίιιΐ6Γ 8686 ορροπαηΐυρ ? Οβίηϋΰ ηεβπο ς 

€2ΓΠΐίηϋΐη ίδίΟΓυιη οΙ)1ίΐα5 ϋΐβ ίυετίΐ, ςιιΟΓυιη 6χρΓ655α 1ΐ£€ 68( 2ρ6Γ(2ΐ(ΐυ6 86ηΐβη(ί2 : 

... Μεια νβταχ^ ηηΙΙίηηβ οΙ)ηοχία$ αΐΗετ 
Ηβ^ιη» ίηίβτίΐΐί, φιί αιηοία ηιονεΐηαβ τβ^ΗίξΗέ 
€θΗ$ίίΊο, \οχ ηηίΐα ροίβεί^ ιοηί<ιι<ν^, ηβο ν11η$ 
Ηαη€€β Λοιού $οΙ>οΙβ9η 8ΐτ€ρίΐια^ ηβο [αηια Ιαίβτβ, € ΡοΓΓΟ, Ιυηοηεηι, ιηςυϋ, Ιονίδ ιιχοκπι 6586 Ηη- 
Χ6Γοηΐ, ςυοά 9Βΐ1ΐ6π&ιη 8θίΓΐ66( 2ΐ6Π&ιη(ΐιΐ6νίπι Ιαηο- 

η6Π1 3ρρ6ΐΐ3Γ6ηΙ ; Χ11ι6Γ 6111111 8υ1)ΐίΙί85ίΐ1ΐυ8 90 16- 
Ιΐυί651ΐη08 216Γ 65ΐ. » ΕηίΠΙΎβΓΟ, 9βΐΙΐ6Γ& Ιονίβ 6556 

ιη6ηΐ6ΐη 0Γρ1ΐ6ί ο&ηηίηα ραυίο 2ΐηΐ6 06€ΐ2Γ2ΐ1)3ηΐ : 

ηΐ1!1€ 3υΐ6ΐη, ςυΜ Χ11ι6Γ ί1ΐ6 8ίΐ ίηΐ6ΓρΓ6ΐί8 Ι108ΐΓί 

(ΐ6ΩηίΙ θΓ8ΐίο, (Ιυιη Ι6ηυί85ίιηυιη 2ΐ6Γ6ΐη ϋΐυιη 6586 
ρΓθηυη(Ί2(. Αίςυι οοΓρυβ 83η6 '&6γ 68ΐ, ιηυΐΐοηυβ 
ιη&|[ί8 χΐΙΐ6Γ, 6χ ςαο ιη3ηίΓ65ΐ6 Ιονίβ ιη6ηΐ6ΐη, 1ί66( 
Ι6ηυί88ίιηιιιη, €0Γρυ5 Ι3ΐη6η 6586 οοηνίηοίΐυΓ. Εο- 

(ΐυί8 Τ6Γ0 62ΐρ6Γ6 υηςΟΙΠΙ &ς ρ6Γ8α2ΐά6Γ6 8ίΙ>ί ρθ8- Γ, Νους ^(85) άψευδίις,βασιΛήΐος, άρθίτα 
^β δί\ χάντα χυκΛεΐ τίαϊ φράζεται* ουδέ ι 
0(;γ' έτοπ^ι^ ούτε κτύπος, ουδέ μεν 6σσ{ 
Ή Λτ^Θει λιίς νΐα νπερμετέα Κρονίωτα (Ι Οηίϋΐΐδ 9ΡΐΙΐ6Γα Ιθνί5 6556 ιη6ΐιΐ6ΐη ρ6Γ5ρίου6 (Ι6- 

οΙαΓΑΐΟΓ. Ι816 &1116Π1 ΓυΓ5υ8 86(1ΐ6Γί&ηι 9ΐβπαιηςυ6 
τίιη ^αηοη6Iη 6856 ΐΓ^ϋίΙ, ιηοχςυε άί8(ίηοΐίοηβ 
υΐ6η8 ίΐα 8υ1>]υπ9ίΐ : ι Αο νίβ ςυίάβιη, ίηςιιίΐ, &6Π5 
ιιηίν6Γ5ί, "Ηρα, Ιιοο β5ΐ Ιυηο, &ρρ6ΐΐ3ΐίοη6 &1) 361*6 
<)αοΐ3, ηοιηίηαΐυΓ ; β]υ5 3ΐιΐ6πι 36Π5, ςυβιη ίηΓΓ3 
Ιαηιιη ιηοάο ϋΙαηιίηβΓί, ιηοίΐο Ι6η6ΐ)π5 ο1)5ϋϋΓ3π 
νί(]6ΐηιΐ8, 1.3ΐοη3 8γηιΙ>οΙυπι 65Κ, ςυίρρ6 ςα» ληθώ 
ςυ3β<ΐ3ΐυ, ί(1 68ΐ ο1)1ίνίο, δίΐ, ρ3Γΐίπ] ςυοά 3ηίιηί8 
ίΠίδ, (ΐυο8 ϊηΓΓα 1ιιη3ίη ρΓΟΟΓοαπ οοηΐίη^Κ, (ϋνίηί 
ηυηηίηίδ οΜίνΐο οοηιίΙβίϋΓ. Ιΐ3ςυ6 ιη3ΐ6Γ Αροΐΐίηίδ Δι" ων σαφώς ό αίθήρ νους άνείρηται ών 
Ό δέ τήν "Ηραν πάλιν τήν αίθέριον καΐ ά 
ναμιν είναι φησιν.• Ιπειτα διαιρών έπιλέγ 
τοΰ μέν παντός αέρος ή δύναμις "Ηρα τοδ 
του αέρος χεχλημένη • τοΰ δέ ύπ6 σελήνην 
μένου χα\ σχοτιζομένου αέρος ή Λητώ α 
ληθώ γάρ αυτήν είναι διά τήν χατά τ6ν Οπ 
σθησίαν χα\ δτι ψυχαϊς ύπδ σελήνην γ 
λήθη ξυνομαρτεί του Θείου * χα\ διά τοΟτο χ 
^Απόλλωνος τε χα\ "Αρτέμιδος τών α1τ{ων < 
τί| νυκτί. > Και έν τούτοις ηλίου χα\ σελήνης 36 0ί3ηχ, 3 ςυίΙ)υδ ηοοΓιβ ίΐίαιηίηαΐίο (ίΐ6ην3ΐαΓ, Ο φησ\ν είναι τ6ν ύπδ σελήνην αέρα- τούτον*) βΛάβϊίΐ 1•3ΐοη3 ιιυη€υρ3π δοΐβΐ, > ςυί)9ΐΐδ 9\ϊ\ιά πϊΙηΙ 
8ίξηΊ1ίθ3η ΐΓ3(]ίΐ ςυ3ηι 36Γ6ΐη ]υη3 ίηΓ6ήθΓ6ΐη δο- 
Ιίδ 30 Ιυηχ ρ3Γ6η(6ΐη 6556, ςυίρρ6, ({αί 1•&(οη3 δίΐ. 
Αίβηίιη, ςυοιηοάο (3η(ΐ6ΐη 36γ ρ3Γ6η8 60Γυιη 6556 
ροδδΐΐ, ςυ»" ί11ιιιηίη3ΐΊοηί5 03υδχ 8ΐιηι, ρΓΧδΟΓίίιη 
οαιη 6ίΒοί3ΐυΓ ίρδο ροϋυδ, ςυ3ΐη 6(Βοί3ΐ? 109 δοΐ 
6ηίιη 3ΐΐ|υ(ί 1ιιη3 τ3ΓΊ3ΐη 30 πιυ1ΐίρ1ί66πι ίη 86γ6 
ιηυΐ3(Ίοη6πι 30 νίοίδδίΐαίΐίηοιη 6(Βοίυη(. 43ΐη νοΓΟ 

' (85) Νονς δ\ \βτ&\ι$ ίηΐ68Πΐαδ ρο5ΐϋΐ3ΐ, υΐ δυρΓβ, 
4ψίς α γε, ν6ΐ δέ τε. 

Ι τήν Λητώ. Κα\ πώς &ν ό αήρ γένοιτο μή 
αιτίων φωτισμού, μάίλλον αΰτ6ς γινόμενος \ 
ήλιος γάρ χαΐ σελήνη άλλοτε άλλίος τδν άέ| 
βάλλουσι. Πάλιν δ^ προΐών έξης λέγει* < 
μεν ήγεμονιχδν της χθονίας δυνάμεως, Έ 
χληται,ής άγαλμα παρθενικών έφ' εστίας πυ| 
μενον χαθ6 δέ γόνιμος ή δύναμις, σημαίν< 
τήν γυναικός εΓδει πρό μαίτοΰ. Τήν δέ 'Ρέ< 

(80) Ύπερμετέα ΚρονΙωτ^α, Μι*Ιίυ$, ύπ 
Κρονίωνος, υ( 5υρΓ3. (97 ΡΛ^ΡΑΚ. ΕΥΑΝΟ. ίΙΒ. ΠΙ. 498 εΐιην τήν της %ετρωύσ\Λς χα\ όρείου γης βύναμιν Α ίΐ2^ (Ιβίηεερβ ίδΐβ ρΓθ$οςιιΙ(υΓ 1 1 1(1 ςυοά 6$1, ΐηςυίΐ» νήνδ!^ Δήμητραν τήν της πεδινής χα\ γονίμου. Δη- 
μήτηρ δΐ τίί μέν &λλα χατά τά αυτά ίχει τ% Τέ^* 
&ενήνοχ& δέ, δτι ή αυτή κυεϊ τήν Κίρην εκ Δι6ς, του- 
ιέτζι τ6ν χόρον έχ των φρυγανωδών σπερμάτων. 
Δι^ Χ2\ χατέστεπται τ6 βρέτας αυτής τοίς στάχυαι, 
μήχων£ς τε ταρ\ αυτήν της πολυγονίας σύμβολον. » 
Κάνταΰθα πάλιν σκοπεί, τίνα τρόπον τήν 'Ρέαν μη- 
τέρα θέων λεγομένην, και αΰτοΰ του Δ'.6ς, κάτω που 
αερ\ πίτρας χα\ γήν χαταβέβληκε, κα\ πάντα φύρων 
τήν αυτήν είναί φησι τξ Δήαητρι, πλην « δτι διενή- 
νοχε, χαθ^, φησίν, ή Δημήτηρ έχ Δι6ς κυεί τήν Κό- 
ρην* ώςπερ ουν ή πεδιάς γη τ6ν κόρον έκ των φρυ- 
γανωδών σι:ερμάτων.»*Ιδού σοι πάλιν ό Ζευς εις τά 
φρνγανώδη σπέρματα μεταβέβληται. Τούτοις έξης ίη ΙβΓΓβη» ν'ι ρΓίηεορβ αίςυβ ρΑηιαΓίυπι, ΥβδΙ^ι ιιο- 
ιηίη8ΐϋΓ, ου]ο$ δίιηυΙαοΓυιη νίΓ^^ίηεί δροείβ ]ιιχΐ3 
ίθ€απι βχοίΐΑπ €θΠθ€2ΐΓί(ΐιΐ6 δοΐβΐ : ςυαίεηυδ λϋίειη 
Γεοαηϋα νί$ ίΐΐα ε$1, βΑπκΙβιιι υΙ)6Γυη)1εηυ$ ιηυΐίΰ- 
1)11 ΓθΓΐη3 οχρΓ€δ5&ηι νοίυβρυηΐ. Ει Οροιη ςυί(1ειιι 
Ιαρίιΐο&ί :ΐ€ ηιοπίαπί, ΟβΓβΓΟίη τβΓΟ ρίΑπΊ 6]υί>(1επι- 
ςιιβ ί6Γ2εί$ δοΐί νίιη »ρρε1ΐ3Γυη(. Ν^ηα £εΓε§ ειιιη 
εα*ΐ6Γα ρΐαηε οιηιιία οπιη Ορε εοιηηιυηία ΙοΙεαΐ, 
Ιιιιη (ιοο αΙ) ϋΐα (ϋίΤεΓΐ, ςυθ(1 ίρ$3 Κέρην, ΡΓθί>εΓρί• 
ηαιη εχ ^ον^, Ιιοο ε5ΐ κόρον, Γεεεηΐεω ε( ΐεηείΐυιη 
εχ ΟΓεηήοΓυπι αε εχίεΓΟΓαιη 1ιυ]α$ιηο(ϋ νίΓ^υΙΐο- 
Γυιη 5ειηίιιίΙ)υ$ τίίπιυιη εϋυοαΐ : ςυχ ε^υβΑ εΐίαιη 
681, ςα3ηιο1)Γ6ΐΏ ίρδίυδ εΙΓι^ίεβ δρίείδ εοΓοηείΟΓ, αβ 
ρ3ρ&νεπ1)υ$» ςυχ ιηα^ηφ ίεευη€ΐί(3ΐί8 £γιη1)θί4 έίΛΛνάπτίΐ λέγων ι ΈπεΙ δ^ κα\ των εΙς γήν βαλ- ^ »ϋηΙ, 2ΐη1)ί2ΐΙυΓ. > Ιϋε ΓυΓ&υιη νίάβ^ίδ, αιη^Ιχ), 

λο',ιένων σπερμάτων ην τις δύναμις, ήν ήλιος περί 

ΐ6 κάτω ήμισφαίριον Ιών Ελκει κατά τάς χειμερινάς 

ιροπ^ς. Κόρη μέν ή δύναμις ή σπερματουχος, Πλού- 

Λ)ν δ* 6 ύπ6 γήν Ιων ήλιος, κα\ τ^ν αφανή περινο- 

βτών κόσμον, κα\τάς χειμερίους τροπάς* δς άρπά- 

ζειν λέγεται τήν Κόρην, ήν ποθεΤ ή Δημήτηρ κρυ- 

«τομένην ύπ6 γήν. Των δέ άκροδρύων, κα\ δλως των 

φνκυτικών ή δύναμις, Διόνυσος ονομάζεται. "Ορα 

& χαΐ τούτων τάς εΙκόνας. Σύμβολα γάρ ή Κόρη 

φέ^ι τής προβολής των κατά τους καρπούς ύτΓέρ τήν 

την έχφύσεων* ό δέ Διόνυσος κοινά μέν πρ6ς τήν 

Κ^ην Ιχει τά κέρατα, Ιστι δέ θηλύμορφος, μηνύων 

τΙ;ν περ\ τήν γένεσιν των άκροδρύων ά^^ενόΟηλυν ςυειηαιίηιοϋυιη ίδΙε Ορειη ίΠ3ΐη, ςυχ, ευιη εχΐβΓΟ- 
Γϋΐη ηυιηπιυιη , Ιυιη ίρ^ΐυβ 1ονί8 ιη£ΐΐ6Γ αρρεΙΙ^ΙΟΓ, 
(ΙεοΓδυπ) ίη 53Χ2ΐ (εΓΓ2ΐη(]υε &Ι)]6εεπ(, οιοπίαςυβ 
πιίδεεη8 αΐηαε εοηΓυικΙειίδ, β&ηαϋειη ΠΙαπι ΓεεβΓίΙ 
ςυ^ιιη ΟεΓβΓειη, 1)οε Οηΐυιη (Ιίδεπιηίηβ, ςυυά €ε- 
Γ€§, ίη(]ΐιί(, ΡΓΟδεΓρίηαιη εχ Ιονε ρ^Γίαΐ, ςυοιηοιίο 
βείΐίεεί ρΐ&ηυιη ΐεΓΓχ δοΐυηι εχ ει*εηιίοΓυιιι τιγ^ιιΙ- 
(ΟΓυπκιυε 5ειιιίηίΙ)υ$ τεεεηδ αε ηονεΐΐυπι ^εηιιεη 
εάυείΐ. Εεεε Ιί1)ί ΙυριίεΓ ίη εΓεηαίοΓαιη εΐί^ιιη »ο 
γίΓ^ιιΙΐΟΓυπι δεηιίηα εοπιιηυΐαΐυδ. Υερυπι, ςυχδΐιΐ)- 
]υη£3(, &υ(1ί2Π)η$ : ι Ει ςυοιη^ιο, ίηςυίΐ, εοΓυηι 
βεπιίηυη), ςυχ ΐεΓΓχ εοπιηηΙΐυηΐϋΓ, νίδ ςυχ(ΐ3πι εΐ ε1Βε&είΐ3δ εδί, ςιίΑπι δοΐ 3(1 ίηΓβπυβ ΙιειηίδρΗχπυπι 
δύναμιν. Πλούτων δέ ό Κόρης δρπαξ κύων (87) μέν ρ ρΓΟ^Γεάίεηδ, είΓε* Ιιίεπίίΐΐβ δοΐδίίΐίαιη δεευηι υη2 
%ι του άφανοΰς πόλου σύμβολον τδ δέ σκήπτρον τ6 «ΙείεΓαΙ, ΡΓΟβεΓρίΐιβ ςυί χολοβ^ σημείον τής^τών κάτω βΛτιλείας• ό δέ κύων 
βύτ&ΰ δηλοϊ τήν κύησιν των καρπών, εΙς τρία διηρη- 
μένην, είς τήν καταβολήν, κα\ τήν ύποδοχήν, κα\ τήν 
^ίδοσιν. Ου γάρ παρά τδ τάς κήρας Ιχειν πρδς 
Ρο^^αν, δ δηλοΓ τάς ψυχάς, κέκληται κ